1601s6 FoLEy
Unrrnnl
KATATER
xroo siliroNLU
16
F
I-%IOO silikondan mamul, 16F gaprnda olmahdrr.
2-
En az 30 cm
uzunlukta, 30 110 ml balon kapasiteli olamlrdrr.
3-Balon gigirme kanalrnrn ucunda luer-lock mekanizmalr valf bulunmalrdlr.
4-Balon iiretral kateter govdesine atravmatik gekilde entegre olmalrdrr ve sonradan eklenmig
olmamalrdrr.
5-Ambalaj [izerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildifi bildirilmig olacaktrr.
5-10'lu paketlerde olup, en az
Iyl
sterilizasyon miyadlr olacaktrr.
7-Urtlntln T|TUBB kaydr olmahdrr.
8-Teklif veren firmalar orjinal paket igerisinde 1 adet numune ve istenilen 6zellikleri gosterir katalog
ve/veya belge verecektir.
9- Teklif veren firmalar numune verecektir.
L0- Numune []zerinden de$erlendirilecektir.
K
g,s
160157 FoLEy
UnrrnRl
KATATER y" roo
siliroNLU 18
F
L-%L00 silikondan mamul, 18F gaprnda, en az 30 cm uzunlukta, 30
r10
ml balon kapasiteli olmahdrr.
Balon gigirme kanaltntn ucunda luer-lock mekanizmah valf bulunan foley kateterdir.
2-Ambalaj [izerinde son kullanma tarihi ve ne ile steril edildifii bildirilmig olacaktur. En az L yll
sterilizasyon miyadh olacaktrr.
3-Uri.ini.in T|TUBB kaydr olmahdrr.
4-Teklif veren firmalar orjinal paket igerisinde 1 adet numune ve istenilen ozelliklerigosterir katalog
ve/veya belge verecektir.
S-Marka ve ebadrn, tirliniin lizerinde de yazrlr olmasr gerekmektedir.
6-Balon [iretral kateter govdesine atravmatik gekilde entegre olmalrdrr ve sonradan eklenmig
olmamalrdrr.
7- Teklif veren firmalar numune verecektir.
8- Numune ilzerinden de$erlendirilecektir.
160158 FoLEY URcTRRI KATATER
zroo siI-ixoNLU 20 F
t-%100 silikondan rnamul, 20F gaptnda
olmalldrr.
2-Kateter en az 30 cm uzunrukta, 20
t10
mr baron kapasiteri oramrrdrr.
3-Balon gigirme kanahnrn ucunda luer-lock
mekanizmah valf burunmalrdrr.
4-Balon liretral kateter gcivdesine atravmatik
gekilde entegre olmahdrr ve sonradan
eklenmig
olmamahdlr.
S-Ambalaj lizerinde son kullanma tarihi
ve ne ire sterir edirdifii birdirirmig oracaktrr"
6-10 lu paketlerde orup, en
az Lytrsteririzasyon
miyadrr oracaktrr"
7-Ur[ini.in UBB kaydr olmahdrr.
:r'fi:;lfima
veva Distribi'itcir tarafrndan bu malzemeterin
sGK onaytarr
9- Teklif veren firmalar numune verecektir"
1.0- N um u ne
lizerinden defe
rle nd
irilecektir.
'lolt;*'u
(sul
la eStegtiritmiS)
1601s9 FoLEy
URrrnal
KATATER z"roo
siliroNLU 22
F
'o/o100 silikondan mamul,22F gaprnda en az 30 crn uzunlukta, balon gigirme
kanalrnrn
lock mekanizmah valf bulunan foley kateterdir.Balon
kapasitesi en az Lgml olmaldrr.
ucunda luer-
2' Ambalaj iizerinde son kullanma tarihi ve ne ile
sterir edirdi[i bildirilmi5 olacaktrr. En az L yrl
sterilizasyon miyadlr olacaktrr.
3, UriJniJn UBB kaydrolmahdrr.
4' Teklif veren firmalqr orjinal paket igerisinde L adet
numune ve istenilen ozelliklerigosterir katalog
ve/veya belge verecektir. Num uneler iha le agamasrnda
denenecektir.
5' Marka ve ebadrn, ijr0ntin rizerinde de yazrrr ormasr gerekmektedir.
6-Balon iiretral katetgr gcivdesine atravmatik gekilde
entegre
olmamalrdrr.
7- Teklif veren firmalar numune verecektir.
8- Numune lizerinden defierlendirilecektir.
$ttiul.s*
roR(i\E
'{p.or.,y.i"ri
*u.
***l*.
;'*-#li'ffiuc':tmutru
olmalrdrr ve sonradal eklenmig
Download

Aktif Group - 404 Page Not Found