PRAVIDLÁ A POKYNY
1. VYŠEHRADSKÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY 2013
pod patronátom ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny
§ 1. CIELE PRETEKU
1. Podporiť spoluprácu a zblížiť krajiny Vyšehradskej skupiny – miestna forma spolupráce štyroch
štátov strednej Európy – Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska.
2. Podporiť tento región a krajiny Vyšehradskej skupiny v Európe.
3. Popularizovať zdravý životný štýl, cyklistiku a cykloturistiku.
§ 2. NÁZOV UDALOSTI
1. Vyšehradské cyklistické preteky (cestná cyklistika, otvorená kategória)
§ 3. ORGANIZÁTOR
Lang Team Sp. z o.o.
Biuro Organizacji Imprez Sportowych [Kancelária pre organizáciu športových udalostí]
ul. Pachnąca 81, 02-792 Varšava, PL
tel.: 48 22 649 24 91 or 96
tel.: 48 22 648 40 31
fax: 48 22 649 24 98
mail: [email protected]
Internet: www.langteam.com.pl
Číslo bankového účtu, BGŻ S.A.:
PL 39 2030 0045 3110 0000 0022 7360
SWIFT (BIC): GOPZPLPW
§ 4. DÁTUMY A MIESTO KONANIA PRETEKOV
17. a 18. máj 2013 na trati Budapešť – Krakow cez územia krajín Vyšehradskej skupiny:
Maďarsko, Slovensko, Česko a Poľsko.
§ 5. PODMIENKY ÚČASTI
Pretekov sa môže zúčastniť každý dospelý, ktorý splní nasledujúce podmienky:
1. Účastník vyplní špeciálny registračný formulár zverejnený na stránke www.langteam.com.pl a ,
do 05.05.2013 uhradí poplatok tak, ako je uvedené v odseku 6 týchto pravidiel. Keď si účastník
príde vyzdvihnúť štartovacie číslo, podpíše registračný formulár vytlačený organizátorom. Každý
účastník si musí ponechať originálne potvrdenie o uhradení poplatku, ktoré mu skontrolujú
v organizačnej kancelárii.
2. Počet prihlášok je obmedzený na 300 účastníkov. Pre každú krajinu, pre Maďarsko, Slovensko,
Česko a Poľsko sa percento účastníkov určí podľa počtu obyvateľov a ďalšej skupiny účastníkov z
neuvedených krajín. Ak sa nevyužije príslušný počet účastníkov určených pre daný štát, hráči sa
vyberú z rezervného zoznamu v poradí podaných prihlášok.
3. Každý účastník dostane štartovné číslo s elektronickým čipom, ktoré si vyzdvihne v deň štartu
pretekov.
4. Každý účastník preteku bude vybavený cyklistickou prilbou a cestným bicyklom spôsobilým na
jazdu. Organizátor zabezpečí poistenie zodpovednosti a úrazové poistenie pre všetkých účastníkov
preteku. Napriek tomu sa odporúča, aby mal každý pretekár zabezpečené svoje vlastné dodatočné
poistné krytie.
5. Keďže preteky sa konajú aj počas noci, každý účastník musí mať dobre viditeľné oblečenie
a bicykel s predným i zadným svetlom.
6. Registrácia účastníkov znamená prečítať si pravidlá pretekov, porozumieť im a súhlasiť s textom
pravidiel preteku a ich podmienkami.
7. Preteky sa konajú v otvorenej kategórii. Právo zúčastniť sa Vyšehradských cyklistických
pretekov majú iba dospelí.
8. Všetci účastníci sa na pretekoch zúčastňujú na vlastné riziko. Môžu sa ich zúčastniť iba tí
účastníci, ktorí sú zdraví a ktorých zdravotný stav im nebráni v účasti. Každý účastník pretekov
potvrdí svoj dobrý zdravotný stav podpisom registračného formulára, ktorý pripraví organizátor.
9. Všetci účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné náklady a sami si kryjú všetky výdavky.
Organizátor neprepláca nijaké náklady súvisiace s pretekmi.
§ 6. ŠTARTOVNÉ
Za účasť na Vyšehradských cyklistických pretekoch sa platí vstupný poplatok 20 eur. (Tento
poplatok sa netýka účastníkov z krajín Východného partnerstva: Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko,
Gruzínsko, Azerbajdžan a Arménsko).
1. Vstupný poplatok sa dá uhradiť bankovým prevodom na účet organizátora (§ 3). Platba
bankovým prevodom by mala obsahovať nasledujúce údaje: názov pretekov, meno, priezvisko
a identifikačné číslo, ktoré účastník dostal pri registrácii cez internet. Organizátor nie je
zodpovedný za termíny vykonania bankových prevodov. Úspešnými účastníkmi budú tí, ktorých
platba sa pripísala na účet organizátora podľa pokynov v odseku § 5.
2. Organizátor nevráti platbu účastníkom, ktorí neukončia preteky.
§ 7. MERANIE ČASU
1. Počas Vyšehradských cyklistických pretekov sa bude používať elektronické meranie času a
identifikácia.
2. Každý účastník musí mať štartovné číslo a elektronický čip.
3. Účastník musí ihneď informovať osoby zodpovedné za meranie času, ak zistí, že elektronický
čip nefunguje (nedostatočný zvukový signál).
4. Štart bude zorganizovaný postupným štartom každé 2 minúty s maximálnym počtom 15
cyklistov v každej skupine. Všetci cyklisti v jednotlivých skupinách budú mať vlastný čas štartu,
ktorý rozhodne o výhre v pretekoch.
5. Časový limit na príchod do cieľa Vyšehradského cyklistického preteku je 24 hodín od hodiny
štartu
§ 8. PROGRAM PRETEKOV
Vyšehradské cyklistické preteky sú všeobecne otvorené preteky s jednou etapou, ktoré sa jazdia na
cestných bicykloch v otvorenej kategórii a podľa programu uverejneného na internetovej stránke
www.langteam.com.pl.
Organizačná kancelária 17.5.2013 (piatok), Budapešť
(Potvrďte štart v organizačnej kancelárii, ktorá vydáva štartovacie čísla a elektronické čipy,
technické stretnutie)
16.00 - ŠTART
Preteky sa končia 18.5.2013 (sobota) v Krakowe, Al. Focha.
Organizátor si vyhradzuje právo meniť program pretekov.
§ 9. VZDIALENOSŤ
Vyšehradské cyklistické preteky budú mať 533 km na trati BUDAPEŠŤ - KRAKOW cez územia
krajín Vyšehradskej skupiny: Maďarsko, Slovensko, Česko a Poľsko.
§ 10. PRAVIDLÁ POHYBU PO TRATI PRETEKOV
1. Preteky sa budú konať podľa mapy trate zverejnenej na internetovej stránke organizátora
www.langteam.com.pl.
2. Cyklisti sú povinní oboznámiť sa s traťou pretekov označenou na mape. Akékoľvek zmeny,
ktoré urobia cyklisti na trati, sa budú považovať za skratky a takíto cyklisti budú diskvalifikovaní.
3. Počas pretekov by mali pomalší cyklisti uvoľniť cestu rýchlejším tak, že sa budú držať na pravej
strane cesty.
4. Keď sa budú blížiť účastníci pretekov ku križovatke, musia zvýšiť opatrnosť.
5. Účastníci musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
6. Každý účastník musí mať dobre viditeľné oblečenie a bicykel s predným a zadným svetlom.
7. Počas finálového špurtu si účastníci musia držať svoju dráhu.
§ 11. CESTNÁ PREMÁVKA
1. Všetci cyklisti musia ísť po pravej strane cesty a vždy musia dodržiavať pravidlá cestnej
premávky danej krajiny.
2. Cyklisti musia dávať mimoriadny pozor na možnosť vjazdu vozidiel z polí, ciest alebo
jednotlivých budov.
3. Cyklista alebo iný účastník cestnej premávky, ktorý spôsobí nehodu z dôvodu porušenia
pravidiel cestnej premávky, bude zodpovedný za zrážky a nehody na trati pretekov.
4. Organizátor nebude zodpovedný za zrážky ani nehody na trati pretekov.
§ 12. PORADIE VÍŤAZOV - JEDNOTLIVCI
OTVORENÉ poradie – víťazom pretekov sa stane ten cyklista, ktorý prejde stanovenú trať
v najrýchlejšom čase a nevynechá nijaký kontrolný bod.
§ 13. PORADIE VÍŤAZOV - SKUPINY
1. Minimálny počet súťažiacich v skupine je 5.
2. Na určenie poradia skupiny sa bude počítať čas troch cyklistov.
3. Vyhráva tím, ktorý bude mať najnižší súčet časov troch najlepších cyklistov.
4. Ak budú mať časy rôznych skupín rovnaký súčet, o poradí rozhodne lepšie umiestnenie
najlepšieho cyklistu zo skupiny na cieľovej čiare.
5. Skupinami môžu byť formálne alebo neformálne zoskupenia cyklistov zastupujúce napríklad
štáty, okresy, mestá, športové kluby, firmy atď.
§ 14. TECHNICKÁ PODPORA
1. Každá skupina môže mať v pylóne pretekov jedno vozidlo technickej podpory.
§ 15. TRESTY
1. Komisia rozhodcov môže v spolupráci s organizátorom udeliť nasledujúce tresty:
varovanie
presun cyklistu na koniec skupiny
diskvalifikácia
§ 16. OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Účastníci nesmú na trati pretekov zanechávať odpadky a znečisťovať okolie. Na trati a v jej
blízkosti je zakázané používať sklenené nádoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude daný
účastník diskvalifikovaný.
§ 17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Organizátor nebude zodpovedný za úrazy ani iné nehody, ku ktorým dôjde počas pretekov
a počas príchodu účastníkov na preteky a odchodu z nich.
2.
Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné riziko.
3. Organizátor a všetky strany, ktoré konajú v jeho mene a budú pomáhať pri vedení či
organizovaní pretekov, nebudú zodpovední za osobné, materiálne škody ani škody na majetku,
ktoré vzniknú účastníkom pred pretekmi, počas nich alebo po nich.
4. Účastníci budú niesť plnú občianskoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené iným
účastníkom pretekov alebo tretím stranám, ktoré vzniknú ich zavinením.
5.
Organizátor nie je zodpovedný za zrážky ani nehody na trati pretekov, ktoré zavinia účastníci.
6. Účastník bude zodpovedný za všetky zrážky a nehody na trati pretekov, ktoré vzniknú jeho
vinou.
7. V prípade nehody alebo škody súvisiacej s pretekmi nebudú mať účastníci právo vymáhať
škody voči organizátorovi ani stranám, ktoré konajú v jeho mene, a budú pomáhať pri vedení či
organizovaní pretekov.
8. Účastníci vyhlasujú, že všetky osobné informácie a informácie o zdravotnom stave, ktoré
uviedli v registračnom formulári, sú úplné a pravdivé.
9.
Počas pretekov musia účastníci dodržiavať pokyny a nariadenia bezpečnostných služieb
organizátora.
10. Účastník bude dodržiavať pravidlá a pokyny pretekov a účasti na nich. Podpísaním
registračného formulára účastníci potvrdzujú, že si prečítali pravidlá a pokyny pretekov, porozumeli
im a súhlasia s nimi.
11. Preteky sa budú konať bez ohľadu na poveternostné podmienky.
12. Výklad organizačných ustanovení týchto pravidiel a pokynov prináleží výhradne
organizátorovi a výklad športových ustanovení týchto pravidiel a pokynov prináleží hlavnému
rozhodcovi pretekov.
13. Každý účastník pretekov súhlasí so zverejnením výsledkov pretekov a svojho mena a
priezviska.
14. Organizátor a sponzor majú právo používať fotografie, vyjadrenia a osobné informácie
účastníkov pretekov pod podmienkou, že daná fotografia a osobné informácie sa využijú v
propagačných materiáloch pretekov a sprievodných podujatí (tlač, rozhlas, televízia, internet,
grafické materiály). Účastníci nebudú mať právo na odmenu, najmä nie honorár za použitie svojej
fotografie, svojich vyjadrení a osobných informácií.
15. Prevod vlastníctva autorských práv k fotografiám a vyjadreniam pre tlač, rozhlas a televíziu
zaznamenané v tlačovej, rozhlasovej a filmovej dokumentácii sa týka všetkých oblastí použitia
uvedených v článku 50 zákona o autorských a súvisiacich právach zo 4. februára 1994 (jednotný
text Zbierky zákonov 2000, č. 80 položka 904, v znení neskorších predpisov), okrem iného vrátane
záznamu akoukoľvek technikou, napríklad tlač, fotografický film, magnetická páska, disk,
digitálne, rozmnožovanie akoukoľvek technikou, napríklad tlač, fotografický film, magnetická
páska, disk, digitálne, zverejňovanie na trhu, vkladanie do počítačovej pamäte a do počítačovej siete
alebo do multimediálnej siete, zverejňovania fotografií tak, aby k nim mohla mať prístup každá
osoba na akomkoľvek vybranom mieste a čase (okrem iného zverejňovanie na internete a intranete),
vystavovania, zobrazovania, požičiavania alebo prenajímania, vysielania na drôtovej a bezdrôtovej
televízii alebo v rozhlase pozemnou stanicou, vysielania pomocou satelitu, paralelného
a integrálneho vysielania (prevzatý prenos) a platí na neurčitú dobu a na neohraničenom území
používania, tzn. týka sa územia Poľska a území všetkých ostatných štátov.
16. Účastníci súhlasia so spracovaním svojich osobných informácií organizačnou kanceláriou
podľa zákona z 29.8.1997 o ochrane osobných informácií (jednotný text Zbierky zákonov 2002, č.
101, položka 926, v znení neskorších predpisov).
17. Počas pretekov budú účastníci dodržiavať tieto pravidlá a pokyny a budú náležite rešpektovať
rozhodcov a organizátorov. Zdržia sa vulgárneho a nešportového správania.
18. Nerešpektovanie pravidiel a nariadení Vyšehradských cyklistických pretekov a porušenie ich
ustanovení nebude organizátor považovať za základ sťažností ani protestov.
Organizátor Lang Team Sp. z o.o.
Download

pravidlá a pokyny 1. vyšehradské cyklistické preteky 2013