VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
- PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA
Podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“)
„Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL Software, a.s.“
Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby
Predmet zákazky: Poskytnutie služby
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO OSOBY PODĽA §7 (ĎALEJ LEN “OBSTARÁVATEĽ“)
Úradný názov: VSL Software, a.s.
IČO: 31699626
Poštová adresa: Lomená 8
Mesto/obec: Košice
PSČ: 040 01
Kontaktné miesto: Lomená 8, Košice 040 01
Tel: + 421 55 799 73 03
Fax: + 421 55 799 79 43
Kontaktná osoba: RNDr. Roman Vasky PhD.
E - mail: [email protected]
Internetová adresa obstarávateľa (URL): http://www.vsl.sk/
Druh verejného obstarávateľa: iný verejný obstarávateľ, zatriedenie podľa zákona: Osoba podľa § 7 zákona
Hlavný predmet činnosti: Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Vedľajšie predmety činnosti: II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
II.1 Názov zákazky podľa obstarávateľa: „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL Software, a.s.“.
II.2 Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby
II.3 Druh postupu: Podprahová zákazka podľa § 99 vo väzbe na § 7 písm. b, bod 2) zákona
II.4 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
1. časť - Jazykové vzdelávanie – predpokladaná cena 19 920,00 EUR
2. časť – Vzdelávanie na Oracle produkty – predpokladaná cena 17 331,00 EUR
3. časť – Ostatné vzdelávanie v oblasti IT a manažérstva kvality – predpokladaná cena 37 809,00 EUR
Spolu za zákazku – predpokladaná hodnota - 75 060,00 EUR
II.5 Postup zadávania zákazky: Podprahová zákazka – výzva na predkladanie ponúk podľa § 99 ods. 3) zákona
II.6 Miesto poskytnutia predmetu zákazky – poskytovania služby:
Lomená 8, Košice 040 01 (NUTS SK 042)
II.7 Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia predmetu zákazky - služby:
Lehota poskytnutia predmetu zákazky do 30.9.2011.
II.8 Stručný opis zákazky:
Zákazkou je dodávka vzdelávacích služieb pre účastníkov projektu „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL
Software, a.s.“. Podrobná špecifikácia a opis predmetu zákazky sú uvedené v časti súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky a
spôsob určenia ceny.
II.9 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
Doplňujúce predmety:
Hlavný slovník
80400000-8
Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie
služby
80420000-4 Školiteľské (výcvikové)
služby
80421000-1 Odborné školiace služby
80423000-5 Odborné školiteľské služby
Doplnkový slovník (ak je potrebné)
II.10 Možnosť predloženia ponuky:
Uchádzač môže predložiť svoj návrh za jednu ucelenú časť predmetu zákazky alebo za viac ucelených častí predmetu záväzku. Ak
navrhovateľ predloží ponuku za viac ucelených častí predmetu záväzku, musí uviesť cenu za každú časť predmetu záväzku osobitne.
Ucelené časti, na ktoré je možné predkladať ponuky:
1.
2.
3.
časť - Jazykové vzdelávanie
časť – Vzdelávanie na Oracle produkty
časť – Ostatné vzdelávanie v oblasti IT a manažérstva kvality
Časti predmetu zákazky sú podrobne špecifikované v časti súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky.
II.10 Povolenie predloženia variantných riešení: Nie
II.11 Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.12 Mena: EUR
II.13 Použije sa elektronická aukcia: Nie
III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
III.1 Podmienky na získanie súťažných podkladov
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov je nutné zaslať výlučne elektronickou poštou na e-mailovú adresu [email protected] alebo
poštou na adresu obstarávateľa VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice. Žiadosť musí byť napísaná v slovenskom alebo
českom jazyku a musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje žiadateľa vrátane poštovej doručovacej súťaže na ktorú sa požaduje
poskytnutie súťažných podkladov, meno referenta zodpovedného za túto žiadosť, jeho telefónne číslo. V prípade že žiadosť bude
napísaná v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, alebo bude nekompletná, alebo bude zaslaná na inú adresu, nebude
akceptovaná a súťažné podklady nebudú poskytnuté. Súťažné podklady budú poskytnuté vo formáte pdf na emailovú adresu z ktorej
bude doručená žiadosť o ich poskytnutie, alebo v prípade vyžiadania poštou, budú poskytnuté v tlačenej podobe na poštovú adresu
uvedenú v žiadosti o súťažné podklady.
Úhrada za poskytnutie súťažných podkladov: Nevyžaduje sa
III.2 Lehota na vyžiadanie si súťažných podkladov
Dátum: najneskôr do 20.12.2010
Čas: 12.00
Súťažné podklady budú zaslané e-mailom, prípadne poštou každému záujemcovi, ktorý v lehote na vyžiadanie súťažných podkladov
o ne požiadal podľa bodu III.1.
III.3 Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 05.01.2011
Čas: 12.00 hod.
Miesto: poštová adresa - sídlo obstarávateľa – Lomená 8, 040 01 Košice
III.4 Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: do 31.03.2011
III.5 Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 05.01.2011
Čas: 12.30 hod.
Miesto: Lomená 8, 040 01 Košice
IV. PODMIENKY ÚČASTI
IV.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Bližšia charakteristika v súťažných podkladoch.
IV.2 Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
Bližšia charakteristika v súťažných podkladoch.
IV.3 Finančné a ekonomické postavenie
Bližšia charakteristika v súťažných podkladoch.
IV.4 Technická a odborná spôsobilosť
Bližšia charakteristika v súťažných podkladoch.
V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Cena zákazky – najnižšia cena (§35 ods. 1 písmena b) zákona č. 25/2009 Z.z. v platnom znení.
VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
VI.1 Typ zmluvy: Zmluva o vykonaní odborného školenia zamestnancov podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v
platnom znení – návrh zmluvy je súčasťou zasielaných súťažných podkladov.
VI.2 Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov z ESF. Podmienky financovania a
platobné ujednania sú podrobne popísané v časti súťažných podkladov – Obchodné podmienky predmetu zákazky.
VI.3 Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Neuplatňuje sa
VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ďalšie informácie:
Súťažné podklady na vypracovanie ponuky si môže uchádzač vyžiadať len na základe písomnej žiadosti doručenej na e-mailovú
adresu alebo poštovú adresu obstarávateľa uvedenej v časti I. tejto výzvy. Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie súťažných
podkladov najneskôr do 23.12.2010 do 16.00 Všetky doklady podľa tejto výzvy a súťažných podkladov je povinnosť predložiť v
originálnom vyhotovení. Na vylúčenie pochybností za relevantný sa považuje dátum vystavenia dokladu príslušným úradom. Uvedené
sa nevzťahuje na potvrdenie vydané Úradom pre verejné obstarávanie, kde termín na predkladanie ponúk musí spadať do obdobia
platnosti uvedeného na potvrdení.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač neprevezme v lehote do 5 dní
od oznámenia prepravcu o uložení zásielky na pošte.
Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak bude splnená niektorá z podmienok § 46 ods. 1, 2 zákona o verejnom
obstarávaní.
V prípade skupiny požaduje obstarávateľ do predloženia ponuky predložiť originál dohody všetkých členov skupiny, ktorej predmetom
okrem iného musí byť aj vyhlásenie každého z členov, že zotrvá v skupine počas celej lehoty postupu a zadávania zákazky a v
prípade, ak bude ponuka skupiny prijatá, vytvorí právny vzťah z dôvodu riadneho plnenia zmluvy v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Dohoda musí byť podpísaná štatutárnymi zástupcami všetkých členov a opatrená ich pečiatkami. V dohode musí
byť uvedený názov zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažných podkladov. V súlade s § 39 ods. 5 zák. č. 25/2006
Z. z. v znení neskorších predpisov člen skupiny nesmie byť uchádzačom, ktorý predkladá ponuku.
Ponuky podľa tejto výzvy doručia uchádzači v súlade s pokynmi uvedenými v súťažných podkladoch poštou alebo osobne
v uzavretom obale s uvedením obchodného mena/názvu a sídla uchádzača s označením „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“ a s označením “
Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL Software, a.s.“ tak, aby boli riadne zaevidované
obstarávateľom do 12,00 hod. dňa 05.01.2011. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktorých ponúknutá cena presiahne
finančné možnosti obstarávateľa.
Akýkoľvek ústny alebo písomný styk počas celého procesu obstarávania zo strany obstarávateľa bude výlučne v slovenskom jazyku.
Zo strany uchádzača bude okrem slovenského jazyka akceptovaný aj český jazyk. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu
ponuku a zrušiť súťaž v prípade, ak sa zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená, alebo ak nastane niektorá z podmienok
podľa § 46 zákona.
Počet uchádzačov je neobmedzený.
Výzva na predkladanie ponúk je uverejnená verejne prístupným spôsobom:
Na internetovej stránke obstarávateľa na adrese:
http://www.vsl.sk
V Košiciach, dňa 13.12.2010
Štatutárny zástupca obstarávateľa – osoby podľa § 7 zákona: RNDr. Roman Vasky PhD.
Osoba odborne spôsobilá: Ing. Rastislav Ručinský, PhD., reg. číslo: U0507-579-2006
Výzva zverejnená na internetovej stránke www.vsl.sk osoby podľa §7a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov : od 13.12.2010
Download

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK