Gymnázium L. Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
www.gln.sk
Podľa oznámenia Úradu Bratislavského samosprávneho kraja otvára GLN dve
triedy štvorročného štúdia. Do 1.ročníka v školskom roku 2012/2013 prijme GLN
do dvoch vyučovacích tried spolu 60 žiakov (30 a 30).
Do 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na gymnáziách môže byť
prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky
prijímacieho konania.
Z cudzích jazykov sa bude vyučovať anglický a nemecký jazyk.
V rámci nášho školského vzdelávacieho programu na GLN, bude z prijatých
žiakov vytvorená jedna skupina, ktorá sa bude experimentálne vyučovať formou
e-learningu. Žiaci, vybraní do tejto skupiny, by mali mať vlastný notebook a
prístup na internet aj mimo vyučovacích hodín.
Štúdium v na gymnáziu je bezplatné. Štúdium končí maturitnou skúškou.
Veľmi radi privítame medzi nami všetkých nových žiakov, ktorí budú ochotní rešpektovať
tradičnú a osvedčenú filozofiu a koncepciu školy, potrebnú pre vytváranie našej typickej
tomášičkárskej atmosféry. Privítali by sme, keby záujemcovia, ktorí sa budú hlásiť na štúdium,
vopred poznali a porozumeli pravidlám fungovania GLN. Budeme radi, keď ešte pred vstupom
do veľkej a úspešnej obce „tomášičkárov“ sa aj na základe týchto informácií rozhodnú správne.
dlhé roky spája našich žiakov i rodičov hrdosť na aktivity školy, jej úspechy a kvalitnú prípravu
na vysokoškolské štúdium
• na GLN rešpektujeme práva a povinnosti študentov zakotvené vo vnútornom poriadku školy,
máme dlhoročne výbornú spoluprácu so Školskou radou, Rodičovskou radou a Študentskou
radou
•
naša škola je už od roku 1995 zapojená do projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, sme nekompromisní voči
fajčeniu, užívaniu alkoholu a návykových látok ako i šikanovaniu
Tieto priestupky na pôde školy a na školských podujatiach sú neakceptovateľné a naša miera
tolerancie voči nim je nulová.
• súčasťou výučby na našej škole je aj absolvovanie nových vyučovacích predmetov: zdravotná
výchova, spoločenská a tanečná výchova a plávanie. Hodinová dotácia všetkých vyučovacích
predmetov je v učebnom pláne školy /www.gln.sk/
•
2
•
realizujeme množstvo aktivít v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia – zber
opotrebovaných monočlánkov, zber papiera a pod. a považujeme za samozrejmé, že sa týchto
aktivít zúčastňujú všetci naši žiaci. Sme držiteľom medzinárodnej ZELENEJ VLAJKY.
•
škola je naše životné prostredie a tak podporujeme estetiku a čistotu zdravého prostredia
školy (skrášľujeme životné prostredie, prezúvame sa a organizujeme brigády)
•
o úrovni správania a výchovy svedčí i to, že naši žiaci spĺňajú normy vhodného výzoru v škole
a na školských podujatiach a sú si vedomí etických pravidiel žiaka GLN. Vedia rozlíšiť, ako je
vhodné obliekať sa na vyučovanie a školské podujatia a ako nie (módne výstrelky, piercing,
farbenie vlasov a nechtov, tetovanie, nezakryté brušká a pod.)
•
na ochranu osobných vecí každého žiaka je v škole zavedený systém prenajímania odkladacích
skriniek (mobilný telefón má miesto cez vyučovanie v odkladacej skrinke žiaka)
•
ochraňujeme majetok školy, ktorý dlhé roky zabezpečuje Rodičovská rada a naše Občianske
združenie TOMAŠIČKÁR PLUS. Poškodzovanie spoločného a súkromného majetku rieši náš
vnútorný poriadok a miera tolerancie voči týmto priestupkom je nulová. Chceme, aby
prostredie našej školy bolo čisté, funkčné a moderné. Pre ochranu zdravia a majetku je
budova školy a okolie monitorované kamerovým systémom.
•
informovanosť o prospechu a dochádzke je zabezpečená pravidelne, prostredníctvom
internetu a e-mailovej pošty, pomocou ASC agendy. Žiaci majú čipové žiacke preukazy, ktoré
denne používajú pri vstupe do budovy školy.
Popri zaujímavom a hodnotnom vyučovaní a množstve aktivít i toto tvorí zdravé, tvorivé
prostredie, potrebné nielen pre kvalitné stredoškolské štúdium, ale ako potvrdzujú naše dlhoročné
skúsenosti, aj pre úspešné a plnohodnotné uplatnenie sa v ďalšom živote.
Dozvedieť sa viac o štúdiu na Gymnáziu L.Novomeského na Tomášikovej ulici umožní rozhodnúť sa
správne vybrať si školu, kde uchádzači prežijú najkrajšie roky v živote mladého človeka – roky
gymnaziálneho štúdia.
Prehľad najzaujímavejších aktivít nájdete na našej webovej stránke www.gln.sk
3
Do 1.ročníka štvorročného štúdia budú prijatí uchádzači bez overovania vedomostí,
t. j. bez vykonania prijímacej skúšky na základe nasledujúcich kritérií.
Žiaci budú do celkového poradia zoradení nasledovne :
•
na prvých miestach budú žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka základnej
školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bez ohľadu na
prospech zo základnej školy
•
následne žiaci, ktorí splnia podmienky I.kritéria – úspechy v súťažiach a prospech
•
na zvyšných miestach budú žiaci, ktorí splnia podmienky II.kritéria – prospech a testovanie
žiakov 9.ročníka
Uchádzač musí spĺňať súčasne nasledujúce dve podmienky:
1. žiak sa umiestnil počas štúdia v 6. až 9.ročníku základnej školy na 1. až 10. mieste
v okresnom, krajskom, celoštátnom kole predmetových olympiád a súťaží vyhlásených
Ministerstvom školstva SR. Originál alebo kópiu potvrdenia o úspechu je potrebné predložiť na
riaditeľstvo školy najneskôr do 01. 05. 2012
2. tento žiak mal súčasne, na konci 8.ročníka a na polroku 9.ročníka priemer známok do 2,00 a
nemal zníženú známku zo správania
U týchto žiakoch neberieme do úvahy výsledky testovania žiakov 9.ročníka.
Úspechy v kolektívnych súťažiach a v korešpondenčných súťažiach nie sú akceptované.
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, riaditeľ školy bezodkladne písomne oznámi
rozhodnutie o prijatí na štúdium a ponúkne možnosť zápisu a štúdia na našej škole.
Žiakom sa získané body za prospech na základnej škole a body za Testovanie 9 - 2012 sčítajú a
zostaví sa poradie od najvyššieho počtu bodov po najmenší počet bodov. Z takto získaného poradia
prijímame najlepších tak, aby ich bolo spolu 60. /vrátane žiakov prijatých na základe podmienky
uvedenej v bode I./
V prípade rovnosti bodov budú prijatí všetci uchádzači so zhodným počtom bodov.
Počet bodov v Testovaní 9 - 2012 predstavuje cca 50 % z celkového počtu získaných bodov /cca
20% SJ a cca 30% M/.
4
Počet bodov za prospech predstavuje cca 50 % z celkového počtu získaných bodov nasledovne:
Prospech na koncoročnom vysvedčení v 8.ročníku a na polročnom vysvedčení v 9.ročníku
základnej školy - berieme do úvahy známky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk
/v prípade dvoch jazykov vyberáme ten, v ktorom má žiak lepšiu známku/, dejepis, zemepis,
matematika, prírodopis, fyzika, chémia. Znížená známka zo správania na stupeň dva sa bude
započítavať ako nedostatočná z dvoch predmetov a znížená známka zo správania na stupeň tri sa bude
započítavať ako nedostatočná z troch predmetov.
