ú n o r
2 0 1 5
jasnýcíl
Firemní časopis společnosti
G u m o t e x
Plány a záměry OZ 6 Servis
Prestižní zakázka pro Armádu ČR
Náš člun při záchraně nosorožců
Zaměstnanci převzali ocenění
Firma a zdraví
NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME
DO USA PŘES 20 LET
a . s .
Aktuálně
Výzvou je dalších 20 let spolupráce
V závěru ledna navštívili Gumotex zástupci americké firmy Select
Comfort Corporation. Důvodem k slavnostnímu setkání bylo uplynutí dvaceti let od zahájení úspěšné spolupráce. Delagaci z amerického
města Minneapolis pozdravili také členové představenstva naší společnosti.
První dodavatelská smlouva byla podepsána v roce 1994. O rok později jsme již vykázali prvních sto tisíc vyrobených nafukovacích komor
(matrací Select). V průběhu let naše firma masivně investovala do nových technologií, výrobních prostor a prostřednictvím svých zaměstnanců pracovala na zlepšování kvality.
V roce 2008 spolupráci obou společností těžce zasáhla celosvětová
ekonomická krize, která způsobila téměř katastrofický propad v požadavcích na výrobu a vynutila si intenzivní jednání o společném postupu. Navzdory situaci pokračoval Gumotex v automatizaci výroby instalováním dalších technologií. O rok později došlo ke stabilizaci situace
na americkém trhu a odběry nafukovacích komor začaly zase stoupat.
Rok 2014, kdy celkový počet vyrobených produktů překročil hranici
10 milionů kusů, je obdobím dynamicky rostoucích požadavků na výrobu a intenzivní spolupráci vývojových týmů. Gumotex v současné
době uskutečňuje jednu z největších investic do nové technologie ve
své historii a instaluje novou nánosovací linku.
Jak vlastně vypadá jeden
z výsledných produktů
obou firem?
Naše nafukovací jádro jako vrstva
Jak hodnotí uplynulé období vedení obou firem?
V naší firmě v USA máme zažity určité hodnoty, které
jsem postřehla i při návštěvě
Gumotexu. Ve výrobě na mě
zapůsobil důraz na kvalitu,
postupná modernizace technologií a odhodlání lidí. Právě
to podle mě pomáhá uskutečňovat společné cíle a vize.
Spočítali jsme si, že jsme zlepšili spánek již více jak devíti
milionům lidí v USA. To si s odstupem času nedovedu představit bez výborné mnohaleté
spolupráce našich firem.
Jménem Select Comfort Corporation zdravím zaměstnance Gumotexu, děkuji za spolupráci a za příjemné přijetí doslova na každém kroku. Mohu potvrdit, že
jsme nepřijeli jen na krátkou oslavu výročí, ale také podívat se společně do budoucnosti, která, pokud do toho dáme srdce, může znamenat
třeba dalších 20 let perfektní spolupráce.
Při listování v knize, vydané k
výročí spolupráce obou firem,
se mi vybavila řada významných okamžiků. Zažili jsme
spoustu úspěchů, radostných
událostí, ale přišly i krušné
chvíle, které jsme vždy dokázali překonat. Přestože jsou
obě firmy od sebe vzdálené
tisíce mil, dokázaly se i po tak
dlouhou dobu úspěšně rozvíjet a prohlubovat vzájemnou
podporu. Základem mnohaleté a úspěšné spolupráce byli
lidé, jejich vztahy, komunikace a hlavně vzájemná důvěra
ve společnou budoucnost.
Jsem přesvědčen, že nás čeká
ještě mnoho společných výzev, aktivit a úspěšných let. Také touto cestou vzdávám hold, úctu a poděkování všem pracovníkům obou firem,
kteří se jakkoliv podíleli a podílí na unikátním vztahu firem Gumotex
a Select Comfort.
Shelly Ibach
President and CEO of Select Comfort Corporation
Ing. Jiří Kalužík
Předseda představenstva Gumotex, a.s.
Výsledky za leden až listopad 2014 jsou pozitivní
Výsledky Gumotex a.s. za jedenáct měsíců roku 2014 můžeme hodnotit pozitivně. Přes obtíže na počátku loňského roku, způsobené odchodem několika klíčových zaměstnanců z odštěpného závodu Autopříslušenství, se podařilo situaci postupně stabilizovat. Naše firma má
dobře našlápnuto ke splnění ambiciózních ročních cílů jak v tržbách,
tak i v zisku. Tržby v uvedeném období překročily 2 miliardy Kč při rentabilitě v úrovni nad 5 % zisku z objemu tržeb.
Celkové výsledky za rok 2014 budou k dispozici až během měsíce
února 2015, tzn. po zpracování všech účetních dokumentů a po provedení účetního auditu. Už nyní však vedení naší společnosti ocenilo obrovské úsilí zaměstnanců. Současně vyslovuje poděkování dělníkům i
technikům na všech úrovních.
Je nutno konstatovat, že rok 2014 byl velmi náročný nejen z důvodu
složitých podmínek na evropských i světových trzích, ale i z důvodu
náběhu nových projektů a nových zařízení uvnitř naší firmy. V průběhu roku došlo ke změně vlastnické struktury Gumotex, a.s. a také ke
změně ve složení bankovního konsorcia, které nám poskytuje zdroje
na profinancování našich podnikatelských aktivit a investic.
Velké projekty ve skupině AUTO
Tržby skupiny Gumotex AUTO - tzn. OZ Autopříslušenství a OZ Tanex
Plasty, se pohybovaly na úrovni očekávky, i když určité neplnění zaznamenal odštěpný závod Tanex Plasty z důvodu těžkostí spojených s
náběhem dvou velkých projektů pro automobilový průmysl. Naši technici spolu s externími partnery pracují na rychlém překonání těžkostí
tak, aby co nejdříve byla dosažena plná kapacita. V OZ Autopříslušenství naběhly velké projekty na slunečních clonách. Počáteční problémy při náběhu se podařilo vyřešit a v současné době už výroba běží na
cílových parametrech projektů, což se pozitivně projevilo v ziskovosti
celého odštěpného závodu. Mimoto se velmi rychle podařilo zvládnout výrobu speciální PUR pěny na tlumící díly do aut VW a dalších
modelů. Stávající kapacita byla zcela naplněna a daří se získávat i další
nové zakázky pro tuto technologii. Proto naši technici začali pracovat
na výrazném rozšířeni výrobní kapacity, abychom mohli zajistit náběh
3
dalších nových projektů s vyšší předpokládanou marží, které by měly
přinést naší firmě budoucí profit v období let 2015 až 2018.
