T.C.
R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illi Eğitim M ü d ü rlü ğ ü (l 54566)
Sayı : 86555309.300/ 4 0 H
Konu : Özel U m re P rogram ı
21/04/2014
M ÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
H atay V aliliği İl M illi E ğitim M üdürlüğünün 18/04/2014 tarih 1586470 sayılı yazısı
ve yazı ekinde gelen H atay V aliliği İl M üftülüğünün 10/04/2014 tarih 917 sayı “ Özel U m re
P rogram ı” konulu yazıları ekte gönderilm iştir.
B ilgilerinize rica ederim .
M
Şube Müdürü
Ek:
5 adet yazı
D ağıtım :
T üm Okul M üdürlüklerine
R e y h a n l ı İl çe Mi l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü 3 1 5 0 0 R e y h a n l ı / H A T A Y
Telefon
: 326 413 10 56
irtib a t
: E. S Ö N M E Z
Fax
: 326 413 37 02
D ahili No
: 1074
http//
: reyhanli-meb.gov.tr
e m ail
:
e-posta________ :[email protected]_______ Cep___________ :___________
T.C.
H A TA Y VA LİLİĞ İ
İl Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 81986000/300/1586470
18/04/2014
Konu: Özel U m re Programı
..............K A YM A K A M LIĞ IN A
(ilçe Milli Eğitim M üdürlüğü)
İlgi : Hatay Valiliği İl M üftülüğünün 10/04/2014 tarihli ve 917 sayılı yazısı.
İlgi yazıda Diyanet Taleri Başkanlığı “ 2014 yılı Öğretim Görevlisi, Öğretm en,
Öğrenci ve Başkanlık Personeline yönelik Özel Umre Program ı” ile ilgili yazı ekleri ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve ilçenizdeki okullara duyurulm ası hususunda gereğini rica ederim.
Halil OSM A N O G LU
Vali a.
İl M illi Eğitim M üdür V.
EKLER:
1- Program (3 sayfa)
DAĞITIM :
-Tüm Kaym akam lıklara
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü)
Bu belge, 5070 sayılı E lek tro n ik İm za K an u n u n u n 5 inci m addesi gereğ in ce g ü v en li elek tro n ik im za ile im zalan m ıştır
E v rak teyidi h ttp ://e v ra k so rg u .m e b .g o v .tr ad resin d en 7 6 4 5 -9 3 f6 -3 cac-ae2 7 -2 7 2 8 kodu ile yap ılab ilir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------j
1 M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü Ü ıg e n P aşa M alı.
A y şe F itn at H anım C a d .1 4 .S o k A ııtak y a/H atay
A y rın tılı bilgi İçin V H K İ. Ş .T O P A L O Ğ U L L A R I (1178)
TU'. : 0 3 2 6 - 2 2 7 6 8 6 8 - (7 H A T ) F ak s : ü 32 6 - 2 2 7 6 9 6 9
E le k tro n ik A g : h aiay .m eb .g o v .tr
E -posta
: h atay m cm @ m eb .g o v .tr dinogretim i31(o}rneb.gov.tr.
TC
H A T A Y V A LİLİĞ İ
İl Müftülüğü
Sayı : 76886474/ /3 0 0 - 9 P
Konu . Ö zel Um re Program ı
f ° -/0 4 /2 0 14
İL MİLLİ EĞ İTİM M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü N E
HA TAY
D iyanet İşleri Başkanlığı “2 0 1 4 yılı Öğretim Görevlisi, Ö ğretm en, ö ğ re n c i ve
Başkanlık Personeline yönelik Ö zel Um re Program ı” ekte gönderilm iştir
G ereğini arz ederim .
M Emin O K U Y U C t
İl Müftü Vekili
Müftü Yardım cısı
EKİ : 1
DA Ğ ITIM
_______________
:
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
il Milli Eğitim Müdürlüğüne
H A T A Y V A L İL İĞ İ
----- ^ .'İ İ L Fi t l i m M üdürlümü
KAVIT
İH |
D YflNET HAC DP'RES:
Fax ?B41271
4 A r- ?Cld V: J f
PG02/0Û4
.>-2014 YILI UMRJE ORGANİZASYONU ÖĞRENCİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ÖĞRETMEN VE
EŞLERİ İLE BAŞKANLIĞIMIZ
PERSONELİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI İÇİN HAZIRLANAN
10 GÜNLÜK UMRE PROGRAMI
(5 gün veya gece Mekke;, 5 gim veya gece Medine)
Mekke'de ikamet : A ziziy e veya Mabbes Bölgelerinde bulunan binalardan bırmde
sağlanacak olup, hareme ulaşım servislerle gerçekleştirilecektir.
