K ULTURNO-OBRAZ OVNI CENTAR „T HURZÓ LAJOS”
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА
Набавка књига за потребе Културно-образовног центра „Tурзо Лајош” из
Сенте,
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Jавна набавка број: 05-11-1
СЕНТА
05. Јануар 2015. године
Страна 1 од 56
КОЦ “ТУРЗО ЛАЈОШ“
ПОШТАНСКА 18
www.tlkk.org
Број: 05-11-1
Датум: 05.01.2015. године
СЕНТА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Културно-образовни центар “Турзо Лајош” из Сенте је објавиo позив и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници www.tlkk.org за
подношење понуда за јавну набавку књига за потребе Културно-образовног центра „Tурзо
Лајош” из Сенте. Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са
интернет странице www.tlkk.org
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Културно образовни центар “Турзо Лајош” из Сенте, Поштанска број 18, матични
број 08114064, ПИБ 101104328.
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Предметна јавна набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности у складу са
конкурсном документацијом, Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, у
даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Поступак се спроводи ради закључења уговора.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 05-11-1 је набавка добара - Набавка књига за потребе Културнообразовног центра „Tурзо Лајош” из Сенте, шифра из општег речника набавке 22113000 Књиге за библиотеке
1.4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају
да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. Понуду треба доставити у
затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст: “Понуда – не отварај,
Набавка књига за потребе Културно-образовног центра „Tурзо Лајош” из Сенте, на адресу
Поштанска број 18, 244000 Сента. На полеђини коверте читко написати назив, број телефона
и адресу понуђача. Понуђач понуду подноси лично предајом у писарници или путем поште.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а
наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено. Понуда се сматра благовременом ако је поднета до
16.01.2015. године до 12,00 часова.
Страна 2 од 56
1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 16.01.2015. године у 12,15 часова у просторијама
Културно-образовног центра „Tурзо Лајош” из Сенте, Поштанска број 18. Овлашћени
представник понуђача који присуствује отварању понуда, предаје оверено и потписано
пуномоћје пре почетка отварања понуда, које мора гласити на особу која присуствује
отварању понуда.
1.6.ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора донеће се у року од 5 дана од дана отварања понуда, односно по
истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.
1.7. КОНТАКТ СЛУЖБА
Културно-образовни центар „Tурзо Лајош”, 24400 Сента, Поштанска број 18; Михајло Тешић,
E-mail адреса: [email protected]
Комисија за јавне набавке
Страна 3 од 56
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Уколико је документација на страном језику, потребно је обезбедити оверен превод од стране
судског тумача.
2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и
спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све тражене доказе
у наредним тачкама овог упутства и “Упутства о начину на који се доказује испуњеност
услова“. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се подноси у
запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је
предата. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена
печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не
могу је мењати. Понуда која није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације
биће одбијена.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење електронске понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда садржи:
ОБРАЗАЦ број 1 - Подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ број 2 - Подаци о подизвођачу (уколико понуђач нема подизвођача
достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 3 - Подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (уколико се не ради о
заједничкој понуди достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4 - Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона
о jавним набавкама
ОБРАЗАЦ број 4.1. - Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона о jавним набавкама (уколико понуђач нема подизвођача достављање овог
обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4.2. - Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о
jавним набавкама за случај заједничке понуде (уколико се не ради о заједничкој понуди
достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 5 - Образац понуде
ОБРАЗАЦ број 6 - Oбразац структуре цене са упутством како да се попуни
ОБРАЗАЦ број 7 - Техничке спецфикације
ОБРАЗАЦ број 8 - Модел уговора о јавној набавци
ОБРАЗАЦ број 9 - Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није
обавезно)
ОБРАЗАЦ број 10 - Изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ број 11 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
Страна 4 од 56
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Културно-образовни центар
“Турзо Лајош“ из Сенте, 24400 Сента, улица Поштанска број 18, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка књига за потребе Културнообразовног центра „Tурзо Лајош” из Сенте, ЈН бр. 05-11-1 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка књига за потребе Културнообразовног центра „Tурзо Лајош” из Сенте, ЈН бр. 05-11-1 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка књига за потребе Културнообразовног центра „Tурзо Лајош” из Сенте, ЈН бр. 05-11-1 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка књига за потребе Културнообразовног центра „Tурзо Лајош” из Сенте, ЈН бр. 05-11-1 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну
документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. Наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда уколико 8 или мање
дана пре датума за достављање понуда изврши измену конкурсне документације.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ
Понуђач који је самостално пондео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, додатних услова наведених под тачком 2.1. конкурсне
документације и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део
набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико Понуђач наступа са подизвођачем
мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу,
за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Понуђач не може ангажовати као
подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство
обезбеђења и раскинути уговор. Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
Страна 5 од 56
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико
добије претходну сагласност наручиоца. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, као и додатне услове наведене под
тачком 2.1. конкурсне документације. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке. Саставни део
заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.
1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање за испоручена добра се врши на основу фактуре, и то у року од најдуже 45
календарских дана од дана пријема добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун испоручиоца.
10.2. Захтеви у погледу испоруке добара
Наручилац захтева од понуђача да испоруку предмета јавне набавке врши у складу са својом
понудом.
10.3. Захтеви у погледу места испоруке предмета јавне набавке
Место испоруке предмета јавне набавке је fco Наручилац.
10.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде не може мењати понуду.
Страна 6 од 56
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
12. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може
користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање
детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране
Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове
понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом.
Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени
као поверљиви.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави:
14.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом
од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице за озбиљност понуде треба да траје
најмање колико и важење понуде, а најмање 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Страна 7 од 56
14.2. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће
приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично
овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од
уговореног рока за испоруку добара, као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла и картон депонованих потписа. Понуда која није осигурана Изјавом
понуђача израђена на своме меморандуму биће одбијена од стране наручиоца као
неприхватљива.
14.3. Меница за добро извршење посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу
достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за испоруку добара, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и картон депонованих потписа којима се
гарантује испуњење уговорних обавеза. Меница мора бити регистрована у Регистру меница
Народне банке Србије, за шта се као доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно путем поште,
електронске поште [email protected] или факсом, бр. факса 024/812-511, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да понуђачу у року од 3 дана од дана
пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и
појашњења телефоном, није дозвољено. Додатне информације или појашњења упућују се са
напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 05-11-1, на неки од следећих начина:
1. путем поште на адресу КОЦ “Турзо Лајош“ из Сенте, Поштанска 18, 24400 Сента
2. путем факса на број 024/812-511
3. путем електронске поште на адресу [email protected]
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда у року од 5 дана писменим путем затражити
додатна објашњења од понуђача на која је исти дужан одговорити у року од 3 дана.
Наручилац у року од 5 дана може извршити контролу код понуђача или његовог подизвођача
што је овај дужан да омогући.
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу. Уколико предмет јавне набавке није истворсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу, понуђач је дужан поднети соло меницу са меничним
Страна 8 од 56
овлашћењем у корист наручиоца као додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, и то у
вредности од 15% од понуђене цене, с тим да иста треба да буде са клаузолом „без протеста“,
роком доспећа „по виђењу“. Меница ће бити активирана ако понуђач не испуни или неуредно
испуни своју уговорну обавезу.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.
Критеријуми :
А) понуђена цена (ПЦ)
Б) рок испоруке добара (РИД)
до 80 пондера
до 20 пондера
УБП = ПЦ + РИД
Где је УБП укупан број пондера.
А) Понуђена цена (ПЦ)
80 пондера:
Најнижа понуђена цена
ПЦ= ----------------------------------------------------------Понуђена цена
Б) Рок испоруке добара (РИД)
x 80
20 пондера:
Најкраћи рок испоруке добара
РИД = --------------------------------------------------------Рок испоруке добара
x 20
НАПОМЕНА: Рок испоруке предмета јавне набавке је најмање 10, а највише 30
календарских дана од дана закључења уговора о јавној набавци.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера одлука о додели уговора о набавци ће
се донети у корист понуђача који је дао дужи рок важења понуде.
19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
Страна 9 од 56
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail [email protected], факсом
на број 024/ 812-511 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до
застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. Уколико
подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 40.000,00 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 40.000,00.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
НАПОМЕНА: Уплата таксе за заштиту права доказује се искључиво достављањем потврде о
уплати издате од стране финансијске установе којој је износ таксе уплаћен.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Уколико је против одлуке о додели уговора о јавној набавци поднет захтев за заштиту права
понуђача, уговор о јавној набавци се закључује након стицања услова за закључење истог.
23. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за
доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча.
Страна 10 од 56
24. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена
2. уколико поседује битне недостаке
3. уколико није одговарајућа
4. уколико није прихватљива
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом
документацијом за финансијско обезбеђење
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава
права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
Страна 11 од 56
ОБРАЗАЦ број 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)
Страна 12 од 56
ОБРАЗАЦ број 2
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
ПОДИЗВОЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
Страна 13 од 56
ОБРАЗАЦ број 3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)
Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачима из групе понуђача у случају заједничке понуде“ попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
Страна 14 од 56
ОБРАЗАЦ број 4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75. Закона о
јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке добара - Набавка књига за потребе
Културно-образовног центра „Tурзо Лајош” из Сенте, ЈН бр. 05-11-1, с обзиром да:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике
Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног и
прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
(издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда;
1.4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда
пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе
јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда;
1.5. да понуђач има потписану изјаву о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом
гарантује да је ималац права интелектуалне својине; доказ: потписана и печатом оверена
изјава понуђача дата на “Обрасцу 11“.
НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који је јавно доступан на
Страна 15 од 56
интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као
непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач
наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
У складу са чланом 77. став 4. Закона испуњеност наведених услова, односно услове из
члана 75. став 1., од тачке 1. до тачке 4. Закона, Понуђач може да доказује достављањем
Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава наведене услове.
Пре доношења одлуке о додели уговора прворангирани понуђач је дужан да по позиву
наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о испуњености
захтеваних услова, у противном наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Дана: _________ 2015. године
М.П.
ПОНУЂАЧ
__________________
Страна 16 од 56
ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.1. располаже неопходним финансијским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико:
1) није исказао губитак у претходне три пословне године (2011., 2012. и 2013. године),
доказ: Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре (уколико
понуђач има подизвођача, овај доказ треба доставити и за подизвођача, односно уколико се
ради о заједничкој понуди овај доказ треба доставити и за све чланове групе понуђача);
2) нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од шест месеци пре
објављивања позива, доказ: потврда НБС о броју неликвидних дана за последњих шест
месеци пре дана објављивања јавног позива на Порталу управе за јавне набавке (уколико
понуђач има подизвођача, овај доказ треба доставити и за подизвођача, односно уколико се
ради о заједничкој понуди овај доказ треба доставити и за све чланове групе понуђача)
Потврду издаје: Народна банка Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење
за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда
се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом
која се потврда жели);
НАПОМЕНА: Ради доказивања испуњености додатних услова понуђач мора да достави
све доказе наведене у тачки 2.1.
Уколико не буду у потпуности испуњени сви услови из члана 75. и 76. ЗЈН и услови
дефинисани у додатним обавезним условима понуда неће бити разматрана.
Дана _________ 2015. године
М.П.
ПОНУЂАЧ
_________________
Страна 17 од 56
ОБРАЗАЦ 4.1.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да подизвођач
______________________________________испуњава услове прописане чланом 75. Закона о
јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке добара – Набавка књига за потребе
Културно-образовног центра „Tурзо Лајош” из Сенте, ЈН бр. 05-11-1, с обзиром да:
1.1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике
Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног и
прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
(издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда;
1.4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда
пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе
јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда.
Пре доношења одлуке о додели уговора подизвођач прворангираног понуђача је дужан
да по позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о
испуњености захтеваних услова.
Дана _________ 2015. године
МП
ПОНУЂАЧ _________________
Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава обавезне
услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о испуњености
услова из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом под кривичном и
материјалном одговорношћу.
Страна 18 од 56
ОБРАЗАЦ 4.2
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА
СЛУЧАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуђач из групе
понуђача______________________________________испуњава услове прописане чланом 75.
Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке добара - Набавка књига за
потребе Културно-образовног центра „Tурзо Лајош” из Сенте, ЈН бр. 05-11-1, с обзиром
да:
1.1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра или адекватан
докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
1.2. да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике
Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
1.3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ: потврда привредног и
прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
(издата након објављивања позива за подношење понуда) или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда;
1.4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, доказ: потврда
пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице локалне самоуправе – Управе
јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или адекватан докуменат издат у
земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда.
Пре доношења одлуке о додели уговора прворангирана група понуђача је дужна да по
позиву Наручиоца у року од 5 дана достави на увид оригинал или копију доказа о
испуњености захтеваних услова.
Дана _________ 2015. године
МП
ПОНУЂАЧ _________________
Право на учешће у поступку јавне набавке има правно и физичко лице које испуњава обавезне
услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Доказе о испуњености
услова из члана 77. ЗЈН, понуђач потврђује писменом изјавом датом под кривичном и
материјалном одговорношћу.
Страна 19 од 56
ОБРАЗАЦ број 5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште понуђача: ________________________________________________________
Улица:___________________________________________________________________
Матични број: ____________________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ)________________________________________
Шифра делатности_________________________________________________________
Број текућег рачуна: _______________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
Телефакс: ________________________________________________________________
E-mail адреса_____________________________________________________________
Лице за контакт___________________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора______________________________________
Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Набавка књига за потребе Културно-образовног центра „Tурзо Лајош” из
Сенте,
Јавна набавка број: 05-11-1
ПОНУДА БРОЈ ____________________
Од____________________ 2015. године издата у _______________________
Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 30 дана)
У складу са захтевима и упутствима за подношење понуде, нудимо добра која су предмет
ове јавне набавке под следећим условима:
I.
ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а ______________________________________
УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом______________________________________
НАПОМЕНА: Tрoшкoви испoрукe као и транспорта предмета јавне набавке се урачунавају у
цену добара која су предмет јавне набавке и не могу се посебно обрачунавати Наручиоцу.
II.
РОК ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Испорука предмета јавне набавке je ______ календарских дана од дана закључења уговора о
јавној набавци.
Страна 20 од 56
НАПОМЕНА: Рок испоруке предмета јавне набавке је најмање 10, а највише 30
календарских дана од дана закључења уговора о јавној набавци.
III.
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Место испоруке предмета јавне набавке је fco Наручилац.
IV.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање за испоручена добра се врши на основу фактуре, и то у року од најдуже 45
календарских дана од дана пријема добара. Плаћање се врши уплатом на рачун испоручиоца.
ПОНУДУ ПОДНОСИМО
(заокружити одговарајуће и попунити)
а) самостално,
б) заједнички са ________________________ или
в) са подизвођачем______________________
- _______ % од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу (не може бити
већи од 50% од укупне вредности набавке)
- део предмета набавке који се извршава преко подизвођача ______________________
ПОНУЂАЧ
Место и датум:
М.П.
__________________________
(Потпис овлашћеног лица)
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Страна 21 од 56
OBRAZAC broj 6
Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni
Nabavka knjiga za potrebe Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš” iz Sente
Redni
broj
1
Autor knjige
Naslov knjige
Količina po
komadu
Jedinična
cena bez
PDV-a
3
4
5
1
2
Abigail Gibs
Vacsora a vámpírral
1
2
Adam Johnson
Az ellopott élet
3
3
Agatha Christie
Életem
3
4
Agatha Christie
A fogorvos széke
3
5
Agatha Christie
Ház a sziklán
1
6
Agatha Christie
Az alibi
1
7
Agatha Christie
Mr. Quin
1
8
A. J. Christian
A nőkkel csak baj van?
1
9
Alex Flinn
Alice Wonder
A szörnyszívű
1
10
Chams-Él..izé
1
11
Amanda Quick
Menyasszonyt bérelnék
3
12
Anna Gavalda
Szerettem őt
3
13
Anna Gavalda
Együtt lehetnénk
3
14
Anna Gavalda
Kis kiruccanás
3
15
Anna Gavalda
Édes életünk
1
16
Anna Gavalda
Anne Marshall
Zwack
35 kiló remény
3
Diplomacák nyomában
1
A hegedű
1
19
Anne Rice
Anne Rice
A Kárhozottak királynője
1
20
Anne Rice
Interjú a vámpírral
1
21
Anne Rice
Lestat, a vámpír
1
22
Anne Rice
A testtolvaj meséje
1
23
Anne Rice
Memnoch, a sátán
1
24
Anne Rice
Armand, a vámpír
1
25
Anne Rice
Merrick
1
26
Aprylinne Pike
Elrendelve
1
27
Audrey Niffenegger
3
28
Bagdy Emőke
29
Bagdy Emőke
Az időutazó felesége
Relaxáció, megnyugvás,
belső béke
Hogyan lehetnénk
boldogabbak?
30
Bagdy Emőke
1
31
Bagdy Emőke
Utak önmagunkhoz
Álmok, szimbólimok,
terápiák
32
Bagdy Emőke
Ma még nem nevettem
1
33
Bagdy Emőke
Pszichofitness
1
17
18
Ukupna
cena
bez
PDV-a
6 (4x5)
3
1
1
Страна 22 од 56
34
Bagdy Emőke
Visszatalálunk egymáshoz
Rendeld meg az
Univerzumtól!
1
35
36
Barber Mohr
Bear Grylls
Valódi hősök
1
37
Becca Fitzpatrick
Végjáték
1
38
Becca Fitzpatrick
Crescendo
1
39
Becca Fitzpatrick
Csitt, csitt
1
40
Becca Fitzpatrick
Vihar előtt
1
41
Beate Cuson
Jóga a formás alakért
1
42
B. M. Grapes
Jóslatok hálójában
1
43
Benedek Szabolcs
A vérgróf
1
44
FRIZURAKÖNYV
1
45
Binder Géza
Boldizsár Ildikó
1
46
Borbás Marcsi
Meseterápia a gyakorlatban
A sűrűje - 100 szívmelengető
recept
Az igazgyöngy fájdalomból
születik
47
Böjte Csaba
1
1
3
48
Böjte Csaba
A szeretet bölcsője
1
49
Böjte Csaba
Merjünk hinni és szeretni
3
50
Böjte Csaba
Ablak a végtelenre
1
51
Böjte Csaba
Út a végtelenbe
1
52
Böjte Csaba
1
53
54
Bram Stoker
Bram Stoker
A fehér szív útja
Drakula gróf válogatott
rémtettei
Drakula
1
55
Bryan Cogman
Trónok harca
1
56
Catherine Anderson
Indián hold
1
57
Catherine Anderson
A nap érintése
1
58
Catherine Anderson
Indián szív
1
59
Catherine Anderson
Tiszta szerelem
1
60
Catherine Anderson
Indián varázs
1
61
Catherine Anderson
Indián égbolt
1
62
Cassandra Clare
Bane krónikák 1.
1
63
Cassandra Clare
Bane krónikák 2.
1
64
Cassandra Clare
Bane krónikák 3.
1
65
Cassandra Clare
Bane krónikák 4.
1
66
Cassandra Clare
Bane krónikák 5.
1
67
Cassandra Clare
Bane krónikák 6.
1
68
Cassandra Clare
Bane krónikák 7.
1
69
Cassandra Clare
Bane krónikák 8.
1
70
Cassandra Clare
Bane krónikák 9.
1
71
Cassandra Clare
Bane krónikák 10.
1
72
Cassandra Clare
A Végzet Ereklyéi 6.
1
73
Charles Bukowski
A kezdő
1
74
Charles Bukowski
Posta
1
75
Charles Bukowski
Hollywood
3
76
Charles Bukowski
Nők
1
1
Страна 23 од 56
77
Charles Bukowski
A semmitől délre
1
78
Charles Bukowski
Tótumfaktum
1
79
Charles Bukowski
1
80
Charles Bukowski
Vegyes felvágott
Shakespeare ilyet nem
csinált
81
Charles Bukowski
Ponyva
3
82
Egy vén kujon jegyzetei
1
83
Charles Bukowski
China Miéville
Patkánykirály
1
84
Christel Busherr
Színkalauz
1
85
CJ Roberts
Fogoly a sötétben
1
86
Claudia Gray
Balthazar
1
87
Colleen Houck
A tigris küldetése
1
88
Colin Woodard
Kalózköztársaság
1
89
Courtney Summers
Éles helyzet
1
90
Cynthia Hand
Angyalvágy
1
91
Cynthia Hand
Angyalfény
1
92
Cynthia Hand
Angyalsors
1
93
Csernus Imre
Ki nevel a végén?
1
94
Csernus Imre
A fájdalom arcai
1
95
Csernus Imre
Bevállalja?
3
96
Csernus Imre
Bevállalom!
3
97
Csiffáry Tamás
Vajdaság gyöngyszemei
3
98
Csokonai Lili
Tizenhét hattyúk
1
99
Dallos Sándor
A tölgyeki megindulnak
100 titkos hely, ahova nem
juthatsz be soha
3
100
Daniel Smith
1
1
101
Dave Randolph
A spártai módszer
1
102
David Handle
Korcsolyaiskola
1
103
David Michell
David Suchet
Felhőatlasz
1
104
Poirot és én
1
105
Demcsák Zsuzsa
A másik életem
3
106
Visszaforgatás
1
107
Demény Péter
Diana Canwell
Boszorkányok - múlt és jelen
1
108
Diana Darke
Törökország
1
109
Diana Gabaldon
Outlander-Az idegen
1
110
Dienes Angéla
Csábításra születtünk
1
111
Dietmar Elger
A dadaizmus
1
112
Dietmar Elger
Az absztrakt művészet
1
113
Ditrói Mária
Miért épp a Callanetics?
1
114
Dolores Redondo
A láthatatlan őrző
1
115
Donalyn Miller
Könyvsuttogó
1
116
Donna Leon
Bíbornál is sötétebb
1
117
Donna Leon
Méregpohár az operában
1
118
Donne Geer
1
119
Douglas Adams
Körömcsodák
Galaxis útikalauz
stopposoknak
1
Страна 24 од 56
120
Douglas Adams
Viszlát és kössz a halakat
1
121
Dömötör Endre
Quimby
1
122
D. Tóth Kriszta
Jöttem, hadd lássalak
1
123
D. Tóth Kriszta
Húszezer éjszaka
3
124
Dynamo
Semmi sem lehetetlen
1
125
Edgar Wallace
A fekete kísértet
1
126
Elizabeth Adler
Párizsi randevú
3
127
Elizabeth Adler
Bűnös gazdagok
1
128
Elizabeth Adler
Velem Velencében
1
129
Elizabeth Bear
Elizabeth Gaskell
Szellemek birodalma
1
130
Édesek és mostohák
1
131
Elizabeth Gilbert
A lélek botanikája
1
132
Elizabeth Lowell
Emily Colin
A halál színe
1
133
Az emléktolvaj
1
134
Emily Griffin
Láthatatlan kötelék
Remény és szerelem
Jemenben
Hamis szerelem
Egyiptomban
1
137
Erik Axl Sund
Éhség
1
138
Erik Axl Sund
Bomlás
1
139
Eric Shanes
Andy Warhol
1
140
Erin Morgersten
Erin Quon
Éjszakai cirkusz
1
141
Éltető levelek
1
142
Farkas Jenő
Drakula és a vámpírok
1
143
Farkas Lívia
Ennél zöldebb nem lesz
1
144
Fábián Janka
A francia nő
1
145
Fábián Janka
Adél és Alíz
1
146
Fábry Sándor
Showder a javából
3
147
Fejős Éva
Száz éjjel vártam
1
148
Fejős Éva
November lánya
1
149
Fejős Éva
Karibi nyár
1
150
Fejős Éva
Hello London
1
151
Fejős Éva
Dalma
1
152
Feldmár András
Szégyen és szeretet
1
153
Feldmár András
Szabadság, szerelem
1
154
Feldmár András
Most vagy soha
1
155
Feldmár András
1
156
Feldmár András
Ébredések
Hogyan lesz a gyerekből
felnőtt?
157
Feldmár András
Feldmár mesél
1
158
Felméri Péter
1
159
Frances Case
A három ufó
1001 étel, amit meg kell
kóstolnod, mielőtt meghalsz
160
Frances Mayes
Napsütötte Toszkána
1
161
Frederica Bosco
Maradj velem, angyal
1
162
Frederica Bosco
Szerelmem egy angyal
1
135
136
Emily Marsh Scott
Emily Marsh Scott
1
1
1
1
Страна 25 од 56
163
Frederica Bosco
Vigyázz rám, angyal
1
164
Fréderique Deghelt
Frei Tamás
Valaki másnak az élete
1
165
2015
1
166
Frei Tamás
A Bankár
1
167
Gabrielle Bernstein
Történhetnek csodák
1
168
Garcia Kami
Lenyűgöző Káosz
1
169
Gayle Forman
Csak egy nap
1
170
George Lucas
Star Wars-trilógia
1
171
George R. R. Martin
Királyok csatája
1
172
George R. R. Martin
Kardok vihara
1
173
George R. R. Martin
Varjak lakomája
1
174
George R. R. Martin
Sárkányok tánca
1
175
George R. R. Martin
A Hét Királyság lovagja
1
176
George R. R. Martin
1
177
George R. R. Martin
Lázálom
A Tűz és Jég világa - A
Trónok harca és Westeros
ismeretlen históriája
178
George R. R. Martin
Kóbor lovag
1
179
Söpredék
3
180
G. G. Marquez
Gillian Flynn
Holtodiglan
1
181
Giulio di Martino
Húsvét-sziget
Karácsony Gordon Ramsayvel
1
182
Gordon Ramsay
1
1
183
Gordon Ramsay
Ramsay legjobb menüi
1
184
Gordon Ramsay
Baráti lakomák
1
185
Gordon Ramsay
Világkonyha
1
186
Gordon Ramsay
Ízek bűvöletében
1
187
Gordon Ramsay
Vasárnapi ebéd
3
188
Graham Hancock
Természetfeletti
1
189
Grecsó Krisztián
1
190
Györök Edina
Mellettem elférsz
Ezer koktél a világ minden
részéről
191
Hagymásy András
Prágai kocsmakalauz
1
192
Halmos Mónika
Gasztroajándékok
1
193
Hank Philippi Ryan
A másik nő
1
194
Háy János
Dzsigerdilen
1
195
Háy János
Egymáshoz tartozók
1
196
Háy János
Háyland
1
197
Helene Tursten
Éjszakai ügyelet
1
198
Henry Gidel
Coco Chanel
1
199
Heston Blumenthal
Heston Blumenthal otthon
1
200
Holly Hill
Luxusnyalánkság
3
201
A fehér macska
1
202
Holly Black
Holly Black,
Cassandra Clare
Magisztérium
1
203
Ines de la Fressange
Párizsi sikk
1
204
Indo F. Walter
Pablo Picasso
1
1
Страна 26 од 56
205
Jack Kerouak
Cody látomásai
1
206
Jack Kerouak
Dharma hobók
1
207
Jack Kerouak
Hazajáró lélek
1
208
Jack Kerouak
Magányos utazó
1
209
James Bannon
A beépített huligán
1
210
James Dashner
Útvesztő
1
211
James Redfield
A mennyei prófécia
1
212
Jamie Oliver
Jamie 30 perces
1
213
Jamie Oliver
Jamie 15 perces
1
214
Jay Asher
Tizenhárom okom volt
1
215
Elhagyatva
1
216
Jean Zimmerman
Jeffry Archer
Gondold meg mit kívánsz
1
217
Jenette Oke
Ha szólít a szív
1
218
Jennifer Armentrout
Eredet
1
219
Jennifer Armentrout
Ónix
1
220
Jennifer Armentrout
Obszidián
1
221
Jennifer Armentrout
Opál
1
222
Jennifer A. Nielsen
A hatalom trilógia 1.
1
223
Jennifer A. Nielsen
A hatalom trilógia 2.
1
224
Jennifer A. Nielsen
A hatalom trilógia 3.
3
225
Érdekházasság
1
226
Jennifer Probst
Jennifer Probst
Trükkös házasság
1
227
Jessica Day George
1
228
Jessica Nightingale
Éjféli bál
Kalandozások misztikus
tájakon
229
Jessica Shirvington
Elhívás
1
230
Jill Mansel
Újrakezdés
1
231
Jim B. Tucker
Vissza az életbe
1
232
J. K. Rowling
Harry Potter 1-7.
1
233
J. K. Rowling
Átmeneti üresedés
1
234
Jo Nesbo
Kísértet
1
235
Jo Nesbo
Leopárd
1
236
Jo Nesbo
Fejvadászok
1
237
Jo Nesbo
Csótányok
1
238
Jo Nesbo
Denevérember
1
239
Jo Nesbo
A fiú
1
240
Jo Nesbo
Police
1
241
Joanne Harris
Bársony és keserű mandula
3
242
Joanne Harris
Kékszeműfiú
3
243
Joanne Harris
Szent bolondok
3
244
Joanne Harris
Ötnegyed narancs
1
245
Joanne Harris
A francia konyha
3
246
Joanne Harris
Szederbor
1
247
Joanne Harris
A francia piac
1
248
Joe Vitale
Vonzásfaktor
1
1
Страна 27 од 56
249
Joe Vitale
A kulcs
1
250
Joe Vitale
Számíts a csodára
1
251
Johanna Lindsey
Botrányos házasság
1
252
Foglyom vagy szerelmem
1
253
Johanna Lindsey
John Ajvide
Lindqvist
Hívj be!
1
254
John Conolly
A fekete angyal
A férj, aki elfelejtette a
feleségét
1
255
John O Farrel
1
256
John Peacock
Öltözékkiegészítők
1
257
John Steinbeck
1
258
259
Jodi Hedley-Ward
Jodi Picoult
Lement a hold
Nőiesség a pelenkahegyen
innen
Elrabolt az apám
1
260
Jodi Picoult
1
261
Jonas Jonasson
262
Jonas Jonasson
263
Joseph Delaney
Találj rám!
Az analfabéta, aki tudott
számolni
A százéves ember, aki
kimászott az ablakon és
eltűnt
A szellem átka - A hetedik
fiú
264
Joseph Delaney
A szellem Inasa
1
265
Joseph Delaney
A szellem titka
1
266
José Saramago
Káin
1
267
José Saramago
José Saramago
Halálszünet
1
268
Vakság
1
269
J. R. R. Tolkien
A Hobbit
1
270
J. R. R. Tolkien
A Gyűrűk Ura I-III.
1
271
J. R. R. Tolkien
A szilmarilok
1
272
J. R. R. Tolkien
Tolkien meséi
1
273
J. R. R. Tolkien
1
274
J. R. R. Tolkien
Húrin gyeremekei
Befejezetlen regék
Númenorról és
Középföldéről
Egy ellenállhatatlan
agglegény
275
J. R. Ward
3
1
1
1
1
1
276
J. R. Ward
Síron túli szerető
3
277
J. R. Ward
A király
1
278
J. R. Ward
Egy felejthetetlen hölgy
1
279
Judith Kranz
Örökölt szerelem I-II-III.
