HRACÍ SYSTÉM
MAJSTROVSTIEV SVETA V MARIÁŠI
PLATNÝ 8. MÁJA 2015
A. SYSTÉM SÚŤAŽE
1.
2.
3.
I. MAJSTROVSTVÁ SVETA (I. MS) VO VOLENOM MARIÁŠI sa hrajú v jeden deň. Hrajú sa 6 kolá po 50 minút.
MAJSTROM SVETA vo volenom mariáši sa stane hráč, ktorý na turnaji I. MS získa najviac bodov z odohraných kôl. V prípade
rovnosti bodov rozhoduje nahraná suma peňazí, potom lepšie bodové zápisy zo všetkých kôl a nakoniec najvyššia, príp.
ďalšia nahraná peňažná suma zo 6 hracích kôl. Tieto kritéria rozhodujú aj o poradí v celkovej konečnej tabuľke I. MS 2015.
Na I. MS sa uskutoční aj súťaž 4 - členných družstiev. Do súťaže sa zarátavajú body všetkých štyroch hráčov v prvých
štyroch kolách. V prípade rovnosti bodov rozhodujú rovnaké kritéria, ako v súťaži jednotlivcov.
B. SYSTÉM TURNAJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Hracie kolá I. MS vo volenom mariáši :
 1. kolo, losované, náhodným zoradením hráčov v hracích košov (funkcia RANDOM).
 2. kolo, posuvné (1. hráč pri stole v 1. kole ide o stôl nižšie, 2. hráč ostáva, 3. hráč sa presúva o stôl vyššie).
 3. kolo, posuvné (1. hráč pri stole v 2. kole ide o stôl nižšie, 2. hráč ostáva, 3. hráč sa presúva o stôl vyššie).
 4. kolo, podľa umiestnenia po 3. kolách, pričom z prvých 54 hráčov prvá tretina (1. až 18. hráč) sadá na 1. pozíciu, 2.
tretina (19. až 36. hráč) na 2. pozíciu a posledná tretina (37.-54.) na 3. pozíciu pri stole. Ostatní hráči sadajú od 19.
stola podľa umiestnenia (klasický ŠVAJČIAR).
 5. kolo, podľa umiestnenia po 4. kolách, pričom z prvých 27 hráčov prvá tretina (1. až 9. hráč) sadá na 1. pozíciu, 2.
tretina (10. až 18. hráč) na 2. pozíciu a posledná tretina (19.-27.) na 3. pozíciu pri stole. Ostatní hráči sadajú od 10.
stola podľa umiestnenia (klasický ŠVAJČIAR).
 6. kolo, klasický ŠVAJČIAR - podľa umiestnenia po 5. kolách (1. stôl: 1. - 2. - 3. hráč v poradí, 2. stôl 3. - 4. - 5., atď...).
Hráči sú do jednotlivých košov nasadení podľa družstiev, národnosti, regiónov a mariášových klubov, aby sa medzi sebou
v 1. - 3. kole nestretli pri jednom stole.
Všetci účastníci turnaja hrajú 6 kôl. Každé hracie kolo sa hrá v časovom limite 50 minút.
Vo všetkých kolách turnaja si vyberá miesto pri hracom stole 1. hráč na súťažnom lístku.
Každý víťaz pri stole v každom kole odovzdáva súťažný lístok a okrem 1. a 2. hracieho kola aj karty. Druhý hráč pri stole
po skončení 1. a 2. kola odkladá a zodpovedá za karty, s ktorými sa odohrá 2. a 3. kolo.
Pre každé hracie kolo a stôl musí byť vydaný samostatný súťažný lístok pripravený obsluhou počítača, ktorý musí
obsahovať nasledovné údaje (a, b, c) a musí byť po každom hracom kole doplnený údajmi, ktoré vypisuje víťaz pri stole
(d) a podpisujú všetci hráči pri stole (e):
a) označenie hracieho kola
b) číslo stola
c) súťažné číslo a meno hráča
d) zostatková suma v € (eurách) u každého hráča v hracom kole (veľmi dôležité údaje)
e) podpis každého hráča, ktorý potvrdzuje správnosť údajov na súťažnom lístku.
