Historie železáøství a uhlíøství v Èeském lese
Jiøí Hlávka, Jiøí Kadera
Vydal: Hornicko-historický spolek v Plané
2010
Kolektiv autorù:
RNDr. Jiøí Hlávka, Ing. Jiøí Kadera, Mgr. Nikola Rayman, RNDr. Martin Lang
Text je doplnìn výøezy døevorytù z díla
Jiøího Agricoly, Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, 1556, vydané Montanex 2001
a drobnou grafikou z knihy 850 Jahr Feier, Waidhaus 1988.
Spolupráce na nìmeckém pøekladu: Dr. Helmut Wolf, VBIM Regensburg
Grafická úprava: Zdenìk Lhoták
Tisk: PBtisk s.r.o. Pøíbram
1. vydání, náklad 2000 ks
Kniha byla vydána za finanèní podpory Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti v Praze,
Plzeòského kraje a øady jiných, kterým náleží podìkování v závìru èeské verze.
Motto:
Vždy znovu je nám dáno pocítit,
jak málo chápeme svou zemi,
nepøijmeme-li její dvojjazyèný pùvod,
neobrátíme-li se ke všem jejím pramenùm.
Úvod
V posledních letech pociujeme stále naléhavìjší potøebu hledat kontinuitu mezi
naším souèasným bytím a zapomenutou historií kraje. V pohranièní oblasti Èeského
lesa v souvislosti s dramatickým vývojem pováleèných dìjin probíhalo „odstøižení
minulosti“ obzvl᚝ citelnì a dùslednì. S uspokojením lze konstatovat, že souèasná
generace jeví o historii vzrùstající zájem. Pro širokou veøejnost zùstávají atraktivní
témata zapomenutého zpùsobu života minulých generací, jejich hospodaøení
v krajinì a dnes již mnohdy zapomenutá øemesla, resp. odvìtví podnikatelské
èinnosti.
Øada subjektù, orgánù státní správy, nejrùznìjších sdružení obcí a neziskových
organizací, se zabývá v souèasnosti otázkou rozvoje turistického ruchu. Toto téma
se ne vždy daøí uspokojivì øešit. Pøitom, v souvislosti s otevíráním hranièního
prostoru, se stává problém stále aktuálnìjší.
V posledních letech v celé Èeské republice pøibývá projektù, v rámci kterých
jsou èasto z iniciativy „nadšencù“, vìtšinou však na seriózním vìdeckém základì,
experimentálním zpùsobem pøipomínány dnes èasto již zapomenuté výrobní
postupy. Úspìšnì se daøí rekonstruovat zaniklé hamry, vodní i vìtrné mlýny, pálí se
nejrùznìjší keramika, stále èastìji bývá páleno døevìné uhlí v milíøích èi vyrábìno
sklo v experimentálních skláøských provozech.
Výroba døevìného uhlí, kolomazi, potaše, následnì pak skláøství, nejrùznìjší
zpracování døeva, hamernictví a železáøství, to jsou zpùsoby obživy neodmyslitelnì
spjaté s historií Èeského lesa.
Interpretace tohoto historického dìdictví a demonstrace nìkterých zapomenutých zpùsobù výroby pøed veøejností mùže pøispìt k hlubšímu chápání krajiny
Èeského lesa, jejímu vnímání v dalším rozmìru, pomùže pøi hledání oné „ztracené
historické kontinuity“ a podpoøí „environmentální“ cítìní místních i návštìvníkù
v pravém smyslu tohoto pojmu. Možná se podaøí vytvoøit platformu pro èastìjší
ohlédnutí do minulosti, k poznání tvrdé døiny a mnohdy i pøekvapivého dùmyslu,
úsilí vynaloženého našimi pøedchùdci k zajištìní obživy v tomto chudém kraji.
Odkaz našich pøedkù si to bezesporu zaslouží.
Obsah:
Úvod (2)
I. Èást – Historie železáøství v Èeském lese
Slovo autora (5)
Podìkování PhDr. Gustavu Hofmannovi (7)
Železo, rudy a jejich zpracování v minulosti (11)
Tìžba železných rud (25)
Hofmannùv „Soupis“ hutí a hamrù (29)
Jedlová (Tannenweg) (43)
Broumov – Neu Haimhausen (46)
Luèina (Sorghof) a pøilehlé provozy (51)
Halže (73)
Velké Dvorce (75)
Železná (87)
Støeble (Ströbl) (89)
Srby (Ferdinandthal) (91)
Pec pod Èerchovem - panství Kout - Trhanov (102)
Josefova Hu a Karolina Dolina (125)
Hermann Dietrich Lindheim (135)
Železáøství v Horní Falci (142)
Experimentální tavba železa (150)
Prameny a literatura (155)
Pohled archeologa (159)
Železorudné doly u Rokycan (161)
Historie železáøství a uhlíøství v Èeském lese
433
II. Èást – Uhlíøství v prostoru Èeského lesa
Døevìné uhlí, pyrolýza, vlastnosti a použití (169)
Ekologické aspekty pøi výrobì a využití døevìného uhlí (174)
Výroba døevìného uhlí (175)
Mìøické jednotky užívané pøi mìøení døevìného uhlí (183)
Uhlíøi a uhlíøství v prostoru Èeského lesa (189)
Uhlíøi v lidovém povídání a povìstech (205)
Experimentální výpal milíøe v rámci „Dne Èeského lesa“ (210)
Prameny a literatura (226)
III. Teil - Geschichte des Eisenhüttenwesens im Böhmischen Wald
Einleitung (238)
Eisen, Erze und ihre Verarbeitung in der Vergangenheit (243)
Förderung von Eisenerzen (258)
Die Bearbeitung von Eisen (261)
Tannenweg (Jedlová) (265)
Promenhof – Neu Haimhausen (Broumov) (267)
Die Ortschaft Sorghof (Luèina) mit ihren umliegenden Produktionsstätten (273)
Hals (Halže) (292)
Groß Marienhöfen (Velké Dvorce) (293)
Eisendorf (Železná) (300)
Ströbl (Støeble) (303)
Ferdinandsthal (Srby) (305)
Hochofen (Pec pod Èerchovem) - Gut Kauth – Chodenschloss (314)
Josefihütte und Karolinengrund, Herrschaft Plan (339)
Hermann Dietrich Lindheim (349)
434
Historie železáøství a uhlíøství v Èeském lese
Das Eisenhüttenwesen in der Oberpfalz (357)
Eisenschmelzversuche (367)
Literaturverzeichnis (371)
Die Sichtweise des Archäologen (374)
Eisenerzbergwerke im Raum Rokycany (375)
IV. Teil – Das Köhlereiwesen in der Böhmischenwaldregion
Holzkohle, Pyrolyse, Eigenschaften und Verwendung (381)
Die Herstellung und Verwendung von Holzkohle aus ökologischer Sicht (386)
Die Herstellung von Holzkohle (387)
Die Maßeinheiten, die zum Abmessen von Holzkohle verwendet werden (393)
Die Köhler und das Köhlereiwesen in der Böhmerwaldregion (399)
Allodial-Herrschaft Kuttenplan (Chodová Planá) (404)
Herrschaft Plan (Planá – Koèov) (405)
Herrschaft Tachau (Tachov) (405)
Das Gut Hals (Halže) (406)
Herrschaft Groß Maierhöfen - Pfraumberg(Velké Dvorce – Pøimda) (406)
Herrschaft Heiligenkreuz (Újezd Sv. Køíže) (408)
Herrschaft Bischofteinitz (Horšovský Týn) (408)
Allodial Herrschaft Kauth und Chodenschloß (Kout – Trhanov) (409)
Weitere Herrschaften und Güter (410)
Die Köhlerplätze (411)
Sagen und mündliche Überlieferungen aus dem Volksmund über die Köhler (412)
Versuchsweises Verkohlen eines Meilers im Rahmen des „Böhmischenwaldtags“ (418)
Quellennachweis und Literaturverzeichnis (429)
Historie železáøství a uhlíøství v Èeském lese
435
Download

Historie železářství a uhlířství v Českém lese