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, riaditeľ školy písomne oznámi rozhodnutie o prijatí
na štúdium na strednú školu a ponúkne zápis a možnosť štúdia na našej škole.
O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľ školy, ktorý na posúdenie ich predpokladov zriaďuje
prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov
prijímacieho konania na internetovej stránke školy a na bráne školy, najneskôr do troch dní odo dňa
konania 2.termínu prijímacej skúšky v zmysle školského zákona.
Riaditeľ školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. Spolu s
doručením rozhodnutia o prijatí, škola uchádzačom oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium
na strednej škole a termín vstupných jazykových testov.
Ak sa prijatý uchádzač na školu nezapíše do určeného termínu, riaditeľ školy ponúkne uvoľnené
miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľ strednej
školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa zákona čl. 71/1967 Zb. o správnom konaní
/správny poriadok/.
Žiaci sa budú učiť dva cudzie jazyky; anglický a nemecký jazyk. Pri zaraďovaní do jazykových skupín
a stupňov pokročilosti sa bude vychádzať zo vstupných testov.
Poznámky :
1. Žiak základnej školy, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača, môže podať dve prihlášky
na vzdelávanie na dve stredné školy a to na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený
Ministerstvom školstva.
2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej
školy, ktorú žiak navštevuje, do 10. apríla 2012. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.
Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 20.4. 2012.
3. Gymnázium L. Novomeského uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v pondelok 5.3.2012.
4. Informácie o našej škole a prijímacích skúškach nájdete na internetovej stránke www.gln.sk.
Kritériá boli prerokované a schválené dňa 28.2. 2012 na zasadnutí vedenia školy a prerokované na
pedagogickej rade.
______________________________
V Bratislave 28.2.2012
Ing. Norbert Kyndl
riaditeľ GLN
Gymnázium L. Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
www.gln.sk
V školskom roku 2012/2013 zriadi GLN jednu triedu osemročného štúdia pre 28
žiakov. Do 1.ročníka osemročného vzdelávacieho programu na gymnáziách môže byť
prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník
základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania.
Vyučovať sa bude anglický a nemecký jazyk.
Prihláška žiaka 5.ročníka ZŠ sa podáva na predpísanom tlačive, ktorú je uchádzač
povinný dať si potvrdiť základnou školou.
Štúdium na gymnáziu je bezplatné. Štúdium končí maturitnou skúškou.
Veľmi radi privítame medzi nami všetkých nových žiakov, ktorí budú ochotní rešpektovať
tradičnú a osvedčenú filozofiu a koncepciu školy, potrebnú pre vytváranie našej typickej
tomášičkárskej atmosféry. Privítali by sme, keby záujemcovia, ktorí sa budú hlásiť na štúdium,
vopred poznali a porozumeli pravidlám fungovania GLN. Budeme radi, keď ešte pred vstupom
do veľkej a úspešnej obce „tomášičkárov“ sa aj na základe týchto informácií rozhodnú správne.
dlhé roky spája našich žiakov i rodičov hrdosť na aktivity školy, jej úspechy a kvalitnú
prípravu na vysokoškolské štúdium
• na GLN rešpektujeme práva a povinnosti študentov zakotvené vo vnútornom poriadku
školy, máme dlhoročne výbornú spoluprácu so Školskou radou, Rodičovskou radou
a Študentskou radou
• naša škola je už od roku 1995 zapojená do projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, sme nekompromisní
voči fajčeniu, užívaniu alkoholu a návykových látok ako i šikanovaniu
Tieto priestupky na pôde školy a na školských podujatiach sú neakceptovateľné a naša
miera tolerancie voči nim je nulová.