V 2. kole (3. kole) si hráči k stolom sadajú takto: hráči, ktorí boli v 1. kole (2. kole) na súťažných lístkoch uvedení ako prví
v poradí sa premiestňujú k stolom s nižším číslom; hráči uvedení na súťažných lístkoch ako tretí v poradí sa premiestňujú
k stolom s vyšším číslom a hráči uvedení ako druhí v poradí ostávajú pri stoloch s pôvodným číslom (nepremiestňujú sa).
Povinnosťou víťaza pri stole je odovzdať organizátorom spolu so súťažným lístkom aj karty.
V 4. kole si hráči sadajú k stolom podľa umiestnenia po odohraných kolách, s úpravou pre najlepších 54 hráčov, aby
najlepších 18 hráčov medzi sebou nehralo. Prihliada sa na zloženie štvorčlenného družstva, aby sa hráči družstva nestretli
pri jednom stole.
V 5. kole si hráči sadajú k stolom podľa umiestnenia po odohraných kolách, s úpravou pre najlepších 27 hráčov, aby
najlepších 9 hráčov medzi sebou nehralo.
V 6. kole si hráči sadajú k stolom podľa umiestnenia po odohraných kolách, tzv. švajčiarsky systém. K 1. stolu sadajú prvý,
druhý a tretí hráč po 5. kolách, atď... až k poslednému stolu tretí od konca, predposledný a posledný hráč po 5. kolách.
Víťazi pri stole v 3., 4., 5. a 6. kole odovzdajú usporiadateľom spolu so súťažným lístkom aj karty.
OD 2. KOLA BUDÚ PO KAŽDOM ODOHRANOM KOLE VYVESENÉ NA KONTROLU SÚŤAŽNÉ LÍSTKY. PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY
PO 1. - 5. KOLE SA NEBUDÚ ZVEREJŇOVAŤ (kvôli objektivite), AŽ PO 6. KOLE SA VYVESÍ KONEČNÉ PORADIE I. MS.
O umiestnení v konečnej tabuľke turnaja rozhoduje:
a) celkový počet nahraných bodov
b)
c)
d)
e)
celková nahraná peňažná suma v eurách
vyšší počet lepších bodových zápisov (započítavajú sa 5, 4 a 3 bodové zápisy)
najväčšia nahraná suma v jednom z odohraných kôl v eurách
druhá, prípadne tretia najväčšia nahraná suma.
C. SYSTÉM HRY PRI STOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pred začiatkom hracieho kola je každý hráč povinný položiť na stôl peniaze rôznej hodnoty (aj mince) v celkovej určenej
sume (10,- €). Hráči pri stole majú právo a povinnosť skontrolovať svojim protihráčom výšku určenej sumy pred začatím
hracieho kola, ako aj nahranú sumu po skončení hracieho kola. V celom priebehu hry musí mať každý hráč peniaze
vyložené na stole, ktoré môžu byť zakryté (doporučuje sa). Počas hracieho kola je zakázané dotýkať sa súperových peňazí.
V prípade špekulatívnej manipulácie s peniazmi počas trvania hracieho kola sú hráči povinní o tejto skutočnosti
informovať rozhodcov turnaja.
Prvým rozdávajúcim hráčom je hráč, ktorý je uvedený na súťažnom lístku na prvom mieste. Po zaznení konca kola
zvukovým signálom sa hracie kolo ukončí až rozdaním hráča číslo 3, aby každý hráč pri stole mal rovnaký počet zavolení
tromfa. Z objektívnych príčin (JURY, WC, ospravedlnený neskorý začiatok a pod) môže JURY hrací čas pri takomto stole
nadstaviť.
Hráči, ktorí odohrajú kolo skôr môžu ostať sedieť pri hracom stole, kde hrali alebo musia opustiť priestory hracích
stolov, kde hra ešte prebieha. Nemôžu sa stať kibicmi (po napomenutí bude udelená žltá karta)!
Súťažný lístok po skončení kola vypisuje víťaz pri stole. On je zodpovedný za správne zapísanie nahraných súm k menám
hráčov. Povinnosťou ostatných hráčov je vypísanie skontrolovať a vlastnoručne podpísať. Opravy chybne zapísaných
nahraných súm pri stole sú možné len za prítomnosti všetkých hráčov so súhlasom, podpisom rozhodcu.
HRÁČ NESMIE PO UKONČENÍ KOLA ODÍSŤ OD STOLA POKIAĽ NIE JE LÍSTOK KOMPLETNE VYPÍSANÝ A PODPÍSANÝ.
Víťaz pri stole je zodpovedný aj za správny súčet súm všetkých troch hráčov, ktorý musí byť 30 €. Pri administratívnej
oprave nesprávneho súčtu sa víťazovi odoberie, resp. pridá rovnakým dielom ostatným hráčom. Môže sa stať, že
dodatočnou úpravou nesprávneho súčtu víťaz pri stole stratí víťazstvo (lístok sa musí po dohode všetkých hráčov opraviť
za poplatok 5 €).
Body k nahraným sumám automaticky prideľuje počítač podľa týchto kritérií :
 hráč s najvyššou finančnou čiastkou sa umiestni na 1. mieste a získa 5 bodov
 hráč s nižšou finančnou čiastkou sa umiestni na 2. mieste a získa 3 body
 hráč s najnižšou finančnou čiastkou, aj s nulou alebo mínusovou hodnotou sa umiestni na 3. mieste a získa 1 bod.
Ak po ukončení hracieho kola majú hráči nahranú rovnakú finančnú čiastku, tak body sa im rozdelia rovnakým dielom.
Príklady: zhodní na 1. a 2. mieste po 4 body; zhodní na 2. a 3. mieste po 2 body a zhodní všetci (ako na začiatku - po 10
€) získajú po 3 body.
Hra pri stole predčasne končí ak jeden z hráčov v hracom kole prehral celú svoju finančnú čiastku (10 €).
Pri hre, ktorá končí prehranou celou finančnou čiastkou sa môže jeden alebo dvaja hráči dostať do mínusovej hodnoty.
Táto mínusová hodnota sa zapíše na súťažný lístok. Naopak suma, ktorú takto vyhral vyhrávajúci hráč sa zasa pripíše jemu.
Celkový súčet musí byť správny (30,- €). Druh a platba tejto (poslednej) hry pri stole sa popíše na opačnú stranu súťažného
lístka za prítomnosti rozhodcu.
Súťažné lístky po každom hracom kole musia by zverejnené! Je povinnosťou každého hráča do 10 minút od zverejnenia
skontrolovať dosiahnuté výsledky (všetkých hráčov pri stole) a prípadné nezrovnalosti nahlásiť rozhodcom turnaja.
Nesprávne vypísaný, už odovzdaný súťažný lístok sa opravuje len s manipulačným poplatkom 5 € (do pokladne MS).
Opravený lístok musí byť podpísaný všetkými hráčmi a rozhodcom a odovzdaný obsluhe počítača. Poplatok za opravu
nesprávne zapísaného súťažného lístka je povinný zaplatiť víťaz pri stole (pri dvoch hráčoch so 4 bodmi sa poplatok delí –
po 2,5 €), ináč bude udelená žltá karta. Odhalený nesprávne vypísaný lístok sa nesmie dostať do výsledkov súťaže.
Chyby zapríčinené obsluhou počítača sa opravia bez poplatku. Iné opravy sú neprípustné.
D. OPATRENIA PRI DISKVALIFIKÁCII HRÁČA
1.
2.
