MARMARA UNiVERSiTESi
TEKNiK BiLIMLER MESLEK YtJKSEKoKULU
BA$VURAN ADAYLAR]N SINAV SONUqLARI
ilgili kadroya ba$vuran adaylarln durumlaru 19.09.2009 tarih ve 27354 sayrh Resmi
Gazetede yayrmlanan ogTetim Uyesi Drgrndaki
Ogetim Elemanr Kadrolanna Naklen veya
miiracaat eden adaylann, ALES notunun 0/o35'i ( merkezi stnavdan muaf olan adaylafln son iki yrla ait ALES notunun bulunmamasr, halinde ALES puanr 70 olarak kabul edilir ),
diploma notu'nun (lisans mezuniyet notu) %30'u ve giriq stnavt notunun 0235'unu dikkate alarak de[erlendirilmiqtir.
ALES
Biiliimii
Anabilim Dah
Kadro
Kadro
Unvanr
Dereccsi
EI
Kuyumculuk ve
O!retim
Sanatlarr
Takr Tasarrmr
Gdrevlisi
Wfn{\
ProT.Dr.Mustafa OKSUZ
Jiiri Ba5kanr
Kadro
Adedi
I
Srra
Adr
No
Lisaos Mezuniyeti
(A)
Ye Soyadr
Puan
Puanrn
Diploma
Yazrh Srnav
Notu
(c)
(B)
Pusn
(A+B+C)
DeEerlendirme Notu
Sonug
yo35'i
Notu
Puanrn
o/o30,t
t,720
25,102
86,230
25,869
9l,000
31,850
82,821
Kazandr
Puan rn
vo35'i
I
Mustafa Naci TOP
2
Sedat DEMIRCI
70.000
24,500
80,710
24,2t3 82,000
28,700
77,413
l.Yedek
3
Ahmet BALTACI
70,000
24,500
83,200
24,960
58,000
20,300
69,490
2.Yedek
4
Miijde USTER
70,000
24,500
74,6t0
22,383
55,000
19,250
66,133
3.Yedek
7
Dog.Dr.Halil DEMiRER
uye
Download

MARMARA UNiVERSiTESi TEKNiK BiLIMLER MESLEK