'X"t
+
T.C.
rvrir,li nGiriu n.q.xaNlrcr
Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidtirlti$i
t9103120t5
Sayr : 895053721820/3010015
Konu: Sandrk Kurulu Gdrevlilerinin E[itimi
veriricNp
1it
vtitti E[itim Mtidiirliigi)
ilgi: Ytiksek Segim Kurulu Bagkanh[r'nn1010312015 tarih ve2052 saylt yaast.
Yiiksek Segim Kurulu Baqkanh$r
ile Hayat Boyu Ogrenme Genel
Miidi.irliigi,ntin ortak gahqmasryla Ttirkiye genelinde bulunan tiim halk efitim merkezlerinde
,,Sandrk kurulu Gorevlilerinin Efiitimi" konulu sertifika programlnln baglatrlmasr igin Hayat
Boyu O[renme Genel Miidiirltigi'nin26101,12015 tarihli onayr ile haztrlanan modiil, internet
,uyfu.ridu yaygrn E[ilim Programlan ve Foet Kodlan boltimtinde Adalet baqh[r altrnda
yayrmlanmaya baglamrgtr.
Bu gergevede, Ytiksek Segim Kurulu Baqkanh[r ek
e[itim progrulmm baglatrlmasr igin talepte bulunmuqtur.
ilgi
yazr ile 81
il
ve ilgede bu
Bu kapsamda; Genel Miidtirliigimiize ba[h il ve ilgelerde bulunan kurumlarda bu
efitim progrumrnrn baqlatrlmasr igin yazl$ma ve duyurunun yaprlarak gerekli hassasiyetin
gdsterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
$aban CENGIZ
Bakan a.
Genel
EK: ilgi yan
(l
sayfa)
DAGITIM:
Gere[i:
B Plant
Emniyet Mh.. Bofiazigi Sk. No:23 06500 Teknikokullar/ANKARA
Elektronik Af, : www.meb. gov.tr
e-posta:
MiidtirV.
XXXXXXXXXXXXX
Bilgi:
Yiiksek Segim Kurulu Baqkanh[r
(Seqmen Ktittifii Genel Miidiirlti$i)
Ayrrnlh bilgi igin: XXXXXXXX
Tel: (0312) 212 68 80
Faks: (0 312)2129958
ffiaileimzalanmtqtrr.http://evraksorgu'meb.gov'tradresinden28M-9a54.32,l2-8e37-205lkoduileteyiledilebilir.
-\tit?lr *4b
+.t-
U
a
,z
O
T.C.
izvrin vALiLiGi
it nnnri Efitim Miidiirtiigi
201031201s
Sayr : 51285507 1820/3085424
Konu: Sandrk Kurulu G<irevlilerinin Efiitimi
irqr
ilgi:
uilri Bcirirra vruounruGtlxp
Hayat Boyu Oyenme Genel Miidtirlii$innn 1910312015 tarihli ve 3010015 saylt yaast.
Yiiksek Segim Kurulu Baqkanh[r
ile Hayat Boyu Ogrenme
Genel
Miidtirltigi'niin ortak gahgmasryla Ttirkiye genelinde bulunan tiim halk e[itim merkezlerinde
,,Sandrk Kurulu Gdrevlilerinin Efiitimi" konulu sertifika programmln baqlatrlmasr igin Hayat
Boyu O[renme Genel Mtidiirlti$i'ndin 2610112015 tarihli onayr ile hazrrlanan modtil, Hayat
Boyu 6['renme Genel Miidiirlii$iniin internet sayfanda Yaygrn E[itim Programlart ve Foet
Kodlan b<iltimtinde Adalet bagh[r altrnda yayrmlanmaya baglamasryla
ilgili
yazr
ekte
gonderilmiqtir.
Bilgilerinizi ve ilgeniz Hayat Boyu O[renme Birimlerine duyurunun
yaprlmasr
hususunda gerefini rica ederim.
$ahan QOKER
Miidtir
a.
Mtidi.ir Yardtmctst
EK:
Ilgiyan ekleri
(2 sayfa)
DAGITIM:
30 ilee
Milli Elitim Miidtirhifii
izmir Il ptilli Elitim Mudilrlulu-Hayat Boyu Ogrenme
HiiKimet Konaf,r C Blok Kat l0 35268 Konakfizmir
e-posta: hayatboyuogrenme3 [email protected]
Bdltimti
Aynnhh bilgi igin: Sevgi UlOlff-ill- Mernur
Tel :(0 232) 477 21 24 - 1246
Faks : (0232) 477 21 53
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8cab-9c77
-3a63-bRf-921c kodu ile teyit edilebilir.
Download

Resmi yazı için tıklayın