PEDIATRiK ARTER VEN SETi TEIOilK $ARTNAMESi
D Setler pediatrik diyalize uygun olmahdr.
t\ Dolum hacmi 85 - 125 ml arasr olmahdr.
3) AV setin kan pompasrna yerleqtirilen hattrn gapr 6,4 mm olmahdrr ve bu paket tizerinde
belirtilmelidir. Bu hattm uzunlugu 35- 40 cm olmahdr.
4) Arter ven setlerinde drip chamber olmahdtr.
Arter setinde heparin yolu olmahdr.
6) Arter setinde pre-pump basing iilgiim hattl ve izalatiirti, ven setinde drip chamber' a bagh
venoz basing dlgtimii hattr ve izalatdrii bulunmahdu.
7) AV setin arter girigi ve ven grkrgrnda renk kodlu klemp olmahdr.
8) AV setle birlikte serum girigi igin adapt6r (spike) set sayrst kadar uniteye teslim edilmelidir.
9) AV set, arter ve ven hasta ballant1 girigleri luer lock olmaltdr.
10) AV sette numune almak ve ilag uygulamak igin silikon portlar bulunmaltdr.
fa$f*
HEMODIYALIZ ARTER-VEN SETI TEKNIK $ARTNAMESI
Arter-ven Setinde Bulunmasr Gereken Ozelikler;
L
Diyaliz setleri i.iniversal olmah ve iinitemizde kullamlmakta olan cihazlara uyumlu olmahdrr.
2.
Arter tarafrnda heparin hattr buhmmahdrr.
3.
Arter ve ven hatfi iizerinde sabit olmayan izolatdr bulunmahdrr
4. Arter ve ven tarafinda
baslng tiipii, basrng olgiirn adaptdrii, klemp,drip chamber ve ven hattmda aynca
hava dedektorii bulunmahdrr.
5
Arter hattr iizerinde arter yastlgr, prime givisi bulunmalrr. Prime givisi ile set ballantrsr arasrnda klemp
bulunmaltdrr.
6.
Arter ve ven hattrnda enjeksiyon portu bulunmaltdr.
7, Arter ve ven setlerinde numune alma
ve enjeksiyon igin silikon adaptoruii diyalizdre ve Fistiil
ilnelerine uyumlu gift sirkulasyon adaptdru bulunmahdr.
&
Set uglan diyalizdrlere uyumlu olmahdr.
9.
Sterilizasyon tarihleri ambalaj iizerinde tahrif edilmemig olarak bulunmaltdr.
10. Setlerde prlrtr tutucu filffe bulunmaltdr.
11. Setler trbbi atrk torbah olmahdrr.
12 Klempler biikilebilir
ve trmak ayarh
olmaltdr.
tr3. Setlerin total kan hacmi 1 70 ml'nin altrnda olmaltdtr.
14. Arter-ven hatttnda serum infuzyon seti bulunmahdir.
15. Sterilizasyon
yiintemi; eto, gama veya buhar sterilizasyon olmaltdr.
16. Sterilizasyon miadr teslim tarihinden itibaren en az 2
17. Setler iizerinde aym markayt giisteren
1& Hangi marka setin teslim edilecegi
yrl olmaltdr.
orijinal etiket olmahdrr.
belirtilmelidir'
19. Bu malzemelerden, Trbbi cihaz ydnetmelili kapsamrnda olanlar, T.C. ilaq ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasr'na (TITUBB)
kayrtl olmasr ve altmr
yaprlacak
Bakanhlr tarafrndan onaylt olmast qartr aranacakfir.
fbbi ilag ve cihazlann
TITUBB'da
Download

PEDIATRiK ARTER VEN SETi TEIOilK $ARTNAMESi