1
280
Julie Cross
Förgeteg
1
281
Julie Garwood
Szép szavak
1
282
Julie Garwood
Halállista
1
283
Julie Kagawa
Vaskirály
1
284
Julie Kagawa
Vashercegnő
1
285
Julie Kagawa
Vaskirálynő
1
286
Jus Accardo
Érintés
1
287
K. A. Tucker
Tíz apró lélegzet
1
Страна 28 од 56
288
Kae Westa
A démon és a papnő
1
289
Kami Garcia
Lenyűgöző teremtmények
1
290
Lenyűgöző sötétség
1
291
Kami Garcia
Kat Von D
Mindent vagy semmit
1
292
Kate Morton
Az elfeledett kert
1
293
Felszáll a köd
1
294
Kate Morton
Kate Morton
Titkok őrzője
1
295
Katie Fforde
Ház kilátással
1
296
Katie Fforde
Majdem tökéletes
1
297
Kati Marton
1
298
Katie Alender
Párizs - Szerelmeim története
A rossz lányok nem halnak
meg
299
Kelly Creagh
Soha már
1
300
Ken Follet
A titánok bukása
1
301
Ken Follet
Az örökkévalóság küszöbén
1
302
Ken Follet
Az idők végezetéig
1
303
Ken Follet
A katedrális
1
304
Ken Follet
Alattunk az óceán
1
305
Ken Follet
A tű a szénakazalban
1
306
Ken Follet
Egy férfi Szentpétervárról
1
307
Ken Follet
Vadmacskák
1
308
Ken Follet
Zérókód
1
309
Ken Follet
A harmadik iker
1
310
Ken Follet
Az éden kalapácsa
1
311
Kendare Blake
Vérbe öltözött Anna
1
312
Kendare Blake
A rémálmok lánya
1
313
Kerstin Gier
Anyák maffiája
1
314
Kevin Hearne
Megátkozva
1
315
Kevin Hearne
Üldöztetve
1
316
Khaled Hosseini
Egyezer tündöklő nap
1
317
Kiersten White
Természetfeletti
1
318
Kim Harrington
A tisztánlátó
1
319
Kiss Ádám
Szütyiő
1
320
Teakalauz
1
Neonradír
1
322
Kiss Mariann
Kiss Tibor
Kovács András
Péter
Multigáz
1
323
Kresley Cole
Méreghercegnő
1
324
Kristin Cashore
A garabonc
1
325
Kristin Cashore
Zsarát
1
326
Kristin Cashore
Keserkék
1
327
Kurt Vonnegut
Börleszk
1
328
Kurt Vonnegut
Kurt Vonnegut
Lacey Weatherford
Időomlás
1
Bajnokok reggelije
1
Bizsergés
3
321
329
330
1
Страна 29 од 56
331
Laura Arkanian
Holdezüst, vérarany
1
332
Laure Kate
Fallen in love - Szerelemben
1
333
Laurel K. Hamilton
Végzetes flört
1
334
Laurel K. Hamilton
Misztrál csókja
1
335
Laurel K. Hamilton
Az éjfél símogatása
1
336
Lauren Weisberger
Az ördög Pradát visel
1
337
Lauren Weisberger
A bosszú Pradát visel
1
338
Leigh Bardugo
Árnyék és csont
1
339
Leigh Toselli
Manikűr & pedikűr
1
340
Leiner Laura
Késtél
1
341
Leiner Laura
Bábel
1
342
Levia Ane
A múlt ára
A jégbe fagyott sárkány
kolostora I-II.
A villogó fények kolostora III.
1
345
Leslie L. Lawrence
Kilenc csontfarkas I-II.
1
346
Leonore Fleischer
1
347
348
Lévai Balázs
Lévai Katalin
Esőember
Lovasi - idáig tudom a
történetet
Anna Karenina lánya
1
349
Lévai Katalin
Szerelemfüggő
Tolkien és a Gyűrűk Ura
világa
1
343
344
350
Leslie L. Lawrence
Leslie L. Lawrence
Lin Carter
1
1
1
1
351
Libba Bray
A látó
1
352
Az álomnő
1
353
Liptai Klaudia
Lorna Byrne
Lépcső a mennyországba
1
354
Ludmila Ulickaja
Daniel Stein, a tolmács
1
355
Ludmila Ulickaja
Médea és gyermekei
1
356
Ludmila Ulickaja
A mi Urunk népe
1
357
Ludmila Ulickaja
Szonyecska
1
358
Ludmila Ulickaja
Odaadó hívetek, Surik
1
359
Ludmila Ulickaja
Kukockij esetei
1
360
Vidám temetés
1
Etetni bolondulásig
1
362
Ludmila Ulickaja
Lucinda Scalla
Quinn
Macarena San
Martin
Divattitkok
1
363
Marc Cerasini
A remény bajnoka
1
364
Maggie Stievater
Ballada - A holtak éneke
1
365
Maggie Stievater
A Látó szerelme
1
366
Maggie Stievater
Az álomtolvajok
1
367
Maggie Stievater
A hollófiúk
1
368
Skorpió Vágta
1
369
Maggie Stievater
Mail Karolin
Lopott boldogság
1
370
Marc Lévi
Ki nem mondott szavaink
1
371
Marion Kaminski
Velence
1
372
Markus Zusak
A könyvtolvaj
1
361
Страна 30 од 56
373
Marlena De Blasi
Ezer nap Toszkánában
1
374
Martina Cole
Az Élet
1
375
Megan Gressor
Mindent a szerelemért
1
376
Meiszner Krisztina
Más Valaki problémája
1
377
Menis Yoursry
Rejtett emlékeink nyomában
1
378
Mitc Winehouse
Amy, a lányom
1
379
Michael Ivory
Németország
1
380
Michael Palin
Hemingway nyomában
1
381
Michael J. Sullivan
Trónbitorlók
3
382
Michael J. Sullivan
Az elfek tornya
3
383
Michael J. Sullivan
Birodalom születik
1
384
Michael J. Sullivan
Smaragdvihar
3
385
Michael J. Sullivan
Télvíz idején
3
386
Michelle Copeland
Lehetsz még szebb!
1
387
Michelle Hodkin
Mara Dyer eszmélése
1
388
Mimi O Connor
Árnyvadász útmutató
1
389
Moira Young
Vérvörös út
1
390
Molly MacAdams
Kétesélyes szerelem
1
391
Monika Feth
Az eperszedő
1
392
Murakami Haruki
Köddé vált elefánt
1
393
Murakami Haruki
Norvég erdő
1
394
Murakami Haruki
1
395
Murakami Haruki
396
Murakami Haruki
Ezerkülencszáznyolcvannégy
Világvége és keményre főtt
csodaország
A határtól délre, a naptól
nyugatra
397
Murakami Haruki
Birkakergető nagy kaland
1
398
Murakami Haruki
1
399
Murakami Haruki
Tánc, tánc, tánc
A színtelen Tazaki Czukuru
és zarándokévei
400
Murakami Haruki
1
401
Murakami Haruki
Szputnyik, szivecském
Miről beszélek, amikor
futásról beszélek?
402
Müller Péter
Halhatatlan szerelem
1
403
Müller Péter
Sorsról és életről
1
404
Müller Péter
Boldogság
3
405
Müller Péter Sziámi
Látom, ha hiszem
1
406
Nalini Singh
Látomás
1
407
Nalini Singh
1
408
409
Nan Lyons
Naomi Wood
Vonzódás
Ki öli meg Európa nagy
konyhafőnökeit?
Mrs. Hemingway
1
410
Náray Tamás
Az utolsó reggel Párizsban
1
411
Neil Gaiman
Óceán az út végén
1
412
Neil Gaiman
A temető könyve
1
413
Nelson Johnson
Gengszterkorzó
1
414
Nemere István
Naponta fogsz meghalni
1
1
1
1
1
1
Страна 31 од 56
415
Nemere István
A sátán kódja
1
416
Nemere István
A harcosok világa
3
417
Nemere István
Csoda
3
418
Nemere István
Halj meg helyettem!
1
419
Nicci French
Legdrágább szerelmem
1
420
Válaszúton
1
421
Nicholas Sparks
Nick Barlay
Szellemek nyomában
1
422
Nigella Lawson
Nigella ünnepi lakomái 1-2.
1
423
Noah Gordon
Sámán
1
424
Noah Gordon
Az orvosdoktor
1
425
A doktornő
1
426
Noah Gordon
Nyrae Dawn
A játszma
1
427
Nyáry Krisztián
Igazi hősök
1
428
Okváth Anna
1
429
Olover Mittelbach
Más állapot
Dan Brown könyveinek
nyomában
Alkalmi mesék idegbeteg
felnőtteknek
430
Orbán János Dénes
1
1
431
Orhan Pamuk
Isztambul
3
432
Orhan Pamuk
Az ártatlanság múzeuma
3
433
Orhan Pamuk
Az új élet
3
434
Orhan Pamuk
Osho
Hó
1
1
435
437
Pál Ferenc
Bátorság
A magánytól az
összetartozásig
A szorongástól az
önbecsülésig
438
Pál Ferenc
A függőségtől az intimitásig
1
439
Tükör által világosan
1
440
Pál Ferenc
Pálffy Viktória
Dubai lepel nélkül
1
441
Pallavicini Zita
Egy őrült grófnő naplója
1
442
Paola Sartari
A stílus králynői
1
443
Paul Torday
Lazacfogás Jemenben
1
444
Paul Young
Keresztutak
1
445
Paul Wade
Fegyencedzés
1
446
Paul Wade
Fegyencedzés 2.
1
447
Paula MacLain
Paulo Coleho
A párizsi feleség
1
Házasságtörés
A fény harcosának
kézikönyve
1
450
Paulo Coleho
Az alkimista
1
451
Paulo Coleho
Mint az áradó folyó
1
452
Paulo Coleho
Az accrai kézirat
1
453
Patrick Süskind
Sommer úr töténete
1
454
A galamb
1
455
Patrick Süskind
Peter Prange
Égből lopott szerelem
1
456
Peter V. Brett
A rovásember
1
436
448
449
Pál Ferenc
Paulo Coleho
1
1
1
Страна 32 од 56
457
Önéletírás, élettörténet, napló
1
Napló 1935-1946 I-II.
1
459
Philippe Lejeune
Radnóti Miklósné
Gyarmati Fanni
Rados Virág
Ádám asszonyai
1
460
Rachel Vincent
Préda
1
461
Rachel Vincent
Lélektolvajok
3
462
Rachel Vincent
Lélekmentők
3
463
Ranschburg Jenő
Szülők könyve
1
464
Az öröklétű
1
465
Rebecca Hamilton
Rhonda Byrne
A hős
1
466
Rhonda Byrne
Határtalan gondolatok
1
467
Richard Matheson
Legenda vagyok
1
468
Richard Paul Evens
Karácsonyi doboz
1
469
Rick Riordan
A villámtolvaj
1
470
Rick Riordan
Szörnyek tengere
1
471
Rick Riordan
A titán átka
1
472
Rick Riordan
Csata a labirintusban
1
473
Rick Riordan
Az utolsó olimposzi
1
474
Rita Monaldi
Salai krónikája 1.
1
475
Rita Monaldi
Salai krónikája 2.
