PROPOZÍCIE
7. ročník BBB Vlko- Hron cyklomaratónu.
Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ: CK Vlkanová Witzenmann spolu s obcami Hronsek, Vlkanová
Termín a štart: 5. mája 2012
09.45 hod. MD, SD, VD, ŽD
10.00 hod. MK, SK, VK, ŽK, DK, LK, JaK, KtK,JrK, W2K
10.10 hod. HM, HŽ
10.20 hod. RD
Kategórie: MD - muži 19 – 39 rokov /maratón/
SD
VD
ŽD
- muži /seniori/ 40 – 49 rokov /maratón/
- muži /veteráni/ od 50 – 59 rokov /maratón/
- ženy od 19 – bez rozdielu veku /maratón/
MK - muži 19 – 39 rokov /polmaratón/
SK - muži /seniori/ 40 – 49 rokov /polmaratón/
VK - muži /veteráni/ 50 – 59 rokov /polmaratón/
ŽK - ženy 19 – 39 rokov /polmaratón/
DK - ženy 40 – 49 rokov /polmaratón/
LK - ženy /ladies/ nad 50 rokov /polmaratón/
JaK - juniorky - kadetky 15 – 18 rokov /polmaratón/
KtK - kadeti 15 – 16 rokov /polmaratón/
JrK - juniori 17 – 18 rokov / polmaratón/
W2K - muži /veteráni/ nad 60 rokov /polmaratón/
HM1 - hobby muži 15– 35 rokov /jedno kolo 30 km/
HM2 - hobby muži 35 a viac rokov /jedno kolo 30 km/
HŽ - hobby ženy 15 a viac rokov /jedno kolo 30 km/
RD - rodinné družstvo /rodič + dieťa, manželia, súrodenci, pokrvní príbuzní/
Dĺžka trate:
Jeden okruh hlavnej trate
Maratón
– 2 x okruh MD+SD+VD+ŽD
Polmaratón – 1 x okruh MK+SK+VK+ŽK+DK+LK+JaK+KtK+JrK+W2k
Trať hoby
HM1+HM2+HŽ
RD
=
=
=
=
=
42 km
84 km
42 km
30 km
6 km
Popis trate: Štartuje sa v obci Hronsek pred obecným úradom. Cyklo- trasou do obce
Vlkanová, ďalej nenáročným stúpaním do Peťovskej doliny až nad obec
Iliaš. Odtiaľ zvlneným terénom pod Hvezdáreň cez Kozlinec nad obec Horná
Mičiná, a po modrej turistickej značke hrebeňom cez Ostrý vrch k usadlosti
Hrabová, odtiaľ asfaltovou cestou na Platinu a popri cintoríne späť do cieľa
v Hronseku.
Informácie:
Jaroslav Pĺžik
+421907804984
e-mail [email protected]
Miroslav Vaculčiak
+ 421908916955
e-mail [email protected]
Rastislav Kazanský
+ 421911813381
e-mail [email protected]
Prihlášky:
Je potrebné zaslať do 4.05.2012 na on line
prihlasovanie: www.cyklo.sao-tatry.sk
Štartovné:
15 € do 30.4.2012 , balíček od sponzorov
18 € po 30.4.2012 a pri prezentácii, balíček od sponzorov
15 € jednotné štartovné pre kategórie Hobby JR, KK, balíček od sponzorov
7 € jednotné štartovné pre rodiny s deťmi, balíček od sponzorov
V cene štartovného je štartové číslo, účasť na tombole, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj
v cieli.
zaplatiť na účet :
predčíslie 2137, číslo účtu 569010/8120 / PRIVÁT BANKA/
Štart – Cieľ:
Obec Hronsek – pred obecným úradom
Prezentácia: 4.mája od 16.00 hod do 21.00 hod, 5. mája 2012 od 7.00 hod. Najneskôr
hodinu pred štartom / všetky kategórie/ na obecnom úrade v Hronseku.
Technické ustanovenie:
Lekárska prehliadka: Organizačný výbor doporučuje pretekárom absolvovať lekársku
prehliadku. Podaním prihlášky pretekár potvrdzuje svoj dobrý
zdravotný stav schopný dlhodobej záťaži!
Všetci účastníci sa zúčastnia podujatia na vlastné nebezpečie.
Organizátor nezodpovedá za škody spôsobenej pretekármi
počas celého preteku a na celej pretekárskej trati.
Pre hobby pretekárov do 15 rokov, je potrebný súhlas zákonné
zástupcu so štartom na cyklistickom preteku.
Ubytovanie:
Ubytovanie a dopravu jednotlivcov usporiadateľ nezabezpečuje.
Štartovné čísla:
Štartovné čísla a čipy budú pretekárom odovzdané pri prezentácii pred štartom po zaplatení štartovného.
Predpis:
Vytrvalostné preteky budú prebiehať podľa platných pravidiel SZC
a súťažného poriadku pre MTB maratóny.
Značenie trate:
Plán tratí bude vyvesený v priestore štartu. Značenie – oranžové
šípky na ceste a stromoch, bielo – červené fávorky a biele vápenné
značky na križovatkách. Orientačná pomoc smerníkov na celej trati.
Tréningy:
Tréning na tratiach nie je obmedzený s tým, že pretekár trénuje na
vlastnú zodpovednosť.
Hodina pred štartom pretekov je tréning zakázaný!
Odstúpenie:
Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku.
Odstúpenie z preteku signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.
Diskvalifikácia:
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdu všetkými kontrolami,
nešportovo sa správajú počas preteku, neuposlúchnu pokyny regulovčíkov na železničných priecestiach,alebo si zložia ochrannú prilbu,
budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv, Stop limit je 4 hod.
pri prejazde do druhého kola maratónu
Občerstvenie:
1 x na každé kolo v priestoroch štartu a cieľa a na občerstvovacej
zástavke. Po preteku jedlo a nápoj.
Protesty:
Prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 10 € do 15 min. po
zverejnení výsledkov.
Vecné – prví traja v súťažných kategóriach.
Ceny:
Vyhlásenie víťazov: Do 60 min. po prejdení prvých troch pretekárov cieľom v jednotlivých
kategóriách.
Tombola:
Po skončení pretekov budú žrebované vecné ceny pre všetkých
pretekárov, ktorí dokončili preteky.
Všeobecne:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo z inej nutnej príčiny zmenu štartu, cieľa
trate resp. odvolanie pretekov.
Pri odvolaní pretekov bude čiastka štartovného po odpočítaní nákladov pretekárom vrátená.
Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú týchto
pretekov na vlastné nebezpečie.
Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí
dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
- pretekári sú povinní dodržiavať pokyny regulovčíkov na
železničných priecestiach
- povinná ochranná cyklistická plná prilba!
- zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku!!
Organizačný výbor: predseda klubu
riaditeľ preteku
riaditeľ trate
pokladník
autor trate
- Rastislav Kazanský
- Jaroslav Pĺžik
- Miroslav Vaculčiak
- Milan Černek
- Jaroslav Pĺžik, Miroslav Vaculčiak
Súčasťou podujatia sú aj Dni obce Hronsek spojené okrem bohatého kultúrneho
programu aj s varením a ochutnávkou pirohov. / www.hronsek.sk /
Download

(Propozície BB 2012) - BBB VLKO-HRON