KOŠICKÁ TENISLIGA
PRAVIDLÁ A VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Toto je jediný a úplný dokument, podľa ktorého sa riadia všetci účastníci ligy. Za súhlas
s týmito pravidlami je považované uhradenie registračného poplatku na účet organizátora
ligy.
KOŠICKÁ
TENISLIGA
PRAVIDLÁ A VŠEOBECNÉ
PODMIENKY
ORGANIZÁCIA LIGY
Košická tenisová liga je vypisovaná ako amatérska liga jednotlivcov
v tenise. Zápasy v lige sa riadia platnými pravidlami tenisu, zápasy
riadia samotní hráči.
Liga je organizovaná v dvoch samostatných oddelených častiach
WEB LIGY
Hlavným zdrojom
informácii o lige sú
webové stránky
www.tenisliga.sk.
Na stránkach sú
aktuálne informácie o
kole, spoluhráčoch
v lige s možnosťou
kontaktovania, rebríčky
a štatistiky.
podľa ročného obdobia - leto a zima.
Hráči nie sú automaticky presúvaní medzi jednotlivými obdobiami
Prístupové údaje do
a musia sa do nového obdobia vždy opätovne prihlásiť. Hráči sa
hráčskej sekcie stránok
môžu do ligy prihlásiť v priebehu ľubovoľného kola pri splnení
dostane každý účastník
podmienok pre prijatie do ligy (viď kapitola Podmienky prijatia do
ligy).
ligy po úspešnej
registrácii.
Jednotlivé kolá
V rámci obdobia (leto resp. zima) je liga organizovaná v rámci kôl.
Kolá sú vypisované v rozsahu 4 týždňov, kedy je potrebné odohrať
zápasy v skupinách. Po ukončení kola organizátor spracuje doručené
výsledky a na webových stránkach ligy zverejní rozlosované nové
kolo s uvedeným termínom konca kola.
Kontakt:
Kolá sa počítajú na základe výsledkov zadaných na webových
Ing. Eduard Vaňo
stránkach ligy hráčmi. Za overený výsledok sa považuje taký
výsledok, ktorý zhodne zapíšu obaja hráči. V prípade, že je zadaný
Tel: 907 942 485
len jeden výsledok bude pri rozlosovaní ten považovaný za správny.
V prípade, že nebude zadaný žiaden výsledok bude obom hráčom
@: [email protected]
zaznamenaný výsledok S:S (skreč oboch hráčov).
Web: www.tenisliga.sk
1
Rozdelenie do skupín
Hráči sú rozdelený do skupín po 5 hráčov podľa výsledkov v predchádzajúcom kole. Skupiny sú
označené číslami. Každý hráč môže hrať v jednom kole len v jednej skupine.
Hráči odohrávajú v rámci kola zápasy medzi sebou každý s každým po vzájomnej dohode na 2 sety.
V prípade nerozhodného stavu dohrávajú zápas podľa časovej dispozície oboch hráčov buď formou
super tie-breaku (do 10), alebo ďalším setom do 6.
Posun hráčov pri rozlosovaní sa riadi nasledujúcim kľúčom:
-
Víťaz skupiny a druhý hráč v skupine postupujú o jednu skupinu smerom hore.
-
Tretí hráč v skupine zostáva v rovnakej skupine ak v skupine nad nebude uhraná divoká
karta.
-
Štvrtý a piaty hráč v skupine padajú o jednu skupinu smerom dole.
Na posun hráčov medzi skupinami má vplyv tiež uhraná divoká karta (viď kapitola Divoká karta).
Divoká karta
Organizátor ligy si vyhradzuje právo na udelenie tzv. Divokej karty, ktorá umožňuje hráčom
zaradenie do ľubovoľnej skupiny v rámci kola bez nutnosti predchádzajúcej účasti v lige alebo
uhratia poradia v skupine.
Za udelenie Divokej karty platí hráč organizátorovi ligy poplatok 15 Euro.
Hráč, ktorému bude pridelená Divoká karta bude zaradený do skupiny v ktorej bude odohrávať svoje
zápasy v príslušnom kole. Pre zotrvanie v danej skupine aj v novom rozlosovaní musí hráč vyhrať
všetky zápasy v kole (ďalej uhratie resp. neuhratie Divokej karty).
Pri uhratí Divokej karty sa posun hráčov v skupinách od skupiny vrátane, v ktorej bola divoká karta
uhraná smerom dolu riadiť nasledovne:
-
Víťaz skupiny a druhý hráč v skupine postupujú o jednu skupinu smerom hore.
-
Tretí, štvrtý a piaty hráč v skupine padá o jednu skupinu smerom dole.
Toto presúvanie môže byť pozmenené vzhľadom k hráčom, ktorí ligu v novom kole opúšťajú.
Pri neuhratí Divokej karty bude pri ďalšom kole hráč zaradený do poslednej skupiny ligy.
Hráč nemá nárok na vrátenie poplatku za Divokú kartu po jej udelení.
Počítanie bodov
Hráči získavajú body do ligy na základe umiestnenia v skupine (tzv. Body za kolo) a za uhrané
výsledky v jednotlivých zápasoch (tzv. Body za zápas).
2
Body za kolo
Umiestnením hráča v skupine získava hráč pre dané kolo bodový zisk pridelený danej skupine.
Obecne platí, že počet bodov za kolo je vypočítavaný podľa vzorca:
Body za kolo = Celkový počet skupín + 1 – Skupina * 10.
Napr.:
Celkový počet skupín: 10
Skupina
Body
1
100
2
90
3
80
4
70
5
60
6
50
7
40
8
30
9
20
10
10
Body za zápas
Za každý odohraný zápas získavajú obaja hráči body podľa dosiahnutého výsledku:
Skóre
Víťaz
Porazený
2:0
5
1
2:1
3
2
2:S*
3
-1
S:S*
-1
-1
* S znamená neodohranie (skreč) zápasu
Rovnosť bodov
Pri rovnosti bodov dvoch a viacerých hráčov po odohranom kole sú kritéria pre určenie poradia
v skupine:
-
Vzájomný zápas
Vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov (v prípade rovnosti viac ako 2 hráčov)
Menej skrečovaných zápasov (výsledok 2:S, S:S)
Poradie v rebríčku po predchádzajúcom kole
3
PODMIENKY PRIJATIA DO LIGY
Ligy sa môže zúčastniť ľubovoľný hráč – muž alebo žena, ktorý organizátorovi ligy doručí kontaktné
údaje a zaplatí registračný poplatok potrebný k zaradeniu do ligy.
Registrácia
Pre registráciu do ligy je potrebné vyplniť formulár na stránkach ligy (www.tenisliga.sk) alebo zaslať
prihlášku na adresu [email protected] s uvedením:
-
Mena a priezviska
-
E-mailovej adresy
-
Telefónneho čísla
Štartovné
Pre zaradenie do kola je potrebné uhradiť registračný poplatok vo výške 15 Euro v hotovosti po
dohode s organizátorom.
AKCIA: REGISTRAČNÝ POPLATOK PO TREŤOM KOLE V ROČNÍKU VO VÝŠKE 5 EURO.
Po prijatí platby a zaradení do kola bude hráč informovaný e-mailom. Hráčovi budú doručené
prístupové kódy do webovej aplikácie pre získavanie kontaktov na spoluhráčov a zapisovanie
výsledkov.
Ukončenie registrácie
Ukončenie registrácie je možné vždy od nasledujúceho kola:
-
po vzájomnej dohode hráča s organizátorom,
-
v prípade, že hráč neodohraje ani jeden zápas v dvoch za sebou idúcich kolách,
-
v prípade porušenia pravidiel ligy.
V prípade ukončenia registrácie nepripadá hráčovi nárok na navrátenie štartovného ani v prípade,
že neodohral ani jeden zápas v lige.
ORGANIZÁCIA ZÁPASOV
Hráči si organizujú jednotlivé zápasy sami včasným kontaktovaním súperov v kole. Organizátor ligy
odporúča kontaktovať súperov v prvom týždni po zverejnení nového kola.
Zvolanie zápasu
Organizátor ligy po zverejnení nového kola zverejní tabuľku s uvedenými organizátormi zápasov.
Pre zvolanie zápasu je odporučené, aby organizátor kontaktoval protihráčov – hráči sa však môžu
dohodnúť aj inak (napr. zvolanie trojzápasu a pod).
