OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Cena 15 Kč
Ús
ZU
Š
Vydává město Uherský Ostroh
Září 2012
ná
re p re ze nt
ná
re p re ze nt
ac
p
ěš
ac
e
Ús
ZU
Š
e
p
ěš
Ze m
ře
áv
l
Sl
e k S m i š o vs k
1
ý
   
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Krádež a požár v lesích. .. .. .. . 6
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 7
ZUŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
ZŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..13
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..14
Kultura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..17
Bylinkové dny .. .. .. .. .. .. .. .. ..19
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..20
Jízdní řády .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..20
Pro motoristy .. .. .. .. .. .. .. .. ..29
Loučíme se s M. Břinkem. .. ..22
Hokej .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..25
Střelci .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..22
Něco o zdraví .. .. .. .. .. .. .. .. ..27
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda a aniž se školáci
nadály, začínají jim opět náročné školní povinnosti. Doufám, že jste si všichni stačili odpočinout a užít tropického počasí, kterým nás příroda letos tak hojně obdařila. Kéž bychom si
dokázali tuto sluneční energii naakumulovat tak,
aby nám vydržela až do dalšího léta.
Ani letošní prázdniny nebyly pro události
v Uherském Ostrohu okurkovou sezónou. Rekonstrukce I/55 překročila do další fáze – na
ulici Veselskou a my jsme zvládli přestát dvě
úplné víkendové uzavírky, kdy se pokládal asfaltový koberec – finální obrusná vrstva, bez větší
újmy. Začalo se již pracovat na hlavní polní cestě od areálu družstva Ostrožsko a.s. po Oboru
a v září rozjíždíme stavbu cyklostezky z ulice
Polní po družstvo. Také rekonstrukce zámecké
věže zdárně pokračuje tak, aby mohla být v příští turistické sezóně přístupná
veřejnosti. Takže na nedostatek investičních akcí si v našem městě nemůžeme
rozhodně stěžovat. I přes jisté nepohodlí v době výstavby jsou pro nás všechny
tyto investice příslibem lepší dostupnosti a atraktivity Uherského Ostrohu.
Velmi potěšitelnou zprávou je pro nás zájem občanů o kulturní programy na
zámku. Je vidět, že koncepce zvolená odborem kultury je našimi občany hodně
akceptována, protože návštěvnost Zámeckého kulturního léta se oproti minulých ročníkům ztrojnásobila. Na tomto místě bych chtěla zvláště vyzdvihnout
myšlenku spolupracujících tvořivých občanů našeho města, kdy některé programy připravily zájmové spolky či instituce. Zde musím určitě jmenovat alespoň šermířskou a divadelní společnost Memento mori, která na Slavnostech
Přemysla Otakara II. oslavila 20. výročí svého založení nebo občanské sdružení
Galuškovo Slovácko, jež svým programem letos připomnělo 100. výročí založení čtvrti Na Láně. Příjemným a milým překvapením byla i hojná divácká účast
na obou představeních amatérských souborů, které se podílely na Zámeckém
divadelním víkendu. Ale co by pomohl super atraktivní program nebo obrovské
zaujetí organizátorů, kdybyste na něj nepřišli vy, diváci. Za vaši podporu a účast
bych vám chtěla tímto za sebe i všechny organizátory velice poděkovat.
Ještě k aktuálním informacím z oblasti kultury. Určitě si nenechte ujít výstavu
Rychlé šípy v zámecké galerii, jejíž vernisáž proběhla v neděli 2. září. A z akcí,
které jsou ještě před námi, bych ráda upozornila na ostrožské hody, které se
v letošním roce konají v termínu 19. – 21. října.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát příjemné babí léto a školákům bezproblémový nový školní rok, aby si ho s nimi užili rodiče i učitelé.
Ing. Jiřina Galušková
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Zdeňka Pokorná.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 900 ks, cena 15 Kč,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: A. Helmichová,
O. Matějík, I. Helmich, L. Kovařík.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka červnových
Ostrožských listů je 17. 5. 2012.
Přicházející podzim ohlašují houfující se práci
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 15/2012 konané dne 30. 7. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/15/A/1 – rada města schvaluje dar
Sociálním službám Uh. Hradiště – Domovu
důchodců Uh. Ostroh v�hodnotě 7.000 Kč
za účelem zřízení přístřešku pro kola.
2012/15/A/2 – rada města schvaluje snížené nájemné za část pozemku p.č. 827/
12 o výměře 50 m2v�částce 5.000 Kč za
rok 2012 .
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU KE SCHVÁLENÍ:
2012/15/C/1 - rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej
částí pozemků v�k. ú. Kvačice p. č. 722/2,
p. č. 722/3 o celkové výměře 84 m2 dle GP
č. 296-121/2012 za cenu 50 Kč/m2.
2012/15/C/2 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely
zřízení a provozování zatížené distribuční
soustavy spočívající v�umístění nového kabelového vedení NN 24 m, 1x podp. bodu
NN a 1x pilíře NN na části pozemku p. č.
117/47 v�k. ú. Kvačice.
2012/15/C/3 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města směnu pozemku p. č.
950/7 ve vlastnictví Ostrožska, a.s. (trvalý
travní porost) v�k. ú. Uherský Ostroh o výměře 1002 m2 za 2/8 pozemku p. č. 8131
o výměře 1001 m2ve vlastnictví města.
2012/15/C/4 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh změny v�rozpočtu :Na základě podaného da-
ňového přiznání zaúčtování daně z�příjmu
právnických osob za obec za zdaňovací
období rok 2011 ve výši 1.784.100 Kč.
Povýšení příjmové strany rozpočtu u pol.
1122 Daň z�příjmu právnických osob za
obec o 1.785.000 Kč
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
6399 Ostatní fin. operace, pol. 5362 platba
daní a popl. o 1.785.000 Kč.
2012/15/C/5 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení návrh
změny v�rozpočtu města:Účelovou neinvestiční dotaci od Ministerstva financí ve
výši 70.000 Kč, určenou na pokrytí nákladů
spojených se zajištěním předávání informací – Pomocný analytický přehled. UZ
98007.
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4111 Neinvestiční přijaté transfery z�všeobecné pokladní správy o 70.000 Kč
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 6171
Činnost místní správy o 70.000 Kč
2012/15/C/6 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení návrh
změny v�rozpočtu města:Neinvestiční dotaci ze SR ve výši 20.000 Kč poskytuje Ministerstvo financí na úhradu výdajů vzniklých
v�roce 2012 v�souvislosti s�přípravou voleb
prezidenta České republiky v�roce 2013.
UZ 98008.
Povýšení příjmové strany rozpočtu u pol.
4111 Neinvestiční přijatý transfer z�všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu o 20.000
Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 6114
Volby do Parlamentu ČR o 20.000 Kč.
2012/15/C/7 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení návrh
změny v�rozpočtu města:Podíl ze zisku společnosti OTR, s.r.o. Buchlovice ze rok 2011
ve výši 153.000 Kč.
Povýšení příjmové části rozpočtu u § 6310
Obecné příjmy z�finančních operací, pol.
2142 příjmy z�podílů ze zisku o 153.000 Kč
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost, pol. 5901 nespec. rezerva
o 153.000 Kč
2012/15/C/8 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení návrh na
změny v�rozpočtu města:Účelovou neinvestiční dotaci z�rozpočtu města Uherské Hradiště ve výši 190.000 Kč na náklady spojené s�provozem profesionální knihovny.
Povýšení příjmové strany rozpočtu u pol.
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
o 190.000 Kč
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 3314
Činnost knihovnická o 190.000 Kč
2012/15/C/9 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení návrh na
změny v�rozpočtu města:Účelovou neinvestiční dotaci z�fondu kultury Zlínského kraje
ve výši 80.000 Kč určenou na restaurování
sochy sv. Floriána z�druhé pol.18 stol. v�KÚ
Ostrožské Předměstí.
Povýšení příjmové strany rozpočtu u pol.
412. Neinvestiční přijaté transfery o 80.000
Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 3326
Záchrana hodnot místního významu – kapličky o 80.000 Kč
E. RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
2012/15/E/1 - rada města bere na vědomí
Přehled hospodaření města k 30. 6. 2012.
2012/15/E/2 – rada města bere na vědomí
informaci DDM Pastelka o postoupení práv
soutěže Aerobic Tour DDM Uh. Ostroh,
p.o., jinému subjektu za předpokládanou
cenu 10.000 Kč.
Agenda sociální práce na Městském úřadě Uherský Ostroh
V souvislosti se sociální reformou byly od 1. ledna 2012 z Městského úřadu v Uherském Ostrohu převedeny veškeré sociální
dávky na Úřad práce ČR / do Uherského Hradiště/.
Na městském úřadě však nadále zůstává agenda sociální
práce.
Jde o pomoc lidem, kterým se nedaří vyřešit svou nepříznivou
životní situaci vlastním úsilím a z toho důvodu jsou ohroženi
sociálním vyloučením.
Sociální práce na Městském úřadě v Uherském Ostrohu je zaměřena zejména na pomoc s problémy lidí, kteří se / z vlastní
viny či bez vlastního přičinění/ ocitli v dlouhodobé nezaměstnanosti, dluhové pasti, jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo neumí
hospodařit se svými finančními prostředky.
Sociální práce hledá způsob, jak člověku pomoci překonat problém, na který sám nestačí tak, aby mohl ve svém prostředí
optimálně fungovat. Tento člověk však sám musí chtít svůj problém řešit.
Sociální pracovník, který disponuje potřebnými znalostmi buď
4
zajistí pomoc sám, nebo zprostředkuje pomoc jiných návazných služeb.
Sociální pracovník s klientem nevede správní řízení ani ho nekontroluje. Vyslechne jeho problémy a nabízí mu pomoc a poradenství.
Do obydlí klienta může vstoupit pouze s jeho souhlasem a musí
se při tom prokázat služebním průkazem.
Na Městském úřadě v Uherském Ostrohu, Zámecká 24, vykonává sociální práci pro Uherský Ostroh, Ostrožskou Novou Ves
a Ostrožskou Lhotu sociální pracovnice :
Mgr. Renáta Šilhavá, dv. č. 213, tel. 572430527,
[email protected]
Na ni je možné se obracet o radu nebo konkrétní pomoc.
Sociální pracovnice městského úřadu je připravena řešit i v součinnosti s rodinami, blízkými, případně se soc. a zdravotním
zařízením, problematiku osamělých seniorů, osob se zdravot-
www.uhostroh.cz
ním postižením nebo osob s duševním onemocněním, osob,
pečujících o osoby závislé na péči jiné osoby, osob ohrožených
rizikovým způsobem života/ patologičtí hráči, alkoholová a drogová závislost,/ , ale i rodin s dětmi i problematiku imigrantů .
Informace pro osoby, které pobírají dávky v hmotné nouzi,
případně jsou nezaměstnaní a vedeni v evidenci ÚP:
Úřad práce Uherské Hradiště má pro své klienty / z Uherského Ostrohu, Ostrožské Lhoty a Ostrožské Nové Vsi / v Uher-
UPOZORNĚNÍ
Město Uherský Ostroh upozorňuje na uzavření cyklostezky
v úseku od farmy Ostrožska , a.s.v Uherském Ostrohu do
Ostrožské Lhoty z důvodu výstavby nové části cyklostezky.
Stavební práce budou zahájeny 20. srpna. 2012 a potrvají do
konce října 2012. Ve směru od Ostrožské Lhoty bude cyklos-
ském Ostrohu v kanceláři sociální pracovnice dv. č. 213
úřední hodiny každou středu od 12.30 hod. do 16.00
hod.
Straková Bohumila
vedoucí hospodářsko správního odboru
tezka sjízdná pouze po Oboru.
Od 3. září budou zahájeny stavební práce na cyklostezce
podél potoka Okluky od ulice Polní po farmu Ostrožska,
a.s. v Uh. Ostrohu. Tato polní cesta bude po dobu výstavby
pro veškerý provoz uzavřena a nebude ji možné využívat ani
jako objízdnou trasu právě rekonstruované silnice I/55.
