ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
Návrh
ICS XX.XXX.XX; YY.YYY
Měsíc 2013
ČSN 76 1702
Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická
ostraha – Požadavky
Security service providers - Manned guarding - Requirements
–
Účastníci připomínkového řízení se vyzývají, aby společně se svými připomínkami sdělili informace o jakýchkoliv jim známých relevantních patentových právech a poskytli podpůrnou dokumentaci.
© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
XXXXX
ČSN 76 1702
Obsah
Strana
Předmluva ............................................................................................................................................................................. 4
Úvod ................................................................................................................................................................................... 5
1Předmět normy .................................................................................................................................................................... 6
2Citované dokumenty ............................................................................................................................................................ 6
3Termíny a definice ............................................................................................................................................................... 6
3.2Zkratky .............................................................................................................................................................................. 7
4Obecné požadavky .............................................................................................................................................................. 8
4.1Řízení ............................................................................................................................................................................... 8
4.2Požadavky na dokumentaci .............................................................................................................................................. 8
5Odpovědnost vedení organizace ......................................................................................................................................... 9
6Management zdrojů ........................................................................................................................................................... 10
6.1Zdroje ............................................................................................................................................................................. 10
6.2Lidské zdroje .................................................................................................................................................................. 10
6.3Infrastruktura .................................................................................................................................................................. 10
6.4Pracovní prostředí .......................................................................................................................................................... 11
7Realizace produktu ............................................................................................................................................................ 11
7.1Plánování realizace produktu ......................................................................................................................................... 11
7.2Procesy týkající se zákazníka........................................................................................................................................ 12
7.4Outsourcing .................................................................................................................................................................... 12
7.5Poskytování služby ......................................................................................................................................................... 12
Příloha A (normativní) .......................................................................................................................................................... 16
Příloha B (normativní) .......................................................................................................................................................... 18
Bibliografie ........................................................................................................................................................................... 19
2
ČSN 76 1702
3
ČSN 76 1702
Předmluva
Obdobné mezinárodní normy
DIN 77200:2008 Sicherungsdienstleistungen –Anforderungen
Souvisící ČSN
ČSN EN 15602 (76 1701)Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Terminologie
ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky
ČSN EN ISO 19011 (01 0330)
Směrnice pro auditování systémů managementu
ČSN ISO/IEC 27001 (36 9790) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – systémy managementu
bezpečnostních informací – Požadavky
ČSN ISO 31000 (01 0351)
ČSN EN 31010 (01 0352)
Management rizik – Principy a směrnice
Management rizik – Techniky posuzování rizik
ČSN EN 50518 Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 1 Umístění a konstrukční požadavky, Část 2
požadavky na technické vybavení, Část 3 požadavky na organizaci a personál Část 2: Technické požadavky
Souvisící právní předpisy
Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
Vypracování normy
Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Centrum technické normalizace pro
bezpečnostní služby IČ 63839911, Ing. Miroslav Urban, ve spolupráci s JUDr. Jiřím Kameníkem ASBS ČR,
Mgr. Radkem Zapletalem Security Club.
Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Andrea Peková
4
ČSN 76 1702
Úvod
Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnostní služby fyzické ostrahy pro jejich dodavatele i zadavatele.
Cílem této normy je stanovit standard pro organizace působící v oblasti soukromých bezpečnostních služeb,
dodavatelům, odběratelům, pojišťovacím společnostem v dosažení kompletní a přesné specifikace služby v
souladu s právním řádem. Norma by měla pomoci všem zainteresovaným stranám od aplikace irelevntních
požadavků na systém řízení bezpečnostní služby, které jsou určeny pro jiná hospodářská odvětví (například
požadavky na environmentální management podle ČSN EN ISO 14001 nebo systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001).
5
ČSN 76 1702
1
Předmět normy
Tato norma je určena pro poskytovatele a zadavatele soukromých bezpečnostních služeb.
Požadavky specifikované v této normě jsou určeny k tomu, aby je používaly všechny organizace nebo jejich
části poskytující bezpečnostní služby fyzické ostrahy bez ohledu na velikost organizace, i zadavatelé zakázek a
výběrových řízení.
.
K ověření shody poskytované služby s touto normou může být použito prvních, druhých i třetích stran (organizací). Tuto normu může používat jakýkoli zadavatel a/nebo poskytovatel fyzické ostrahy, který má zájem
a) vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat poskytování fyzické ostrahy podle této normy;
b)
zajistit shodu s požadavky této normy;
c) prokázat takovou shodu ostatním;
d) usilovat o certifikaci poskytovaných služeb třetí stranou; nebo
e) vyhlašovat resp. deklarovat shodu poskytovaných služeb s touto normou a požádat o potvrzení tohoto
prohlášení třetí stranou.
Norma má za cíl stanovit dobrou praxi v oboru soukromých bezpečnostních služeb a pomáhat organizacím
působícím v oblasti fyzické ochrany (dodavatelům, poradcům, zákazníkům) při prosazení práva na kvalitní službu fyzické ostrahy (kompletní a přesná specifikace služby).
2
Citované dokumenty
V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které
jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované
dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu
(včetně všech změn).
ČSN EN 15602 Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Terminologie
3
Termíny definice a zkratky
3.1 Termíny a definice
3.1.1 bezpečnostní pracovník/strážný (Security officer/security guard )
osoba, která pobírá odměnu, mzdu nebo a je odborně připravena a prověřena v oblasti spolehlivosti k vykonávání alespoň jedné z níže uvedených funkcí:

prevence nebo detekce násilného vniknutí, neoprávněného vstupu (přístupový systém) nebo neoprávněné činnosti, vandalismu nebo narušení vlastnictví fyzických a právnických osob;

prevence nebo detekce krádeže, ztráty, zpronevěry, zneužití nebo zatajení zboží, peněz, obligací, akcií,
bankovek, cenných papírů nebo dokumentů;

ochrana osob proti fyzické újmě;

ochrana a management životního prostředí

aplikaci vlastnických a zaměstnavatelských práv, stanovených firemních pravidel, předpisů, politik a postupů majících vliv na snížení kriminality

oznámení a zadržení násilníků v souladu s platným právním řádem
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.2.5 modifikováno]
3.1.2
fyzická ostraha (Manned guarding)
soukromé bezpečnostní služby vykonávané bezpečnostními pracovníky/strážnými
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.3.4 modifikováno]
3.1.3
kontrola vstupu/výstupu (Access/exit control)
kontrola pohybu osob, vozidel a zboží ve stanovených vstupních a výstupních bodech podle platných právních
předpisů ČR.
6
ČSN 76 1702
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.3.1]
3.1.4
ozbrojený bezpečnostní pracovník/strážný (Armed security officer/guard)
bezpečnostní pracovník/strážný, který absolvoval schválený specializovaný výcvik v zacházení a manipulaci se
zbraní (střelnou), a který má oprávnění k nošení zbraně vystavené oprávněným orgánem
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.3.3]
3.1.5
ostraha místa (Site Security)
činnosti nutné k zabezpečení specifické oblasti
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.3.7]
3.6
statická strážní služba (Static guarding)
bezpečnostní služby v definovaném místě po stanovenou dobu
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.3.8]
3.7
mobilní hlídky (Mobile patrols)
bezpečnostní služby poskytované bezpečnostními pracovníky/ strážnými, pohybujícími se mezi více od sebe
vzdálenými místy v rámci předem pevně stanovené doby
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.4.1]
3.8
mobilní hlídka objektu/oblasti (Mobile area/site patrolling)
bezpečnostní služby provozované bezpečnostními pracovníky/strážnými, kteří se fyzicky pohybují v rámci daného objektu/oblasti v rámci předem pevně stanovené doby
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.4.2]
3.9
bezpečnostní pracovník zásahové jednotky (Alarm response officer)
služba zahrnující provedení dohodnutých opatření v místě události a stanovené lhůtě
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.5.5]
3.10
bezpečnost při akcích (Event security)
bezpečnostní služby, kontrola a úkoly spojené s pořádáním akcí, omezených v čase a na určitou lokalitu
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.7.5
3.11
pořadatel (Crowd control)
bezpečnostní pracovník se speciálním výcvikem pro zajišťování pořadatelské služby
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.7.1]
3.12
pěší hlídka (City patrolling)
bezpečnostní služby poskytované bezpečnostními pracovníky/strážnými na veřejných prostranstvích nebo obchodních plochách, do nichž má přístup veřejnost
[ZDROJ: ČSN EN 15602, 2.10.1]
3.13
zásahová služba (Intervention service)
služba zahrnující provedení dohodnutých opatření v místě události a stanovené lhůtě, službu vykonávají specializované jednotky, pěší a mobilní hlídky.
3.2
Zkratky
Pro účely tohoto dokumentu se používají následující zkratky.
SBS
soukromá bezpečnostní služba
7
ČSN 76 1702
BOZP
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BS
bezpečnostní služba
IPSV
instrukce pro výkon služby
OS
operační středisko
P.E.S.
pochůzkový evidenční systém
PO
požární ochrana
SMK
systém managementu kvality
PS
pořadatelská norma
NSK
národní soustava kvalifikací
4
Obecné požadavky
Řízení
4.1
Řízení se uskutečňuje jasně danou řídící strukturou. Procesy pro poskytování fyzické ochrany musí být identifikovány. Hlavními procesy (viz ISO 9001) mohou být:
 ostraha nemovitého a movitého majetku, ochrana osob a právních zájmů,
 zajišťování pořádku v místě konání veřejného shromáždění, slavnosti, sportovních a kulturních akcí nebo lidové zábavy podle pokynů objednatele,
 provoz a obsluha zabezpečovacího systému, dohledového, poplachového a přijímacího centra nebo jeho části a vyhodnocováním narušení střeženého objektu nebo místa,
 činnost zásahové služby,
 pěší hlídka,
 mobilní hlídka,
 ochranný doprovod,
 jiné bezpečnostní služby.
Požadavky na dokumentaci
4.2
Organizace si stanoví rozsah dokumentace potřebný pro výkon služby s ohledem na svou velikost a druh poskytované služby. Organizace musí mít s ohledem na vhodnost užití následující dokumenty:
4.2.1
Zásady výkonu služby
zejména zásady pro:

řízení a přímý výkon služby (plánování výkonu služby, řízení zaměstnanců SBS, operativní řešení nestandardních situací,

kontrolní činnost,

vedení stanovené dokumentace a poskytování určených informací,

přijímání, sledování a vyhodnocování účinnosti opatření k optimalizaci výkonu služby, především
z hlediska objemu přesčasové práce, čerpání dovolené, rozložení služeb v noci a ve svátek,

zabezpečování rozvoje lidských zdrojů, zejména provádění, výcviku a budování systému zastupitelnosti,

operativní zabezpečení pracovních postupů, které reagují na nestandardní situaci a požadavky zákazníka, nebo orgánu veřejné správy a odpovědných orgánů (především Policie ČR),

hodnocení a motivování zaměstnanců,

pravidelné přezkušování zaměstnanců ze znalosti stanovených postupů v jednotlivých objektech (stanovištích),
8
ČSN 76 1702

řízení neshodné služby (zpětnovazební opatření) zahrnující přijetí nápravných a preventivních opatření
a následnou kontrolu jejich plnění a vyhodnocení jejich účinnosti,

identifikaci relevantních právních předpisů a způsob jejich implementace.
4.2.2
Dokumentované postupy pro poskytování služby, které zahrnují:
a) Instrukce pro výkon služby (IPVS), které stanoví základní povinnosti, postupy a pravomoci zaměstnanců, kteří vykonávají ochranné bezpečnostní služby, obsahuje zpravidla tyto části:

etika jednání a vystupování zaměstnance SBS,

odpovědnost

oprávnění, povinnosti a zákazy při výkonu činností zaměstnanců SBS,

BOZP, první pomoc a pracovní úraz,

zásady používání výstroje,

zásady používání věcných bezpečnostních prostředků,

zásady pracovních postupů,

mimořádná událost, obecné zásady a druhy.
b) Směrnice podle nasazených technických prostředků, „služebních“ psů, zbraní.
c) Požárně poplachové směrnice a další dokumenty požární ochrany nebo výpis z nich.
d) Vybrané pokyny nadřízených a klientů týkající se výkonu služby na objektu.
e) Návody na obsluhu bezpečnostních technologií.
4.2.3
Záznamy vedené v určeném místě výkonu služby
Určeným místem může být například stanoviště na objektu nebo provozní kancelář.
a) Denní záznam o průběhu služby, z kterého je patrno:

kdo od kdy a do kdy sloužil tj., složení směny, vedoucí atd.,

od koho službu převzal a komu předal,

převzatý materiál a jeho stav,

průběh služby (např. časy pochůzek, veškeré události průběhu služby).
b) Další formuláře nutné pro záznam průběhu událostí služby podle IPVS, (např. protokol o mimořádné
události, popis osoby, kniha závad, kniha evidence klíčů).
c) Záznamy požadované podle dokumentovaných postupů nebo příslušnými právními předpisy
v souvislosti s nasazenými prostředky (např. pes, zbraň, automobil, radiostanice, technické prostředky)
předepsané dokumentovanými postupy pro daný objekt.
d) Další dokumentace a záznamy:
5

dokumentace a záznamy z oblasti BOZP a PO,

další podpůrná dokumentace a záznamy dané charakterem objektu a požadované objednatelem.
(kniha návštěv, evidence vozidel…).
Odpovědnost vedení organizace
Za výkon činnosti a zejména plnění požadavků všech souvisejících předpisů a zákazníků nese vždy odpovědnost vedení organizace.
5.1
Pojištění
Na vyžádání zákazníka musí poskytovatel předložit potvrzení o úhradě pojistného. Struktura pojištění za škody
způsobené z výkonu činnosti by měla obsahovat osobní, věcné finanční škody a ztrátu hlídaných věcí. Dále je
vhodné mít pojištěno pochybení zaměstnanců při výkonu práce a regresy pracovních úrazů.
5.1.2
Management kvality
9
ČSN 76 1702
Poskytovatel musí mít systém managementu ve shodě s požadavky na službu podle této normy a doložený
záznamy o periodických interních nebo externích auditech (viz příloha B).
6
Management zdrojů
6.1
Zdroje
Poskytovatel zákazníkovi na vyžádání poskytne informace o svoji právní a ekonomické způsobilosti zajistit dohodnutou zakázku:

respektuje právní požadavek na povinné ukládání účetních závěrek do sbírky listin příslušného právního
předpisu,

má příslušné oprávnění k podnikání (koncesovanou živnost),
6.2
Lidské zdroje
6.2.1
Obecně
Nejvýznamnějším aktivem SBS jsou pracovníci ostrahy. Poskytovatel musí mít postup pro příjem pracovníků. Je
důležité, aby společnosti mohly poskytnout informace o strukturovaném výběru a prověřování pracovníků SBS.
Na přání zákazníka musí poskytovatel prokázat odbornou způsobilost svých pracovníků podle právních předpisů.
V osobní složce bezpečnostního pracovníka musí být uložen:

výpis z Rejstříku trestů (ne starší jak 3 měsíce před nástupem) a čestné prohlášení o tom, že nebyl
Uchazeči uložen správním orgánem zákaz činnosti za přestupek, který souvisí s obsahem pracovněprávního vztahu. Dále čestné prohlášení o tom, že nebyl v posledních 3 letech stíhán za trestný čin,
který souvisí s obsahem pracovněprávního vztahu

kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – nejméně výuční list nebo profesní kvalifikace

potvrzení lékaře o způsobilosti k výkonu pozice, na kterou je uchazeč přijímán

kopie platného občanského průkaz (nebo jiného doklad totožnosti) se souhlasem uchazeče,

kopie zbrojního průkazu, se souhlasem uchazeče,

případně kopie dalších dokladů prokazujících odbornou způsobilost uchazeče,

potvrzení o předchozím zaměstnání uchazeče („zápočtový list“) (popř. potvrzení Úřadu práce o registraci uchazeče),

pro vybrané funkce doklad o negativní lustraci u roku narození 1971 a starších.
Dále je dokumentován popis pracovního místa, název funkce, vazby k ostatním funkcím, požadovaná kvalifikace, základní povinnosti a pravomoci, způsob hodnocení pracovníka.
Na přání zákazníka musí poskytovatel prokázat odbornou způsobilost svých pracovníků podle právních předpisů.
POZNÁMKA Agenturní zaměstnanci se z hlediska této normy považují za vlastní zaměstnance (pracovníky).
6.2.2
Odborná způsobilost a výcvik
Pracovníkům v přímém výkonu služby, kteří pracují v nepřetržitém provozu je organizací zajištěno 1x ročně
preventivní somatické vyšetření.
Plány školení, prezenční listiny ze školení, výsledky testů a psychotestů jsou zakládány podle pravidel pro
ochranu osobních údajů.
Organizace má s lékařem ve smlouvě dohodnut rozsah vstupní (periodické) prohlídky pro jednotlivé funkce
podle platného právního předpisu.
6.3
6.3.1
Infrastruktura
Provozovna – provozní kancelář
Organizace musí mít provozní kancelář a/nebo provozní středisko ve smyslu specifických a pro veřejnost jednoznačně vyznačených obchodních místností, v nichž jsou vedeny a archivovány záznamy o bezpečnostní
10
ČSN 76 1702
službě spolu s dalšími obchodními písemnostmi, osobními podklady, spisy k objektům a služebními instrukcemi,
jaké jsou vyžadovány pro řádné vedení obchodních transakcí.
Operační středisko
6.3.2
Organizace musí mít k dispozici operační středisko, které slouží k nasazování a řízení personálu. OS musí být
umístěno v zabezpečených prostorech provozovny (optimálně splňující ČSN EN 50518).
OS musí být nepřetržitě osobně obsazeno personálem a musí mít k dispozici odpovídající komunikační zařízení
k tomu, aby byla kdykoliv možná komunikace mezi úřady, zákazníkem a službu konajícím pracovníkem. Personál OS musí mít odpovídající kvalifikaci minimálně na úrovni bezpečnostní pracovník- strážný, pokud není
v systému národního systému kvalifikací definována jiná pozice určená přímo pro tuto činnost.
6.3.3 Výstroj a technické vybavení
6.3.3.1 Výstroj
Poskytovatel musí zajistit, aby bezpečnostní pracovníci obdrželi výstroj dohodnutou se zákazníkem a pro plnění
daných úkolů vhodnou.
6.3.3.2 Služební (pracovní) oblečení
Poskytovatel musí na své náklady vybavit bezpečnostní pracovníky pro daný chráněný objekt, případně pro
daný úkol, účelným jednotným služebním (pracovním) oblečením (svrchní oděv, včetně podle potřeby zimní
vybavení a ochrana proti vlivům povětrnosti a obuv).
Na služebním oblečení musí být značka poskytovatele provádějícího BS, která nositele oblečení označuje jako
bezpečnostního pracovníka poskytovatele a jednoznačně ho odlišuje od veřejnosti a od jiných ozbrojených nebo bezpečnostních složek státu a obcí.
6.3.3.3 Vozidla a jejich řízení
Vozidla, která jsou pravidelně používána pro BS ve smyslu této normy, musí být jednoznačně a trvale označena
názvem firmy jako firemní vozidlo.
Kromě toho musí být tato vozidla vybavena vhodným telekomunikačním zařízením, aby mohla kdykoliv navázat
spojení s operačním střediskem. Poskytovatel musí zajistit, aby každý řidič vozidla byl prokazatelně instruován
o jeho obsluze a užívání.
6.3.3.4 Telekomunikační prostředky
Poskytovatel musí zajistit, aby všichni bezpečnostní pracovníci nasazení k BS, pokud nemohou nepřerušeně
ústně komunikovat s řídícím personálem, měli k dispozici telekomunikační prostředky, pomocí nichž lze zásadně bez přerušení a trvale navazovat spojení s OS.
6.3.3.5 Kontrolní systémy
Poskytovatel musí k evidenci a hodnocení realizovaných BS vůči zákazníkovi provozovat kontrolní systémy.
Technologické kontrolní systémy mají především sloužit k dokumentování provedených kontrolních obchůzek,
(např. v rámci ochrany objektů) nebo k prováděným akcím a opatřením v souvislosti s napojením zařízení ohlašujících nebezpečí a se zásahovou službou a nabízí mimo jiné také zákazníkovi periodické vyhodnocování
(může to být kontrolní pracovník, P.E.S., video záznam, mechanicky ovládané evidenční zařízení atp.).
6.4
Pracovní prostředí
Součástí pracovního prostředí je místo na odpočinek a vybavení k zajištění sociálních potřeb (šatna, jídelna,
záchod, umývárna atd.) v souladu s platnými právními předpisy. Zdravotní způsobilost bezpečnostního pracovníka musí být adekvátní pracovnímu prostředí a vykonávané činnosti.