1
476
Rjú Murakami
Piercing
1
477
Robert Galbraitk
1
478
Rudi Beiser
Kakukkszó
Teák gyógynövényekből és
gyümölcsökből
479
Salvador Dalí
Salvador Dalí titkos élete
1
480
Salvador Dalí
Sándor Anikó
Egy zseni naplója
1
Magyar Camino
1
A test könyve
1
483
Sandra Bark
Sarah Addison
Allen
A barackfa titkai
3
484
Sarah J Maas
1
485
Sarah J. Maas
Üvegtrón
Az orgyilkos pengéje és más
történetek
486
Sarah J. Maas
Éjkorona
1
487
Sarah MacLean
A hódítás tíz szabálya
1
488
Sarah MacLean
A csábítás kilenc szabálya
1
489
Sarwat Chadda
Éjistennő
1
490
Аz ínyencklub
1
Nyírd ki a főnököd
Abraham Lincoln, a
vámpírvadász
1
492
Saskia Noort
Shane Kuhn
Seth GrahameSmith
493
Syilvia Day
Egymásba fonódva
1
494
Hozzád kötve
1
495
Syilvia Day
Sylvia Day
Melléd láncolva
1
496
Sylvia Plath
Naplók 1950-1962
1
497
Sylvia Plath
Az üvegbúra
1
498
Simone Elkeles
Láncreakció
1
458
481
482
491
1
1
1
Страна 33 од 56
499
Sophie Hannah
Monogram gyilkosságok
1
500
Sophie Jordan
Stahl Judit
Tűzláng
1
501
Gyors konyha
1
502
Stahl Judit
Végre otthon
1
503
Stahl Judit
1
504
Stephen Davis
Gyors édességek
Jim Morrison élete,
legendája, halála
505
Stephen King
A Setét Torony 1.
1
506
Stephen King
A Setét Torony 2.
1
507
Stephen King
A Setét Torony 3.
1
508
Stephen King
A Setét Torony 4.
1
509
Stephen King
A Setét Torony 5.
1
510
Stephen King
A Setét Torony 6.
1
511
Stephen King
Stephen King
A Setét Torony 7.
1
512
Mr. Mercedes
1
513
Stephen King
Álom doktor
3
514
Stephen King
Az
3
515
Stephen King
Atlantisz gyermekei
1
516
Stephen King
Állattemető
1
517
Stephen King
A napkutya
1
518
Stephen King
A sárkány szeme
1
519
Stephen King
Hasznos holmik
3
520
Stephen King
Álomcsapda
3
521
Stephen King
Minden sötét, csillag sehol
1
522
Stephen King
Duma key
1
523
Stephen King
Cujo
1
524
Stephenie Meyer
1
525
Stephenie Meyer
526
Stephenie Meyer
A burok
Bree Tanner rövid második
élete
A Twilight világa hitelesen,
színesen
527
Stephenie Meyer
Pokoli báléjszakák
1
528
Steve Berry
Vérbosszú Párizsban
1
529
Steve Berry
A Jefferson-kód
1
530
Stieg Larsson
A tetovált lány
1
531
Stieg Larsson
A lány, aki a tűzzel játszik
1
532
Stieg Larsson
A kártyavár összedől
1
533
Susan Ee
A bukás
1
534
Pilates
1
535
Susanne Scott
Susanna Lehner
Az El Camino hóhéra
1
536
Szepes Mária
Mágiák könyve I-II.
1
537
Szepes Mária
Varázstükör
1
538
Szepes Mária
Raguel hét tanítványa
1
539
Szepes Mária
Az áldozat mágiája
1
540
Szepes Mária
A Mennyország álkulcsa
1
541
Szepes Mária
A nevek mágiája
1
1
1
1
Страна 34 од 56
542
A szerelem mágiája
1
A hatha jóga filozófiája
1
544
Szepes Mária
Szvámi Véda
Bhárati
Terézia Mora
A szörnyeteg
1
545
Terra Lynn Childs
Hableányok kíméljenek
1
546
Terry Pratchett
Elveszett próféciák
1
547
Tom Perrotta
1
548
Umberto Eco
Hátrahagyottak
A legendás földek és helyek
története
549
Ungvári Tamás
Új Beatles-biblia
1
550
Yann Martel
Pí élete
1
551
Vajay Zsófia
Budapest Bár - Örömzene
1
552
Vass Virág
Krásznája Moszkvá
3
553
Vass Virág
Sohaférfi
3
554
Vass Virág
Sohanő
1
555
Veronika Roth
A lázadó
1
556
Veronika Roth
A hűséges
1
557
Veronika Roth
Négyes
1
558
Veronika Roth
A beavatott
1
559
Victoria Clayton
Hol késel, hercegem?
1
560
Vicky Mirron
A könyvtár macskája
1
561
Bárcsak itt lennél
1
562
Victoria Conelly
Viviann Holloway
Mesterkulcs
1
563
Vivien Shotwell
Mozart múzsája
1
564
Emlékezés előző életekre
1
565
Wictor Charon
Wilbur Smith
A sivatag istene
3
566
Wilbur Smith
Afrika szarva
1
567
Wilbur Smith
A vadász végzete
3
568
Wilbur Smith
A küldetés
1
569
Wilbur Smith
Most kell meghalnod
1
570
Wilbur Smith
A mágus
3
571
Wilbur Smith
A bosszú
3
572
Wilbur Smith
Elefántsirató
1
573
Wilbur Smith
Napmadár
3
574
Wilbur Smith
A hetedik tekercs
3
575
Woody Allen
Mellékhatások
1
576
Woody Allen
1
577
Zelina György
578
Zsigovics Judit
579
Na, ennyit erről
Mesterségem címere:
Tetoválóművész
Ph csoda- Lúgosító
ételreceptek
A divat története a 20.
században
580
A sors könyve
1
581
Feszes has három hét alatt
1
582
Fűszerek kézikönyve
1
583
Halételek
1
543
1
1
3
1
Страна 35 од 56
584
585
Harry Potter világának
feltérképezése
1
1
586
Harry Potter pszichológiája
Klasszikus divat - A 20.
SZÁZAD
LEGFONTOSABB
DIVATTERVEZŐI ÉS
STÍLUSAI
587
London
1
588
Olaszország
1
589
USA
1
590
Úton-útfélen: Németország
1
591
Párizs
1
592
Róma
1
593
Smoothie-k és turmixok
1
594
Stílusos vendéglátás
1
595
Szent- Jakab út
1
596
1
597
Szívek szállodája 1.
Tetoválások - Szimbólumok
és írásjelek
598
Trónok mámora
1
599
1100 tipp a szépségért
1001 film amit látnod kell
mielőtt meghalsz
1
600
1
1
1
Dana: ________________
(pečat)
Potpis ovlašćenog lica
_______________________
Страна 36 од 56
OBRAZAC broj 7
Tehničke specfikacije
Nabavka knjiga za potrebe Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš” iz Sente
Redni
broj
1
Autor knjige
Naslov knjige
Količina po
komadu
3
4
1
2
Abigail Gibs
Vacsora a vámpírral
1
2
Adam Johnson
Az ellopott élet
3
3
Agatha Christie
Életem
3
4
Agatha Christie
A fogorvos széke
3
5
Agatha Christie
Ház a sziklán
1
6
Agatha Christie
Az alibi
1
7
Agatha Christie
Mr. Quin
1
8
A. J. Christian
A nőkkel csak baj van?
1
9
A szörnyszívű
1
10
Alex Flinn
Alice Wonder
Chams-Él..izé
1
11
Amanda Quick
Menyasszonyt bérelnék
3
12
Anna Gavalda
Szerettem őt
3
13
Anna Gavalda
Együtt lehetnénk
3
14
Anna Gavalda
Kis kiruccanás
3
15
Anna Gavalda
Édes életünk
1
16
Anna Gavalda
Anne Marshall
Zwack
35 kiló remény
3
Diplomacák nyomában
1
Anne Rice
Anne Rice
A hegedű
1
19
A Kárhozottak királynője
1
20
Anne Rice
Interjú a vámpírral
1
21
Anne Rice
Lestat, a vámpír
1
22
Anne Rice
A testtolvaj meséje
1
23
Anne Rice
Memnoch, a sátán
1
24
Anne Rice
Armand, a vámpír
1
25
Anne Rice
Merrick
1
26
Aprylinne Pike
Elrendelve
1
27
Audrey Niffenegger
3
28
Bagdy Emőke
29
Bagdy Emőke
Az időutazó felesége
Relaxáció, megnyugvás,
belső béke
Hogyan lehetnénk
boldogabbak?
30
Bagdy Emőke
1
31
Bagdy Emőke
Utak önmagunkhoz
Álmok, szimbólimok,
terápiák
32
Bagdy Emőke
Ma még nem nevettem
1
33
Bagdy Emőke
Pszichofitness
1
34
Bagdy Emőke
Visszatalálunk egymáshoz
1
17
18
3
1
1
Страна 37 од 56
35
Rendeld meg az
Univerzumtól!
1
36
Barber Mohr
Bear Grylls
Valódi hősök
1
37
Becca Fitzpatrick
Végjáték
1
38
Becca Fitzpatrick
Crescendo
1
39
Becca Fitzpatrick
Csitt, csitt
1
40
Becca Fitzpatrick
Vihar előtt
1
41
Beate Cuson
Jóga a formás alakért
1
42
B. M. Grapes
Jóslatok hálójában
1
43
Benedek Szabolcs
A vérgróf
1
44
Binder Géza
Boldizsár Ildikó
FRIZURAKÖNYV
1
45
1
46
Borbás Marcsi
Meseterápia a gyakorlatban
A sűrűje - 100 szívmelengető
recept
Az igazgyöngy fájdalomból
születik
47
Böjte Csaba
1
3
48
Böjte Csaba
A szeretet bölcsője
1
49
Böjte Csaba
Merjünk hinni és szeretni
3
50
Böjte Csaba
Ablak a végtelenre
1
51
Böjte Csaba
Út a végtelenbe
1
52
Böjte Csaba
1
53
54
Bram Stoker
Bram Stoker
A fehér szív útja
Drakula gróf válogatott
rémtettei
Drakula
1
55
Bryan Cogman
Trónok harca
1
56
Catherine Anderson
Indián hold
1
57
Catherine Anderson
A nap érintése
1
58
Catherine Anderson
Indián szív
1
59
Catherine Anderson
Tiszta szerelem
1
60
Catherine Anderson
Indián varázs
1
61
Catherine Anderson
Indián égbolt
1
62
Cassandra Clare
Bane krónikák 1.
1
63
Cassandra Clare
Bane krónikák 2.
1
64
Cassandra Clare
Bane krónikák 3.
1
65
Cassandra Clare
Bane krónikák 4.
1
66
Cassandra Clare
Bane krónikák 5.
1
67
Cassandra Clare
Bane krónikák 6.
1
68
Cassandra Clare
Bane krónikák 7.
1
69
Cassandra Clare
Bane krónikák 8.
1
70
Cassandra Clare
Bane krónikák 9.
1
71
Cassandra Clare
Bane krónikák 10.
1
72
Cassandra Clare
A Végzet Ereklyéi 6.
