5
Asya Pasifik Karaciler (ah5ma Derneli (APASL) taraftndan her yrl
drizenlenen "Asya Pasifik Karaciler Hastahklart Arattlrma
Derne!i Kongresi" bu yrl Ttirk Hepato Bilio
Pankreatoloji
Dernegi'nin ev sahipliginde Ttirkiye'de dlizenlenmektedir. I 2-15
Mart 2015 tarihinde istanbul da gerqeklegtirilecek kongremize
tegrif etmeniz bizi onurlandrracaktrr.
Prof. Dr. A. Kadir DOKMEC|
24. Asya Pasifik Karaciger Cah$ma Dernegi Kongresi Ba5kanr
Tiirk Hepato Bilio Pankreatoloji Derne{i Ba5kant
Agthg
12 Mart 2015, Saat: I 1 :l 5
Adres
LCV
istanbul Kongre Merkezi, TaSkrgla Caddesi Harbiye - istanbul
0 212 347 63 00 - I 38 (6 Mart 201 5 tarihine kadar)
E-mail
[email protected]
Download

Davetiye