KiRLi TEMiZ cAMAsIR ARABASITEKNiK sARTNAMESi
ヽ
1. A13S plastikten irnal edilnli, darbe ve 9arpmalara kar,1
dayanrkh alt gdvdeye sahip
olrnandlr.
2.Maksimum 3 ranl olmalldlr.
3. Tekerlekleri sarho,teker olinahdlr.
4. Tekerleklerin 9apl 1 50‐ 200 innl arasinda olFnahdlr.
5。
6。
Gё vde koruma tekerlekleri ollnahdlr.
ウst
gё vdenin
her iki tarafl da a91labilir kapakh olinandlr.
7.Ytikseklitti l 100… 1500 mm arasinda olmalldlr.
8.Kullanlml kolay ve pratik olmalldir。
9。
10。
Torbalar 2 adet ve 1 00 1itre olinahdir.
19erisinde 5 adet 9ekmece yer alinandir.
、し
も蝶
H.Ost tarana kapakll malzeme koyma yeri olmalldir.
ー
S
一
Download

KİRLİ TEMİZ ÇAMAŞIR ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