1
73
Charles Bukowski
A kezdő
1
74
Charles Bukowski
Posta
1
75
Charles Bukowski
Hollywood
3
76
Charles Bukowski
Nők
1
77
Charles Bukowski
A semmitől délre
1
1
Страна 38 од 56
78
Charles Bukowski
Tótumfaktum
1
79
Charles Bukowski
1
80
Charles Bukowski
Vegyes felvágott
Shakespeare ilyet nem
csinált
81
Charles Bukowski
Ponyva
3
82
Charles Bukowski
China Miéville
Egy vén kujon jegyzetei
1
83
Patkánykirály
1
84
Christel Busherr
Színkalauz
1
85
CJ Roberts
Fogoly a sötétben
1
86
Claudia Gray
Balthazar
1
87
Colleen Houck
A tigris küldetése
1
88
Colin Woodard
Kalózköztársaság
1
89
Courtney Summers
Éles helyzet
1
90
Cynthia Hand
Angyalvágy
1
91
Cynthia Hand
Angyalfény
1
92
Cynthia Hand
Angyalsors
1
93
Csernus Imre
Ki nevel a végén?
1
94
Csernus Imre
A fájdalom arcai
1
95
Csernus Imre
Bevállalja?
3
96
Csernus Imre
Bevállalom!
3
97
Csiffáry Tamás
Vajdaság gyöngyszemei
3
98
Csokonai Lili
Tizenhét hattyúk
1
99
Dallos Sándor
A tölgyeki megindulnak
100 titkos hely, ahova nem
juthatsz be soha
3
101
Dave Randolph
A spártai módszer
1
102
David Handle
Korcsolyaiskola
1
103
Felhőatlasz
1
104
David Michell
David Suchet
Poirot és én
1
105
Demcsák Zsuzsa
A másik életem
3
106
Demény Péter
Diana Canwell
Visszaforgatás
1
107
Boszorkányok - múlt és jelen
1
108
Diana Darke
Törökország
1
109
Diana Gabaldon
Outlander-Az idegen
1
110
Dienes Angéla
Csábításra születtünk
1
111
Dietmar Elger
A dadaizmus
1
112
Dietmar Elger
Az absztrakt művészet
1
113
Ditrói Mária
Miért épp a Callanetics?
1
114
Dolores Redondo
A láthatatlan őrző
1
115
Donalyn Miller
Könyvsuttogó
1
116
Donna Leon
Bíbornál is sötétebb
1
117
Donna Leon
Méregpohár az operában
1
118
Donne Geer
1
119
Douglas Adams
Körömcsodák
Galaxis útikalauz
stopposoknak
120
Douglas Adams
Viszlát és kössz a halakat
1
100
Daniel Smith
1
1
1
Страна 39 од 56
121
Dömötör Endre
Quimby
1
122
D. Tóth Kriszta
Jöttem, hadd lássalak
1
123
D. Tóth Kriszta
Húszezer éjszaka
3
124
Dynamo
Semmi sem lehetetlen
1
125
Edgar Wallace
A fekete kísértet
1
126
Elizabeth Adler
Párizsi randevú
3
127
Elizabeth Adler
Bűnös gazdagok
1
128
Elizabeth Adler
Velem Velencében
1
129
Szellemek birodalma
1
130
Elizabeth Bear
Elizabeth Gaskell
Édesek és mostohák
1
131
Elizabeth Gilbert
A lélek botanikája
1
132
A halál színe
1
133
Elizabeth Lowell
Emily Colin
Az emléktolvaj
1
134
Emily Griffin
Láthatatlan kötelék
Remény és szerelem
Jemenben
Hamis szerelem
Egyiptomban
1
135
136
Emily Marsh Scott
Emily Marsh Scott
1
1
137
Erik Axl Sund
Éhség
1
138
Erik Axl Sund
Bomlás
1
139
Eric Shanes
Andy Warhol
1
140
Éjszakai cirkusz
1
141
Erin Morgersten
Erin Quon
Éltető levelek
1
142
Farkas Jenő
Drakula és a vámpírok
1
143
Farkas Lívia
Ennél zöldebb nem lesz
1
144
Fábián Janka
A francia nő
1
145
Fábián Janka
Adél és Alíz
1
146
Fábry Sándor
Showder a javából
3
147
Fejős Éva
Száz éjjel vártam
1
148
Fejős Éva
November lánya
1
149
Fejős Éva
Karibi nyár
1
150
Fejős Éva
Hello London
1
151
Fejős Éva
Dalma
1
152
Feldmár András
Szégyen és szeretet
1
153
Feldmár András
Szabadság, szerelem
1
154
Feldmár András
Most vagy soha
1
155
Feldmár András
1
156
Feldmár András
Ébredések
Hogyan lesz a gyerekből
felnőtt?
157
Feldmár András
Feldmár mesél
1
158
Felméri Péter
1
159
Frances Case
A három ufó
1001 étel, amit meg kell
kóstolnod, mielőtt meghalsz
160
Frances Mayes
Napsütötte Toszkána
1
161
Frederica Bosco
Maradj velem, angyal
1
162
Frederica Bosco
Szerelmem egy angyal
1
163
Frederica Bosco
Vigyázz rám, angyal
1
1
1
Страна 40 од 56
164
Valaki másnak az élete
1
165
Fréderique Deghelt
Frei Tamás
2015
1
166
Frei Tamás
A Bankár
1
167
Gabrielle Bernstein
Történhetnek csodák
1
168
Garcia Kami
Lenyűgöző Káosz
1
169
Gayle Forman
Csak egy nap
1
170
George Lucas
Star Wars-trilógia
1
171
George R. R. Martin
Királyok csatája
1
172
George R. R. Martin
Kardok vihara
1
173
George R. R. Martin
Varjak lakomája
1
174
George R. R. Martin
Sárkányok tánca
1
175
George R. R. Martin
A Hét Királyság lovagja
1
176
George R. R. Martin
1
177
George R. R. Martin
Lázálom
A Tűz és Jég világa - A
Trónok harca és Westeros
ismeretlen históriája
178
George R. R. Martin
Kóbor lovag
1
179
Söpredék
3
180
G. G. Marquez
Gillian Flynn
Holtodiglan
1
181
Giulio di Martino
Húsvét-sziget
Karácsony Gordon Ramsayvel
1
183
Gordon Ramsay
Ramsay legjobb menüi
1
184
Gordon Ramsay
Baráti lakomák
1
185
Gordon Ramsay
Világkonyha
1
186
Gordon Ramsay
Ízek bűvöletében
1
187
Gordon Ramsay
Vasárnapi ebéd
3
188
Graham Hancock
Természetfeletti
1
189
Grecsó Krisztián
1
190
Györök Edina
Mellettem elférsz
Ezer koktél a világ minden
részéről
191
Hagymásy András
Prágai kocsmakalauz
1
192
Halmos Mónika
Gasztroajándékok
1
193
Hank Philippi Ryan
A másik nő
1
194
Háy János
Dzsigerdilen
1
195
Háy János
Egymáshoz tartozók
1
196
Háy János
Háyland
1
197
Helene Tursten
Éjszakai ügyelet
1
198
Henry Gidel
Coco Chanel
1
199
Heston Blumenthal
Heston Blumenthal otthon
1
200
Holly Hill
Luxusnyalánkság
3
201
A fehér macska
1
202
Holly Black
Holly Black,
Cassandra Clare
Magisztérium
1
203
Ines de la Fressange
Párizsi sikk
1
204
Indo F. Walter
Pablo Picasso
1
205
Jack Kerouak
Cody látomásai
1
182
Gordon Ramsay
1
1
1
Страна 41 од 56
206
Jack Kerouak
Dharma hobók
1
207
Jack Kerouak
Hazajáró lélek
1
208
Jack Kerouak
Magányos utazó
1
209
James Bannon
A beépített huligán
1
210
James Dashner
Útvesztő
1
211
James Redfield
A mennyei prófécia
1
212
Jamie Oliver
Jamie 30 perces
1
213
Jamie Oliver
Jamie 15 perces
1
214
Jay Asher
Tizenhárom okom volt
1
215
Jean Zimmerman
Jeffry Archer
Elhagyatva
1
216
Gondold meg mit kívánsz
1
217
Jenette Oke
Ha szólít a szív
1
218
Jennifer Armentrout
Eredet
1
219
Jennifer Armentrout
Ónix
1
220
Jennifer Armentrout
Obszidián
1
221
Jennifer Armentrout
Opál
1
222
Jennifer A. Nielsen
A hatalom trilógia 1.
1
223
Jennifer A. Nielsen
A hatalom trilógia 2.
1
224
Jennifer A. Nielsen
A hatalom trilógia 3.
3
225
Érdekházasság
1
226
Jennifer Probst
Jennifer Probst
Trükkös házasság
1
227
Jessica Day George
1
228
Jessica Nightingale
Éjféli bál
Kalandozások misztikus
tájakon
229
Jessica Shirvington
Elhívás
1
230
Jill Mansel
Újrakezdés
1
231
Jim B. Tucker
Vissza az életbe
1
232
J. K. Rowling
Harry Potter 1-7.
1
233
J. K. Rowling
Átmeneti üresedés
1
234
Jo Nesbo
Kísértet
1
235
Jo Nesbo
Leopárd
1
236
Jo Nesbo
Fejvadászok
1
237
Jo Nesbo
Csótányok
1
238
Jo Nesbo
Denevérember
1
239
Jo Nesbo
A fiú
1
240
Jo Nesbo
Police
1
241
Joanne Harris
Bársony és keserű mandula
3
242
Joanne Harris
Kékszeműfiú
3
243
Joanne Harris
Szent bolondok
3
244
Joanne Harris
Ötnegyed narancs
1
245
Joanne Harris
A francia konyha
3
246
Joanne Harris
Szederbor
1
247
Joanne Harris
A francia piac
1
248
Joe Vitale
Vonzásfaktor
1
249
Joe Vitale
A kulcs
1
1
Страна 42 од 56
250
Joe Vitale
Számíts a csodára
1
251
Johanna Lindsey
Botrányos házasság
1
252
Foglyom vagy szerelmem
1
253
Johanna Lindsey
John Ajvide
Lindqvist
Hívj be!
1
254
John Conolly
A fekete angyal
A férj, aki elfelejtette a
feleségét
1
255
John O Farrel
1
256
John Peacock
Öltözékkiegészítők
1
257
John Steinbeck
1
258
259
Jodi Hedley-Ward
Jodi Picoult
Lement a hold
Nőiesség a pelenkahegyen
innen
Elrabolt az apám
1
260
Jodi Picoult
1
261
Jonas Jonasson
262
Jonas Jonasson
263
Joseph Delaney
Találj rám!
Az analfabéta, aki tudott
számolni
A százéves ember, aki
kimászott az ablakon és
eltűnt
A szellem átka - A hetedik
fiú
264
Joseph Delaney
A szellem Inasa
1
265
Joseph Delaney
A szellem titka
1
266
José Saramago
Káin
1
267
Halálszünet
1
268
José Saramago
José Saramago
Vakság
1
269
J. R. R. Tolkien
A Hobbit
1
270
J. R. R. Tolkien
A Gyűrűk Ura I-III.
