Návod ke spotřebitelským úvěrům
I.
Kde nás naleznete
Česká republika
Sídlo a pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva (ASUD)
Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové 2
[email protected] – sběrný email pro nové žádosti a dotazy pro celou ČR
+420 731 643 899 – Infolinka
Hradec Králové
+420 731 643 858 – Ing. Martin Linhart
+420 731 646 514 – Tomáš Raška
+420 731 643 919 – Ing. Renata Kupcová
+420 731 643 853 – Ing. Miloslav Krtek
+420 731 426 949 – Ing. Aneta Mrštná
+420 739 382 007 – Dis. Jan Hataš
Praha
Pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva (ASUD)
Vodičkova 40, 110 00 Praha
+420 605 299 731 – Ing. František Nepraš
+420 739 324 563
+420 739 324 632 – Bc. Barbora Chromečková
+420 739 324 644 – Ing. Nikola Fritzová
Pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva
Brno
Malinovského náměstí 4, Brno
- pobočka otevřena od 1.7.2014
+420 739 382 008 – Ing. Martin Zerák
Slovensko
Bratislava
Metodova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
+421 911 755 101
Košice
Trieda SNP 37, 040 11 Košice, Slovenská republika
+421 556 941 077
Verze 3/2014
Stránka 1
II.
Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů
(definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých
zákonů)
Výše úvěru
:
300.000 Kč až 1.880.000 Kč
Úroková sazba
:
7,9 % až 16,1 % p.a.
Max. výše úvěru
:
do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita / kvalitní
investiční záměr)
do 55 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (LTV) akceptujeme doložení příjmů i formou
čestného prohlášení
u účelových úvěrů může být čerpáno až 20 % jeho výše bez doložení účelu
Splatnost
:
od 1 do 30 let
Způsob splácení
:
anuitní
Rezerva
:
dle bonity klienta (rezerva se skládá z výše splátky úvěru a poplatku za správu úvěru)
na účtu klienta ve výši od 1 splátky (může být odpuštěna) a 1 poplatku do výše 3
splátek a 3 poplatků
Čerpání
:
jednorázové na běžný účet klienta, účelové čerpání formou platebních příkazů pod
kontrolou ASUDu,… možnost rezervace zdrojů a příslibů
Poplatky
:
celkové poplatky ASUDu se standardně pohybují v rozmezí 2 – 3 % z výše úvěru (min.
z 1 mil Kč), bližší informace k inkasu poplatků je uvedeno v popisu procesu níže
Zajištění úvěru
:
nemovitost na území České a Slovenské republiky (v jakékoli kombinaci) a
notářský zápis o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu
III.
Úvěry pro fyzické osoby
Účelový spotřebitelský úvěr pro občany
Typické účely úvěru:
-
Konsolidace / refinancování půjček
Veškeré další možné účely mimo účelu bydlení (resp. dle zákona 145 o spotřebitelském úvěru §2
Verze 3/2014
•
1. nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo
výstavba nemovitosti,
•
2. úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné
právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu,
•
3. změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím,
•
4. úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s
účelem uvedeným v bodech 1 až 3, nebo
•
5. splacení úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v
bodech 1 až 4, popřípadě 5,
Stránka 2
Parametry úvěru:
- Výše úvěru 300.000 Kč – 1.880.000 Kč
- Úroková sazba od 7,9 % p.a.
- Zajištěné nemovitostí, do výše 75 % hodnoty zajištění
- Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu
- Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
- Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře
- Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatelé:
-
Fyzické osoby – občané ČR, SR i cizinci
Účelový spotřebitelský úvěr pro občany bez dokládání příjmů
Typické účely úvěru:
-
Konsolidace / refinancování půjček
Veškeré další možné účely mimo účelu bydlení (resp. dle zákona 145 o spotřebitelském úvěru §2
•
1. nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo
výstavba nemovitosti,
•
2. úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné
právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu,
•
3. změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím,
•
4. úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s
účelem uvedeným v bodech 1 až 3, nebo
•
5. splacení úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v
bodech 1 až 4, popřípadě 5,
Parametry úvěru:
- Výše úvěru 300.000 Kč – 1.880.000 Kč
- Úroková sazba od 8,5 % p.a.
- Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu
- Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění
- Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
- Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatelé:
-
Fyzické osoby – občané ČR, SR i cizinci
Neúčelový spotřebitelský úvěr pro občany
U tohoto produktu není účel úvěru smluvně vyžadován.
Parametry:
-
Výše úvěru 300.000 Kč – 1.880.000 Kč
Verze 3/2014
Stránka 3
- Úroková sazba od 8,9 % p.a.
- Zajištěné nemovitostí až do výše 65 % hodnoty zajištění
- Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR
- Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let)
Žadatelé:
-
IV.
Fyzické osoby – občané ČR, SR i cizinci
Dále úvěrujeme
Můžeme tolerovat
příjmy z různých zdrojů i přechod mezi zaměstnáními a podnikáním;
optimalizované daňové přiznání;
příjmy z pronájmu lze akceptovat až do výše 85% tržního nájmu;
problémové zadlužení a závazky (banky i nebankovní společnosti, soukromí věřitelé);
zápisy v registrech dlužníků;
dluhy vůči finančnímu úřadu, správě soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovně apod., které budou
řešeny úvěrem od ASUD;
odstranitelná právní či věcná břemena nebránící užívání nemovitosti
Netolerujeme nebo nefinancujeme
klienty, kterým na nemovitosti k zajištění „visí“ exekuce (nutné předem vyplatit a uvolnit, specifický
postup vyplacení exekuce třetí osobou před čerpáním úvěru – nutno konzultovat se zaměstnanci
ASUD!).
retailové konsolidace předlužených FO s „predátory“ na listu vlastnictví, kteří neakceptují návrh
ASUDu na vznik zástavního práva před čerpáním úvěru;
V.
Postup vyřízení žádosti o spotřebitelský úvěr
1. Prvotní posouzení
Následující podklady pošlete na email [email protected] nebo dodejte poštou či osobně. Všechny přílohy
zaslané elektronicky musí mít název odpovídající obsahu dokumentu.
1) žádost o spotřebitelský úvěr kompletně vyplněná a podepsaná, všechny ostatní údaje akceptujeme i na
aktuálních formulářích jiných bank a institucí do stáří 30 dnů;
2) kopii (sken) občanského průkazu žadatele se souhlasným a podepsaným prohlášením poskytovatele
údajů pro ASUD;
3) popis nemovitostí k zajištění (dle návodu v příloze č.1 a 2 dle typu nemovitosti), list vlastnictví, snímek
z katastrální mapy, fotodokumentaci (dle návodu v příloze č.1 a 2) nebo i starší expertní odhad ceny
nemovitosti);
4) popis požadovaného úvěru, účelu úvěru, souvisejících okolností (např. podnikatelský záměr
či příležitost, u konsolidace důvody finančních problémů…),
5) doklady o příjmu klienta:
Verze 3/2014
Stránka 4
potvrzení o příjmu za poslední kalendářní rok, nebo u FOP Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se
všemi přílohami (případně obojí). Kontinuální přechod mezi zaměstnáními, příp. podnikáním
akceptujeme;
2. Indikativní nabídka
- žadateli je předložena indikativní nabídka spotřebitelského úvěru na základě posouzení podkladů
doložených pro prvotní posouzení žádosti o úvěr;
-
souhlasí-li s parametry úvěru, hradí klient Členský vklad a Poplatek za žádost o úvěr, uzavírá členství
na základě ASUDem vyhotovené Přihlášky za člena a identifikace dlužníka (resp. všech případných
spoludlužníků) – platba poplatků dle instrukcí přílohy č. 4
3. Vznik členství žadatele v družstvu
Družstvo může poskytovat své služby (úvěry) pouze jeho členům. Podáním Přihlášky za
člena pro žadatele o úvěr nevznikají žádné povinnosti ani závazky. Vznikem členství (tj.
potvrzením Přihlášky za člena ze strany ASUDu) vznikají žadateli-klientovi standardní
práva a povinnosti vyplývající ze Stanov družstva. Členský vklad činí 1 Kč s tím, že člen
družstva ručí do výše dvojnásobku svého vkladu, tj. 2 Kč.
i
-
-
Postup přijetí za člena včetně úhrady členské vkladu Vám sdělí pracovník útvaru obchod, který žádost
zpracovává.