OZ 3 má tendenci zvyšovat prodeje
OZ3 Pryže a plasty dosáhl v období leden až listopad 2014 velmi dobrých výsledků jak v tržbách, tak zejména v zisku. V průběhu roku byly
s mírnými výkyvy expedovány zvýšené dodávky nafukovací jader pro
našeho největšího zákazníka Select Comfort. To vytvořilo dobré výchozí podmínky i do závěru roku a současně umožnilo výrazné překročení plánovaných ukazatelů.
Připravují se nové kolekce nafukovacích člunů pro jarní vodáckou
sezónu. Tato výrobková skupina má vytvořeny dobré předpoklady k
tomu, aby pokračovala v trendu zvyšování prodejů, který nastoupila
v minulém roce. V souvislosti s rozvojem člunů, ale také s rozvojem
záchranných systémů (Rescue Systems) jsou řešeny i technické záležitosti, jako např. automatizace některých operací, vyšší využití vysokofrekvenčního svařování a velkoplošný potisk.
V sektoru výrobků pro záchranné systémy jsou realizovány velké zakázky pro armádní využití, což si vyžádalo kompletaci i mezi vánočními svátky a Silvestrem.
OZ 6 se soustředí na energie a efektivní údržbu
OZ6 Servis v současné době intenzivně pracuje na dlouhodobé strategii rozvoje odboru hlavního mechanika (OHM), ale také na dlouhodobé koncepci rozvoje areálu firmy a interních energetických zdrojů.
V říjnu byl spuštěn projekt Strategie údržby, který má za cíl výrazně
zefektivnit činnost údržby v rámci celého podniku.
Navzdory všem těžkostem a problémům můžeme rok 2014 považovat z pohledu celkových ekonomických výsledků za úspěšný. Lze si
jen přát, aby tento trend pokračoval i v roce 2015. Vedení naší firmy
věří, že s aktivním přispěním všech našich zaměstnanců se to podaří
naplnit.
Ing. Vladimír Chmela
Pálka: Všem nám jde o prosperující
a perfektně fungující firmu
V minulém čísle našeho časopisu jsme zveřejnili strategické
plány skupiny AUTO a závodu OZ 3 Pryže a plasty. Na to, co
čeká v následujícím období závod OZ 6 Servis, odpovídá ředitel
František Pálka.
Ing. František Pálka
OZ Servis čekají úkoly v různých oblastech,
obvykle spojených s jinými odštěpnými závody. Na Odboru hlavního mechanika jsou to
v zásadě tři oblasti - dokončení dokumentu
Strategie údržby, nastavení spolupráce s významným zákazníkem v oblasti průmyslové
automatizace a samozřejmě spolehlivé plnění
standardních každodenních úkolů plynoucích
z požadavků jednotlivých výrobních závodů.
Strategie údržby nastaví pravidla pro plánování a vyhodnocování
Nastavení strategie údržby je projekt, který běží už od loňského roku
a účastní se ho všechny odštěpné závody včetně Jaroměře a Mostu. V
projektu jde především o jedno – docílit lepšího zabezpečení stavu
výrobního zařízení.
Téměř dokončený dokument (hotový bude do konce března a následně bude předložen ke schválení představenstvu), nastaví pravidla pro
zadávání a vyhodnocování úkolů údržby, která má v podstatě jediného
zákazníka, a tím je výroba. Proto se tohoto projektu účastní i zástupci
výroby. Z dosavadních jednání a diskuzí jasně plyne, že bez jasných
a dlouhodobě platných pravidel lze jen těžko údržbu hodnotit, ještě
hůře plánovat a následně plnit požadavky. Ve strategii bude definováno několik akčních kroků, které se začnou realizovat ihned po schválení v představenstvu. Děkuji všem, kteří se projektu aktivně účastní za
přístup a především za ochotu vnášet do věci vlastní názor.
Zahajujeme externí spolupráci s výrobní společností
V oblasti externích tržeb se rýsuje velmi zajímavá spolupráce s mikulovskou společností vyrábějící silové kabely pro automotive. Spolupráci jsme zahájili před zhruba 4 měsíci s tím, že po zaškolení našich
pracovníků a výrobě několika menších zkušebních automatizačních
přípravků jsme dostali objednávku na složitější typy. Podmínkou pro
další spolupráci je zvládnutí jejich výroby. Paralelně s tím už připravujeme podmínky, za kterých budeme schopni plnit požadavky tohoto
zákazníka v plném rozsahu – jak výrobní prostory a strojní vybavení,
tak především personální obsazení. Odhad objemu tržeb se pohybuje
okolo 20 milionů Kč za rok.
K nepoznání se mění také přední části budovy č. 3, kde vznikají nové
kanceláře včetně zázemí pro pracovníky OZ3. V rámci návštěvy si
prostory prohlédli také zástupci firmy Select Comfort.
Investiční akce, opravy areálu
• V oblasti investic dokončujeme významnou akci – nánosovací linku. Zkušební provoz byl spuštěn v závěru ledna (po uzávěrce tohoto
čísla – poznámka red.). I když je nyní tento projekt už převážně v
režii pracovníků OZ3, je nutno dotáhnout administrativu, protože do
poloviny roku musíme zažádat o proplacení dotace ve výši téměř 50
milionů Kč.
• V rámci správy nemovitostí chystáme opravy areálu v rozsahu 11
milionů Kč (připravujeme např. opravu střechy budovy č. 4, vozovky
u budovy č. 2, ale také projekt na úpravu vjezdu do areálu a řešení
zdravotního střediska).
• V oblasti požární ochrany zahájíme rekonstrukci elektronické požární signalizace ve více než polovině areálu. To se samozřejmě dotkne
velkého počtu výrobních oddělení. Na druhou stranu nákladem 3,5
mil. Kč zmodernizujeme systém, který v areálu funguje už více než
25 let. V oblasti bezpečnosti práce jsme si vytyčili jeden zásadní
úkol – sjednotit systém revizí všech vyhrazených technických zařízení tak, abychom měli kompletní seznam se všemi zařízeními na
jednom místě. Dalším úkolem, který se prolíná více OZ, je zabezpečení emisních limitů pro SPUR linky, kde platí nový limit od 1. 1.
2016.
• Poslední oblastí, ale ne nevýznamnou, je zabezpečení správného
fungování logistiky v OZ5, kde máme jasný cíl – zavést stejný režim
jako na OZ2 tak, abychom minimalizovali mimořádné jízdy a tím pádem snížili náklady na dopravu.
Snad jsem vyjmenoval vše podstatné, pokud jsem něco nezmínil
nebo na něco zapomněl, není to úmysl, ale je to dáno tím, že úkolů je
opravdu hodně – určitě se na ně dostane v některém z příštích čísel.
Závěrem popřeji všem hodně pracovních úspěchů a spoustu energie
a důvtipu při řešení daných úkolů a také tolerance při spolupráci – jde
nám přece všem o prosperující a perfektně fungující Gumotex.
Ing. František Pálka
ředitel OZ 6 - Srervis
Koncem ledna dobíhaly práce na nánosovací lince před jejím spuštěním do zkušebního provozu.
Kolektivní smlouva 2015
je podepsána
V závěru loňského roku bylo ukončeno kolektivní vyjednávání o základních pracovních a mzdových podmínkách pro rok 2015. U zaměstnanců Gumotex, a.s. došlo k plošnému zvýšení mzdových tarifů včetně
smluvních mezd o 2,5 %. Ostatní ujednání zůstala nezměněna včetně
výše příplatků. Kolektivní smlouvy podpisem stvrdili předseda představenstva Gumotex a.s. Jiří Kalužík a předsedkyně odborové organizace Libuše Štěpánková.
4
Naše výrobky využívá Armáda ČR
V roce 2014 se skupině Speciální výroba OZ3 podařil historický
úspěch v podobě mimořádné a velmi prestižní zakázky pro Armádu
České republiky. Zakázka je na celkem jednašedesát nafukovacích stanů a jedenáct velkokapacitních multifunkčních nafukovacích hal. Dodávky probíhají od začátku prosince minulého roku a budou ukončeny
začátkem druhého čtvrtletí 2015.
Dodávky pro Armádu vyžadují extrémně náročné zabezpečení počínaje dokumentací, přes technickou přípravu výroby a nákup až po
samotnou výrobu a přísnou finální kontrolu. Výrobky musely před
zavedením do užívání a schválením pro vojenské účely projít také
„Kontrolními a Vojskovými zkouškami“. Např. vzájemné propojení nafukovacích stanů a hal, které bylo jednou z podmínek realizace zakázky, kontrolovali zástupci z 15. ženijního pluku, Agentury logistiky, VZ
5512 Brno, Národního úřadu pro vyzbrojování a Úřadu pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.
Ing. Lenka Beránková
Gumotex Rescue Systems
Jedna z částí Vojskových zkoušek proběhla v listopadu 2014 také
v areálu Gumotexu.
Poslední fota nosorožců?
Snad ne
V loňském roce jsme se darováním člunu Palava nepřímo podíleli na
realizaci expedice na záchranu nosorožce jávského v Indonésii.
Reportáž zachycující celou expedici nám poskytl fotograf Steve Belcher. Během šesti týdnů v nehostinné a téměř neproniknutelné džungli bylo jeho úkolem získat první snímky v rozlišení HD těchto kriticky
ohrožených zvířat a hlavně pokusit se propagací zachránit tento druh,
který neuvidíme v žádné ZOO na celém světě.
Steve Belcher dostal nápad, že by nafukovací člun mohl být cestou,
jak uspět. A tak se i stalo. Je příjemným zjištěním, že naše nafukovací
čluny slouží nejen pro turistiku a volný čas, ale mohou také částečně
přispět na dobrou věc.
Video z expedice zhlédněte
www.nafukovacilode.cz / sekce zajímavosti
V současnosti žije na světě přibližně 35 nosorožců jávských. Tato celá
populace se nalézá v národním parku Ujung Kulon na ostrově Jáva.
Získané fotky a video reportáž mohou být poslední, které kdy svět
spatří…
Ing. Petra Němcová
manažerka prodeje
Navštívili nás vrcholní představitelé
HZS ČR a Francie
V závěru loňského roku navštívila Gumotex delegace vrcholných
představitelů českého hasičského záchranného sboru doprovázená
generálem J. P. Degrangem (Lieutenant-Colonel), zástupcem hasičského záchranného sboru ve Francii. Jeho první kontakt s výrobky
Gumotex Rescue Systems proběhl v červnu na veletrhu Eurosatory v
Paříži. Když v říjnu přijal pozvání českých špiček hasičského záchranného sboru do České republiky k opětovnému setkání a výměně zkušeností, neváhal a osobně se přijel podívat i do Gumotexu na výrobu
produktů, které jej tolik zaujaly.
Hasičské záchranné sbory jsou spolu s armádou nejdůležitějšími
zákazníky pro výrobky Speciální výroby. Návštěva nejvyšších hasičských funkcionářů tak byla skvělou příležitostí pro prezentaci našich
výrobků i vlastních výrobních prostor.
Ing. Lenka Beránková
Gumotex Rescue Systems
Agenturní zaměstnanci jsou naší součástí a máme o ně zájem
Agenturní zaměstnávání je v Evropě a v České republice poměrně rozšířené a Gumotex nepatří mezi výjimky, které by na tuto alternativu
nepřistoupily. „Smyslem tohoto zavedeného řešení je dát v souvislosti
s nerovnoměrnou poptávkou našich zákazníků větší pracovní a existenční jistotu kmenovým zaměstnancům GUMOTEX, a.s.“ vysvětluje
personální ředitel PhDr. Jaroslav Sedlák jednu z výhod agenturního
zaměstnávání. Na druhou stranu se toto řešení odráží v nejistotě a
nedůvěře zaměstnanců agentury i případných uchazečů o zaměstnání. Aby Gumotex tato rizika vyvážil, domluvil se s agenturou práce
LUTO Automotive CZ na možnosti převedení agenturních pracovníků
do kmenového stavu již po šesti měsících trvání dočasného přidělení.
Do Gumotexu převádíme ty nejlepší
Pro převod je nezbytné, aby pracovník plnil určitá kritéria. Patří sem
například ochota a schopnost učit se, flexibilita ve smyslu zvládnutí
více pracovních operací a časová přizpůsobivost. Spolehlivá docházka
a kvalitní pracovní výkon jsou samozřejmě také nezbytnými předpoklady. Převádět nelze všechny agenturní pracovníky, neboť jich musí
být zachováno určité procento pro zajištění flexibility firmy.
pod agenturou se práci naučila, zvykla si na pracovní prostředí i na kolegy. „V převodu pod Gumotex vidím ocenění své práce a také pociťuji
větší jistotu v tom, že se mnou firma počítá i do budoucna“.