1
271
J. R. R. Tolkien
A szilmarilok
1
272
J. R. R. Tolkien
Tolkien meséi
1
273
J. R. R. Tolkien
1
274
J. R. R. Tolkien
Húrin gyeremekei
Befejezetlen regék
Númenorról és
Középföldéről
Egy ellenállhatatlan
agglegény
275
J. R. Ward
3
1
1
1
1
1
276
J. R. Ward
Síron túli szerető
3
277
J. R. Ward
A király
1
278
J. R. Ward
Egy felejthetetlen hölgy
1
279
Judith Kranz
Örökölt szerelem I-II-III.
1
280
Julie Cross
Förgeteg
1
281
Julie Garwood
Szép szavak
1
282
Julie Garwood
Halállista
1
283
Julie Kagawa
Vaskirály
1
284
Julie Kagawa
Vashercegnő
1
285
Julie Kagawa
Vaskirálynő
1
286
Jus Accardo
Érintés
1
287
K. A. Tucker
Tíz apró lélegzet
1
288
Kae Westa
A démon és a papnő
1
Страна 43 од 56
289
Kami Garcia
Lenyűgöző teremtmények
1
290
Kami Garcia
Kat Von D
Lenyűgöző sötétség
1
291
Mindent vagy semmit
1
292
Kate Morton
Az elfeledett kert
1
293
Kate Morton
Kate Morton
Felszáll a köd
1
294
Titkok őrzője
1
295
Katie Fforde
Ház kilátással
1
296
Katie Fforde
Majdem tökéletes
1
297
Kati Marton
1
298
Katie Alender
Párizs - Szerelmeim története
A rossz lányok nem halnak
meg
299
Kelly Creagh
Soha már
1
300
Ken Follet
A titánok bukása
1
301
Ken Follet
Az örökkévalóság küszöbén
1
302
Ken Follet
Az idők végezetéig
1
303
Ken Follet
A katedrális
1
304
Ken Follet
Alattunk az óceán
1
305
Ken Follet
A tű a szénakazalban
1
306
Ken Follet
Egy férfi Szentpétervárról
1
307
Ken Follet
Vadmacskák
1
308
Ken Follet
Zérókód
1
309
Ken Follet
A harmadik iker
1
310
Ken Follet
Az éden kalapácsa
1
311
Kendare Blake
Vérbe öltözött Anna
1
312
Kendare Blake
A rémálmok lánya
1
313
Kerstin Gier
Anyák maffiája
1
314
Kevin Hearne
Megátkozva
1
315
Kevin Hearne
Üldöztetve
1
316
Khaled Hosseini
Egyezer tündöklő nap
1
317
Kiersten White
Természetfeletti
1
318
Kim Harrington
A tisztánlátó
1
319
Kiss Ádám
Szütyiő
1
320
Teakalauz
1
Neonradír
1
322
Kiss Mariann
Kiss Tibor
Kovács András
Péter
Multigáz
1
323
Kresley Cole
Méreghercegnő
1
324
Kristin Cashore
A garabonc
1
325
Kristin Cashore
Zsarát
1
326
Kristin Cashore
Keserkék
1
327
Kurt Vonnegut
Börleszk
1
328
Kurt Vonnegut
Kurt Vonnegut
Lacey Weatherford
Időomlás
1
Bajnokok reggelije
1
Bizsergés
3
Holdezüst, vérarany
1
321
329
330
331
Laura Arkanian
1
Страна 44 од 56
332
Laure Kate
Fallen in love - Szerelemben
1
333
Laurel K. Hamilton
Végzetes flört
1
334
Laurel K. Hamilton
Misztrál csókja
1
335
Laurel K. Hamilton
Az éjfél símogatása
1
336
Lauren Weisberger
Az ördög Pradát visel
1
337
Lauren Weisberger
A bosszú Pradát visel
1
338
Leigh Bardugo
Árnyék és csont
1
339
Leigh Toselli
Manikűr & pedikűr
1
340
Leiner Laura
Késtél
1
341
Leiner Laura
Bábel
1
342
Levia Ane
A múlt ára
A jégbe fagyott sárkány
kolostora I-II.
A villogó fények kolostora III.
1
343
344
Leslie L. Lawrence
Leslie L. Lawrence
1
1
345
Leslie L. Lawrence
Kilenc csontfarkas I-II.
1
346
Leonore Fleischer
1
347
348
Lévai Balázs
Lévai Katalin
Esőember
Lovasi - idáig tudom a
történetet
Anna Karenina lánya
1
349
Lévai Katalin
Szerelemfüggő
Tolkien és a Gyűrűk Ura
világa
1
350
Lin Carter
1
1
351
Libba Bray
A látó
1
352
Az álomnő
1
353
Liptai Klaudia
Lorna Byrne
Lépcső a mennyországba
1
354
Ludmila Ulickaja
Daniel Stein, a tolmács
1
355
Ludmila Ulickaja
Médea és gyermekei
1
356
Ludmila Ulickaja
A mi Urunk népe
1
357
Ludmila Ulickaja
Szonyecska
1
358
Ludmila Ulickaja
Odaadó hívetek, Surik
1
359
Ludmila Ulickaja
Kukockij esetei
1
360
Vidám temetés
1
Etetni bolondulásig
1
362
Ludmila Ulickaja
Lucinda Scalla
Quinn
Macarena San
Martin
Divattitkok
1
363
Marc Cerasini
A remény bajnoka
1
364
Maggie Stievater
Ballada - A holtak éneke
1
365
Maggie Stievater
A Látó szerelme
1
366
Maggie Stievater
Az álomtolvajok
1
367
Maggie Stievater
A hollófiúk
1
368
Skorpió Vágta
1
369
Maggie Stievater
Mail Karolin
Lopott boldogság
1
370
Marc Lévi
Ki nem mondott szavaink
1
371
Marion Kaminski
Velence
1
372
Markus Zusak
A könyvtolvaj
1
373
Marlena De Blasi
Ezer nap Toszkánában
1
361
Страна 45 од 56
374
Martina Cole
Az Élet
1
375
Megan Gressor
Mindent a szerelemért
1
376
Meiszner Krisztina
Más Valaki problémája
1
377
Menis Yoursry
Rejtett emlékeink nyomában
1
378
Mitc Winehouse
Amy, a lányom
1
379
Michael Ivory
Németország
1
380
Michael Palin
Hemingway nyomában
1
381
Michael J. Sullivan
Trónbitorlók
3
382
Michael J. Sullivan
Az elfek tornya
3
383
Michael J. Sullivan
Birodalom születik
1
384
Michael J. Sullivan
Smaragdvihar
3
385
Michael J. Sullivan
Télvíz idején
3
386
Michelle Copeland
Lehetsz még szebb!
1
387
Michelle Hodkin
Mara Dyer eszmélése
1
388
Mimi O Connor
Árnyvadász útmutató
1
389
Moira Young
Vérvörös út
1
390
Molly MacAdams
Kétesélyes szerelem
1
391
Monika Feth
Az eperszedő
1
392
Murakami Haruki
Köddé vált elefánt
1
393
Murakami Haruki
Norvég erdő
1
394
Murakami Haruki
1
395
Murakami Haruki
396
Murakami Haruki
Ezerkülencszáznyolcvannégy
Világvége és keményre főtt
csodaország
A határtól délre, a naptól
nyugatra
397
Murakami Haruki
Birkakergető nagy kaland
1
398
Murakami Haruki
1
399
Murakami Haruki
Tánc, tánc, tánc
A színtelen Tazaki Czukuru
és zarándokévei
400
Murakami Haruki
1
401
Murakami Haruki
Szputnyik, szivecském
Miről beszélek, amikor
futásról beszélek?
402
Müller Péter
Halhatatlan szerelem
1
403
Müller Péter
Sorsról és életről
1
404
Müller Péter
Boldogság
3
405
Müller Péter Sziámi
Látom, ha hiszem
1
406
Nalini Singh
Látomás
1
407
Nalini Singh
1
408
409
Nan Lyons
Naomi Wood
Vonzódás
Ki öli meg Európa nagy
konyhafőnökeit?
Mrs. Hemingway
1
410
Náray Tamás
Az utolsó reggel Párizsban
1
411
Neil Gaiman
Óceán az út végén
1
412
Neil Gaiman
A temető könyve
1
413
Nelson Johnson
Gengszterkorzó
1
414
Nemere István
Naponta fogsz meghalni
1
415
Nemere István
A sátán kódja
1
1
1
1
1
1
Страна 46 од 56
416
Nemere István
A harcosok világa
3
417
Nemere István
Csoda
3
418
Nemere István
Halj meg helyettem!
1
419
Nicci French
Legdrágább szerelmem
1
420
Nicholas Sparks
Nick Barlay
Válaszúton
1
421
Szellemek nyomában
1
422
Nigella Lawson
Nigella ünnepi lakomái 1-2.
1
423
Noah Gordon
Sámán
1
424
Noah Gordon
Az orvosdoktor
1
425
Noah Gordon
Nyrae Dawn
A doktornő
1
426
A játszma
1
427
Nyáry Krisztián
Igazi hősök
1
428
Okváth Anna
1
429
Olover Mittelbach
Más állapot
Dan Brown könyveinek
nyomában
Alkalmi mesék idegbeteg
felnőtteknek
430
Orbán János Dénes
1
1
431
Orhan Pamuk
Isztambul
3
432
Orhan Pamuk
Az ártatlanság múzeuma
3
433
Orhan Pamuk
Az új élet
3
434
Orhan Pamuk
Osho
Hó
1
1
435
437
Pál Ferenc
Bátorság
A magánytól az
összetartozásig
A szorongástól az
önbecsülésig
438
Pál Ferenc
A függőségtől az intimitásig
1
439
Tükör által világosan
1
440
Pál Ferenc
Pálffy Viktória
Dubai lepel nélkül
1
441
Pallavicini Zita
Egy őrült grófnő naplója
1
442
Paola Sartari
A stílus králynői
1
443
Paul Torday
Lazacfogás Jemenben
1
444
Paul Young
Keresztutak
1
445
Paul Wade
Fegyencedzés
1
446
Paul Wade
Fegyencedzés 2.
1
447
Paula MacLain
Paulo Coleho
A párizsi feleség
1
Házasságtörés
A fény harcosának
kézikönyve
1
436
448
449
Pál Ferenc
Paulo Coleho
1
1
1
450
Paulo Coleho
Az alkimista
1
451
Paulo Coleho
Mint az áradó folyó
1
452
Paulo Coleho
Az accrai kézirat
1
453
Patrick Süskind
Sommer úr töténete
1
454
Patrick Süskind
Peter Prange
A galamb
1
455
Égből lopott szerelem
1
456
Peter V. Brett
A rovásember
1
457
Philippe Lejeune
Önéletírás, élettörténet, napló
1
Страна 47 од 56
Napló 1935-1946 I-II.
