Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec ZIMNÁ TENISOVÁ LIGA ROCKET club SÚŤAŽNÝ PORIADOK SÚŤAŽE DRUŽSTIEV I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1. Podľa tohto súťažného poriadku sa riadi a organizuje zimná súťaž družstiev rekreačných hráčov tenisu. Účasť v tejto súťaži je založená na princípe dobrovoľnosti. 2. Súťaž riadi a organizuje Riaditeľ a manažér Ligy. (Podhora Martin, Vladimír Jánov) 2.1 Súťaže sa môžu zúčastňovať len rekreační hráči – amatéri. 2.2. Dopĺňanie súpisky je povolené len vo výnimočných prípadoch, napr. ostáva len jeden schopný hráč. V akýchkoľvek iných prípadoch nie je povolené. 3. Poplatok za 1 družstvo je 15€ na jeden ročník a záloha je 35€,ktorá sa vracia ak družstvo odohrá všetky zápasy. Poplatky sú určené na vecné ceny pre víťazov a spoločné posedenie po súťaži. Zaplatením súťažného poplatku jednotliví hráči družstiev akceptujú súťažný poriadok. 4. Družstvo, ktoré nezaplatí určené poplatky na úvodnom stretnutí kapitánov, nemôže súťažiť. 5. Súťaž sa hrá o trofeje pre 1 až 3 miesto. II. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE www.rocketclub.sk 0907493163 Športová ulica, Lučenec 984 01 Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec 1. Súťaž sa hrá v kategórii muži, bez vekového obmedzenia (môže byť na súpiske aj žena), systémom každý s každým, jednokolovo a po skončení základnej časti bude pavúk 16ka kde 1.kolo budú mať voľno 1‐4 miesto. 2. Počet družstiev musí byť uzatvorený najneskôr do 22.10 2011.O počte sa Rozhoduje na základe prijatých platných prihlášok. 3. Manažér musí vypracovať rozpis súťaže, podľa ktorého sa budú hrať jednotlivé stretnutia. 4. Za víťazné stretnutie dostáva družstvo 1 body, za prehraté 0 bod a za kontumáciu nezískava žiadny bod. 5. Termíny na hru budú vždy každý pondelok, utorok, stredu, štvrtok a nedeľu. Termín začiatku zápasu bude o 19.00 hod. Prípadne iné treba sledovať rozpis. III. HRACÍ PORIADOK 1. Všetky stretnutia a zápasy sa hrajú podľa platných pravidiel tenisu a podľa tohoto súťažného poriadku. 2. V rámci jedného stretnutia družstiev sa hrajú dve dvojhry a jedna štvorhra. 2.1. Jednotlivé zápasy 2‐hier sa hrajú do 9. Ak je stav hier 8:8, nasleduje tzv. tiebreak. A pri 4‐hre sa hrá systém na 2 víťazne sety normálne do 6. 3. Súťaž sa môže hrať ,len na určenom tenisom kurte. (tenisová hala pri letnom kúpalisku) 4. Náklady spojené s odohratím zápasu (tenisové loptičky ) hradí domáce družstvo, t.j. Poplatok za kurt sa delí polovicu domáci a polovicu hostia. Domáce družstvo(podľa rozpisu súťaže družstvo, ktoré je uvedené na prvom mieste). 5. Na stretnutie musia byť minimálne 4 nové loptičky rovnakej značky(Dunlop Fort alebo Wilson )z toho po dve na jednotlivé dvojhry. Štvorhra sa môže hrať s loptičkami použitými vo dvojhrách. 6. Každé družstvo musí mať kapitána. Tento musí byť uvedený na súpiske. 6.1. V prípade neúčasti kapitána na zápase musí tento poveriť niektorého hráča zastupovaním. Tento hráč prevezme jeho práva a povinnosti. www.rocketclub.sk 0907493163 Športová ulica, Lučenec 984 01 Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec 6.2. Kapitán družstva má tieto práva a povinnosti: a) zodpovedá za regulárny priebeh stretnutia b) po vzájomnej dohode s kapitánom druhého družstva navrhuje náhradný termín dohrávky stretnutia, resp. zápasu c) oznamuje termín dohrávky (vždy obaja kapitáni) d) podáva informácie o zmene stretnutia pomocou telefónu volaním alebo sms na 0907 493 163 správca alebo 0905 625 637 Martin Podhora Informáciu podáva vždy domáci kapitán alebo zástupca. e) navrhuje kontumáciu stretnutia , Riaditeľ alebo Manažér f) Kapitán po dohode s kapitánom hosťujúceho družstva žiada o náhradný termín stretnutia 6.2.1. Neplnenie si povinností sa trestá podľa Disciplinárneho poriadku. Jednotlivé družstvá štartujú v súťaži na základe súpisky, ktorá je súčasne i prihláškou do súťaže.V každom novom ročníku je potrebné podať novú prihlášku. 7.1. Za prihlásené družstvo môžu hrať len hráči, ktorí sú uvedení na jeho súpiske. 7.2. Hosťovanie nie je povolené. 7.3. Na súpiske musia byť minimálne 2 hráči. 7.4. Poradie hráčov na súpiske je ľubovoľné. Súpisku schvaľuje R+M 7.5. Dodatočné zmeny na súpiske schvaľuje R +M a to len vo výnimočných prípadoch. Viď I. 2.2. 7.6. Prestupy nie sú možné. 7.7 Hráč ,ktorý neodohrá aspoň 3 súťažné zápasy v lige nemôže nastúpiť na finálnu časť ligy t.j. Pavúk po skončení základnej časti.!!! 8. Poriadateľom jednotlivých stretnutí je družstvo, ktoré je podľa rozpisu súťaže uvedené na prvom mieste (domáce družstvo). 9. Rozpis súťaže určuje R+M (Riaditeľ + Manažér) 9.1. Hrací deň a hraciu hodinu určuje rozpis zápasov. To je záväzné pre všetky družstvá. 9.2. Stretnutie je možné po dohode kapitánov predohrať. www.rocketclub.sk 0907493163 Športová ulica, Lučenec 984 01 Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec 9.3.Náhradné termíny po stanovenom rozpise, po vzájomnej dohode oboch kapitánov, musia byť odohrané najneskôr do 14 dní od pôvodného zápasu.týždňov od pôvodného termínu v rozpise. Zmena termínu musí byť oznámená dotknutému družstvu najneskôr 48 hodín pred pôvodným termínom stretnutia. 9.4 V prípade nemožnosti odohrať zápas v stanovenom termíne, je povinný kapitán domáceho mužstva nahlásiť túto udalosť R+M a kapitánovi hostí a sa ta nestane bude kontumované domáce družstvo.! 9.5 V prípade nedohodnutia náhradného termínu medzi kapitánmi, náhradný termín určí R+M, ktorý je pre obe strany záväzný. 9.6 V prípade nedohrania rozohraného zápasu, je kapitán domáceho mužstva povinný zapísať do zápisu priebežný stav a príčinu prečo sa nedohral zápas. R+M rozhodne podľa zápisu ako sa bude pokračovať ďalej v zápase, alebo bude kontumácia. 9.7 V prípade akýchkoľvek problémov s odohraním zápasu ( príp. dohraním ), je povinný kapitán mužstva zaslať bezodkladne na kapitána súpera podnet, najneskôr však v stanovený hrací deň a následne sa podnetom bude zaoberať R+M! Každý podnet bude riešený samostatne. 10. Poradie zápasov v stretnutí je: dve dvojhry a jedna štvorhra. 11. Zostavu hráčov jednotlivých družstiev na zápasy dvojhier určia kapitáni tesne pred začiatkom stretnutia a to losovaním z hráčov, ktorých určili na dvojhry. Pár pre štvorhru nahlásia kapitáni družstiev najneskôr do 10 minút po ukončení druhejdvojhry. 11.1. Losovanie nie je potrebné, ak sa kapitáni družstiev dohodnú na zostavách pre dvojhry. 11.2. V krajnom prípade sa stretnutie môže odohrať aj s jedným hráčom, avšak len v jednom družstve. Hrá sa len jedna dvojhra, pričom súper s viacerými hráčmi môže postaviť na zápas ktoréhokoľvek hráča zo súpisky. Toto sa uvedie do zápisu a ostatné zápasy sa kontumujú. 11.3. Za víťazstvo v každom zápase v stretnutí získava družstvo jeden bod. 11.4. Čakacia doba na začiatok stretnutia je 20 minút od doby, na ktorú bol stanovený jeho začiatok (viď rozpis súťaže a hracie dni a hodiny). 11.5. Čakacia doba na ďaľšie zápasy v jednom stretnutí je max. 15 minút od ukončenia dvojhry. 11.6. Ak nenastúpi jedno z družstiev k stretnutiu v čakacej dobe, uvedie toto kapitán druhého družstva do zápisu o stretnutí a navrhne kontumáciu stretnutia. O kontumácii rozhodne R+M. www.rocketclub.sk 0907493163 Športová ulica, Lučenec 984 01 Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec 11.7. Ak hráč nenastúpi na dvorec k zápasu v stanovenej čakacej dobe, priznáva sa druhému hráčovi, na základe žiadosti jeho kapitána, kontumačný výsledok 6:0,6:0 a jeho družstvo si pripisuje 1 bod. Stretnutie pokračuje ďaľším zápasom. 11.8. Jednotlivé zápasy riadia spoločne kapitáni oboch družstiev. 11.9. O každom zápase sa musí spracovať zápis o stretnutí. Za jeho správnosť zodpovedajú kapitáni oboch družstiev. 11.10.O dočasnom prerušení alebo predčasnom ukončení stretnutia alebo zápasu rozhodujú kapitáni oboch družstiev po vzájomnej dohode. V prípade prerušenia musí byť stretnutie dohraté najneskôr do začatia ďalšieho kola. Dôvod prerušenia je potrebné uviesť do zápisu. 11.11.V predčasne ukončenom stretnutí sa uvádzajú odohraté zápasy na celé sety. Ostatné neodohrané alebo nedohrané zápasy a sety sa kontumujú výsledkom 2:0, resp. 9:0 a 4‐hry 6:0,6:0 12. Informácie o výsledkoch zabezpečuje R+M na Facebooku Zimná Tenisová Liga 2011 ‐2012. ŠTATÚT HRÁČA AMATÉR – hráč, ktorý nemá žiadne obmedzenie na hru Zimnej Tenisovej Lige Lučenec: PROFESIONÁL – hráč, ktorý nemá povolenú účasť v ZTL 2011/2012: je hráč, ktorý je registrovaný na STZ ako hráč je hráč, ktorý nespĺňa podmienky pre hráča Amatéra ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRE HRU BEZ ROZHODCU 1. Každý hráč je zodpovedný za všetky hlásenia na svojej strane dvorca (dobrá lopta, chyba, dvojdopad, cez, dotyk, sieť, chybný úder....). 2. Všetky hlásenia „za“ alebo „chyba“ by mali byť ohlásené okamžite po odraze lopty a dostatočne hlasno, aby ich počul súper. 3. Ak vznikne pochybnosť o hlásení, hráč ktorý hlásil, musí súperovi túto pochybnosť ozrejmiť a spornú loptu ukázať, ak je viditelný otlačok loptičky. 4. Podávajúci by mal skóre hlásiť dostatočne nahlas a zreteľne vždy pred každým prvým podaním. 5. Stopa loptičky môže byť kontrolovaná po zahratí koncového bodu alebo ak sa hra okamžite zastaví (jeden reflexívny úder je povolený). www.rocketclub.sk 0907493163 Športová ulica, Lučenec 984 01 Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec 6. Ak si hráč nie je istý s hlásením súpera, môže ho požiadať, aby mu ukázal stopu lopty ak je viditeľná . Hráč môže potom prekročiť sieť, aby sa pozrel na túto stopu. 