OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Červen 2014
VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ OSTROH
Neprodejné
Bylinkové dny přivedly
do Ostrohu přes 3000 návštěvníků
Ze m
ře
l
Sl
XXX
XXX
áv
XXX
e k S m i š o vs k
1
ý

Maxim Ondrášek
Šimon Juráček
Eliška Bubeníková
Albert Černý
Dominik Vaněček
Sabina Kolářová
Filip Machala
Ať malé občánky provází životem duha stejně jak na vítězné fotografii
Dalimila Jocha z fotosoutěže tohoto vydání Ostrožských listů
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Stavební ruch .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7
ZUŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
DDM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..15
Kultura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..19
Bylinkové dny .. .. .. .. .. .. .. .. ..21
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..23
Setkání s knížetem .. .. .. .. .. ..24
Z naší historie .. .. .. .. .. .. .. .. ..26
Hodný pejsek .. .. .. .. .. .. .. .. ..29
Sport .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
Rozhovor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..32
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..34
Ostrožské listy - periodický tisk územního
samosprávného celku. Vydává Městský
úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 1700 ks,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: L. Pšurná, A. Helmichová,
V. Šopík , R. Vaňková a M. Příleský.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
LD studio, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka Ostrožských listů
červenec - srpen je 25. 6. 2014.
Vážení a milí spoluobčané,
letos se důležitý prvomájový
polibek pod rozkvetlou třešní
asi jen tak někomu nepodařil,
protože jaro předběhlo svůj čas
asi o měsíc. Proto je nyní třeba
zameškané dohánět celý rok
a projevovat lásku svým partnerům a rodinám trvale.
Hned od začátku měsíce
nebyla v našem městě nouze
o důležité události.
Dne 5. května jsme absolvovali
veřejné projednání záměru těžby
štěrkopísku v lokalitě mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem. Opět
se chce dostat ke slovu těžební firma se svým záměrem, který by v první řadě
mohl ohrozit prameniště pitné vody zásobující vodovodní kohoutky pro sto třicet tisíc lidí z Hodonínska. Vedení města Uherský Ostroh na veřejném projednání vyslovilo jednoznačný nesouhlas, protože i pro občany našeho města by
těžba samozřejmě znamenala obtěžování hlukem, dopravou, nepředvídatelným vlivem na podloží města (praskání domů) a na okolní přírodu. Současně
podporujeme hodonínský okres v jejich snaze ochránit svůj strategický zdroj
pitné vody, který je jedním z nejvýznamnějších vodních zdrojů na jižní Moravě.
Děkuji všem spoluobčanům, kteří se veřejného projednání zúčastnili i těm,
kteří se připojili k takřka 13 tisícům podpisů hodonínské petice proti těžbě.
Odpověď z ministerstva ŽP očekáváme do měsíce.
Další dny se dění ve městě neslo v „bylinkové“ atmosféře pozitivní a vstřícné. Z původně menší komornější akce, jakou byly Bylinkové dny dříve, se letos
stala nečekaně obrovská událost, která opět do našeho města přitáhla tisíce
návštěvníků. Ti si vybírali z bohatého programu přednášek, seminářů, besed,
divadla, koncertů, ochutnávek, mohli navštívit čajovnu v zámecké galerii, prohlídnout si zámek a město… Tento obrovský úspěch organizátorů – OS Haštera ve spolupráci s Městem Uh. Ostroh je zářným příkladem toho, jak trpělivost,
nápaditost a usilovná práce přináší své ovoce. Ze stejného důvodu očekáváme vznik dalšího lákadla pro turisty v podobě Křišťálové jeskyně v podzemí, již
nyní se velké oblibě těší zámecká věž se svou expozicí starožitných panenek
a jiných hraček. Jedná se zde nejen o přínos v kulturním a duchovním životě,
ale i o přínos pro samotné město pro rozvoj turismu a drobného podnikání.
Velmi kreativně a pružně zareagovali zdejší provozovatelé služeb a stravovacích zařízení (bylinková meníčka a výzdoba, rozšířená nabídka sortimentu,
prodloužení pracovní doby), žalostně ale chyběly ubytovací kapacity v Ostrohu
i jeho okolí, což musíme v budoucnu řešit. Příkladně zvládli „bylinkový nápor“
i pracovníci informačního centra a spousta dalších ochotných lidí, díky kterým
tato obrovská akce proběhla s takovou noblesou.
Druhou květnovou neděli jsme popřáli našim drahým maminkám a babičkám k jejich svátku, před námi je svátek dětí, kterým přejeme kromě zdravíčka
i slunečný červen, pěkné vysvědčení a příjemný vstup do prázdnin.
S jarem jsme opět zahájili několik stavebních akcí pro zlepšení životního
prostředí v našem městě. Jsou to rekonstrukce místních komunikací - část
ulice Šance, Moravní a Kostelní, v ulici Na Zámecké rekonstrukce komunikace od potoka Okluky po Baťův kanál. Žádáme občany, kteří využívají tyto
komunikace o zvýšenou opatrnost při průchodu přes staveniště.Přeji všem
občanům teplejší měsíc červen a nezapomeňte navštívit řadu připravovaných
kulturních akcí.
Ivan Klauda,
místostarosta
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 7/2014 konané dne 14. 04. 2014
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2014/7/A/1 - rada města schvaluje smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch E.ON
Distribuce, a. s. – právo umožňující využití
zatížené nemovitosti za účelem umístění, provozování, opravování a udržování distribuční
soustavy - kabel NN, kabel VN, TS ( trasa
kabel NN 420 m, pilíř 10 ks) na pozemcích
parc. č. 81/1, parc. č. 817/1 a parc. č. 81/3
v k. ú. Uherský Ostroh. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu v celkové
výši 18.400 Kč bez DPH (slovy: osmnácttisícčtyřista korun českých). K této částce bude
připočtena platná sazba DPH.
2014/7/A/2 - rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi městem Uherský Ostroh a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, kterou se zřizuje městu Uherský Ostroh za jednorázovou úplatu ve výši 730 Kč
(k níž bude připočtena platná sazba DPH)
věcné břemeno - služebnost v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 100636/2014 spočívající v oprávnění vést přes
část pozemku parcelní č. 3569/10 v katastrálním území Ostrožské Předměstí vodovodní vedení, provozovat je a udržovat a zahrnuje v sobě rovněž právo přístupu k této stavbě
a právo vstupu na nemovitost.
2014/7/A/3 – rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při poskytování sociálních,
zdravotních a návazných službách uzavřenou mezi Městem Uh. Ostroh a Oblastní charitou Uh. Hradiště od 1. 5. 2014.
2014/7/A/ 4 – rada města schvaluje finanční příspěvek pro Oblastní charitu Uh. Hradiště ve výši 25.000 Kč ( fin. podporu na poskytování sociálních služeb).
2014/7/A/5 – rada města Uherský Ostroh schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
objektu bývalé kotelny ZŠ Uherský Ostroh,
k. ú. Ostrožské Předměstí o výměře celkem
166,86 m2 na dobu 25 let odboru KČT
Lokomotiva Uherský Ostroh, IČ: 155 27 891,
Sokolovská 686, Uherský Ostroh.
2014/7/A/6 – rada města schvaluje podporu petice „NE“! Ohrožení vodního zdroje pitné vody pro Hodonínsko.
2014/7/A/7 – rada města schvaluje záměr
na doplnění hřiště na ulici Nábřežní o 2 herní
prvky za cenu 120.000 Kč.
2014/7/A/8 – rada města schvaluje jako
dodavatele veřejné zakázky Zpracování PD
na kompletní rekonstrukci ČOV v Uherském
Ostrohu a ČS č. 1, 3 až 6 na veřejné kanalizační síti v Uherském Ostrohu společnost
Sdružení Uherský Ostroh ČOV sestávající
z Centroprojekt group, a. s. (správce), Štefánikova 167, 760 01 Zlín a VHZ DIS, s. r. o.,
Mírová 25, 618 00 Brno.
2014/7/A/9 – rada města zplnomocňuje
k podpisu výjimky z místní úpravy provozu na
veřejně přístupné účelové komunikaci podle
§ 77 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném
znění pro vjezd do omezení dopravní značkou B 11 pracovnice MěÚ p. Evu Zajícovou
a Ing. Martinu Fridrichovou.
B. RADA MĚSTA NESCHVALUJE:
2014/7/B/1 – rada města neschvaluje
podání nabídky na koupi budovy a pozemku
Policie ČR na nám. Sv. Ondřeje.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2014/7/C/1 - rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 8/2014 konané dne 28. 04. 2014
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2014/8/A/1 - rada města schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch E.ON
Distribuce, a. s. – právo umožňující využití
zatížené nemovitosti za účelem zřízení, umístění, provozování, opravování, udržování,
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
výkonnosti včetně odstranění distribuční soustavy - nadzemního vedení NN na pozemku
parc. č. 1505/3 v k. ú. Ostrožské Předměstí.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
4
náhradu v celkové výši 500 Kč bez DPH
(slovy: pětset korun českých). K této částce
bude připočtena platná sazba DPH.
2014/8/A/2 – rada města schvaluje smlouvu
o pronájmu části pozemku parc. č. 3572/22,
k. ú. Ostrožské Předměstí o výměře 60 m2
za cenu 20 Kč/m2/měsíc slečně Mitáčkové,
Hluk od 1. 5. 2014 – 30. 4. 2015 na dobu
určitou s podmínkou stanovení zavírací doby
ve smlouvě o pronájmu pozemku.
2014/8/A/3 – rada města schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu – přístřešek (pergola
nepeněžitého vkladu vodohospodářského
zařízení – stok (a nebo jejich části) A1, OS
A1a, A1a- 1, A1b, A1c, A1c -1, A4, A4a, A13d,
v katastrálním území Uherský Ostroh, A10,
A12, A12a, A13e, A22h, a Ostrožské Předměstí a stoky A20a v katastrálním území Kvačice - v ceně 5.737.000 Kč podle znaleckého
posudku č. 5893 – 110 / 2014 ze dne 25. 3.
2014 zpracovaného firmou VEGA UHERSKÉ
HRADIŠTĚ, a. s.
2014/7/C/2 - rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na převod (směnu popřípadě
darování) částí pozemků ve vlastnictví města Uherský Ostroh parcelních čísel 156/4,
156/7, 764/14, 827/12, 924/2, 1470/1,
3542/6, 3569/12, 3572/6, 3572/105,
3572/107, 3585/2, 3823/14, 3823/26,
3823/27 v k. ú. Ostrožské Předměstí nově
označených podle geometrického plánu
č. 988-51/2013
parcelními čísly 156/12,
156/11,764/26, 827/38, 924/5, 1470/7,
3542/107, 3569/50, 3572/121, 3572/122,
3572/120, 3585/9, 3823/44, 3823/47,
3823/41 a dále parcelu č. 3823/28, všechny
o celkové výměře 187 m2 za části pozemků
ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR
o celkové výměře 4177 m2.
2014/7/C/3 - rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru
na převod (směnu popřípadě darování) částí
pozemků ve vlastnictví města Uherský Ostroh parcelních čísel 709/53, 721/13, 721/1
v k. ú. Kvačice nově označených podle geometrického plánu č. 338-48/2013 parcelními čísly 709/82, 721/56, 721/57, 721/58
o celkové výměře 60 m2 za části pozemků ve
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR o celkové výměře 314 m2.
- 50m2) na pozemku parc. č. 3572/22, k. ú.
Ostrožské Předměstí, slečně Mitáčkové, Hluk
na dobu určitou od 1. 5. 2014 – 30. 4. 2015.
2014/8/A/4 – rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci s regionální televizí TV-S na
provedení 16 reportáží z Uh. Ostrohu za celkovou cenu 35.200 Kč + DPH.
2014/8/A/5 – rada města souhlasí s přijetím finančního neúčelového daru ve výši
3.000 Kč pro DDM Uh. Ostroh p. o. od firmy
REC Group s. r. o. Staré Město.
2014/8/A/6 – rada města souhlasí s přijetím neinvestiční dotace ve výši 8.000 Kč
z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje
na akci Postupová soutěž v aerobiku skupin
Ostrožská Pastelka.
2014/8/A/7 – rada města souhlasí s přijetím neinvestiční dotace ve výši 21.000 Kč ze
www.uhostroh.cz
Sociálního fondu Zlínského kraje na projekt
Hravé chvilky u maminky.
2014/8/A/8 – rada města schvaluje dotaci
pro rok 2014 těmto sportovním a zájmovým
organizacím a žadatelům:
Myslivecké sdružení Ostrožsko
- 40.000 Kč - na opravu majetku
Nedoslýchaví Slovácko
- 2.000 Kč - na činnost
Ostrožský pulling club
- 15.000 Kč - na činnost
ARGO Zlín
- 15.000 Kč - na činnost
Český svaz včelařů
- 15.000 Kč - na činnost
Svaz postižených civil. chorobami
- 15.000 Kč - na činnost
Českomor. svaz chov. pošt. holubů
- 5.000 Kč - na opravu majetku
- 2.000 Kč - na činnost
Centrum postižených Zlín ERGO
- 3.000 Kč - na činnost
Sdružení podané ruce Brno (Charáč)
- 5.000 Kč - na činnost
Haštera
- 20.000 Kč - na činnost
Ostrožan II.
- 10.000 Kč - na činnost
Memento Mori
- 15.000 Kč - na opravu majetku
Malovaný kraj Břeclav
- 3.000 Kč - na činnost
Junák – svaz skautů
- 10.000 Kč - na činnost
Český zahrádkářský svaz
- 35.000 Kč - na opravu majetku
Moravskoslezský kynol. svaz
- 4.000 Kč - na opravu majetku
- 3.000 Kč - na činnost
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
- 1.000 Kč - na činnost
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
- 2.000 Kč - na činnost
Český svaz bojovníků za svobodu
- 1.000 Kč - na činnost
Středisko rané péče EDUCO
- 5.000 Kč - na činnost
Soc. služby UH – Domov pro seniory UO 5.000 Kč - na opravu majetku
Pavel Jurčeka
- 3.000 Kč - za počet zásahů 2011, 2012
Marek Žajdlík
- 2.000 Kč - za počet zásahů 2011, 2012.
Michal Šimčík
- 1.000 Kč - za počet zásahů 2011, 2012
Jakub Horák
- 1.000 Kč - za počet zásahů 2011, 2012
Pavel Peterka
- 1.000 Kč - za počet zásahů 2011, 2012
Malůš Miroslav – MS ve střelbě
- 5.000 Kč - reprezentace
Klub českých turistů
- 20.000 Kč - na opravu majetku
- 15.000 Kč - na činnost
Snails Kunovice, o. s. (softball)
- 2.000 Kč - na činnost
2014/8/A/9 – rada města schvaluje jako
dodavatele veřejné zakázky Oprava místní
komunikace v ulici Na Zámecké v Uherském Ostrohu firmu Skanska a. s., Líbalova
1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov za cenu
909.412 Kč bez DPH.
2014/8/A/10 – rada města schvaluje „Potvrzení o přijetí dotace na akci
CZ.1.02/7.1.00/13.17713 – Zahrada pro objevitele a dobrodruhy“ ve výši 1.343.994,30 Kč
z Operačního programu životního prostředí.
2014/8/A/11- rada města schvaluje termín
zasedání zastupitelstva města na 28. 5. 2014,
ve středu v 18:00 hodin v koncertním sále na
zámku.
2014/8/A/12 – rada města schvaluje spolupráci s firmou EUROPROJECT na zpracování
žádosti o dotaci z Norských fondů na obnovu
části zámku, za cenu 35.000 Kč + DPH.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2014/8/C/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej části pozemku p. č. 81/3 v k. ú. Uherský Ostroh o výměře
25 m2, nově označenou v geometrického
plánu č. 590 - 143/2014 p. č. 81/53, akciové
společnosti E.ON Distribuce, a. s., za cenu
500 Kč za 1 m2.
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 9/2014 konané dne 12. 05. 2014
2014/9/A/1 - rada města schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve
prospěch E.ON Distribuce, a. s. – právo
umožňující využití zatížené výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti včetně
odstranění distribuční soustavy - podpěrný
bod VN na pozemku parc. č. 7931/1 v k.
ú. Ostrožské Předměstí. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou náhradu v cel-
kové výši 4.000 Kč bez DPH. K této částce
bude připočtena platná sazba DPH.
2014/9/A/2 – rada města schvaluje
záměr realizace kotelny na zámku v Uh.
Ostrohu v roce 2014 v předpokládané výši
nákladů 680.000 Kč.
2014/9/A/3 – rada města schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku k projektu Protipovodňová opatření
Mikroregionu Ostrožsko II.
2014/8/C/2 – rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení vyhlášení záměru na
odprodej částí pozemků p. č. 456/3 (ostatní
plocha) a p. č. 456/23 (ostatní plocha) v k. ú.
Ostrožské Předměstí o celkové výměře cca
40 m2 za cenu 250 Kč/m2.
2014/8/C/3 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Účetní závěrku
za rok 2013 a Závěrečný účet města Uherský
Ostroh za rok 2013, jehož nedílnou součástí
je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Uherský Ostroh za rok 2013 č.
426/2013/KŘ.
2014/8/C/4 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Uherský
Ostroh za rok 2013 bez výhrad.
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10
odst. 3 písm. a)
- nebyla zjištěna rizika dle §10 odst. 4 písm.
a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření ÚSC, v platném znění.
2014/8/C/5 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dotaci pro rok
2014 těmto sportovním a zájmovým organizacím:
Fotbalový klub
- 120.000 Kč - na činnost
Sportovně střelecký klub
- 40.000 Kč - na opravu majetku
- 10.000 Kč - na činnost
TJ Start - 60.000 Kč
- na činnost
Hokej - 150.000 Kč - na činnost
TJ Lokomotiva – odd. volejbalistek
- 10.000 Kč - na činnost
ZŠ – školní klub – gymnastky
- 20.000 Kč - na činnost
DDM – stolní tenis
- 7.000 Kč - na činnost.
E. RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
2014/8/E/1 – rada města bere na vědomí přehled hospodaření města za období
01-03/2014.
2014/9/A/4 – rada města schvaluje přijetí
finančního účelového daru ve výši 10.000
Kč pro ZŠ Uherský Ostroh p. o., od firmy
DISTR - služba škole, Mgr. Frant. Vlasák,
Mikulov 82.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2014/9/C/1 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení nákup
části pozemku p. č. 3572/76 (ostatní plocha) o výměře 160 m2 v k. ú. Ostrožské
Předměstí a část pozemku p. č. 109/1
(orná půda) o výměře cca 70 m2 v k. ú.
Kvačice, za cenu 35 Kč/ m2.
2014/9/C/2 – rada města doporučuje
zastupitelstvu ke schválení koupi pozemku v k. ú. Ostrožské Předměstí p. č. 752/1,
5
OSTROŽSKÉ LISTY
o vým. 3.062 m2, za cenu 80.000 Kč.
2014/9/C/3 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení příspěvku na demolici rodinného domu č. p. 43
v k. ú. Uherský Ostroh do výše 100.000 Kč
dle Směrnice pro Fond rozvoje bydlení.
2014/9/C/4 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu
Baladovi, bytem Uherský Ostroh na rekonstrukci rodinného domu do výše 100.000
Kč.
2014/9/C/5 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení paní
Hudečkové, bytem Uherský Ostroh na
rekonstrukci vytápění a výměnu plynového
kotle rodinného domu do výše 30.000 Kč.
2014/9/C/6 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení financování realizace kotelny na zámku v předpokládané výši 680.000 Kč z vratky DPH
z akcí ČOV a čerpacích stanic..
2014/9/C/7 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení Smlouvy
o úvěru uzavřenou mezi městem Uherský
Ostroh a Komerční bankou, a. s. Praha, na
částku 5.350.000 Kč na účel: komunikace
Moravní a Kostelní v k. ú. Uherský Ostroh.
2014/9/C/8 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Navýšení schváleného úvěru u komunikace Moravní, Kostelní o 350.000 Kč s tím, že
dochází k navýšení rozpočtu u ul. Moravní
a snížení u ul. Kostelní v souladu se smlouvou o dílo a ostatními náklady. Celková
výše úvěru tak činí 5.350.000 Kč.
Zaúčtování navýšení úvěru:
Zápis na pol. 8113 Přijatý úvěr o 350.000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 2212
Silnice ul. Moravní o 350.000 Kč
2014/9/C/9 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Úprava schváleného rozpočtu ul. Kostelní
z § 6409 položky 5901 rezerva na § 2212
ve výši 2.000.000 Kč s tímto rozdělením:
1.707.000 Kč ul. Kostelní a 293.000 Kč ul.
Moravní.
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u §
2212 Silnice ul. Moravní a Kostelní
o 2.000.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
pol. rerezva ul. Kostelní o 2.000.000 Kč
2014/9/C/10 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Na Krizové řízení obce základní částku
1.000 Kč.
6
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 5212
pol. 5901 Krizové řízení o 1.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
pol. rezerva o 1.000 Kč
2014/9/C/11 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu u položky 1211 DPH
o 1.000.000 Kč a převod těchto fin. prostředků do rezervy.
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení příjmové části rozpočtu
z položky 1211 Daň z přidané hodnoty
o 1.000.000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost pol. rezerva o 1.000.000 Kč
2014/9/C/12 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu na projektovou dokumentaci na opravu komunikace před firmou Yaro – náš podíl ve výši 50.000 Kč.
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 2212
Silnice kom. Zamlýní /Yaro/ o 50.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost pol. rezerva o 50.000 Kč
2014/9/C/13 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu u opravy chodníku na
Zámecké o 520.000 Kč, dokončení akce
(změna povrchu – beton), oprava lávky
přes Moravu o 110.000 Kč a oddělení
chodníku od firmy Obal § 2219 o 705.000
Kč.
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u §
2219 Záležitosti pozemních komunikací
o 705.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost – pol. rezerva o 705.000 Kč
2014/9/C/14 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu na projektovou dokumentaci ČOV o 120.000 Kč
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdaj. části rozpočtu u § 2321
Odvádění a čištění odp. vod – 6121 PD
o 120.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost pol. rezerva o 120.000 Kč
2014/9/C/15- rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu města na venkovní východní a severní fasádu zámku
o 300.000 Kč
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3322
Zachování a obnova kult. památky – zámek o 300.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost pol. rezerva o 300.000 Kč
2014/9/C/16 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu u TJ Lokomotivy –
zlepšení akustiky a práce s tím spojené
o 200.000 Kč
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3419
Ostatní tělovýchovná činnost o 200.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost pol. rezerva o 200.000 Kč
2014/9/C/17 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu města pro doplnění prvků na dětském hřišti ul. Mašovy a ul. Hliníky ve výši 145.000 Kč
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3421
Dětská hřiště o 145.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost pol. rezerva o 145.000 Kč
2014/9/C/18 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu o nákup nástavby auta
a úpravu veřejné zeleně kolem pomníku
celkem o 140.000 Kč
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u §
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
o 140.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost pol. rezerva o 140.000 Kč
2014/9/C/19 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení změnu
v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu o úpravy podzemních
prostor zámku ve výši 480.000 Kč
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3322
Zachování a obnova kult. památky – úprava podzemí o 480.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost pol. rezerva o 480.000 Kč
D. RADA MĚSTA NEDOPORUČUJE:
2014/9/D/1 – rada města nedoporučuje zastupitelstvu města vyhlášení záměru
na odprodej části pozemků parcelní č.
166/38, 163/1, 301/1, v k. ú. Ostrožské
Předměstí.
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
Společenská kronika
Zemřeli
12.04. Antonie Galušková, Zemědělská
/1933/
88 let
21.06. Anna Hanáková, Sv. Čecha
89 let
16.06. Josef Mikulčík, Hradišťská
Jubilanti
75 let
11.06. Alena Vodárková, Domovinka
80 let
07.06. Marie Vaculíková, Svobodova
11.06. Ludmila Tomečková, Hradišťská
14.06. Marie Pavlíková, Spodní
20.06. Zdeněk Zápařka, Fučíkova
20.06. Lubomír Augenthaler, Sídliště
86 let
09.06. Bohumil Kubis, Školní
09.06. Jiřina Navarová, Školní
19.06. Jiřina Bahulová, nám. Sv. Ondřeje
87 let
07.06. Zdenka Botková, Blatnická
12.06. Zdena Hanusová, Studená
30.06. Věruše Rogošová, Dlouhá
Zlatá svatba
16.05. Antonín a Jaroslava Malůšovi, Blatnická
27.06. Josef a Helena Sedlářovi, Chaloupky
Místostarostka Jiřina Galušková s prvním
miminkem roku 2014 Sabinkou Kolářovou
Čilý stavební ruch
S jarními měsíci se rozběhl čilý stavební ruch na opravě
místních komunikací a objektech ve vlastnictví města.
· Revitalizace centra města Uherský Ostroh ulice Moravní.
Jde o prostor za hotelem Morava a přístupové ulice na nám.
Sv. Ondřeje a k sokolovně. Cena za provedení je 3.548.130
Kč, z toho dotace 2.634.352,89 Kč.
Termín zprovoznění a umožnění průchodu z lávky přes
Moravu na náměstí je stanoven do 30. 6. 2014. V návaznosti
na ulici Moravní bude provedena oprava místní komunikace
v ulici Kostelní za cenu 1.706.612 Kč bez dotace. Dokončení
obou ulic je nejpozději do 30. 9. 2014.
· Oprava místní komunikace v ulici Na Zámecké od potoka
Okluky podél fotbalového hřiště až po plavební komoru Baťova kanálu, komunikace bude provedena s betonovým krytem
o šířce 250 cm. Ze tří účastníků výběrového řízení byla vybrána firma s nejnižší cenou 1.100.388 Kč.
· Z „Programu regenerace městské památkové zóny“
nám byla udělena dotace ve výši 1 255 tis. Kč, ze které
bude provedena oprava severní a západní venkovní fasády
zámku za celkovou cenu 3 215 606 Kč.
· V červnu bude zahájena celková rekonstrukce kanalizační přečerpávací stanice č. 2 v ulici Sokolovské vedle
potoka Okluky. Cena rekonstrukce 2.333.831 Kč bude
hrazena z rozpočtu města.
· V budově č. p. 47 – Blaťákovo budou během června
vyměněna okna za celkovou cenu 567.357 Kč.
Žádáme občany o shovívavost při provádění stavebních prací.
Ivan Klauda, místostarosta
Pavel Kučera, odbor investic
7
Aktuálně ze ZUŠ
Další ročník soutěže jazzových orchestrů se konal v pátek 25. dubna v Uherském Ostrohu. Soutěže ZUŠ, vyhlašované MŠMT, se střídají v pravidelných
intervalech, letos se soutěž týkala mimo
jiné orchestrů jazzových a tzv. ostatních,
tyto dvě skupiny vyčleňuje stylová charakteristika a jejich repertoár. Naše škola
byla pověřena organizací krajského kola
soutěže stejně jako v minulém ročníku.
Letošní soutěže se zúčastnilo 7 orchestrů obojího zaměření. Odborná porota
konstatovala vysokou úroveň soutěžících
orchestrů, vyzvedla výbornou organizaci
soutěže a velmi příjemné podmínky, na
čemž má významný podíl i provedená
akustická úprava sálu sokolovny, kde se
soutěž konala. Do ústředního kola, které
se uskuteční v polovině června v Litvínově, postoupily celkem tři orchestry ze
Zlína a Uherského Hradiště.
Dovoluji si srdečně poděkovat městu
Uherský Ostroh i TJ Lokomotiva Uherský Ostroh za spolupráci a vytvoření
důstojných podmínek této významné
hudební události.
ZUŠKA? ZUŠKA!
Ojedinělý festival ZUŠKA? ZUŠKA!
proběhl v pátek 16. května ve Zlíně. Do
festivalu se zapojilo všech 20 základních
uměleckých škol zřizovaných Zlínským
krajem. Návštěvníci krajského města
mohli během celého dne uvidět a uslyšet prezentaci 29 orchestrů ZUŠ na
několika místech – náměstí Míru, Baťova institutu, Malé scéně, mrakodrapu
budovy č. 21, v Alternativě, Kongresovém centru a v ulicích Zlína. Tady všude
jste mohli potkat rovněž malé tanečníky, výtvarníky nebo studenty literárně
dramatických oborů škol. Závěrečný
galakoncert v Kongresovém centru, sídle Filharmonie Bohuslava Martinů, byl
přehlídkou toho nejlepšího,
co školy mohly nabídnout.
Festival se konal ve spolupráci s mnoha partnery pod
záštitou hejtmana Zlínského
kraje a města Zlín. Zaplněný sál Kongresového centra a nekončící závěrečný
potlesk svědčil o spokojenosti posluchačů i vysoké
úrovni žáků a pedagogů
základních
uměleckých
škol. Naši školu reprezentovaly soubory BMV, SRO a cimbálová
muzika Pramének. Všichni se prezentovali výborným výkonem s uznáním posluchačů. Řada akcí se konala na volném
prostranství za nepříznivého počasí, přesto všichni statečně bojovali a snažili se
podat co nejlepší výkon.
Dovolím si citovat z festivalové brožury:
„ Není o nich moc slyšet, nemají bouřlivé
propagační kampaně, přesto by bez nich
byla naše kulturní scéna chudá a mnoho
talentů by zůstalo neobjeveno. ZUŠ jsou
jediný typ škol, který dlouhodobě, systematicky a komplexně vzdělává žáky kontinuálně od předškolního věku až k dospělosti“.
Talentové zkoušky
V týdnu od 3. 6. do 6. 6. v době 14 –
17 hodin zveme zájemce o výuku v naší
škole na talentové zkoušky. K přijetí se
mohou přihlásit děti od 5 let věku:
• do hudebního oboru hra na klavír, klávesy, kytaru, akordeon, trubku, zobcovou
a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, housle,
kontrabas, cimbál
• do výtvarného oboru ke zvládnutí
všech výtvarných technik
• do tanečního oboru k taneční průpravě a praxi soudobého i lidového tance
Pokud vám uvedený termín nevyhovuje, neváhejte konzultovat možnost vzdělání svého dítěte v naší škole i mimo uvedený termín. Bližší informace získáte na
telefonu školy 572 591 494.
Srdečně všechny zveme na absolventský koncert žáků, který se uskuteční
2. června 2014 v 18 hodin v zámeckém
koncertním sále. V prostorách ostrožského zámku probíhá výstava prací žáků
výtvarného oboru, kterou si můžete prohlédnout do konce června.
Během června se žáci hudebního
a tanečního oboru představí na závěrečných přehrávkách a koncertech, rovněž
tak orchestry zahrají na různých akcích
v Uherském Ostrohu i regionu (Den
hudby, MFF Strážnice, Kunovské léto,
Dolňácké slavnosti, Koncert v zahradě
apod.) v průběhu celého léta.
Přejeme pěkné prázdninové letní dny.
František Říha
DETAILY aneb Každý to vidíme jinak
Vernisáží byla dne 14. 5. zahájena výstava DETAILY aneb Každý to vidíme jinak, která je koncipována jako celoroční souhrnný výběr prací žáků výtvarného oboru ZUŠ.
V letošním školním roce se žáci dívali na to, co je obklopuje, hledali možnosti, jak
ztvárnit danou skutečnost z pohledu na celek, ale také jen na jeho jednotlivé části.
Cílem bylo tvořit a nahlížet na věci z různých úhlů, zkoumat je individuálně, najít si
nevšední a neotřelý pohled na skutečnost, přitom si vyzkoušet nejrůznější techniky
na malý i velký formát.
Velké poděkování patří firmám, které se spolupodílely na občerstvení pro žáky
a jejich rodiče při zahájení výstavy: pekárna OSPEK, s. r. o., pekárna Bachan, s. r. o.,
YARO, s. r. o, DYAS.EU, a. s., Vinotéka na zámku – Jiří Buráň. Velké poděkování patří
i všem vystavujícím dětem za pilnou práci a jejich rodičům za podporu v průběhu
celého školního roku.
Výstava je ke zhlédnutí do konce června na zámku, instalována je v přízemí a na
chodbách 2. patra.
Mgr. Z. Pokorná
8
www.uhostroh.cz
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE ČERVEN
7. 6. SVĚTLO ORIENTU – NÁRODNÍ KOLO
– DDM Pastelka Vás srdečně zve na soutěžní přehlídku
skupin v orientálním tanci. Do sportovní haly v Uherském
Ostrohu se v sobotu sjedou ty nejlepší tanečnice orientálního
tance téměř z celé České republiky. Svým tanečním uměním
vás okouzlí i MISS ORIENT 2009 Jazíra, která vystoupí společně
s hudebníkem D´Artagnanem. Přijďte se podívat na krásné
tanečnice a podpořit ostrožské soutěžící ze skupiny Sinar, která
se v krajském kole ve své kategorii umístila na prvním místě!
Zahájení: 12:00 hod.; Vstupné: děti – 20 Kč, dospělí: 50 Kč; Kde:
sportovní hala TJ Lokomotiva. Čeká vás opravdu překrásná
podívaná!
Světlo orientu – krajské kolo
V sobotu 10. května zavítalo do Uherského Ostrohu 39 soutěžních týmů z celého Zlínského kraje, aby předvedlo a porovnalo s ostatními soutěžícími své taneční umění. Přes 300 krásných tanečnic soutěžilo v pěti věkových kategoriích, kdy ve dvou
z nich měl i Uherský Ostroh své zástupkyně. Ve 2. kategorii skupinu Nashita, dívky z kroužku Orientální tance při DDM Pastelka,
a dvě skupiny v 5. kategorii – Sinar a Maite, kdy se tanečnice ze
skupiny Maite umístily na třetím místě a taneční skupina Sinar
obsadila krásné první místo a postupuje tak do národního kola.
Děvčátka ze skupiny Nashita se bohužel na předních příčkách
neumístila. I přesto, že se malé tanečnice moc snažily, konkurence byla moc velká, což dokazuje rekordní počet přihlášených
týmů. Budeme děvčátkům přát, aby v příštím roce měla více
štěstí. Kdo by se chtěl přijít podívat, jak krásně skupina Sinar
tančí, a podpořit ji v soutěži, národní kolo Světla orientu se bude
konat v sobotu 7. června ve sportovní hale TJ Lokomotiva. Součástí programu bude i vystoupení Jazíry, MISS ORIENT 2009,
a hudebníka D´Artagnana.
DDM Pastelka děkuje panu místostarostovi Ivanu Klaudovi
za pěkné uvedení soutěže, odboru kultury za to, že jsme mohli
být součástí programu Bylinkových dnů, ostrožským hasičům
za skvělý hasičský dozor, Městské policii z Uherského Ostrohu
za výbornou koordinaci dopravy, panu Jandovi za půjčení haly
a sponzorům Rec Group s. r. o, za to, že jsme mohli pomocí
jejich daru tuto soutěž vůbec uspořádat. Děkujeme.
Iva Maxerová
Velikonoční prázdniny na Pastelce
Ve čtvrtek a v pátek před Velikonocemi měli školáci
prázdniny, a tak ti, kteří nechtěli sedět doma u pohádek,
přišli k nám na Pastelku, protože DDM Pastelka má přece
na každé prázdniny připravený zábavný a hravý program.
Ve čtvrtek si holky a kluci vytvořili pěkné kraslice tzv. bavlnkovou metodou a papírového kohoutka, do kterého si pak
mohli kraslici postavit, a na závěr programu si všichni společně zahráli pěknou velikonoční hru. Pátek se nesl v poně-
kud aktivnějším a sportovnějším duchu, i když na začátek
si děti taktéž trochu zatvořily. A to se speciální plastelínou,
ze které si mohl každý vymodelovat, co chtěl. A tak vznikaly roztomilé postavičky, plastelínové kraslice, cukrovinky
aj. Pak ale byla hlavním centrem činností tělocvična, kde
se mohly děti do sytosti vydovádět. Děti se hrou zabavily
až tak, že si ani nevšimly, že kolem Pastelky proběhl velikonoční zajíček a nechal jim na dvoře sladké překvapení.
Zajíčka už sice děti nezahlédly, ale svou odměnu našel na
dvorku každý dobrý hledač.
Iva Maxerová
9
OSTROŽSKÉ LISTY
Kroužek Holčičí mejdan získal první cenu v soutěži
o nejlepší krátký hraný film
Městská kina v Uherském Hradišti pořádala soutěž s názvem Peckafilm o nejlepší
krátký dětský hraný film na téma Pohádky
Jana Wericha. Dívky z kroužku Holčičí mejdan (Eliška Rapantová, Michaela Langrová,
Karolina Černá, Martina Sovišová, Kateřina
Šišperová a dva hosté Filip Zdráhal a Jakub
Hlavačka) společně s vedoucí kroužku
Kateřinou Dvouletou natočili film, který
nese název Holčičí mejdan hledá golema.
O tom, jestli dívky golema opravdu našly, se
můžete přesvědčit zhlédnutím jejich filmu
na www.peckafilm.cz nebo na www.youtube.com.
Hlavní cenou soutěže byla videokamera
a lístek na filmové představení pro děti zdarma. Hodnocení odborné poroty rozhodlo
o tom, že soutěž vyhrál právě kroužek DDM
Pastelka! Slavnostní premiérová projekce
všech krátkých filmů spojená s vyhlášením výsledků a předání cen se uskutečnila
v pátek 2. 5. v sále kina Hvězda v Uherském Hradišti. Ve veřejném internetovém
hlasování si navíc DDM odnesl další umístění, a to 3. místo. Díky
získané kameře také plánujeme v příštím školním roce otevřít na
DDM Pastelka nový kroužek pro malé filmaře, kde bude kamera jistě dobře využita. Nápad založit nový kroužek, jehož náplní
bude natáčení různých scének, reportáží i krátkých filmů vznikl
při samotném natáčení zmiňovaného snímku Holčičí mejdan
hledá golema, protože natáčení děti velmi bavilo a chtěly by
v něm pokračovat. Pokud se chcete stát součástí filmového štábu, vyzkoušet si práci herců, kostymérů, střihačů, kameramanů
atd., máte možnost se již od června přihlašovat do tohoto kroužku, který bude otevřen v září 2014 stejně jako ostatní kroužky
DDM Pastelka.
Kateřina Dvouletá
Nabídka táborů na letní prázdniny
Pobytové tábory
Bibione – Termín: 14. - 21. 6. 2014; Místo: Itálie – Bibione; Pro
děti do 12 let s doprovodem rodičů, pro děti od 12 let bez doprovodu. Cena: 4 300 Kč bez stravy, 5 500 Kč se stravou; Zažijte
neopakovatelné okamžiky v nádherném přímořském letovisku
Bibione, které je proslulé svými plážemi.
Divoký Západ – Termín: 4. - 13. 8. 2014; Místo: Vřesovice
u Kyjova; Pro děti od 8 do 16 let. Cena: 3 500 Kč; Vydejte se po
stopách Vinnetoua a Old Shatterhanda do kraje, jenž zasáhla
zlatá horečka, která rozpoutala velké nepokoje.
Příměstské tábory
O řád krále Ferguse – Termín: 7. - 11. 7. 2014; Pro děti od 7
do 15 let. Místo: DDM Pastelka; Cena: 850 Kč; Vydejte se po
stopách jedné ze starých skotských legend a získejte řád krále
Ferguse. Sportovně zaměřený tábor pro všechny správné rebely
a rebelky.
Plavecký tábor – kapacita je již naplněna!
V Říši divů – Termín: 18. - 22. 8. 2014; Místo: DDM Pastelka;
Pro děti od 8 do 15 let. Cena: 1 100 Kč; Ponořte se do světa
divů, kde se setkáte se snovými bytostmi. Vyzkoušíte si různé
10
výtvarné techniky a zdramatizujete pohádku Alenka v říši divů,
na kterou budou pozváni i rodiče.
Šmoulí prázdniny – tábor pro předškolní děti - NOVINKA
Termín: 4. – 8. srpna 2014; Program od 8:00 do 16:00 hod.;
Věk: 4 – 6 let; Cena: 700 Kč;
DDM Pastelka pro Vás připravuje nový tábor určený dětem ve
věku 4 - 6 let.
Děti čeká spousta zábavy, tvoření, divadélko a sportovní aktivity. Režim dne bude podobný jako v MŠ, včetně spánku.
Více info na www.ddmpastelka.cz nebo na tel: 775 582 885
www.uhostroh.cz
OSTROŽSKÁ PASTELKA – soutěž v aerobiku skupin
V sobotu 26. 4. 2014 do Uherského Ostrohu dorazilo více
než tisíc návštěvníků, kteří se aktivně či pasivně věnují aerobiku.
Konalo se zde jedno ze základních kol soutěže skupin v rámci
Aerobik Tour 2014. Podstatou celé soutěže je vytvořit v dětech
vztah ke sportu a zdravému životnímu stylu. Proto, aby tato soutěž probíhala, je zapotřebí přípravy jak dětí, rodičů, tak i organizátorů. Soutěžící celý rok pravidelně trénují právě na tuto soutěž a cvičí i několikrát týdně. Významnou roli zde hrají i rodiče
a jejich podpora. Organizátoři vše připravují tak, aby jednotlivé
sportovní výkony vynikly a vše proběhlo bez jakýchkoliv komplikací. Musí zajistit jak bezpečnost, tak psychickou pohodu soutěžících.
Samozřejmě se soutěže zúčastnily i děti navštěvující kroužek
aerobik na DDM Pastelka. Domácí prostředí jim velmi svědčilo
a naši zajíčci s vlkem, kteří soutěží v kategorii Baby, si odnesli
zlaté medaile, pohár a krásné ceny. Dívky v kategorii Childrens
a Teenagers se umístily na krásném čtvrtém místě. Přesné
výsledky a fotografie ze soutěže naleznete našich internetových
stránkách www.ddmpastelka.cz.
DDM Pastelka děkuje místostarostce Ing. Jiřině Galuškové
za zahájení soutěže, dobrovolným hasičům z Ostrožské Nové
Vsi, městské policii z Uherského Ostrohu za zajištění bezpečnosti, sponzorům a všem dobrovolníkům za jejich pomoc.
Lucie Pokorná
SKAUTI SE ZAPOJUJÍ DO VEŘEJNÉHO DĚNÍ
Již mnohokrát jsme vás v listech informovali o dění v našem oddílu. Máme za sebou rok a půl obnoveného fungování a jsme rádi, že
se dětem naše společně strávené chvíle ve skautu líbí. V současnosti nás je 23, z toho 18 dětí a 5 dospělých. Nyní se připravujeme na
závod Ostrožský stopař, při kterém dojde opět k plnění skautských slibů
a vrcholem našeho dění je každoročně skautský tábor.
Dnes bychom však chtěli napsat něco o tom, co děláme v našem
městě pro ostatní. Souvisí to s naší historií. Junák byl jednou z prvních
organizací, která byla za nacistického Německa rozpuštěna, a proto
jsme se rozhodli stát čestnou stráž při oficiálních událostech města.
Poprvé jsme si to vyzkoušeli při odhalování pomníku paraskupině Carbon. Akce to byla veliká a musíme přiznat, že zima ještě větší. Někteří
toto vystoupení odnesli i nemocí, ale stálo to za to. Po druhé jste nás
mohli vidět při kladení věnců u příležitosti výročí osvobození našeho
města. Jsme rádi, že alespoň touto drobností můžeme za náš oddíl
vzdát čest všem, kteří byli ochotni za naši svobodu obětovat život.
Vladimír Šopík (Grizzly)
11
OSTROŽSKÉ LISTY
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
NÁVŠTĚVA 1. FC SLOVÁCKO 14. 5. 2014
Spolupráce fotbalového klubu 1. FC Slovácko a Dětského
domova Uherský Ostroh pokračuje nejen prostřednictvím
projektu ZELENÝ ŽIVOT (projekt Ligové fotbalové asociace, jehož cílem je propagace a podpora aktivit společenské
odpovědnosti českých fotbalových ligových klubů), ale i vzájemným setkáváním a podporou.
Tentokrát měli obyvatelé dětského domova možnost navštívit zázemí klubu, jehož A mužstvo jezdí povzbuzovat při
domácích zápasech. Role průvodců se ujali manažeři 1. FC
Slovácko Marek Jurák a František Uhříček. Dětem povykládali něco málo z historie klubu. Provedli je posilovnou, kde
někteří chtěli hned začít trénovat. Seznámili se s kabinou hostí i domácích, kde vítězilo především mezi děvčaty číslo 24
– Michal Trávník a mezi kluky šťastné číslo 7 – Libor Došek.
Pro mnohé jsou tito fotbalisté obrovskými sportovními vzory.
Nikoho nenechalo klidným zázemí regenerace, klidně by do
bazénku skočili i oblečení. S deštníky nad hlavou se „ohřívali“
v sauně. Prostě si všechno úžasně užívali.
V tiskovém středisku zahájila „tiskovku“ ředitelka dětského domova a děti se se svými dotazy připojovaly. Zajímala je
fotbalová akademie, proč jsou tváří týmu právě Libor Došek,
Dušan Melichárek a Vlastimil Daníček, opravdu se fotbalisté
připravují na soupeře prostřednictvím video záznamů, kdo
nosí do prádelny špinavé dresy, kdo komu myje kopačky, má
mužstvo nastavené pokuty,… a spousta dalších záludných
otázek.
Prohlídka pokračovala prostorami pro VIP hosty, kde si
malí nadšenci fotbalu mohli prohlédnout nejen toto zázemí,
ale především dobové fotografie hráčských tváří klubu.
Na tribuně si prošli prostory pro média a policii, zastavili
se u fotografie a čestného místa Miroslava Valenty seniora.
A to už Marek Jurák mezi holky a kluky vhodil fotbalový míč
a začal tah na branku na zeleném pažitu. Někteří vzali trávu
jako trávu, někteří našlapovali na trávník s úctou a pokorou
jako na posvátné území. Boj o míč však všechno srovnal.
Pavel si zahrál na Dušana Melichárka, Martin pak na Milana
12
Heču, Michal na Jirku Valentu, holky samozřejmě na Michala
Trávníka. Všichni si vyzkoušeli, jak se kope penalta na ligovém hřišti, do prázdných tribun pozdravili MISTRY MORAVY
a přišel čas rozloučení. Marek Jurák všem účastníků předal
klíčenky (s Uherským Ostrohem), náramky, rozvrhy hodin,
pexesa a zpravodaje. Poslední foto, poděkování a odjezd
domů.
A nám nezbývá, než říci klasické HOŠI DĚKUJEM!, které
tentokrát patří managementu klubu.
Jana Frühaufová
Fotografie najdete na:
http://dduhostroh.rajce.idnes.cz/Navsteva_v_klubu_1._
FC_Slovacko/
www.uhostroh.cz
Hypocentrum Koryčany
9. - 11. května 2014
Malí i velcí z Dětského domova Uherský Ostroh pobývali obklopeni přírodou Chřibů a především ušlechtilými koňmi
v Hypocentru v Koryčanech. Během pobytu si děti vyzkoušely
pozice jezdce na koni a vodiče koně v jízdárně. Odvážnější děti,
ale i strejda a teta si vyzkoušeli pod vedením zkušené instruktorky také gymnastické cviky na koni (holubička, obrat, dřep).
Děti se seznámily při prohlídce stájí se zajímavostmi jednotlivých
koní, měly možnost zkusit si čištění koňských kopyt, hřebelcovat
koně, nasadit uzdu a s pomocí i sedlo. Mnohé z dětí překonaly strach a blízkost u koně si užívaly. Zajímavé bylo pozorování
kováře při výměně podkov. Majitel hypocentra Milan „Freďák“
Dolínek dětem ukázal dovednosti koně, učil je lasovat, házet
tomahavkem, vázat uzly, práskat bičem. Ve své dílně předvedl
také výrobu kožených náramků. Děti si domů odvezly na památku ručně vyráběný přívěsek z kůže a spoustu zážitků, které
vystihuje přísloví „Kůň zná svého jezdce lépe, než jezdec svého
koně.“ Velmi děkujeme majitelům hypocentra manželům Dolínkovým a také pracovnici hypocentra Lídě Sedlákové, která se
nám během pobytu věnovala.
Celá akce by se však neuskutečnila bez štědrých dárců: pana
Jakuba Kováře, jednatele Agentury INCOLO PROPERTY, s. r. o.
a paní Veroniky Zámečníkové, která náš dětský domov podporuje pravidelně. DÍKY!
Co říct na závěr? Ať vám koně jdou.
Sylvie Zálešáková,
František Juřička – vychovatelé Dětského domova Uherský Ostroh
Symbiózu dítěte a koně si můžete vychutnat na:
http://dduhostroh.rajce.idnes.cz/Hipocentrum_Korycany_9._-_11._5._2014/
Jak nás hřálo u srdíčka…
Když nám naše tety z Dětského domova v Uherském Ostrohu
říkávaly, že lepší je dárky rozdávat než dostávat, nechtělo se nám
tomu ani věřit. Vymyslet dárek není vůbec snadné. Musí potěšit
a rozesmát, být veselý a barevný a přitom nemusí být vůbec drahý. A co tedy darovat?
Už ani nevíme, koho to napadlo. Zahrejme divadlo! Vždyť to už
umíme. A tak jsme začali s nacvičováním. Vybrali jsme pohádku
o zvířátkách a Jankovi, který ztratil klobouk. A rozjelo se zkoušení, tvoření masek, příprava kostýmů, výroba kulis, rekvizit
a nácvik taneční choreografie. Dárek bychom měli, ale teď ještě
komu jej dáme?
Rozmýšlení nebylo těžké. Zajedeme k našim kamarádům do
Ústavu sociálních služeb v Medlovicích a za dětmi do Dětského
domova ve Vřesovicích. A tak jsme v neděli 27. dubna s našimi
dárky vyrazili.
Pohádka, ve které vystupují myšky, liška, kočička, žabka, vlk,
zajíček a medvěd, okouzlila naše diváky tak, že se při tanečku
přidali k nám. Zvířátka si připravila nejenom představení, ale
i soutěže, ve kterých prokázaly děti svou šikovnost a zručnost.
Všichni se pak pochlubily vysvědčením s velkými jedničkami.
I když jsme dárky tentokrát nerozbalovali my, přesto jsme je
dostali. Byly to úsměvy a radost v očích, pohlazení, veselé povídání a pozvání k další návštěvě. Tety měly pravdu a nás opravdu
hřálo u srdíčka…..
Malí herci
a Lenka Burešová, foto Miroslava Buťáková.
Dětský domov Uherský Ostroh pořádá
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční v úterý 10. června 2014 v době od 8.30 do 18 hod.
V dopoledních hodinách zahrají návštěvníkům malí herci své divadélko.
Těšíme se na vás
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Základní škola
OBÁLKA S PŘEKVAPENÍM
Těší mě dělat lidem radost a vnímám to jako
přirozenou součást svého života. Ale i já se raduji, když mě někdo mile překvapí a dokonale si to
užívám. Stačí „maličkost“, třeba úsměv – takový
laskavý, od srdíčka nebo obálka s překvapením.
Přesně taková na adresu školy, mé třídy i mě přišla.
Opatrně jsem ji rozlepila a nedočkavě zkoumala její
obsah. Jste zvědaví? Byla jsem také…
V obálce jsem našla práci dvou dívek ze šestého ročníku ZŠ Trhové Sviny. V hodinách občanské výchovy si vylosovaly náš kraj, našly města
s podobným počtem obyvatel, z nich si vybraly
Uherský Ostroh a právě naší třídě poslaly projekt
o svém městě. Po důkladném prozkoumání jsme
se dozvěděli, co zajímavého u nich a v okolí najdeme. A nebylo toho málo.
Chtěli jsme jim odpovědět, tím se radost znásobí.
Děti „mé“ třídy se pilně pustily do práce a během
několika dní vytvořily také hezký projekt o našem
městě i své škole. Zapojilo se dokonce 12 z 19
dětí: Anetka, Anička, Dalibor, Jiřinka, Katka, Lukáš,
Matyáš, Míša, Natka, Sára, Sebastian a Simča
(řazeno podle abecedy).
Vraťme se tedy na začátek. Tam byl zajímavý
úkol (ten zadal dívkám vyučující), potom jistě hezký
Nové společné foto cestovalo za dětmi ze ZŠ Trhové Sviny.
pocit z pěkného projektu (autorky), následovalo vylosování našeho kraje,
výběr Uherského Ostrohu a odeslání obálky (naše překvapení), práce 6.A
a odeslání (radost, že dívky potěšíme), doručení obálky s dílkem našich
dětí.
Tím se kruh uzavírá, nebo ne? Ještě ne… Dobrých zpráv a radosti není
nikdy dost, proto jsem se chtěla podělit ještě s vámi, milí čtenáři…
RNDr. Ivana Bělohradová,
třídní učitelka 6.A
Novoveský šplhoun 2. stupně ZŠ
Kdo je největší šplhoun II. stupně jsme zjistili v pátek 11. 4.
2014 v Ostrožské Nové Vsi, kde se konala soutěž ve šplhu o tyči.
S velkým odhodláním a soutěžním nasazením se pokusilo trhat
rekordy osm dívek a osm chlapců z 6. - 9. ročníku.
Druhým nejrychlejším šplhounem ve své kategorii a zároveň
v absolutním pořadí se stal Roman Haláč časem 3,23s. Dvě
medailová místa obsadili mladší chlapci – Filip Zdeněk Hendrych 2. místo a Martin Těthal 3. místo. V kategorii starších dívek
si vyšplhala pro krásné 3. místo Tereza Stuchlíková. Pohár pro
vítězné družstvo zůstal domácím, my jsme skončili třetí.
Fotografie najdete na stránkách - http://uo2013.rajce.idnes.
cz/Splhoun_2014
Mgr. Lenka Pírková,
učitelka ZŠ
Velická laťka 2014
Dne 18. 3. 2014 jsme se zúčastnili 16. ročníku Velické laťky.
Naši nejlepší skokani soutěžili za jednotlivce a navíc bylo vyhodnocováno pořadí čtyřčlenných družstev se zástupci z každé
kategorie. Jako každoročně naši borci úspěšně reprezentovali
naši školu a svými výkony obsazovali přední místa v tabulkách.
V kategorii mladších žaček obsadila vynikající 2. místo Kateřina Korbelová výkonem 140 cm, v kategorii starších žaček
14
stejným výkonem obsadila Michaela Papežíková 3. - 4. místo.
Družstvo A skončilo na krásném 3. místě v konkurenci dalších
dvanácti soutěžících družstev. Všem patří velká pochvala za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Pírková,
učitelka ZŠ
Výsledky a foto: http://www.zsvelka.cz/doc/51/
http://uo2013.rajce.idnes.cz/Velicka_latka_2014/
www.uhostroh.cz
EXKURZE MODRÁ – ŽIVÁ VODA, ARCHEOSKANZEN 2. 5. 2014
4
haló, hlásí
,
ó
al
se,
H
Zážitků z dnešního dne je mnoho.
Naše putování začalo příjezdem vlaku, který nás odvezl na
nádraží ve Starém Městě. Ani jsme se nestačili porozhlédnout
a už jsme seděli v autobuse a netrpělivě a natěšeně jsme očekávali, až se před námi objeví Modrá.
Po příjezdu jsme zamířili nejprve do akvária Živá voda, kde
jsme se ocitli hluboko pod hladinou rybníka a nad hlavami nám
proplouvaly desítky ryb. Vyslechli jsme si také výklad paní průvodkyně o jejich životě. Chvíli jsme si odpočinuli a osvěžili se na
menší pláži u akvária a následně se vydali do Archeoskanzenu,
kde na nás čekal výklad pro změnu o životě na Velké Moravě
za dob našich předků. Pozorně a se zájmem jsme si procházeli
zemnice a polozemnice, ve kterých lidé dříve žili.
Měli jsme chvíli čas, tak jsme se občerstvili v místním bufetu.
Oblázková pláž nás tak nadchla, že jsme se tam vrátili odpočinout a rozjímat nad zážitky tohoto dne. Pár z nás se dokonce
i vykoupalo v osvěžující vodě (jistěže v oblečení).
Paní učitelka řekla, že je čas se vydat na cestu nazpět domů,
a tak jsme se neochotně zvedli a rychle jsme spěchali do Starého Města na vlak. Ve vlaku jsme se usadili a bezpečně dorazili
do Uherského Ostrohu, kde se náš výlet skončil.
Všichni jsme si to velice užili a rádi se na Modrou zase někdy
podíváme.
Veronika Ševčíková a Michaela Baranová,
žákyně 7.A
Fotografie:http://uo2013.rajce.idnes.cz/Exkur ze_
Modra_7.A%2CB/
http://uo2013.rajce.idnes.cz/Exkurze_Modra_II/
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
V měsíci květnu jsme se v naší mateřské škole zaměřili i na rozvoj multikultury
a národnostních specifik. S radostí jsme
v rámci festivalu Bylinkové dny přivítali
návštěvu hudební skupiny Afrikána, kterou tvoří černošští obyvatelé pocházející
Afrikána
z Afriky. Děti měly možnost dozvědět se
zajímavosti ze života černošských dětí,
porovnat život v naší zemi se životem v Africe, ale také získaly povědomí o Africe jako
kontinentu. Děti si uvědomily, že lidé se
v různých zemích liší, ale že každý člověk
má své schopnosti a dovednosti, kterými
nás může obohatit a zpestřit náš život.
Naši afričtí přátelé nám předvedli, že
mezi jejich priority jednoznačně patří smy-
sl pro muzikálnost a schopnost vyjádřit
své prožitky tancem. Poslechli jsme si hru
na africké bubny, do které se děti aktivně
zapojily, a pod vedením jednoho z Afričanů jsme si vyzkoušeli i domorodé tance.
Na závěr jsme se pochlubili zpěvem písně Sia Hamba s tanečním doprovodem,
ze které měli naši afričtí přátelé upřímnou
radost a sklidili jsme i velký potlesk.
Bc. Adéla Srncová
15
OSTROŽSKÉ LISTY
AKADEMIE VĚNOVANÁ MAMINKÁM
Druhá májová neděle patří svátku
maminek. Naše mateřská škola na Sídlišti
věnovala tomuto svátku akademii.
Koncertní sál Ostrožského zámku
v neděli 18. května 2014 byl naplněn
diváky. Rodiče, prarodiče a další přátelé
naší školy přišli povzbudit a ocenit dětské
výkony. Děti, ty naše jedinečné bytosti, se
předvedly v rolích herců, zpěváků i tanečníků. Naši akademii navštívila i paní starostka Ing. Hana Příleská a popřála dětem
i maminkám hodně úspěchů.
Jako první se představil náš folklórní
kroužek Ostrožánek. Koncertní sál se rozezněl lidovou písní a tancem dětí v krojích.
K životu na Slovácku patří píseň a tanec.
Řecký filozof Platón prohlásil, že člověk, který neumí tančit, je nevzdělanec. Nebudu
rozebírat jeho filozofickou úvahu, ale pro
tyto naše děti je důležité, že v nich zůstane
láska k rodnému městu. Tyto děti jednou
budou pokračovateli folklóru anebo jenom
budou rádi zpívat a tancovat. Hlavní smysl ovšem je v tom, že dítě rozvíjí v oblasti
vyjadřování, rozvíjí smysly a kreativitu, učí
děti slyšet rytmus a melodii a hlavně sladit
pohyb se zpěvem.
Žlutá třída předvedla život berušek
v básničkách, v písničkách i v tanečkách.
Děti ze třídy Zelené ukázaly velký mejdan
na dvorku. Role slepiček,
kohoutků
i těch malých kuřátek předvedly opravdu bravurně. Celý sál
rozezpíval náš nový
pěvecký sbor Bambini di Ostroh. Děti
z třídy Modré předvedly, že jsou velkými
zpěváky. Z rozbouřené sálu jsme se dále
přenesli do tichého
lesa. Ne, nebyl to
omyl, protože to
děti z Oranžové třídy
nám zahrály dramatickou hru o velkém
závodu lesních zvířátek. Celý program zakončily mažoretky ze
školky ve skladbě Sluníčko. Poslední skladba určitě probudila sluníčko a po deštivém
týdnu jsme si mohli užívat dny prozářeném
sluncem.
DĚKUJI A DĚKUJEME
Děkuji všem paní učitelkám za přípravu
programů, děkuji provozním zaměstnancům za pomoc při organizaci, děkuji rodičům za jejich obětavost a spolupráci při
přípravě kostýmů a při převlékání dětí do
kostýmů, děkuji Městu Uherský Ostroh za
půjčení koncertního sálu a aparatury, děkuji Petru Koukolskému za obsluhu aparatury,
děkuji studiu Matějík za ochotu a trpělivost
při natáčení, děkuji paní starostce, že nás
přišla podpořit a děkuji všem divákům za
krásné nedělní odpoledne a potlesk, kterého se nám díky vám dostalo.
Mgr. Světla Mitáčková
Velká oslava na Country zahradě
Naše mateřská škola měla v lednu 2014 třicet let. 20. června
2014 jí věnujeme velkou oslavu.
Výročí Mateřské školy Uherský Ostroh, Sídliště oslavíme
20. června na naší každoroční Country zahradě, kde zároveň proběhne pasování předškoláků na školáky. Chceme všem ukázat
naši současnou školu, ale také zavzpomínat a ohlédnout se za
cestou, kterou mateřská škola ušla. K této příležitosti připravujeme bohatý program:
• 18. 6. 2014 ve středu zahájíme oslavu velkým karnevalem pro
naše děti spolu s doprovodným programem, který proběhne na
školní zahradě v dopoledních hodinách. Srdečně zveme rodiče
dětí.
• 19. 6. 2014 ve čtvrtek od 15:30 do 18:00 hod., zveme širokou
veřejnost na Odpolední otevření dveří. Budete si moci prohlédnout celou mateřskou školu, prolistovat kroniku a prohlédnout
fotografie od dob počátků až po současnost mateřské školy.
• 20. 6. 2014 v pátek proběhne velká Country oslava. Uvidíte
vystoupení dětí z naší mateřské školy: Ostrožánek, Bambini di
Ostroh, Mejdan na dvorku, Sluníčko - mažoretky, Veselý country
tanec předškoláků a jejich pasování. Dále vystoupí malé orientální tanečnice z Pastelky a gymnastky z Uherského Ostrohu. Na
zahradě budou připraveny stánky s občerstvením a s různým
druhem zboží od našich ostrožských podnikatelů. Dále na vás
16
bude čekat koník s vozíkem. Hudební skupina Vjetr z hor nám
bude hrát k poslechu a k tanci. Zveme všechny rodiče, přátele
školy a všechny, kdo máte chuť se s námi pobavit. Přijďte!
Mezi pozvanými nebudou chybět představitelé města Uherský
Ostroh a Zlínského kraje.
Za celou mateřskou školu Vás zve
ředitelka Mgr. Světla Mitáčková.
www.uhostroh.cz
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
V dubnu nás již tradičně navštívil Tomáš
Šulaj, herec působící ve Slováckém divadle.
Svým zábavným a poutavým vystoupením si
zcela získal pozornost našich malých diváčků. Předvedl jim představení plné kouzelnických triků, a dokonce některé z nich prozradil i dětem.
Zavítalo k nám i maňáskové divadélko
Rolnička se vzdělávací pohádkou O dopravě, která dětem pomohla lépe pochopit
důsledky nesprávného chování na silnici,
ale také pravidla pro chodce či ovládání silničního provozu pomocí semaforu.
Adéla Srncová
Zápis do MŠ na Sídlišti
24. dubna se konal v mateřské škole zápis.
Letos přišlo k zápisu celkem 26 dětí. Jsme rádi, že
si rodiče těchto dětí vybrali naši školu a že jsme mohli
přijmout všechny děti i děti se specifickými poruchami.
Náš personál je vysoce kvalifikovaný v oblasti předškolní pedagogiky, ale i v oblasti speciální pedagogiky, proto běžně děti integrujeme a zajišťujeme i péči asistentů
pedagogů. Jako jediná MŠ v našem regionu napravujeme vady řeči u dětí. Děti z naší školy nemusí dojíždět
do specializovaných logopedických poraden. U nás mají
zajištěnou nejen logopedickou péči, ale i reedukaci.
Blíže k našemu vzdělávání se budeme věnovat na třídní
schůzce 3. 6. 2014 v 16:00 hodin.
Všichni rodiče jak noví, tak stávající jste zváni.
Světla Mitáčková
ředitelka MŠ Sídliště
Den Země
Den 22. dubna je dnem, který patří naší planetě
Zemi, proto si i děti z mateřské školy Sídliště připomněly, jak důležité je věnovat se naší planetě,
pečovat o přírodu a vše živé kolem nás. Uvědomit
si, že každý svým chování a jednáním ovlivňuje
stav naší planety.
Adéla Srncová
17
OSTROŽSKÉ LISTY
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
KORÁLKY ZE ŠKOLKY
Pejsek je náš kamarád
Ve středu 23. 4. navštívila děti ve školce
slečna Karolína Vávrová se svým pejskem
Clarkem, který má 7 měsíců a je plemeno pudlík. Děti návštěvu pejska přivítaly
velice rády, protože jen tak každý den se
nemůžou pomazlit s živým pejskem ve
školce. I když je Clark ještě štěňátko, byl na
děti moc hodný a nechal se od dětí hladit
a dokonce mu děti mohly dát i malinký
pamlsek na skamaráděnou. Slečna Karolína dětem ukazovala, jak s takovým pejskem správně zacházet, jak k němu mají
přistupovat a chovat se v jeho přítomnosti
anebo také jak se zachovat při napadení psem. Navíc si každé z dětí zkusilo na
vlastní kůži, jak se mají zachovat, když si
chtějí pohladit cizího pejska na ulici s jeho
pánem. Děti si vedly moc dobře, hlavně
ty, co se pejska nejdříve trochu bály. Ale
jakmile zjistily, že Clark patří mezi ty hodné
pejsky, sesbíraly všechnu odvahu, Clarka si
pohladily, a dokonce ho nechaly, aby jim
kamarádsky olízl ruku. Na závěr přednášky
Clark ještě předvedl, jak už umí poslouchat
na povely jako „ke mně“, „sedni“ a „lehni“
a vyčaroval tím dětem úsměvy na tvářích.
Nikol Santlerová
Den matek
Měsíc květen není jen měsíc lásky, ale je
to také měsíc, kdy slavíme Den matek. Je to
také den babiček, neboť i ony jsou pořád
maminkami. Kdo nás má na světě nejraději a ještě plno jiného zajímavého, jsme
se mohli dozvědět od dětí, které tolik mají
18
rády své maminky. Sluníčková středa byla
stvořena pro svátek maminek. Děti vystrojené v parádních šatičkách přivítaly své
maminky básničkami, písničkami. Objevily se i prvky metodiky Fr. Ketta společné
tance, jedinečné, upevňování důvěrného
vztahu, citu, prožitku dítěte a maminky. To
je moje maminka, krásná, úžasná, která mě
má ráda takového, jaký jsem, a nedá mě za
celičký svět, i když malinko zazlobím.
Děti také potěšily i babičky z naší sousední Domovinky a příznivkyně Klubu
dříve narozených country tancem, ale
také písničkami, básničkami pro maminky. Odměnou nám byl úsměv , který jsme
vykouzlily na jejich tvářích.
Marie Vozábalová
autobusem zní veselá písnička: Dneska jedem do ZOO... Překvapil nás bílý lev
a dotěrné lamy. Také jsme pozdravili žraloka a medvěda, kterým přispívá naše školka
V africkém rytmu
Dopoledne 6. 5. 2014 se v naší školce neslo v africkém rytmu. A to doslova.
V rámci festivalu Bylinkové dny nás navštívila skupina Afrikana. Dětem vyprávěli
o Africe a její kultuře. Nechyběl ani dokumentární film, který nás s touto zemí více
seznámil. Bylo se na co dívat. Děti si mohly
vyzkoušet africké bubnování, afr. píseň či
tanec a mohly se zeptat, co je zajímalo.
Bylo vidět, že tito lidé to dělají s velkým
nadšením a energií. Byl to velký zážitek.
Ivana Veselá
na krmení. Z výletu jsme se vraceli radostní, plní dojmů, ale také unavení s písničkou
na rtech: Sláva, nazdar výletu...
Při zápise dětí pro šk. rok 2014/15 bylo
přijato 13 dětí. Ještě jsou nějaká místa volná. Připomínáme, že schůzka všech (zejm.
nových) rodičů proběhne již před prázdninami ve čtvrtek 26. 6. od 16.30 v KMŠ.
Jedeme do ZOO!
Celý týden se těšíme na výlet do ZOO
Hodonín. Školkou zní výletní písničky.
Konečně nastal den D. Je 19. května a my
vyrážíme do ZOO. V baťůžku svačinka,
sladkosti, pití, jablíčko a velkou kuráž na
cestu. Poslední mávání maminkám a už
Srdečně zveme malé i velké na Letní
slavnost s tradičním „pasováním“ předškoláků na školáky. Proběhne ve středu 18.6.
od 16.00 na zahradě KMŠ. Přineste si něco
na opékání, příp. dobroty na stůl hojnosti
(buchty, ovoce, apod.)
Provoz MŠ o prázdninách: červenec –
provoz na MŠ Sídliště, naše KMŠ uzavřena.
srpen – provoz naší KMŠ, MŠ Sídliště
uzavřena.
Zdeňka Baladová
www.uhostroh.cz
Kultura
v Uherském Ostrohu
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V REGIONU - ČERVEN 2014
1. 6.
18:0022:00
Muzejní noc…tentokrát ve stylu 1.
světové války
Kyjov - Vlastivědné muzeum
5. 6.
zač. 20:00
Tajuplné Hradiště - noční prohlídka
Uherského Hradiště
Uherské Hradiště - sraz účastníků ve 20:00 u morového sloupu
na Mariánském náměstí
7. 6.
od 13:00
Světlo Orientu - národní kolo
Uherský Ostroh - sportovní hala
8. 6.
zač. 11:00
Mše svatá na Hoře sv. Klimenta
- svatodušní pouť
Osvětimany
13. 6.-15. 6.
Bílokarpatské slavnosti 2014
Uherský Brod
14. 6. 2014
Antonínkové sečení trávy
Ostrožská Lhota - park v Hájku
Hlavní pouť ke cti sv. Antonína
Svatý Antonínek
Mezinárodní dětský folklórní festival
KUNOVSKÉ LÉTO
Kunovice
15. 6. 2014
od 8:00
17. 6.-22. 6.
2014
18. 6. 2014
Letní slavnost KMŠ
Uherský Ostroh
20. 6. 2014
Oslava 30 let MŠ Sídliště
Uherský Ostroh
21. 6.2014
Putování za hudbou
Uherský Ostroh
21. 6. 2014
Svatojánský jarmark
Uherské Hradiště - Masarykovo
náměstí
27. 6.-29. 6.
2014
69. ročník Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice
Strážnice
29. 6. 2014
Pouť svatých Petra a Pavla
Svatý Antonínek
Pohádka O Rákosníčkovi - akce pro
děti k ukončení školního roku
Uherský Ostroh - zámek
29. 6. 2014 zač. 15:00
nutná rezervace místa v MIC
Uherské Hradiště
Soutěž v sečení trávy za účasti
mužských a ženských pěveckých
sborů
koncerty po celý den v různých
částech Uherského Ostrohu
Tip na výlet!
Ve dnech 26. – 29. června 2014 se ve Strážnici uskuteční
69. ročník Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice 2014,
který se řadí k nejvýznamnějším a největším folklórním přehlídkám nejenom v naší republice, ale také v celé Evropě. Tradice
strážnického festivalu sahá až do roku 1946, jde tedy o jeden
z nejstarších a nepřetržitě se opakujících festivalů. Jeho pořadatelem je Národní ústav lidové kultury (NÚLK), pod jehož
vedením se tento festival stal promyšlenou ukázkou historických kořenů a současných projevů folklóru. Na jeho přípravě
se podílejí významní etnografové, folkloristé, choreografové
a další odborníci. Program této významné folklórní události je
zasazen do malebného prostředí jihomoravského městečka
s nádherným zámeckým parkem a skanzenem vesnice jihovýchodní Moravy. Samotný festival se skládá z několika desítek
pořadů – např. soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku, soutěže zpěváků lidových písní, ukázky dětských
souborů, zvykoslovných pořadů nebo ukázky řemeslných prací. Velké množství pořadů je koncipováno interaktivně, neboť
hlavním cílem organizátorů je zapojení diváků do programu.
Na festivalu se prezentují nejenom tuzemské, ale i zahraniční soubory. Permanentku platnou po všechny 3 dny letošní-
ho festivalu lze pořídit již za 360 Kč (pro studenty za 300 Kč),
vstupné pro jednotlivé dny se pohybuje v rozmezí od 150 do
240 Kč. Pro děti do 12 let a důchodce nad 70 let je vstup bezplatný. Pokud vás akce zaujala, vydejte se i vy do Strážnice
a vstřebejte nezaměnitelnou atmosféru této slavnosti folklóru
osobně.
Lukáš Maršík, infocentrum Uherský ostroh
19
OSTROŽSKÉ LISTY
Prohlídkové trasy na zámku
Poklady z vosku na ostrožském zámku
Od 22. května 2014 je v zámecké galerii otevřena výstava
s názvem Poklady z vosku, kde můžete zhlédnout unikátní
výstavu soukromé sbírky pečetí Libora Kratochvíla. Historikové
i archiváři o této kolekci mluví jako o naprostém unikátu, jelikož
tento soubor pečetí předčí i oficiální archivní sbírky. Obsahuje přes čtrnáct set originálů historických pečetí různého stáří
i původu a provede člověka historií měst, církve i šlechtických
rodů od patnáctého až do devatenáctého století. Majitel tyto
poklady z vosku zdědil po svých předcích, a i když se snaží
o jejich rozšíření, sbírka se rozrůstá jen zřídkakdy, jelikož křehkých pečetí bylo dochováno jen velmi málo. Když už se mu
podaří nějakou pečeť získat, zjištění původu a stáří zabere
dlouhou dobu. Tuto sbírku, kterou má majitel pojištěnou na
několik milionů korun, chtěl ale původně prodat. Jelikož se ale
nepodařilo zjistit prodejní cenu, je rád, že si sérii pečetí ponechal. Teprve teď má kolekce opravdovou cenu.
Zámecká galerie je otevřena každý den kromě pondělí od
9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin. Výstava potrvá do
25. června 2014. Vstupné na výstavu je v prodeji na informačním centru za 20 Kč, děti a důchodci 10 Kč.
Klára Fabo
Prohlídka věže a historických hraček
Od 1. dubna 2014 je v galerii ve věži umístěna výstava historických hraček, kočárků a dalších předmětů z dob dětských let
našich babiček a dědečků. K vidění jsou nejen panenky, lout-
ková divadélka, ale také auta, trojkolky a další oblíbené hračky
pro holky a kluky. Můžete zde nalézt také zákoutí se zimními
potřebami, starou školu, ale také slovácký koutek, kde jsou
umístěny malované kolébky, krojované panenky a další artefakty. Výstava je spojena s výstupem na zámeckou věž, kde se
odkrývá Ostrožsko z ptačí perspektivy. Vstupné je 60 Kč, děti
a důchodci 30 Kč.
Výstavu již navštívilo několik stovek návštěvníků z celé české
republiky i ze zahraničí. Zde jsou jejich nejzajímavější postřehy:
Výstava mě nadchla a jsem velmi ráda, že tu máme šikovné
lidi, kteří dávají do své práce srdce. Poslankyně Kristýna Zelienková
Děkujeme, že jsme se mohli vrátit do dětství. Moc zajímavá expozice v úžasném prostoru. Přejeme hodně návštěvníků.
Návštěvníci z Příbrami
Moc se nám tu líbilo, nejvíc Merkur, velká růžová panenka
a velký medvěd s kloboukem a kravatou. Velká Bíteš
Ďakujeme, bolo to krásne. Gaunerovi zo Slovenska
Obdivujeme bezmeznou trpělivost paní sběratelky, která
zachovala hračky do dnešní doby pro potěchu srdcí i očí návštěvníků, zároveň děkujeme za pěkný výklad průvodkyně. Za
Obec Vodňany
Děkujeme vedení města Uherský Ostroh a paní MgA. Andrei
Helmichové, vedoucí odboru kultury, za to, že nám bylo umožněno uplatnit v zámecké galerii praxi z Úřadu práce.
Veronika Hráčková a Barbora Arvayová
Rákosníček přijede dětem zahrát pohádku
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybníček Brčálník. Na první pohled
vám může připadat docela obyčejný, ale
už na ten druhý zjistíte, že se v něm dějí
podivuhodné věci. Bydlí tam totiž Rákosníček. Roztomilý zelený skřítek, sršící nápady.
Vyražte s námi do jeho světa, plného hravosti, humoru a písniček, vyražte s námi za
Rákosníčkem. Odbor kultury vás srdečně
zve na pohádku k ukončení školního roku O RÁKOSNÍČKOVI, která proběhne v neděli 29. června 2014 v 15.00 v koncertním sále
na zámku v Uherském Ostrohu.
Andrea Helmichová
20
www.uhostroh.cz
Velikonoční beseda u cimbálu
V neděli o Velikonocích již po šesté pořádal Ostrožan II
Velikonoční besedu u cimbálu. Pozval si hosty známější
než Karel Gott a z dálek větších než velkých, jmenovitě
muziku Burčáci a pak Tetky. A o čem letos byla kulturní
vložka? O lásce, o nevraživosti, o kultuře, o násilí až na
krev a o moudrosti. Při čtení těchto řádků už od akce
uplynula dostatečná doba, aby se k vám dostaly patřičné
reference. A jestli ne, tak se ptejte. Každý rok se pokoušíme překvapit i s tombolou. Doufáme, že jsme letos opět překvapili. Ale
vězte, že jsme toho sami tolik nevypili, protože pak bychom se skrz tvrdá
játra ani neohnuli. Zde bychom rádi
poděkovali všem našim sponzorům za
bohatou tombolu: Město Uherský Ostroh, Řeznictví a uzenářství Stanislav
Katzer, hostinec Pod Lipami, Zamont
cz s.r.o., DROSTAV, bar Terry Fox,
Lidové tradice a řemesla, Fortel, hostinec Helikar, Osmek bar, Vinotéka na
Zámku, pí. Helena Frolková, pí. Jarmila Hudečková, pí. Marcela Bednaříková, slečna Martina Frolková, p. Lukáš
Pšurný, p. František Petřík, a pár cen
jsme přidali i my z OSTROŽANu II.
Soutěž ve sběru obalů od kindrvajec
Pořadí
Jméno
1.
2.
3.
4.
Barbora Lopraisová
Sourozenci Hůskovi
Natálie Svobodová
Pavel Fianta
Počet nasbíraných
obalů
203
150
97
53
Vít Kašpárek
Putování za hudbou
Jak nejlíp oslavit Den hudby? Jedině pořádným koncertem! Ten
si pro vás připravil odbor kultury ve spolupráci se ZUŠ a skupinu
Nezapomeň na sobotu 21. června. A abychom dali dostatečně velký
prostor všem dobrým hudebníkům, rozhodli jsme se koncert rozdělit na čtyři vystoupení, z nichž každé se bude odehrávat v jiné části
Uherského Ostrohu. Naše putování za hudbou zahájíme v 11:00 hod
v Kvačicích, k poobědové siestě vám ve 13:00 hod. zahraje cimbálová muzika na Jiráskově náměstí, pokračovat bude orchestr BMV
v 15:00 hodin na ostrožském předměstí a o zakončení této tour se
postará country skupina Nezapomeň ve 20.00 hodin na nádvoří zámku. Srdečně zveme k účasti všechny milovníky dobré hudby.
Lucie Pšurná
NÁVŠTĚVNOST FESTIVALU BYLINKOVÉ DNY STÁLE STOUPÁ
Letošní Bylinkové dny se opět nesly v duchu velmi vstřícné
atmosféry, která na zámku po celý týden vládla. Novinkou bylo,
že jsme některé přednášky museli přesouvat do větších prostor,
že jsme dokonce zaplnili sportovní halu a na přednášku Ivanky Adamcové se tam sjelo víc lidí, než kolik nám v posledních
letech chodí na hodovou zábavu. Vyprodané představení Nebe
šokovalo některé později příchozí diváky. Naštěstí se nám podařilo koncertní sál nafouknout, takže nakonec se vešli všichni,
kdo chtěli toto výjimečné představení vidět. U seminářů jsme
museli několikrát stopnout počet seminaristů, zkrátka letošní
Bylinkové dny se nesly v novém přílivu návštěvníků a pro nás
organizátory to byl opravdu radostný pocit. Jak vnímali festival
příchozí návštěvníci i lektoři, si můžete přečíst na str. 22.
Dík patří všem, kteří tento festival dlouhodobě podporují
a pomáhají nám vytvářet jedinečnost Uherského Ostrohu.
Andrea Helmichová
(Pokračování na str. 22)
21
OSTROŽSKÉ LISTY
(Dokončení ze str. 21)
Jsem stálou návštěvnicí Bylinkových dnů v Uh. Ostrohu,
už od 1. ročníku. Pokaždé jsem velmi spokojená a vidím, že
každým rokem je větší účast. Letošní ročník ovšem překonal
všechny rekordy. Všechny semináře i přednášky byly zaplněné
do posledního místa.
Letošním hitem byla přítomnost paní Ivany Adamcové, která vyprodala sportovní halu. Také přednáška spisovatele pana
Hrabici musela být přemístěna do větších prostor, takový zájem
byl o jeho výklad. Musím se přiznat, že se mně jeho vystoupení
moc líbilo.
Moc se mně líbila také přednáška Ing. Valové.
Zvláštní se mně zdá to, že Bylinkové dny v Uh. Ostrohu navštěvují lidé z celé republiky, jen účast Ostrožanů mně přijde
nízká, ale věřím, že i toto se časem zlepší.
Anna Bajková, Uherský Ostroh
Pro mě byl termín Bylinkových dnů jasným signálem vzít si
dovolenou a odpočívat v bylinkovém stylu. Největším zážitkem
pro mě byla účast paní Ivanky Adamcové, která nás již několik
let učí žít v přítomnosti a nalézt štěstí uvnitř sebe. To, že přijala
pozvání do Uherského Ostrohu, když oficiálně skončila s přednášením minulý rok, považuji za zázrak nebo za výsledek mimořádných schopností organizátorů. O těch svědčí taky přeplněné
přednáškové místnosti a sály, vyprodané lístky a nesmírná spokojenost účastníků. Co jsem z programu nestihla já, absolvovala
moje dcera s následným podrobným výkladem. Okouzlily mě
i kulinářské bylinkové speciality našich místních podniků. Bylinkové dny krásně zviditelnily naše město nejen v Čechách, ale
i na Slovensku.
Martina Hýžová, Uherský Ostroh
Rádi bychom touto cestou poděkovali za příležitost uskutečnit v rámci Bylinkových dnů náš první seminář o živé stravě a seznámit zájemce s našimi zkušenostmi s nevařením. Byli
jsme mile překvapeni hojnou účastí lidí napříč generacemi, pro
které není zdravý životní styl novinkou. Seminář proběhl v příjemné atmosféře a věříme, že se nám podařilo inspirovat jeho
účastníky k jednoduchým způsobům přípravy jídel bez nutnosti
jakékoli tepelné úpravy. Jsme vděční, že jsme se mohli zúčastnit
i několika přednášek a seminářů, koncertu Revolty, divadelního
představení Nebe? a v neposlední řadě besedy s Ivou Adamcovou. Velký dík patří všem organizátorům za vstřícnost, laskavost
a profesionalitu, s jakou nás všechny provázeli během téměř
týdenního maratonu zajímavých akcí.
Aleš a Marcela Havlasovi, Rumburk
VŠECHNY ŽENY PŮJDOU DO NEBE?
Lepší doprovodný program k zakončení Bylinkových dnů jsme
snad už ani lépe vybrat nemohli. Komedie divadla MALÉhRY –
Nebe? s excelující Bárou Seidlovou byla vskutku vydařená a nejen
proto, že koncertní sál byl téměř vyprodaný již půl hodiny před
začátkem. Jejich ztvárnění tří různých žen, které se po smrti ocitají
v nebi a pomalu zjišťují, kde to vlastně jsou a proč, bylo více než
reálné. Zvláštně propletené životy těchto na první pohled rozdílných „andělů“ měli krásný děj a ještě krásnější pointu – dámy
vězte, ať už je váš životní příběh jakýkoliv, my se do toho nebe
jednou dostaneme.
Lucie Pšurná
Módní show zakončená
Revoltou
Dokázali jsme téměř nemožné, spojili nespojitelné a vytvořili perfektní módní show zakončenou koncertem Marka Kalety. Páteční
den bylo na hale plno už od rána. Více než 200 dětí druhého stupně ze ZŠ Uherský Ostroh a Ostrožské Nové Vsi dopoledne zavítalo
na besedu s Revoltou a ukázkou cvičení, odpoledne již vrcholily
přípravy na večer a ve 20:00 hod to vše vypuklo. Sokolovna se
proměnila k nepoznání – přehlídkové molo, záře reflektorů, krásné modelky a to vše díky přehlídce společenských šatů Habemo-
22
de paní Ing. Hany Benešové. Bez nadsázky můžeme říct, že paní
Benešová je kouzelnice, která s pečlivostí sobě vlastní dokázala
udělat z našich děvčat neskutečné hvězdy a Martina Frolková to
svými účesy a make-upem ještě podpořila. Atmosféru přehlídce
dodalo i nespoutané flamenco v podání tanečnic Las Juanitas. Po
obrovském aplausu nastoupil na scénu Revolta, kterého nadšeně
poslouchaly všechny věkové kategorii a publikum dokázal doslova zvednout ze židlí. Autogramiáda a povídání o něm samém
s diváky se protáhlo až do pozdních nočních hodin. Věříme, že
návštěvníci si celý večer náležitě užili a při odchodu jim v mysli zůstala poslední věta Revolty: Změníme-li sebe, změníme tím
celý svět.
Lucie Pšurná
www.uhostroh.cz
Knihovna
Informace z knihovny
Nové knihy • Nové knihy • Nové knihy • Nové knihy • Nové knihy
Beletrie
Adler-Olsen, J.
Amis, K.
Coelho, P.
Čapek, K.
Davouze, M.
Eckhardt, K.
Emingerová, D.
Emingerová, D.
Erben, V.
Fialová, S.
Fleming, I.
Fleming, I.
Fossum, K.
Frank, N.
Gruber, V.
Hvorecký, M.
Kimchi, A.
Knopová, L.
Kratochvil, J.
Laurens, S.
Lynn, J.
Merta, Z.
Morrison, T.
Nash, T.
Orwell, G.
Pospíšilová, J.
Rada, V.
Ryan, Ch.
Sinclair, U.
Skalná, J. M.
Šenk, D.
Wagner, J. C.
Weisberger, L.
Yrsa, S.
Zajcev, V. G.
Zusak, M.
Žena v kleci
Jake má problém
Valkýry
Zahradníkův rok
Dům v Bretani
V Agia Galini číhá smrt
In flagranti
Legionář a sněžná žena
Trapný konec rytíře Bartoloměje
Recepty s příběhem
Moonraker
Srdečné pozdravy z Ruska
Kdo miluje jinak
Bratře Normane! 3.
Miluj mě, nebo střelím
Smrt na Dunaji
Plačící Zuzana
Ukradená objetí
Truchlivý Bůh
Odvážná nevěsta 4.
Počkám na tebe
Pražská svatba a jiné erotické povídky
Domov
Z temnoty
Animal farm-Farma zvířat AJ-ČJ
Katedrála z písku
Dobrodružství šesti trampů
Strážce
Petrolej
Nora
Proudové šílenství
Světlo v temném domě
Ďábel nosí Pradu
Ohnivý anděl
Zápisky odstřelovače
Zlodějka knih
Light, S.
Nekrasov, A.
Patakyová, B.
Pease, A.
Podmolíková, L.
Příhodová, I.
Roubalová, A.
Severa, M.
Sharma, R.
Štechnová, K.
Valden, M.
Numerologie šťastných čísel
Neznámá láska
Reflexní diagnostika a katalog reflexních
ploch
Proč muži lžou a ženy pláčou
Komunikační dovednosti
Poruchy spánku u dětí a dospívajících
Volejme do nebes
Rozhovory po konci světa
Kdo bude plakat, až tady nebudeš?
Diabetes mellitus 1. typu
Sto slavných děl klasické hudby
Nový občanský zákoník. Smluvní právo
Ostrovy zapomnění
Soči 2014
Dětská beletrie
Čepická, M.
Dědeček, J.
Dvořáková, P.
Gillespie, L. J.
Karpianus, T.
Lanczová, L.
Laňka, D.
Popprová, A.
Stiefvater, M.
Stará, E.
Šrut, P.
Tetourová, M .
Vančura, V.
Widmark, M.
Kulda a Culda
Život a cesta hrocha Obludvíka
Julie mezi slovy
Velká kniha o velkých traktorech
Prasátko Pigy a jeho kouzlený svět
Pár minut lásky
Vítejte v Pekle!
Malované příběhy
Nářek 1.
To je jízda!
Kde zvedají nožku psi, aneb,
V Pantáticích na návsi
Malované čtení - co mě čeká, než vyrostu
Kubula a Kuba Kubikula
Záhada ve vlaku
Šťastné příběhy Čtyřlístku 12.
Dětská naučná
Cézar, J.
Novotná, A.
Něco nad námi je
Kdo jinému jámu kopá
Naučná literatura
Bakke, D.
Bauer, J.
Blechová, Z.
Červinková, R.
Drábová, R.
Havlíček, P.
Ježková, A.
Johnson, R. M.
Kronbergerová, M.
Kříženecký, J.
Lam, L.
Ten, kdo rozhoduje
Skrytá tvář českých dějin
Já + ty
Martina Sáblíková
Písemná a elektronická komunikace
Superjídelníček
Tichá srdce
Proč se muži děsí manželství
Eva Urbanová
Jiří Adamíra
Šití tašek
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Další ročník Bylinkového festivalu je za
námi. Městská knihovna se zapojila přednáškou Miroslava Hrabici s názvem Co
nám tělo nemocí říká. Zvolené téma zaujalo mnoho návštěvníků. Velká účast pro
nás byla radostí. Byli jsme však nuceni přistoupit ke změně prostor. Trpěliví posluchači bez reptání (nebo alespoň doufáme)
přešli z tanečního sálu ve druhém patře do
sálu koncertního v přízemí. Pan Hrabica
po ukončení přednášky ochotně poradil
všem, kteří s prosbou o radu za ním přišli.
Zájemci si mohli zakoupit jeho knihy nebo
si odnést domů záložky do knih s hezkými
citáty.
Na měsíc červen připravujeme pasování
žáků prvních tříd do čtenářského řádu.
Těšíme se na tuto slavnostní chvíli, kterou
jistě umocní již tradiční kostýmy, hudba
a zejména návštěva významné české osobnosti ze světa literatury pro děti a mládež.
Tentokrát se děti mohou těšit na ilustrátorku Markétu Vydrovou, jejíž tvorba je stále
rozsáhlejší.
UPOZORNĚNÍ!!!
V létě se uskuteční další revize knižního fondu, kterou jsme povinni vykonat jednou za
pět let. Proto velmi prosíme všechny naše
čtenáře, kteří zde již nebyli delší dobu, aby
prohledali své domácí knihovničky či místa,
kam si půjčené knihy odkládají a do konce
30. června knihy vrátili. V případě, že knihy
nemohou najít, přijďte do městské knihovny a jistě společně vše vyřešíme. Toto upozornění se netýká pravidelných čtenářů,
jejichž půjčování knih je bezproblémové.
Děkujeme za spolupráci!
Lenka Hrdinková
VZPOMÍNKA NA SETKÁNÍ…
V lidském životě je běžné, že se potkáváme s druhými … doma, v zaměstnání,
na ulicích. Trochu jiná jsou setkání s těmi,
které poznáváme „vzdáleně“ – prostřednictvím médií. A ještě jiná jsou jistě setkání
skrze slovo. Jak blízký nám může být ten,
koho jsme neměli možnost potkat osobně,
ale jehož v našem případě literární odkaz
je nám tolik blízký, vypovídá o nás samotných. Často s údivem nebo vděčností
zjišťujeme, že jsou na světě další lidé, kteří přemýšlí a cítí jako my. Když pak máme
možnost takovému člověku osobně stisknout ruku, toužíme v tom stisku a pohledu
vyjádřit vše, čím nás obdaroval.
Takové bylo pro mne setkání se spisovatelem a hudebníkem Lubomírem Müllerem. Nejdříve skrze jeho knihy, pak jeho
básně a autorské písně. Už tehdy jsem
poznala, že bych ráda toto setkání zprostředkovala také „svým“
čtenářům. Pozdější e-mailová a
telefonická komunikace mi jen
potvrdila, jak blízcí si mohou lidé
být.
Jsem velmi vděčná manželům
Müllerovým za jejich návštěvu
v Uherském Ostrohu. Autorský
pořad „Laskání za modravým
obzorem“ byl nádherným poselstvím o člověčenství v nás, lidské vzájemnosti, moudrosti života a pokoře v lidských vztazích.
Věřím, že ti, kteří přišli na tento
pořad, odcházeli zcela naplněni
láskou.
Lenka Hrdinková
VÝJIMEČNÉ SETKÁNÍ S KNÍŽETEM
V úterý 20. května se starostka
Hana Příleská společně s vedoucí
odboru kultury Andreou Helmichovou setkaly s hlavou státu Lichtenštejnsko, knížetem Hansem Adamem
II. z Lichtenštejna, v arcibiskupském
paláci v Olomouci. Jeho Jasnost přijala z rukou starostky drobný dárek
a především pozvání na návštěvu
Uherského Ostrohu. Kníže přislíbil,
že do Uherského Ostrohu zavítá
7. října na krátkou návštěvu. Zajímá
ho především rekonstrukce zámku,
který patřil jeho rodině až do roku
1932 a návštěva Křišťálové jeskyně v podzemí, jejíž expozice volně
navazuje na nerealizovaný projekt
Gundakera z Lichtenštejna. Při této
příležitosti bychom chtěli otevřít
v zámeckých prostorách také výstavu věnovanou rodu Lichtenštejnů.
Andrea Helmichová
24
Marek Juha, předseda společnosti Po
stopách Lichtenšteinů, kníže Hans Adam II
a starostka Hana Příleská
Hans Adam II. (Johannes Adam
Ferdinand Alois Josef Maria Marko
d‘Aviano Pius von und zu Liechtenstein;
14. únor 1945 Curych, Švýcarsko) je
vládnoucí lichtenštejnský kníže a syn
Františka Josefa II. (1906 - 1989), lichtenštejnského knížete, a jeho manželky
hraběnky Georginy von Wilczek. Podle
ústavy lichtenštejnského státu má rovněž nárok na tituly vévody opavského
a krnovského. Lichtenštejnský kníže
má poměrně rozsáhlé pravomoci.
15. srpna 2004 stanovil Jan Adam II.
jako nástupce svého syna korunního
prince Aloise a předal mu správu nad
státními záležitostmi s tím, že dává moc
mladé generaci. Formálně ale Jan Adam
II. zůstává stále hlavou státu. Je čestným
členem K.Ö.H.V. Nordgau Vídeň v ÖCV
a K.D.St.V. Nordgau-Praha v Koblenci
v CV. Kromě toho je čestným protektorem Lichtenštejnské akademické asociace Rheinmark.
www.uhostroh.cz
Pro motoristy
Jedeme na dovolenou - Chorvatsko
P snadnější
Pro
d ější a ččastější
tější cestování
t á í po Chorvatsku
Ch
t k je
j lepší
l ší sii zakoupit
k
it ENC mýtnou
ýt
krabičku,
k bičk
která vám usnadní výběr mýtného. V tomto roce je možné si zakoupit 3 různé balíčky systému ENC pro osobní automobily.
Cena se pohybuje od 380 kun a zahrnuje ENC přístroj a kredit, který je možné dobít na všech mýtnicích (hlavní budovy). Pro
dobíjení je potřeba krabička ENC, minimálně 100 kun a platný občanský průkaz nebo pas.
Jaroslav Lunda
25
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Lichtenštejnové a naše město
Josef Václav z Lichtenštejna, o němž jsme si minule povídali, se
dostal do čela rodu Lichtenštejnů díky tomu, že jeho předchůdce
Jan Nepomuk Karel zemřel bez mužských potomků. Stejný osud
však postihl též jeho. Jak víme, všech jeho pět dětí zemřelo ještě
v dětství a z toho důvodu po jeho smrti roku 1772 nejen jeho statky,
ale i vedení rodu přešly na potomky jeho mladšího bratra Emanuela
Josefa Jana z Lichtenštejna /nar. 1700 Vídeň, zemř. 1771 Vídeň/.
Novou hlavou rodu a zakladatelem dnešní panující větve rodu
Lichtenštejnů se stal nejstarší syn Emanuela Josefa Jana a jeho
manželky Marie Antonie hraběnky Ditrichštejn-Weichselstädt –
František Josef I. z Lichtenštejna /nar. 1726 Mailand, zemř. 1781
Mety; v čele rodu a vláda na Ostrohu 1772 – 1781/. Strýc Josef
Václav v něm viděl svého dědice, a proto jej všemožně podporoval. František Josef jej doprovázel na válečných cestách do severní
Itálie, stal se svědkem jeho vítězství nad francouzsko-španělskou
armádou v bitvě u Piacenzy roku 1746. V roce 1760 jej doprovázel
do Parmy, kam byl jeho strýc vyslán Marií Terezií, aby přivezl do
Vídně nevěstu pro arcivévodu Josefa Marii Isabellu BourbonskoParmskou /první manželka budoucího císaře Josefa II./. V následujícím roce jako nejvyšší komoří doprovázel Karla vévodu Lotrinského na jeho volbu velmistrem řádu Německých rytířů do sídla řádu
v německém Mergentheimu.
Na novou diplomatickou misi do Španělska se František Josef
vydává roku 1763, kdy je pověřen předat portrét arcivévody Leopolda /pozdějšího císaře Leopolda II./ jeho snoubence Marii Ludovice
Španělské. V roce 1767 je jmenován císařským tajným komořím
a o čtyři roky později je mu udělen Řád Zlatého rouna. Ještě v roce
1778 vykonává veřejnou funkci jako předseda dolnorakouských
stavů a poté své síly věnuje výhradně správě svých panství v majorátu a značného dědictví
po své tetě Marii Terezii
vévodkyni Savojské.
Jak bylo výše zmíněno, po smrti svého strýce
Josefa Václava roku 1772
zdědil na devět let vedení
primogenitury rodu Lichtenštejnů. Zemřel v roce
1781 ve věku nedožitých
čtyřiapadesáti let.
Kníže František Josef
se v roce 1750 oženil
s Leopoldinou hraběnkou ze Sternbergu /1753
– 1809/, s níž měl pět
synů a tři dcery. Dva synové – kníže Alois Josef I.
a Jan Josef I. se stali hlavami primogenitury rodu
František Josef I. kníže z Lichten- Lichtenštejnů. Jejich osudy se stanou předmětem
štejna
našeho příštího povídání.
Vraťme se ještě na skok
k Emanuelu Josefu Janovi z Lichtenštejna, který získal od svého
staršího vládnoucího bratra Josefa Václava již v roce 1750 do vlastnictví panství Moravský Krumlov. Z tohoto jihomoravského města
vytvořil trvalé sídlo vedlejší rodové větve – tzv. sekundogenitury.
26
Jejím zakladatelem se stal Emanuelův druhorozený syn Karel Boromej Josef /nar. 1730 Vídeň, zemř.
1789 Vídeň/, svobodný zednář a od roku 1772 rytíř Řádu Zlatého
rouna, jímž byl odměněn za svoji odvahu v bitvách stejně jako velením dragounského regimentu.
Stejně jako starší bratr František Josef i on odstartoval svoji vojenskou kariéru nejprve po boku svého strýce knížete Josefa Václava
z Lichtenštejna za sedmileté války, po níž bojoval i ve válce o bavorské dědictví, kde sloužil v hodnosti generála jezdectva.
Svoji kariéru ukončil v roce 1788 při tažení proti osmanské říši
na Balkáně, během něhož vážně onemocněl. Armáda se na zimu
stáhla do Vídně, kde ještě na počátku roku 1789 polní maršál Karel
Boromej Josef zemřel. Jeho ostatky byly převezeny do Moravského
Krumlova a uloženy v nové rodové hrobce, kterou ve svém sídelním
městě založila vedle kostela Všech svatých kněžna Eleonora.
S krásnou Marií Eleonorou Gabrielou kněžnou z Oettingen-Spielbergu /1745 – 1812/ se Karel Boromej oženil ve Vídni roku 1761.
Sňatek s ním byl pravděpodobně mladé Marii Eleonoře doporučen
samotnou Marií Terezií, která si ji sotva patnáctiletou vybrala za svoji
dvorní dámu. Kněžna Eleonora si tímto krokem upevnila ve společenském žebříčku své postavení. Lichtenštejnové již od středověku
patřili k oporám habsburské politiky stejně jako k hlavním oporám
budoucího císaře Josefa II. patřil Karel Boromej, jeho osobní přítel
a důvěrník.
Novomanželé žili střídavě ve Vídni a na statcích v Moravském
Krumlově, do něhož se kněžna Eleonora zamilovala. Pokud se
Moravský Krumlov měl stát sídlem sekundogenitury rodu, pak tomu
musel odpovídat zámek i celé město. Eleonora se s chutí pustila do
celé řady přestaveb, které ji bohatě zaměstnávaly. Nejprve nechala upravit samotné sídlo, které zařídila podle svého vkusu, poté se
započalo s úpravami jeho okolí – nechala zasypat staré příkopy
před zámkem, upravit cestu k pivovaru, zpřístupnila poddaným
zámeckou kapli. A jak bylo řečeno, založila novou rodovou hrobku,
která byla stavěna v době, kdy kníže Karel Boromej zemřel. Projevila
tím dostatek prozíravosti, neboť příslušníci hlavní rodové linie knížat
z Lichtenštejna byli pohřbíváni do své hrobky ve Vranově u Brna.
Krumlovskou rodinou hrobku využívali výlučně členové vedlejší
rodové linie, kteří byli potomky knížete Karla Boromeje a kněžny
Marie Eleonory. Poslední příslušník této vedlejší linie zemřel roku
1908.
Kněžna Eleonora okouzlila nejen svým šarmem i samotného
císaře Josefa II., patřila mezi pět kněžen, s nimiž udržoval přátelské
kontakty. V roce 1762 ji dokonce navštívil na Moravském Krumlově, což byla pro ni i jejího manžela velká pocta. Po smrti své matky
Marie Terezie /1780/ začal mít Josef II. o Eleonoru vážný zájem, ona
však jeho lásku neopětovala a odjela z Vídně do Moravského Krumlova, kde zůstala u svého manžela a dětí, kterých bylo sedm, z toho
pět synů. I když návrhy císaře, aby se vrátila znovu na vídeňský dvůr,
soustavně odmítala, našla v jeho osobě vhodného přímluvce při
nastartování kariéry svých dětí.
Kněžna Marie Eleonora přežila svého manžela i císaře Josefa
II. /1790/. Zbytek života střídavě dožívala na zámku v Moravském
Krumlově a ve Vídni, tam také v roce 1812 zemřela. Byla převezena
do Moravského Krumlova, kde spočinula v rodové hrobce po boku
svého manžela.
Prvorozený syn Karla Boromeje a Marie Eleonory, Karel II. Jan
Emanuel Albinus /1765 – 1795/, měl se svojí ženou, kněžnou Marií
www.uhostroh.cz
Annou Josefou, dva syny /Karel III. a Leopold/ a dceru, která zemřela již v kojeneckém věku. Karel II. Jan byl císařem Leopoldem II.
jmenován ředitelem jeho tajné kanceláře. Po smrti císaře /1792/
musel předčasně zemřít ve vyprovokovaném souboji, podle jiné verze měl spáchat sebevraždu.
Mladší bratr Karla II. Jana Josef Václav /1767 – 1842/ byl předurčen pro duchovní dráhu. Později vstoupil do armády, vyznamenal
se v bitvách u Varvažova, Drážďan a Lipska. Dosáhl hodnosti generála a roku 1814 obdržel rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie. Jako duchovní zůstal svobodný.
Svobodní zůstali i oba jeho mladší bratři, kteří se rovněž proslavili
na bitevních polích. František de Paula Josef Alois Kryšpín /1776
– 1794/ zemřel na následky zranění, které utrpěl v bitvě u Fleurusu.
V napoleonských válkách bojoval i Alois Gonzaga Josef František
de Paula Theodor /1780 – 1833/, zúčastnil se i bitvy národů u Lipska.
Čtvrtý z pěti synů polního maršála Karla Boromeje a nejznámější
z bratrů byl Mořic Josef Jan Baptista Viktor /1775 – 1819/. Do
armády vstoupil roku 1792, patřil mezi vojevůdce napoleonských
válek, vyznamenal se v bitvách tzv. druhé koaliční války proti Francouzům, byl povýšen do hodnosti plukovníka. Zúčastnil se dalších
mnoha bitev, za zásluhy a statečnost mu císař roku 1801 udělil rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie. Po vypuknutí tzv. třetí koaliční války v roce 1805 byl povýšen na generálmajora. Po kapitulaci
rakouských vojsk v bitvě u Ulmu vedl vyjednávání s Napoleonem,
zúčastnil se bitvy u Slavkova /1805/, kde velel 2. smíšené jezdecké
brigádě, v roce 1809 byl povýšen na polního podmaršála. V průběhu let 1813 – 1815 velel lehké divizi a skvěle si vedl v bitvě u Drážďan i v bitvě národů u Lipska. Kníže Mořic se oženil s Leopoldinou
kněžnou Esterházy z Galanty, měl s ní dva syny, kteří zemřeli jako
batolata, a tři dcery. Z nich je nejznámější kněžna Eleonora, provdala se roku 1830 za knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu, vynikala svojí krásou a duchaplností, udávala tón vídeňské společnosti,
zasloužila se o přestavbu zámku Hluboká nad Vltavou.
Rovněž syn Karla II. Jana a jeho nástupce v sekundogenituře
Karel III. Boromej František Antonín /1790 – 1865/ vstupuje roku
1810 do armády, v letech 1813 – 1815 se účastní tažení proti Francouzům. V roce 1819 z armády vystupuje a ještě téhož roku se žení
s Františkou Hraběnkou z Wrbna von Freudenthal, z jejich manželství se narodilo sedm dcer /tři zemřely v dětském věku/ a jako jedinému z bratrů i dva synové – Karel IV. Rudolf a Rudolf, kteří však
zemřeli svobodní. Roku 1824 se Karel III. Boromej do armády vrátil
a zaznamenal strmou vojenskou kariéru, roku 1834 se stal generálmajorem, roku 1844 polním podmaršálem a roku 1851 generálem
jízdy. Zasedal ve dvorské válečné radě, od roku 1849 zastával úřad
nejvyššího hofmistra císaře Františka Josefa I., v letech1836 – 1842
byl ředitelem vojenského ústavu v Salcburku a od roku 1861 dědičným členem panské sněmovny rakouské říšské rady.
Starší syn Karla III. Boromeje Karel IV. Rudolf /1827 – 1899/,
získal 18. dubna 1861 rakouský knížecí titul, byl generálem jízdy, tajným radou a nejvyšším hofmistrem a pobočníkem císaře Františka
Josefa I.. Od roku 1861 rovněž dědičným členem panské sněmovny rakouské říšské rady.
Ani mladší syn Karla III. Boromeje Rudolf Evžen Credantius Ferdinand Karel /1838 – 1908/, zvaný „Krásný princ“, neporušil rodový
zvyk a vstoupil do armády, v roce 1891 dosáhl hodnosti generálmajora. O rok později byl jmenován nejvyšším podkoním a kapitánem
tělesné stráže císaře Františka Josefa I. /tuto funkci zastávali vynikající důstojníci a byla prestižním oceněním jejich kariéry/. V roce
1895 byl kníže Rudolf povýšen na polního maršála a o rok později
se stal nejvyšším hofmistrem císaře /podle staré zvyklosti tuto funkci
mohli zastávat pouze příslušníci knížecích rodů/ a opět podle starobylého zvyku vykonával s tímto úřadem spojené funkce plukovníka
všech panovníkových osobních gard. Nosil generálskou uniformu
s odznakem jezdecké eskadrony osobní panovníkovy gardy a při
zvláště slavnostních příležitostech oblékal bíločervenou uniformu
generála jízdy. Mimochodem – knížete Lichtenštejna bylo možno
vidět jen ve vojenské uniformě.
Jako nejvyšší hofmistr císaře byl v každodenním kontaktu
s panovníkem, přijímal většinu jeho příkazů a zajišťoval jejich plnění – počínaje organizací denního života jeho dvora přes dvorní
slavnosti, hostiny a plesy, slavnostní recepce, procesí, křty, svatby,
pohřby jakož i smuteční slavnosti apod. Mezi jeho povinnosti patřilo rovněž řízení dvorního stavebního odboru, c. k. dvorní a hradní
fary ve Vídni a dvorní fary v Budapešti, dohled nad dvorní kapelou,
dvorní plesovou hudbou, osobním lékařem císaře a dvorní lékárnou
a mnohé další.
„Byl neobyčejně oblíbenou postavou vídeňské společnosti. Ještě
v pokročilém věku to byl krásný, elegantní a urostlý muž, sotva jste
si mohli představit osobnost, jež by mohla ideálnějším způsobem
zastávat funkci nejvyššího hodnostáře staroslavného císařského
dvora. Kníže Rudolf Lichtenštejn byl jezdcem a znalcem koní světové pověsti, a dokud byl u dvora, zastával také úřad nejvyššího podkoního a věnoval tomuto odvětví své činnosti s velkým úspěchem
značnou péči…Císařský dvůr nalezl v něm osobu, která ho reprezentovala co nejdůstojněji.“ Napsali o knížeti Rudolfovi jeho současníci.
V roce 1904 se kníže Rudolf stal majitelem dragounského pluku
„Kníže Liechtenstein č. 10“. Roku 1907 z dvorních úřadů odešel na
penzi, žil poté na zámku v Moravském Krumlově, kde v roce 1908
zemřel.
Pakliže oba bratři zůstali svobodní a neměli tudíž mužské dědice, rodovou dohodou byla v roce 1900 sekundogenitura zrušena.
Panství Moravský Krumlov získal synovec obou bratří Ferdinand
hrabě Kinský, syn jejich sestry Marie z Lichtenštejna, jeho potomci
velkostatek se zámkem vlastnili do roku 1945. Panství Velké Losiny
obdržel princ Alois Josef z primogenitury Lichtenštejnů, byl jeho
vlastníkem též do roku 1945. Menší statky byly rozděleny mezi další
členy rodu.
Pokračování příště
Připravila Věra Hendrychová
Rudolf z Lichtenštejna, zvaný „Krásný princ“
27
OSTROŽSKÉ LISTY
Z vašich
dopisů
V proudu času
Čas je veličina, která nelze zastavit. Ne jinak je tomu i v našem
městečku. Díváme se na staré fotografie a vzpomínáme, jak to
kdysi bylo.
Někdy je to skoro jako v pohádce, která začíná slovy bylo,
nebylo. A my se jen nostalgicky usmíváme a vzpomínáme.
Bylo, nebylo v městečku Uherském Ostrohu jedno malé
nádraží. Jeho počátek se datuje již někdy kolem roku 1860. Už
zde není pamětník, ale připomínají to staré listiny. Pamětníci ještě pamatují třeba žňové hlídky, kdy supící lokomotiva již z dálky ohlašovala svůj příjezd. Z komína kromě štiplavého dýmu
vyrážel i hustý gejzír jisker, které dopadaly na zem a tu a tam
něco zapálily. U lánů s obilím stály hlídky, aby počátku požáru bylo okamžitě zamezeno. Ještě je i hodně pamětníků, kteří
pamatují přednostu stanice, který řádně dohlížel na její chod
a také na spokojenost cestujících. To už je hodně dávno. Mladší
pamětníci pamatují, kdy na nádraží vycházel výpravčí v červené
čepici, aby zjistil volnost vlakové cesty. Po hvizdu píšťalky pak
zvedl plácačku a vlaková souprava se dala do pohybu. Pamětníci jistě pamatují, kdy ještě stála dvě stavědla, chcete-li hradla.
Zde železničáři stavěli výhybky, v zimě umetali sníh zase mezi
výhybkami, aby byly funkční. Po celý rok pak doplňovali petrolej
do lamp na výhybkách i semaforech. Nádraží žilo svůj železniční
život.
A zase jsou tu pamětníci, a není to tak dávno, kdy bylo možné
spatřit na nádraží parte. Ano, vytvořili ho lidé. Tehdy byli zrušeni výpravčí i hradlaři. Byli propuštěni. Musí se šetřit. Na nádraží
zavládl smutek a začala se jeho další kapitola.
Za přepážkou zůstaly jen pokladní. Do skladiště už nebylo možné si uschovat kolo, aby jej lapka na nádraží neukradl.
Záhon trojúhelníkového tvaru vedle nádraží se proměnil ve
skrumáž travní lebedy. Že tam byly kdysi růže, to už dnes nikdo
nepozná. Kaštany a smrk vedle budovy jsou pryč. Vše se proměnilo v měsíční krajinu bez života. Mnohdy, když si chceme
koupit jízdenku, tak nás zastaví jen mříže na dveřích. Vandalové
v přístřešku rozbili skoro všechny skla. Vše zůstalo bez povšimnutí a vítr fučí. V noci je čekárna uzavřena, aby jej náhodou
nenavštívili bezdomovci. Musí se šetřit, ale nikde to není poznat.
Na záchodcích narazíme na oznámení, že z technických důvodů jsou mimo provoz. Na závěr listiny je velká omluva. Pokud to
na cestujícího přijde, pak se omluva nepřijímá a z jeho hrdla se
dostaví jen přemíra sprostých slov. Nádraží skomírá a jeho sláva
je znatelná jen v srdcích pamětníků.
Nastala doba, kdy můžeme soutěžit o titul ,,nejhorší nádraží“.
Bohužel je ale vypsána soutěž pouze o nejlepší nádraží a o tom
v Uherském Ostrohu nemůže být žádná řeč.
V Kunovicích na zastávce se stalo nádraží nepohodlné. Tak
se zbouralo a je tam jen přístřešek. Formální. Jen tak, aby se
neřeklo. V Havřicích u Uherského Brodu je tomu přesně tak. No,
kdo by budovy udržoval. Musí se přece šetřit! A cestující? To je
přece úplně jedno.
Město má svých problémů a starostí dost. Nádraží mu nepřísluší a není jeho majetkem. Slouží sice pro občany, ale je zde
jedno velké ale! Pokud by i město jednalo s vlastníkem nádraží,
kterým jsou České dráhy, pak se dozví to, co už všichni víme.
Musí se šetřit!
Dobu dělají lidé a nelze se vymlouvat na to, že za to může
doba. Nemůže! Mohou za to pochopitelně lidé. A služby cestujícím? To je velmi těžká otázka.
Co se stane s ostrožským nádražím? Ve výhledu třeba pěti let
zde už možná nebude. Nekoupíme zde jízdenku a budeme stát
při čekání na vlak v malém přístřešku. Je třeba si připravit teplé oblečení, termo ponožky, pláštěnky a deštníky. Možná bude
i dobré, si při mrazech vzít do pleskačky trošku té halůzkové
a při jejím popíjení mít na mysli, že se přece musí šetřit.
Pamětníkům zůstanou jen vzpomínky. V mysli uvidí výpravčího
s červenou čepicí a paní pokladní. V těch ostatních cestujících
pak možná zůstane jen zlost a budou volit jiný způsob dopravy
než po železnici. Nikdo jim nebude moci nic vyčítat. Mají na to
plné své právo.
Vladimír Procházka
PODĚKOVÁNÍ
V prosinci 2013 naše město uspořádalo Vánoční benefiční
koncert, jehož výtěžek dostala moje postižená dcerka Monika na zakoupení dětského invalidního vozíku. Je květen a já
mohu s radostí říct, že Monička už vozíček má doma a že se
nám částku téměř 70 tisíc Kč podařilo nasbírat ve velmi krátké
době! Děkujeme tímto znovu nejen našemu městu, ale všem,
kteří přispěli na Vánočním koncertě nebo na výstavě betlémů.
Peníze Moničce přineslo ještě několik soukromých osob, které
si nepřály být zveřejněny. I jim patří naše velké DÍKY! A s posledním chybějícím doplatkem k tomu, abych vozík mohla objednat,
nám pomohl pan Vladimír Konečný, majitel firmy Eurotec, který
Moničce věnoval úžasnou částku 25 tisíc Kč a kterému rovněž
velmi děkujeme za takový krásný projev solidarity!
Vozíček Moničce pomůže v rozvoji samostatnosti a bude
nezbytným pomocníkem při docházce do speciální základní
školy, kterou by měla nastoupit v příštím roce.
UPŘÍMNĚ DĚKUJEME JEŠTĚ JEDNOU VŠEM DÁRCŮM!
Mgr. Šárka Vybíralová,
maminka postižené Moničky
28
www.uhostroh.cz
POSLEDNÍ SLOVA Z DENÍČKU
šed
ed
dní
ní práce,
práce sluneční den, zima a mráz, toť úkaz, v němž tělo
Všední
den co den vstává, aby se podrobilo jakémusi rytmu setrvačnosti
a nutnosti. Co dělá duše v tuto chvíli? Odpoutává se a má svůj
cíl... Jaký nelogický a přece tak krásný! Dá se všecko vyslovit, co
si člověk myslí? Ne –
Nač všechno vyslovit? Což je třeba, aby to někdo slyšel, v čem
si duše hoví? Stačí soustředěnost u práce, aby byl lad, a člověk
hraje dvě úlohy. Tělo pracuje mechanicky, což Bože také nicota
potřebuje, aby člověk myslel na pochod práce všedních dnů? Ale
duše, ta má své světlé místečka i svá úskalí, o něž denně zraňuje své domněnky a beze slov se řítí neznámými světly a touhami
jednou na výši barev a stínů, podruhé v zakletí představ. Duše
není klam, něco žádá, velí a poslouchá, ustupuje a zase běsní, sní
a zas pláče. Ale je to život! Jaký? Takový, který stojí za ty šalby
a přísliby, zmatky i hořkosti, klid i rozervanost. Lepší tisíckrát žíti
v těchto srázech, než hnít pod vlečkou káry všednosti. Věřím, že
věříš.
Pusu mamka, 9. 3. 1955.
Ať jsem hodný pejsek…
Díl druhý: Metoda cukru a biče
Štěňátko, které si přivedeme domů, je nepopsaný list papíru
a vše, co od něj do budoucna vyžadujeme, jej musíme naučit. Je
třeba myslet na to, že malé rozpustilé štěně se nenaučí všechny
povely jenom pro vaše krásné oči. Štěně je nutné patřičně motivovat, aby s vámi rádo spolupracovalo.
Za každé žádoucí chování je nutné štěně pořádně odměnit. Ve
fázi učení bouřlivě odměňujeme i ty nejmenší pokroky a na další fáze cviků nespěcháme. Štěně musí mít z každého úspěchu
radost a musí mít chuť se snažit. Pokud štěně dělá něco špatně
nebo jinak, než chceme, takové chování ignorujeme, rozhodně
jej netrestáme. A nikdy psa netrestáme fyzicky! Pouze v případě
krajní nouze (například pojídání věcí, které je nežádoucí) můžeme
štěně okřiknout. Ale hned musí následovat něco, za co štěně
můžeme odměnit (povel, který zvládá). Mohou nastat i situace,
kdy štěně vrčí, protože se něčeho bojí, není si jisté situací. Největší
chybou, kterou mnozí majitelé dělají, je štěně potrestat. Při takovém postupu ovšem pouze štěně ve strachu podpoříme a chování se bude stupňovat.
Důležité je i načasování samotné odměny. Čím rychlejší při
odměňování budeme, tím rychleji štěně pochopí, co se po něm
vyžaduje. Uvedu příklad: učíme povel „sedni“. Jakmile vidíme, že
se zadek psa dotkl země, ihned jásáme a psa odměníme. Odměnit psa až 10 vteřin po tom, co si sedl, ztrácí význam a pes nechápe, proč je odměňován.
Existuje několik typů psů, kteří upřednostňují různý způsob
odměňování. Jedna skupina psů preferuje jídlo, jiná nadšeně spolupracuje za hračky a míčky a jiné psy tzv. neutáhnete na nic. Jaké
vybírat jídlo pro odměny? Obchody s chovatelskými potřebami
nabízí nepřeberné množství pamlsků, ale je vhodné používat i tvrdý sýr, kousek párku, šunky, vařeného masa nebo vnitřností. Je
důležité zachovat těmto odměnám status něčeho neobyčejného,
něčeho, co pes dostane pouze při výcviku. Každý majitel si musí
sám vybrat, jaký pamlsek jeho psovi sedí a chutná nejvíc. Ale
samozřejmě se může stát, že se jeden druh odměn časem přejí
a je nutné ho vystřídat.
Nejčastěji využívanou hračkou při výcviku je míček na šňůrce.
Velké množství psů miluje aportování i přetahování se. Výhodou
takového míčku je, že jej lze využít na oba možné způsoby. Ale
jsou také jedinci, kterým se nejvíce zavděčíme obyčejným plyšákem nebo tenisákem.
Způsob odměňování a výběr odměny také závisí na tom, čemu
se chceme se psem v budoucnu věnovat. Pokud máme psa pouze jako mazlíčka, není důležité, který ze způsobů si vybereme.
V případě, že se budeme věnovat některému ze psích sportů, je
dobré si nechat poradit od profesionálů.
Závěrem: důležité je psa především chválit a upevňovat požadované chování pomocí odměn. Psa v žádném případě netrestáme,
a pokud jsme k trestu donuceni, pouze psa slovně pokáráme.
Štěně chválíme vysokým pisklavým hlasem a káráme hrubým
hlubokým hlasem.
V dalším díle seriálu se pomalu začneme věnovat jednotlivým
základním povelům.
Adéla Jurčeková
Střechy
Pokrývačské práce
střechy na klíč • hydroizolace
zateplení rovných střech • opravy
Šulák Jan, Uherský Ostroh
Tel.: 603 812 965
PRONAJMU PRAVÉ PŘÍZEMÍ (3 MÍSTNOSTI, WC, ŠATNA), VHODNÉ PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ DOMU č. 20,
náměstí Sv. Ondřeje, Uherský Ostroh. Tel.: 571 444 305, večer.r.
29
OSTROŽSKÉ LISTY
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
JARNÍ CENA UH. OSTROHU
V neděli 20. dubna proběhl X.
ročník Jarní ceny v Uherském Ostrohu.
Tento závod, který je zároveň prvním
kolem soutěže jednotlivců o Putovní pohár SYNOT TIPu, vždy otevírá
v Ostrohu novou střeleckou sezónu pro
naše střelce, kteří střílí z historických –
perkusních zbraní.
Z celé České republiky a sousedního
Slovenska se k nám sjelo celkem 45
závodníků. Ti se předvedli ve 134 startech v 10 disciplínách - PeRe, PePiC,
KřePi, DouPi, PePuC, PePuV, KřePu,
DouPu, PePuC 100m a PePuV 100m.
Za náš klub startovalo 7 závodníků, kteří si vystříleli 1 zlato, 1 stříbro a 2 bronzy.
V disciplíně Doutnáková puška
vybojoval
kov
nejcennější Miroslav Malůš s 96
body a zároveň si
odnesl i stříbrnou
medaili z disciplíny Perkusní puška
civilní za 99 bodů.
Bronz v téže disciplíně pak získal
Milan Jozek za 95
nastřílených bodů.
Druhý bronz si
v disciplíně Perkusní
revolver
vystřílel nástřelem
92 bodů Zdeněk
Ilek.
Jitka Zajíčková
OSTROH SE STAL OPĚT LÍDREM KRAJSKÉ STŘELECKÉ LIGY MLÁDEŽE
V neděli 27. 4. 2014 skončil finálovým kolem v Uh. Ostrohu
již 10. ročník Krajské střelecké ligy mládeže Zlínského kraje
ve sportovní střelbě ze vzduchových zbraní do 14 let. I tento
ročník měl 5 jednotlivých závodů, které proběhly v měsících
listopad - duben střídavě v Březolupech (2 kola), Uh. Brodě,
Nivnici a v Uh. Ostrohu. Do celkového hodnocení KSLM se
pak započítaly tři nejlepší výsledky.
Ligy se celkem zúčastnilo 36 mladých střelců ve věku 10 až
14 let, kteří stříleli disciplínu 30 ran vleže ve čtyřech kategoriích – dívky, chlapci do 12 let a dívky, chlapci do 14 let.
O tom, že naše omladina dokáže zúročit vše, co se do
nich vloží, svědčí jejich vynikající výsledky. Střeleckou sezónu 2013 – 2014 tak opět dovedli do „medailového konce“.
Ve všech čtyřech vyhlášených kategoriích totiž získali nějaký
ten drahý kov, a to nejeden. Zlaté poháry si odnesli hned
2 závodníci. V kategorii chlapci do 12 let Vít Turčin, který
nastřílel 867 a v kategorii chlapci do 14 let Jan Hendrych
s 890 body. Stříbro „dvanáctiletých“ si vybojoval Jakub Hlaváček za 863 bodů. Bronzové poháry máme hned ze tří kategorií. V kategorii dívky do 12 let si vystřílela svoji první střeleckou
trofej Nicol Šopíková za součet nástřelů 814. Zuzana Ilková
pak v kategorii dívky do 14 let za 890 nastřílených bodů
a konečně v kategorii chlapci do 14 let zbyl ještě bronzový
pohár na Dominika Hájka. Ten nastřílel 886 bodů.
Finálové kolo KSLM tak ukončilo další „vzduchovkovou
sezónu“ pro nás i naše spřátelené kluby, a proto je nyní čas
poděkovat všem, kteří se celoročně podílejí na fungování
30
střeleckých kroužků ať už jako trenéři, sponzoři nebo jako
pomocné síly.
Děkujeme tedy všem sponzorům – KS ČSS Zlínského kraje, Městu Uh. Ostroh, ŽPSV Uh. Ostroh, SYNOT TIPu a České zbrojovce Uh. Brod za ceny, rodičům mladých střelců za
podporu a všem ostatním obětavcům, kteří nám dle svých
možností pomáhají smysluplně naplnit volné chvíle střelecké
drobotiny za jejich čas.
Jitka Zajíčková
www.uhostroh.cz
BILANCE OSTROŽANEK NA PŘEBORU
ZLÍNSKÉHO KRAJE: 3X ZLATO, 3X STŘÍBRO
Magdalena Zpěváková (ženy C), Tereza Stuchlíková (juniorky C) a Justýna Kovaříková (žákyně B) vyhrály svou kategorii
na přeboru Zlínského kraje, který se konal v sobotu 17. května
v tělocvičně TJ Sokol Zlín. Pozadu nezůstaly ani ostatní jejich
kolegyně. Teprve sedmiletá Veronika Janíková vyhrála stříbrnou
medaili za druhé místo v kategorii základní stupeň a stříbrná
byla také Eliška Riedlová (mladší žákyně). Michaela Riedlová se
umístila na místě šestém v téže kategorii. A poslední stříbro pro
Uh. Ostroh vybojovala Lucie Křibíková ve starších žákyních.
„Nejvíce mě potěšilo vítězství Justýny, která si zároveň se zlatou medailí vybojovala i účast na Mistrovství České republiky.
Právě k tomuto cíli směřovala veškerá naše příprava. I ostatní
ostrožské gymnastky musím pochválit, protože konkurence ze
Zlína, O. N. Vsi i Vsetína byla dobrá. Naše děvčata zacvičilabez chyb a právem si ze Zlína odváží cenné kovy,“ zhodnotila
vystoupení svých svěřenkyň trenérka M. Vaďurová.
Pozvánka na rybářské závody
Moravský rybářský svaz, místní organizace Kunovice,
zve širokou veřejnost na tradiční rybářské závody,
které se konají od soboty 28. června do neděle 29. června 2014 na jezeře Kunovská tabule
v Ostrožské Nové Vsi.
Prodej povolenek na místě před zahájením závodů.
Na účastníky a návštěvníky bude čekat bohatá tombola s hodnotnými cenami, občerstvení zajištěno.
P. Vaďura
HOKEJ Uherský Ostroh o. s.
vypisuje nabídkové řízení
na využívání komerčních prostor
na zimním stadionu v Uherském Ostrohu
k provozování restaurace a bufetu.
Více informací na tel: 608 144 414, nebo na www.
hokejostroh.cz
Revír bude před závody bohatě zarybněn trofejními
rybami. Pro účastníky závodů bude zajištěna možnost
přivezení věcí k vodě.
Bližší informace k rybářským závodům naleznete na internetových stránkách MRS MO Kunovice
www.momrs-kunovice.cz
31
OSTROŽSKÉ LISTY
Díky dědo!
Rozhovor s úspěšnými fotbalisty z našeho města
Po více než padesáti letech nastoupí hráč z Uherského Ostrohu do 1. fotbalové ligy. Naposledy se to povedlo panu
Koželovi a panu Lagovi, po krátkém účinkování v Jiskře Otrokovice v sezóně 1962 – 1963. Předposlední květnový
víkend měl možnost za tým 1. FC SLOVÁCKO proti SK SLAVIA PRAHA nastoupit Lukáš Sadílek. Pozadu nezůstává
ani jeho bratr Michal, kterého zanedlouho čeká soustředění talentů v Juventusu Turín. Právě v den Lukášových narozenin jsem seděla s oběma kluky i jejich maminkou v obývacím pokoji a poslouchala, jak se ze dvou obyčejných kluků
pomalu stávají fotbalové hvězdy.
Letos to bylo 14 let, co kluci začali
s fotbalem. Za tu dobu získali spoustu zkušeností a nabídek, ale určitě
by se to neobešlo bez podpory rodiny, především maminky. Jak jste se
svými syny prožívala jejich úspěchy
vy a co bylo pro Vás nejtěžší?
Nejtěžší pro mě byl Lukášův přestup
do FC BANÍK OSTRAVA. V osmé třídě
tam odešel na dva roky. Změnil školu,
začal tam bydlet na internátu, to bylo
opravdu těžké období. Je to ale šikovný kluk a všechno zvládl i přesto jsem
však o něj měla strach. Každý úspěch,
kterého dosáhli, mají zasloužený, o to
větší radost to byla, když se dostali do
reprezentace.
Lukáš Sadílek, reprezentace, 2013
Oba bratři projevovali značný
talent již v přípravce v Uherském
Ostrohu, kterou tehdy trénoval pan
Antonín Kunovjánek a jemu jsem
také položila svoji první otázku.
Zajímalo mě, jestli kluci už ve svých
4 a 5 letech měli náskok před svými
vrstevníky.
Jelikož byl Lukáš starší, navštěvoval přípravku pravidelně, Michal jej
občas doprovázel. V den pátých narozenin Michala jsem ho postavil do
zápasu proti Ostrožské Lhotě, a přestože hrál s kluky, kteří měli o dva roky
více, vedl si skvěle. Lukáš mezi všemi
vždy vyčníval, měl skutečný talent.
Tehdy jsem si troufal říct, že je v něm
velký potenciál a nebude trvat dloho a začne se o něj zajímat Evropa –
a vidíte dnes. Za celou dobu mého trénování patřili k těm nejlepším svěřencům.
32
Podělíte se s námi o nějakou veselou historku z fotbalového hřiště?
Je to už pár let zpět. Lukáš byl tehdy
v páté třídě, hrál za 1. FC SLOVÁCKO
a v zápase proti Ostrožské Nové Vsi
nastoupil proti Michalovi, který hrál na
stejném postu.
Co byste vzkázala rodičům dalších
začínajících fotbalistů?
Přeju jim hlavně spoustu trpělivosti.
Michal Sadílek, reprezentace, 2014
Nejdůležitější je, aby dítě vědělo, že
vždy stojíte při něm a podporujete ho
za každé situace, i když se mu zrovna
nedaří.
Po celém Ostrohu se mluví
o tobě a tvém účinkování v Juventusu Turín, můžeš nám to nějak přiblížit, Michale?
Vše to začalo na KOUBA CUPU, kterého jsem se zúčastnil a byl vyhlášen
nejlepším hráčem ČR. Začali se o mě
zajímat agenti z dalších klubů, ti pak
kontaktovali mého agenta a rodiče.
Nějaký čas mě sledovali, a pak mě
pozvali na stáž do Juventusu Turín,
kam o letošních prázdninách poletím.
Jaká byla reakce rodičů?
Překvapení, nadšení, radost. Nezaváhali ani na chvilku, jestli mě na stáž
pustí.
www.uhostroh.cz
To musí být docela náročné skloubit školu a fotbal.
Kolik času trávíš na hřišti a k jakému počtu zápasů bychom se dostali, kdyby se spočítaly?
Na hřišti jsem každý den, někdy bývají tréninky i dvakrát
denně. Za sezónu odehraji 50 zápasů. Za 1. FC SLOVÁCKO mám odehraných šest sezón a za FC BANÍK OSTRAVA dvě, takže určitě 450 utkání to bude. Samozřejmě se
zúčastňuji i zápasů za reprezentaci, ty jsou většinou čtyřikrát ročně.
Kluci, kdo je vaším vzorem, a co byste vzkázali trenérům, učitelům, rodičům a začínajícím fotbalistům?
Michal: naše mamka, to je náš vzor a pro mě je vzorem
Lukáš s dědou Antoninem Juráskem a kamarádem
z reprezentace Matějem Helešicem
Představ si, že je rok 2024. Jak se vidíš za deset let,
kam až bys to chtěl dotáhnout?
Rád bych se stal profesionálním fotbalistou v nějakém
evropském klubu, třeba Chelsea a reprezentoval Českou
republiku na MS.
Lukáši, který zápas bys označil jako ten nej a co
považuješ za svůj největší úspěch?
Všechny zápasy za reprezentaci jsou výjimečné, stejně
tak i zápasy, které odehraji v rámci stáže za jiný evropský
klub. K největším úspěchům poslední doby patří zlaté
medaile z Dubaje, kde jsem vstřelil dvě branky.
Michal Sadílek, Slovácko - turnaj v Budapešti, 2009
i bratr Lukáš. Chtěli bychom všem poděkovat hlavně mamce za podporu, pomoc a obětavost a samozřejmě také
našemu dědečkovi - Antonínu Juráskovi, který vedl naše
první kroky. Díky němu jsme se dostali tam, kde jsme teď.
Sdílí s námi naše úspěchy a je naší velkou oporou.
Lukáš: můj dík patří také paní učitelce Anně Řezáčové
a mému trenérovi Romanu Westovi. A těm, kteří s fotbalem
začínají, chceme vzkázat, ať se nevzdávají, jdou za svými
cíly,sny a pokud se vám nebude dařit, vydržte, jednou přijde
zlom a vše se změní. Také si važte podpory a pomoci, jež
se vám dostává.
Děkuji Lukášovi, Michalovi a jejich mamince za rozhovor a za čas v už tak dost nabitém programu a přeji vám
spoustu vydařených zápasů a dosažení vysněných cílů.
Moje poděkování patří také panu Antonínu Kunovjánkovi,
nejen za poskytnuté informace, ale i za spolupráci na tomto
rozhovoru.
Připravila Lucie Pšurná
Lukáš Sadílek, první zápas v reprezentac1, 2011
33
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Někteří lidé cítí déšť, jiní jen zmoknou.“
Upozorňujeme luštitele, že od ledna již neprobíhá slosování správně vyluštěných křížovek.
Tentokrát jsme pro vás připravili motivační citát: „Nenechej jiné vtáhnout tě…“ dokončení v tajence.
Nápověda:
ALELA;
ALTA;
DRÉN; LÍR
Boty
1. část
TAJENKY
Ruské
ženské
jméno
<
Možná
(knižně)
Kutálet
Arabský
stát
Kulovitá
bakterie
Povzdech
3. část
TAJENKY
Orvané
Plod
hruškovce
přelahodného
Předložka
Samohyb
Žal
Sladidlo
Chemická
zn. stroncia
Čistidlo
na okna
Nálev
na okurky
Kámen
(ob.)
Strýc
z matčiny
strany
Jméno
herečky
Janžurové
Tohoto dne
Týkající se
Venuše
<
Obyvatel
Sibiře
Kočkovitá
šelma
Trativod
Římské
číslo 2002
Zkratka
registrované
tuny
Automobily
Římské
číslo 51
Leckteré
Norské
město
Rámě
Ozvěny
Posvátná
relikvie
Citoslovce
mrsknutí
Značka
miligramu
Sportovní
soutěž
Tiskařský
stroj
Ostrý
přízvuk
Latinsky
„vajíčko“
Herec
(Jiří)
Sobolí
kožešina
Hledati
Největší
stát USA
(anglicky)
Osiřelá
Hnůj
Předložka
Stroj
na mletí
masa
Rukopis
královédvorský (zkr.)
Básník,
prozaik,
dramatik
(Viktor)
<
Motorový
olej
Typ pšeničné
mouky
Brašna
Důlní
chodby
Lodní
hák
Opční
právo
Barva
na vejce
Mřížové
dveře
Inic. herečky
Klukové
Pražská divadel. fakulta
MPZ
Slovenska
Vlastní
Evě
Forma
genu
Moje
osoba
Odpad
umyvadla
Domácky
Ivo
St. jednotka
výkonu
Politická
strana
Značka
setiny
metru
2. část
TAJENKY
Evropská
unie
Polní
míra
34
Stavební
dílec
Průvodce
nachlazení
www.uhostroh.cz
Festival Bylinkové dny
Revolta v akci
Bára Seidlová získala na konci hry křídla
Seminář Atlantida a Lemurie
Po přednášce byly krásné orgonity i na prodej
Slet čarodějnic
Smysl pro humor prokázaly i starostka s místostarostkou.
Poznali byste je?
Měření košťat
Celou akci moderoval „Kníže“ Pavel Jurčeka
Starostka byla dovezena v kleci
35
Módní přehlídka před koncertem Revolty
Krajské kolo Světlo Orientu
Download

Ostrozske listy - cerven 2014.pdf