Odbor investic
Zpřístupnění věže a nejstarší části zámku v Uherském Ostrohu
Po dvouleté přestávce se opět rozběhly
stavební práce na zámku v Uherském
Ostrohu. Po jejich dokončení v roce
2013 bude možno navštívit vyhlídkovou
věž zámku a nejstarší místnost zámku
v původní hranolové věži pevnosti ze
13. století. V rozích této místnosti byly
v roce 2010 nalezeny fragmenty kamenné gotické klenby. Z hlediska historického a památkového vývoje stavby se jedná o unikátní prostor, který ve
své obnažené konstrukci kamenného
zdiva prezentuje několik cenných stavebních etap zámku.
První etapa stavebních prací v letošním
roce je realizována s finanční pomocí
Zlínského kraje. Dotace ve výši 790 tis.
Kč bude poskytnuta v rámci Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových
zón Ministerstva kultury ČR. Celkové
náklady první etapy jsou ve výši 2 048
tis. Kč. Rozdíl celkové částky a dotace
Zlínského kraje uhradí město ze svého
rozpočtu.
odbor investic
Prodej nemovitosti v Uherském Ostrohu
Dům – dříve sídlo Základní umělecké školy
Adresa : Kostelní 155, 687 24 Uh. Ostroh, Zlínský kraj, okres
Uherské Hradiště, k.ú. Uherský Ostroh
Cena nemovitosti : 1 500 000,- Kč
Popis nemovitosti : jednopatrová budova se sedlovou střechou,
částečně podsklepená. V přízemí jsou dvě místnosti, v patře
čtyři místnosti, sociální zařízení. Vodovodní, plynová a kanalizační přípojka, zpevněná plocha dvora. Výměra pozemku 504
m2 z toho zastavěná plocha 151,80 m2.
Prohlídka je možná po dohodě na tel.č. 572 430 523 – ing. Fianta nebo 572430533 – Krejčíková (MěÚ Uherský Ostroh)
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Odvezli nám Floriánka
Kdy?
V dopoledních hodinách v pondělí
30. července 2012.
Kam?
Do restaurátorské dílny MgA. Tomáše Martináka v Uh. Hradišti.
Proč?
Socha světce, sloup i podstavec, na
němž stála, dostanou po letech nový
háv.
Kdy jej vrátí zpět?
Pokud půjde vše podle plánů, pak do
poloviny měsíce října.
Kdo to zaplatí?
Na restaurování sochy sv. Floriána
město získalo účelovou neinvestiční dotaci z fondu kultury Zlínského kraje ve
výši 80.000 Kč. Zbylé náklady do cel-
kové výše 139.200 Kč budou uhrazeny
z rozpočtu města.
Kdo byl svatý Florián?
Jeden z našich nejpopulárnějších
světců. Je patronem proti požárům,
stal se proto vděčným námětem pro
výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Je též
patronem hasičů, kominíků a zedníků.
Bývá zpodobňován jako voják ve zbroji s mečem a korouhví, v ruce obvykle
s putnou, z níž lije vodu na hořící kostel
stojící mu u nohou. O jeho svátku – 4.
května – je zakázáno rozdělávat oheň
a nosit vodu, jinak usedlost může stihnout neštěstí.
Žil na přelomu 3. a 4. století /zemřel
roku 303/, působil jako plukovník řím-
ského vojska v Cetii /dnes rakouská
obec Zeiselmauer/. Jako horlivý křesťan se přidal v Laureacu k těm, kteří
byli vězněni pro víru, protože toužil po
mučednické smrti. Soudce jej dlouho
přemlouval, aby se křesťanství vzdal.
Poté mu byl kolem krku uvázán provaz
s balvanem a byl svržen z mostu do
řeky Enže.
Socha sv. Floriána je zapsána
v ústředním seznamu kulturních nemovitých památek Ministerstva kultury
ČR. Jedná se o hodnotnou barokní
sochařskou práci z druhé poloviny 18.
století – na dvoustupňové základně vysoký masivní toskánký sloup, na jeho
přední straně plastická kartuš s nápi-
sem: opraven 1887; na kruhové podnoži socha světce v životní velikosti.
V minulých číslech OL jsme se již několikrát zmiňovali o požárech, které měnily obraz návsi Ostrožského Předměstí
/rok 1867, 1872,1883, 1902/. Největší
pohroma způsobená požárem však
postihla tuto část obce roku 1751. Pamětní kniha městyse Ostrožské Předměstí uvádí doslovný záznam přebraný
ze „staré žluté knihy“: „Léta Páně 1751
dne 23. juli, kterýžto den jmenovitě sv.
Libora jest, byl o půl šesté hodině před
večerem vyšel jest oheň na Předměstí
Ostrovském ze stavení jistého Josefa
Zuchny. Poněvadž včas žní bylo a lidé
větším dílem v poli žali, ta svrchu jmenovaná žena Zuchnova postavila masné
na oheň a šla do pálenice nejaké peníze
na měřicu rži sobě vypůjčit. V tom čase
se to masné chytilo a tu hrozný oheň se
vznikl, takže v té půl hodině, totiž do šesti hodin, 72 domů v jednom ohni zůstaly a počnouc od dvora panského, krom
Chaloupek, které blíž hospody Osmeka
leží, dolů až po žábí ulicu obě strany
v popel obráceny jsou tak, že i zahradník v knížecí zahradě vyhořel. A poněvadž od Lukevského regementu rejtaři
jak v městě, tak na Předměstí leželi, kte-
rým na Předměstí ležícím velká škoda
učiněna jest i jednomu kůň se popálil,
který na třetí deň skapal. Ti však vojáci při tak hrozném divadle nevypravitelné lermo činili, z čehož i ve městě
velký strach a bázeň povstala, že i tu
své statky sklízeti a opatřiti počali.Od
kterého tak ohnivého hostě budoucně nás Bože sám a milý svatý Floriáne
ochraňuj a obraňuj.“
Svoji prosbu naši předkové bezprostředně po ničivém požáru korunují
i činem – nechávají zhotovit sochu
světce a staví ji na čestné místo – při
6
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
výjezdu z dědiny. Abychom pochopili
situaci, kde že Floriánek stál, je třeba
se zmínit o výjezdech do polí z horní
části návsi. Ještě na počátku 80. let
19. století byly dva. Pravá hlavní výjezdní „drahová cesta“ protínala areál
dnešní firmy Ostroh, spol, s r. o. /dříve
řeznická a velkouzenářská firma Karla Haška, která postupně v letech na
konci 19. a počátku 20. století skoupila zahrádky, domky a stodoly zde
stojící a prostor scelila v jeden velký
komplex/, překročila silnici vedoucí
do Kvačic a pokračovala mezi hřbitovem a bývalou kontribučenskou
sýpkou přímo do polí. Když bylo roku
1884 přikročeno ke stavbě železnice,
byla tato cesta železniční tratí přeťata a tím dosavadní výjezd z vesnice
do polí zrušen. Jako nový výjezd na
„drahovou cestu“ byla zřízena cesta
nová, vedoucí od blatnické silnice
vpravo podél železniční trati. Levá
výjezdní cesta vedla na blatnickou silnici a uprostřed ní, na úrovni rohového domu čp. 165 /ještě do nedávna
patřil krejčímu panu Pavlusovi/ byla postavena ona socha. Zda už tenkráte stávala na vysokém sloupu, není známo.
Poněvadž se po zrušení části „drahové
cesty“ stala tato cesta hlavní výjezdní
cestou a výjezd byl na nejužším místě
sochou stísněn, byla tato roku 1887
opravena a přenesena na své nynější
stanoviště. Do schodu pod sloupem
byla zazděna „pamětní listina“, která
po 125 letech spatřila opět světlo světa
právě v červenci letošního roku. Naši
předkové se dopustili velké neprozřetelnosti, když poselství určené příštím
generacím svěřili železné krabičce, jež
ve vlhkém prostředí zkorodovala a rozpadla se na tisíc drobných kousků.
Stejný osud potkal i dobový tisk, který
místo skutečné pamětní listiny ukrývala.
Radovat jsme se mohli jen z nálezu 13
mincí různé hodnoty obalených hlínou
a ve většině případů i měděnkou.
Na přiložené fotografii zachycující pohled do dědiny z horní části návsi a pocházející z prvních let po roku 1900
vidíme sochu ve čtvercové dřevěné
ohrádce /v pozdějších letech byla
nahrazena železným plotem z tyčoviny s ohýbanými prvky/ osázenou
třemi lipami. Jedna z nich poskytuje
Floriánkovi stín do dnešních dnů.
A na závěr ještě pověst, která
se uchovala do 2. poloviny 19. století. Po napoleonských válkách bylo
v předměstské obci ubytováno italské vojsko z Lombardie, které si zde
počínalo ne zrovna přátelsky. Jistý
italský voják si snad z bujnosti či svévole vzal za terč sochu sv. Floriána.
Vypálil proti ní z bezprostřední vzdálenosti dobře mířenou ránu z pistole,
která světce zasáhla do prsou. Olovo
koule se rozstříklo, odrazilo od sochy
a střepiny zasáhly rouhače do obou
očí tak, že klesl těžce raněn a zbaven
zraku k zemi.
Připravila Věra Hendrychová
Střípky z městského úřadu
Stejně jako v letech předcházejících i letos
měl na závodech dračích lodí své zástupce
mikroregion Ostrožsko. Za mohutného povzbuzování si posádka složená ze zástupců
Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi,
Ostrožské Lhoty, Hluku, Blatnice a Veselí
nad Moravou přijela pro krásné 11. místo. Na
výborné umístění má mimo tréninků určitě
vliv
zkušenost a kvalita celé posádky.
-EZŽe nejenom prací je člověk živ, se přesvědčili zaměstnanci úřadů z Uh.Ostrohu, Ostr.
Nové Vsi, Ostr. Lhoty a Hluku, když vyrazili
na cyklovýlet regionem Ostrožsko. Svou cestu zahájili v Uherském Ostrohu, pokračovali
do Ostrožské Lhoty a do Hluku. Z Hluku
projeli nezpevněnou cyklostezkou do Blatničky, odtud cyklostezkou mezi vinohrady
nad Blatnici pod Sv. Antonínkem a tzv. „Cestou lásky“ do Ostrožské Lhoty,( kde navštívili
místní muzeum. K výletu patří opečený špekáček a pak návrat domů). Někteří byli velmi
překvapení, že v jejich okolí existuje cyklotrasa s tak nádhernou přírodní scenérií.
-EZ-
7
OSTROŽSKÉ LISTY
Společenská kronika
Narodili se
Diamantová svatba
27. 06.
07. 07.
10. 07.
20. 07.
20. 09.
Kryštof Jančařík, Mašovy
Patrik Omasta, Drahová
Hugo Nožička, Sv.Čecha
Maxmilián Kunovjánek, Luční
Jubilanti září
75 let
12. 09.
14.09.
Ludmila Malíková, Zemědělská 242
Marie Němečková, Svobodova 32
87 let
19. 09.
Terezie Hýlová, Domovinka
88 let
10. 09.
25. 09.
Marie Zalubilová, Blatnická 387
Marie Botková, Studená 617
Libuše a Vladimír Oherovi,
Komenského 167
Sňatky
16. 06.
Jan Jureček, Uherský Ostroh
a Jana Půčková, Uherský Ostroh
23. 06.
Jan Hudeček, Veselí nad Moravou
a Zuzana Matulková, Uherský Ostroh
30. 06.
Martin Iš, Veselí nad Moravou
a Alena Skokaničová, Uherský Ostroh
90 let
06. 09.
Ludmila Hýlová, Domovinka
30. 06.
Josef Augustin, Uherský Ostroh
a Helena Křivdová, Brno
91 let
05. 09.
23. 09.
Marie Jurásková, Školní 464
Antonín Malůš, Pod Lipami 60
14.07.
Marek Wasserbauer, Veselí nad Moravou
a Bohumila Haláčová, Uherský Ostroh
Zemřeli
02. 07.
06. 07.
8
Blanka Tuháčková
Radek Přibyl
/1980/
/1984/
www.uhostroh.cz
MIKROREGION OSTROŽSKO
Akce nejen na Ostrožsku
AKCE NEJEN NA OSTROŽSKU – ZÁŘÍ
1. 9. 2012 od 14:00 hod.
