22 Židovský hřbitov
Nejstarší zpráva o hřbitovu pochází z roku 1837, dnešní podoba i většina
náhrobků pochází z 19. století. Ohradní kamenná zeď je na mnoha místech
pobořena, náhrobní kameny povalené. V blízkosti stávala synagoga z let
1887-1889, byla zbořena r. 1960.
Jüdischer Friedhof
Die älteste Erwähnung des Friedhofs stammt aus dem Jahr 1837. Das heutige Äußere und die meisten Grabsteine stammen aus dem 19. Jahrhundert.
Die Steinmauer ist an vielen Stellen zerstört, die Grabsteine umgestoßen.
In der Nähe stand eine Synagoge aus den Jahren 1887-1889, sie wurde 1960
niedergerissen.
33 Salajna
Jméno obce pochází zřejmě z latinského označení salalka, neboli potaš, který
se zde získával z dřevěného popela a byl používán při výrobě barviv, skla
a mýdla. Je to obec s dochovaným mimořádně cenným souborem chebských
lidových staveb, vzácná je např. budova mlýna čp. 9 ze 17. století a hrázděná
kaple. Od roku 2004 je Salajna vesnickou památkovou zónou.
Konradsgrün
Der Name des Dorfes wurde wahrscheinlich vom lateinischen Begriff
„Sal alkalinus“ (Pottasche) abgeleitet, die hier aus der Holzasche gewonnen
wurde und bei Herstellung von Farben, Glas und Seife benutzt wurde. In
der Gemeinde stehen erhaltene, sehr wertvolle Häuser der Egerländer Volksarchitektur, z. B. die Mühle Haus-Nr. 9 aus dem 17. Jahrhundert und die
Fachwerkkapelle. Im Jahr 2004 wurde Konradsgrün als Denkmalzone der
Volksarchitektur erklärt.
44 Manský dvůr
První zmínka pochází z r. 1086, toto místo je prokazatelně propojeno se strážní soustavou ze 12. a 13. století. Kamenný dvorec obehnaný hlubokým příkopem a valem byl po 2. světové válce znárodněn a postupně chátral. Současný
majitel jej vrací pomalu zpět do podvědomí lidí jako kulturní a hospodářské
centrum. Na dvoře se nachází Regionální minimuzeum.
Lehnhof
Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1086, dieser Ort ist beweisbar
verbunden mit dem Bewachungssystem aus dem 12. und 13. Jahrhundert.
Der Steinhof mit tiefem Graben und Wall wurde nach dem 2. Weltkrieg verstaatlicht und ist zu Grunde gegangen. Der jetzige Eigentümer versetzt den
Hof wieder langsam in das Bewusstsein der Menschen als kulturelles Zentrum
und Wirtschaftszentrum - Regionales Minimuseum.
55 Kostel sv. Michaela
Původně gotický kostel přestavěn na barokní
v roce 1682, další přestavby 1804 a 1928.
St. Michael Kirche
Die ursprünglich gotische Kirche wurde
in eine Barockkirche im Jahr 1682 umgebaut, weitere Umbauten fanden 1804
und 1928 statt.
66 Pramen Radiovka
Vývěr radioaktivního minerálního pramene se nachází asi 200 metrů vlevo
od silničky vedoucí z Podlesí k zaniklé obci Javořina. Radiovka se dříve stáčela
do lahví a používala jako léčivá. U pramene za Podleským potokem stojí o samotě výstavný dům, bývalá stáčírna.
Brunnen Radiovka
Radiumhaltiges Wasser quellt etwa 200 Meter links von der Straße aus
Podlesí (Markusgrün) zur verschwundenen Gemeinde Javořina. Das Wasser
der Quelle wurde früher in Flaschen gefüllt und als Heilwasser verwendet.
An der Quelle finden wir ein alleinstehendes Haus- das ehemalige Abfüllhaus.
77 Panská rozhledna
Celková výška stožáru je 55 m, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 40 m.
Aussichtsturm
Die Gesamthöhe des Aussichtsturms beträgt 55 Meter,
das Aussichtsplateau befindet sich in 40 m Höhe.
88 Židovský hřbitov
Židovský hřbitov je umístěn na Panském vrchu. Je to velice cenný lesní hřbitov
s náhrobky barokního a klasického typu, z nichž nejstarší jsou z roku 1683.
Jüdischer Friedhof
Der jüdische Friedhof befindet sich auf dem Herrenberg. Es ist ein sehenswerter Waldfriedhof mit Grabsteinen im Stil des Barock und klassischer Art,
die Grabsteine stammen aus dem Jahr 1683.
99 Cech sv. Víta
Původní osada vznikla v 17. století. V jejím okolí se těžila měděná ruda a hornická činnost trvala do poloviny 18. století. V roce 1923 zde byly snahy o obnovení těžby, ale pro obtížnost, slabé ložisko a velké průvaly vod, nebyla
těžba obnovena. Dnes se zde nachází naučná stezka a v bývalém vojenském
prostoru Cvičiště Cech sv. Víta.
St. Veits Zeche
Die ursprüngliche Siedlung entstand im 17. Jahrhundert. In ihrer Umgebung
wurde Kupfererz gewonnen. Der Bergbau dauerte bis Mitte des 18. Jahrhunderts. Im Jahr 1923 gab es hier Bemühungen um die Erneuerung der Bergbautätigkeit. Diese waren jedoch wegen des hohen Schwierigkeitsgrades,
schwacher Lagerstätte und großer Wasserdurchbrüche nicht erfolgreich.
Heute gibt es hier ein Lehrpfad und im ehemaligen Militärgelände befindet
sich ein Übungsplatz.
10 Kaple sv. Josefa
10
Byla postavena na náklad obce v roce 1924 jako pamětní kaple obětí 1. světové války 1914-1918. Jde o stavbu pseudogotickou, oltář je vyzdoben barevnou polygrafií. Po obou stranách oltáře jsou zavěšeny černé desky se jmény
připomínajícími utrpení první světové války. V roce 2001 byla mezi kaplí sv. Josefa a školou zasazena lípa pro třetí tisíciletí.
St. Josef Kapelle
Die Kapelle wurde von der Gemeinde im Jahr 1924 als Gedenkstätte
an die Opfer des 1. Weltkrieges gebaut. Es ist ein pseudogotischer Bau,
der Altar ist mit farbiger Polygraphie geschmückt. An beiden Altarseiten hängen schwarze Tafeln mit Namen von Gefallenen, die an das Leiden des ersten Weltkrieges erinnern. Im Jahr 2001 wurde zwischen der Kapelle und
der Schule eine Linde für das dritte Jahrtausend gepflanzt.
11 Panská kyselka
11
Nachází se asi 500 m od hlavní silnice. Jde o železnato-horečnou studenou
kyselku. Pramen vyvěrá v dutém kmeni o průměru 70 cm, je krytý stříškou
a vede k němu dřevěná lávka.
Herrschaftsquelle
Die Quelle befindet sich ca. 500 m von der Hauptstraße entfernt. Es ist ein
eisen-magnesiumhaltiger Säuerling. Die Quelle entspringt im hohlen, 70 cm
breiten Baumstamm. Sie ist mit einem Holzdach geschützt. Zur Quelle gelangt man über einen Holzpfad.
Die Burg steht auf dicht bewaldetem Hügel des Kaiserwaldes. Heute finden wir nur
Reste der Wände und des Turms. Erste offizielle Erwähnung ist aus dem Jahr 972,
die erste Nachricht über die Fertigstellung des Baus 1287. Danach hat die Burg langsam an Bedeutung verloren. Um 1345 haben räuberische Ritter die Burg besiedelt.
Auf Bitte der Egerer Schöffen hat Karl der IV. im 1348 befohlen die Burg niederzureißen. So ist es auch geschehen – Egerer Söldner haben die Burg ausgebrannt.
13 Zámek Kynžvart
13
Původně z poloviny 16. století, po tři staletí patřil
rodu Metternichů.
Schloss Königswart
Ursprünglich aus der Mite des 16. Jahrh., drei Jahrtausende gehörte das Schloss dem Stamm von Metternich.
14 Pramen Richardka
14
Studená minerální voda čerpaná z hloubky 10 m o teplotě 9°C. Nese jméno Richarda Metternicha, který se v Kynžvartu zasloužil o rozvoj lázní. Kyselka osvěžující chuti
snižuje krevní tlak a svalové napětí.
Säuerling Richardbrunnen
Hier entspringt kaltes Mineralwasser, geschöpft aus 10 m Tiefe mit einer Temperatur 9°C. Der Brunnen trägt den Namen von Richard Metternich, der sich in Königswart um die Entwicklung des Kurortes verdient gemacht hat. Der Säuerling mit
frischem Geschmack senkt den Blutdruck und löst Muskelspannung.
15 Kynžvartský kámen
15
Na lukách a v lesích jižně od Kynžvartu najdeme ohromné žulové balvany jednotlivě
i ve skupinách. Největší z nich je přírodní památka Kynžvartský kámen. Je asi 5 m
vysoký a jeho povrch je zbrázděn 5-20 cm širokými a až 0,5 m hlubokými rýhami,
které vznikly povrchovým zvětráváním, tj. přírodními pochody za mechanického a chemického působení srážkové vody.
Königswarter Stein
Auf den Wiesen und in den Wäldern südlich von
Königswart finden wir große Granitblöcke einzeln
und in Gruppen. Der größte Stein ist eine ca. 5 Meter hohe Natursehenswürdigkeit. Die Oberfläche des
Steins ist durch 5-20 cm breite und bis 0,5 Meter tiefe Rillen durchfurcht, die durch
Verwitterung entstanden sind, d.h. durch natürlichen Prozess unter mechanischer
und chemischer Wirkung des Regenwassers.
16
16 Kostel sv. Markéty
První zmínka o kynžvartském kostele se datuje z roku 1372. V roce 1865 vyhořela
východní část města včetně kostela a v roce 1869 bylo započato se stavbou kostela
nového. Kostel byl dostavěn již r. 1870 za přispění knížete Richarda Metternicha
a na oslavu Sv. Markéty vysvěcen.
St. Margareth Kirche
Die erste Erwähnung wird ins Jahr 1372 datiert. Im Jahr 1865 brannte der östliche
Teil der Stadt aus und im Jahr 1869 wurde mit dem Bau der neuen Kirche begonnen.
Die Kirche wurde, mit finanzieller Unterstützung des Fürsten Richard Metternich,
bereits 1870 fertiggestellt. Am Tag der St. Margarethe wurde die Kirche geweiht.
17 Kaple Sv. Anny
17
Kaple byla založena roku 1712. Je to osmihranná stavba, zčásti roubená se šindelovou střechou a zvoničkou. Kaple byla zapsána v seznamu památek: „Přežijí rok
2000?“. S pomocí obce a dotace byla úspěšně zrekonstruována a dnes tato kulturní
památka tvoří jednu z dominant obce.
St. Anna Kapelle
Die Kapelle wurde 1712 gegründet. Es ist ein achteckiger Bau, teilweise Fachwerkbau mit Schindeldach und Glöckchenturm. Die Kapelle wurde in der Liste
der Denkmäler „Werden sie das Jahr 2000 überleben?“ aufgenommen. Mit Hilfe
der Gemeinde wurde die Kapelle erfolgreich rekonstruiert und heute gehört diese Kulturgedenkstätte zu den Dominanten der Gemeinde.
18
18 Pramen Jedlová
Široko daleko známý svou lahodnou chutí. Jde o studený pramen o teplotě 5 °C, slabě mineralizovaný, obsah volného CO2 je více než 3000 mg/l. Vyvěrá v těsné blízkosti
Kosího potoka, dokonce o 25 cm níže než je jeho hladina, z hloubky zhruba 8 metrů.
Vývěr minerálky byl rekonstruován v roce 2012, most přes Kosí potok pak v roce 2013.
Tannenbrunnen
Eine weit und breit durch ihren wunderbaren Geschmack bekannte Quelle. Der Säuerling mit einer Temperatur 5 °C ist leicht mineralisiert, das freie CO2 beträgt mehr
als 3000mg/l. Die Quelle entspringt in unmittelbarer Nähe des Amselbachs, ja sogar
um 25 cm tiefer als sein Wasserspiegel ist, aus einer Tiefe von 8 Metern. Die Quelle
wurde im Jahr 2012, die Brücke im Jahr 2013 renoviert.
19 Mlýn Jedlová
19
Bývalý Folterův mlýn sloužil původně jako pila. Poblíž býval hamr, kde se zpracovávalo železo. Ten později vyhořel. V roce 1912-13 byl zde postaven moderní mlýn
s turbínou, který nebyl závislý na vodě. Dnes je zde vybudovaný areál s rekreačními
chatkami. Poblíž stávala tavírna olova, která byla v roce 1956 nebo 1957 vyhozena
do vzduchu v rámci vyklízení hraničního pásma.
Mühle Tannaweg
Die ehemalige Folter-Mühle diente ursprünglich als Säge. In der Nähe stand ein
Hammer, wo Eisen verarbeitet wurde. Dieser ist später ausgebrannt. Im 1912-13
wurde eine moderne Mühle mit Turbine gebaut, die nicht von der Wassermenge abhängig war. Heute gibt es hier ein Erholungsareal mit Bungalows. In der Nähe stand
eine Bleischmelzerei, die 1956 oder 1957 im Rahmen der Räumung des Grenzgebietes in die Luft gesprengt wurde.
Minimuseum Hütte
Das Museum enstand aus der ehemaligen Scheune,
in Jahren 2007-8 umgebaut.
Esche Herrn Šolc
Diese Esche wächst mitten in den Wiesen, auf denen das Rindvieh gehalten wurde. Die Tiere haben unter dem Baum Versteck gesucht, jedoch gleichzeitig auch
den Baum geschädigt. In dem Stamm und den Ästen wurde ein Jägersitz angenagelt. Dieser Zustand brachte Herrn Šolc zur Vermietung des Grundstücks, er hat
die Wurzeln mit Erde zugeschüttet, die beschädigte Rinde behandelt und den Jägersitz entfernt. Unter der Esche steht eine Bank mit herrlicher Aussicht auf die Gemeinde, den Teich und die Wiesen.
25
25 Rybník Kajetán
Rybník nechal vybudovat hrabě Kajetán von Berchem-Haimhausen, který vlastnil
např. i lovecký zámeček u Trstěnic. Později tu byla i pila. Dnes je rybník velmi oblíbený pro jeho krásu a melancholii.
Teich “Kajetán“
Den Teich ließ Graf Kajetan von Berchem-Haimhausen errichten, der z. B. auch den
Jagdschloss bei Trstěnice (Neudorf) besessen hat. Später stand hier auch ein Sägewerk. Heute ist der Teich wegen seiner Schönheit und Melancholie ein beliebtes
Ausflugsziel.
26 Hellingerův kříž
26
Hellingerův kříž byl obnoven v roce 2011 spolu s dvěma dalšími křížky v obci. Původní křížek, který byl na stejném místě, byl rozbit a několik fragmentů bylo nenávratně ztraceno. Tyto se musely nechat zhotovit nové. Při rekonstrukci obec vycházela z dobových fotografií a perokreseb věnovaných panem Erwinem Hellingerem,
rodákem z této obce.
Hellingerkreuz
Das Kreuz wurde im Jahr 2011 gemeinsam mit weiteren zwei Kreuzen in der Gemeinde erneuert. Das ursprüngliche Kreuz, das auf dem gleichen Platz stand, wurde zerschlagen, einige Fragmente gingen verloren. Diese wurden neu gemacht. Bei
der Rekonstruktion hat die Gemeinde alte Fotos und Federzeichnungen benutzt,
die Herr Erwin Hellinger, geboren in Drei Hacken, gewidmet hat.
27 Kříž v Plánské Huti
27
Křížek byl obnoven v roce 2011. Stojí na místě, kde stál pomník obětem 1. sv. v.,
který byl odcizen. U tohoto, jako u všech obnovených křížků obce Tři Sekery, je
umístěna malá lavička pro chvilky klidu a rozjímání.
Kreuz in Planer Schmelztal
Das Kreuz wurde im 2011 erneuert, es steht auf dem Platz, wo ursprünglich eine
Gedenkstätte für die Opfer des I. Weltkrieges war. Diese Gedenkstätte wurde gestohlen. An dem erneuerten Kreuz, wie auch bei anderen Kreuzen in der Gemeinde, lädt eine kleine Bank zum Verweilen und Nachdenken ein.
28
28 Naučná stezka Cech
Naučná stezka se nachází v místech bývalého vojenského cvičiště a zaniklé hornické
osady. Rozsáhlá lokalita je domovem vzácných druhů rostlin a zvířat a představuje
jedno z nejcennějších přírodních míst na Mariánskolázeňsku. Lokalita je v současnosti chráněna jako přechodně chráněné území.
Lehrpfad Zeche
Der Lehrpfad befindet sich auf dem Platz des ehemaligen militärischen Übungsplatzes und einer verschwundenen Bergmannsiedlung. Das große Areal bietet einzigartigen Pflanzen und Tieren ein Zuhause. Es ist eines der wertvollsten Naturgebiete in
der Marienbader Region und im Moment ein vorübergehendes Naturschutzgebiet.
29 Lovecký zámeček Berchembogen
29
Dřívější majetek chodovoplánského hraběte Berchem-Bogena z roku 1877. Dnes je
uzavřen a v soukromém vlastnictví, dříve se zde nacházela restaurace.
Jagdschloss Berchembogen
Ehemaliges Eigentum des Grafen Berchem-Bogen – des Grafen aus Kuttenplan aus
dem Jahr 1877. Heute ist das Schloss, in dem früher ein Restaurant war, im Privatbesitz und nicht zu besichtigen.
30 Kostel Sv. Víta Trstěnice
30
Farní kostel pochází již ze 13. století a v jeho rokokovém interiéru můžeme vidět cenné nástěnné malby.
St. Veits Kirche Neudorf
Die Pfarrkirche stammt aus dem 13. Jahrhundert, in ihrem Rokokointerieur sind künstlerisch wertvolle Deckengemälde zu
betrachten.
31 Král smrků
31
Smrk ztepilý, starý téměř 200 let, má v obvodu kolem 430 cm a výšku 40 m. Dne
12. 12. 1985 byl vyhlášen památným stromem. Odhaduje se, že vyklíčil někdy kolem r. 1818 v době, kdy byly Mariánské Lázně vyhlášeny lázněmi. Ve stejném lese se
nachází skupina dvojsmrků, obvodem se vyrovnávající tomuto velikánu.
König der Fichten
Die Fichte Picea abies ist fast 200 Jahre alt. Der Baum misst im Umfang ca. 430 cm
bei einer Höhe von 40 Metern. Am 12. 12. 1985 wurde diese Fichte Zum Naturdenkmal erklärt. Es wird geschätzt, dass diese Fichte um das Jahr 1818 aufgekeimt
ist, in der Zeit, als Marienbad zu einem Kurort erklärt wurde. Im gleichen Wald gibt
es eine Gruppe von Doppelfichten, die mit ihrem Umfang diesem Riesen gleichkommen.
32 Roubenky Valy
32
Zcela původní je např. roubená chalupa č. 9.
Kirche St. Johannes der Täufer
Fachwerkhäuser Schanz
Die Kirche stammt aus dem Jahr 1511. Nach dem
Jahr 1968 wurde sie beträchtlich beschädigt, heute
ist es ein Kulturdenkmal und Symbol der Nachkriegsvernichtung und fortschreitender Versöhnung.
Völlig ursprünglich ist z. B. das Fachwerkhaus Nr. 9.
33 Kaplička Valy
33
Původně bývalo v obci Valy sedm kapliček, převážně na cestě k nádraží. Dochovala
se jediná.
Kapelle Schanz
Ursprünglich gab es in der Gemeinde Valy (Schanz) sieben Kapellen. Es ist eine
einzige erhalten geblieben.
34
34 Knížecí rybník
Rybník o rozloze 12 ha slouží k rybolovu a koupání,
ohraničený příjemným travnatým břehem.
Tillenberg
Fürstenweiher
Der mit vielen Sagen umwobene Tillenberg liegt etwa 15 km westlich von Marienbad. Der Gipfel befindet sich auf 939 Meter über NN, etwa 500 Meter von
der Staatsgrenze zwischen der Tschechischen Republik und Bayern. Die Lage an
der Grenze der Bundesrepublik und dem ehemaligen eisernen Vorhang hatte strategische Bedeutung in dem Kalten Krieg – es gab hier ein Beobachtungsturm mit
Abhöranlage. Nach der Wende hat dies an Bedeutung verloren und heute ist hier
ein Übertragungsturm – TV- und Hörfunksender.
Der Weiher ist ca. 12 ha gross und dient zum Fischfang und zum Baden, rundum mit schönem grasigen Ufer.
22 Kostel 14 sv. pomocníků v nouzi
22
Pochází z let 1787-1790, vnitřní vybavení převezeno ze zrušeného paduánského
kláštera ve Světcích u Tachova, především hlavní oltář se 14 sochami v životní velikosti. Kostel stavěl zedník G. Lenhart z Trstěnic a tesař J. Hufnagel ze Tří Seker. Věž
byla postavena v letech 1807-09.
Kirche der 14 Nothelfer
Die Kirche der 14 Nothelfer stammt aus den Jahren 1787-1790. Die innere Aus-
Das Kreuz besteht aus einem Steinuntersatz und einem Kreuz aus Eisen aus dem
Jahr 1848. Heute steht das Kreuz unter der Linde auf der Wegkreuzung auf dem
Dorfplatz. An diesem Kreuz fanden Maigottesdienste statt, am Karfreitag trafen sich
hier früh und abends Jungen mit Ratschen. Die Menschen kamen zum Gebet hierher.
37
37 Kříž v Martinově
Na návsi stojí 4 metry vysoký monolitický obecní kamenný kříž. Na kříži je umístěna plastika Krista, v dolní části kříže je letopočet 1845 jako památné datum a věnovací nápis.
Kreuz in Martnau
24 Jasan pana Šolce
24
Jasan roste uprostřed luk, kde býval chován dobytek. Zvířata pod jasanem vyhledávala úkryt, ale zároveň jej ničila. Do kmene a větví byl dlouhými hřeby přibit posed
pro myslivce. Tento žalostný stav přiměl pana Šolce k pronajmutí pozemku, zavezl
zeminou obnažené kořeny, ošetřil poničenou kůru, odstranil posed, kameny a kopřivy. Pod jasan umístil lavičku s výhledem na obec, rybník a louky.
20
20 Kostel sv. Jana Křtitele
Pochází z roku 1511. Po roce 1968 byl kostel značně poškozen, dnes je to kulturní památka a symbol
poválečné zkázy a postupného smíření.
21 Dyleň
21
Hora, opředená mnoha pověstmi, leží asi 15 km západně od Mariánských Lázní. Její
vrchol leží v nadm. výšce 939 metrů a je vzdálen asi 500 metrů od státní hranice
České republiky se Spolkovou republikou Německo – Bavorskem. Vrchol ležící mezi
hranicí se SRN a někdejší železnou oponou, měl strategický význam v době studené
války – byla zde postavena pozorovací věž a odposlouchávací zařízení. Po sametové
revoluci toto ztratilo význam a dnes je zde přenosová věž – vysílač televize a rozhlasu.
Kreuz in Wilkowitz
35
35 Kostel sv. Anny
Pseudorománská stavba, postavená v letech 1908-1911 mariánskolázeňským stavitelem Josefem Forberichem. Nepřehlédnutelná dominanta obce s věží vysokou
42 metrů.
St. Anna Kirche
Pseudoromanisches Gebäude, erbaut in den Jahren 1908-1911 vom Marienbader
Baumeister Josef Forberich. Unübersehbare Dominante der Gemeinde mit 42 Meter
hohem Turm.
36
36 Kříž ve Vlkovicích
Vesnický kříž tvoří kamenný podstavec a na něm je kovový kříž z roku 1848. Dnes
Auf dem Dorfplatz steht ein 4 Meter hohes monolithisches Steinkreuz. Auf dem
Kreuz ist eine Plastik des Christus angebracht, in unterem Teil befindet sich die Jahreszahl 1845 als historisches Datum und Widmungsaufschrift.
38 Rainův mlýn
38
První zmínka z r. 1621, dnešní budova je z roku
1922. Mlýn fungoval dříve také jako výletní kavárna.
Rainermühle
Erste Erwähnung ist aus dem Jahr 1621, heutiges
Gebäude stammt aus dem Jahr 1922. Die Mühle
wurde früher auch als Ausflugskaffee besucht.
BAYERN - BAVORSKO
50
50 Pfarrkirche St. Laurentius
Den Pfarrkirche St. Laurentius ist dem Schutzheiligen der Ewigen Stadt des Christentums geweiht. Die Kirche wurde aus der normalen Ost-West-Richtung gedreht,
um in ihrer beeindruckenden Größe komplett auf Egerer Grund zu passen. Besonders sehenswert ist die gemalte Scheinarchitektur des Hochaltars, die aus der
Erbauerzeit stammt. Das Egerer Wappen, von barockem Blattwerk umrahmt, symbolisiert die Zugehörigkeit zu Eger.
Kostel sv. Vavřince
Kostel je zasvěcen ochránci věčného města křesťanství. Kostel byl otočen z normálního směru východ-západ, aby byla jeho působivá velikost kompletně přizpůsobena
chebské krajině. Zvláště pozoruhodná je malovaná zdánlivá architektura hlavního
oltáře, která pochází z doby stavitele kostela. Chebský znak, orámovaný v barokním
stylu, je symbolem příslušnosti k Chebu.
51
51 Sagenbrunnen
Aus dem Inneren des Brunnens taucht die sagenhafte Tillenstadt in all ihrer Pracht
auf, dargestellt in einer Bronzeplastik auf der Spitze des Berges. Zu Füßen des Massivs kauert Sibylle, die weise Frau und Seherin. Die eingearbeiteten Höhlen und
Durchbrüche weisen auf die Bergwerksstollen hin und verbinden so Realität und
Sage miteinander. Die Durchlässigkeit des Berges symbolisiert die heutige Grenzsituation. Der Tillenberg – die natürliche Grenze zu Tschechien – ist keine „Barriere
mehr von Hüben nach Drüben“, sondern ist Verbindungsglied zwischen unseren
Ländern geworden.
Bájný pramen
Z útrob pramene se vynořuje bájné dyleňské město v celé své kráse, ztvárněné
bronzovou plastikou na špičce hory. K nohám masivu se sklání Sibyla, bílá paní
a vědma. Zapracované jeskyně a průlomy znázorňují hornické štoly a spojují tak
realitu s pověstí. Dyleň – přírodní hranice k České republice – už není bariérou, ale
stala se spojovacím článkem mezi našimi zeměmi.
52
52 Sengerhof
Den Hof aus den Jahren 1755-1885 hat die letzte
Eigentümerin der Gemeinde geschenkt.
Dvůr Senger
Dvůr z let 1755-1885 darovala poslední majitelka
obci, dnes slouží jako kulturní centrum.
53
53 Heimatmuseum
In der „Alten Posthalterei“, einem Egerländer Fachwerkhof am Marktplatz von
Neualbenreuth finden Sie über die Vertreibung hinaus gerettetes Heimatgut der
Patengemeinden Maiersgrün und Grafengrün: Kommoden, Schränke, Truhen, eine
Egerländer Alma (Vorratsschrank), gefüllt mit Küchen- und Haushaltsgeräten, Wäsche, Handarbeitsspitzen und liebevoll gefertigte Stickereien, Sakrale Gegenstände,
Andenken, Chroniken, Dokumente, alte Fotografien und Trachten aus verschiedenen Regionen.
Oblastní muzeum
Ve staré „Poštovně“, chebském hrázděném dvoře u náměstí obce Neuabenreuth
najdete zařízení domovů, opuštěných při vysídlení: komody, skříně, truhly, spíže, naplněné kuchyňským nádobím, prádlo, ručně vyráběné krajky, sakrální předměty, památeční předměty, kroniky, dokumenty, staré fotografie a kroje z různých regionů.
54
54 Sibyllenbad
Entspannen Sie in der weitläufigen Bade- und Saunalandschaft des Sibyllenbades
– tauchen Sie ein in unsere Wellness- und Gesundheitsoase mit Heilwasser-Badelandschaft, Außenbadebereich, Sauna- und Wellnesslandschaft und Medizinischer
Abteilung.
Lázně Sibyllenbad
Odreagujte se v rozsáhlém prostoru lázní Sibyllenbad – ponořte se do oázy, kde
najdete koupání v léčivé vodě, venkovní koupaliště, saunu, wellness a lékařské oddělení.
55
55 Schloss Hardeck
Das Schloss ist 24 x 12 Meter groß und steht auf einer 15 Meter hohen steilaufragenden Felsnase aus Granitschiefer mit herrlichem Ausblick in die südliche Landschaft. Das jetzige Schloss war ursprünglich eine mittelalterliche Burganlage. Wann
und von wem die uralte Burganlage erbaut wurde, ist unbekannt.
Zámek Hardeck
Zámek je 24 x 12 metrů velký a stojí na 15 metrů vysoké skále s krásným výhledem
na krajinu. Nynější zámek bylo původně středověké hradiště. Kdy a kým bylo toto
hradiště postaveno, není známo.
56
56 Golfplatz
Inmitten der waldreichen Mittelgebirgslandschaft, einen Steinwurf vom Sibyllenbad
entfernt, liegt der Platz des Golfclub Stiftland e.V.. Der mit viel Feingefühl und strenger Beachtung der Naturbelassenheit geschaffene Golfplatz fügt sich in die Landschaft ein, als wäre er schon immer dort gewesen. Der nicht ganz leichte Cours
bietet Golfern aller Spielklassen die gewünschte Herausforderung. Vom Clubhaus
in der Mitte der Anlage genießt der Gast die herrliche Aussicht auf den Platz und
die malerische Umgebung.
Golfové hřiště
Uprostřed na lesy bohaté krajiny nedaleko lázeňského střediska Sibyllenbad leží
golfové hřiště. Hřiště, vybudované s velkým citem a za přísného dodržení ochrany
přírody je začleněno do krajiny, jako by tam bylo odjakživa. Ne zcela snadné hřiště
představuje pro hráče všech výkonnostních tříd sportovní výzvu.
57 Wasserrad Rennermühle
57
Es gab schon immer ein Wasserrad auf der Rennermühle. Das jetzige Rad läuft
schon seit 25 Jahren, und zwar Tag und Nacht. Gelegentlich wird es im kleinen
Sägewerk zum Holzsägen benötigt. Ansonsten speist das Wasserrad den Heizstab
des Hackschnitzel-Heizwerkes mit Energie. Der Durchmesser des oberschächtigen
Wasserrades beträgt fünf Meter.
Vodní kolo Rennerův mlýn
Mlýn Rennermühle měl vodní kolo odnepaměti. Nynější kolo běží už 25 let dnem
i nocí. Příležitostně se využívá na malé pile k řezání dřeva, jinak napájí energií topné
těleso kotelny na štěpku. Průměr vodního kola je 5 m.
59 Grenzlandturm
59
Der Grenzlandturm ist seit fast 50 Jahren ein unverwechselbares Wahrzeichen
der Marktgemeinde Neualbenreuth. Über 82 Stufen erreicht man die Aussichtskanzel in 19 Metern Höhe mit herrlichem Rundblick über das Egerland und Stiftland.
Hraniční věž
Hraniční věž je téměř 50 let nezaměnitelným symbolem městysu Neualbenreuth.
Po 82 schodech dojdete do vyhlídkového prostoru ve výšce 19 metrů s nádhernou
vyhlídkou na krajinu oblasti Chebska.
60 Königsstein
60
Den ca. 500 Mio. Jahre alten Urgesteinblock aus kambrischen Bänder- und Blimmerschiefern der sog. „Arzberger Serie“ finden sie auf 785,3 m NN am Nordwestabhang des Tillenberges. Er wird als ältestes natürliches Grenzmal unserer Region
bezeichnet und galt seit der Grenzabmachung zwischen dem Markgrafen Diepold II.
vom Nordgau und den böhmischen Herzögen Borciwoy und Wladislaw im Jahr
1109 als „unverrückbarer Grenzpunkt“.
Impressum:
Die Burg wurde im 14. Jahrhundert auf dem Platz einer ehemaligen Festung
auf der Grenze des Egerlandes erbaut. Sie galt als Raubritterburg, von der aus
benachbarte Dörfer und Handelsleute überfallen wurden. 1452 brannten
Söldnertruppen der Stadt Eger die Burg aus, sie wurde nicht mehr erneuert.
23 Minimuzeum Bouda
23
Vzniklo z bývalé stodoly, v roce 2007-8 přestavěno.
stojí pod lípou na rozcestí na návsi. U tohoto kříže probíhaly májové pobožnosti
a zde se scházeli na Velký pátek ráno a večer chlapci s řehtačkami a lidé se tu modlili.
Cyklomapa vydaná v rámci projektu reg. č. DF/CIL3/EGR/0186 Společné cyklotrasy - partnerství v českém a německém pohraničí
Fahrkarte herausgegeben im Rahmen des Projektes Reg. Nr. DF/CIL3/EGR/0186
Gemeinsame Fahrradwege
- Partnerschaft im tschechischen und deutschen Grenzgebiet
Burg Borschengrün
Burg Königswart
stattung wurde aus dem aufgehobenen paduanischen Kloster in Světce (Heiligen)
bei Tachau gebracht, vor allem der Hauptaltar mit 14 Statuen in der Lebensgröße.
Die Kirche wurde vom Maurer G. Lenhart aus Trstěnice (Neudorf) und dem Zimmermann J. Hufnagel aus Drei Hacken gebaut. Der Kirchenturm stammt aus den Jahren
1807-09.
Vydavatel / Verleger:
11 Hrad Boršengrýn
Hrad byl postavený ve 14. století na místě původní tvrze na hranici Chebska.
Později se stal hradem loupeživých rytířů, kteří přepadávali okolní vesnice
a kupce. V roce 1452 hrad vypálili žoldáci města Chebu a hrad již nebyl
nikdy obnoven.
12 Hrad Kynžvart
12
Stojí na hustě zalesněném vrchu Slavkovského lesa nad městem. Dnes jsou zde již jen
pozůstatky zdí a věže. První oficiální zmínka je z roku 972, první zmínka o dokončení
hradu z roku 1287. Poté ztrácel hrad význam, kolem roku 1345 se zde usadili loupeživí rytíři. Na žádost Chebských konšelů nařídil roku 1348 Karel IV., aby byl hrad
pobourán. Tak se také stalo – hrad vypálili žoldnéři ve službách Chebských konšelů.
Mariánskolázeňsko, Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery, Česká republika
- ve spolupráci s partnerskou obcí Mähring / Bavorsko
- in Zusammenarbeit mit der Partnergemeinde Mähring / Bayern
ČESKO - TSCHECHIEN
Královský kámen
Nachází se v nadmořské výšce 785,3 m na severozápadní straně hory Dyleň. Je to
asi 500 milionů let starý kámen z kambrické břidlice tzv. arzberské série a je považovaný za nejstarší přírodní hraniční kámen našeho regionu. Od doby zrušení hranice
markrabím Diepoldem II. vom Nordgau a českými vévody Bořivojem a Vladislavem
v roce 1109 platil za „neochvějný hraniční bod“.
61 Granatbrunnen
61
Der Abbau vom roten Granat in früherer Zeit gab dem Granatbrunnen seinen Namen. Auch heute kann man mit viel Glück noch kleine Granate in den Steinen
versteckt finden. Die Quelle entspringt auf ca. 830 m ü NN am Tillenberg.
Granátový pramen
Těžba červených granátů v dřívějších dobách dala prameni jeho jméno. I dnes se dají
s velkým štěstím najít mezi kameny ukryté malé granáty. Pramen vyvěrá ve výšce
cca. 830 m nad mořem u hory Dyleň.
62
62 Mittelpunkt Europas
Der Granitstein auf dem Tillenberg hat sich über seine trigonometrisch wichtige Bedeutung hinaus zum Mittelpunkt Europas entwickelt, wie er von der geographischen Lage prädestiniert war.
Střed Evropy
Žulový kámen na Dyleni se vedle svého trigonometricky důležitého významu stal středem Evropy, jak k tomu byl už díky geografické poloze předurčen.
63 Wasserfall bei Altmugl
63
Nach Altmugl rechts im Wald findet man den nur zu Fuß zu erreichenden Muglbach-Wasserfall. Der noch ursprünglich verlaufende Muglbach entspringt an
der Grenze zwischen Altmugl und der Niklaskirche und fließt in die Wondreb.
Vodopád u Starého Mohelna
Za obcí Altmugl (Staré Mohelno) vpravo v lese najdete vodopád Mohelnského potoka, ke kterému dojdete pouze pěšky. Mohelnský potok, který teče stále svou
původní cestou, vyvěrá na hranici mezi Starým Mohelnem a kostelem sv. Mikuláše
a vtéká do říčky Odrava (Wondreb).
64 Alter Herrgott Kapelle
64
Die Kapelle Alter Herrgott ist eine Kapelle im Egerer
Wald südlich von Neualbenreuth.
Kaplička Alter Herrgott
Kaplička Starý Pánbůh se nachází v Chebském lese
jižně od obce Neualbenreuth.
65 Nikolauskirche
65
Nikolaus Kirche in der ehemaligen Ortschaft Höglstein bei Mähring. An dieser Stelle stand bereits im 12. Jahrhundert eine Kirche. Höglstein ist durch die Pest und
die Hussitenkriege untergegangen, einzig das kleine Kirchlein blieb übrig und ist
heute eine Filialkirche der Pfarrei Mähring. Alljährlich findet an dieser idyllischen
Waldlichtung das Pfarrfest mit Gottesdienst statt, wozu sich zahlreiche Gäste aus
dem Stiftland einfinden. Ebenso besucht der Heilige Nikolaus am 6. Dezember nach
dem Gottesdienst die Kirche und verteilt kleine Geschenke an die Kinder.
MĚŘÍTKO 1 : 55 000
Kostel sv. Mikuláše
Na místě bývalé vesnice Höglstein. Na tomto místě stál podle pramenů už ve
12. století kostel. Vesnice Höglstein vymřela během moru a husitských válek a jako
jediný se zachoval malý kostelík. Každoročně se koná na tomto idylickém místě
bohoslužba, kterou navštěvuje velké množství hostů. Také 6. prosince navštěvuje
kostelík po bohoslužbě svatý Mikuláš a rozdává dětem malé dárky.
66 St. Anna Gedächtsniskirche
66
Die ursprünglich 1953 geweihte Kapelle wurde in den Jahren 1967 und 1987 erweitert. Sie erinnert an die gleichnamige Egerländer Wallfahrtskirche im 13 Kilometer
entfernten böhmischen Plan-Weseritz im damaligen Sudetenland. Der Aussichtsturm ergänzte 1973 das Gebäudeensemble. Besonders in den Zeiten des Kalten
Krieges und des Eisernen Vorhangs diente er den Heimatvertriebenen als Aussichtspunkt für einen „Blick in die alte Heimat“.
Pamětní kostel sv. Anny
Původně 1953 vysvěcená kaple byla v letech 1967 a 1987 přistavěna. Připomíná
stejnojmenný poutní kostel u Plané na bývalém sudetském území. Vyhlídková věž
pochází z roku 1973. Především v letech studené války a železné opony sloužil kostel vystěhovalcům jako „pohled na starý domov“.
67
67 St. Katharina Kirche
Ein Vorgängerbau der Kirche bestand bereits im 14. Jahrhundert. Errichtet wurde das Bauwerk gegen Ende des 18. Jahrhunderts im Jahr 1771 durch den Bärnauer Maurermeister Thomas Mühlmayer und ist der Heiligen Katharina geweiht.
Der Kirchturm stammt bereits aus dem Jahr 1660. Im Juni 2012 wurde eine neunjährige Innen- und Außenrenovierung abgeschlossen. Das Bauwerk ist heute ein
eingetragenes Baudenkmal.
Kostel sv. Kateřiny
Původní stavba pocházela již ze 14. století. Tento kostel byl postaven koncem
18. století stavebním mistrem z nedalekého Bärnau a zasvěcen sv. Kateřině. Věž
pochází již z roku 1660. V roce 2012 byla dokončena vnější i vnitřní rekonstrukce,
která trvala 9 let. Stavba je dnes zapsanou stavební památkou.
68 Altes Rathaus
68
Es ist ehemaliges Schulgebäude mit Halbwalmdach, im Kern 18./19. Jahrhundert,
nach einer Aussenrekonstruktion. In den Innenräumen befinden sich kleine Museumsräume Plan-Weseritz, das „verschwundene Dorf“ Lohhäuser sowie der Heimatverein Mähring.
Stará radnice
Je to budova bývalé školy, s polovalbovou střechou, pocházející z přelomu
18. a 19. století. Nacházejí se zde minimuzea Planá-Bezdružice, muzeum „zmizelé
vesnice“ Slatina, muzeum Domovského spolku Mähring.
69 Kapelle Redenbach
69
Feldkapelle aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit Ausstattung, östlich von Redenbach.
CYKLOMAPA
SPOLEČNÉ CYKLOTRASY
- PARTNERSTVÍ V ČESKÉM A NĚMECKÉM POHRANIČÍ
FAHRRADKARTE
GEMEINSAME FAHRRADWEGE - PARTNERSCHAFT
IM TSCHECHISCHEN UND DEUTSCHEN GRENZGEBIET
Kaplička Redenbach
Polní kaplička východně od Redenbachu pochází z 1. poloviny 19. století.
70 Kirche St. Johannes Baptist
70
Die stattliche Pfarrkirche St. Johannes, einstmals dem Kloster Waldsassen inkorporiert, im Zentrum des Dorfes. Diese Form des Kirchenschiffes, Hauptraum als
Oktogon, begegnet uns auch im nahen Hohenthan.
Kostel sv. Jana Baptisty
Katolický Kostel Sv. Jana Baptisty, původně přičleněný ke klášteru ve Waldsassenu,
v centru obce. S touto formou hlavní kostelní lodi tvaru osmiúhelníku se setkáme
i v blízké obci Hohenthan.
58
58 Wallfahrtskirche Kleine Kappl
Nach aussen eher unscheinbar, entfaltet die Kappl
im Inneren einen überraschenden Reichtum an Ausstattung.
71
71 Pfarrkirche St. Martin
Eine katolische Kirche im Mähringer Ortsteil Griesbach aus dem
Ende des 18. Jahrhunderts.
Poutní kostel Malá kaple
Farní kostel Sv. Martina
Navenek spíše nenápadná kaple odhaluje uvnitř překvapující bohatství.
Katolický kostel v Griesbachu, místní části obce Mähring, z konce 18. století.
SPOLUFINANCOV¡NO EVROPSKOU UNIÕ Z EVROPSK…HO FONDU PRO REGION¡LNÕ ROZVOJ
INVESTICE DO VAäÕ BUDOUCNOSTI
KOFINANZIERT DURCH DIE EUROPƒISCHE UNION
AUS DEM EUROPƒISCHEN FONDS F‹R REGIONALE ENTWICKLUNG
INVESTITION IN IHRE ZUKUNFT
Download

cyklomapa