• súčasťou výučby na našej škole je aj absolvovanie nových vyučovacích predmetov:
zdravotná výchova, spoločenská a tanečná výchova a plávanie. Hodinová dotácia všetkých
vyučovacích predmetov je v učebnom pláne školy /www.gln.sk/
•
2
•
realizujeme množstvo aktivít v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia – zber
opotrebovaných monočlánkov, zber papiera a pod. a považujeme za samozrejmé, že sa
týchto aktivít zúčastňujú všetci naši žiaci. Sme držiteľom medzinárodnej ZELENEJ
VLAJKY.
•
škola je naše životné prostredie a tak podporujeme estetiku a čistotu zdravého
prostredia školy (skrášľujeme životné prostredie, prezúvame sa a organizujeme
brigády)
•
o úrovni správania a výchovy svedčí i to, že naši žiaci spĺňajú normy vhodného výzoru
v škole a na školských podujatiach a sú si vedomí etických pravidiel žiaka GLN. Vedia
rozlíšiť, ako je vhodné obliekať sa na vyučovanie a školské podujatia a ako nie (módne
výstrelky, piercing, farbenie vlasov a nechtov, tetovanie, nezakryté brušká a pod.)
•
na ochranu osobných vecí každého žiaka je v škole zavedený systém prenajímania
odkladacích skriniek (mobilný telefón má miesto cez vyučovanie v odkladacej skrinke
žiaka)
•
ochraňujeme majetok školy, ktorý dlhé roky zabezpečuje Rodičovská rada a naše
Občianske združenie TOMAŠIČKÁR PLUS. Poškodzovanie spoločného a súkromného
majetku rieši náš vnútorný poriadok a miera tolerancie voči týmto priestupkom je
nulová. Chceme, aby prostredie našej školy bolo čisté, funkčné a moderné. Pre
ochranu zdravia a majetku je budova školy a okolie monitorované kamerovým
systémom.
•
informovanosť o prospechu a dochádzke je zabezpečená pravidelne, prostredníctvom
internetu a e-mailovej pošty, pomocou ASC agendy. Žiaci majú čipové žiacke
preukazy, ktoré denne používajú pri vstupe do budovy školy.
Popri zaujímavom a hodnotnom vyučovaní a množstve aktivít i toto tvorí zdravé, tvorivé
prostredie, potrebné nielen pre kvalitné stredoškolské štúdium, ale ako potvrdzujú naše
dlhoročné skúsenosti, aj pre úspešné a plnohodnotné uplatnenie sa v ďalšom živote.
Dozvedieť sa viac o štúdiu na Gymnáziu L.Novomeského na Tomášikovej ulici umožní
rozhodnúť sa správne vybrať si školu, kde uchádzači prežijú najkrajšie roky v živote mladého
človeka – roky gymnaziálneho štúdia.
Prehľad najzaujímavejších aktivít nájdete na našej webovej stránke
www.gln.sk
3
Do prvého ročníka osemročného štúdia budú prijatí uchádzači na základe vykonania
prijímacej skúšky a na základe prospechu na základnej škole. Žiaci budú prijatí na základe
súčtu bodov za prijímacie skúšky a prospechu na základnej škole.
Počet bodov z prijímacej skúšky predstavuje cca 50 % z celkového počtu získaných bodov
(cca 20% SJ a 30% M), počet bodov za prospech predstavuje cca 50 % z celkového počtu
získaných bodov.
Riaditeľ školy písomne pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 10 dní pred
termínom ich konania.
Zohľadňujeme známky z nasledujúcich predmetov:
na konci školského roka v 4.ročníku
• slovenský jazyk a literatúra
• cudzí jazyk (v prípade dvoch jazykov vyberáme ten, v ktorom dosiahol žiak lepšiu
známku)
• matematika
•
•
•
•
•
na polročnom vysvedčení v 5.ročníku
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk (v prípade dvoch jazykov vyberáme ten, v ktorom dosiahol žiak lepšiu
známku)
biológia (prírodopis, prírodoveda)
dejepis
matematika
V hodnotení uchádzačov zohľadňujeme známky zo správania na konci školského roku v
4.ročníku ako i na polročnom vysvedčení v 5.ročníku. (Znížená známka zo správania na stupeň
dva sa započítava ako nedostatočná z dvoch predmetov a znížená známku zo správania na
stupeň tri sa započítava ako nedostatočná z troch predmetov.)
Ak sa žiak umiestnil v 4.ročníku alebo 5.ročníku základnej školy na 1. až 5. mieste
v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole predmetových olympiád ako i súťaží
vyhlásených Ministerstvom školstva SR, získava za každé úspešné umiestnenie 10 prémiových
bodov. Originál alebo kópiu potvrdenia o úspechu je potrebné predložiť na riaditeľstvo školy
najneskôr do 1.5.2012.
Neberieme do úvahy úspechy v kolektívnych súťažiach a v korešpondenčných súťažiach.
4
Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z matematiky a slovenského jazyka
formou testu.
Žiak, ktorý získa z overovania vedomostí menej ako 30% z maximálneho počtu bodov v
predmete prijímacej skúšky, nevyhovie na prijímacích skúškach a nebude môcť byť prijatý bez
ohľadu na počet ostatných získaných bodov.
Žiakom sa získané body za prospech a body z prijímacích skúšok sčítajú a zostaví sa poradie
od najvyššieho počtu bodov po najmenší počet bodov. 28 žiakov s najlepšmi výsledkami tak
získa možnosť študovať na GLN.
V prípade rovnosti bodov budú postupne rozhodovať o umiestnení žiaka:
•
zohľadnenie ZPS podľa § 67 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z. z.,
•
lepšie výsledky z prijímacej skúšky z matematiky a následne zo slovenského jazyka
/test/,
•
známky z matematiky v poslednom ročníku štúdia na polroku a následne v minulom
školskom roku na konci školského roku,
•
známky zo slovenského jazyka v poslednom ročníku štúdia na polroku a následne
v minulom školskom roku na konci školského roku.
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, riaditeľ školy písomne oznámi
rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu a ponúkne možnosť štúdia na našej
škole.
Úspešné vykonanie skúšky nezaručuje prijatie na štúdium.
O prijatí uchádzačov rozhoduje riaditeľ školy, ktorý na posúdenie ich predpokladov zriaďuje
skúšobné komisie a prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy podľa počtu
získaných bodov zostaví zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov a do troch pracovných dní
odo dňa konania 2.termínu prijímacej skúšky zverejní tento zoznam na internetovej stránke
školy a pri vchode do školy. Zákonný zástupca dostane poštou rozhodnutie o prijatí, resp.
neprijatí dieťaťa.
Riaditeľ školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. Spolu s
doručením rozhodnutia o prijatí škola oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na
strednej škole a termín vstupných jazykových testov.
Ak sa prijatý uchádzač na školu nezapíše do určeného termínu, riaditeľ školy ponúkne
uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí v príslušnom študijnom zameraní. Voči
uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľ strednej školy začne správne konanie o
zrušení rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/.
Žiaci sa budú počas štúdia učiť dva cudzie jazyky; anglický jazyk a nemecký jazyk. Pri
zaraďovaní do jazykových skupín a stupňov pokročilosti sa bude vychádzať z výsledkov
vstupných testov.
5
Poznámky
1. Žiak základnej školy, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať prihlášky
na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený Ministerstvom školstva na dve
stredné školy.
2. Uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi
základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 10. apríla 2012. Na prihláške uvedie termín
prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 20. apríla
2012.
3. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v
riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom
augustovom týždni. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač, alebo zákonný
zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania
prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov,
ktorých prijíma do prvého ročníka.
4. Škola uskutoční DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v pondelok 5.3.2012.
5. Informácie o našej škole a prijímacích skúškach
nájdete na internetovej stránke
www.gln.sk.
Kritériá boli prerokované a schválené dňa 28.2.2012 na zasadnutí vedenia školy
a prerokované na pedagogickej rade.
______________________________
V Bratislave 28.2.2012
Ing. Norbert Kyndl
riaditeľ GLN
Download

611010 Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2