Svojvoľné odstúpenie alebo vylúčenie hráča – diskvalifikácia (okrem objektívnych príčin, napr. náhla nevoľnosť) je vážne
narušenie regulárnosti turnaja v prebiehajúcej súťaži a rieši sa takto:
a) Pri diskvalifikácii celého stola v 1. kole sa tento stôl ruší a hráči, ktorí mali nastúpiť k tomuto stolu v 2. kole na
pozíciách 1 a 3, nastúpia na tie isté pozície k stolom, kde mali hrať diskvalifikovaní hráči.
b) Hráčovi pri stole v kole, v ktorom sú diskvalifikovaní dvaja hráči, sa zapisuje 5 bodov a suma 10,- €. Do ďalších kôl
nastúpia na miesta diskvalifikovaných hráčov náhradníci alebo usporiadateľ stiahne z turnaja jedného zo svojich
hráčov a jeden stôl sa zruší.
c) Hráčom pri stole v kole, v ktorom je diskvalifikovaný jeden hráč sa k nahraným sumám pripíše paušál po 1,- € od
diskvalifikovaného hráča a body sa pridelia podľa stavu peňazí v momente diskvalifikácie. 5 bodov získa hráč, ktorý
má nahranú vyššiu a 3 body hráč s nižšou sumou. Pokiaľ obaja hráči majú v momente diskvalifikácie nahranú rovnakú
sumu alebo k diskvalifikácii príde už počas prvých troch hier príslušného kola (ktoré sa anulujú) získajú po 4 body.
Diskvalifikovaný hráč na turnaji nie je hodnotený.
3.
4.
Hráčovi, ktorý odstúpi z turnaja z objektívnych príčin sa do celkového hodnotenia turnaja zarátajú iba dosiahnuté výsledky
z odohraných kôl.
Náhradník za chýbajúceho hráča v turnaji nastupuje po posunutí hráčov v švajčiarskych kolách stále k poslednému stolu
a výsledky sa mu nezarátavajú. Ak nie je náhradník, stôl sa zruší alebo sa postupuje podľa rozhodnutia RV MS.
E. DISCIPLINÁRNE TRESTY POČAS TURNAJA
1.
2.
Disciplinárne tresty počas turnaja udeľuje JURY a patrí sem ústne napomenutie a udelenie žltej, prípadne červenej karty.
Napomína sa v menej závažných prípadoch (hlučnosť, vyrušovanie, používanie mobilu, fajčenie mimo vyhradených
priestorov a pod.).
3. Žltá karta sa udeľuje za:
a) neprimerané (nadmerné) požitie alkoholických nápojov
b) konzumácia alkoholických nápojov počas hry (okrem piva)
c) nešportové správanie pri hre (vyrušovanie hráčov)
d) urážka hráča (spoluhráča, protihráča), rozhodcu, usporiadateľa
e) nerešpektovanie napomenutia alebo výroku rozhodcu
f) nerešpektovanie pravidiel, hracieho systému
g) nekorektný „flek“, pri ktorom sa preukáže podvodné konanie
h) iné priestupky porušujúce pravidlá FAIR PLAY (ak napomenutý kibic nerešpektoval rozhodcu a ostáva kibicom, tak
nasleduje žltá karta).
4. Žltá karta neznamená stop v turnaji, udelenie druhej žltej karty počas jedného kola znamená udelenie červenej karty.
5. Červená karta môže byť udelená len za asistencie najmenej dvoch rozhodcov a znamená automaticky stop v aktuálnom
turnaji.
6. Červená karta sa udeľuje za:
a) nadmerné požitie alkoholických nápojov (neschopnosť ďalšej hry, neprípustné správanie)
b) pokus alebo podvod pri hre (výmena tromfovej karty, desiatka v talóne pri hre sto a pod.)
c) peňažný podvod (dokladanie alebo presun peňazí, pozmeňovanie nahraných súm)
d) navádzanie na podvodné konanie
e) neoznámenie podvodného konania
f) iné priestupky hrubo porušujúce pravidlá FAIR PLAY.
F. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. V záujme dodržiavania vyššej úrovne spoločenskej etiky a kultúrneho prostredia platí na MS prísny zákaz fajčenia vo
všetkých miestnostiach kde prebieha hra.
2. Súťažiacim hráčom je počas hry zakázané požívať alkoholické nápoje (okrem piva) alebo iné omamné prostriedky.
3. Počas hry je zakázané používať mobilné telefóny!
4. Hrací systém bol schválený Riadiacim výborom MS.
Download

HRACÍ SYSTÉM