7. Ak hráč zmaže stopu lopty, uznáva bod za dobrý. 8. Ak vznikne nezhoda o stope lopty, kapitán domáceho družstva alebo hosťujúci kapitán.Ak sa nevedia dohodnúť ,treba dať 2 nové lopty. 9. Hráči si sami rozhodujú zápas ,len vo výnimočných prípadoch zasahujú kapitáni mužstiev. 10. Ak hráči nesúhlasia so stopou, kapitáni by mali od hráčov zistiť aký druh úderu bol hraný a do ktorého smeru bola lopta odohraná. Toto môže napomôcť pri rozhodnutí, ktorá stopa je správna. Ak táto informácia nepomôže,hlásenie hráča na strane, kde je stopa, zostane platné. 11. Ak sa takáto situácia bude opakovať a vznikne pochybnosť o správnosti hlásení, hociktorý hráč môže požiadať, kapitánov, aby zostal na dvorci a rozhodoval. 12. Ak hráč nesprávne ohlási „za“ a potom si uvedomí, že lopta bola dobrá, tak automaticky stráca bod. 13. Hráči, ktorí opakovane nekonajú a nehrajú fair‐play podľa týchto princípov, môžu byť R+M napomínaní za nešportové správanie, vedúce až ku kontumácii zápasu, prípadnému vylúčeniu zo súťaže. 14. Pokiaľ sa opakujú problémy okolo opakovania bodu, dvojdopadu resp chybného úderu, má byť privolaný kapitáni a tí by mali zistiť od hráčov, čo sa udialo a buď potvrdiť hlásenie, ktoré bolo urobené, alebo môže dať opakovať bod, tak ako uzná za vhodné. 15. V prípade, že hráči nie sú schopní sa dohodnúť a prichádza k patovej situácii, lopta sa musí zopakovať bez výnimky. Zimná Tenisová Liga Lučenec Predstavenstvo ligy : Riaditeľ : Podhora Martin 0905 625 637 Pokladník: Podhora Martin Manažér : Viliam Tesař 0915 285 362 Správca : Kutlákovci 0907493163 Vysvetlivky: R+M ‐ Riaditeľ + Manažér Želáme veľa športových zážitkov bez zranenia , s pozdravom www.rocketclub.sk 0907493163 Športová ulica, Lučenec 984 01 Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Podhora Martin .......................... V Lučenci, 1.10.2011 Zimná Tenisová Liga 2013-2014 Lucenec
PRIHLÁŠKA
Súpiska a meno tímu : ......................
Kontaktný telefón:
Kontaktný email:
............................
............................
Kapitán: ...............................
Hráč.2: ...............................
Hráč.3: ...............................
Hráč.4: ...............................
Hráč.5: ...............................
Hráč.6: ...............................
Hráč.7: ...............................
www.rocketclub.sk 0907493163 Športová ulica, Lučenec 984 01 Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Podpisom tejto prihláška potvrdzuje kapitán mužstva , že každý člen týmu bol oboznámený so
súťažným poriadkom zimnej tenisovej ligy Lučenec 2011/2012 a pri odovzdaný prihlášky bol
uhradený poplatok 50 €. Prihláška sa odovzdáva v 2 kópiách.
Podpis kapitána:
Dátum
Zimná Tenisová Liga 2013-2014 Lucenec
DATUM: DOMACI HOSTIA 1. Dvojhra 2.Dvojhra Štvorhra Počet bodov Celkové skóre zápasu Vyjadrenie kapitánov: www.rocketclub.sk 0907493163 Športová ulica, Lučenec 984 01 Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Zimná tenisova liga Lučenec Domáci team: Hostia: V Lučenci, dňa:........................ Podpis Domáci www.rocketclub.sk 0907493163 Športová ulica, Lučenec 984 01 Podpis Hostia 
Download

Súťažný poriadok