Jan
Kolem roku 1530 koupil
Okrouhlický
(od Kateøiny z Pernštejna)
z Knìnic
Václav Okrouhlický z Knìnic
ze staré moravské vladycké
rodiny Borovnici u Kostelce
Borovnice
nad Orlicí. V roce 1545 poté
Doudleby a roku 1558 Litice.
Václav st.
Bohuše
Po jeho smrti koupil od poruèníkù
Okrouhlický
Okrouhlický
nezletilých dcer 26.10.1562
z Knìnic
z Knìnic
Litice, tvrz v Doudlebách a též
oo Biancifora
pùl Žamberka Mikuláš st.
z Paøízku † 1587
z Bubna a na Pøestavlkách
(Doudleby drží Bubnovský rod dodnes, což bylo v roce 2012 již 452
let). Prodejem tìchto statkù se majetek rodu Václava Okrouhlického
z Knìnic ztenèil na pouhou Borovnici a Václavova vdova Biancifora
rozená z Paøízku “sedìním na Borovnici užívala
Jaroslav
statku až do své smrti roku 1587”. Manžel jejich
Boøita z Martinic
dcery Kateøiny Okrouhlické z Knìnic byl Jan
*1582 † 1649
st. Kapoun ze Svojkova, ale v držení jeho
rodu Borovnice dlouho nezùstala, protože
oo 1601
jí a ves Polom syn Václav v roce 1597
Marie Eusebie
prodal Janovi Jiøímu Štosovi z Kounic.
ze Šternberka
Jeho synové poté roku 1617 prodali
*1584 † 1634
Borovnici Janu ml. z Bubna.
Maximilian Valentin
Boøita z Martinic
*1612 † 1677
oo 1645
Anna Kateøina
Bukùvka z Bukùvku
† 1681
RODOKMEN ZÁMKU HÁJEK
Mikuláš
z Bubna
na Libchavì
† 1551
oo Eliška
Baštecká z Baštì
Ottùv slovník nauèný
Hájek
hejt. Rychnov n. K. okr. Kostelec n. O., fara Sudislav, poš.
Potštýn; 9 d., 43 ob. è. (1890), poutní kaple sv. Pantaleona,
lovecký zámeèek, malé láznì a myslivna.
oo
Buhunka
Okrouhlická z Knìnic
Polom
Jan ml. Varlejch
z Bubna na Borovnici a na Závrší
nejvyšší generálvachtmistr stavovského
vojska, poté mluvèí èeské emigrace,
který 15.5.1633 v Jièínì nabídl èeskou
královskou korunu
Albrechtovi z Waldsteina
Název místa Hájek pochází od dosud existujícího,
Alžbìta Korona
lesíka (dnes ohrazená klášterní zahrada). Údajnì
byl vysázen roku již roku 1589 na rozkaz Gottharda
Boøitová z Martinic
Floriána Žïárského ze Žïáru (*1542 † 1604), dìda
*1603/1604 † 1649
vpravo uvedeného Floriana Jetøicha (*1598 † 1653).
oo 1620 Florian
Ten zde 12.6.1623 položil základní kámen pro jednu
Jetøich
Žïárský
z nejstarších loretánských kaplí, jako výraz vdìku za
ze Žïáru
narození vytouženého dìdice. Stavba kaple trvala
Žïárští
*1598 † 1653
dva roky a 2.6.1625 kapli posvìtil ke cti blahoslavené
ze Žïáru
Panny Marie Loretánské pražský arcibiskup A.V.Harrach.
Jiøí Adam Boøita z Martinic
Anna oo 1. Václav Norbert 2. oo M. Anna
*1650 † 1717
Boøitová 1668 Oktavian Kinský 1697 Terezie
*1642 † 1719
z Nesselrode
oo 1697 Marie
z Martinic
nejvyšší kancléø
† 1716
Josefa ze Šternberka
† 1694
*1668 † 1747
Vpravo - Heøman z Bubna a jeho cho
Salomena Pecingarová z Bydžína;
Heøman se proslavil v tureckých
válkách a z cest si pøivezl lva,
na jehož kùži byl pohøben
Vanìk
z Bubna
Jindøich
z Bubna
na
Bøeznì
*1538
† 1586
Heøman
z Bubna
na Skašovì
a na Jelení
*1536 † 1602
Mikuláš st.
z Bubna
na Pøestavlkách
*1537 † 1608
1. majitel
Karlovi Kapounovi
Jan st.
Zuzana
rodového
Horní Jelení
byly jeho statky
Jan st. byl
Lukavský
z Bubna
majorátu
koupil r. 1573
vèetnì Zámrsku
majitelem
z Lukavce
oo Karel
1608
pro úèast ve
Zámrsku, a Zámrsku
Kapoun
stavovském
ten ale byl
Maruška z Bubna
Mikuláš
† 1607
ze Svojkova
povstání
pro 5 synù
oo 1603 Jindøich Kunata
Vratislav
oo Anna
*1569 † 1626
v roce 1622
malý a proto
Dobrzenský † 1619
Bubna-Litic
ze Smojna
zkonfiskovány;
ho 5.11.1613
*1579 † 1617
v roce 1640 je
prodali - jedním
koupil královský
z nich byl (vpravo)
oo 8.11.1605
Ladislav oo Kateøina
Adalbert
místodržící
i Ladislav - Karlovi
Barbora
Lukavský
Veronika
Vejkart
hrabì Albrecht
Kapounovi ze
Budovcová
z
Lukavce
Dobrzenská
Kapoun
Libštejnský
Svojkova
z Budova
ze Svojkova
z Kolowrat
(nahoøe na Zajeèicích z Dobrzenicz
*1582 † 1620
a roku 1704
vlevo)
† 1648
*1605 † 1660
*1585 † po 1644
dìdil jeho vnuk
Jan Norbert
(viz dole)
Jindøich Jan Bubna-Litic
Marie
Kunata
Karel
oo
František Terezie Barbora v roce
1688 dìdila po bratrovi
Adam
Fr. Adamovi Hájek u
Žïárský
Unhoštì; téhož roku
ze Žïáru
1688 také koupila
*1623 † 1670
Borovnici
Gustav
Kapoun
ze Svojkova
*1620 † 1679
Terezie Barbora v letech
1690-1696 vybudovala
u Borovnice na vrchu
Homoli barokní poutní
kostel Panny Marie
Bolestnì
*1600 † 1653
Františka
Lukavská
z Lukavice
† 1671
2. majitel rodového
majorátu 1608-1653
oo Kateøina Brtnická
z Waldsteina † 1647
František Adam
František Adam
Adalbert
Terezie Barbora oo 2. Peter 1.oo Eleonora
v roce 1659 založil
Od roku
pøi kapli v Hájku
Ugarte
Bubna-Litic
Ladislav
Kateøina
Žïárská ze Žïáru
Marie
Filip Josef oo
1720
u Unhoštì, která se
† 1679
*1645 † 1711
1722
Kapoun
z
† 1705 Kostelec n.O.
Karolina
Kinský
lemují
rychle stala populárním
generál; majitel Werdenbergu
3. majitel rodového
1. majitelka Hájku
ze
Boøitová
*1700 † 1749
poutní
poutním místem s 60 000 u Polomu 1692-1705
Velkého Meziøíèí *1674 † 1746
majorátu 1653-1711
Svojkova
z Martinic
nejvyšší
cestu
poutníky roènì a pomohla
oo 1669 Anna Marie
*1665 † 1749
*1701 † 1785
kancléø
z Prahy
inspirovat vznik
z Lamboy *1649 † 1701
do Hájku
pražské Lorety,
dvì desítky
františkánský
výklenkových kaplí, i dnes dílem zachovalých. klášter
M.Terezie Maximiliana
Marie
Anna
František oo
Antonín
oo
klášter Hájek
Johanna
Charlotta
Kinská
*1675 † 1769
oo 1696 Jeroným
Colloredo-Wallsee
*1674 † 1726
z Ugarte † 1711
František Oldøich
koupil
Hájek u Polomu
v roce 1756
a v letech 1773-1775 tam
nechal postaviz nevelký
barokní lovecký zámek.
Protože vodní pramen
v Hájku byl považován
za léèivý zøídil zde ve
stejné dobì i láznì
a nad pramenem
nechal postavit
pozdnì barokní
kaplièku
sv. Pantaleona.
Jako láznì je Hájek
u Polomu zmiòován
v roce 1789
v Schallerovì
topografii.
.
Mikuláš st.
založil
2.5.1608
ze svých
Otík z Bubna
statkù
na Bøezové
pro bubnovský rod
† 1552
dìdièné svìøenectví
oo Ofka
- fideikomis a prvním
Hložková
dìdicem majorátu
ze Žampachu
urèil prasynovce
Jindøicha
Jana
Mikuláš z Bubna
František Oldøich
3. kníže Kinský
*23.7.1726 Zlonice
† 18.12.1792 Praha
Anna Josefa
z Colloredo-Wallsee
† 1748
oo 1718
Jan Norbert
Libštejnský z Kolowrat
*1668 † 1736
majitel Hájku u Polomu 1756-1792
oo 14.4.1749 Vídeò
Maria Sidonie z Hohenzollern
-Hechingenu
*24.2.1729 Freiburg † 28.4.1815 Vídeò
6. majitel Hájku u Polomu 1792-1798
oo 23.4.1777 Vídeò
Maria Rosa z Harrachu
*25.11.1758 Vídeò
† 31.3.1814 Vídeò
Ferdinand 5. kníže Kinský
*5.12.1781 Vídeò † 3.11.1812 Veltrusy
(po pádu z konì)
7. majitel Hájku 1798-1812
oo 8.6.1801 Praha
Maria Charlotte von Kerpen
*4.3.1782 Koblenz † 11.2.1841 Vídeò
František Karel
po matce Františce
Grambové z Grambu
dìdil Kostelec nad
Orlicí a Potštejn
Potštejn
oo František
Maria
Marie Kateøina oo František Adam
Rosa 1801 Antonín
12.9. Bubna-Litic
(Karolina)
Johanna
Libštejnský
Libštejnská 1789
*9.1.1760
Kinská
z Kolowrat
z Kolowrat
Horní Jelení
*1780 † 1842
*1778 † 1861
*8.9.1772
† 17.4.1809
6. majitel rodového
† 29.11.1855
bez potomkù
2. majitelka Hájku
u Polomu 1705-1711
oo František Karel
Záruba z Hustíøan
*1658 † 1714
majorátu 1787-1809
Versailles
Arnošt 1698 Rebeka
Bubna-Litic
Ugarte
*1674 † 1746
*1658 † 1715
3. majitel Hájku
u Polomu 1711-1714
Josef Antonín byl též
majitelem Potštejna
a Kostelce n. Orlicí
(dìdil po otci) a také
majitelem Borovnice
(dìdil po matce)
František Josef II.
Kolowrat-Libštejnský
*1747 † 1825
oo 1825 Kateøina
Krakowská
z Kolowrat
*1748 † 1812
Josef Arnošt 4. kníže Kinský
*12.1.1751 Vídeò † 11.8.1798 Praha
Kostelec nad Orlicí
Josef Antonín
Záruba z Hustíøan
*1683 † 1744
4. majitel Hájku
u Polomu 1714-1744
oo 1706 Marie
Eleonora z Oppersdorfu
*1684 † 1751
Marie Anna
Zárubová z Hustíøan
† 1756
5. majitelka Hájku
u Polomu 1744-1756
oo 1744 Ernst Johann
Regendorf † 1748
Jan Ondøej Ugarte
*1707 † 1756
Jan Václav
Ugarte
*1748 † 1796
oo 1778
M. Anna
z Windischgrätzu
*1754 † 1831
Maximilian Ugarte
*1781 † 1831
oo
Gabriela
von Lützow
*1786 † datum
rodièe vlastnili Èeský Šternberk
Ignác
Bubna-Litic
*1679 † 1725
Kapounová
ze Svojkova
† 1725
4. majitel
rodového
majorátu
1711-1725
její matka
byla Františka
Høebenáøová
z Harrachu
Jaroslav
Bubna
-Litic
*1609
† 1684
Inocenc
Ferdinand
Bubna
-Litic
† 1717
oo Marie
Konstancie
Boryòová
ze Lhoty
*1663
† 1726
Jan
Václav
Bubna
-Litic
† 1767
oo 1718
Marie
Anna
1. Antonín 2. Terezie Karolina
Karolina oo Vít
oo Kordu- von Beck
Bubna
Libštejnská
lová
-Bifour
-Litic
z Kolowrat
ze
*1699
*1717 † 1787 Sloupna
*1720
† 1774
† 1754 5. majitel rodového † 1790
majorátu 1725-1787
Juliana oo Leopold
Bubna 17.12. Bubna
-Litic 1755 -Litic
*datum
*datum
† datum
† datum
Inocenc
Bubna
-Litic
*1739
† 1790
Anna
oo
20.9. Bubna
1767 -Litic
Horní *1748
Jelení † 1826
Po smrti Frant.Oldøicha Kinského v roce 1792
nemìli další majitelé Hájku (od roku 1812
Josef Ervín
èlenové kostelecké vìtve rodu; zakladatel
hrabì Kinský
Josef Ervin Kinský) již o místo tak velký
*25.10.1806 Vídeò
zájem jako jejich pøedek. Ve 2. polovinì
† 17.7.1862 Kostelec n.O.
60.let 19.stol. za Bedøicha Kinského
Rudolf
6. kníže Kinský
*1802 † 1836
oo 1825 Praha
Vilemína
z Colloredo
-Mansfeldu
*1804 † 1871
8. majitel Hájku 1812-1862
oo 10.11.1828 Vídeò
Maria hr. Czerninová
*12.8.1806 Praha
† 20.12.1872 Kostelec n.O.
potomci
knížecí vìtev rodu
Svatí spojení s kaplièkou
v Hájku: muèedník a jeden ze
14 sv. pomocníkù sv. Pantaleon
(† kol. 305), který je pøipomínán
27. èervence, je patronem lékaøù,
kojných a porodních asistentek,
pomocník opuštìných. Roku
1927 byla hájecká kaplièka
zasvìcena kromì sv.Justiny
i sv.Teodorikovi († 533),
pøipomínanému 1. èervence.
Teodorik byl knìzem ve
francouzské Remeši
a severozápadnì od ní,
založil na Mont d´Or
- Zlaté hoøe klášter. Podle
mnohých životopiscù se také
stal jeho prvním opatem.
Dnes leží v horách Mont Dore
stejnojmenné lázeòské mìsteèko,
kam pøijíždìjí návštìvníci
trpící hlavnì nemocemi plic
a revmatismem. Sv.Teodorik je
patronem Remeše a pomocník
pøi horeèce a revmatismu.
Svatá Justina pocházela
z Padovy, kde je jí zasvìcen
kostel benediktinského opatství.
Kolem roku 1354 údajnì obdržel
svatovítský chrám v Praze dvì
èástky ostatkù z hlavy této
muèednice...pokr. vpravo.
Bedøich Karel Kinský
*13.2.1834 Vídeò
† 23.9.1899 Kostelec n.O.
9. majitel Hájku 1862-1899
oo 17.5.1864 Vídeò
Sophie Mensdorff-Pouilly
*30.7.1845 Vídeò
† 10.3.1909 Kostelec n.O.
František Josef Kinský
*11.5.1879 Kostelec n.O.
† 1.9.1975 Kostelec n.O.
10. majitel Hájku 1899-1945
signatáø šlechtické deklarace 1939
oo 19.5.1908 Vídeò
M.Paulina Bellegarde
*13.12.1888 Maribor
† 30.7.1953 Kostelec n.O.
Josef Kinský
*19.11.1913 Kostelec n.O.
† 14.3.2011 Kostelec n.O.
11. majitel Hájku 1992-2011
signatáø šlechtické deklarace 1939
oo 13.3.1947 Trenèín
Bernadetta von Merveldt
*29.12.1922 Láznì Bìlohrad
František Kinský
*27.12.1947 Hradec Králové
12. majitel Hájku 2011-2012?
oo 5.10.1974 Praha
Martina Forejtová
*30.7.1947 Tábor
Kostelec nad Orlicí
2014 © Jan Drocár
Barbora Kinská
*11.5.1975 Praha
oo 2002
Alexej Jaroš
*22.6.1975 Praha
1) Alexius *2004
2) Maxmilián *2006
Ferdinand Josef
hrabì Bubna-Litic
*16.12.1794 Žamberk
† 26.4.1861 Edelhof
oo 13.2.1827 Olomouc
Amalia von Kreimel
*17.5.1809 Olomouc
† 30.7.1900 Brno
František Adam II.
Bubna-Litic
*1792 † 1863
Louisa z Ugarte
*1803 † 1875
oo Konstantin
Lodron-Laterano
*1803 † datum
Antonín Leopold
Bubna-Litic
*1763 † 1809
oo 26.5.1801 Praha
Antonie Josefa
Žlutická ze Žlutic
*1782 † 1846
Ferdinand Antonín
Bubna-Litic
*1768 Zámrsk
† 1825 Milán
oo 1814
Vilemína
von Ahrenfeld
*1790 † 1840
7. majitel rodového
majorátu 1809-1863
byla zboøena lázeòská budova (stála
oo 4.10.1815 Praha
proti kapli) a barokní kaple byla
Eleonora Viktorie
nahrazena pseudogotickou. Bylo
z Enis-Alter-Iveagh
zmìnìno i její zasvìcení - Pannì
Marii. Zámeèek byl v roce 1870
*1795 † 1866
pøestavìn na myslivnu. Roku
1927 byla kaplièka hradeckým
Rosa
oo
Ottokar
Vincenc Antonín Antonia z Lodron-Laterana
biskupem a pozdìjším pražským
Doudleby
Alžbìta
30.8.
*1839 † 1893
Bubna-Litic
Bubna-Litic
arcibiskupem Karlem Kašparem
Bubna-Litic 1841
oo Karl Gaetan
*13.9.1829 Olomouc
*1806 † 1888
zøejmì znovu zasvìcena
(sv. Justinì a sv. Teodorikovi) .
*1816
Èerní- 1864 koupil panství
Lodron-Laterano
† 26.5.1881 Doudleby n.O.
Majetkem kostelecké vìtve
8.majitel rodového
† 1862
kovice Køtiny na Moravì
*1840 † 1918
polní maršálek
rodu Kinských zùstal Hájek až
majorátu 1863-1881
Ferdinand Antonín
do roku 1948, kdy byl spolu
Maria
oo 20.10.1863 Brno
hrabì Bubna-Litic
s lesy kosteleckého velkostatku
z Lodron-Laterana
a jeho rodištì Zámrsk
Emilie baronka Forgách
Eleonora Bubna-Litic
zabrán státem. Poté byl Hájek
Zámeèek
*1870 † 1959
*22.4.1841 Olomouc
*1850 † 1904
využíván národním podnikem
Hájek u Polomu
oo Karl Lodron
† 17.1.1922 Frauenhof
Východoèeské státní lesy.
oo 29.4.1871 Vídeò
je postaven v údolí
-Laterano
u Marburgu
Horní
V roce 1992 byl i s okolními
Leopold Strassoldo - na terase jeho jižního
*1866 † 1938
lesy v rámci restituce vrácen
svahu.
Kaplièka
vlevo
Jelení
*1831 † 1882
Josefu Kinskému a sloužil
pod schodištím je
Ludwig
obdélná s trojbokým
potøebám Kinského lesní
oo
Eleonora
Michael
Bubna-Litic
kde mu byla 19.10.2013,
Lodron
závìrem, nad vchodem
správy. V lednu 2013 poté koupil
23.1.1894
ze
*1864 † 1949
v den 200. výroèí “bitvy
má zvonièku a uvnitø
-Laterano
Hájek u Polomu Michal Dujka.
Vídeò
9.majitel rodového
køížovou a trojdílnou
národù” u Lipska, které
Strassolda
*1898 † 1972
Po staletí pøicházejí poutníci do
klenbu se štukovými
majorátu 1881-1949
se jako úspìšný
*1872 † 1935
kostela sv. Justiny v Padovì, aby se
oo
Maria
Rossi
žebírky na
signatáø šlechtické
vojevùdce úèastnil,
poklonili hrobu evangelisty sv. Lukáše.
von
Sardagna
hranách.
deklarace z r.1939
pamìtní deska
Svìtcovy pozùstatky jsou uloženy
*1896 † 1980
v olovìné rakvi a ta v mramorovém
Po komunistickém pøevratu byl
Doudleby nad Orlicí
sarkofágu. Podstatná èást ostatkù
Mikulášovi konfiskován majetek
Mikuláš Bubna-Litic
Georg Maria Lodron-Laterano
je však uchovávána v Praze.
- jinak by byl od r, 1949, po smrti
V polovinì 14.stol. totiž získal
*1897 † 1954
*22.7.1929 Vídeò
otce, již 10.vlastníkem rodového
evangelistovu lebku øímský císaø
signatáø šlechtické
majorátu. Odešel do exilu,kde oo Marie-Alice Felicitas von Steeb
a èeský král Karel IV. a svìøil ji
deklarace z r.1939
se podruhé oženil (19.10.1950
*30.9.1931 Agram
metropolitní kapitule Svatovítské
1.oo 9.11.1926 Vídeò
Mariazell). S manželkou Marií
katedrály. Od té doby je relikvie
Malburg (*1919 † 2007) mìli
Margarethe Hansy
souèástí Svatovítského pokladu.
Beatrice
2 syny a od nich dosud 3 vnuky Diana-Marie
*1902
†
1946
“Mikuláš, patriarcha aquilejský,
a 1 pravnuèku.
Lodron-Laterano
Lodron-Laterano
vydává svìdectví, že opat
*1.3.1967
*29.5.1964 místo
a konvent kláštera sv. Justiny
oo Stefan-Georg
oo Wolfgang
Adam Bubna-Litic
Eleonora Bubna-Litic
v Padovì darovali Karlu IV.,
Waldburg-Zeil
princ Bavorský
*17.8.1927 Villa Meran
králi øímskému a èeskému,
*24.4.1929 Vídeò
-Trauchenberg
*28.1.1960
majitel Horního Jelení
hlavu sv. Lukáše ev.”
majitelka Doudleb
(6.11.1354).
*3.8.1963 Hohenems
Leutstetten
oo 26.2.1954 Perth
oo 2.5.1948 Praha
prapravnuk císaøe
prapravnuk císaøe
Barbara Hudson
Petr Dujka
Františka Josefa I.
Františka Josefa I.
*1929 † 1984
*1921 † 1996
Kristian
Kinský
*5.7.1976
Praha
3 synové a 4 vnuci
Michal Dujka
*14.10.1954 Praha
majitel Hájku od 2013
Hájek u Polomu
oo 13.9.2014 Horní Jelení
Milada Karasová
*12.9.1950 Praha
Horní Jelení
Adamova sestra Eleonora má 2 syny
a 2 dcery s dalšími potomky, má
Mikuláš Bubna-Litic se svou 1.chotí
Margarethou celkem 2 dìti, 7 vnukù,
10 pravnukù a 3 prapravnuky
1) Georg
*6.11.1992
Hohenems
2) Maximilian
*15.6.1996
Hohenems
1) Tassilo
*19.6.1992
Ravensburg
2) Richard
*19.11.1993 Mnichov
3) Philipp
*25.5.1996 Mnichov
Download

majitelů