Agenturní jsou součástí naší firmy
I přesto, že někdo pracuje přes agenturu, je součástí našeho týmu a
pomáhá nám plnit požadavky našich zákazníků. Agenturní pracovníci
například nejsou vyčleněni ze systému zlepšovatelství. Mohou přijít
se zlepšovacím návrhem a něco si přivydělat a navíc získat plusové
body, které mohou ovlivnit jejich případné zařazení do kmene. „Doporučujeme vytrvat, neboť z hlediska plánovaných zakázek i z hlediska
přirozených odchodů, kterých je dlouhodobě cca 70 ročně, je prostor
pro přechod do kmene značný“, dodává personální ředitel.
Mgr. Kateřina Skřivánková
vedoucí odboru zaměstnaneckých vztahů
Od roku 2014 přešlo pod Gumotex přes 80 agenturních pracovníků
Převody podle stanovených pravidel navrhuje mistr a poté návrh prochází schvalovacím procesem. Pokud převod schválí všechny strany,
vybraný pracovník nesmí zapomenout ukončit svůj pracovní poměr v
agentuře, vyřídit si novou zdravotní prohlídku a dostavit se na personální úsek kvůli potřebným nástupním formalitám.
Mezi převedené pracovníky patří například Andrea Cicáková. Andrea
pracovala pod agenturou téměř dva roky. Od Nového roku je pod Gumotexem. „Za převedení jsem velmi ráda. Práci mi doporučila mamka,
která tady dlouhodobě pracovala. Jako malá jsem dokonce chodila do
gumotexácké školky, takže mě těší, že jsem nyní oficiálně součástí Gumotexu“.
Petra Baránková je také od ledna v Gumotexu. Během jednoho roku
Andrea Cicáková
Petra Baránková
Benefitní portál se osvědčil
Novinka loňského roku, daňově výhodné čerpání benefitů prostřednictvím benefitního portálu, se osvědčila. I přes velké obavy z toho,
jak zaměstnanci zvládnou objednávat benefity elektronickou cestou,
bylo čerpání benefitů v loňském roce úspěšné na 99 %. Velkou zásluhu na tomto vysokém čísle mají především kolegyně ze mzdové účtárny, které během celého roku byly zaměstnancům velmi nápomocné a
vyvinuly velké úsilí k uspokojení požadavků všech. V Jaroměři patří
dík za pomoc při čerpání především personální manažerce.
Zaměstnanci využili všechny nabízené způsoby čerpání benefitů. Nejvíce byly využity univerzální poukázky Multi téměř 36 % objemu a
převod na penzijní připojištění (nově doplňkové penzijní spoření) takřka 28 % objemu.
Pravidla pro bodový příděl v roce 2015 zůstávají stejná. Tisícovka pro
každého s tím, že noví zaměstnanci si musí půl roku počkat. Další body
jsou přidělovány jako ocenění věrnosti společnosti dle pravidel v kolektivní smlouvě. Body pro rok 2015 byly zaměstnancům na jejich účty
již nahrány. Věřím, že i tentokrát si zaměstnanci vyberou z nabídky a
tyto daňově výhodné benefity vyčerpají.
Ing. Petra Dubová
vedoucí odboru mezd
V soutěži Exportér roku jsme opět mezi nejlepšími
Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání v ČR vyhlásili výsledky jubilejního 20. ročníku soutěže Exportér roku.
Naše firma se této soutěže pravidelně účastní už více jak deset let
a několikrát se dokázala zařadit mezi stovku největších českých exportérů. Tradičně se na prvních místech umísťují velké nadnárodní
společnosti jako např. ŠKODA AUTO, FOXCONN CZ, PANASONIC AVC,
AGROFERT, a další.
V silné konkurenci se Gumotex v žádném případě neztratil. V kategorii nárůst exportu mezi léty 1993 a 2013 jsme se umístili na 22. mís-
tě. V celkovém objemu exportu za stejné období nám náleží krásné
35. místo ze všech hodnocených firem.
I když tento úspěch není v soutěži dotován žádnou finanční částkou,
bezesporu se tím zvyšuje prestiž značky GUMOTEX v ČR a zejména u
našich obchodních partnerů. Poděkování tak patří všem zaměstnancům, kteří se jakoukoli formou podíleli na realizaci exportních zakázek
jak do USA a EU, tak i do dalších zemí.
Ing. Vladimír Chmela
Akademie
Na čem pracují týmy v rámci firemní
Tým F4 zefektivní proces svařování
Pracujeme na zefektivnění procesu svařování na středisku speciální
výroby při nezvýšených nákladech. Z oblasti LEAN uplatníme identifikaci a odstraňování různých forem plýtvání, dále např. SMED nebo
téma ergonomie pracovišť. Při plnění svých běžných pracovních povinností se nám obtížně hledá čas na řešení tohoto úkolu. Vzhledem
k plnění externích zakázek nebyl zatím prostor pro implementaci navrhovaných řešení a jejich odzkoušení na běžné výrobě GTX. Přesto
věříme, že „to dáme“. Obhajobu máme naplánovanou na duben 2015.
Přínos vidíme v získávání nových informací a seznámení se s jinými
výrobami v GTX. Získáváme jiný pohled na věc, vidíme nové příležitosti tam, kde jsme je dříve neviděli. Osvojujeme si také nové dovednosti.
?
Technici řeší úsporu energií
Tým složili účastníci I. ročníku!
Na základě problémů, se kterými se setkáváme na údržbě prakticky
denně, jsme definovali konkrétní plýtvání a rozhodli se ho rovnou řešit. Jde o úsporu nákladů na vytápění na budově č. 13. Prozatím jde
vše podle časového harmonogramu, pan ředitel a zároveň sponzor
týmu respektuje naše dílčí návrhy i potřeby.
Z Leanu využíváme maximum, nové informace nám „otvírají oči“ a
umožňují skládat pomyslné puzzle, aby jednotlivé dílky v závěru zapadaly. V současné době jsme těsně před zpracováním materiálu pro
obhajobu.
Patříme k lidem, kteří se nespokojí s málem, a budeme pořád hledat
něco nového. Nechceme být z těch, kteří se jen zařadí. Myslíme si, že
tato vlastnost je o nás všeobecně známá a chceme ji využít k prospěchu všech.
Tým F4 tvoří Stanislava Kychlerová, Martin Dolák, Radek Pochylý
a Kamil Kadrnka
Tým EPP1 řeší umístění stroje
Řešíme optimální umístění nového stroje pro výrobu dílů z EPP v návaznosti na logistické toky a skladování. Potýkáme se s nedostatkem
vhodných prostor pro samotnou výrobu dílů i pro jejich skladování a
hledáme možné varianty (s vyčíslením nákladů a přínosů) i s výhledem na předpokládaný rozvoj do dalších let.
I když nejde o klasické zlepšování, ale spíše o plánovanou investici
do rozvoje technologie, řešení vyžaduje co možná nejlepší přípravu a
analýzu variant pro možnost kvalifikovaného a správného rozhodnutí
pro výslednou realizaci. Využili jsme několik metod z oblasti LEAN,
především co se týká analýz a mapování procesu. Úkol a jeho řešení jsme mohli několikrát konzultovat a konfrontovat v rámci školení s
lektorem a také s kolegy v Břeclavi, kteří nás i v mnohém inspirovali.
Návrhy jednotlivých variant s vyhotovenými layouty a vyčíslenými náklady a přínosy máme připravené a v únoru chystáme obhajobu před
sponzorem. Protože jde o finančně nákladnou investici, musí výsledný
návrh rozhodnutí schválit představenstvo společnosti.
Technici pracují ve složení Miroslav Martuška, Ivona Petrlová
a Josef Bača
Černá SPUR zefektivní přepravu
Tým složili účastníci I. ročníku!
Přemýšleli jsme o námětu na téma plýtvání a zaměřili se na efektivitu
interní přepravy v břeclavském areálu. Náš návrh řešení bude spočívat
v optimalizaci nákladů na přepravu dílů černé SPUR. Snažíme se o jednoduché a rychlé řešení, bez dalších nákladů.
V současné době finalizujeme prezentaci k obhajobě před sponzorem.
Přínosem je pro nás určitě dobrý pocit, že jsme se zapojili do zefektivňování logistických stavů v naší pracovní činnosti.
Černou SPUR tvoří Jan Buchta a Sylva Vymyslická.
Tým EPP1 pracuje ve složení Jan Pavlík a Jiří Beran.
Firemní večírky ve znamení zábavy a ocenění
Přelom roku, to je pro zaměstnance mnoha firem také období oblíbených firemních večírků. Nejinak je tomu u nás, takže se v prosinci a
lednu utužovalo, hodnotilo, prostě povídalo o tom, co bylo, ale i co nás
čeká. Vřelo to v tanečním sále na parketu, ve foyer při cimbálové muzice, ale i u baru nebo rautu. Večírky v Břeclavi a v Jaroměři navštívilo
v součtu přes tisíc zaměstnanců všech pracovních pozic a zařazení.
Nechyběli ředitelé závodů ani členové představenstva.
8
Ředitelé poděkovali zaměstnancům
V rámci firemních večírků byli oceněni nejlepší pracovníci a
zlepšovatelé, které každoročně navrhují ředitelé závodů, vedoucí
procesů a jednotlivých středisek.
Irena Zobačová
- Během 19-ti let
prošla výrobou
matrací Select a
výrobou člunů. Na
kompletaci člunů
patří mezi důležitý
čl ánek celého
týmu. Její práce
je velmi pečlivá a
přesná.
Ing.
Vo j t ě c h
Vymyslický - Pod
jeho vedením byla zavedena nová řada svařovaných stanů. Navrhl
a podílel se na realizaci největšího výrobku v dějinách Gumotexu nafukovací haly pro HZS Ostrava a poté pro armádu ČR.
Vladimír Hes - Pracovník OHM s výbornými výkony. Loni výrazně přispěl
k plnění významné zakázky. Předložil inovativní návrh technického
řešení s přínosem finanční i časové úspory při realizaci.
Roman Grbavčic Opora kolektivu a
výborný seřizovač
automatické linky
na výrobu matrací
Select v yužívá
zkušenosti
z
předchozích
pracovišť, nejvíce
ze samolepíc í
výroby.
Pavel Polák - Ve
firmě pracuje 12
let. Je spolehlivý a vždy ochotný pracovat nad rámec svých povinností
(přesčas, pomoc kolegům…).
Miroslav Piškula - V průběhu 16 let pracoval na oddělení opryžovaného
textilu, nánosování textilu a nyní působí na stř. 325 Bema, kde obsluhuje
vulkanizační lis, nánosovací linku i linku Wombat. Ovládá i práci na
řezacím stroji Plotr, čímž významně příspívá i stř. 327.
Ludmila Tučková - Dvacetileté zkušenosti ve firmě zúročuje na oddělení
vývoje výrobků pro sport a volný čas. Je aktivní při zavádění nových typů
člunů do výroby a tím významně přispívá ke zlepšování pozice na trhu.
Ing. Petr Kuklínek
Odbornými
znalostmi
a
ochotou přispívá
k
udržování
výrobních zařízení
v provozu a
zároveň aktivně
spolupracuje
při konstrukci a
realizaci zařízení
nových pro naše
výrobní závody i
externí zákazníky.
Nejlepší zaměstnanci závodu OZ5 Jaroměř
Petr Bergman – TPV - získal ocenění za iniciativní přístup při zajištění
nájezdu nové výroby na lince sedáků.
Jiří Beran - technolog výroby EPP - získal ocenění za zajištění nárůstu
výrobních kapacit EPP.
Oldřich Rezek - technolog SPUR – získal ocenění za zlepšovatelství v
oblasti optimalizace výroby s přínosem 240 tis. Kč ročně.
Jindřich Šulc – Jako
gumař-plastikář na
stř. 334 aktivně
pracuje při obsluze
zavalovačky pásů. V
roce 2014 podal 18
zlepšováků.
Ing.
Miroslav
Andres a Martina
Houdková
vedoucí vývojový
pracovník na stř.
344 a manažerka prodeje na stř. 351 (při ocenění ji zastoupil Miroslav
Vrána) společně podali zlepšovák s předpokládaným přínosem cca 577
500 Kč. Jde o změnu nosného textilu z polyamidu na polyester.
Josef Řezáč - Manažer prodeje na stř. 351 podal zlepšovák s
předpokládaným přínosem cca 1 560 000 Kč. Jedná se o záměnu
textilních materiálů u výrobku.
Miroslav Pěček – Je
přes 30 let předákem
linky Hennecke a
zároveň platným
pomocníkem při
vzorování nových
dílů a zkouškách
mater iálů. Jeho
zkušenost i jsou
zárukou provozní
stability a kvality
výroby pěnových
dílů.
Zbyněk Krupica – Pro oddělení Výzkumu a vývoje OZ 2 je přínosem
jeho kvalitní práce na pozici projektového manažera slunečních clon
pro projekty BMW. S ochotou pomáhá novým kolegům.
Věra Fridrichová – Ve firmě pracuje od roku 1991, v současné době na
pozici asistentky generálního ředitele. Při vedení agendy GŘ i ostatních
ředitelů uplatňuje bohaté zkušenosti, přehled a spolehlivost.
Ing. Petra Dubová – Oceněna je za bezchybný výkon odboru mezd
a úspěšné vedení týmů při zavádění změn v oblasti odměňování a
motivace zaměstnanců (např. cafeterie, mzdový controlling).
Anna Beránková – Od roku 1977 je celá její profesní kariéra u naší
firmy svázána s prací programátorky výpočetního střediska. Patří ke
klíčovým zaměstnancům odboru a významně přispívá k plynulému
chodu základního i personálního informačního systému.
Martin Dolák - mistr,
Milan Štross - provozní zámečník, Pavel Strýček - vedoucí údržby, Michal
Kruták - provozní
elektrikář
Tým stř. 239 se podílel na úpravách linky
Cannon na budově č.
12. Finanční náklady
úprav, které navrhli a
realizovali pro zajištění možnosti přesunu výroby dílů na uvedenou linku, by se v případě
externí dodávky pohybovaly v řádech milionů korun. V uplynulém roce
podali 9 zlepšováků, všechny byly realizovány.
Zdraví
MUDr. Doležal: Preventivní prohlídky
jsou velkou předností firemní péče
Rudolf Doležal je naším podnikovým lékařem od roku 1991. Jak
za čtyřiadvacet let svého působení pro naši firmu vnímá přístup
zaměstnanců i obecně lidí v naší společnosti ke svému zdraví?
S postupem doby lidé více myslí na prevenci. Čím dál více lidí přemýšlí
o zdravé výživě, snaží se nekouřit, cvičí. Je zvýšený zájem o očkování
proti chřipce, proti klíšťové encefalitidě a také o vyšetření stolice na
okultní krvácení, jako prevenci nádorového onemocnění střev. Mamografické vyšetření dnes ženy přijímají již jako samozřejmost.
Každoročně vitamíny a lázně
Pro všechny zaměstnance Gumotex, a.s. každoročně objednáváme
sadu vitaminových doplňků. Například v roce 2014 jsme vydali
1 110 balíčků v hodnotě 200 Kč. Každý z nich obsahoval vitamínové
přípravky koenzym Q10, omega 3, lecitin, hořčík, ginkgo, zelený čaj
a multivitamin.
Ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou MV ČR připravujeme pro její
pojištěnce vždy od měsíce dubna rehabilitační procedury v Lázních
Lednice. Pravidelně se jedná o jodovou koupel, klasickou či částečnou masáž a zábaly.
Jana Černotová, personální úsek
Co nejčastěji zanedbáváme?
Dá se říct, že je to vlastní životní styl obecně, kterým své zdraví ovlivňujeme. Nekouřit, zdravá výživa, pohybová aktivita, limitovaná konzumace alkoholu, ale i dostatek spánku a dobrá nálada – to jsou důležité
faktory pro naše zdraví. Důsledkem jejich zanedbávání je pak zhoršení
zdravotního stavu vedoucí k tzv. civilizačním nemocem.
S čím se ve své praxi potýkáte?
Překvapí mě, když někdo preventivní prohlídku odmítá. Tento postoj je
pro mě zcela nepochopitelný, vždyť zdraví je to nejdůležitější pro život. Rozsah a intervaly prohlídek upravuje konkrétní vyhláška, kterou
v našem případě opravdu důsledně dodržujeme. Tomu je podřízena
také ordinační doba. Dopolední ordinace je pro běžně nemocné a čas
od 12.30 hodin je vyhrazen právě preventivním prohlídkám. Osobně
považuji preventivní prohlídky za velmi důležité a jsou velkou předností firemní péče o zaměstnance. Včasné zjištění onemocnění má
vždy lepší prognózu a léčba je pak snadnější. Pozdní záchyt onemocnění již vážně ohrozí pacientovo zdraví a je smutnou pravdou, že ne
všechna onemocnění jsou léčitelná.
Váš názor na podpůrné vitamínové přípravky?
Zásadní je samotná strava bohatá na vitamíny a minerály. Vitamínové
přípravky však považuji za vhodný doplněk. Nakupovat je doporučuji
v lékárnách, nikoli na internetu.
S tématem Zdraví úzce souvisí také dárcovství krve. Tuto životně důležitou tekutinu dobrovolně a pravidelně daruje řada zaměstnanců naší
společnosti. Jedním z nich je Roman Baláš z odd. 322, který daruje krev
od roku 1997. V prosinci byl oceněn „Zlatým křížem III. kategorie“. Na
firemním večírku mu poděkoval předseda představenstva Jiří Kalužík.
Vaše doporučení pro zdraví v dnešní hektické době?
Dnešní doba je opravdu hodně náročná. Všem doporučuji především
správnou výživu, ale také snažit se o to, na co se často zapomíná. Je to
podpora dobrých mezilidských vztahů, optimismu a radosti ze života.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba
Sedmero k periodickým prohlídkám
(Nejen pro vedoucí pracovníky)
1. Na periodické prohlídky je možné se objednat na odpoledne každý den kromě středy (12:30 – 14:30), objednávky je
třeba řešit alespoň 2 dny předem na telefonním čísle 519
314 262.
2. Pracovník sebou přinese formulář F0312 „Posudek závodního lékaře“. Vedoucí pracovník předem vyplní 1. část „Žádost o provedení pracovně lékařské prohlídky“.
3. Pracovník sebou musí mít zdravotní dokumentaci od svého
praktického lékaře (výpis ze zdravotní karty nebo katru zapůjčenou).
4. Pracovník sebou přinese ranní moč.
5. Pracovníci zařazení na pracovištích se zvýšenou zrakovou
zátěží, sebou musí mít brýle či kontaktní čočky, pokud mají
horší zrak.
6. Pracovníci, vykonávající rizikovou práci, musí přijít ráno na
lačno (7:00 – 9:00), absolvují odběry krve, plicní vyšetření,
RTG (individuálně). Také sebou musí mít zdravotní dokumentaci.
7. Končí-li jednomu pracovníkovi platnosti více lékařských
prohlídek v blízké časové posloupnosti (např. během 90 dnů
končí práce v noci + psychická zátěž), je vhodné ho k lékaři
vyslat jen jednou a nechat provést vyšetření současně.
V břeclavském areálu společnosti jsme se zapojili do „Sbírky víček pro
Kamilku“. Na lázně v Klimkovicích je jich potřeba odevzdat 7 tun. Údajně
je díky všem sbírkám pohromadě již polovina. Strýci Kamilky, Romanu
Bartošovi, předal v rámci firemního večírku finanční dar člen představenstva Vladislav Veselý.
Společenská kronika
Jak mohou škodit staré
baterie a kam s nimi?
O tom, že použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované
s běžným odpadem vážně ohrožují životní prostředí, snad slyšel
už každý. Jak konkrétně mohou škodit? Z vyhozených baterií se po
čase uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v
bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. Z jedné
tuny baterií lze znovu získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Nebezpečné materiály, které
mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří zachytit. Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových.
Kolik baterií je mezi lidmi?
Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT, zajišťující zpětný
odběr baterií, lidé odhadují, že mají doma v průměru 13 baterií.
Průzkumy v západní Evropě však ukazují, že ve skutečnosti se v domácnosti nachází přes 100 kusů baterií a akumulátorů. Vysloužilý
monitor či rtuťový teploměr bychom do směsného odpadu nikdy
nevyhodili. Jedna či dvě malé baterie se však v koši snadno ztratí.
Sběrná místa
v Gumotexu
Také v naší firmě přispíváme k ochraně
životního prostředí a
tím k ochraně zdraví
nás všech. Využili jsme
bezplatné
nabídky
společnosti ECOBAT a
umístili sběrné bateriové boxy ve vstupních
prostorách u závodní
jídelny a u hlavní brány
v břeclavském areálu
společnosti.
Světlana Palková
Vybité baterie ve firmě odkládáme do speciálních sběrných boxů, jejichž podobu na snímku ukazuje kolegyně Palková.
Společenská kronika
říjen, listopad, prosinec
2014
50 let oslavili:
Alena Podlesáková, Ján Straka, Věra Školníková, Naděžda
Bovkunová, Alois Lískovec, Renata Kramolišová, Ing. Marek Kukliš.
60 let oslavili:
Miroslav Rožňák, Miloslava Raková, Jiří Tuček, Miroslav Šiřina,
Miroslav Hrnčíř, Jaromír Hrubý, Anna Trensingerová.
Za dlouholetou práci ve firmě děkujeme:
25 let ve firmě: Dagmar Tučková, Renata Heváková, Dana
Janulíková, Andrea Bystřická, Anna Konečná, Soňa Ivičičová, Silvie
Nečasová, Lenka Nováková.
30 let ve firmě: Jana Křikavová, Jiří Šálek, František Pafkovič,
Michal Tuček.
40 let ve firmě: Helena Michálková.
Nastoupili:
Josef Snovák, Blanka Drábková, Jana Dudová, Miloslava Konečková,
Ludmila Paníková, Jitka Rozsypalová, Monika Zapletalová, Ing.
Radoslava Novotná, Michal Váňa, Ing. Iva Netopilíková, Simona
Frolichová, Patrik Kotvan, Lucia Bukovská, Michal Danihel, Ivana
Drechslerová, Milena Hnátková, Roman Hrbáček, Eva Hrbáčková,
Patricie Kubíková, Ludmila Langová, Marcela Mazalová, Jindřiška
Sedláčková, Tomáš Brychta, Ivana Hojačová, Stanislav Jakubáč,
Renata Pěnčíková, Ing. Martin Řehoř, Ing. Jaroslav Šaly, Ing.
Veronika Víttková, Radek Henčl, Richard Zeman, Radomíra
Čechová, Ing. Jitka Křapová, Ing. David Varga, Tomáš Kratochvíl,
Radek Mikulič, Stanislav Havlík, Alexandr Benzar, Nikola Gáborová,
Marie Koubová, Dana Palasmanová, Pavlína Stehlíková, Tereza
Swětíková.
Pracovní poměr ukončili:
Drahomír Michlovský, Ing. Milan Uher, Jana Bočková, Miroslav
Holánek, Kamil Tesařík, Radka Krabcová, Blanka Šenkýřová, Ing.
Petr Hovězák, Martin Pelikán, Jitka Tučková, Dagmar Hažvová,
Lucie Kopalová.
Do důchodu odešli:
Jaromír Pučan, Vladimír Čapek, Marie Blažková.
Odbory organizovaly akce
Jana Černotová
personální úsek
Na jaké kulturní a sportovní akce využila v loňském roce odborová
organizace finanční prostředky poskytnuté společností GUMOTEX?
Co se týče sportu, velký zájem byl o již tradiční bowlingový turnaj v
Hodoníně uspořádaný v březnu a listopadu. Tenisové kurty společnosti BORS využívali zaměstnanci formou karty a byly uspořádány
tenisové turnaje. Ve Valticích a v Prušánkách odehráli dlouhodobé soutěže kuželkáři, kteří se také zúčastnili turnajů v chemických
podnicích. Fotbalisté využili v zimních měsících pronájmu haly, kde
uspořádali vánoční fotbalový turnaj. Mimo to mohli zaměstnanci
společnosti a skupiny využívat pronájmů drah na bowling, kuželky,
zájem byl o plavání a badminton. Během letních měsíců zaměstnanci ve velkém počtu využívali půjčování člunů.
Z kulturních akcí byl opět největší zájem o termální bazény, do kterých bylo během roku vypraveno pět autobusů. Dále byl uspořádán
zájezd na muzikál do Bratislavy, do Kroměříže na květinovou výstavu Floria, velmi oblíbený čtyřdenní poznávací zájezd v rámci rekreace se uskutečnil do Českého ráje a Hruboskalska, proběhl zájezd
do ZOO Lešná a dvoudenní zájezd do Žďárských vrchů.
Vedení akciové společnosti GUMOTEX bych chtěla poděkovat za
dosavadní dobrou spolupráci a hlavně za finanční podporu na akce
pro zaměstnance.
Máte podnět ke stravování?
Nově byla zřízena e-mailová adresa:
[email protected], na kterou můžete posílat své připomínky k podnikovému stravování. Vaše podněty a konstruktivní návrhy budou projednány na pravidelném zasedání stravovací
komise, které se svolává minimálně 1 x za 2 měsíce. Komise se v
součinnosti s dodavatelem stravování snaží na podněty reagovat
a zavádět taková opatření, která povedou ke spokojenosti zaměstnanců s poskytovanými službami.
I nadále samozřejmě můžete využívat připomínkové lístky v jídelně
nebo se obrátit na členy stravovací komise osobně.
Stravovací komise
Libuše Štěpánková
předsedkyně výboru ZO
11
Připravujeme akce pro zaměstnance
Věříme, že mimopracovní aktivity tvoří velmi důležitý prvek při
upevňování vztahů v pracovním kolektivu a současně posilují dobrý vztah zaměstnanců k firmě. Proto vyčlenilo vedení firmy v rozpočtech vybraných oddělení poměrně vysoké finanční zdroje pro
rok 2015. Peníze půjdou na zajištění různých akcí pro zaměstnance.
Zopakujeme Den otevřených dveří
V následujícím období hodláme pokračovat v úspěšných akcích
organizovaných v předchozích letech. Pro zaměstnance a rodinné
příslušníky je to Den otevřených dveří v areálu naší firmy, který
letos plánujeme uspořádat v květnu nebo červnu. Pro řadu našich
zaměstnanců je to jedinečná příležitost ukázat rodinným příslušníkům Gumotex zevnitř a společně s nimi navštívit vybraná pracoviště. Nezapomeneme samozřejmě na oblíbené atrakce pro děti a také
osvědčený a bohatý raut.
Večírky trochu jinak
U firemních večírků v závěru roku, které byly vždy příležitostí k
setkání se spolupracovníky mimo pracoviště, připravujeme trochu
pozměněný koncept. Z pohledu pořadatelů ztratila oficiální část (i
když byla zkrácena na minimální čas) u zaměstnanců na atraktivitě.
Proto řešíme, jak firemní večírky oživit a hlavně jak dosáhnout toho,
aby většina účastníků „stihla“ zahájení akce.
Ušetřené peníze za ples na jinou akci pro zaměstnance
Zřejmě zklameme některé plesové nadšence, protože ani v roce
2015 neplánujeme firemní ples. Je to hlavně z toho důvodu, že v
posledních letech se ho naši zaměstnanci účastnili v čím dál menším počtu, což nesplňovalo hlavní účel, tzn. zábavu pro „Gumotexáky“. Ušetřené prostředky z plesu však plánujeme využít na jiný
typ zaměstnaneckých akcí, například se sportovním a turistickým
zaměřením. Koncepce zatím není zcela jasná. Musíme zvážit různé
varianty, přihlédnout k věkové struktuře zaměstnanců, vybrat co
nejvhodnější termín a navrhnout zajímavý program, který by přilákal co nejvíce účastníků.
V každém případě věříme, že všechny mimopracovní akce splní
hlavní cíl, a sice posílí sounáležitost zaměstnanců s firmou i mezi
sebou navzájem.
Ing. Vladimír Chmela
Stolní tenistky úspěšné
v extraligové soutěži
Stolní tenistky MSK Gumotex Břeclav měly skvělý závěr roku 2014.
V průběhu prosince dvakrát porazily svého největšího rivala SKST
Hodonín, dostaly se s tříbodovým náskokem do čela nejvyšší domácí soutěže - extraligy, a pošesté získaly Český pohár. O výsledek
se zasloužila trojice hráček Vivien Ellö, Aneta Kučerová a Andreia
Dodean. Zejména výkony hráčky Ellö byly excelentní. V extralize
vyhrála všech 24 odehraných dvouher a bezchybná byla i ve finálovém turnaji Českého poháru s bilancí 6:0. Soudržnost hráčského
kolektivu a bodové příspěvky Kučerové a Dedean dokreslují velmi
pozitivní obraz celku, který reprezentuje i Gumotex a.s.
(JH)
YAMMER už oslovil přes 20 lidí
Spolu s příchodem ředitele odštěpného závodu Pryže a plasty Vojtěcha Hrubého se v naší
firmě začalo skloňovat slůvko Yammer. Jde o
firemní sociální síť, do které se již zaregistrovalo přes dvacet zaměstnanců naší firmy.
Co to je Yammer?
Yammer (česky jemr) je populární obdoba
sociálních sítí určená pro firmy. Konkrétně
do skupiny Gumotex se lze přihlásit pouze
s platnou emailovou adresou s koncovkou
„gumotex.cz“. To znamená, že se jedná o uzavřenou skupinu pouze
pro zaměstnance naší společnosti.
K čemu nám je dobrý?
Podobně jako veřejné sociální sítě je i Yammer určen ke sdílení myšlenek, informací, statusů a diskuzí. Tato síť je ovšem určena výhradně pro pracovní témata související s životem Gumotexu.
Máme přece e-maily?
Zjednodušeně řečeno, e-mail je určen k adresnému předání speci-
Vítězný tým hráček MSK Gumotex Břeclav s trenérem Petrem
Nedomou a vítěznou trofejí – Českým pohárem.
fické informace, kdy ve valné většině případů čekáme reakci. U informací sdílených na Yammeru naopak reakci nevyžadujeme, oslovujeme širší skupinu a necháváme na ní, zda si informaci přečte.
K čemu ho využíváte Vy?
K občasnému blogování s
cílem sdílet nové informace,
podpořit konstruktivní debatu a týmovou spolupráci.
Rád bych ostatní povzbudil k
tomu samému. Yammer není
můj blog a rád bych v něm
nacházel zajímavé odkazy,
informace a komentáře i z jiných zdrojů.
Jak se lze přihlásit?
Registrovat se je možné jednoduchým způsobem na adrese:
https://www.yammer.com/gumotex.cz/?show_signup=true
Stačí vyplnit emailovou adresu a stisknout tlačítko „Registrovat se“.
Děkujeme za vysvětlení!
(pk)
Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav.
IČ 16355407. Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300
ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: 519
314 146. Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a,
690 75 Břeclav. E-mail: [email protected] Uzávěrka čísla
do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po
uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK
ČR E 11019.
Download

Jasný cíl