4
Organizátor zápasu je povinný:
-
kontaktovať vyzývaného súpera v predstihu s návrhom na odohratie zápasu v rámci
ligového kola,
-
zabezpečiť vhodné kurty na stanovený čas
-
uhradiť polovicu ceny kurtu
-
zapísať výsledok zápasu na internetové stránky ligy
Vyzvaný hráč je povinný:
-
mať k zápasu 4 ks oficiálnych lôpt
-
uhradiť polovicu ceny kurtu
-
zapísať výsledok zápasu na stránky ligy
Zapisovanie výsledkov
Obaja zúčastnení hráči sú povinní zapísať výsledok zápasu dosiahnutý na kurte poprípade zapísať
skreč jedného alebo oboch hráčov v prípade, že sa na skrečovaní vopred dohodli.
Výsledok sa považuje za overený, ak obaja hráči uviedli rovnaký výsledok zápasu na webovej
stránke ligy.
Výsledok sa považuje za neoverený, ak je zadaný iba jedným hráčom, alebo ak sa zadané výsledky
nezhodujú.
Pre rozlosovanie nového kola sa berú do úvahy výsledky zaznamenané na webovej stránke ligy
v deň výpočtu nového kola. V prípade, že je zadaný výsledok iba jedným hráčom je ten považovaný
za správny.
Neodohrané zápasy
Neodohrané zápasy sa označujú výsledkom 2:S v prospech hráča, ktorý nemal prekážku v odohraní
zápasu (pozn. 2 na strane „víťaza“, S na strane hráča, ktorý skrečoval zápas).
V prípade, že sa hráči nevedia dohodnúť na vhodnom termíne bude obom hráčom započítavaný
výsledok S:S (skreč oboch hráčov).
Domáce kurty
Každý hráč si môže zvoliť svoje domáce kurty, na ktorých bude odohrávať zápasy v lige.
Organizátor zápasu má právo navrhnúť protihráčovi svoje domáce kurty ako miesto, kde sa bude
odohrávať zápas ligy.
Po vzájomnej dohode hráčov je možné odohrať ligový zápas aj na iných kurtoch ako je domáci kurt
organizátora.
Oficiálne lopty
5
Organizátor ligy vypisuje pre ligu oficiálne lopty značky Wilson U.S. Open (alebo Australian open).
Vyzvaný hráč je povinný mať na ligový zápas jednu sadu (4 ks) Oficiálnych lôpt. Organizátor zápasu
má právo odmietnuť odohratie zápasu v prípade, keď vyzvaný hráč nezabezpečí Oficiálne lopty
k zápasu resp. má právo žiadať o finančnú náhradu za Oficiálne lopty v prípade, že použije k zápasu
vlastné.
Zvýhodnené ceny oficiálnych lôpt u partnerov ligy
Hráči ligy majú možnosť zakúpiť oficiálne lopty Košickej tenisligy u partnera ligy - www.all4tennis.sk
za podmienok:
Oficiálna lopta pre Košickej tenisligy je Wilson U.S. Open
Cena pre hráčov Košickej tenisligy: 4,50 € (13,50 € viď podmienky)
Poznámka: pri odbere 1 kartóna (18 túb resp. 72 loptičiek) je cena pre hráčov Košickej tenisligy
77,40 € (4,30 € za tubu).
Podmienky:
 Každý hráč musí byť zaregistrovaný v Košickej tenislige
 Minimálny odber sú 3 tuby po 4 ks loptičiek
 Pri kúpe musí hráč uviesť svoje meno, ktoré bude uvedené na webových stránkach ligy.
Objednávky a miesto predaja:
Penzión SET (Tenisový areál VSE TK AKADEMIK Košice) za Spoločenským pavilónom
Tomáš Záborský
Tr. SNP 85, 040 11 Košice
t.č. 0905 498 081
e-mail: [email protected]
web: www.all4tennis.sk, www.a4t.sk
Kartónový odber si treba objednať telefonicky na hore uvedených kontaktoch. Lopty si môžete
zakúpiť na recepcii Penziónu SET po splnení uvedených podmienok.
Zvýhodnené ceny kurtov u partnerov ligy
Hráči ligy majú možnosť odohrávať svoje zápasy v areáli Penziónu SET (Tenisový areál VSE TK
AKADEMIK Košice) za Spoločenským pavilónom po objednaní na t.č.: 055/7880311 resp.
0907913769
Ceny
Cena do 14:00
Cena po 14:00
Cena cez víkend:
3,00 €
5,00 €
4,00 €
6
Download

Pravidlá ligy - Košická tenisliga