7
7.1
Realizace produktu
Plánování realizace produktu
V rámci zpracování a předání nabídky musí poskytovatel zákazníkovi prokazatelně předat projekt střežení včetně personálního nasazení bezpečnostních pracovníků.
Součástí plánování zakázky může být i:
-
vlastní prohlídka (možnou formou může být i audit druhou a třetí stranou podle ČSN EN ISO 19011)
technického zázemí poskytovatele pro řízení zakázky;
-
poskytnutí dokumentace k systému managementu kvality;
11
ČSN 76 1702
-
dokumentace prokazující odbornou způsobilost bezpečnostních pracovníků a
-
další dokumentace potvrzující výkonnost a efektivnost poskytovatele.
Poskytovatel musí zabezpečit ochranu osobních údajů vůči třetím osobám.
Procesy týkající se zákazníka
7.2
Organizace musí vypracovat na základě požadavků zákazníka, právních požadavků a ostatních požadavků
IPVS.
IPVS musí dále zohlednit:
-
požadavky vyplývající z profilu pochůzky;
-
požadavky na bezpečnostní koncepce; a.
-
podrobnosti k nouzovým postupům, ke komunikačním směrnicím, k výstroji bezpečnostních pracovníků,
ke způsobu hlášení a samozřejmě k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.
IPVS se vztahují na daný chráněný objekt, případně místně nebo prostorově na danou zakázku.
IPVS a příkazy pro nasazení a řízení bezpečnostních pracovníků k BS podepisuje odpovědný zástupce poskytovatele.
Změny IPVS, které vyplývají z upřesnění nasazení personálu nebo z provozních požadavků zákazníka, musí
potvrdit poskytovatel a zákazník. Každý, byť nepatrný doplněk připojený k IPVS, je nutné v kopii předat zákazníkovi. Každou dočasnou změnu IPVS je nutné zaznamenat do dokumentace o nasazení.
IPVS musí být při přípravě ke službě a během služby kdykoliv k dispozici každému bezpečnostnímu pracovníkovi poskytovatele v chráněném objektu.
IPVS musí být minimálně každých 12 měsíců prokazatelně přezkoumány a v případě potřeby aktualizovány.
7.4
Outsourcing
Poskytovatel smí na zakázku nasadit subdodavatel pouze se souhlasem zákazníka. Poskytovatel musí na
smluvním základě zajistit, aby daný subdodavatel realizoval BS podle této normy a v příslušném výkonovém
stupni podle přílohy B.
Poskytování služby
7.5
7.5.1 Ochrana objektů
Poskytovatel musí pro každou zakázku na ochranu objektu určit řídícího pracovníka (např. manažer zakázky,
vedoucí pracovní skupiny, kontrolor, vedoucí objektu), který:
-
je pověřen plánováním a organizováním služby bezpečnostních pracovníků;
-
musí kontrolovat bezpečnostní pracovníky a také rozpoznat všechny odchylky při plnění zakázky, korigovat
je a v případě potřeby je ohlásit;
-
musí poskytnout veškeré potřebné instrukce a informace bezpečnostním pracovníkům;
-
musí mít specifické znalosti o zakázce;
-
musí znát organizační struktury a bezpečnostní politiku zákazníka;
-
koordinuje jednání své a jemu podřízených pracovníků podle požadavků zákazníka;
-
musí mít stanoven jasný a zákazníkovi známý rámec kompetencí;
-
musí udržovat bezprostřední kontakt přímo v místě se zákazníkem.
Řídící pracovníci se dále musí postarat o to, aby:
-
byla bezprostředně před nasazením bezpečnostních pracovníků dodržena zadání obsažená v této kapitole (7.5);
-
se vozidla a komunikační prostředky nacházela v bezvadném stavu schopna provozního nasazení;
-
bylo potvrzeno řádné převzetí výstroje bezpečnostními pracovníky;
-
bylo v případě poruch výstroje (např. v důsledku poškození apod.) neodkladně postaráno o jeho náhradu.
7.5.1.1 Nasazení bezpečnostních pracovníků
12
ČSN 76 1702
Písemně určené osoby poskytovatele musí na základě služebních pokynů zásadně instruovat bezpečnostní
pracovníky pro konkrétní pole činnosti v místě. Ve výjimečných případech může instruktáž provést také představitel zákazníka, pokud to považuje za nezbytné a je k tomu odborně způsobilý. V takových případech však
zpravidla musí být přítomen i vedoucí pracovník poskytovatele. Instruktáž musí být dokladována.
V oblasti BOZP a PO musí být vzájemně předána rizika mezi poskytovatelem a zákazníkem a písemně dohodnuto, kdo koordinuje BOZP na pracovištích.
Při určení zakázky pro bezpečnostní pracovníky v mobilní hlídce nebo zásahové službě musí být jednoznačně
zřejmé:

jasná identifikace (např. adresa a označení) kontrolovaných objektů,

přesný popis lokalit a činností, které tam mají být prováděny,

sled a doba trvání činností,

počet opakování činností v předem stanoveném časovém úseku,

způsoby časové evidence provedených činností (např. pomocí elektronického kontrolního obchůzkového systému),

příjemci vyhlášení poplachu nebo příp. informací u bezpečnostně významných událostí,

odchylky od plánovaného stavu v kontrolované oblasti,

místo a druh existujících ohrožení v jednotlivých objektech a z toho vyplývající ochranná opatření včetně výstroje pro bezpečnostní pracovníky v mobilní hlídce a zásahové službě.
7.5.1.2 Nasazení služebních psů
Nasazuje-li poskytovatel buď na vyžádání, nebo po schválení zákazníkem služební psy, ti musí odpovídat definované klasifikaci minimálního výcviku např. ZM, ZVV1, TART1, Sch1, IPO 1
Bezpečnostní pracovníci, kteří vedou psy, musí být jako vodiči psů přezkoušeni a potvrzeni. Přezkoušení se má
každoročně opakovat a prokazatelně potvrdit. P musí k přezkoušení použít speciálně vyškolené cvičitele vodičů
služebních psů, kteří mají odpovídající certifikát k tomu uznané instituce, nebo složenou zkoušku k prokázání
profesní kvalifikace psovod soukromé bezpečnostní služby.
Pro nasazení psa v některém z chráněných objektů nebo oblasti musí existovat podmínky odpovídající tomuto
způsobu ochrany.
7.5.2 Pořadatelské služby
7.5.2.1 Požadavky na pořadatelské služby (PS)
Poskytovatel má ve spolupráci se zákazníkem zpracovat individuální koncept pro přípravu a provádění nasazení PS se zřetelem na sloupec 1 v tab. B.1.
Nasazení bezpečnostní pracovníci musí být před nastoupením služby poučeni o specifikaci zabezpečované
akce. Věková struktura a způsoby činností bezpečnostních pracovníků v PS je nutné přizpůsobit každému druhu akce. Podle specifiky akce může být žádoucí znalost cizího jazyka (zejména základní znalost angličtiny).
POZNÁMKA Tab. A.1 obsahuje příklady rozsahu služby.
7.5.3
Svěřené prostředky zákazníka
7.5.3.1 Správa klíčů
Klíče, kódy, kódované karty, zamykací kombinace aj. (v dalším uvedeno jak klíče), které zákazník přenechává
poskytovateli pro vykonávání BS, musí být:
-
fyzicky při příjmu potvrzeny, přičemž potvrzení musí obsahovat datum, přesný čas, jméno osoby přejímající
klíče a dále uvedení účelu předávaných klíčů. Potvrzení převzetí klíčů se předá zákazníkovi.
-
pravidla pro uchovávání klíčů a oprávnění k jejich vydání, příp. přijetí;
-
vždy po ukončení úlohy, služební jízdy nebo při změně služby fyzicky zkontrolovány. Kontrola se povinně
zdokumentuje. Poskytovatel musí zajistit, aby klíče byly předány jen oprávněné osobě;
-
prováděna periodicky revize klíčů u zákazníka, avšak nejméně jednou ročně a musí být zdokumentovaná
s podpisem provádějícího kontrolu. Technickoorganizační opatření k tomu musí učinit zákazník.
7.5.3.2 Zacházení s poskytnutými prostředky
13
ČSN 76 1702
S prostředky, které zákazník poskytl pro BS (např. komunikační prostředky, vozidla, zkušební přístroje), musí
být nakládáno tak, aby byla jejich identifikace a jejich stav jak věcně, osobně a také místně kdykoliv prokazatelná. Prostředky, které jsou v bezprostřední souvislosti s bezpečností chráněného objektu (např. klíče, kódové
karty), musí být jak po dobu jejich opatrování v OS, tak i při bezprostředním operativním používání, zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu nebo proti ztrátě. Poskytovatel a zákazník se musí prokazatelně dohodnout,
kdo odpovídá za kontroly, revize a údržbu těchto prostředků.
Poskytovatel musí dbát, aby bylo s prostředky, které mu zákazník poskytl, pečlivě nakládáno.
14
ČSN 76 1702
15
ČSN 76 1702
Příloha A (informativní)
Rozsah bezpečnostních činností při akcích
Rozsah pořadatelských činností je pro každou akci individuální, tabulka A.1 udává nejčastější činnosti pro různé akce a složí k tomu, aby si dodavatel a odběratel dohodli rozsah dodávky pořadatelské služby.
Tabulka A.1 - Požadavky podle druhu pořadatelské akce.
Druh akce
Činnost
Zábava
Roc
k
Spor
t
Politika
Kongres
Veletrh
x
Výstava
Valná
hromada
Schůze
zaměstnanců
Manifestace
VIP
x
x
x
x
x
pop
Kontrola vstupu
x
x
x
x
x
Uvaděčství na
místa
x
x
x
x
x
Dozor na parkovišti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Přezkoušení
záchranných a
únikových oblastí
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Udržování volných nouzových
východů
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kapesní a
osobní kontrola
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Odebírání a
zajištění zbraní
x
Úschova zajištěných předmětů
x
x
x
x
Zákroky u akcí
x
x
x
x
x
x
x
x
Prosazování
domovního
práva
x
x
x
x
x
x
x
Ochrana osob
x
x
x
x
x
x
Spolupráce
s posk. první
pomoci
x
x
x
x
x
Spolupráce
s policií
x
x
x
x
x
Spolupráce
s hasiči
x
x
x
Řízení zásahu
na místě
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
ČSN 76 1702
Druh akce
Organizační
opatření
Zábava
Roc
k
Výstava
Valná
hromada
Schůze
zaměstnanců
Manifestace
VIP
x
x
x
x
x
x
x
x
Sport
Politika
Kongres
Veletrh
x
x
x
x
pop
Písemná instruktáž
k zásahu
x
x
Školení odborníků s vedoucím
skupiny
x
x
Školení poskytovatelů první
a)
pomoci
x
x
Zkoušený bezpečnostní personál
s rozšířením
k základnímu
přezkoušení
x
Zvláštní věková
struktura
x
x
x
Bezpečnostní
síly v civilním
oděvu
x
Ruční sondy
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zařízení pro
prosvěcování
zavazadel
Bezpečnostní
rámy
x
Systémy
k počítání osob
x
a)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
jen když poskytovatel první pomoci není pověřen
Zábava – sedící diváci
Pop a Rock – Open Air koncerty
Politika - Veřejná shromáždění politických stran
VIP - Uzavřené akce s malým počtem účastníků
17
ČSN 76 1702
Příloha B (normativní)
Výkonnostní stupně soukromé bezpečnostní služby
Tabulka B. 1 - Výkonnostní stupně.
Řádek
1
podle
6.1
3
5.1.2
4
6.2
5
6
6.2
Kritérium/důležitost
Stupeň 1
Stupeň 2
stupeň 3
různých kategorií hodnot BS
Kvalita a cena
Kvalita je důležitější
než cena,
Kvalita má nejvyšší
význam, cena má
druhořadou důležitost
mají stejnou důležitost
ale cena zůstává relevantní
Živnostenská praxe
0 až 3 roky
více než 3 roky
více než 3 roky
Systém managementu
kvality
SMK
SMK
SMK
je průkazně zaveden
systém je certifikován
je recertifikován
Obsazení řízení nasazení
řídícím personálem
Podáno v průběhu
časových intervalů
k BS podle smlouvy
Denně 24 hod.
Denně 24 hod.
nepřerušeně
Nepřerušeně
Doba reakce řízení nasazení s vedoucím personálem a rezervy k posílení
na místě, příp. k přísunu
náhrad
3h
2h
1h
Kvalifikace personálu –
minimálně profesní kvalifikace strážný nebo detektiv koncipient
Zaměstnanci na pozicicích mají osvědčení
příslušných profesních
Jako stupeň 1;
Jako stupeň 2
Zaměstnanci jsou pravi-
Zaměstnanci jsou
kvalifikací podle NSK
delně podle plánu
školeni podle kariér-
doškolováni a přezkušováni
ního řádu, společnost
má zaveden systém
odborných školení
s profesním zaměřením k rozvoji kompetencí bezpečnostních
pracovníků, spolupracuje s oborovými organizacemi, s vědeckými institucemi ev. se
školskými subjekty
v daném oboru SŠ,
VOŠ, VŠ….
4.2
a)
a) v rámci systému managementu kvality se prokazuje shoda služby s touto normou, certifikace shody podle této normy
může být v přechodném období nahrazena certifikací podle ČSN EN ISO 9001 s tím, že jsou požadavky této normy zohledněny v zavedeném systému managementu.
18
ČSN 76 1702
Bibliografie
[1]
Výběr nejlepší hodnoty - Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby
19
Download

ČSN 76 1702