1
459
Radnóti Miklósné
Gyarmati Fanni
Rados Virág
Ádám asszonyai
1
460
Rachel Vincent
Préda
1
461
Rachel Vincent
Lélektolvajok
3
462
Rachel Vincent
Lélekmentők
3
463
Ranschburg Jenő
Szülők könyve
1
464
Rebecca Hamilton
Rhonda Byrne
Az öröklétű
1
465
A hős
1
466
Rhonda Byrne
Határtalan gondolatok
1
467
Richard Matheson
Legenda vagyok
1
468
Richard Paul Evens
Karácsonyi doboz
1
469
Rick Riordan
A villámtolvaj
1
470
Rick Riordan
Szörnyek tengere
1
471
Rick Riordan
A titán átka
1
472
Rick Riordan
Csata a labirintusban
1
473
Rick Riordan
Az utolsó olimposzi
1
474
Rita Monaldi
Salai krónikája 1.
1
475
Rita Monaldi
Salai krónikája 2.
1
476
Rjú Murakami
Piercing
1
477
Robert Galbraitk
1
478
Rudi Beiser
Kakukkszó
Teák gyógynövényekből és
gyümölcsökből
479
Salvador Dalí
Salvador Dalí titkos élete
1
480
Salvador Dalí
Sándor Anikó
Egy zseni naplója
1
Magyar Camino
1
A test könyve
1
483
Sandra Bark
Sarah Addison
Allen
A barackfa titkai
3
484
Sarah J Maas
1
485
Sarah J. Maas
Üvegtrón
Az orgyilkos pengéje és más
történetek
486
Sarah J. Maas
Éjkorona
1
487
Sarah MacLean
A hódítás tíz szabálya
1
488
Sarah MacLean
A csábítás kilenc szabálya
1
489
Sarwat Chadda
Éjistennő
1
490
Аz ínyencklub
1
Nyírd ki a főnököd
Abraham Lincoln, a
vámpírvadász
1
492
Saskia Noort
Shane Kuhn
Seth GrahameSmith
493
Syilvia Day
Egymásba fonódva
1
494
Syilvia Day
Sylvia Day
Hozzád kötve
1
495
Melléd láncolva
1
496
Sylvia Plath
Naplók 1950-1962
1
497
Sylvia Plath
Az üvegbúra
1
498
Simone Elkeles
Sophie Hannah
Láncreakció
1
Monogram gyilkosságok
1
458
481
482
491
499
1
1
1
Страна 48 од 56
500
Tűzláng
1
501
Sophie Jordan
Stahl Judit
Gyors konyha
1
502
Stahl Judit
Végre otthon
1
503
Stahl Judit
1
504
Stephen Davis
Gyors édességek
Jim Morrison élete,
legendája, halála
505
Stephen King
A Setét Torony 1.
1
506
Stephen King
A Setét Torony 2.
1
507
Stephen King
A Setét Torony 3.
1
508
Stephen King
A Setét Torony 4.
1
509
Stephen King
A Setét Torony 5.
1
510
Stephen King
A Setét Torony 6.
1
511
A Setét Torony 7.
1
512
Stephen King
Stephen King
Mr. Mercedes
1
513
Stephen King
Álom doktor
3
514
Stephen King
Az
3
515
Stephen King
Atlantisz gyermekei
1
516
Stephen King
Állattemető
1
517
Stephen King
A napkutya
1
518
Stephen King
A sárkány szeme
1
519
Stephen King
Hasznos holmik
3
520
Stephen King
Álomcsapda
3
521
Stephen King
Minden sötét, csillag sehol
1
522
Stephen King
Duma key
1
523
Stephen King
Cujo
1
524
Stephenie Meyer
1
525
Stephenie Meyer
526
Stephenie Meyer
A burok
Bree Tanner rövid második
élete
A Twilight világa hitelesen,
színesen
527
Stephenie Meyer
Pokoli báléjszakák
1
528
Steve Berry
Vérbosszú Párizsban
1
529
Steve Berry
A Jefferson-kód
1
530
Stieg Larsson
A tetovált lány
1
531
Stieg Larsson
A lány, aki a tűzzel játszik
1
532
Stieg Larsson
A kártyavár összedől
1
533
Susan Ee
A bukás
1
534
Susanne Scott
Susanna Lehner
Pilates
1
535
Az El Camino hóhéra
1
536
Szepes Mária
Mágiák könyve I-II.
1
537
Szepes Mária
Varázstükör
1
538
Szepes Mária
Raguel hét tanítványa
1
539
Szepes Mária
Az áldozat mágiája
1
540
Szepes Mária
A Mennyország álkulcsa
1
541
Szepes Mária
A nevek mágiája
1
542
Szepes Mária
A szerelem mágiája
1
1
1
1
Страна 49 од 56
A hatha jóga filozófiája
1
544
Szvámi Véda
Bhárati
Terézia Mora
A szörnyeteg
1
545
Terra Lynn Childs
Hableányok kíméljenek
1
546
Terry Pratchett
Elveszett próféciák
1
547
Tom Perrotta
1
548
Umberto Eco
Hátrahagyottak
A legendás földek és helyek
története
549
Ungvári Tamás
Új Beatles-biblia
1
550
Yann Martel
Pí élete
1
551
Vajay Zsófia
Budapest Bár - Örömzene
1
552
Vass Virág
Krásznája Moszkvá
3
553
Vass Virág
Sohaférfi
3
554
Vass Virág
Sohanő
1
555
Veronika Roth
A lázadó
1
556
Veronika Roth
A hűséges
1
557
Veronika Roth
Négyes
1
558
Veronika Roth
A beavatott
1
559
Victoria Clayton
Hol késel, hercegem?
1
560
Vicky Mirron
A könyvtár macskája
1
561
Bárcsak itt lennél
1
562
Victoria Conelly
Viviann Holloway
Mesterkulcs
1
563
Vivien Shotwell
Mozart múzsája
1
564
Emlékezés előző életekre
1
565
Wictor Charon
Wilbur Smith
A sivatag istene
3
566
Wilbur Smith
Afrika szarva
1
567
Wilbur Smith
A vadász végzete
3
568
Wilbur Smith
A küldetés
1
569
Wilbur Smith
Most kell meghalnod
1
570
Wilbur Smith
A mágus
3
571
Wilbur Smith
A bosszú
3
572
Wilbur Smith
Elefántsirató
1
573
Wilbur Smith
Napmadár
3
574
Wilbur Smith
A hetedik tekercs
3
575
Woody Allen
Mellékhatások
1
576
Woody Allen
1
577
Zelina György
578
Zsigovics Judit
579
Na, ennyit erről
Mesterségem címere:
Tetoválóművész
Ph csoda- Lúgosító
ételreceptek
A divat története a 20.
században
580
A sors könyve
1
581
Feszes has három hét alatt
1
582
Fűszerek kézikönyve
1
583
Halételek
Harry Potter világának
feltérképezése
1
543
584
1
1
3
1
1
Страна 50 од 56
585
1
586
Harry Potter pszichológiája
Klasszikus divat - A 20.
SZÁZAD
LEGFONTOSABB
DIVATTERVEZŐI ÉS
STÍLUSAI
587
London
1
588
Olaszország
1
589
USA
1
590
Úton-útfélen: Németország
1
591
Párizs
1
592
Róma
1
593
Smoothie-k és turmixok
1
594
Stílusos vendéglátás
1
595
Szent- Jakab út
1
596
1
597
Szívek szállodája 1.
Tetoválások - Szimbólumok
és írásjelek
598
Trónok mámora
1
599
1100 tipp a szépségért
1001 film amit látnod kell
mielőtt meghalsz
1
600
1
1
1
NAPOMENA: Navedene knjige moraju biti na mađarskom jeziku.
PONUĐAČ
Mesto i datum
M.P.
________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
Страна 51 од 56
ОБРАЗАЦ број 8
Број: 05-11-1
МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ КЊИГА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА “ТУРЗО ЛАЈОШ”
ИЗ СЕНТЕ
Закључен дана _________2015. године између:
1. КОЦ “ТУРЗО ЛАЈОШ” СЕНТА, улица Поштанска број 18, ПИБ: 101104328, Матични број:
08114064, коју заступа директор Рихард Хуђик, (у даљем тексту: Наручилац) и
2. _____________________________________________, улица ___________________ број ___,
ПИБ:_____________, Матични број: ___________, (у даљем тексту: Испоручилац) кога заступа
директор ___________________________________
Подизвођачи:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет уговора је набавка књига за потребе Културно-образовног центра „Tурзо Лајош” из
Сенте, по предмету број 05-11-1.
Добра из става 1. овог члана испоручују се према условима из Понуде број ________од ________2015.
године.
Члан 2.
Испорука предмета јавне набавке je ______ календарских дана од дана закључења уговора о јавној
набавци.
Уговорне стране су сагласне да се трoшкoви испoрукe као и транспорта предмета јавне набавке
урачунавају у цену добара која су предмет јавне набавке и не могу се посебно обрачунавати
Наручиоцу.
Место испоруке предмета јавне набавке је fco Наручилац.
Члан 3.
Укупна цена предмета јавне набавке, без обрачунатог ПДВ-а износи ____________ динара, ПДВ износи
____________ динара, што укупно износи ____________ динара.
Плаћање за испоручена добра се врши на основу фактуре, и то у року од најдуже 45 календарских
дана од дана пријема добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун Испоручиоца број: __________________________код
банке______________________.
Члан 4.
Испоручилац гарантује, да ће испоручити предмет јавне набавке у складу са својом понудом, а у
случају да исту не испоштује, сагласан је, да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед
тога настаје.
Страна 52 од 56
Члан 5.
Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац приликом закључења овог уговора, као
средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу соло бланко меницу за добро извршење посла,
регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од
уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за испоруку
предметних добара и картон депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да Испоручилац не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне, да за све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 7.
У случају спора надлежан је стварно и месно надлежни суд према седишту Наручиоца.
Члан 8.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) примерка задржава свака
уговорна страна.
ИСПОРУЧИЛАЦ
__________________
НАРУЧИЛАЦ
_________________
Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна места, потписати и
оверити печатом сваку страну Уговора.
Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након
што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Страна 53 од 56
ОБРАЗАЦ број 9
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА
УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
ТРОШКОВА
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
________________________
М.П.
Страна 54 од 56
ОБРАЗАЦ број 10
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), као
понуђач ______________(назив понуђача) дајем следећу
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну
набавку добара – набавка књига за потребе Културно-образовног центра „Tурзо Лајош”
из Сенте, број 05-11-1, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
_______________________
М.П.
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Страна 55 од 56
ОБРАЗАЦ број 11
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________(навести назив понуђача) у поступку јавнe набавкe
добара – набавка књига за потребе Културно-образовног центра „Tурзо Лајош” из
Сенте, број 05-11-1, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац
права интелектуалне својине.
Датум:__________________
Потпис понуђача
_________________
М.П.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Страна 56 од 56
Download

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА