Zmluva o spolupráci - vzor zmluvy
uzatvorená uzatvorená podľa § 269 ods. 1 § 642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov medzi týmito zmluvnými stranami:
1) Obchodná firma:
AVAM financial group, s.r.o.
Sídlo:
Sad SNP 14, 010 01 Žilina
Zastúpená:
konateľom spoločnosti
IČO:
36 732 796
Číslo účtu:
3143086001/5600
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 18568/L; (ďalej len „spoločnosť “ v príslušnom gramatickom
tvare)
2)
Obchodné meno / Názov / Meno a priezvisko: .................................................................................................................................
Sídlo / Miesto podnikania / Trvalý pobyt: ..........................................................................................................................................
Zastúpený:
.........................................................................................................................................................................................
IČO / Dátum narodenia / RČ: ............................................................................................................................................................
Číslo účtu:
.........................................................................................................................................................................................
Zapísaný v Obch./Živn. registri Okres./Obv. súdu/úradu.........................., oddiel..................,vložka č............... (ďalej len „Partner“
v príslušnom gramatickom tvare)
Preambula
Spoločnosť je v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) držiteľom povolenia na výkon činnosti finančného sprostredkovania podľa §2 zákona (ďalej len
„sprostredkovanie“) ako samostatný finančný agent v príslušných sektoroch.
2. Partner prehlasuje, že spĺňa požiadavky podľa zákona pre zápis do Registra (ďalej len „Register“), ktorý vedie Národná banka Slovenská
(ďalej len „NBS“) a vyvinie potrebnú súčinnosť a doloží Spoločnosti potrebné podklady k podaniu tohto návrhu na zápis do Registra.
3. Spoločnosť sa zaväzuje na základe obdŕžaných podkladov, potrebných oprávnení a tejto Zmluvy o spolupráci (ďalej len „ Zmluva“), podať
návrh na zápis Partnera do Registra ako podriadeného finančného agenta, a to pre sprostredkovanie v sektoroch, o ktoré Partner písomne
požiada.
1.
Článok I: Predmet zmluvy
1.1. Podmienky a pravidlá výhradnej obchodnej spolupráce medzi Spoločnosťou a Partnerom, v oblasti sprostredkovania sa riadia touto
zmluvou, Všeobecnými podmienkami, Podmienkami používania informačného systému Spoločnosti a Pravidlami tvorby rezervného konta ktoré
predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
1.2. Partner prehlasuje, že k sprostredkovaniu vlastní, či si pred zahájením jeho faktického výkonu obstará príslušné ďalšie potrebné
podnikateľské oprávnenia, kvalifikáciu a spôsobilosť.
1.3. Partner berie na vedomie, že je oprávnený začať sprostredkovanie v sektoroch, o ktoré požiadal, odo dňa zápisu do Registra.
1.4. Spoločnosť po prijatí informácie o zápise Partnera do Registra bez zbytočného odkladu vydá Partnerovi Osvedčenie o zápise do
Registra.
Článok II: Práva a povinnosti
2.1. Partner sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti uložené mu ako podriadenému finančnému agentovi zákonom.
2.2. Partner je povinný vykonávať prehľad sprostredkovania uzavretia zmlúv o poskytnutí finančnej služby (ďalej len „Produkt“). Prehľadom sa
rozumie zadávať riadne a včas realizované sprostredkovania Produktov do elektronického informačného systému spoločnosti (ďalej len
„informačný systém“), ktoré realizoval, sám alebo prostredníctvom ním spolupracujúcich iných podriadených finančných agentov spoločnosti,
s ktorými sa podieľal alebo spolupracoval na sprostredkovaní.
2.3. Spoločnosť je povinná na základe mesačného prehľadu Partnera podľa bodu 2.2. tohto článku, ako aj podľa evidencie Finančných
inštitúcií podľa zákona (ďalej len „Dodávateľ“), Partnerovi zaslať za každý uplynulý kalendárny mesiac provízny list, ktorý slúži ako prehľad
Produktov uzavretých medzi Klientmi a Dodávateľmi, ktoré sprostredkoval Partner, a to vždy najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
Provízny list musí vždy pri jednotlivých sprostredkovaných Produktoch obsahovať meno a priezvisko Klienta, finančné vyjadrenie objemu
poskytovanej finančnej služby (napr. poistné), výšku priznanej provízie Partnera podľa podmienok stanovených v článku III. bod 3.3. a 3.4.,
tejto zmluvy. Ak sa prehľad Partnera podľa predchádzajúceho bodu 2.2. tohto článku tejto zmluvy nezhoduje s evidenciou Dodávateľov,
nevzniká Partnerovi nárok na províziu za sprostredkovanie uzavretia sporného Produktu, a to až do okamihu, kým nebude táto nezrovnalosť
vyriešená a sprostredkovanie uzavretia sporného Produktu potvrdené zo strany Dodávateľa, ktorého sa uvedený Produkt týka.
2.4. Partner nesmie predkladať Dodávateľom ponuky na uzavretie zmluvy o Produkte s Klientmi, ohľadne ktorých vie, alebo musí vedieť, že je
dôvodná pochybnosť, že taký Klient splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej zmluvy. V prípade ak sa preukáže, že Partner mal,
mohol mať, resp. mal mať také pochybnosti o schopnosti Klienta plniť si svoje záväzky, nevznikne mu nárok na priznanie provízie podľa tejto
zmluvy. Ak v takom prípade bola už Partnerovi provízia priznaná a vyplatená, Partner je povinný túto províziu vrátiť Spoločnosti. Prípadná
povinnosť Partnera na vrátenie provízie je započítateľná voči povinnosti Spoločnosti na zaplatenie ďalšej provízie podľa tejto zmluvy.
V prípade záujmu Vám úplne znenie zmluvy a jej konkrétne podmienky poskytneme na osobnom stretnutí, ktoré si môžete dohodnúť e-mailom
na: [email protected], alebo telefónom čísle: +421 (0) 948 944 600
Farebne odlíšený text nie je súčasťou vzoru zmluvy
Download

Zmluva o spolupráci - vzor zmluvy