FO
Evidenční číslo prodávajícího:
Evidenční číslo kupujícího:
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
Smluvní strany
1.
PETROCard Czech s.r.o.
Sídlem:
Čs. Exilu 479/9, Ostrava-Poruba, 708 00
IČ:
49611607
DIČ:
CZ49611607
Bankovní spojení: 2106393577/2700
Banka: UniCredit Bank
obchodní společnost vedená Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10920
jako prodávající na straně jedné (dále jen „Prodávající“)
a
2.
Jméno a příjmení, titul:…………………
Adresa, ulice, č.p., PSČ:………………………..
R. č……………………………………………..
Bankovní spojení:……………………../………
jako kupující na straně druhé (dále jen „Kupující“)
(Prodávající a Kupující společně též jako „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu o prodeji rafinérských výrobků
dle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva“):
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Předmětem smlouvy je ze strany kupujícího nákup a ze strany prodávajícího prodej
rafinérských výrobků specifikovaných následovně:
benzín automobilový bezolovnatý:
BA 95 Natural
Nafta motorová (diesel)
(dále jen zboží)
1.2. Přibližné kupované (odebrané) množství zboží měsíčně: Není závazné a slouží pro
statistické účely Prodávajícího.
BA 95 Natural ……………………… l…. ± 10%
Nafta motorová (diesel) ……………. l…. ± 10%
Strana 1 z 5
FO
1.3. Jakost předmětu smlouvy – zboží
Prodávající garantuje dodržení jakosti dodaného zboží pro jednotlivé výrobky, a to dle ČSN
EN 228 u automobilových benzínů a ČSN EN 590 u motorové nafty při respektování
normou stanovené přesnosti měření a povolené tolerance stanovení mezi různými
laboratořemi.
II. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2.1. Povinnosti prodávajícího
2.2. Prodávající se zavazuje za účelem řádného plnění smlouvy:
- provádět autorizaci jednotlivých karet vydaných „Prodávajícím“ kupujícímu
pomocí svého zařízení
- provádět vyúčtování provedených transakcí – provádět vyúčtování odebíraného zboží
kupujícím vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za předpokladu dodržení všech
povinností ze strany kupujícího.
2.3.
Vybavit kupujícího kartami, které jsou majetkem „Prodávajícího“ a provádět jejich
kontrolu. Seznam a předávací protokol tvoří přílohu této smlouvy. První vydání karty je
pro kupujícího zdarma.
2.4.
Přílohou vyúčtování bude podrobný rozpis uskutečněných zdanitelných plnění tj. odběrů
pohonných hmot v dohodnutém členění. Přílohou vyúčtování bude i soupis přijatých plateb
kupujícího na odběr zboží včetně bonusů, na které má kupující nárok po splnění všech
povinnostní kupujícího.
2.5.
Aktivně spolupracovat s kupujícími proti zneužívání pohonných hmot tankovaných na
platební karty kupujícího – tzn. kontrola tankování dle SPZ – kontrola tankování do
kanystrů apod. Při jakémko-li nestandardním postupu se „zavazuje“upozornit kupujícího.
2.6. Povinnosti kupujícího
2.7.
Realizovat veškerý odběr pohonných hmot na čerpací stanici pomocí lokálních karet.
2.8.
Zajistit proškolení všech pracovníků, kteří budou platební karty používat podle „Pokynů k
používání karet, které jsou přílohou smlouvy a tyto pokyny dodržovat
2.9.
Zajistit průběžnou kontrolu používaných lokálních karet z hlediska jejich funkčnosti,
přidělení pro jednotlivé SPZ a pracovníky a veškeré zjištěné změny sdělit „Prodávajícímu“
do 24 hodin od uskutečnění změny. (email, tel.).
2.10. V případě znehodnocení lokální karty, ztráty, krádeže či jiných nestandardních situací je
povinen kupující nahlásit tuto skutečnost do 12 hodin od uskutečnění znehodnocení,
krádeže, ztráty lokální karty na telefonní číslo nepřetržitého dispečinku v pracovní době
od 7-17 hod v pracovní dny:
+420 775 853 198
Nebo na servisní linku prodávajícího mimo pracovní dny:
+420 725 610 006
Prodávající učiní veškerá možná opatření, aby karta byla co v nejkratším čase zablokována
pro další odběry-nejpozději do 24 hodin od hlášení kupujícího. Výměna ztracené, či jinak
znehodnocené karty proběhne na základě dispozic kupujícího. Pro výměnu nové karty je
Strana 2 z 5
FO
stanoven paušální poplatek ve výši 200 Kč /1 kus bez platné sazby DPH.
2.11.
Kupující bere na vědomí, že za veškeré odběry pohonných hmot uskutečněné pomocí
lokální karty zodpovídá a budou účtovány k jeho tíži i v případě nestandardních situací
uvedených ve smlouvě. V takových případech má však nárok na veškerou součinnost
obchodníka při vyšetřování těchto transakcí-včetně součinnosti s orgány činnými v
trestním řízení.
III. CENA
3.1. Tvorba ceny
Cena zboží je odvozena z ustanovení předpisů prodávajícího platných v době jejího určení
pro obchodování s předmětným druhem zboží na území ČR. Cena je dohodnuta v Kč za
dohodnutou jednotku 1 l (litr) při 15ºC a je placena v Kč.
3.2. Výsledná cena za odebrané zboží zahrnuje poskytnutý zpětný bonus (dále jen „bonus“).
První 3 kalendářní měsíce má kupující nárok na 1 Kč za 1 l zboží a to ode dne podpisu
smlouvy. Po uplynutí této lhůty má kupující nárok na minimální bonus ve výši 0,5 Kč/l:
3.3. Bonus, na který má kupující nárok, bude kupujícímu převeden na lokální kartu vždy
k poslednímu dni kalendářního měsíce pouze na základě odebraného množství zboží
kupujícím. Bonus z bonusu není možný.
3.4. K ceně zboží budou současně účtovány veškeré daně dle platných zákonů v ČR. Sazby daně
se mění pouze změnou zákona dle legislativy platné v ČR.
DPH je stanovena pro zboží, které je předmětem smlouvy sazbou 21%.
3.5. Ceník – nová cena
Cena zboží je prodávajícím stanovena vždy s dobou platnosti ceníku. Prodávající oznámí
novou cenu nebo informaci o chystané změny nejpozději 1 pracovní den před 1. dnem nové
platnosti ceny, tj. zpravidla v průběhu pondělí do 16.00 hod. na e-mail:
V případě, že vzhledem k delší souslednosti dnů pracovního klidu a dnů pracovního volna
nebude možnost stanovit cenu dle těchto principů v dostatečném předstihu nebo cena nebude
prakticky aplikovatelná, sdělí prodávající současně s posledně vyhlašovanou cenou interval
jejího trvání.
Nedílnou součástí této smlouvy se stávají pravidelné ceníky se specifikací konečné ceny za
1 l PHM – v členění dle uvedené specifikace předmětu dodávky.
IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOST CENY
4.1. Kupující se zavazuje za zboží předem zaplatit na číslo účtu, uvedeného v záhlaví této
smlouvy.
Bankovní spojení:
Variabilní symbol:
4.2. Prodávající se zavazuje připsat přijatou platbu od kupujícího na lokální kartu ve stanoveném
čase tj. do 2 pracovních dnů ode dne přijetí platby na bankovní účet prodávajícího.
Strana 3 z 5
FO
Prodávající bude informovat kupujícího emailem, že jeho platba byla připsána na jeho lokální
kartu.
Zdanitelným plněním se rozumí, den přijetí platby na účet prodávajícího.
Zasílání vyúčtování bude probíhat elektronickou formou a to e-mailem na
Adresu:
4.3. Ke každému vyúčtování obdrží kupující přílohu s přesným rozpisem odběrů v členění:
-
SPZ motorového vozidla,
datum, čas a místo odběru PHM,
množství odebraného paliva,
prodejní cena odebraného paliva bez DPH,
prodejní cena paliva celkem bez DPH,
celková cena s DPH.
V. DODACÍ PODMÍNKY
5.1.
Místem plnění je prodejní místo – AVK, Libotín 315, Štramberk, okr. Nový Jičín –
provozovna PETROCard Czech s.r.o..
Odběr zboží se uskutečňuje pomocí vystavených odběrových-lokálních karet.
Přechodem vlastnických práv a rizik za zboží se pro účely této smlouvy rozumí toto prodejní
místo.
Vlastní odběry pohonných hmot probíhají dle pokynů k používání lokálních karet v příloze
této smlouvy.
Přílohy smlouvy:
1. Karta + PIN
2. Pokyny k používání karet
3. Přesná specifikace pro vystavení jednotlivých karet
4. Obchodní podmínky (dostupné z www.avkstramberk.cz, sekce „ke stažení“)
VI. TRVÁNÍ SMLOUVY
6.1. Smlouva je uzavřena s účinností od data podpisu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
stanovenou na dobu 1 měsíce, která začíná plynout od prvého dne následujícího
kalendářního měsíce po jejím doručení protistraně. Výpověď mohou obě smluvní strany
podat bez uvedení důvodu.
6.2 Po ukončení smlouvy bude provedeno finální zúčtování zůstatku na kartě kupujícího.
7.1.
VII. ZÁVĚREČNÉ STANOVENÍ
Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou ŽL, výpisy z OR obou smluvních stran, kopie
osvědčení o registraci a přidělení DIČ prodávajícího a kupujícího, které tvoří přílohu této
smlouvy a které jsou kupujícímu známy, což kupující stvrzuje podpisem této smlouvy.
7.2. Aktivní odběrové karty – dle přesné specifikace kupujícího – která je přílohou smlouvybudou vydány po podpisu této smlouvy.
7.3. Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných zástupci obou
smluvních stran, dodatky a ujednání učiněné ústně jsou neplatné.
Strana 4 z 5
FO
7.4. V případě likvidace lokální karty kupujícího je kupující povinen uhradit skutečné náklady
spojené s likvidací lokální karty, a to v následujících případech:
1) ztráty, zničení, znehodnocení a při nestandardním zacházení s lokální kartou
2) ukončení smlouvy ze strany kupujícího i prodávajícího
3) porušení smluvních podmínek kupujícím
7.5. Práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí jsou závazné pro a proti právním nástupcům
obou stran.
7.6. K převodu práv a povinnosti smluvních strany této smlouvy na třetí stranu je nutný písemný
souhlas druhé smluvní strany. Bez tohoto souhlasu je převod práv neplatný.
Práva a povinnosti, které nejsou vysloveně upravena v této smlouvě se řídí Obchodním
zákoníkem a předpisy souvisejícími.
7.7. Veškerá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat prostřednictvím emailu
e-mail prodávajícího:
[email protected]
e-mail kupujícího:
7.8. Prodávající vytvoří pro potřebu svých zákazníků vlastní www stránky, kde budou zveřejněny
další informace o provozu AVK Štramberk. Adresa: www.avkstramberk.cz
Na www stránkách bude:
 aktuální totemové ceny
 informace pro zákazníky, novinky
 reklamační řád
 obchodní podmínky
 telefonní kontakty společnosti
 e-mail kontakty společnosti
7.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá
smluvní strana obdrží po 1 (jednom).
7.10. Přílohy této smlouvy tvoří:
Výpis OR, kopie osvědčení o registraci a přidělení DIČ prodávajícího a kupujícího.
Přílohy dle čl. V. této smlouvy
1. Karta + PIN
2. Pokyny k používání karet
3. Přesná specifikace pro vystavení jednotlivých karet
4. Obchodní podmínky (dostupné z: www.avkstramberk.cz, sekce „ke stažení“)
V Ostravě, dne:
Ing. Jan Šrámek v.z.
V……………, dne:
Strana 5 z 5
Download

Stáhnout vzor o čerpání PHM na lokální kartu