-
-
-
Proces přijetí žadatele/spolužadatele za člena může probíhat paralelně s přípravou materiálů a jejich
posuzováním, musí však být zpracováno před předložením zpracovaného úvěrového návrhu ke
schválení do Úvěrové komise.
Zájemce o členství musí splnit následující podmínky, aby došlo ke vzniku členství:
o
podá písemnou přihlášku za člena družstva,
o
zaplatí členský vklad (1 Kč) – platba dle instrukcí Přílohy č.4 .
Při podpisu přihlášky za člena musí být provedena identifikace klienta dle zákona č. 253/2008 Sb, která
může být provedena pouze zaměstnancem ASUD nebo osobou, která má s ASUD uzavřenou smlouvu
na identifikaci klientů a pravidelně absolvuje školení AML (identifikaci lze provést i na úřadě
s rozšířenou působností nebo i notáře)
Za člena družstva může být přijata fyzická osoba občan - identifikátorem je RČ osoby nebo právnická
osoba - identifikátorem je IČO
4. Poplatek za posouzení žádosti o úvěr
- individuální dle indikativní nabídky,
-
poplatek kryje náklady spojené s posouzením žádosti, ocenění nemovitosti, příp. dohlídky na místě
pracovníka ASUD, Vybíráme jej standardně až po pozitivním prvotním posouzení, předložení
indikativní nabídky a po souhlasu žadatele s nabízenými parametry úvěru.
5. Další posouzení
- dokumenty dosud dodané v elektronické podobě pro prvotní posouzení vyžadujeme písemně v
originále;
Verze 3/2014
Stránka 5
-
všechny dokumenty a komentáře, které jsou vyhotoveny žadatelem (všechny s výjimkou úředních
písemností), musí být opatřeny datem zpracování a podpisem žadatele;
-
všechny následující podklady jsou zpracovány útvarem úvěrových obchodů. Složku úvěrové žádosti je
nutné doplnit o:
-
Informace k žadateli/spolužadateli/ručiteli
1) sken nebo kopie dvou dokladů totožnosti - občanského průkazu, řidičského průkazu, pasu, …, u
cizinců - povolení k trvalému pobytu na území ČR, pas a doklad o trvalém/přechodném pobytu,
platného řidičského oprávnění apod., na kopii je nutný souhlas žadatele s pořízením kopie dokladů
(z předloženého dokladu musí být patrné bydliště);
Doklady totožnosti předloží žadatel v originálu k nahlédnutí/ověření při prvním osobním jednání
s pracovníky útvaru úvěrových obchodů;
2) výpis z Registrů dlužníků z bankovního (CBCB, www.cbcb.cz) a nebankovního registru (CNCB,
www.cncb.cz) (SOLUS na vyžádání, a to především v případě konsolidací),
3) v případě ručení za úvěr třetí osobou souhlas ručitele a jeho doklad totožnosti dle bodu 1);
4) pokud mají manželé rozdělené/zúžené SJM, pak Notářský zápis o jeho zúžení či rozdělení;
5) potvrzení o bezdlužnosti (event. o stavu účtu) u FÚ, ČSSZ, ZP u podnikatelů;
-
Informace k účelu a zdrojům na splácení úvěru
6) doložení účelu financování z úvěru, je-li účelové;
-
Informace k nemovitosti
7) nabývací titul k nemovitosti, např. Kupní smlouva k nemovitostem, které jsou předmětem zajištění;
8) doložení práv třetích osob, pokud je jimi nemovitost zatížena (např. věcná břemena, nájemní
smlouvy atd.);
9) pojistná smlouva k nemovitostem příp. movitostem, které budou předmětem zajištění a doklad
o zaplacení, možno doložit i dodatečně až po schválení úvěru;
10) jiné dokumenty vyžádané ASUDem:
Všechny podklady jsou následně zpracovány útvarem úvěrových obchodů, v průběhu posuzování si může
útvar úvěrových obchodů vyžádat další doplňující informace, dokumenty, smlouvy, osobní návštěvu (tzv.
dohlídku) nemovitosti určené k zástavě, osobní návštěvu firmy (provozu) podnikatele (v podstatě cokoliv,
co uzná za vhodné pro posouzení případu);
Pokud všechny podklady nevylučují možnost poskytnout úvěr, zpracuje útvar úvěrových obchodů tzv.
Úvěrový návrh.
6. Úvěrový návrh, schvalování
- zpracovává pracovník ASUD
spotřebitelského úvěru;
–
standardně
„kopíruje“
dříve
zaslanou
indikativní
nabídku
-
úvěrový návrh schvaluje Úvěrová komise, která se schází dle potřeby (obvykle však 2x týdně);
-
pokud Úvěrová komise úvěr schválí, útvar úvěrových obchodů zasílá klientovi přesnou Specifikaci
spotřebitelského úvěru (nabídku), ve které jsou uvedeny všechny schválené parametry a podmínky
úvěru spolu s odkládacími podmínkami čerpání.
Verze 3/2014
Stránka 6
7. Specifikace spotřebitelského úvěru, smluvní dokumentace, čerpání
-
Klient se zprostředkovatelem Specifikaci spotřebitelského úvěru prostuduje, doplní případné
další informace, které doposud nebyly do ASUD předány, dokument na znamení souhlasu
podepíše a zašle e-mailem (nebo poštou) zpět do ASUD k dalšímu zpracování;
-
pokud žadatel předloženou Specifikaci úvěru přijme (způsob viz nahoře), útvar úvěrových obchodů
nechá vypracovat úvěrovou smluvní dokumentaci spotřebitelského úvěru;
-
poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace, který je uveden ve Specifikaci úvěru je po dohodě
možno uhradit až z čerpaného úvěru;
-
vypracování úvěrové dokumentace ASUDem;
-
klientovi je zaslána smluvní dokumentace minimálně 24 hodin před plánovaným podpisem
k prostudování;
-
podpis rámcové smlouvy žadatelem/klientem s ASUDem, zavedení běžného účtu u ASUDu, podpis
souvisejících dokumentů;
-
podpis smluvní dokumentace klientem, a to buď na centrále ASUDu v Hradci Králové nebo na
obchodním místě v Praze, Bratislavě či Košicích;
-
splnění odkládacích podmínek čerpání – ve smlouvě o úvěru je stanoveno, jaké podmínky musí klient
splnit, aby mohl prostředky načerpat, např. dodání některých dokumentů, vyplacení závazků, atd.;
-
načerpání úvěru na běžný účet klienta vedeného ASUDem a následně jeho účelové poukázání na jiné
účty v souladu se Smlouvou o spotřebitelském úvěru;
-
podpis notářského zápisu v Hradci Králové nebo v Praze
-
mezi podpisem smluvní úvěrové dokumentace, resp. podáním zástavní smlouvy na příslušný katastr
nemovitostí a podpisem notářského zápisu musí uplynout nejméně 1 den (plomba vkladu zástavního
práva v katastru nemovitostí);
-
za čerpání úvěru klient hradí poplatek v individuální výši dle složitosti případu (uveden v dříve zaslané
indikativní nabídce spotřebitelského úvěru a následně ve Specifikaci podmínek spotřebitelského
úvěru).
8. Poplatky jiným subjektům
- výpisy z registrů CBCB (www.cbcb.cz), CNCB (www.cncb.cz);
-
notářský zápis;
-
ostatní úřední pořízení, např. poplatky za ověřování listin, katastr nemovitostí apod.;
-
pojistné
VI.
-
Obecná pravidla stanovení hodnoty nemovitostí nabízených do zástavy
Úvěry do 1,5 mil Kč
o
-
Odhad u standardních (rezidenčních) nemovitostí není nutné objednávat a je proveden interní
odhad ceny nemovitosti
Úvěry nad 1,5 mil Kč
o
Klient vlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců
Pokud odhad odpovídá standardům tržního ocenění nemovitosti je daný odhad
předložen k supervizi a není nutné zpracovávat nový odhad
o
Klient nevlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců
Klienta navštíví odhadce vybraný a objednaný ASUDem, který provede tržní odhad
ceny nemovitosti. Odhad hradí ASUD.
Náklady spojené s oceněním nemovitost jsou součástí poplatku za posouzení žádosti o úvěr.
VII.
Další Informace
Verze 3/2014
Stránka 7
9. Komunikace při řešení úvěrového případu
- útvar úvěrových obchodů komunikuje s obchodním zástupcem/zprostředkovatelem, pokud obchodní
zástupce/zprostředkovatel nepožádá o přímou komunikaci ASUDu se žadatelem;
-
za útvar úvěrových obchodů komunikuje zpravidla jen jeden úvěrový specialista po celou dobu trvání
úvěrového případu (mimořádné situace řeší Obchodní ředitel ASUDu);
-
pokud obchodní zástupce/zprostředkovatel nespolupracuje kvalitně, útvar úvěrových obchodů mu
oznámí důvod nespokojenosti a sdělí, že pokud nenastane okamžitá náprava, úvěrový analytik přejde
na přímé jednání s žadatelem;
-
k přímému jednání úvěrového specialisty s žadatelem dochází vždy nejpozději od okamžiku schválení
úvěrového obchodu Úvěrovou komisí, pokud tak již není učiněno při dohlídce u žadatele či na
nemovitosti k zajištění, nebo při založení rámcové smlouvy ASUDu;
-
k přímé komunikaci úvěrového specialisty s žadatelem může dojít i v případě kvalitní práce obchodního
zástupce/zprostředkovatele, a to z důvodů, kdy tato přímá komunikace s žadatelem je důležitá pro
dokreslení celého případu, o této komunikaci je vždy obchodní zástupce/zprostředkovatel obeznámen
předem, a je informován (např. zasíláním emailové komunikace v kopii) i o jejím průběhu, pokud s tím
žadatel souhlasí;
-
obchodní zástupce/zprostředkovatel je útvarem úvěrových obchodů informován o všech fázích
zpracování úvěru – přijetí žádosti, úspěchu v prvotním posouzení, zpracování Úvěrového návrhu,
schválení úvěru, čerpání úvěru.
Verze 3/2014
Stránka 8
Příloha č.1
POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ RD/REKREAČNÍCH OBJEKTŮ
jméno majitele
adresa nemovitosti
Číslo/a LV + čísla parcel
datum nabytí / pořízení
rok, kdy byl dům postaven
přibližné datum poslední
rekonstrukce/modernizace
dispozice RD (kolik jakých místností
ideálně s rozměry)
počet podlaží a bytů (samostatné
vchody?)
obytná podlahová plocha v m2
užitná plocha v m2
stav + rozsah poslední rekonstrukce
výčet příslušenství (garáž, bazén,
vedlejší stavby atd.)
celková velikost pozemku přináležícího
k RD +
velikost stavebního pozemku
napojení na inž. Sítě (vypsat na které)
způsob vytápění + druh paliva
Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM
K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon) Žádáme držet se následujících zásad:
•
Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší
•
V případě focení proti oknům vždy použít blesk
V případě rodinných domků, chat, chalup apod. požadujeme vyfotit:
•
Celkový pohled na nemovitost z venku (ze všech stran)
•
Pohled na nemovitost i s okolním pozemkem (nebo alespoň jeho bezprostřední část přiléhající k budově + vedlejší budovy)
•
Jednotlivé místnosti interiéru nebo vnitřku budovy (minimálně 1 fotku z každé místnosti – včetně kuchyně, soc. zařízení, sklep,
garáže, atd.)
•
Nafotit minimálně 15 fotografií, podle rozsahu daného objektu.
(přenos velkých fotek – úschovna nebo více mailů – nekomprimovat do nižší kvality!)
…………………………………………………..
Podpis žadatele
Verze 3/2014
Stránka 9
Příloha č.2
POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ BYTŮ
jméno majitele
adresa + číslo bytu
Číslo/a LV + čísla parcel
datum nabytí / pořízení
dispozice bytu (kolik místností např.
3+kk, 4 + 1 apod.)
podlahová plocha bytu v m2 (ideálně m2
jednotlivých místností)
panelová / cihlová / jiná (druh)
typ budovy
umístění bytu v domě (patro)
ANO/NE
existence výtahu
zda patří k bytu balkon, lodžie, sklep,
garáž, garážové stání apod. (ideálně
uvést velikost)
celkový stav domu (ideálně stáří + byl-li
revitalizován - kdy)
stav bytu + rozsah poslední rekonstrukce
přibližné
datum
poslední
rekonstrukce/modernizace bytu
způsob vytápění + druh paliva
Patří k bytu pozemek mimo
(zahrada, atd.) – druh / rozměr
dům
Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM
K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon) Žádáme držet se následujících zásad:
•
Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší
•
V případě focení proti oknům vždy použít blesk
V případě bytů požadujeme vyfotit:
•
Celkový pohled na bytový dům z venku (pokud možno alespoň ze 2 stran )
•
Pohled na bytový dům i s okolím
•
Pohled na vnitřek bytového domu, kde se byt nachází
•
Jednotlivé místnosti interiéru, větší místnosti ze dvou stran (včetně soc. zařízení a kuchyně)
•
Nafotit minimálně 10 fotografií, podle rozsahu daného objektu.
•
(přenos velkých fotek – úschovna nebo více mailů – nekomprimovat do nižší kvality!)
…………………………………………………..
Podpis žadatele
Verze 3/2014
Stránka 10
Příloha č. 3
POŽADOVANÉ DOKLADY
I. předselekce
Druh žadatele
FOO FOP
Žádost o úvěr
*
*
Kopie OP
*
*
živnostenský list
*
*
*
Daňové přiznání včetně všech příloh
*
*
Rozvaha + výsledovka v plnému rozsahu
*
*
Prohlášení k příjmu
*
*
*
List vlastnictví
*
*
*
Foto nemovitosti
*
*
*
Odhad – pokud je k dispozici
*
*
*
Popis nemovitosti
*
*
*
Informace k účelu - příběh/ podnikatelský plán
*
*
*
po odsouhlasení nabídky klientem II. kolo
FOO FOP
Kopie druhého dokladu totožnosti
*
*
Výpis z registru CBCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP)
*
*
Výpis z registru CRÚ - za právnickou osobu
Výpis z registru CNCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP)
datum doložení
*
Obchodní rejstřík
Potvrzení příjmu
PO
PO
*
*
*
Výpis z registru CNCB - za právnickou osobu
*
Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za podnikatele
*
Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za právnickou osobu
*
Nabývací titul
*
*
*
Pojistná smlouva
*
*
*
Doklad o platbě pojistného
*
*
*
Doklady k účelu
*
*
*
Výpis z Centrálního registru úvěrů (CRÚ)
žádost na - http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/cru_vypis.html
Výpis z registru CBCB
žádost na - http://www.cbcb.cz/cz/ke-stazeni-1404041405.html
Výpis z registru CNCB
žádost na - http://www.cncb.cz/cz/ke-stazeni-1404041405.html
Verze 3/2014
Stránka 11
Příloha č. 4
INFORMACE PRO PLATBY POPLATKŮ
ČLENSKÝ VKLAD
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
Členský vklad – „jméno klienta“
Poplatek za ŽÁDOST O ÚVĚR
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
žádost o úvěr – „jméno klienta“
Poplatek za ZPRACOVÁNÍ ÚVĚROVÉ DOKUMENTACE
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
zpracování úvěrové dokumentace – „jméno klienta“
Poplatek za ČERPÁNÍ ÚVĚRU
Číslo účtu:
190998237/0600
Var.s.:
„IČ“ / „r.č.“
Popis platby:
čerpání úvěru – „jméno klienta“
Verze 3/2014
Stránka 12
Download

Úvěrová metodika_2014_spotřebitelské úvěry 3_2014