Hurá do školy
Veselí nad Moravou (Baťův kanál)
1. 9. 2012
Bigband Jardy Vinklárka a Bussiness Band (Norsko) - závěr Veselí nad Moravou - zámecký park Orchestra
Veselského kult. léta
1. 9. – 2. 9. 2012
Oslava výročí 100 let hasičského sboru
Boršice u Blatnice
8. 9. - 9. 9. 2012
Slovácké Slavnosti vína
Uherské Hradiště
8. 9. 2012
RYTMUS, EGO
Veselí nad Moravou ( Komár)
15. 9. – 16. 9. 2012
od 13:30 průvod od OÚ
Blatnické vinobraní
Blatnice pod Sv.Antonínkem
22. 9. – 23. 9. 2012
Oskorušobraní
Salaš Travičná nad Tvarožnou Lhotou
28. 9. – 30. 9. 2012
Hody s právem
Ostrožská Nová Ves
28. 9. – 1. 10. 2012
Dětský bazárek
Ostrožská Lhota
Každou neděli od 14:00 hod. hraje v lázeňském parku v Ostrožské Nové Vsi DH Novovešťanka.
Milé /nejenom/ maminky, srdečně Vás zveme na již tradiční
DĚTSKÝ BAZÁREK
- prodej podzimního a zimního dětského oblečení, obuvi, těhotenské módy, hraček, kočárků a jiných
věcí pro Vaše malé miláčky.
28. září - 1. října 2012 v Pastoračním domě
Ostrožská Lhota ( u kostela )
Příjem věcí k prodeji: pátek 28.9.2012 od 15:30 hod. do 19:00 hod.
(1 ks = 1 Kč za příjem + 10% z prodeje věcí)
Prodej: sobota 29.9.2012 od 10:00 hod. do 18:00 hod.
neděle 30.9.2012 od 13:00 hod. do 18:00 hod.
Výdej věcí: pondělí 1.10.2012 od 17:00 hod.- 18:00 hod.
K prodeji si prosím přichystejte seznam věcí( např.1.červené triko krátký rukáv 30 Kč) s číselným
označením a vaší značkou, nejlépe označit dvakrát a na viditelné místo( třeba na lísteček za krk)pro
případ odlepení (SEPA 30,-). Soupravy dobře sepnout k sobě! Oblečení prosíme pouze čisté.
V případě jakýchkoliv dotazů volejte 733 505 343.
9
OSTROŽSKÉ LISTY
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE ZÁŘÍ
10.-14.9.2011 – INFORMAČNÍ SCHŮZKY
KROUŽKŮ
11.9.2012 – DEN PRO SVĚTLUŠKU
Více informací naleznete na webových stránkách a letácích
s nabídkou volnočasových aktivit pro děti a dospělé.
Charitativní sbírková akce na pomoc zrakově postiženým
lidem. Akce bude probíhat celý den v Uherském Ostrohu
a Ostrožské Nové Vsi.
10.9.2012 – ZAHÁJENÍ PROVOZU
MATEŘSKÉHO CENTRA PASTELKA
17.-21.9.2012 – ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ
Mateřské centrum Pastelka můžete v letošním roce navštěvovat v pondělí a ve čtvrtek v čase 9.00 – 11.00 hodin. Veškeré
informace získáte na webových stránkách a při úvodní hodině.
Jednotlivé kroužky budou probíhat dle stanovených
termínů.
Mgr.Bc.Eva Hlůšková
TÁBOR PROKLETÍ RYTÍŘŮ KULATÉHO STOLU
DDM Pastelka nezahálel ani v srpnu. Hned druhý srpnový týden obsadila osmdesátka táborníků RS Hájenka v Pohořelicích
jako svou táborovou základnu. Jak už sám název tábora napovídá, ocitli jsme se v době chrabrých rytířů a mocných mágů. Děti
se velmi statečně chopily svého úkolu a společně s Merlinem
porazily mocnou čarodějnici Morganu, za prokázání své odvahy
byly náležitě odměněny pokladem.
Kateřina Dvouletá
JAK DÉŠŤ ROZPUMPOVAL KREV V TÁBORNICKÝCH ŽILÁCH
Na počátku letošních prázdnin stál před vchodem domu dětí
a mládeže netrpělivý zástup dětí, které se v hojném počtu odvážily přihlásit na sportovní tábor „Pastelka v pohybu“. Je nasnadě
objasnit sloveso „odvážit“. Nuže - nejenže na děti čekala celotáborová bojovka inspirovaná pohádkou Třetí princ, ale i pověstný
pohled z koňského sedla, jenž byl součástí každodenní dopolední činnosti.
Padesát jedna nedočkavých táborníků opustilo domov za
tábornickým dobrodružstvím nebojácně, neboť – „kdo se bojí,
nesmí do lesa“, a ten se stal jejich druhým obydlím, hned po
chatkách. Přijel autobus a tři, dva, jedna…vyrážíme! Cestou necestou, polem nepolem – směrem do Jankovic, s jasným cílem:
ranch Rovná.
A co by to bylo za tábor, jehož začátek by nezdobila hra, přeci
10
„kdo si hraje, nezlobí“ – heslo, jež je zakotvené i v podvědomí
vedoucích. Proto si pro děti připravili ochotnický amfiteátr tématicky založený na již zmiňované pohádce. Hlavní vedoucí se
ujala všech priorit a zbytek jejích posluhovačů, neboli princů, si
rozebrali své předem přidělené družiny deseti členů. Na závěr
představení se všem náhodným hercům dostalo náležitého potlesku a zasloužilých ovací. Zanedlouho se o slovo přihlásila večerka a den dostal rychlý noční spád.
Dopoledne druhého dne přálo sportu a družiny se rozpojily dle svých zájmů do jinak uzpůsobených družstev. Na výběr
měly z pěti možností, a to: tanec, aerobic, mažoretění, kung fu
(+skautské dovednosti) a výtvarné tvoření. Obden se skupinky
střídaly v jízdě na koních, přičemž nevítaný host Déšť nám tuto
favorizovanou aktivitu leckdy znesnadňoval.
www.uhostroh.cz
Po obědě všichni zase zmobilizovali své síly a vydali se na první čelní srážku s lesní hrou. Již její název „Zmizení královského
města“ napovídá něco málo o tom, co se v lese odehrávalo. Účelem hry, a nejen té první, bylo získat, co nejvíce dukátů, jejichž
prostřednictvím si pak měli vybojovat poklad. Avšak…jak se dostat k pokladu?? Jen král to věděl, a proto každý den odměňoval jednotlivé děti z družin za jejich výjimečné počiny částí mapy.
Ty se pak daly pospojovat jako puzzle a napověděly družinám,
kudy se dostat k pokladu. Předtím než se tak stalo, museli všichni táborníci povinně zdolávat ne-lehké překážky ve formě her,
jako byly: královské pošty, královský slib, duše předků aj. Všichni
– vedoucí nevyjímaje – se vyřádili, že by v lese duši vypustili. Stopy po dravém soutěžení jsou znatelné jistě ještě nyní, stejně tak
jako uspokojení dětské hravosti a euforie ze hry. Čestně se malí
táborníci účastnili jakéhokoliv souboje se soupeři. Nadšení se
v nás probouzelo s každým ránem a nechybělo ani v dalších činnostech, ke kterým se řadilo malování erbů a skládání hymny.
Den se se dnem sešel. Táborový týden uběhl rychlostí písku
na přesýpacích hodinách a bylo na čase jet domů. Doufáme,
že táborové zážitky daly příznivý nádech letošním prázdninám
a ahoj na potáborovém setkání.
Lucie Morávková,
celý článek na www.ddmpastelka.cz
KROUŽKY
11
OSTROŽSKÉ LISTY
Aerobik
Mažoretky
12
Kytary
Mateřské centrum
Orientální tance
Stolní tenis
www.uhostroh.cz
13
OSTROŽSKÉ LISTY
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
STŘÍPKY ZE ŽIVOTA DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ
DĚTSKÉHO DOMOVA
PRÁZDNINY ZA NÁMI, ŠKOLA PŘED NÁMI – JAKÉ BYLY, JAKÁ BUDE ?
Prázdniny skončily a jaké byly ? Pro děti krátké, pro nás dospělé
určitě dlouhé a hlavně byly SKVĚLÉ! Většina dětí dětského domova odjela na prázdniny ke svým rodinám. Ti, kteří zůstali, domů
nechtěli nebo nemohou nebo mohou jen velmi krátce, se museli
podřídit programu jim „nalinkovanému“. A ten taky nebyl nejhorší.
Honza s Petrem odjeli do dětských lázní, kde se učili jak zdravě žít
a neničit svůj organismus v mladém věku. Po jejich příjezdu jsme
konstatovali, že cíl byl naplněn a hlavně, ať hochům návyk hodně
dlouho vydrží. Martin s Michalem a Michaelou odjeli na svůj první
tábor v životě - na Maršov. Byli plni očekávání a až na malé výjimky
byli maximálně spokojení, klidně by zůstali i déle. Měli však domluven pobyt v dětské ozdravovně, a tak se v polovině léta odebrali do hor, do Špindlerova Mlýna. Když viděli kopečky, cestičky
nahoru a zase dolů, chtěli okamžitě odjíždět nazpět. Zlákalo je
však krásné prostředí ozdravovny a domů přijeli zase spokojeni.
A co dělat s těmi, co ukončili základku? Nejraději by asi leželi u televize, případně zašli na nějakou párty, on někdo nakoupí,
uvaří, my to ani nemusíme sníst, no to je nuda. Tak to tedy ne. Mladíkům byla zajištěna brigáda. Ráno v pět na kolech odjezd, odpoledne ve tři návrat, nakoupit, uvařit, vyprat, vyžehlit, vytrhat trávu,
zalít záhonky, … to jsou prázdniny!!! Ano, ano, život není peříčko,
a proto těžko na cvičišti (na brigádě), lehko na bojišti (v samostatném životě). A to za všechnu práci dostali zaplaceno. Dovedete
si představit, těch řečí a škaredých pohledů, když někteří odjíždí
na pracovní „tábor“ pouze za stravu a pobyt. Raději nedomýšlejte.
Ale i tento pobyt byl nakonec super.
Náš fotbalista Michal dostal nabídku zúčastnit se fotbalového
kempu, který pořádal KFS v Morkovicích pod patronací zlínského fotbalisty Ondry Čelůstky. Nabídky využil a měl tak možnost
poznat tréninkové metody jak krajských pracovníků, tak ligových
trenérů z 1. FC Slovácko a Zlína. V průběhu pobytu se setkal
i s některými fotbalisty jednotlivých týmů. Michal chválil a trenéry
byl chválen.
Nejen prací, cestou ke zdraví a zábavou žije dítě z dětského domova, ale také učením. Na konci prázdnin se čtveřice „náctiletých
záklaďáků“ zúčastnila jazykového kurzu na gymnáziu na Velehradě. Lukáš, aby se přeorientoval z češtiny na angličtinu, když to teď
bude jeho hlavní jazyk ve všech předmětech mimo češtiny; Pavla, aby se angličtinu sama pro sebe naučila i učit, když pomáhá
mladším (a pomáhá dobře); Pavel, aby po prázdninách věděl, že
existují i další jazyky mimo češtiny; a poslední Robin, který bude
vykonávat z angličtiny opravku a samotnému se učit nechce. Tak
snad to zvládne.
V průběhu prázdnin ještě nastaly změny i v kolektivu. Po několika letech pobytu v domově odešel k mamince Petr a zahájí tak
další studia na střední škole v místě bydliště. Byly k nám umístěny sestry Jiřina s Jarmilou. A po rodičovské dovolené se k nám
vrátila teta Kamila. Všem jim v nových či staronových působištích
přejeme hodně zdaru.
A co si přát do nového školního roku? Šikovné učitele, spoustu
nových poznatků, sem tam nějakou úlohu a hlavně, ať ten školní
rok uteče tak rychle, jako tyto prázdniny
Mgr. Jana Frühaufová, řed DD UO
14
www.uhostroh.cz
Základní škola
DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU S ÚSMĚVEM!
Honzík volá do školy
Honzík:Prosím omluvte dnes Jendu z vyučování.
Učitelka: A kdo volá ?
Honzík: Moje matka!!
Učitel dopravní školy se ptá:Můžeš uvést délku železničích
tratí v čechách?
Ve kterém roce?
To je jedno.
Tak tedy... V roce 1410: 0 Kilometrů
Ve tři v noci zazvoní profesorovi telefon, ozve se tichý hlas:
„Probudil jsem tě?“
„Hmm, ano...“
„Tak to je dobře, protože já se ještě učím, ty prevíte!“
U maturity:
˝Jak se jmenujete?˝
˝František Vopička.˝
˝A čemu se smějete?˝
˝Jen tak, mám radost, že jsem hned první otázku zodpověděl tak
dobře...˝
Matka telefonuje učitelce: „Prosím vás, nedávejte dětem úlohy
z matematiky, ve kterých láhev piva stojí korunu osmdesát. Manžel pak nemohl celou noc usnout!“
Jak vzniklo slovo ŠKOLA???
Š-íleně
K-ruté
O-btěžování
L-íných
A-deptů
Ve školní jídelně si přisedl student k profesorovi a ten
říká: „Prase si nezaslouží, aby sedělo s labutí.“
Student se zvedl s odpovědí: „Tak já letim.“
Čímž samozřejmě pana profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu dá zabrat u zkoušek. Bohužel pro něj, student
na vše odpověděl bezchybně.
Proto mu dává poslední otázku: „Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlů a v jednom bylo zlato, ve druhém rozum, který byste si vybral?“
Student po chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem.
Profesor vítězoslavně: „No vidíte, a já bych si vybral ten
s tím rozumem.“
Student neváhá: „Vždyť jo, každý si vybere to, co mu chybí.“
Profesor už je tak vytočený, že na studentův test napíše
BLBEC a pošle ho pryč.
Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení a za
chvíli se vrátí s otázkou:
„Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu žádnou známku...“
Připravila Andrea Helmichová, zdroj internet
15
OSTROŽSKÉ LISTY
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Korálky ze školky
Malí kovbojové a ladys
z křesťanské mateřské
školy
své umění předvedli o prázdninách na táboře Dopravák na Smrďavce. Navíc zde
učili tyto tance malé i velké táborníky.
Poděkování patří rodičům, kteří je na tuto
pěknou akci přivezli.
Začátek školního roku 2012-13 – zahájení provozu po prázdninách v pondělí 3. 9. společně se ZŠ. Kolektiv pra-
covnic naší KMŠ nezměněn. Od září zvyšujeme platbu „školného“ z 320.- na 350,-Kč.
První akce, která nás čeká je tradiční Díkůvzdání na školkové zahradě – ve čtvrtek 20. 9. od 16 hodin. Zveme naše bývalé školáčky
i děti a rodiče, kteří naši KMŠ nenavštěvují. Přineste si něco na opékání, příp. občerstvení na „stůl hojnosti“.
Zdeňka Baladová – ředitelka KMŠ
Ha
,
aló, hlásí s
h
,
e
ló
Haló, haló, hlásí se Mateřská škola Sídliště
Prázdniny už definitivně zavřely za sebou
dveře. Zazvonil zvoneček, zahoukala píšťalka a vláček kolejáček se rozjel do naší
barevné školky. Přivezl nám spoustu nápadů, pohádek, písniček a úkolů. Vláček je
naším novým symbolem Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Přiváží nové zajímavé náměty pro práci
s dětmi. Děti se můžou těšit na setkání se
skřítky, na hledání zlaté hvězdy, na hastrmánka, na cestování se Sluníčkem a na
mnoho dalších zajímavých nápadů.
V letošním školním roce přibudou do mateřské školy na Sídlišti nové paní učitelky.
16
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Modrou třídu bude učit paní učitelka: Mgr.,
Miluše Vosáhlová a Lenka Dedková, ve žluté třídě se děti opět setkají s paní učitelkou:
Mgr. Bohdanou Ševčíkovou a Lucií Veselou, ve speciální třídě oranžové bude paní
učitelka Mgr. Veronika Trávníčková a Bc.
Klára Jagošová, paní učitelka Světlanka
odešla na mateřskou dovolenou. V zelené
třídě zůstává stejné obsazení paní ředitelka: Mgr. Světla Mitáčková a paní učitelka
Svatava Blahová. V letošním školním roce
zahájí docházku 96 dětí, stejně jako loni.
V druhé polovině minulého školního roku
byla kapacita MŠ zcela zaplněna, do MŠ
docházelo 100 dětí.
Naše kreativní a tvořivé paní učitelky krásně vyparádily třídy pro děti, paní uklízečky
je krásně pouklízely a paní kuchařky vy-
desinfikovaly celou kuchyň, a tak nezbývá
už nic než začít.
Milé děti, těšíme se na vás, abychom mohly rozjet parádní a veselou jízdu celým školním rokem.
Všem dětem přeji úspěšný školní rok,
velkou chuť do učení, hodně zajímavého
poznání a také dobré kamarády a skvělé
učitele.
Přeji všem pedagogům taktéž hodně úspěchů, chuti do práce a dostatek trpělivosti.
Jak praví J.A. Komenský: Pravý účel není
v podstatě nic jiného, než aby škola byla
dílnou lidskosti a předehrou života, aby
zde probíhalo všechno, co člověka činí
člověkem.
www.uhostroh.cz
Kultura
v Uherském Ostrohu
KULTURNÍ AKCE V UHERSKÉM OSTROHU V ZÁŘÍ
2. 9.
2. 9.
5. 9.
8. 9.
11. 9.
19. 9.
15.00
17.00.
17.00.
10.00
20. 9.
16.00
18.00.
Vernisáž výstavy Rychlé šípy
Šašek Franta a klaun Pepe
Klub dříve narozených
Ostrožský tah Fitmin2012
Den pro světlušku
Vyprávění súisovatele Vlastimila
Vondrušky
Díkuvzdání
zámecká galerie
nádvoří zámku
koncertní sál
areál myslivny
DDM
Taneční sál
městská knihovna
odbor kultury
GS
Ostrožský pulling club
DDM
městská knihovna
zahrada KMŠ
MŠ s křesťanskou výchovou
REKORDNÍ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO
Nezdá se vám, že letošní léto skončilo
poněkud předčasně? Nemyslím počasí,
to nás odměňovalo parádními horky, ale
příroda, jakoby přivolávala podzim s úpěnlivou naléhavostí. Od půlky srpna už začalo
žloutnout listí na stromech a ptáci se houfovali, připraveni odletět do teplejších krajů.
Nevím, snad se vše zase uvede do pořádku a my si budeme moci užívat dlouhého
a krásného podzimu. Jaké bylo kulturní
léto na zámku? To nám naštěstí předčasně
neskončilo, ale rozmanitosti a překvapení
si pro nás rozhodně nachystalo dostatek.
O akcích odehrávajících se ještě v červnu
a na začátku července jsme vás informovali již v minulých listech. A ačkoliv poslední
akce Zámeckého kulturního léta proběhly
až po uzávěrce Ostrožských listů, můžeme
konstatovat, že návštěvnost byla až neskutečně rekordní. Celkem přes 4 tisíce lidí se
zúčastnilo 16 akcí, což je takřka třikrát více
než v předchozích letech. Je vidět, že lidé
už si cestu na zámek našli.
Na organizaci Zámeckého kulturního léta
se podílel nejen odbor kultury, ale také
městská knihovna, DDM Pastelka, ZUŠ,
občanské sdružení Galuškovo Slovácko,
folklórní soubor Ostrožan II, šermířská a divadelní společnost Memento mori, folková
hudební skupina Nezapomeň, z jednotlivců potom především Rostislav Polehňa,
který zorganizoval koncert Báry Basikové,
Radek Nožička s Magdou Štachovou, kteří
připravili výstavu Uherský Ostroh v Obraze
a Ladislav Vyskočil, který aktivně přispíval
k organizaci výstavy Rychlé šípy. Zámecké
kulturní léto by vám zdaleka nemohlo nabídnout tak široké spektrum pořadů bez
přispění řady sponzorů: Zlínského kraje,
firem Drostav, YARO, Proles, Dyas, Ostrožsko a.s., Jednota s.d. a Tradix. Všem sponzorům samozřejmě děkujeme a doufáme
ve zdařilou spolupráci i v dalších letech.
Ráda bych na tomto místě poděkovala i rádiu Brno, které svou intenzivní propagací
akce Slavnosti Přemysla Otakara II. určitě
přispělo k tak vysokému počtu návštěvníků (1.136).
Ale přiznám se, že ze
všeho nejvíc bych chtěla
poděkovat vám, divákům.
Vím, že jste to občas neměli jednoduché. Zvláště
propršená pohádka Příběhy včelích medvídků
vyzkoušela toleranci mnoha Ostrožanů. A přesto,
schováni v arkádách, se
děti i rodiče (197) bavili
a dlouhým potleskem odměnili divadlo Věž, které
k nám včelí medvídky již
podruhé přivezlo. Před herci jsem na oplátku smekla klobouk, když překřičeli déšť
i vyprázdněné nádvoří a odehráli příběh
bez vlastní újmy na zdraví.
Naopak výrazná horka, která mohla odradit, ale naštěstí neodradila od akcí Slavnosti Přemysla Otakara II. a Divadelního
víkendu. Letos jsme měli pozvané dvě
komedie amatérských souborů z blízkého okolí a obě byly hojně navštívené (226)
a vřele přijaté. Jak dopadli poslední akce
Zámeckého kulturního léta – pohádka Šašek Franta a klaun Pepe a výstava Rychlé
šípy vám sdělím až v příštích Ostrožských
listech. Ještě jednou děkuji všem organizátorům, sponzorům i divákům a těším se na
setkání na dalších akcích.
Andrea Helmichová
Vedoucí odboru kultury
17
OSTROŽSKÉ LISTY
Tancování na hody
Estli si chceš zatančit s hodovú chasú pod májú na
hody, toš dojdi na zkúšku na Zámek. Zkúšáme každý
pátek večér od 8. Pod pažu si nezapomeň vzít něco na
tančení.
A kdyby někdo chtěl vyrazit do průvodu aj na slavnosti
vína do Hradišťa v kroju, tak nech dojde 7. září v 8 večér
na Zámek, kde sa dozví bližší drby, co jak bude.
Hodová chasa
Letní beseda s verbířama ze
Strážnice
Letošní beseda u cimbálu byla trochu zvláštní. To proto, že jsme vám chtěli představit aspoň část finalistů ze
Soutěže o nejlepšího verbíře z MFF ve Strážnici 2012.
Našim záměrem bylo představit verbíře z různých oblas-
tí, aby byl patrný i pro nezkušené oko nějaký ten rozdíl.
A že rozptyl byl vcelku velký, může napovědět bydliště
nejvýchodnějšího a nejzápadnějšího účastníka. Aneb viděli jsme verbuňky od Starého Města až po Břeclav. A jako malá kuriozita může být informace, že za námi přijel
i Marek Pavlica, syn slavného Jiřího Pavlici z Hradišťanu.
Doprovodem jim byli Burčáci, kteří pak hráli až do pozdních nočních hodin.
Videozáznam z besedy naleznete na našem facebookovém profilu Ostrožanu II.
Rádi bychom zde poděkovali paní Zuzaně Pfeiferové
ze společnosti Takeca Company a Místní akční skupině
Ostrožsko a Horňácko za poskytnutí finančních darů,
bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Také
bychom rádi poděkovali vedení města za poskytnutí prostor.
Za Ostrožan II Vít Kašpárek
OSTROŽŠTÍ ŠERMÍŘI VYBOJOVALI PRVNÍ MÍSTO.
V druhém prázdninovém víkendu se šermíři šermířské a divadelní společnosti Memento mori zúčastnili mezinárodní soutěže skupin historického šermu v maďarském Višegrádu. V rámci největšího maďarského historického festivalu s mezinárodní
účastí vybojovali první místo v soutěži o nejlepší souboj.
V silné konkurenci šermířů mnoha skupin z Maďarska,
Polska, Slovenska i Srbska si nakonec odnesli cenný diplom
18
i uznání poroty. Šerm, pohyb, techniky, kostýmy i celkový dojem hodnotili historici, mistři bojových umění i ředitel muzea
ve Višegrádu.
Ostrožští šermíři ale nedali ostatním žádnou šanci a v bodovém hodnocení nechali cizí bojovníky daleko za sebou.
Nadělili si tak malý dárek ke dvacátému výročí vzniku skupiny.
-PJ-
www.uhostroh.cz
Zámek měl strážné až z Japonska
Na počátku srpna proběhl v Uherském
Ostrohu již tradiční mezinárodní workcamp. Na projektu, který každoročně
organizuje občanské sdružení Haštera,
se setkalo mnoho různých národností
a kultur. Tentokrát se sjeli dobrovolníci z Běloruska, Německa, Španělska
i dalekého Japonska. V rámci tohoto
workcampu dobrovolníci pokaždé
spolupracují s městem a podílejí se
na různých úkolech či projektech. Tento rok byla spolupráce zaměřená na
organizaci a pomoc při historických
slavnostech Přemysla Otakara II., kde
se veřejnost mohla s dobrovolníky setkat především během svědomitého
střežení zámecké brány. Hlavní náplní
dvoutýdenního pobytu ale byla především práce v zámeckém sklepení.
Dobrovolníci pomohli nejen svými
fyzickými silami, ale i zkušenostmi,
kreativitou a představivostí. Po perné
pomoci s vyklízením a srovnáváním
prostorů se vrhli na teoreticky zdatnější práci. Jednalo se hlavně o přesné
vyměřování jednotlivých místností.
Workcamp byl také věnován kreativní části, kdy dobrovolníci vymýšleli
a podíleli se o různé představy využití
těchto tajuplných a krásných sklepních prostorů. Workcamp ale není jen
o práci, ale také o poznávání různých
kultur, tradic a zvyklostí. Proto měli
dobrovolníci také mimo jiné možnost
cestovat po malebném okolí. Po návštěvě hradu Cimburk u Koryčan vycestovali také do nedaleké Strážnice,
kde navštívili místní skanzen a poté
projeli Baťův kanál.
Štěpán Kyncl,
vedoucí skupiny workcampu
KDY BUDOU LETOŠNÍ HODY?
Ostrožské hody s právem, tzv. tereziánské se slaví okolo svátku sv. Terezie,
který připadá na 15. října. Tradovaný
termín vychází na druhou, někdy na
třetí neděli v měsíci říjnu. Letošní ostrožské hody s právem se uskuteční
ve dnech 19. – 21. října 2012. V sobotu před hodovým termínem všichni členové chasy nosí pozvánky po
celém Uherském Ostrohu dům od
domu a zvou všechny do hodového
průvodu a hodovou zábavu. V hodový pátek pak chasa před ostrožským
zámkem postaví hodovú májku
a místní organizace zde předvedou
svá taneční pásma. Večer se pak koná
hodová beseda u cimbálu v koncertním sále zámku.
Sváteční sobota pak patří hodové obchůzce, chození po stárkoch. Před každým domem stárků nechybí ani sólo
pro stárky a jejich rodiče. Z domu starší
stárky pak průvod směřuje k místnímu
zámku, kde pod májem povoluje
hody starosta města. Hodová zábava tradičně patří dechové muzice
i taneční kapele. Ostrožské hody
jsou završeny nedělní hodovou mší
v kostele sv. Ondřeje.
19
OSTROŽSKÉ LISTY
Knihovna
V rámci 16. ročníku Týdne knihoven, který se již tradičně datuje
na první týden října, pořádá městská knihovna besedu se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, oblíbeným autorem české
historické prózy s detektivní zápletkou. Setkání se uskuteční ve
středu 19. září v 18. hodin v tanečním sále.
Vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky
Autor vypráví o sobě i o tvorbě historické beletrie. Přiblíží historické prameny, které jsou autorům k dispozici a vysvětlí, jak se
dají používat. Pokusí se také naznačit, jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Vyprávěním se prolínají nejen odborné
informace z dějin, ale i zábavné historky ze života. Po skončení
volná beseda s posluchači.
Vlastimil Vondruška, PhDr., CSc.
Informace z knihovny
RYCHLÉ ŠÍPY
Výstava RYCHLÉ ŠÍPY, jejíž vernisáž se uskutečnila v neděli 2. září
v 15.00 v zámecké galerii za přítomnosti herců Slováckého divadla Davida Vackeho a Davida Vaculíka, pokračuje až do 30. září.
Návštěvníci mohou zhlédnout materiály o životě a díle Jaroslava
Foglara a dalších průkopníků foglarovského hnutí. Jak funguje
klubová činnost dnes, nám přiblíží členové Junáku – Svazu skautů
a skautek ČR, středisko Čejka Veselí nad Moravou a členové Klubu Pathfinder, o. s., středisko Bobři Veselí nad Moravou. Věříme, že
si najdete čas a přijdete se podívat, ti starší možná zavzpomínat
na své mládí, mladí se popř. inspirovat, co dělat ve volném čase.
Vstupné: 10,Výstavu otvírají a provází pracovnice Informačního centra Přízámčí.
Nové knihy • Nové knihy
Beletrie
Narozen na Kladně (1955), po absolvování gymnázia vystudoval
obor historie a etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, vědeckou aspiranturu v Československé akademii věd
ukončil v roce 1982. Působil v Národním muzeu v Praze a je autorem řady výstav a expozicí (kromě jiného expozice Dějiny české
státnosti do roku 1848 v Lobkovickém paláci na Pražském hradě
– otevřena 1987). Od roku 1990 se věnoval podnikání, publicistice
a literatuře. Společně s manželkou Alenou (je rovněž publicistka
a spisovatelka) založil sklárnu Královskou huť v Doksech, kterou
provozoval do roku 2009 (za tuto činnost získal ocenění ministra
kultury ČR). Od roku 2009 se věnuje výhradně spisovatelské činnosti. Kromě literatury patří mezi jeho zájmy horolezectví (aktivně
se mu věnoval více než 20 let), rekreační sporty, cestování, fotografie, štípání dřeva a jeho pes.
Literatuře se s přestávkami věnuje od mládí. Dosud publikoval více
než 50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury, 15
knih vědeckých a populárně naučných, více než 30 historických
románů pro dospělé a několik knih pro mládež. Je autorem dvou
divadelních her a filmu Jménem krále. Spolupracuje s Českým
rozhlasem a pořádá pravidelná setkání v knihovnách se čtenáři
a spolu s Petrem Traxlerem vystupuje v pořadu Příběhy a písničky
ze středověku (již více než 100 repríz). Dle jeho románů vznikly
dvě rozhlasové hry, vydané rovněž na CD. Je autorem čtyřdílného
naučného a dokumentárního DVD Lidový rok, v němž vystupuje.
Za své dílo byl oceněn Zlatou stuhou IBBY, cenou knihovníků SUK
a získal 5 cen čtenářů nakladatelství MOBA.
20
Brown, S.
Cimický, J.
Ebert, S.
Fallon, J.
Garwood, J.
Garwood, J.
Garwood, J.
Hemingway, E.
Jakoubková, A.
Lanczová, L.
Lyons, CJ
Lyons, CJ
Lyons, CJ
Martin, G. R. R.
Martin, K.
Němec, J.
Procházková, L.
Rollins, J.
Svěrák, Z.
Victor, C.
Victor, C.
Vondruška, V.
Texas. Šťastný Lucky
Soudce Ding
Rozhodnutí porodní báby 3.
Ve stínu sestry
Dívka jménem Summer
Bílý květ
Nebezpečná hra
Stařec a moře
Manžel, který štěká, taky kouše
Létem políbená
Varovné příznaky
Podezřelé úmrtí
Urgentní péče
Hra o trůny 5 dílů
Žár v nitru
Nepodávej ruku číšníkovi
Beránek
Klíč soudného dne
Nové povídky
Krutá daň
Na čem nejvíc záleží
Podivná svatba na Lichnici
Poezie
Reynek, B.
Skácel, J.
Zahradníček, J.
Pod prahem svítá
Hodina mezi psem a vlkem
Rouška Veroničina
www.uhostroh.cz
Naučná
Aldort, N.
Gray, J.
Hvížďala, K.
Chang, S. T.
Vychováváme děti a rosteme s nimi
Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a děti
jsou z nebe
Opustíš-li mne, nezahyneš
Vnitřní cviky pro zdraví
Dětská beletrie
Braunová, P.
Kinney, J.
nemoc
Krolupperová, D.
Krolupperová, D.
Mikulka, A.
Popprová, A.
Seifertová, L.
Stará, E.
Tramvaj plná strašidel
Deník malého poseroutky. Ponorková
Dráček Mráček
Makej, Makaku!
O Pidižlovi Velikém
Pavoučí prázdniny
O Bruncvíkovi
Chrochtík a Kvikalka
Pro motoristy
Nehody a správné reflexy
Nejzkušenější jezdci se často dostávají z nebezpečných situací
bez pohromy, protože učinili něco, co vlastně odporuje lidské
povaze. Při nebezpečí nebrzdit, ale jen vozidlo řídit, někdy dokonce přidat plyn a jindy zase zvolit zcela neobvyklý směr jízdy,
jen aby srážce ujeli. Jsou duševně trénovaní…
Nikdo z řidičů neví, kdy před ním může vyvstat nebezpečí. Když
k tomu však dojde, reagují „normálně“ řidiči zpravidla jen málokdy správně. A přesto je možno získat předem takové návyky,
které mohou zachránit nejen řidiči, ale i spolujezdcům život.
Správné reagování na hrozící nebezpečí lze totiž teoreticky nacvičit. Na nebezpečí se lze doslovně připravovat, takže až potom
nastane, řidič se zcela automaticky zachová správně. Určité reflexy (bezděčná reakce na nějaký popud) je prostě nutné dostat
pod kontrolu.
Trénink spočívá v tom, že během jízdy prožíváme v myšlenkách
určité nebezpečné situace, stále si je představujeme a v duchu
činíme správné opatření. Děláme to tak často, až dostaneme do
povědomí návyky, jak správně v okamžiku nebezpečí zareagovat.
Předpokladem správného reagování je skutečnost, že řidič v každé minutě, v každé vteřině jede zcela soustředěně a je vždy,
i když jede po nudné trati, plně akceschopný.
Kdo chce úspěšně zvládnout neočekávané situace, musí mít neustále obě ruce na volantu. Neměl by za volantem jíst a také by
ani neměl vést žádné intenzivní a zejména rozčilující rozhovory.
To vše totiž také razantně odvádí pozornost od řízení.
Předpokladem k tomu, abychom zabránili nehodě, nebo ji alespoň ve zdraví přestáli, je především schopnost nebezpečí včas
rozpoznat. Dejme tomu, že jedeme v hustém městském nebo
dálničním provozu. Sledujte pozorně své okolí. Jací lidé jedou
před vámi, za vámi a vedle vás? Není mezi nimi nervózní, nesoustředěný řidič, který stále předjíždí z jednoho pruhu do druhého
nebo který nedodržuje dostatečnou vzdálenost od ostatních vozidel? Dodržujte od něj o to větší odstup a raději odstupte, i když
jste v právu!
Jezdíte občas po dálnici? Většina nejspíš ano. Pak si představte,
co byste udělali, kdyby vám při stokilometrové rychlosti praskla
pneumatika. Můžete například požádat svého spolujezdce, aby
nečekaně zatleskal. Ve stejném okamžiku si pomyslete na to, že
nesmíte brzdit. Nebrzdit a pevně držet volant! Cvičte tuto situaci
tak dlouho, až si budete jisti, že kdyby teď něco skutečně prasklo,
zcela určitě nebudete brzdit, ale jen pevně držet volant. Moderní pneumatiky praskají naštěstí jen zřídka. Vezměme v úvahu ale
častější případ, kterým je smyk na náledí nebo na mokru. Každý
řidič ví, že se na náledí a na sněhu snadno dostane do smyku,
když brzdí, a proto se většina řidičů snaží brzdit jemně. Přesto
v zimě dochází k četným srážkám automobilů se zablokovanými
koly. ABS sice pomůže, ale lepší je zvládat vůz i bez jeho pomoci.
Běžní řidiči se většinou pokoušejí v krizové situaci zůstat vždy na
silnici a zcela podvědomě sešlápnout brzdový pedál. Přitom vůbec neuvažují, proč tak vlastně činí, dělají to zcela automaticky.
Více možností k záchraně než v brzdovém pedálu však bývá ve
volantu. Mnohým srážkám, které přes všechno brzdění zůstaly
nevyhnutelnými, nebo snad teprve brzděním vznikly, by bylo
možné zabránit pouhým řízením. Důležité pravidlo tedy je: „Nikdy
čelní srážku a nikdy proti stromu!“ Žádná jízda do příkopu, žádný
boční smyk proti svodidlu, ba dokonce ani převržení vozidla nemívají tak strašné následky jako čelní srážka s jiným vozidlem, se
zdí, sloupem nebo s jakoukoliv jinou překážkou. Zdá se, jako by
právě takovéto předměty mnohé řidiče přímo přitahovaly. Řidič
vidí překážku, ale nic nedělá pro to, aby se jí vyhnul. Sleduje ji jako
očarovaný s nohou pevně na brzdě…. Zkuste na sobě pracovat,
může to nejen vám zachránit život.
Neustále buďte za volantem ve střehu a nikdy si nemyslete, že
se vás nehody netýkají. Každá byť sebekratší cesta vyžaduje maximální soustředění. Snažte se rozpoznat potenciální nebezpečí.
Myslete na vše, co by se mohlo reálně přihodit. Pokud se dostanete do krizové situace, nešlapejte automaticky po brzdovém
pedálu. Raději svůj vůz řiďte….
Pozor, je tu zase září!
Prázdniny utekly jako voda a silnice jsou zase plnější než kdy
předtím. Mnozí řidiči, kteří v jarních měsících jezdili sporadicky,
si o dovolené na auto zvykli, jezdí mnohem častěji a podléhají často klamnému pocitu jistoty za volantem. Zářijové silnice
jsou stejně nebezpečné jako na jaře a do toho začíná školní rok.
Z nehod, které každoročně zaviní chodci, jich kole 40% připadá
na děti. Dopravní výchova je dnes běžným a samozřejmým pojmem ve všech zemích z vyspělým motorismem. Společnost se
snaží ovlivňovat děti mnoha způsoby, od různých jednorázových
preventivních akcí a soutěží přes integrovanou dopravní výchovu ve školách až po různé kurzy a využívání dětských dopravních
hřišť. Ze všech vlivů je nejúčinnější osobní příklad. I bez špatných
příkladů jsou děti impulzivní, snadno zapomínají na opatrnost,
zvlášť když jsou rozdováděné po prázdninách. V měsíci září bychom na to měli myslet víc než jindy.
Jaroslav Lunda
21
OSTROŽSKÉ LISTY
PŘÍBĚH PRO POHLAZENÍ DUŠE
S Alešem jsem pracoval v jedné stavební firmě. Aleš je ten typ člověka, kterého
rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu
a vždy umí říci něco pozitivního.Vždy
uměl lidi motivovat. Když měl některý
z kolegů špatný den, Aleš mu vždy uměl
ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci.
Slovem - dodal každému energii a chuť
řešit a oprat se s problémem.
Na otázku: „Jak se máš“, měl oblíbenou
odpověď: „Kdybych se měl jen o chlup
líp, byl bych už dvojče“. Byl jsem velmi
zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné...
. A tak když se mi jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. „Jen se
nepřetvařuj, nemůžeš být snad dobře naladěný stále... celý den, každý den, celý
čas! Jak to děláš?“ Aleš mi na to zajímavě odpověděl: „Každé ráno když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě
možnosti. Buď budu mít dobrou náladu,
nebo...si mohu vybrat tu špatnou. No a já
si vždy vyberu raději tu dobrou. A vždy,
když se mi přihodí něco špatného, mohu
si vybrat, že budu obětí, anebo si mohu
vybrat možnost, že se z toho poučím.
A já si vždy vyberu tu možnost poučit se
z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde
a stěžuje si, mohu si vybrat - buď přijmout
jeho neštěstí, anebo se snažit pomoci
mu najít nějakou kladnou stránku života.
A já si vybírám vždy tu druhou možnost
- hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu
kladnou stránku života.“ „No, to ale není
vždy tak jednoduché!“ protestoval jsem.
„Ale je,“ odpověděl Aleš. „Celý život si
vybíráme. . Když si odmyslíš všechny
ty hlouposti okolo, každá situace je ve
skutečnosti volba. A ty s vybíráš, jak reagovat na danou situaci. Ty si vybíráš, jak
lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda
budeš mít dobrou, anebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno ty si vybíráš, jak
žiješ svůj život.“
Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal
Aleš. Krátce potom, co jsem odešel pryč
z té stavební firmy, začal jsem podnikat
sám.
I když jsme se s Alešem už nevídali, často jsem o něm přemýšlel, když jsem se
dostával do problémových situací, když
jsem si „vybíral“, jak budu žít svůj život,
namísto toho, aby jsem jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik
roků potom jsem slyšel, že Aleš měl vážnou nehodu, když spadl z 20 metrové
výšky.
Po 18 hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů
se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se
s ním asi půl roku po té nehodě. Když
jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl:
„Kdyby jsem se měl jen o chlup lépe,
byl by jsem už dvojče. Chceš vidět moje
jizvy??“ To jsem odmítl, ale zeptal jsem
se ho, co se mu přehnalo hlavou, když
dopadl tehdy na zem. „První věc, která
mi přeběhla hlavou byla, že chci vidět
a těším se na děťátko, protože manželka
měla zanedlouho rodit,“ odpověděl Aleš.
„...a hned vzápětí potom, jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti: Mohl jsem si
vybrat život, anebo ....smrt. Tak jsem si
vybral. Život.“ „A neměl jsi strach? Neztratil jsi vědomí?“ ptal jsem se ho. Aleš
odpověděl: „... záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale
když mě přivezli do nemocnice a uviděl
jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, skutečně jsem se polekal. V jejich
očích jsem četl - toto je mrtvý člověk.
Uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
„ A co jsi udělal?“, ptám se ho. No, byla
tam silná nemotorná sestřička, která na
mně řvala, zda jsem na něco alergický.
„ANO“, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozorněli a čekali na moji odpověď.
Zhluboka jsem se nadechl a zakřičel
jsem: „Na vážné ksichty!“ Když se dosmáli, řekl jsem jim: „Rozhodl jsem se,
že budu žít. Operujte mě jako živého, ne
jako mrtvolu!“
Aleš přežil nejen díky mistrovství chirurgů, ale i díky svému úžasnému přístupu
k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno.
Co prožíváš, to chceš.
Co chceš, to prožíváš.
Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme - to rozhoduje o všem. Jak
přijme to dobré, ale i to špatné, co se
nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap,
co bude zítra, zítřek ať se o sebe postará sám. Každý den přináší dost starostí
i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den,
kvůli kterému jsi se trápil už včera.¨
Zdroj internet
Něco o zdraví
ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO PODZIMNÍ ČAS
Rizoto s dýní a sýrem taleggio
Pro 4 osoby
Suroviny: 7 až 8 šálků zeleninového vývaru, pokud možno
domácího, 1 lžíce másla, 1 menší cibule, jemně nasekaná, 2
šálky rýže Arborio nebo Carnaroli,1 1/2 šálky vařené dýně, nakrájené na kostky cca 1cm, sůl a pepř podle chuti, 1/2 šálku
strouhaného parmezánu, 1 lžíce sýra taleggio, 4 lístky šalvěje
na ozdobu
Postup:
V hrnci pomalu přivedeme k varu zeleninový vývar a udržujeme ho při slabém varu. Ve větším hrnci s těžkým dnem rozpus-
22
tíme máslo a přidáme cibuli. Vaříme na mírném ohni dokud,
nezesklovatí. Přidáme rýži, zamícháme a přidáme 1 1/2 šálku
horkého vývaru. Mícháme, dokud rýže neabsorbuje většinu tekutiny, přidáme dalších 1 a 1/2 šálku horkého vývaru. Opět mícháme, dokud se vývar nevsákne, poté přidáme dýni. Opakujeme ještě jednou s 1 a 1/2 šálkem horkého vývaru, přidáme sůl
a pepř podle chuti. Pokračujeme v míchání, dokud se většina
vývaru nevsákne do rýže. Po asi 13–14 minutách ochutnáme.
Je-li potřeba, dochutíme. Rýže by měla být pevná, ale zároveň
měkká (al dente). Necháme rizoto trochu odstát před přidáním
sýra, takže bude mít krémovou texturou a nebude tuhé. Podáváme do hlubokých talířů, ozdobíme kostkami vařené dýně
a taleggio sýrem.
www.uhostroh.cz
Medailonky z vepřové panenky Bezinkový likér
se zkaramelizovanou cibulkou Leta letoucí jsem od babičky k svátku, kterým slavím na konci
září dostávala její domácí bezinkový likér. Těšila jsem se na
a jablky
něj a přiznám se, že většinou do jara nevydržel. Babička mi už
Suroviny: 150 g vepřové panenky, 1/2 cibule, 1/2 jablka, jablečný ocet, třtinový cukr, hřebíček mletý, sůl, pepř, šalvěj, tymián
Postup
Maso naložíme na hodinu do marinády z jablečného octa, soli
a pepře.. Orestujeme na olivovém oleji, a pečeme cca 10 minut. Na pánev dáme orestovat cibulku do zlatova, zasypeme
cukrem a necháme zkaramelizovat. Zastříkneme jablečným
octem, přidáme jablka na plátky, máslo, šalvěj, tymián a špetku hřebíčku a podusíme. Medailonky uložíme na připravenou
směs a podáváme s brambory.
bohužel několik let likér nedělá, ale recept se zachoval, takže
pro všechny, kdo ještě nezkoušeli, přidávám tenhle domácí:
Suroviny:
2,5 litru kuliček černého bezu, 1 l vody, 1 vanil.cukr, 1 kg cukru, 6 lžic silné kávy (uvařené), 1/2 l rumu.
Postup
Bezinky a vodu vaříme 15 min. Potom co nejvíc vymačkáme
a přidáme 1 kg cukru, 6 lžic kávy, vanil.cukr a vaříme až se
vše rozpustí asi 3 min. Scedíme přes plátýnko a přidáme rum.
Dobře promícháme, nalijeme do láhví. V chladu prý vydrží
nejméně 2 roky, ale tak dlouho se mi to nikdy nepodařilo vyzkoušet.
Připravila Andrea Helmichová,
zdroj internet a moje babička
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
P O Z O R, N E P Ř E H L É D N Ě T E ! ! !
Vnímavému pozorovateli programu 10. ročníku „Galuškova Slovácka“, který se konal 1. července
2012 v Ostrožském Předměstí na Jiráskově náměstíčku, jistě neunikl fakt, že celou akci snímala
Česká televize, televizní studio Brno. Záběrů z ní bude použito v jednom z připravovaných dílů cyklického pořadu FOLKLORIKA, věnovanému tentokráte patronu našeho sdružení– Zdeňku Galuškovi.
Česká televize jej odvysílá v sobotu 22. září 2012 na ČT 2 v dopoledních hodinách.
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Jak ten čas letí! Školáci nabytí novou energií už zase sedí ve školních lavicích a naše důchodcovské prázdniny také vzaly za své.
S tou životní energií jsme sice trochu na štíru, ale chuť a elán ještě něco dokázat či zažít nám zaručeně nechybí. A proto, kdo je
přístupný novým informacím, neváhejte a přijďte ve středu 5. září 2012 v 17.00 hodin do zámeckého koncertního sálu. Naším
hostem bude pan Roman Š v e j d a, spoluautor projektu „Srdce pro Václava Havla“. A nezůstane při jednom, budeme si
povídat i o jeho dalších projektech, má jich na kontě celou řadu. Zveme mezi sebe všechny, koho dané téma zajímá!!!
A ještě pozvánka na další schůzku – středa 3. října v 17.00 hodin v zámeckém koncertním sále.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Učitelé a naše město
Již více jak půl druhého roku defilují na stránkách naší rubriky
jména celé řady ostrožských učitelů, kteří ve své době velmi podstatnou měrou aktivně zasahovali do veřejného života a svým konáním ovlivnili jednou provždy i historii našeho města. Věnujme
vzpomínku alespoň těm z nich, o nichž se dochovalo svědectví
jejich bohulibé činnosti.
I když postavení učitelů, kteří měli vyšší všeobecné vzdělání,
nebylo ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století záviděníhodné, byli to oni, kdo se hlásili do řad průkopníků pokroku,
zakladatelů různých hospodářských spolků, hasičských sborů,
národních a tělocvičných jednot apod., což dosvědčuje i zápis
ze školní kroniky z roku 1906.
„Činnost učitelstva zdejšího neomezuje se pouze na obor vyučování a vychovávání žactva vedení jeho svěřeného, ale sahá
hluboko do všech oborů veřejného života, kde nezištné, úsilné
práce je třeba. Není v obcích našich sboru neb spolku ať směru zábavně-vzdělávacího nebo národně hospodářského, kde by
nebyla patrna vydatná činnost učitelstva, které tím značnou část
svého volného času, své síly, vědomosti a dovednosti zábavě,
vzdělání a hmotnému dobru občanstva obětuje.“
Nezastupitelnou roli sehráli učitelé už při zakládání uherskoostrožské a předměstské „Besedy“ /zde zvláště Jan Borůvka,
stál dlouhá léta v čele pěveckého odboru/ a pak především
při zakládání hasičských sborů, které byly ustavovány v obcích
mezi prvními. Tak byl Dobrovolný hasičský sbor v Uh. Ostrohu
/městě/ založen roku 1886 na popud místního nadučitele Emila
Zapletala, který získal první zkušenosti s požární ochranou na
svém předchozím působišti v Hluku. V městském sboru působil
i Čeněk Baštinec, jehož přičiněním se ustavil roku 1902 Dobrovolný sbor hasičů v Předměstí Uh. Ostroha. Pádným podnětem
ustavení sboru byl požár vypuknuvší v dědině onoho roku, o jehož likvidaci se podstatnou měrou zasloužil vedle učitele Josefa
Černůška a Antonína Růžici právě Baštinec, který zastával první
rok i post náčelníka. Několik let jako podnáčelník i náčelník ve
sboru pracoval i učitel obecné školy Josef Heger. Po jeho odchodu na nové působiště ve Veselí nad Moravou snad nepřetržité náčelnictví od roku 1907 do 1919 převzal Arnošt Hoffmann,
pod jehož vedením sbor úspěšně zasahoval i při velké zářijové
povodni roku 1910.
Když v roce 1894 učinili první neúspěšný pokus o založení
uherskoostrožské sokolské tělocvičné jednoty pokrokově smýšlející intelektuálové z řad zdejších právníků a lékařů, mohli se
vykázat listinou se 40 podpisy případných zájemců o členství.
Pod úvodní větu “Já níže podepsaný přihlašuji se k zamýšlené tělocvičné jednotě ,Sokol´ v Uh. Ostrohu za člena“ připojilo
své podpisy i 11 učitelů roku 1892 nově otevřené školy obecné
a měšťanské, tedy téměř veškerý mužský pedagogický personál
/Jan Rozsypal – ředitel školy měšťanské, odborní učitelé tamtéž
– Čeněk Baštinec, Arnošt Lampart, Josef Müller, Antonín Růžica, František Petrus a Jan Zafouk, dále Jan Borůvka – nadučitel
školy obecné a učitelé školy obecné – Antonín Brázdil, Antonín
Reska, Jan Šindler. Mnozí z nich po již skutečném ustavení TJ
Sokol v Uh. Ostrohu v roce 1898 byli nejen jejími členy, ale i obě-
24
tavými činovníky /funkcionáři/ pracujícími ve vedení jednoty po
dlouhá léta / Borůvka – revizor, Šindler – jednatel, vzdělavatel,
Petrus – knihovník, místostarosta a 5 let starosta/. Když se František Petrus po téměř 20 letech v roce 1918 s jednotou loučil
/důvodem byl jeho odchod z Uh. Ostrohu – byl jmenován správcem školy ve Zlíně/, padla i tato slova: „Tím odešel jeden z nejzasloužilejších o naši jednotu. . . jehož srdce vždy hořelo láskou
k národu a Sokolstvu a jehož ruka vždy byla připravena Sokolu
ku pomoci. Jednotu řídil zkušenou rukou v dobách nejtěžších
protivenství, jejíž štěstí cítil jako štěstí svoje, jejíž neštěstí bolelo
ho jako vlastní.“ Z dalších jmen stojí za zmínku Josef Černůšek
– náčelník, místostarosta, ve výboru pracoval Emilián Hloušek
a Vilém Uličný, pokladníkem, vzdělavatelem, místostarostou a již
zmiňovaným náčelníkem byl Arnošt Hoffmann, dlouholetý post
starosty v letech třicátých a po 2. světové válce do roku 1948 je
1. Čeněk Baštinec – odborný učitel měšťanské školy
2. Emilián Hloušek – odborný učitel a pozdější ředitel
měšťanské školy dívčí
3. Jan Borůvka – ředitel spojených obecných a měšťanských škol
Rok 1990 – Sokol Kunovice, uprostřed manželé Kodríkovi
spojen se jménem Bedřicha Hajdy – býval i předsedou zábavního odboru, v jehož řadách najdeme i jména dalších učitelů jako
Josef Vitek, Josef Kyselý, Helena Vymětalová /provdaná Hoffmannová/ a František Lapčík, kteří za 2. světové války pracovali
i v odbojové skupině CARBON. K nim je třeba přičíst další členy
Sokola jako mnohaletého náčelníka profesora Miroslava Hoffmanna a učitele Antonína Straku, který položil za vlast život.
Blahodárné působení učitelů se projevovalo rovněž ve snaze
pomoci při povznesení obce Předměstí Uh. Ostroha na její vyš-
www.uhostroh.cz
Rok 1990 – Sokol Kunovice, uprostřed manželé Kodríkovi
ší úroveň. Přestože se rozkládala v těsném sousedství tehdy
okresního města Uh. Ostroh /sídlil zde okresní soud/, zasloužila
ještě na konci 19. století spíše označení „zašubraná vesnice“.
„Neupravená náves bez stromoví, hluboké doliny a jámy jmenovitě v dolní části vesnice, v Rybářích, se stojatou po celý rok hnijící
vodou jakož i různé jiné vady a nedostatky přiměly některé učitele
ku sepsání memoranda, kteréž s návrhy na nápravu předloženy
obecnímu výboru v Předměstí Uh. Ostroha. Vlivem pokrokového,
rázného starosty p. Jos. Vaculíka přijal obecní výbor návrhy a přikročil hned ku navrhnutým opravám; ještě téhož měsíce zavezena dolina v Rybářích asi 1.300 m3 veliká nákladem obce. Dalším
snahám učitelstva v tomto směru mnoho zdaru!“ Tak se píše ve
školní kronice roku 1898. I když se předměstští sedláci bránili
všem novotám a každou korunu několikrát obrátili, než ji vydali,
další léta ubíhala ve znamení zvelebování obce – upravuje se
náves, staví silnice zhruba od dnešní křižovatky po zvonici, následně po dnešní ul. Dlouhou, dláždí se boční koryta pro odtok
vody, vyrovnávají se doliny, sází se podél silnice stromové aleje,
pokračuje se v zavážení Rybář, k osvětlení jsou pořízeny švédské petrolejové lampy atd.
Do zdárně se rozvíjejícího díla zasáhne roku 1910 ničivá povodeň, která si vyžádala ustavení „nouzového výboru“. A v jeho
čele nacházíme opět odborného učitele, sokola, neúnavného
organizátora Františka Petruse, jeho kolega Emilán Hloušek vzal
na sebe povinnosti jednatele. Nanejvýš záslužná, perná, téměř
dvouletá práce, zahrnující počáteční starost o ubytování, výživu,
ošacení poškozených lidí přes sčítání škod, rozdělování podpor
až po podání návrhu na provedení sbírky a vystavění nových
domků „Na Láně“ ve prospěch nejvíce povodní postižených,
našla uznání u míst nejvyšších a sám předseda Petrus byl po
skončení činnosti „nouzového výboru“ vyznamenán zlatým záslužným křížem s korunkou.
Povodeň a hlavně poměry po ní nastalé si vyžádaly roku 1911
ustavení „Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny v Předměstí Uh. Ostroha“, aby „čile zasáhl do strnulého života venkovského městečka buzením zájmu pro okrasu domoviny osazováním ovocnými stromy, upravováním cest a chodníků atd.“
V podstatě šlo o pokračování v díle již započatém před deseti
lety na popud výše zmíněného „memoranda“ předloženého učiteli obecnímu výboru, které díky povodni doznalo újmy na kráse.
V čele tohoto spolku stanul sám starosta Josef Vaculík, jeho pravou rukou se stal i v tomto případě jednatel Emilián Hloušek.
A byli to opět ostrožští učitelé, především pak Čeněk Baštinec, kdo sehráli vedle jiných důležitou roli při zakládání Rolnické akciové společnosti pivovarní a sladovní v Uh. Ostrohu, která
se utvořila roku 1903, aby převzala do nájmu neprosperující
vrchnostenský pivovar /roku 1921 jej od knížete Lichtenštejna
společnost odkoupila/. Tento podnik byl na Slovácku první toho
druhu a veřejnost vůči němu nejevila pražádnou důvěru, bylo
tedy třeba trpělivé, namáhavé práce jak při upisování akcií, tak
při získávání hostinců coby odbytiště vařeného piva v obcích
ostrožského, strážnického a dílem i hradišťského okresu. I zde
se setkáme ve správní radě ještě jednou se jménem bývalého
ostrožského učitele Josefa Hegera, tentokráte už jako starosty
Veselí nad Moravou.
Předcházející věta dosvědčuje fakt, že se učitelé nevyhýbali
práci ani ve veřejné správě či samosprávě. Nejčastěji bylo využíváno jejich služeb coby obecních tajemníků – Jan Borůvka /
Kvačice 1878-1880, Předměstí 1880-1892, Kvačice 1917-1919/,
Rok 1990 – Sokol Kunovice, uprostřed manželé Kodríkovi
Jan Zafouk /Kvačice 1892-1898/, Antonín Reska /Kvačice
1898-1900, 1903-1906/, Emilián Hloušek /Kvačice 1906-1910,
Předměstí 1910-1921/, Arnošt Hoffmann /Kvačice 1910-1915/
25
OSTROŽSKÉ LISTY
a v letech 1919-1923 starosta Předměstí Uh. Ostroha a 19281932 starosta města Uh. Ostroh. Mnozí byli dlouhá léta členy
obecního či městského zastupitelstva.
Tento výčet mimoškolní činnost ostrožského učitelstva samozřejmě nevystihuje v plné míře a nevztahuje se ani na ty učitele,
kteří naší školou prošli ve druhé polovině 20. století. Dovolte,
abych samotný závěr a více slov věnovala osobnosti, která zanechala v historii našeho města hlubokou stopu – řediteli spojené
školy obecné a měšťanské – Janu Borůvkovi. Jeho dlouhý, až
do posledních let činorodý život /dožil se téměř 80 let/ vyvolává obdiv a zaslouží úctu všech generací, které přišly po něm
a jimž by neměla být lhostejná slova znějící v současné materiálně a komerčně zaměřené době naším uším jako volání z dáli:
“Blaho sobě plodí, kdo jiné blaženými činí!“
Jan Borůvka nezasvětil svůj život pouze vzdělávání a výchově
mládeže, na kterémžto poli se mu dostalo mnoha uznání a vyznamenání, mimo jiné i zlatým záslužným křížem, ale ve své
rodné obci Předměstí Uh. Ostroha stejně jako městě Uh. Ostrohu i Kvačicích se podílel vrchovatou měrou na jejich povznášení a zvyšování hospodářského blahobytu. Celá desetiletí byl
předměstským i kvačickým tajemníkem, členem městské rady,
obecním pokladníkem, předsedou v singulární správě, předse-
dou Okresní péče o mládež, členem výboru Rolnické záložny,
revizorem Městské spořitelny a záložny, účetním Kontribučenské záložny. Ve svém středu jej měly spolky Sokol, Červený kříž,
Hospodářský spolek, Okrašlovací spolek, byl členem povodňového „nouzového výboru“. Spoluzakládal Besedu v Předměstí
a v Uh. Ostrohu, byl zakladatelem a stálým sbormistrem Zpěváckého spolku, řídil zpěv na kostelním kůru, sepisoval místní dějiny
a psal až do roku 1933 kroniku města Uh. Ostroh, byl uznávaným znalcem v oboru numismatiky adt. Je s podivem, kde bral
všechen čas k tak obsáhlé činnosti. „Život jeho podoben stromu,
přinesl jiným květ a plod a sám dokonal.“ Těmito slovy hodnotili
tohoto vzácného člověka jeho současníci, jimž až do své smrti
dokázal vždy s laskavým úsměvem dobře a zdarma poradit.
Ne všichni zde zmiňovaní učitelé našli místo posledního odpočinku na našem hřbitově. Zastavme se u hrobu alespoň dvou
z nich. Na pomníku hned u zídky druhého hrobu vpravo od staré vstupní brány najdeme jméno zakladatele předměstského
hasičského sboru Čeňka Baštince a rovněž na starém hřbitově
v jedné řadě pátý hrob napravo od hraběcí hrobky patří rodině
pana ředitele Jana Borůvky. Věnujte jim tichou vzpomínku.
Připravila Věra Hendrychová
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
Cvičení hasičů na řece Moravě
V sobotu 28.7. proběhlo cvičení hasičů u Ostrožského splavu. Pod vedením instruktorů z HZS
se čtveřice hasičů z Uherského Ostrohu, Kvasic a Otrokovic učila, jak zachraňovat tonoucí osoby.
Součástí výcviku bylo i přecházení a proplouvání splavu, převracení lodí do správné polohy,
udržení tonoucího nad vodou, nebo skoky z mostu do vody.
Na závěr musela družstva hasičů v simulovaném zásahu provést záchranu topících se osob
z převrácené lodi.
Pavel Jurčeka
26
www.uhostroh.cz
MČR Z PŘEDOVEK OPĚT V UH. OSTROHU
7. – 8. 7. se v Uherském Ostrohu konalo Mistrovství České
republiky ve střelbě z předovek. Sjelo se 69 přihlášených závodníků z celé ČR. O náročnosti a velké konkurenci svědčí fakt,
že bylo zaregistrováno celkem 229 startů a tudíž jsme se měli,
coby pořadatelé, co otáčet. V jednotlivcích střelci bojovali o titul
„Mistra České republiky pro rok 2012“ v jedenácti disciplínách
a v soutěži družstev se střílelo o stejný titul ve třech disciplínách.
Pro SSK
Uh. Ostroh dopadlo toto MČR výtečně. Naši střelci
vybojovali 2 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile.
Titul „Mistr republiky“ si vystřílel nástřelem 91 bodů v disciplíně Lorenz – perkusní pistole vojenská Pavel Dostál. Další zlato
do našeho klubu přineslo družstvo SSK Uh. Ostroh v soutěži
družstev ve složení Miroslav Malůš, Pavel Dostál a Zdeněk
Ilek. S přehledem zvítězili s celkovým nástřelem 279 bodů
a právem si tak zasloužili titul „Mistr republiky pro rok 2012“
v disciplíně perkusní puška civilní.
Pavel Dostál nastřílel v disciplíně Pedersoli – křesadlová puška
92 bodů, a to mu přineslo stříbrnou medaili. O tři bronzové
posty se postarali Miroslav Malůš a družstvo Zlínské KS.
Miroslav Malůš si vystřílel hned dva bronzy. První v disciplíně Vetterli – perkusní puška civilní za nástřel 96 bodů a druhý
v disciplíně Tanegashima za 93 nastřílené body. Družstvo ve
složení Hromada (Buchlovice), Lorenc, Ilek pak přidalo třetí
bronz v disciplíně perkusní pistole civilní. Dohromady nastříleli
271 bodů.
UMÍSTĚNÍ OSTATNÍCH NAŠICH STŘELCŮ
Mariette – PeRe:
Pavel Dostál – 9. místo – 91 bodů
Bc. Stanislav Staněk – 26. místo – 85 bodů
Ilek Zdeněk – 28. Místo – 83 bodů
Martina Hezucká – 34. Místo – 80 bodů
Vaculíková Iveta – 40. Místo – 76 bodů
Jednotlivci
Kuchenreuter – PePiC:
Martina Hezucká – 8. místo – 91 bodů
Pavel Dostál – 13. místo – 90 bodů
Petr Lorenc – 23. místo – 89 bodů
Ilek Zdeněk – 28. Místo – 88 bodů
Stanislav Staněk – 40. místo – 83 bodů
Vaculíková Iveta – 44. Místo – 80 bodů
Cominazzo – KřPi:
Pavel Dostál – 17. místo – 72 bodů
Tanzutsu - DouPi
Ilek Zdeněk – 8. Místo – 70 bodů
Vetterli – PePuC:
Pavel Dostál – 5. místo – 95 bodů
Petr Lorenc – 7. místo – 93 bodů
Ilek Zdeněk – 19. Místo – 88 bodů
Martina Hezucká – 24. místo – 86 bodů
Pedersoli – KřPu:
Pavel Dostál – 6. místo – 82 bodů
Tanegashima – DoutPu
Miroslav Malůš – 3. místo – 91 bodů
Družstva:
Peterlongo – perkusní revolver:
SSK Uh. Ostroh (Dostál, Ilek, Hezucká) – 4.místo – 254 bodů
Forzyth – perkusní pistole civilní:
SSK Uh. Ostroh (Hezucká, Dostál, Staněk) – 6.místo – 264 bodů
PODĚKOVÁNÍ
Závěrem bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám svými sponzorskými příspěvky významně pomohli udržet, dnes již vysoký,
standart tohoto prestižního závodu. Za SSK Uh.
Ostroh děkuji tedy Městu Uh. Ostroh, Zlínskému
krajskému sdružení, firmě TIPRO s.r.o., firmě VHS
Javorník – CZ s.r.o., firmě DROSTAV – Zdeněk
Kunovjánek a firmě KOZAP Uh. Brod – zbraně
a střelivo spol. s.r.o.
Jitka Zajíčková
27
OSTROŽSKÉ LISTY
VELKÁ CENA UHERSKÉHO OSTROHU 2012
Tradiční mezinárodní soutěž ve střelbě z předovek se
konala 1. července na střelnici v Uherském Ostrohu. Letošního 47. ročníku se zúčastnilo 63 závodníků z Čech,
Moravy, Slovenska i Polska. Zaregistrováno bylo 193
startů. Pro jednotlivce bylo vyhlášeno jedenáct disciplín,
pro družstva tři disciplíny. Za SSK Uh. Ostroh startovalo
9 střelců, kteří zároveň utvořili 3 družstva. Úspěch jednotlivců nese jména Pavel Dostál a Miroslav Malůš.
První jmenovaný si vystřílel tři stříbrné medaile. První
v disciplíně LORENZ – perkusní pistole vojenská za nástřel 88 bodů, druhou v disciplíně VETTERLI – perkusní
puška civilní za 99 nastřílených bodů a třetí v disciplíně
PEDERSOLI – křesadlová puška za 92 bodů. Druhý
jmenovaný závodník si vystřílel také stříbrnou medaili,
a to v disciplíně TANEGASHIMA – doutnáková puška
za nastřílených
88 bodů. Medaile si ze závodu
odnesla i všechna naše tři družstva. Družstvo ve složení
– Dostál, Hezucká, Staněk si odneslo stříbro z disciplíny FORSYTH – perkusní pistole civilní. Celkem nastříleli
268 bodů. Družstvo ve složení Dostál, Malůš, Ilek opět
stříbro z disciplíny PFORZHEIM – perkusní puška civilní
za 286 bodů a družstvo ve složení Dostál, Ilek, Hezucká
dosáhli na bronz v disciplíně PETERLONGO – perkusní
revolver za 233 nastřílené body.
Jitka Zajíčková
A JAK USPĚLI OSTATNÍ?
MARIETTE - PERE:
TANZUTSU – DOUPI
Stanislav Staněk – 12. místo – 86 bodů
Pavel Dostál – 18. místo – 84 bodů
Zdeněk Ilek – 19. místo – 82 bodů
Iveta Vaculíková – 22. místo – 71 bodů
Martina Hezucká – 24. místo – 67 bodů
Zdeněk Ilek – 5. místo – 79 bodů
KUCHENREUTER – PEPIC:
Pavel Dostál – 10. místo – 91 bodů
Martina Hezucká – 15. místo – 89 bodů
Zdeněk Ilek – 16. místo – 88 bodů
Stanislav Staněk – 17. místo – 88 bodů
Iveta Vaculíková – 28. místo – 86 bodů
Petr Lorenc – 24. místo – 82 bodů
28
VETTERLI – PEPUC:
Miroslav Malůš – 6. místo – 95 bodů
Zdeněk Ilek – 11. místo – 92 bodů
Martina Hezucká – 22. místo – 88 bodů
Milan Hezucký – 27. místo – 85 bodů
Petr Lorenc – 32. místo – 83 bodů
LEBEDA – PEPUV
Stanislav Staněk – 14. místo – 83 bodů
www.uhostroh.cz
Řádková inzerce
Český zahrádkářský svaz pronajme za výhodných podmínek v objektu Na zámecké prostory
k parkování nebo skladování o ploše 150 m2.
Tel.: 723 829 189
Prodám rodinný dům v Ostrožské Nové Vsi
5 + 1 po kompletní rekonstrukci. Kolaudace
půdní vestavby r. 2005, nová okna a kuchyňská linka v přízemí r. 2009. Kryté venkovní posezení, předzahrádka. Cena 1.590.000 Kč. Tel.:
603 426 523
Pronajmu přízemí (obchod, sklep), část.
1. patra na náměstí, pro komerční účely. Tel.:
571 444 305 (večer)
Prodej zavařovacích sklenic s příslušenstvím,
6 kusů vzrostlých oleandrů (5 bílých, 1 červený).
Cena dohodou. Tel.: 571 444 305 (večer)
Město Uherský Ostroh nabízí k odprodeji kompletní vybavení obuvnické dílny, podmiňujeme prodej v celku. Cena cca 90.000,-Kč. Informace podá pí Vlasta Hanáčková, tel.
572 430 521
Nabízíme podnájem v rodinném domě 2+1
v Uherském Ostrohu. K nastěhování ihned. Tel.:
604 779 638.
Vám nabízí získání øidièského prùkazu
na osobní automobil
Dále nabízí:
Kondièní jízdy
Školení øidièù
Informace+žádosti: Jaroslav Lunda, Hliníky 95,
Uh.Ostroh, tel.: 604 898 065; 572 151 411
www.autoskolalunda.cz
Zahájení nového kursu dne 15. záøí 2012
v 9.00 hod. na Základní škole v Uh.Ostrohu
Střechy
Pokrývačské práce • střechy na klíč
hydroizolace • opravy
zateplení rovných střech
Šulák Jan, Uherský Ostroh
Tel.: 603 812 965
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Krása je všude, ale pouze někteří ji vidí.“ Naší výherkyni –Juráskové Marii, Uh. Ostroh III – blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do konce května 2012 v městské knihovně na zámku.
Pokud chcete být zařazeni do květnového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 17. května 2012 na adresu Městský úřad
Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru 200,- Kč.
Dnešní citát od M. Twaina začíná: „Odpuštění je vůně, kterou květ …“ (dokončení v tajence)
Nápověda:� Chemická�
ENATA;
značka�
INCH; OMIŠ;� cínu
OTT
�
Předložka
Povzdechnutí�
Velké�
pole
Římská�
čtyřka
Nejistý�
�
Dát�
svolení�
Zbytek po�
karbonizaci�
černého uhlí�
1. část�
TAJENKY
Nakladatel�
(slovník)�
Španělsky�
„bravo“�
�
�
Severoevropský�
stát
Osobní�
zájmeno�
2. část�
TAJENKY
Zasténání�
Popelavé�
Existovat�
Adieu
Africké�
bubny
Podpis�
anonyma
Cenný papír�
Asociace�
realitních
kanceláří�
Horská�
louka�
Skřipec�
na oči
Staroskandinávský�
bůh
Název�
souhlásky�
2× snížený
tón
Zkr.podnikové normy�
Italská�
automobilka
Angličan�
Údaje
Záznamník�
hovoru�
Chemická�
zn. rhenia
Spisová�
značka
Město�
u Splitu�
Jemný�
rozdíl
Ohledně�
Starořecká�
ob�
Univerzita�
v USA�
Rozpouštědlo
Temnota
Ozn. goniometr. funkce�
Švédská�
hud. skupina
Přízvuk�
Španělský�
souhlas
�
4. část�
TAJENKY
Opak�
tekutého�
Nalito�
dovnitř�
Herec�
(Jiří)
�
Jednotlivá�
věc
Zkr. řídící
informace�
Velmi tvrdá
hornina
(stoj)�
s patami�
u sebe
�
3. část�
TAJENKY
Závit�
šroubu
Náspy�
Egyptský�
bůh
Právník�
a profesor�
UK (Emil)
Lůžko�
Americký�
palec
�
Nástroje�
k sekání�
trávy
Drobný�
hlodavec
Bezhrbý�
velbloud�
Lehké�
topné oleje
Zdrženlivé�
přitakání�
Svoje
Slůvko�
rozloučení�
Obyvatel�
Ruska
Zřasit�
Sloh
Zavýsknutí�
Papežská�
listina
Prorok
�
Povzdech
30
Části�
vozů�
Přibližně�
�
www.uhostroh.cz
 
31
Slavnosti Přemysla Otakara II
Download

Ostrozske listy - zari 2012.pdf