Ing.Laura Hanáková LH, Farská 50, 949 01 Nitra
Pracovná zdravotná služba – dohľad nad pracovnými podmienkami
VSTUPNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
1
Názov spoločnosti
2
Sídlo
3
Predmet činnosti
4
Kontaktné osoby
za spoločnosť
5
Počet
zamestnancov
6
7
Meno / pracovné zaradenie / tel. kontakt/ e-mail:
muži
muži
muži
celkom
THP
výrobní
jednozmenná
Zmennosť
Organizačná štruktúra k dispozícii
ženy
ženy
ženy
dvojzmenná
mladiství
mladiství
mladiství
trojzmenná
ŤZP
ŤZP
ŤZP
práca v noci
áno / nie
Zoznam pracovných pozícii
(v prípade nedostatku miesta vytvorte samostatnú prílohu)
počet
názov pracovnej pozície - profesie
názov pracovnej pozície - profesie
muži/ženy
/
/
/
/
/
/
/
/
Zoznam vybraných činností*
(napr. vodič z povolania, vodič VZV, zvárač, práce vo výškach atď.)
8
9
Výskyt faktorov pracovného prostredia – posúdenie rizika - objektivizácia
protokoly
rozhodnutie
druh faktora PP
k dispozíc o vyhlásení rizík.
druh faktora PP
ii
prác
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
Chemické faktory
prevádzkový poriadok spracovaný
áno / nie
protokoly
k dispozíc
ii
áno / nie
áno / nie
áno / nie
posudok o riziku
spracovaný
počet
muži/ženy
/
/
/
/
/
/
/
/
rozhodnutie
o vyhlásení
rizík. prác
áno / nie
áno / nie
áno / nie
Zoznam chemických látok a prípravkov
(v prípade nedostatku miesta vytvorte samostatnú prílohu)
karta
presný názov
presný názov
bezpeč.
údajov
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
sú školení
dátum posledného
Traumatologický
10 Organizácia prvej pomoci
áno / nie
zamestnanci
školenia
plán
Poznámky:
karta
bezpeč.
údajov
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
Dňa:
Za organizáciu údaje vyplnil:
Tel.: +421 (0) 903 27 27 21
+421 (0) 37 65 267 15
áno / nie
IČO: 33342822
DIČ: 1022502129
web: www.pzs-lh.sk
e-mail:[email protected]
Zapísaný v živn. registri Okresného úradu Nitra
Číslo živnostenského registra: 511-8718
Download

Vstupné údaje spoločnosti - pzs