Medine’de İkamet : Merkeziye bölgesinde, hareme yürüme mesafesinde bulunan binalarda
sağlanacaktır.
Seyahat Programı : 5 gün veya gece Mekke, 5 gün veya gece Medine (Mekke ve Medine’de
konaklama süreleri uçak ve otel rezervasyonlarına bağlı olarak bazen takdim
ve tehir edilebilir.) Uçakların ve ev yerleşimlerinin kesinleşmesin: müteakip
aynca bildirilecektir.
ı- ö ğ r e n c il e r îç în u y g u l a n a c a k f îy a t l a R:
77
SOM
TCRLAJR
TARİHİ
KAHVaLTI - AKŞAM YEMECI TABLDOT
KİŞİ B a ŞI UMX£ ÜCRETİ
ETOO
DÖNÜŞ
GfiOİŞ
TARİHLERİ<-
MÜRACAAT
_____
TARİHLERİ
(GİDİŞ.
(DÖNÜŞ
mekke/mkoIne)
MOEDİNE/HEKKE)
Y aZ
ı lîMuyisîOH i 14-İS Haziran201^ ' 24-25 H aziran 2014
DÖNEMİ
KİŞİLİK
on*
BANKA
KODU
785
T1424YB
ı KİŞİLİK
I ODA
735
T
BANKA
KODU
T142.<ıYC
JL
1
2- ÖĞRETİM GOREVLISI/ÖĞRETMEN VE EŞLERİ İLE BAŞKANLIĞIMIZ PERSONELİ VE BİRİNCİ
PERECE YAKINLARI İÇİN UYGULANACAK FİYATLAR
SON
TURLAR ' MÜRACAAT
i
TARİHÎ
GİDİŞ
DÖNÜŞ
t a r ih l e r i
TARİHLERİ
(GİDİŞ;
(DÖNÜŞ.
MEKKE/MEDİNE)
MEOZNE/MEKKE)
KAHVALTI + AJCŞAM YEMEĞİ Ta SLVOT
KİŞİ »AŞI LrMRE ÜCRETİ
EURO
KİŞİLİK
ODA
I 14-15 Hazıra* 2014 İ 24-25 Haziran 20)4
j D öm m I
!
870
BANKA
KODU
TB1424YB
KİŞİLİK
ODA
840
BANKA
KODU
TB1424YC
3- ÖĞRENCİ VELİLERİ İÇİN UYGULANACAK FİYATLAR:
TURLAR
YAZ
ûorfEMİ
SON
MÜRACAAT
TARİHİ
ISM»yu201*
GtPİS
DÖNÜŞ
TALİHLERİ
(GİDİŞ.
TAJRÎFEUEÎÜ
KAHVALTI ■*-AKSAM YEMEĞİ TABLDOT
KİŞİ BAŞI UMRE ÜCRETİ
EVRO
(DÖJJOŞt
MEDtîiEyMîKKE)
MEKKE^MEDİNE)
14-15 Haziran 20 İ4 I 24-25 Haziran 2014
BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERİ
00-0? YAŞ (0-24 Ay)
;
03-05 YAŞ (25-60 Ay) .
06-12 YAŞ (6M 44 Ay)
2 KİŞÎLİK
3 KİŞİLİK
110
510
710
69«
EURO
EURO
EURO
EURO
Not: 00-05 Yaş {0-60 Ay) arası çocuklar içm otellerde müstakil yatak verilmeyecektir
06-12 Yaş(61-144 Ay) arası çocuklar için otellerde müstakil yatak verilecektir
Çocuk kayıtlarında yaş hesaplamaları programda belirtilen Türkiye’den gidiş tarihi dikkate alınarak
hesaplanmaktadır.
ÜCRETİN Ya TİRLLABILECEĞİ BANKALAR
T.Vakıflar Bankası, T C. Ziraat Bankası, T-Hali Bankası, Akbank A
Albaraka Türk Katılım Bankası
AŞ., Asya Katılıra Bankası AŞ., Kuveyt Türk Kanlım Bankası A.Ş ve Türkiye Fmans Katılım Bankası
A.Ş
CiWNET fjflC Dft.R^Sf
Fax 26n271
d fi?r 20id 11 37
V
P003/004
'
VERİLECEK HİZMETLER :
✓
s
s
Mekke - Medine Ev Kirası
s
s
s
s
s
Uçak Bilet Ücreti
Vize Ücreti
Sabah Kahvaltısı, Akşam Yemeği (Tabldot)
Cidde - Mekke - Medine arası ulaşım
^
Mekke Servis Ücreti
Meleke ve Medine Ziyaret Yerleri
VERİLECEK MALZEMELER :
Kur’an-ı Kenyj,
't*
•✓ y El Çantası (Pasaport, kitapıys. taşımak için)
✓
Hicaz Albümü,
w
Giyer Kitabı (Hz. Peyg?jtx»n«rin T/.mıîc)
■S
s
s
■S
s
✓
■/
s
Umre Rehberi
Umre Duajan
Tavaf ve Say Duaları
Kutsa] Yolculuk Umre CD’sı,
Seccade,
Teşbih,
İpli Sırt Çantası.
KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL VB ÎSTENEN BELGELER :
Umreye gitmek isteyen öğretim görev]jsi, öğretmen ve eş] eri ile teşkilatımız personeli ve 1. derece
kan/sıhn akrabaları (anne, baba* cj. çocuklar, eşin anne ve babası) müracaatlarını tercih ettikleri tora ait
banka kodu ile Türkiye Diyanet Vakfı Hac. ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara
açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretlerim yatırdıktan sonra kendisine en yafan il veya ilçe
müftülüğüne ya da elektronik ortamda http://hac.dxyanet.gov.tr adresinden “umre bilgi giriş
programından kendileri müracaatlarım yapabileceklerdir.
Kayıt yaptırdıktan sonra, müftülüklerde» alacakları 2013-2014 yıh umre kayıt form dilekçeyi 2 nüsha1
halinde doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte bir nüshasını ilgili müftülüğe teslim edecekler ve aynca
kendilerinden,
1. Katılacağı tur tanhı itibariyle geçerlilik süresi en »z bir yıl olan pasaport (Pasaportu kişiler
çıkartacaklardır)
2. 4x6 ebadında her birinin arkasına; umre yolcusunun T.C Kimlik numarası, adı, soyadı vç ili yanlı
olan 2 adet vesikalık fotoğraf, (Pasaportu çipsiz olanlar için)
3 . Seyahat ücretinin yaünidığmı gösterir banka dekontu,
4. A?t kara (Menenjit ACW 135Y),
5. 45 yaşından küçük olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlardan evlenme cüzdam fotokopisi,
6. Öğrencilerden fiilen öğrenci olduğuna dair belge mutlaka istenecektir.
Öğrenciler Suudi Arabistan’a gidiş esnasında öğrenci belgesi bulundurulması zorunludur
7 . öğrcBCİ olarak kaj’it yapturabilüo&ek için 13 - 27 yaş gsmbımda olma şart» aranacaktu-.
8. 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük «¿kekler için, birinci derece erkek akrabasıyla gjdec :k
olanlardan akrabalık belgesi (vukuatlı nüfus kayıt örneği ash)birinci derecede akrabası olmayanları» i ¡e
müftülüklerden temin edilebilecek ömeğe”!uy^un olarak »öterden alacakları xxmvafakataame ve
taahhütnam e ( Bu bejge Suudi A rabista» B«yükel$iUğmde»/Konsölosluğundan vize alm ak içi»
geçerlidir)
9- 30-40 kişilik öğrenci grubu oluşturan Ö ğretaen/Ö ğşeto görevlisi, Kur’an R u m Öğretmeai veya
Eğitim Merkezi Öğretmeni, ulaşımı, iaşe ve ibatesi Başkanlığa ait olmak üzere grubun başında sorunalı
olarak götürülecek, kendilerinden herhangi bir ücret alınmayacağı gibi harcırah ödemesi de
yapılmayacaktır.
•' •*-» l
. . t o.
,.jL, i
♦.
10. Sorümlu olarak gidecek öğr6ttnepjer II ve ilçe müMlÜklerince sisteme girilecek ve tahsil/meslek
bölümüne din görevlisi, teklif edüen görev bölümüne sorumlu, teklif türüne ise urnreci topladı olarak
—
. 1U I.•-**»-.
¿jİA
I
Download

Özel Umre Programı - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü