OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Vydává Město Uherský Ostroh
LISTOPAD 2012
Cena 15 Kč
Ostrožské hody
s právem 2012
1
  
    
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 6
Výsledky voleb 2012 .. .. .. .. .. . 8
Tip na výlet. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9
120 let ZŠ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..13
MŠ sídliště .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..14
O hodech . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..16
Memento Mori v Tyrolsku .. ..17
Vzpomínka . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..19
Pro motoristy .. .. .. .. .. .. .. .. ..20
Z TJ Lokomotiva . .. .. .. .. .. .. ..21
Dětský den s hasiči .. .. .. .. .. ..21
Mayův cukrovar. .. .. .. .. .. .. ..22
Akce na Ostrožsku .. .. .. .. .. ..25
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..26
Vážení čtenáři Ostrožských listů, vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu jsme se všichni sešli na našich ostrožských hodech. Pozvánky byly naší chasou za doprovodu muziky rozneseny, hosté pozváni, mája postavena,
program se moc líbil a víno všem chutnalo. Pobavili
jsme se na besedě u cimbálu i na hodové zábavě.
Děkujeme všem organizátorům a účinkujícím, kteří
pro zachování tradic vynakládají spoustu své energie
i času. Děkujeme také rodičům stárků za jejich obětavou přípravu na hody. Mé poděkování patří i všem
sponzorům, kteří přispěli dary do tomboly. Nelze též
nezmínit zásluhy pedagogů a vedoucích, kteří vedou
i naše nejmenší k folklóru. Pro děti tak nejsou hody
jenom symbolem kolotočů, ale vytváří si hezký vztah
i k tanci, krojům a lidové hudbě.
Léto je již za námi a začal sychravý podzim, kdy vzpomínáme na naše zemřelé příbuzné při Památce zesnulých. Začátkem listopadu zpomalíme v dnešním
uspěchaném světě, položíme kytičku a věnujeme vzpomínku nebo zamyšlení
našim blízkým. Svátek se slaví v mnoha zemích, zatímco ve střední Evropě mají
klidný průběh, v anglosaských zemích mají spíš podobu karnevalových masek
a svítících dýní. Tento čas je jistě příležitostí i pro setkání s příbuznými a blízkými,
na které si jindy nenajdeme čas.
V letošním podzimu jsme se dočkali zprůjezdnění silnice I/55, jejíž uzavírka nás
potrápila několik posledních měsíců. Zkomplikovala život nejen obyvatelům města, ale i místním firmám a podnikatelům. Všichni jsme se museli vyzbrojit hlavně
velkou trpělivostí a ohleduplností, za což vám všem patří velké poděkování. Přínosem bude kromě upraveného prostředí, pohodlných a bezpečných chodníků
a přechodů také atraktivnější vzhled našeho města a doufejme i větší množství turistů a zákazníků. Možnými zákazníky jsme ale i my, Ostrožané, proto podporujme
Ostrožany. Prospěch z toho budeme mít opět my, obyvatelé Uherského Ostrohu.
Dokončení chodníků a terénních úprav bude provedeno v listopadu, opravu zbývajících chodníků při silnici I/55 připravujeme na jaro příštího roku.
Začátkem listopadu se již dostaneme na kole po nové zpevněné cyklostezce
z ulice Polní až do Ostrožské Lhoty. Pokud nám počasí bude přát, mohou milovníci kol a cyklistiky vyzkoušet nejen těchto členitých 9 km, ale i další cyklostezky,
které pokračují do dalších měst a obcí našeho regionu až po Slavkov. A na závěr
pozitivní zpráva: občané ulice Hráze a Rybáře se již nemusí obávat velké vody
z řeky Moravy, nová hráz je již dokončena a byla předána zhotovitelem do užívání.
Užívejte si ve zdraví listopadové dny.
Zdraví vás všechny
Ivan Klauda, místostarosta
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 850 ks, cena 15 Kč,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: A. Helmichová,
V. Šopík, P. Kunovjánek, M. Příleský.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka listopadových
Ostrožských listů je 16. 11. 2012.
V pátek 26. října proběhlo kladení věnců při příležitosti 94. výročí vzniku samostatného Československa. Věnce byly položeny u památníku odboje padlým legionářům u obloukového mostu přes řeku Moravu a u památníku obětem 1. světové
války na ulici Svobodova.
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva města Uherský Ostroh č. 5/2012 ze dne19. 9. 2012
A. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
2012/5/A/1 – zastupitelstvo města
schvaluje prodej části pozemku p. č.
717/12 o výměře 49 m2 (dle GP nově
vzniklé p.č. 1041 o výměře 10 m2 a p. č.
717/15 o výměře 39 m2) v k. ú. Kvačice
za cenu 200 Kč/ m2 .
– zastupitelstvo města
schvaluje odprodej částí pozemků v k. ú.
Kvačice p. č. 722/2, p. č. 722/3 o celkové výměře 84 m2 dle GP č. 296-121/2012
za cenu 50 Kč/ m2.
2012/5/A/2
2012/5/A/3 - zastupitelstvo města schva-
luje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
– právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy spočívající
v umístění nového kabelového vedení
NN 24 m, 1x podp. bodu NN a 1x pilíře
NN na části pozemku p. č. 117/47 v k.
ú. Kvačice.
– zastupitelstvo město
schvaluje směnu pozemku p. č. 950/7
(trvalý travní porost) o výměře 1002 m2
ve vlastnictví Ostrožska, a. s. v k. ú Uherský Ostroh za 2/8 pozemku p. č. 8131
(trvalý travní porost) o výměře 1001 m2
ve vlastnictví města Uherský Ostroh v k.
ú. Ostrožské Předměstí.
2012/5/A/4
– zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města:
Na základě podaného daňového přiznání zaúčtování daně z příjmu právnických
osob za obec za zdaňovací období rok
2011 ve výši 1 784 100 Kč.
Povýšení příjmové strany rozpočtu u pol.
1122 Daň z příjmu právnických osob za
obec o 1 785 000 Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
6399 Ostatní fin. operace, pol. 5362 platba daní a popl. o 1 785 000 Kč.
2012/5/A/5
– zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města:
Účelovou neinvestiční dotaci od Ministerstva financí ve výši 70 000 Kč určenou na
pokrytí nákladů spojených se zajištěním
předávání informací – Pomocný analytický přehled. UZ 98007.
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy o 70 000 Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
2012/5/A/6
4
6171 Činnost místní správy o 70 000
Kč.
– zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města:
Neinvestiční dotaci ze SR ve výši 20 000,Kč, poskytuje Ministerstvo financí na
úhradu výdajů vzniklých v roce 2012
v souvislosti s přípravou voleb prezidenta
České republiky v roce 2013. UZ 98008.
Povýšení příjmové strany rozpočtu u pol.
4111 Neinvestiční přijatý transfer z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu
o 20 000 Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
6114 Volby do Parlamentu ČR o 20 000
Kč.
2012/5/A/7
2012/5/A/11 – zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města.
Na základě přehledu o plnění rozpočtu
a skutečnosti za období do 07/2012 dochází k:
Povýšení příjmové části rozpočtu na pol.
1343 užívání veř. prostranství o 30 000
Kč.
Povýšení příjmové části rozpočtu u §
2119 příjmů z dobývacího prostoru
o 6 500 Kč.
Povýšení příjmové části rozpočtu u §
3745 péče o vzhled obcí, veř. zeleň
o 20 000 Kč.
Povýšení příjmové části rozpočtu u §
3613 nebytové hospodářství o 35 000
Kč.
Povýšení výdajové části rozpočtu na základě požadavků:
– poskytnutí neinv. příspěvků spojených
s přejmenováním ulic.
Povýšení výdajové části rozpočtu u §
6409 Ostatní činnost j. n. pol. 5192
poskytnuté neinv. transfery a náhrady
o 24 000 Kč.
– doplatek podílu města k prodeji Avie
povýšení výdajové části rozpočtu.
Povýšení výdajové strany rozpočtu §
3699 Ostatní nál. bydlení, kom. služby
a úz. rozvoj o 40 000 Kč.
- ostatní fin. prostředky ponechat v rezervě.
Povýšení výdajové části rozpočtu
u § 6409 pol. 5901 nespec. rezerva
o 27 500 Kč
– zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města:
Podíl ze zisku společnosti OTR, s. r. o.
Buchlovice za rok 2011 ve výši 153 000
Kč.
Povýšení příjmové části rozpočtu u §
6310 Obecné příjmy z finančních operací, pol. 2142 příjmy z podílů ze zisku
o 153 000 Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
6409 Ostatní činnost, pol. 5901 nespec.
2012/5/A/12 – zastupitelstvo města
rezerva o 153 000 Kč.
schvaluje změnu v rozpočtu města:
2012/5/A/9 – zastupitelstvo města Na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
schvaluje změnu v rozpočtu města:
Účelovou neinvestiční dotaci z roz- kraje z Programu regenerace měst. papočtu města Uherské Hradiště ve výši mátkových rezervací a měst. pam. zón
190 000 Kč na náklady spojené s provo- se poskytuje do rozpočtu města částka
790 000 Kč na I. etapu opravy věže a prozem profesionální knihovny.
Povýšení příjmové strany rozpočtu u pol. stor expozice ve 4. NP zámku.
4121 Neinvestiční přijaté transfery od Povýšení příjmové části rozpočtu u §
4122 neinv.transfer od krajů o 790 000
obcí o 190 000 Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § Kč.
3314 Činnost knihovnická o 190 000 Povýšení výdajové části rozpočtu u §
3322 zachování a obnova kult. památky
Kč.
o 790 000 Kč.
2012/5/A/10 – zastupitelstvo města
2012/5/A/13 – zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města:
Účelovou neinvestiční dotaci z fondu schvaluje změnu v rozpočtu města:
kultury Zlínského kraje ve výši 80 000 Kč Na základě smlouvy o poskytnutí účelourčenou na restaurování sochy sv. Floriá- vé investiční dotace z rozpočtu Zlínskéna z druhé pol. 18. stol. v k. ú. Ostrožské ho kraje se do rozpočtu města poskytuje
částka 600 000 Kč na realizaci provozPředměstí.
Povýšení příjmové strany rozpočtu ního objektu /kancelář, sklad/ a objektu
u pol. 412. Neinvestiční přijaté transfery sociálního zařízení / WC,umývárny/ pro
stanující turisty Baťova kanálu.
o 80 000 Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
3326 Záchrana hodnot místního význa- ZAÚČTOVÁNÍ DOTACE :
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
mu (kapličky) o 80 000 Kč.
4222 Invest. přijatý transfer od kraje
2012/5/A/8
www.uhostroh.cz
o 600 000 Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u §
2339 Záležitosti vodních toků a vododěl
j. n. o 600 000 Kč.
2012/5/A/14 – zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města:
Státní fond dopravní infrastruktury Praha
poskytuje do rozpočtu města finanční
příspěvek na akci Výstavba cyklostezky
č. 5048 Okluky - Uherský Ostroh ve výši
1 378 000 Kč.
ZAÚČTOVÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ:
Povýšení příjmové části rozpočtu u položky 4213 Investiční transfery ze stát-
ních fondů o 1 378 000 Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 2321 ČOV o 400 000 Kč.
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – cyklostezka u Okluky - Uherstarostka
ský Ostroh o 1 378 000 Kč.
místostarostka
2012/5/A/15 – zastupitelstvo města
schvaluje změnu v rozpočtu města:
Na základě přehledu hospodaření města za období 01 - 07/2012 a požadavků
odboru investic dochází ke snížení rozpočtovaných paragrafů u:
Snížení výdajové strany rozpočtu u §2212
Silnice o 100 000 Kč.
Snížení výdajové strany rozpočtu u §
U S N E S E N Í
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplné znění usnesení ze schůze rady
města je k dispozici pro občany města
k nahlédnutí na sekretariátu městského
úřadu.
2012/18/A/9 – rada města schvaluje
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 18/2012 konané dne 24. 09. 2012
poskytnutí neinvestičního příspěvku
1.000 Kč občanům nad 15 let ulic Zamlýní I a Jezerní jako kompenzaci nákladů
spojených s přejmenováním výše uvedených ulic.
A. RADA MĚSTA SCHVÁLILA:
2012/18/A/1 – rada města schvaluje po-
M. RADA MĚSTA UKLÁDÁ:
2012/18/M/1 – rada města ukládá ta-
řadí zájemců o pronájem vinotéky v Uh.
Ostrohu
od 1. 1. 2013
1.
Jiří Buráň, Uherský Ostroh
2.
Filip Zdráhal, Uherský Ostroh
3.
Kohena s. r. o., Uherské Hradiště
2012/18/A/2 – rada města schvaluje
navýšení měsíčního nájemného v městských bytech v Uherském Ostrohu o koeficient míry inflace o 1,9 % s platností
od 1. 1. 2013.
2012/18/A/3 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na obecní dům č. p. 46, ul. Svobodova, Uherský
Ostroh současným nájemcům do 31. 10.
2012.
2012/18/A/4 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
6 v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92,
Uherský Ostroh současné nájemkyni do
31. 12. 2012.
2012/18/A/5 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
2 v obecním domě na ul. Sv. Čecha 76,
Uherský Ostroh současnému nájemci do
31. 12. 2012.
2012/18/A/6 – rada města schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
5 v obecním domě na ul. Sv. Čecha 92,
Uherský Ostroh současným nájemcům
do 31. 10. 2012 za stávajících podmínek.
2012/18/A/7 – rada města schvaluje
přijetí finančního účelového daru ve výši
32 594,73 Kč pro ZŠ Uh. Ostroh od
SRPŠ při ZŠ Uherský Ostroh.
2012/18/A/8 – rada města schvaluje
změnu nájemní smlouvy u nebytových
prostor na zdravotním středisku – ordinace MUDr. Aleše Hřiba z důvodů změny právnické formy nájemce z fyzické
osoby na osobu právnickou s názvem
Ordgyn-H, s.r.o., se sídlem společnosti
na adrese Kunovice, V Humnech 1422.
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 19/2012 konané dne 8. 10. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVÁLILA:
2012/19/A/1 – rada města schvaluje převedení částky u DDM Pastelka
Uherský Ostroh ve výši 80 tis. Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce
majetku za účelem zakoupení služebního vozidla.
B. RADA MĚSTA NESCHVÁLILA:
2012/19/B/1 – rada města nesouhlasí
s realizací investičního záměru „Okluky
– přírodě blízká protipovodňová opatření
a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v ŘKM 0,000
– 6 680 km“ v navrženém rozsahu.
jemníkovi projednat koupi pozemku v k.
ú. Ostrožské Předměstí p. č. 752/1 včetně porostu a chatky za celkovou cenu 80
tis. Kč.
2012/18/M/2 – rada města ukládá ředi-
telce a správní radě o. p. s. Lidové tradice
a řemesla zajistit provedení mimořádné
účetní závěrky k 30. 9. 2012 dle pokynů
a její výsledky předložit RMě do 25. 10.
2012.
starostka
místostarostka
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplné znění usnesení ze schůze rady
města je k dispozici pro občany města
k nahlédnutí na sekretariátu městského
úřadu.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2012/19/C/1 – rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit příspěvek
ve výši 11 309 Kč Mikroregionu Ostrožsko za účast na Slavnostech vína 2012.
E. RADA BERE NA VĚDOMÍ:
2012/19/E/1 – rada města bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Uherský Ostroh o udělení povolení konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství v době ostrožských hodů
s právem v neděli 21. 10. 2012.
starostka
místostarostka
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Společenská kronika
Sňatky
1. 9. František Dvouletý, Uherský Ostroh
a Marie Beranová, Lanškroun
18. 8. Róbert Paučin, Slovenská republika
a Nikola Kalná, Uherský Ostroh
1. 9. Milan Potrusil, Uherský Ostroh
a Šárka Štrofová,
1. 9. Richard Galuška, Praha
a Iva Vodárková, Uherský Ostroh (na snímku)
8. 9. Marek Kolář, Uherský Ostroh
a Jitka Straková, Blatnice pod sv.Antonínkem
1. 9. Radek Galuška, Uherský Ostroh
a Magdaléna Lovecká, Uherský Ostroh
22. 9. Michal Ovesný, Uherský Ostroh
a Lenka Vymětalová, Uherský Ostroh
Narození
20. 9. Veronika Turečková, Svobodova
26. 9. Amálie Hudečková, Chaloupky
Jubilanti
75 let
11. 11.
20. 11.
86 let
9. 11.
21. 11.
23. 11.
88 let
6. 11.
91 let
15. 11.
92 let
29. 11.
96 let
11. 11.
Stanislav Margetík, Hradišťská 755
Marie Kratochvílová, Drahová 454
Alena Dvouletá, Rybáře 368
Marie Hrušková, Spodní 667
Věra Kodýmová, Třebízského 216
Anna Lagová, Domovinka
František Malina, Jiráskova 547
Anežka Křížková, Drahová 769
Kateřina Páčová, Třebízského 208
Zlatá svatba
22. 11. Bohumil a Hedvika Kubisovi, Školní 401
24. 11. Jiří a Věra Jurčekovi, Hradišťská 234
Zemřeli
3. 9.
26. 9.
6
Antonín Konečný, Drahová /1928/
Bohumír Pavlíček, V Zahradách /1988/
www.uhostroh.cz
Společenská kronika
Ostrožští padesátníci
Ostrožští šedesátníci
7
OSTROŽSKÉ LISTY
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Kandidátní listina
číslo
název
Strana práv občanů
ZEMANOVCI
43
KSČM
60
ČSSD.
70
ODS
STAN a TOP 09 pro
76
Zl. kraj
84
KDU-ČSL
Celkový počet voličů
Celková volební účast v %
8
Okrsek
Uh. Ostroh
Zlínský kraj
počet
celkem
mandáv%
tů
1
2
3
4
počet
hlasů
28
26
7
36
97
7,35
4
8,89
75
105
24
89
102
54
41
58
31
62
131
38
267
396
147
20,25
30,04
11,15
9
12
5
20,00
26,67
11,11
20
15
2
27
64
4,85
5
11,11
51
341
34,01
45
367
40,06
25
195
40,96
64
415
34,41
185
1318
36,58
14,03
10
22,22
186 923
40,34%
v%
Kandidáti do zastupitelstva Zlínského kraje z Uherského Ostrohu
Štěpánka Novotná
Ing. Hana Příleská
Mgr. Vlastimil Vaněk
Hnutí odborníků za Zlíndský kraj
Česká str. sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Uh. Ostroh
1
132
77
kraj
8
866
169
Nová hráz na Pastruhu je již dokončena
Proles, s. r. o. Brno, zhotovitel nové ochranné hráze na Pastruhu, již
dokončil všechny práce včetně osetí travou a dobudování přejezdů
přes hráz ke korytu řeky Moravy. Hráz v délce 1452 m v hodnotě
7 384 milionu byla geodeticky zaměřena a předána objednateli Pozemkovému úřadu Uh. Hradiště a 68 m v hodnotě 374 tisíc na katastru Kvačice městu Uh. Ostroh. Po kolaudaci předá Pozemkový úřad
hráz do majetku městu Uh. Ostroh.
Na katastru Kvačice je nová hráz napojena na kvačickou hráz, která je
o 70 cm nižší než nová hráz.
Vedení města Uh. Ostroh se zatím nedohodlo s vlastníkem pozemku, na kterém je kvačická hráz o navýšení o 70 cm a prodloužení
o 30 m hráze, po stávající hráz řeky Moravy. Dál budeme s vlastníkem jednat o možnosti přístupu na pozemek a dokončení hráze do
požadované výšky.
Zemník vytvořený při provádění hráze bude průběžně zavážen zeminou z akcí prováděných Městem Uh. Ostroh . Do zemníku je zakázáno ukládat jakýkoliv domovní odpad.
Přístup k hrázi je možný po nově vybudované a zkolaudované hlavní polní cestě HPC4 až po kvačickou hráz.
Prosíme všechny návštěvníky, aby se k danému území chovali slušně a rybáři nenajížděli auty k břehu koryta řeky Moravy.
Ivan Klauda,- místostarosta
8
MIKROREGION OSTROŽSKO
Tip na výlet!
Svatomartinské žehnání vína
v Uherském Hradišti
„Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se
honí.“
Tak jako každý rok (od roku 2007) je 11. listopad v Uherském Hradišti spojen s obřadem žehnání vína. Ten den přesně v 11:11 hod. za znění zvonů žehnají mladá svatomartinská
vína. Přijede i Martin na bílém koni a symbolicky předá víno
knězi k žehnání.
Možnost ochutnat vzorky svatomartinského i mladého vína
pak mají všichni ve velkokapacitním stanu.
Ochutnat víno z nové úrody patří k oblíbeným rituálům jeho
tvůrců i milovníků. Oficiálně se nejenom degustuje, ale i uvádí do prodeje jako „svatomartinské“ právě na svátek svatého
Martina, patrona vinařů.
Aktuálně ze ZUŠ
V letošním školním roce navštěvuje naši školu 293 žáků ve třech
oborech, které vyučuje 14 učitelů.
Nejpočetněji obsazený hudební
obor je tradičně hra na kytaru – 41
žáků a hra na housle – 39 žáků,
což dokládá i velký zájem malých
houslistů o zařazení do mladé cimbálové muziky Pramének, která za
nedlouhou dobu své činnosti dosáhla výrazných úspěchů (vítězství
v ústředním kole soutěže cimbálových muzik v letošním roce).
Škola zaměřuje svou činnost na zvládnutí stanovených úkolů, přípravu na
nově vyhlášené soutěže MŠMT (hra na
akordeon a klávesové nástroje, komorní
hru dechových a smyčcových souborů.
To jsou obory, které tradičně se svými
žáky obsazujeme a kde se nám daří dosahovat dobrých výsledků).
Žáci výtvarného a tanečního oboru
připravují kolektivní představení svých
prací a programy k prezentaci na veřejnosti.
Školní soubory během celého roku
vystupují na různých kulturních akcích,
orchestr BMV obohatil program oslav
výročí základní školy, starší cimbálová
muzika Šefranica uvedla vernisáž výstavy obrazů Františka Pavlici a fotografií
Jaroslava Strnada v zámecké galerii,
rovněž natočila další snímky pro TV
Noe, tentokrát již vánoční, které budou
v předvánoční době zařazeny do vysílání.
František Říha
9
OSTROŽSKÉ LISTY
DDM PASTELKA
INFORMUJE
Připravujeme na listopad tyto akce:
3. 11. BLOUDĚNÍ DUŠÍ
ANEB ERBENOVA KYTICE
Cena: dospělí – 50 Kč; děti – 30 Kč
Program:
• Lampionový průvod pro rodiče s dětmi. Sraz v 17.30 hod.
u zdravotního střediska (Sídliště). Strašidelné masky vítány.
• Děsivé výtvarné dílničky – 18.00 – 20.00 hod., výroba dekorací a tematických výrobků v prostorách restaurace Morava,
hrůzostrašné líčení obličejů.
• Ohňová show Ardor Viridis – v 18.00 hod. a 19.00 hod. na
náměstí Sv. Ondřeje v Uh. Ostrohu
• Bloudění duší – určeno dětem od 10 let. a dospělím18.00
– 20.00 hod. Strašidelná i naučná procházka dějem nejznámějších balad z Kytice v historické budově (sídlo DDM) na
náměstí Sv. Ondřeje;
Mateřské centrum
Pastelka
Mateřské centrum Pastelka zahájilo svou činnost i v Ostrožské
Nové Vsi. Maminky s dětmi mají
o centrum velký zájem a aktivně
a s radostí se účastní každého
programu, jenž jim připraví naše
Vendulka Čajková, vedoucí Mateřského centra. Doufáme, že maminkám i dětem bude naše
centrum i nadále přinášet spoustu zábavy a krásných aktivit a že
se budou na každou společně strávenou minutu těšit tak, jako
se těšíme my.
17. 11. OSTROŽSKÁ PASTELKA ANEB SOBOTA
V POHYBU
pro dospělé i děti 14.00 – 18.00 hod.,
sportovní oblečení s sebou. Přijďte si s námi zasportovat
a příjemně se pobavit!
18. 11. SVĚTLO ORIENTU
Přehlídka jednotlivců orientálních tanců – od 10.00 hod. Více
informací na letácích. Nechte se okouzlit uměním orientálních
tanečnic!
24. 11. LASER GAME
Pro všechny od 8 let, cena 300 Kč. Zábavná bojová hra, která
se odehrává v prostředí sci-fi. Více informací na letácích.
SOBOTA V POHYBU
A SVĚTLO ORIENTU
Na víkend 17. a 18. listopadu připravil DDM Pastelka pro
milovníky sportu a tance dvě krásné tradiční akce. V sobotu
17. listopadu se uskuteční Ostrožská Pastelka aneb Sobota
v pohybu, kam jsou zváni všichni, kteří si chtějí „protáhnout
svá těla“, tedy zacvičit si. Akce se bude konat od 14.00 do
18.00 hod. ve sportovní hale TJ Lokomotiva. Pro účastníky
jsou připraveny hodinové ukázky čtyř oblíbených cvičení,
aerobiku, pilates, zumby a taeba. Součástí programu bude
i dětský pětiboj.
Děti se mohou
těšit na překážkovou dráhu,
hod míčkem na
cíl,
skákání
přes
švihadlo,
skok daleký
a člunkový běh.
Každý
malý
závodník dostane
za svůj výkon
sladkou odměnu.
Těm starším
musí stačit dobrý
pocit, že udělali něco pro své
zdraví. Přijďte
si s námi zasportovat a pobavit se.
Neděle 18. listopadu bude patřit Světlu orientu, přehlídce
jednotlivců orientálních tanců. Od 10.00 hod. se ve sportovní hale TJ Lokomotiva představí ty nejlepší orientální tanečnice, které zde předvedou své dech beroucí umění. Bude
se soutěžit hned v několika kategoriích. Přijďte se podívat
a podpořit něžné a kouzelné tanečnice v překrásných šatech, bude to jistě nádherná a neopakovatelná podívaná.
Mgr. Iva Maxerová
10
www.uhostroh.cz
Bloudění duší
aneb Erbenova Kytice
PŘEDNÁŠKA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI
8. října proběhla v Mateřském centru Pastelka přednáška Mgr. Aleny Vlkové, speciální pedagožky a muzikoterapeutky z pedagogicko-psychologické poradny Hodonín. Všechny maminky, které akci navštívily,
se dozvěděly mnoho užitečných informací spjatých
s nástupem jejich ratolestí do procesu základního
vzdělávání. Paní pedagožka přítomným maminkám
i ochotně poradila, jak s dětmi v předškolním věku
pracovat, aby byl nástup do školy snazší. Mateřské
centrum Pastelka chce ve spolupráci s paní Mgr. Alenou Vlkovou uspořádat i kurz Baby signs (znakování
miminek), který by byl určen pro všechny rodiče, jež
chtějí porozumět svým dětem ještě před tím, než začnou používat první slova. Znakování miminek vede
k usnadnění rozvoje řeči u nemluvňat. Termín konání
akce je ještě v jednání.
Nový kroužek
DDM Pastelka
DDM Pastelka otevírá od 25. 10. nový kroužek - Školičku in-line bruslení. Kroužek se bude konat každý
čtvrtek od 17.00 do 18.00 ve sportovní hale TJ Lokomotiva v Uherském Ostrohu. Kroužek povede zkušená závodní bruslařka Nikol Hlůšková, juniorská mistryně ČR. Více informací na www.ddmpastelka.cz.
Pro ty, jež se nemohly dočkat dalšího ročníku, ale i pro ty, jež tuto akci
ještě neznají, máme dobrou zprávu. Bloudění duší je opět zde, a to již
v sobotu 3. 11.! Bloudění duší se tentokrát ponese v duchu Karla Jaromíra Erbena a jeho
pochmurně, až hororově
laděné
básnické sbírky Kytice. DDM
Pastelka přichystal
pro všechny návštěvníky
bohatý program.
Je opravdu na co se těšit.
Celá akce začne
v 17.30 lampionovým
průvodem. Sraz
účastníků průvodu bude
u
zdravotního
střediska na Sídlišti. Do
průvodu jsou zváni dospělí i děti. Kdo má
doma
nějakou
strašidelnou masku, ať si ji
určitě vezme s sebou. Poté, co se průvod
přesune k sídlu
DDM Pastelka, tedy na
náměstí Sv. Ondřeje, vystoupí skupina
Ardor Viridis se
svou ohňovou show. Toto
představení budou
návštěvníci akce moci
zhlédnout i o hodinu později, a to v 19.00 hod. Od 18.00 až do 20.00 hod.
budou pro tvořivé duše v prostorách restaurace Morava připraveny děsivé výtvarné dílničky, kde si každý bude moci vyrobit různé tematické
výrobky a dekorace a kde bude taktéž pro zájemce probíhat hrůzostrašné
líčení obličejů. Ve stejném čase jako dílničky se bude v historické budově
č. p. 47 „Blaťákovo“ (sídlo DDM Pastelka) konat i samotné Bloudění duší
čili strašidelná i poučná procházka dějem nejznámějších Erbenových balad. Přijďte se s námi příjemně bát!
Mgr. Iva Maxerová
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
PETANQUE PRO DĚTI
V prodlouženém víkendu si pod majestátným hradem Buchlovem na hřišti pro petanque
dali dostaveníčko ti nejmladší. Členové Stříbrných kulí z Buchlovic pozvali děti z Dětského
domova Uherský Ostroh již ke třetímu ročníku turnaje. Podpořit své známé a kamarády
přišla děcka z Buchlovic a širokého okolí.
Sluníčko se na všechny smálo, klobásky se udily, limča tekla
proudem. A tak se mohlo začít. Soutěžící byli rozděleni do skupin, kde bez rozdílu věku a pohlaví hrál každý s každým. Základní skupina nám určila pořadí, které spravedliví rozhodčí – dva
Jirkové, Karel a další – rozepsali do „pavouka“ a pokračovalo
se. Finálový boj se na závěr rozhořel mezi Robinem a Michalem.
Posledním hodem urval vítězství pro sebe jedenáctiletý Michal.
To bylo juchání!
Kdo však byl vítězem, kdo poraženým, se nedalo poznat, poněvadž spoustu cen, vzorně připravených Jaruškou Sonntagovou, obdrželi všichni zúčastnění.
Všem, kteří se na přípravě a průběhu turnaje podíleli, moc
a moc děkujeme a těšíme se na 4. ročník.
Za všechny malé i velké z Dětského domova Uherský Ostroh
zapsala a zdokumentovala
Mgr. Jana Frühaufová, řed DD UO
11
OSTROŽSKÉ LISTY
KDYŽ ALKOHOL, TAK JENOM PŘES BRÝLE…
Dne 10. 10. 2012 v odpoledních hodinách na hřišti Dětského domova v Uherském Ostrohu proběhla zajímavá akce.
V rámci programu prevence sociálně patologických jevů bylo připraveno překvapení.
Za spolupráce koordinátora BESIPu Zlínského kraje pana Patíka a vychovatelů DD
Uherský Ostroh si mohli děti vyzkoušet, jak
je nepříjemné být pod vlivem návykové látky – alkoholu.
Po úvodním poučení a představení „cesty z hos…y domů“ byla vytvořena překážková dráha z kuželů a jiných pomůcek.
Na této cestě si všichni mohli vyzkoušet
brýle, které simulovaly 0,5 promile alkoholu, 1 promile a více než 1,5 promile.
Největší zájem byl samozřejmě o ty nejsilnější. Mnohým se podařilo jít doslova do
kolen a kužely létaly všemi směry. Zájem
o vyzkoušení byl veliký, někteří vyzkoušeli
všechny stupně brýlí.
Protože mezi dětmi jsou i takoví, co mají
skutečné zkušenosti se skutečným alkoholem, jsou zajímavé jejich postřehy. Např.:
„Pocit s brýlemi byl
mnohem lepší, protože jsem se necítil
tak blbě, jako s alkoholem v krvi,“ uvedl
jeden, který má tyto
zkušenosti. U dalšího reakce byla taky
zajímavá: „Dnešní
akce se mi líbila,
protože byla dobrým
oživením dne. Rád
bych přivítal další podobné akce“. Jedna
z holek se přidala:
„Dnešní den se mi
moc líbil. Nejlepší
a nejsměšnější bylo
vidět ostatní děti
z DD jako pod vlivem alkoholu“. Z uvedených reakcí je vidět, že děti berou tyto akce
jako příjemné zpestření dne a vůbec nevidí
negativní vliv alkoholu na lidský organizmus.
Už teď se všichni těšíme na další společnou akci. A nezbývá než poděkovat panu
Patíkovi za jeho vstřícnost a ochotu při organizování těchto poučných akcí. Děkujeme.
Mgr. Jozef Mojžiš,
vychovatel DD
SLOVÁCKÝ BĚH
V UHERSKÉM HRADIŠTI
ZÁZRAČNÁ VRBA
Z UHERSKÉHO OSTROHU
V neděli 14. října 2012 byl v Uherském Hradišti uspořádán
již 55. ročník Slováckého běhu, kterého se účastní běžci
všech věkových kategorií.
Děti z Dětského domova Uherský Ostroh se Slováckého
běhu účastní pravidelně, proto jsme se vydali sportovně naladěni i letos.
Po příchodu na Masarykovo náměstí jsme děti zapsali do
jednotlivých věkových kategorií. A pak už především mladší
děti čekaly na starty svých kategorií. Děti, které běhaly, do
toho daly všechny síly a hlavně se všem podařilo doběhnout
do cíle za hlasitého povzbuzování svých starších kamarádů
z DD. Našim nejúspěšnějším běžcem byl devítiletý Martin
Jurča, který si ve své kategorii minižáci doběhl pro krásné
2. místo.
Oceněni jsme však byli nakonec všichni. Získali jsme fotbalový míč pro náš dětský domov za třetí nejpočetnější skupinu Slováckého běhu.
Závěrečným během byl oblíbený nesoutěžní Všelidový
běh ulicemi Uherského Hradiště, kterého jsme se zúčastnili
skoro všichni. Udýchaní jsme vběhli do cíle a za odměnu
jsme dostali na památku tričko, které nám bude připomínat
běžeckou neděli.
Po losování tomboly si některé děti přivezly domů i nějaký
malý dárek.
Sportovní neděle se za svitu podzimního sluníčka vydařila
a budeme se opět těšit na příští 56. ročník.
Nejmladší děti z Dětského domova Uherský Ostroh se zapojily letos
v červnu do výtvarné soutěže s názvem STROM. Tuto soutěž pořádal
Dům dětí a mládeže Uherský Brod ve spolupráci s Českou zbrojovkou
a. s. v Uherském Brodě.
Bc. Sylvie Zálešáková, vychovatelka DD
12
Výtvarná technika byla libovolná a ztvárnění stromu bylo tak na fantazii dětí. Naše děti vytvořily „Zázračnou vrbu“. Děti tuto vrbu vytvořily z barevných kuliček z krepového papíru, které přilepily na barevný podklad
s kytičkami a motýlky. Celá společná práce dětí je veselá, protože hýří
pestrými barvami a upoutá na první pohled.
Byli jsme moc rádi, že práce našich dětí byla vybrána mezi nejlepší
a „Zázračná vrba“ byla reprodukována na zeď kolem České zbrojovky
v Uherském Brodě, kde bude dělat spolu s ostatními stromy radost lidem, jdoucím ať už na autobus nebo do práce.
Ve středu 3. 10. 2012 jsem se
zúčastnili slavnostního zahájení
této „výstavy na zdi“ přímo u České zbrojovky a. s. v Uherském
Brodě a od představitelů DDM
i České zbrojovky děti dostaly
společenskou hru, občerstvení
a hlavně pochvalu a poděkování
za jejich práci. Děti si prohlédly
i ostatní stromy, které se jim líbily
a načerpaly z nich inspiraci pro
další tvoření.
Bc. Sylvie Zálešáková
vychovatelka DD
www.uhostroh.cz
Základní škola
ŘÍJEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
První říjnový týden na Základní škole
v Uherském Ostrohu se nesl ve znamení pořádání „velkých“ akcí. Nejprve
jsme se ve středu 3. října stali po dvacáté organizátory okresního kola v přespolním běhu, poté následovaly v pátek
5. října a v sobotu 6. října oslavy 120.
výročí otevření Základní školy v Uherském Ostrohu.
Okresního kola v přespolním běhu se
letos zúčastnilo v 6 kategoriích celkem
207 žáků a žákyň z 8 základních škol
a z 5 středních škol. Naše okresní kolo
přespolního běhu mělo výbornou úroveň a vítězové jednotlivých kategorií opět
postupovali do krajského kola v Bystřici
pod Hostýnem.
Všem závodníkům patří poděkování za
účast, našim žákům za vzornou reprezen-
taci naší ZŠ (všichni naši nejúspěšnější
závodníci v jednotlivých kategoriích byly
odměněni sladkými odměnami).
Poděkování patří také všem organizátorům ze ZŠ Uh. Ostroh a DDM Pastelka Uh. Ostroh a Fotbalovému klubu Uh.
Ostroh za pronájem prostorů areálu Na
Zámecké.
Mgr. Petr Bělohrad, ředitel ZŠ
OSLAVY 120. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM OSTROHU
Oslavy 120. výročí otevření Základní
školy v Uherském Ostrohu byly sice situovány jen do 2 dnů (pátek 5. října a sobota 6. října), ale vlastní přípravy se konaly
minimálně 2 měsíce (červen + září). Bylo
totiž nutné vše naplánovat a zajistit organizačně (včetně ubytování a stravování
hostů, přípravy programu na slavnostní
akademii, výroby dárečků pro hosty, výzdoby školy apod.).
V pátek se nejprve uskutečnil sportovní
den za účasti žáků ZŠ Uh. Ostroh a družební školy Trenčianska Teplá ve sportovním areálu ZŠ Uh. Ostroh. Do soutěží
se zapojili všichni žáci ze Slovenska (celkem jich přijelo 45 se svým 5-ti členným
pedagogickým doprovodem) a z naší ZŠ
vybraní žáci 5. – 9. tříd. Ti mladší měli nachystané zábavné soutěže jednotlivců, ti
starší soutěže jednotlivců v atletice a kolektivní soutěže ve florbalu a malé kopané.
Odpoledne se hosté ze ZŠ Trenčianska
Teplá zúčastnili prohlídky ostrožského
zámku (poděkování patří pí Věře Hendrychové za seznámení s historií Uh. Ostro-
hu), všichni potom slavnostní akademie
žáků ZŠ Uh. Ostroh se zapojením žáků,
kteří navštěvují další školská zařízení v Uh.
Ostrohu, tj. DDM Pastelka, Dětský domov
Uh. Ostroh a ZUŠ Uh. Ostroh (na nádvoří
ostrožského zámku) a večerní diskotéky
(v tělocvičně ZŠ Uh. Ostroh), pozvaní hosté (kromě hostů ze Slovenska i bývalí pracovníci školy, zástupci zřizovatele, zástupci
dalších školských zařízení v Uh. Ostrohu,
zástupci
nejbližších
základních škol apod.)
slavnostního posezení
ve školní jídelně ZŠ Uh.
Ostroh.
V sobotu proběhl
Den otevřených dveří
na ZŠ Uh. Ostroh, při
němž měli přítomní
možnost prohlédnout
si vyzdobené prostory
školy (včetně připravených výstav - stolování,
paličkování, debrujáři
apod.), vyzkoušet si
prakticky pokusy de-
brujárů apod.
Troufnu si tvrdit, že se oslavy vydařily
i díky pěknému počasí. O „mokré“ variantě jsme raději ani nepřemýšleli. Poděkování patří všem, kteří se zapojili jakýmkoliv
způsobem při organizaci akce, přípravě
programu, zapůjčení majetku, všem, kterým na ostrožské škole záleží.
Mgr. Petr Bělohrad, ředitel ZŠ
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Ha
,
aló, hlásí s
h
,
e
ló
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Drakiáda
Vítr nefoukal, a tak se v mateřské škole
soutěžilo a jezdilo na koních.
Dne 11. 10. 2012 proběhla na zahradě
MŠ již tradiční DRAKIÁDA. Bylo krásné
slunečné odpoledne. Vítr nám sice nefoukal, ale zato sluníčko svítilo jako v létě.
Maminky a babičky napekly spoustu sladkých dobrot, na kterých si pochutnávali
všichni. Pro děti byly připraveny tři dračí
úkoly – malování draka na chodníku, dračí
sběr šišek a dračí vejce. Po splnění všech
úkolů měly děti možnost se projet v kočáře
taženém koňmi. Další koníček je vozil po
školkové zahradě. Pan Kašpárek nám zapálil táborák a po zahradě zavoněla vůně
opékaných špekáčků. Děti se smály, snažily se vytáhnout draky co nejvýš k oblakům
a všem nám bylo moc dobře.
Velké poděkování patří všem rodičům,
kteří si dali tu práci a napekli tak úžasné
dobroty. A také velké poděkování patří
panu Hurhotovi, který nám umožnil velký
zážitek při jízdě na jeho koních.
Mgr. Veronika Trávníčková
JEDE, JEDE MAŠINKA, JMENUJE SE STEELINKA….
V pátek 21. září se naše školka vydala
na výlet autobusem na netradiční a bezpochyby zajímavou exkurzi do areálu firmy KOVOSTEEL, s. r. o. ve Starém Městě.
A jaká překvapení tam na nás čekala?
Nejprve jsme si v nově zrekonstruovaném školicím středisku v kongresovém
centru vyslechli velmi poutavý výukový
program pro MŠ „Jak rosnička zachránila louku“. Poté jsme se všichni projeli
místním silničním vláčkem Steelinka po
celém areálu firmy. Děti byly vskutku nadšené, protože na vlastní oči viděly, jaké
druhy odpadů existují, jaké odpady vznikají v domácnostech, kam putují a jak
s nimi správně naložit. Steelinka si nás
všechny prostě získala. Její dva uzavřené
vagónky najednou uvezly všech 40 dětí
i paní učitelky. Díky ozvučení a mikrofonu
ve vagóncích jsme vyslechli působivý výklad paní průvodkyně, která se o nás po
celou dobu společného dopoledne pečlivě starala. Nezapomenutelným zážitkem
14
je pro všechny návštěvníky areálu KOVOZOO, což je výstava zvířátek z kovového
a plastového odpadu. Pokud se chcete
podívat, jak vypadá kovová opice, hroch,
žirafa, krokodýl, tučňáci a jiná zvířátka,
určitě musíte do areálu
Kovosteelu zavítat také.
Zajisté nebudete moct
vynechat bludiště postavené z mohutných
dřevěných kůlů, které
se našim dětem moc líbilo. Samozřejmě jsme
si museli poctivě vyjít
všechny schody nahoru na maják Šrotík,
který svou červenobílou barvou láká své
návštěvníky již z dálky.
Velké zážitky a pocit
dobrodružství též děti
zažily na dřevěné pirátské lodi Naděje, jejíž
vysoké stožáry ční hned vedle majáku.
Za zpěvu vláčkové písničky Jede, jede
mašinka, jmenuje se Steelinka jsme se
naplněni dojmy vraceli zpět do školky.
Mgr. Miluše Vosáhlová
www.uhostroh.cz
ŠKOLKA NA MÓDNÍM MOLU
Mateřská škola na Sídlišti opět vystupovala na módní přehlídce.
27. září 2012 jsme byli přizváni na Módní přehlídku návrhářky Marie Zelené. Přehlídka probíhala ve Zlíně v hotelu Baltaci
ve dvou programech – v 17:00 a v 20:00
hod. Děti z naší Mateřské školy na Sídlišti
vystoupily v pásmu Mravenečci a andílci
pod vedením paní učitelky Svatavy Blahové a paní ředitelky Světly Mitáčkové. Jolanka Klaudová si vyzkoušela roli modelky
a předvedla šaty pro družičku. Jolance šaty
velmi slušely a moc hezky se jí vystoupení
povedlo. Všechny děti sklidily za vystoupení velký úspěch a potlesk.
Příjemným setkáním bylo pro nás
všechny setkání s Eliškou Bučkovou. Byl
to slavnostní a neobyčejný den.
Děkuji všem rodičům za ochotu a spolupráci!
Mgr. Světla Mitáčková
VÝLET
Výlet na salaš Travičnou se stal pro Mateřskou školu Uherský Ostroh na
Sídlišti již tradicí.
Každoročně pořádáme první výlet na salaš Travičnou u Tvarožné Lhoty.
Tento výlet zvládnou i ty naše nejmenší děti, a proto i letos jsme vyjeli 10.
10. 2012 na výlet za domácími a hospodářskými zvířaty. Z tohoto krásného
říjnového dne jsme si odnesli poznatky o zvířatech, o bydlení a práci lidí
našich praprapředků. Poznali i nepoznali jsme stroje a nástroje, které jim
pomáhaly k živobytí, třeba takový fukar, stroj na stáčení medu a mnoho
dalších zajímavých nástrojů. Mimo těchto poznatků jsme si odnesli i krásné zážitky.
Mgr. Světla Mitáčková
Milé babičky a dědečkové, zveme vás do naší Mateřské školy Uherský
Ostroh, Sídliště na návštěvu za vašimi vnuky dne 20. 11. 2012 v 16:00 hod.
Děti si pro vás připravily představení a malé pohoštění.
HODOVÁ POEZIE
VE FOTOGRAFII
Letošní hody v Uherském Ostrohu byly v několika směrech výjimečné. Pohledem zúčastněného hodaře, který vše s obdivem sledoval
z chodníku, byly určitě organizačně velmi dobře
připravené. Počasí přálo a sluníčko se usmívalo
na snad historicky největší počet krojovaných
účastníků. Výjimečný byl letos i počet všudypřítomných fotografů a kameramanů. Do redakce
OL přišlo mnoho krásných a zajímavých fotografií. Bylo by možná zajímavé uspořádat výstavu z těch nejlepších nejen z hodů letošních,
ale i z těch minulých. Z většiny hodových fotek
na nás zapůsobí kouzlo této tradice spojené
s nádherným prostředím historické části Ostrohu. Snímek Marka Příleského o tom nejlépe
vypovídá.
VŠ
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Kultura
v Uherském Ostrohu
OSTROŽSKÉ HODY S PRÁVEM
Ostrožské
zvaní na hody
Lukáš Pšurný a Martina Frolková s neteří
a synovcem
„Tak muziko, pojďme na to!“ Touto větou
kapelník DH Blatnička, která nás celou
dobu provázela, začal naše tradiční Zvaní
na hody. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám své dveře otevřeli, s úsměvem nás
přivítali, dobré vínko ochutnali a do kasičky přispěli. Můj dík patří také všem, jež se
letošního zvaní zúčastnili, především těm
nejmenším – Elišce a Bohouškovi Tomaňovým, kteří v doprovodu své babičky paní
Frolkové s námi zvládli pozvat téměř celý
Uherský Ostroh.
Doufám, že další rok se nám stejně vydaří
jako ten letošní a budeme moci v našich
řadách přivítat další děvčata i chlapce.
Lucie Pšurná
Iva Pšurná a Filip Zajíček
Ohlédnutí za letošními hody
Prázdné demižonky od vína ještě ani nevyschly a už se píše článek o proběhnutých
hodech do listopadových Ostrožských listů. Letošní mája, ač byla z ONV, měla rodný list v ostrožském Singuláru. Když Pavel
Jurčeka svolával Ostrožany na pomoc ke
stavění a říkal, že míváme nejrychleji postavenou máju od Břeclavi až po Vsetín, tak
netušil, že budeme zřejmě atakovat absolutní rekord stavění. Kdo si stavění chtěl
natočit a nebyl připravený, tak měl pech.
Z pozice ležné do postavení neuběhla
ani půlminuta. Do dalších let zkusíme zapracovat i na zlepšení utahování šroubů,
abychom to podle vzoru Pavla Lišky zvládli
pod pětačtyřicet vteřin. Jako chasa musíme poděkovat všem, kteří připojili ruce
k dílu a pomohli tak ke skvělému času. Při
tradičním tancování pod májů se představila postupně hodová chasa, děti ze školky
ze Sídliště a nakonec děvčice z Oskoruší.
K tanci, poslechu a hlavně zábavě hrála
cimbálová muzika Mladí Burčáci až do
opravdu pozdních nočních hodin.
Při sobotním řazení Pod lipama bylo neuvěřitelně krásně stejně jako po celou dobu
průvodu. Jak je známo, s krásným počasím
16
se do průvodu vydává víc a víc lidí. A letos slavnostní hodové mši se sešli ve velkém
nám odhadem nechybělo mnoho do po- počtu.
koření magické stovky. Z „Podlip“ jsme šli Nyní nezbývá nic jiného než poděkovat
okolo Sedmi statečných k letošnímu stár- všem, kteří se jakýmkoliv způsobem pokovi Martinu Čechovi, pak okolo bývalého díleli na přípravě letošních hodů, zejména
kina k Míši Molkové a na závěr na zámek rodičům stárků za jejich nezištnou ochotu
k potvrzení hodového práva, kde jsme pomoci, lidem z městského úřaduza zajišzatančili mazurkové hodové vystoupení. tění veškerého zázemí a sponzorům.
Večer jsme se pak sešli na sokolovně, kde
Hodová chasa
nám do tance hrála stejně jako v průvodu
dechová
hudba
Blatnička
a ostrožská big
beatová kapela
Čmeláci. Právo
neukradli, bitka
nebyla, tombolu
pomáhal
rozdávat Jan Tuna
a hala se zamykala až brzo nad
ránem.
V neděli pak byla
mlha jako mléko.
Ale i přesto se
krojovaní po cestě neztratili a na Místostarostka Jiřina Galušková s Jiřím Jurčekou
www.uhostroh.cz
Memento mori zavítalo do Tyrolska
Není žádnou novinkou, že šermířská a divadelní společnost
Memento mori z Uherského Ostrohu často reprezentuje naše
město i za hranicemi České republiky.
V letošním roce jsme jsme mimo jiné zahraniční akce poprvé
účinkovali v Tyrolských Alpách v horském městečku Ladis.
Městečko se nachází ve výšce 1180 metrů nad mořem daleko za Insbruckem v oblasti velice vyhledávané turisty a lyžaři.
Pořadatel nás pozval na tradiční místní historické slavnosti. Je
pravda, že tak vysoko jsme nikdy nešermovali, ale nadmořská
výška nám nevadila. Naopak. Bylo tam nádherně. Ladis je popr-
vé zmiňováno počátkem třináctého století a nad jezerem uprostřed
města stojí starý hrad, připomínka dávných dob. A jako milovníci
technické architektury jsme si cestou navíc vychutnali průjezd sedmikilometrovým tunelem.
Pravým utrpením byla ale cesta samotná. Ladis je totiž 770 kilometrů daleko a cesta v mikrobusu s vozíkem trvala bezmála dvanáct hodin.
Potom následovalo šest vystoupení a rychle zase domů. Byla
totiž neděle a my jsme neměli dost času...
Pavel Jurčeka,
ŠDS Memento mori
Inspirace folklorem rozjasnila zámeckou galerii
Ve středu 3. října se v zámecké galerii otevřela nová výstava pod názvem Inspirace
folklorem. Měsíc, který je v Uherském
Ostrohu věnován hodům, byl tak uveden
stylově. Programem brilantně provázela
muzika ZUŠ z Hluku a o další vtipné a krojované vystoupení se postaraly děti z MŠ
Sídliště. Starostka Hana Příleská výstavu
zahájila a Miroslav Potyka z Klubu kultury
v Uherském Hradišti přednesl hlavní odborné slovo o obou vystavujících výtvarnících Františku Pavlicovi a Jaroslavu Strnadovi.
Muzika pod nohy
Tak zněl podtitul letošního ročníku Festivalu
hudebních nástrojů lidových muzik, jehož závěrečný program proběhl
tradičně v neděli 7. října
na zámku v Uherském
Ostrohu. Letos pro nás
Klub kultury Uherské
Hradiště a odbor kultury v Uherském Ostrohu
připravily několik zajímavých vystoupení. Ze
Slovenské republiky se
představil soubor Zamutovčan, který předvedl
nejen několik nádherných lidových tanců
doprovázených smyčcovou muzikou, ale
také výborného fujaristu, jenž rozparádil
všechny diváky. Z nedaleké Nivnice přijel
dětský folkórní soubor Nivnička a báječné
zakončení připravily děti ze Strážnické folkorní dílny. Třicet muzikantů ze tří cimbá-
lových muzik se dalo během dílny dohromady a připravilo pestrý a vtipný program.
Bylo na co se dívat i co poslouchat a kdo
nepřišel, přišel o moc. Koncertní sál byl
nadupaný k prasknutí a mezi diváky i vystupujícími vládlo společné nadšení pro
folkorní tradici.
hel
17
OSTROŽSKÉ LISTY
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Elektro-šicí stroje Frolka ve spolupráci s Městem UHERSKÝ OSTROH
pořádá již tradiční podzimní prodejní
Letos poprvé si na první adventní neděli 2. prosince na zámeckém nádvoří společně rozsvítíme vánoční strom. Zazpíváme koledy, zhlédneme vystoupení dětí ze všech škol, školek a dalších
institucí v Uherském Ostrohu a samozřejmě poohlédneme se po
nějaké té drobnosti od Ježíška na malém jarmarku, který bude
pro všechny nachystán. Sváteční odpoledne bude pokračovat
v zámecké galerii, kde bude připravena výstava Andělé nad Ostrohem. Známí andělé malířky Zory Moulisové budou doplněni
o další nebeské bytosti ztvárněné Ostrožany a spřátelenými výtvarníky. Závěr celé akce proběhne v tanečním sále, kde si s námi
Zora Moulisová bude povídat o andělech v období Vánoc.
Kdo má chuť nenechat se strhnout komerčními oslavami svátků,
ale strávit první advent s blízkými v příjemném prostředí, nechť
vede své kroky na zámek. Nebude litovat.
Andrea Helmichová
VÝSTAVU ŠICÍCH
A VYŠÍVACÍCH STROJŮ
patchworku a quiltingu+prodej vyšívaného zboží
v sobotu 10. 11. 2012 od 9.00 - 17.00
na zámku v Uherském Ostrohu v koncertním sále
Budou předvedeny stroje brother, zetina, JANOME, elna,Texi a vyšívací stroje brother,
bude probíhat výstava a prodej patchworku a quiltingu, prodej strojů a pomůcek
pro tuto techniku a poprvé prodej vyšívaného zboží - trička, mikiny, bryndáky, krajky,
čepice, polštáře ad.
Rádi se s vámi potkáme, přijeďte si vyzkoušet stroje.
Vstup zdarma
Více na: www.elektro-sicistroje.cz
Mezi účastníky budeme po vyplnění kuponu losovat výherce titanových nůžek.
Knihovna
Informace z knihovny
Městská knihovna připravuje na listopad velkoplošnou výstavu se zajímavým názvem
Dějiny udatného českého národa
Autorkou výstavy je úspěšná česká ilustrátorka
Lucie Seifertová
Expozice vychází z autorčiny stejnojmenné knihy, která se dostala mezi
bestsellery a získala také řadu ocenění (Magnesia litera za nejlepší dětskou
knihu roku 2003, Zlatá stuha za nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež,
Zlatá pečať za nejlepší polygrafický počin).
Součástí výstavy bude prodej knih Lucie Seifertové.
Zahájení výstavy: neděle 4. 11.
- vernisáž v 15.00 hodin v zámecké galerii
Ukončení výstavy: středa 28. 11.
Vstupné: 20 Kč
18
www.uhostroh.cz
Z vašich
dopisů
VZPOMÍNKA
Pane, u Tvé brány klepal člověk,
snad naše volání bylo vyslyšeno.
Od té doby uplynul roku věk,
snad bylo mu nebeské brány otevřeno.
Onen člověk sázel čisté tóny do Zahrady Moravy,
v Měšťanské hospůdce rád dal si vínko z pohárku.
Pěsničky, ty pak letěly do široké roviny,
aby roztancovaly tam Falešnú frajárku.
Doba, kdy jsem s panem Slávkem sedával u pohárku červeného, je nenávratně pryč. Vzpomínky však zůstávají. Při našem
setkání se občas ozvalo: ,,Víš chlapče, Smíša není žádné hogo
fogo.“ Dnes si uvědomuji, že pro tohoto hudebního velikána lidové hudby byla příznačná jedna krásná lidská vlastnost. Ano,
byla to nepochybně skromnost.
Písničky pana Slávka se zpívají a mnohé z nich mají velkou
Domovem bylo mu městečko,
kde stojí Ten ostrožský zámek,
rád toulal se tam, Za tichú Moravú.
Vyhledával ho nejeden hudební spolek,
aby napsal mu, pěsničku pěknú.
Poznali jste, přátelé, o kterého člověka kráčí? Snad je málo
lidí, kteří by neznali pana Slávka Smišovského. Dnes už se
můžeme jen tiše poklonit jeho památce na ostrožském hřbitově. Na pomníku je zlatý houslový klíč, který symbolizuje svět
hudby. Právě svět hudby, jak sám říkával, mu byl velkým kamarádem po celý život. Je to neuvěřitelné, jak jenom ten čas
letí. Letos, právě v měsíci listopadu, je tomu již rok, co jsme
pana Slávka vyprovodili na jeho poslední cestě.
Někteří z vás si jistě dobře vzpomenou na pana Slávka
jako na učitele českého jazyka a hudební výchovy. Jiným se
zase vybaví vítání občánků do života, kde zněl jeho hudební
doprovod a zpěv jeho paní Věry. Většina lidí jej však má zaznamenaného jako hudebního skladatele lidových písní.
šanci na přežití pro další pokolení. Možná že se někdy i dočkáme knihy o tomto významném ostrožském občanu, která
ponese název – To byl Slávek Smišovský.
Vzpomeňme, přátelé, na pana Slávka. Snad ta nejlepší
vzpomínka na něho bude ta hudební. Tak já tedy začnu: ,,Za
tichú Moravú, drobný kvítek rozkvétá, s tú hlavú bolavú, já tam
chodím za léta …“
Vladimír Procházka
PŘÍBĚH PRO POHLAZENÍ DUŠE
Hvězdice
Zuřila strašná bouře. Ledové ostří větru se zařezávalo do
vodní hladiny a zvedalo ji do obrovských vln bijících do pobřeží jako beranidla, které při návratu rozrývaly a obracely mořské
dno jako obří pluhy. Vodní proud strhával malá zvířátka, která
žila při dně, korýše a plže, a vyhazoval je desítky metrů na břeh.
Bouře skončila stejně rychle, jako začala.
Hladina moře se zklidnila a ustoupila o několik metrů. Pobřeží zůstalo pokryté blátem, ve
kterém se zmítaly a umíraly tisícovky hvězdic.
Bylo jich tolik, že pláž jimi zrůžověla.
Ten zvláštní jev vzbudil pozornost mnoha
lidí. Přijely i televizní štáby, aby o podivném
úkazu natočily reportáž.
Mořské hvězdice se téměř přestaly pohybovat. Pozvolna
hynuly.
Mezi lidmi byl také jeden chlapec, který přišel s tatínkem.
Smutně se na hvězdice díval. Všichni je jen pozorovali a nikdo
nic neudlělal. Náhle se chlapec tatínkovi vytrhl z ruky, zul si
boty a ponožky a rozběhl se na pláž. Sklonil se, nabral do ručiček tři malé hvězdice a běžel je hodit do vody. Pak se vrátil
a celou akci opakoval.
Z betonového chodníku na něj zvolal nějaký muž:
„Co to děláš, chlapče?“
„Házím ty hvězdice zpátky. Jinak tu na břehu všechny pomřou,“ odpověděl chlapec
v běhu.
„Ale vždyť jich je tu tisíce! Stejně je všechny
nestačíš zachránit“, zavolal na něj muž. „A stejné je to i všude kolem, na tom nic nezměníš!“
Chlapec se usmál. Vzal do ruky další hvězdici a hodil ji do vody se slovy: „Ale pro tuhle
jsem to změnil!“
Ten muž chvíli mlčel, pak se sehnul, zul se
a slezl dolů na břeh. Začal sbírat hvězdice a házet je zpátky do
vody. Za chvilku se k nim přidala dvě děvčata a už byli čtyři. Po
chvíli bylo na pláži padesát lidí, pak sto, dvě stě, tisíc. A nakonec byly zachráněny všechny hvězdice.
Zdroj internet
19
OSTROŽSKÉ LISTY
Pro motoristy
Zimní pneumatiky
Letošní přezouvání obohatí proti jiným rokům jedna zvláštnost.
Pneumatiky budou od prvního listopadu povinně štítkovány podobně jako u bílé techniky. Nařízení Evropské unie, které štítkování zavádí, by možná mohlo poplést hlavu spotřebitelům. Výrobci a především prodejci jsou prý ale připraveni vše vysvětlit,
a to v obchodech i e-shopech. Zásoby údajně mají dostatečné,
takže nedostatek nehrozí. Štítkování se soustřeďuje na tři kategorie: valivý odpor, přilnavost za mokra a hlučnost. Čím lepší je
plnění jednotlivé požadované vlastnosti pneumatiky, tím výše
v abecedě. A naopak. Aby to nebylo jednoduché, nižší valivý
odpor znamená nižší přilnavost na vozovce za mokra. Ostatně
výrobci rovnou říkají, že nelze vyrobit pneumatiku se samými
áčky. Zimní pláště určitě všechna mít nebudou, pokud nějaká
vůbec. Jejich vlastnosti nejvyšším kategoriím nemohou odpovídat už z principu. Někteří výrobci, hlavně nejlevnější pneu, se
totiž mohou soustředit právě jen na tři kategorie ze štítků. Takže
pozor! Samá áčka jsou podezřelá. Ostatně stejně nejvíc záleží na
prioritách zákazníka. Musí mít jasno, zda jej více zajímá spotřeba,
tedy chce mít co nejnižší valivý odpor, nebo mu nejvíce záleží na
bezpečnosti jízdy, tedy přilnavosti na vodě. Důležitých kategorií,
které toho o pneumatice hodně řeknou, je totiž několik desítek.
Patří mezi ně třeba údaj o proběhu, který uvádí množství kilometrů, jež lze na pláště při normálním používání najet. Nebo jak
stabilní jsou pneumatiky v zatáčkách a podobně. Znají také zemi
původu produktu. Platí pouze, že kupovat se vyplatí tam, kde vše
jasně a srozumitelně objasní. Určitě je lepší nespěchat a projít si
několik obchodů, zkusit i internet. Orientovat se však jen podle
ceny není úplně dobrý nápad, nejlevnější určitě neznamená nejbezpečnější ani nejúspornější.
Valivý odpor = veličina, která ukazuje ztráty na dotykové ploše
pneumatiky s vozovkou. Platí přímá úměra mezi valivým odporem a spotřebou. Čím vyšší valivý odpor, tím vyšší spotřeba. Na
štítku pak A znamená nejnižší a D vyšší valivý odpor, a tedy i vyšší
spotřebu paliva.
Přilnavost na mokru = ukazatel, jež říkajá, jak dlouhou brzdnou
dráhu auto „klouže“, než úplně zastaví. Čím výše v abecedě, tím
kratší brzdná dráha. Platí tedy, že B má kratší brzdnou dráhu než
E, ale delší než A.
Vnější hlučnost = hodnota udává míru hluku, kterou pneu vydávají při jízdě. Je to důležité hygienické kritérium zejména z hlediska ochrany obyvatel zástavby při frekventovaných komunikacích.
Čím vyšší písmeno v abecedě, tím nižší hlučnost. Béčko je tedy
méně než céčko. Optimální rozmezí je 68 až 70 dB.
A jaké máme možnosti, pokud zimní pneumatiky narazí na uklouzaném ledu či sněhu na své limity? Tradiční a nejlacinější způsob,
jak vytáhnout auto ze závějí, je nasadit na pneumatiky sněhové
řetězy. Cena startuje v obchoďácích už na třech stovkách korun,
za které ovšem dostanete výrobek vhodný maximálně pro pocit
pochybné jistoty v kufru auta nebo jednorázové vytažení ze závějí. Na dlouhé projížďky vhodné nejsou, protože pryžové či plastové napínáky a háčky zpuchří. Ale třeba pro delší jízdu na horských
serpentinách několikrát za sezónu už bychom si připlatili za značkové od 750 korun. Jasnou volbou pro všechny motoristy, kteří
vyrážejí na hory každý víkend, jsou plastové pavouky. Před sezónou se nainstalují na šrouby kol adaptéry a v případě, že budete
potřebovat vyprostit ze závěje, jednoduše nacvaknete do držáku
20
plastová ramena. Nevýhodou ovšem je vyšší cena a omezená
nabídka rozměrů, zaměřená spíše na luxusnější auta. V praxi se
proto příliš neprodávají a postupně z nabídky obchodníků mizí.
Další možností jsou kombinované řetězy. V principu jde vlastně
také o pavouka, vylepšeného klasickým článkovým řetězem pro
zlepšení záběrových vlastností. Největší výhoda jednoduchého
systému je totiž v hlubokém sněhu. Jejich velikou předností je, že
na rozdíl od celoplastových pavouků k nim ani není potřeba nevzhledný celosezónní adaptér, ale přichytíte je přímo na šrouby
kol. Jednou z možností, jak v zimně méně klouzat, je použít návleky. Ať už jde o pruhy textilu nebo cosi připomínající ze všeho
nejvíc zmuchlanou síťovku, mají řadu výhod. Zaprvé představují
jedinou volbu pro vozidla, u nichž úzká mezera mezi pneumatikou a výřezem v blatníku neumožňují použít klasické řetězy. Také
s nimi můžete bez obav z poškození silnice, a tedy pokuty překonávat i asfaltové vložky mezi zasněženými úseky. Jejich dalšími
výhodami jsou jízda bez otřesů, mizivá hmotnost v kufru auta
a nenáročnost na prostor ve srovnání s řetězy. Jenže z hlubokého
sněhu zapadlé auto nevytáhnou. To dokážou jen řetězy. Hodí se
spíše na ledovku a ujetý sníh, kde vykazují při jemné práci s plynem lepší účinnost. Ceny se pohybují okolo 2000 korun. Poslední
možností jsou tekuté řetězy ve spreji. Rychlá a univerzální možnost, jak pomoci zlepšit záběrové schopnosti pneumatiky. Aplikuje se na čisté pláště v tenké a souvislé vrstvě ze vzdálenosti 20
cm. Pak se radí několik minut vyčkat, aby vrstva přípravku k obutí
dobře přilnula a poté se zvolna rozjet. Při prudkém rozjezdu se
nanesená vrstva z pneumatik strhne. V praxi nejlépe poslouží na
uklouzaném ledu a na omezenou vzdálenost.
Jaroslav Lunda
www.uhostroh.cz
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
Z TJ Lokomotiva
V areálu TJ Lokomotiva se koncem měsíce září započalo
s plánovanou přístavbou sociálních zařízení, které výrazně
ovlivní kvalitu služeb poskytovaných našim návštěvníkům.
Termín dokončení akce je sice až ve druhé polovině prosince, ale bereme výstavbu jako velký přínos pro všechny členy TJ
i ostatní návštěvníky nejen sportovních, ale i kulturních akcí.
S přístavbou byla provedena změna v režimu vstupu do haly, a tak
se od 15. října vstupuje do všech
prostor areálu hlavním vchodem do
sokolovny. V malém sále byl položen krycí povrch, aby nedocházelo
k poškozování nových parket a návštěvníci tak vchází do haly přes
malý sál. Po hodech se také omezil
vstup na stávající toalety, které jsou
dotčeny touto akcí a návštěvníci
tak budou využívat toalet v přízemí
sokolovny. Věříme, že toto drobné
omezení provozu bude korunováno
novým a moderním sociálním zařízením pro naše návštěvníky.
Jak již bylo avizováno, proběhne výměna osvětlení v hale.
Stávající světla jsou v provozu již přes dvacet let a je na čase je
vyměnit za nová, úspornější a také kvalitnější tělesa, která přinesou našim návštěvníkům více světla a lepší sportovní vyžití.
S tím bude zřejmě nutné omezení
provozu v hale na dobu nezbytně
nutnou, která by neměla přesáhnout jeden týden.
Ostrožské hody se letos konaly
v obou sálech, stejně jako se konají v posledním období plesy ZŠ.
Doufáme, že to s sebou přinese
nejen více prostoru, ale i lepší zázemí pro občerstvení a lepší poslech
hudby a prostor pro besedu dále
od hluku.
Vedení TJ Lokomotiva a správa
sport. haly se omlouvá návštěvníkům za drobná omezení či výpadky
v provozu, ale všechna naše snaha
společně s městem a Zlínským krajem i ostatními zainteresovanými se ubírá směrem ke zkvalitnění našich služeb ve prospěch
všech.
B. Janda, správce VSH
Dětský den s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Uherský Ostroh uspořádal 28. 9.
2012 Dětský den. Hasiči připravili u ostrožského splavu pro
děti soutěže s hasičskou tématikou, táborák i občerstvení. Děti
si samy mohly vyzkoušet stříkání z proudnic, hašení slámy
i ovládání vodního děla. Diváci si mohli prohlédnout vystavenou
moderní hasičskou techniku a také čtyřicet let staré čerpadlo.
Tým ostrožských hasičů, vyškolený pro práci na vodě, předvedl
odpoledne ve studené podzimní vodě ukázku záchrany tonoucího. Přihlížející diváci zato odměnili snažení hasičů bouřlivým
potleskem. Rozzářené oči dětí a spokojené úsměvy diváků byly
hasičům největší odměnou za přípravu akce i strávený čas.
Pavel Jurčeka
SDH Uherský Ostroh
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
M a y ů v c u k r o v a r - 150 let od založení /dokončení/
Z minulého vyprávění již víme, že to byla počínající hospodářská krize a vážné ekonomické problémy, kdo ukončily v roce
1929 téměř sedmdesátiletou činnost bývalého Uherskoostrožského cukrovaru bratří Mayů v Uh. Ostrohu /Ungarisch-Ostraer
Zuckerfabrik der Gebrüder May in Ung.-Ostra/. Připomeňme si,
že po smrti bratří Abrahama a Hermanna Maye roku 1893 byly
všechny rodinné podniky Mayů vedeny jejich syny ve čtyřech komanditních společnostech – vedle výše zmíněného uherskoostrožského cukrovaru to byl Uherskohradišťský cukrovar A. May,
H. May a spol. v Uh. Hradišti, Uherskoostrožský válcový strojní
mlýn bratří Mayů v Uh. Ostrohu a Hejčínský cukrovar, lihovar
a drožďárna bratří Mayů v Hejčíně. V roce 1924 se tři komanditní společnosti /uherskohradišťský cukrovar, uherskoostrožský
cukrovar a uherskoostrožský válcový strojní mlýn/ spojily v jednu „Akciovou společnost Uherskoostrožského a Uherskohradišťského cukrovaru“, rovněž čtvrtá komanditní společnost byla
přeměněna na „Akciovou společnost Hejčínského cukrovaru
a drožďárny“. K témuž roku se uvádí celkem 13 společníků či
spoluvlastníků obou akciových společností – Leopold /ještě téhož roku zemřel/, Julius, dr. Bedřich, dr. Felix, ing. Heřman, František, dr. Robert, Albert, Lila, Františka, Bedřich, Isidor a Leopold
May. Pro úplnost dodejme, že oba uvedené cukrovarnické podniky se v roce 1937 staly součástí majetku Syndikátu řepařů se
sídlem v Brně.
Rodina Mayů se podstatnou měrou zasloužila o rozvoj průmyslu v našem městě, jejich prosperující podniky se staly na
dlouhá léta zdrojem pracovní příležitosti pro stovky místních
i přespolních dělníků, patří jí plným právem velký podíl na ekonomickém povznesení města.
Cukrovarnická společnost během let získala do svého majetku na Předměstí Uh. Ostroha celou řadu objektů. V 60. letech
19. století byla odkoupena pro skladiště cukru bývalá kontribučenská sýpka /za hřbitovem/. Po zrealizování stavby železniční tratě z Brna do Trenčanské Teplé na katastru Předměstí Uh.
Ostroha v roce 1886 odkoupil cukrovar několik pozemků podél
trati od železničního přejezdu na blatnické silnici směrem k nádraží a dal zde vystavět předměstským stavitelem Josefem Šutou řadu domů pro své zřízence a úředníky /dnes ul. Nádražní/.
Pro ně byly rovněž zřízeny byty v bývalé předměstské škole čp.
305 /dnes Dům nábytku u křižovatky/, když ji roku 1894 koupil kontrolor cukerní daně Josef Pleskot a po několika letech ji
prodal cukrovaru. Také bývalý panský nálev piva a vína hostinec
„Osmek“, který vystřídal koncem 19. století několik majitelů,
byl rovněž odkoupen cukrovarem. V důsledku rozrůstajícího se
Předměstí Uh. Ostroha a z podnětu majitelů cukrovaru si obec
vymohla k 1. září 1913 zřízení samostatného poštovního úřadu,
který po zrušení hostince /na krátkou dobu/ našel své umístění
právě v jeho budově. Do té doby majitelé cukrovaru přispívali
na provoz telegrafu a pošty městu Uh. Ostroh. Za hospodářské
krize byl k 31. prosinci 1932 předměstský poštovní úřad sloučen
s poštovním úřadem městským.
Majitelé parcel tvořících trojúhelník na ul. Drahová po pravé
22
straně směrem k železniční trati až po dům čp. 749 možná ví, že
jejich domky a zahrady se nacházejí rovněž na bývalém majetku cukrovaru. Říkalo se zde „ve školce“ a až do konce třicátých
let minulého století bychom na tomto místě našli pouze jeden
osamocený dům. Patřil zahradníkovi, který se staral o ovocný
sad, zeleninu a také okrasné keře a květiny. Vypěstované ovoce a zelenina zásobovaly nejen kuchyni majitelů cukrovaru, ale
byly určeny i pro veřejný prodej. Celý areál byl směrem od cesty
ohrazen laťovým plotem a zvenčí osázen třešněmi a renklódami
/sorta sliv kulovitého tvaru zvl. kořenité chuti/. Zadní část areálu
směrem do polí tvořil oplocený dvůr, kde se o žních mlátívalo
obilí a stohovala sláma parní lokomobilou. Zahradnický domek
odkoupila roku 1939 rodina Růžičkových, v jejich majetku je do-
Leopold May, spolumajitel uherskoostrož. cukrovaru
dnes. Když byl pozemek „školky“ prodáván na stavební místa
Syndikátem řepařů, vzal za své nejen laťový plot, ale i ovocné
stromy podél něho. Zahradnictví bylo zřízeno i uvnitř areálu cukrovaru, řadu skleníků zde nechal zbudovat Jakub May.
Majitelé cukrovaru se po celá léta aktivně zapojovali do veřejného života a svými peněžitými dary vypomáhali obci Předměstí Uh. Ostroha i městu Uh. Ostroh v nejedné svízelné situaci.
Taková nastala například v souvislosti s výstavbou nové školní
www.uhostroh.cz
dobročinné podniky, ústavy a spolky nejen v Uh. Ostrohu, Uh.
Hradišti, Uh. Brodě, ale svojí dobročinností byla známa po celém
Slovácku i za hranicemi, zejména ve Vídni. Každoročně dávala
na učební pomůcky a k Vánocům mimořádné dary v podobě
teplého ošacení, obuvi a ovoce nejpotřebnějším žákům jak
české, tak i židovské školy, podporovala nadané žáky na studiu
středních i vysokých škol. Jejím porozuměním a podporou se
uskutečnila dřívější snaha vzešlá z řad místních učitelů a obvodního lékaře MUDr. Jana Brychty na zřízení stravování chudých
žáků ve školní budově po zimní období. Počínaje rokem 1899
zpočátku po pět, později po šest měsíců /od 1. 11. – 30. 4. a za
1. sv. války do 31. 5./ dostávalo zpočátku 60, postupně až 100
dětí vydatné polévkové obědy s chlebem, jednou týdně pokrm
masitý a jednou týdně moučný, dodávaný přímo z kuchyně mecenášky. Paní Marianna Mayová nesla veškeré náklady spojené
se stravováním, pořídila kuchyňské nářadí a nádobí, dodávala
všechny potřebné potraviny. Obědy byly připravovány ve školní
budově manželkou školníka a jejími pomocnicemi z řad „ochotných slečen uherskoostrožských“. Při obědě na žactvo střídavě
dozírali členové učitelského sboru. Myšlenka stravovat chudou
mládež vzešlá z uherskoostrožské školy našla brzy odezvu i na
jiných školách okresu, v roce 1902 jich bylo již 11.
Se stravováním chudých žáků ve škole a dobrým srdcem obětavé dobroditelky paní Marianny souvisí i následující událost zapsaná ve školní kronice „V měsíci listopadu pořádána byla v Pe-
Hermann May, zakladatel zdejšího cukrovaru /1862/
budovy pro školy obecné a měšťanské /otevřena v roce 1892/,
do níž měly společně docházet děti z města, Předměstí, Kvačic
i okolních obcí /v případě škol měšťanských/. Všechny tři obce
nebyly schopny uhradit ze svých rozpočtů celkové náklady, jež
si stavba vyžádala. Částka vyšší jak 25 000 korun byla získána
na darech, podílel se na ní i cukrovar bratří Mayů. Stejně jako
při zhoubné povodni, která postihla v roce 1910 Předměstí Uh.
Ostroha, kdy byla učiněna sbírka na výstavbu nových domků
„Na Láně“ obětem této živelní pohromy. Částka 20 000 korun
darovaná Jakubem Mayem nebyla jistě zanedbatelná. Jeho starší bratr Leopold se jako člen tenkráte ustaveného „Nouzového
výboru v Předměstí Uh. Ostroha“ přímo podílel na organizování
popovodňových zabezpečovacích prací, k nimž můžeme připočíst i podaný návrh na provedení sbírky na výstavbu oněch výše
zmíněných domků.
K osobě Leopolda Maye, o jehož zásluhách na rozkvětu
a prosperitě zdejšího cukrovaru jsme se zmiňovali v minulém
čísle OL, dodejme, že právě za zásluhy o zvelebení cukrovarnictví byl počátkem prosince roku 1900 povýšen do šlechtického
stavu. Ihned poté věnoval zdejší škole 1 000 korun na učební
pomůcky a 100 korun chudým žákům. Těm přispíval i se svojí
manželkou Helenou četnými dary hlavně o Vánocích.
Co se dobročinnosti týče, zde je na prvním místě třeba vzpomenout vzácné osobnosti, s jejímž jménem je označení „dobroditelka“ přímo spojeno. Manželka Julia Maye paní Marianna
Mayová, šlechtična z Englů „paní nad jiné ducha šlechetného
byla štědrou podporovatelkou chudoby a příznivkyní zvláště zdejších chudých dítek školních“. Pravidelně podporovala všechny
Paní Marianna Mayová z Englů, manželka Jakuba Maye
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Vila „Marianna“
trohradě v paláci Tauridském pod protektorátem Jí. V. carevny
Marie Fedorovny výstava „Dětský svět“, shrnující vše, co odnáší
se k vychování a vyučování mládeže. Výstava tato otevřena byla
v sobotu dne 7. prosince 1903 o 4. hod. odpolední u přítomnosti
velkokněžny Alžběty Mavrokijevny, ruských hodnostářů a ministra vyučování. Přičiněním c. k. okr. hejtmana p. Zdenka Wachy
a nákladem pí. Marianny Mayové byla výstava tato obeslána zdejší školou a sice obrazem ze tří podobizen a textem českým, ruským, francouzským a německým o stravování zdejší mládeže ve
školní budově. Této exposici dostalo se vyznamenání udělením
bronzové medaile a c. k. okr. hejtmanství v Uh. Hradišti čestného
uznání.“
Marianna Mayová byla za své zásluhy vyznamenána Alžbětiným řádem II. třídy. Obec Předměstí Uh. Ostroha ji jmenovala
svojí čestnou občankou a my se přidejme ke slovům díků vznesených na její adresu vedením tehdejší školy: „Budiž jí za všechny oběti odměnou blahé vědomí prokázaných dobrodiní chudým
a díky chudých podělených dětí. Budiž jí odplatitelem Bůh!“ Tato
šlechetná paní zemřela ve Vídni roku 1917. Rodinná vila vystavená majiteli cukrovaru uvnitř areálu závodu při veselské silnici
v 90. letech 19. století nesla její jméno.
Na závěr věnujme několik slov ještě nejmladšímu ze synů
zakladatele cukrovaru Hermanna Maye Juliu Mayovi. Po smrti
otce a strýce Abrahama Maye /oba zemřeli roku 1893/ vedl se
svým bratrancem Isidorem uherskohradišťský cukrovar. Když se
v roce 1924 ustavila „Akciová společnost Uherskoostrožského
a Uherskohradišťského cukrovaru“, Julius se stal jejím předsedou. Stejně jako jeho starší bratři Leopold a Jakub i on byl vždy
přítelem technického pokroku, uplatňoval ho ve svých podnicích
s velkým porozuměním a tím upevňoval známou dobrou pověst
svého zboží. Byl uznávaným moravským cukrovarníkem, zasedal po dlouhá léta ve výboru vídeňského Ústředního spolku cukrovarnického a po jeho přeměně ve výboru Ústředního spolku
československého průmyslu cukrovarnického. „Jako osobnost
ušlechtilé povahy získal si pan Julius May v cukrovarnickém průmyslu mnoho přátel, u svých zaměstnanců vděčného uznání.“
Zemřel 20. 3. 1938 ve Vídni ve věku 76 let.
P. S.: Až budete o dušičkových dnech procházet hřbitovem,
zastavte se na židovském hřbitově u hrobu jednoho z členů rodiny Mayů. Hledejte náhrobek se jménem Fridrich May. Narodil
se v Pozořicích roku 1851, zemřel ve 29 letech v Uh. Hradišti
roku 1880. Hrob najdete vlevo u hřbitovní zídky u posledního
stromu.
Připravila Věra Hendrychová
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
Pošmourný a někdy i uplakaný dušičkový čas dokresluje i naše rozpoložení,
které se nás právě v tyto dny zmocňuje. Zavzpomínejme na všechny ty, kteří prošli naším sdružením
i Klubem dříve narozených a nejsou již mezi námi. Zavzpomínejme však spíše na chvíle radostné, příjemné, které jsme prožili v jejich blízkosti a poděkujme osudu, že nám umožnil jít s nimi kousek společné cesty. Oni sami by v našich očích jistě neradi viděli slzy.
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Víte, že hmyz je druhově nejpočetnější třídou živočichů? A že mezi něj nepatří např. pavouci? Odpověď je jednoduchá. Mají čtyři páry nohou. A hmyz má jen tři, v tom to vězí. Nebojte se, nebudeme vás
na naší schůzce zkoušet ze školních znalostí. Naším hostem bude pan Zdeněk Z a j í č e k a s ním se
ponoříme do tajů života právě hmyzího světa. A že se nebudete stačit divit, to vám můžu dopředu zaručit.
Naše schůzka se koná ve středu 7. listopadu 2012 v zámeckém koncertním sále v 17.00 hodin.
P O Z O R !!!
Mikulášskopředvánoční schůzku musíme tentokrát zařadit už na úterý 4. prosince 2012, ve středu
chodí Mikuláš, a to by se nám nemuselo vyplatit. Co kdyby si na nás někde za rohem počíhalo čertisko!
Jako vždy v koncertním sále v 17.00 hodin.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
24
www.uhostroh.cz
MIKROREGION OSTROŽSKO
Akce nejen na Ostrožsku
Datum
Název
Místo
3. 11. 2012
Bio Senior-Vrásky z lásky
Veselí nad Moravou
8. 11. 2012
Trénování paměti (9:30-11:00)
Veselí nad Moravou
9. 11. 2012
SONGS FROM UTOPIA
Veselí nad Moravou
10. 11. 2012
Country bál
Ostrožská Lhota
11. 11. 2012
Hubertská mše (za myslivce)
Louka
17. 11. 2012
Muzikantský večer s DH Šohajé
Veselí nad Moravou
a skupinou Decenttones
23. 11. 2012
Přednáška o jižní Sibiři
Hluk
23. 11. - 24. 11. 2012
Kateřinské hody
Boršice u Blatnice
24. 11. 2012
Beseda u cimbálu
Ostrožská Lhota
24. 11. 2012
Blatnické hody s právem
Blatnice p. Sv. Antonínkem
23. 11 . - 24. 11. 2012
Kateřinské slavnosti
Ostr. Nová Ves
23. 11. - 25. 11. 2012
Hero Architecture workshop
Veselí nad Moravou
25. 11. 2012
Vernisáž obrazů blatnického
lidového malíře Stanislava Petratura
Blatnice p. Sv. Antonínkem
25. 11. 2012
Hodová neděla
Blatnice p. Sv. Antonínkem
28. 11. 2012
Advent v knihovně
Veselí nad Moravou
Řádková inzerce
Pronajmu přízemí (obchod, sklep), část. 1. patra na
náměstí, pro komerční účely. Tel.: 571 444 305 (večer)
Prodej zavařovacích sklenic s příslušenstvím, 6 kusů
vzrostlých oleandrů (5 bílých, 1 červený). Cena dohodou. Tel.: 571 444 305 (večer)
Pronajmu byt 3+1 v rodinném domě v Uherském
Ostrohu. Tel.: 733 741 169
Firma WOODLINE CZ, s.r.o.,
přijme
pro svoji provozovnu na adrese: Hluk, Hlavní č.1013,
do stálého pracovního poměru
zaměstnance na pozice:
- dělník dřevovýroby
- řidič vysokozdvižného vozíku
Další informace na tel.: 604228846, nebo na adrese provozovny.
Prodám venkovní palubkové dveře 95x200 cm, cena
1500 Kč a troje dřevěná zachovalá okna 120x130
cm, cena 500 Kč/ks. Tel.: 773 579 088
Oznámení pro pacienty:
Dne 2. listopadu 2012
nebude MUDr. Hýžová
ordinovat.
Akutní případy
budou
ošetřeny v ordinaci
MUDr. Mrazíkové.
Půjčky od 5 do 50 tis.
Nejlevnější půjčka!
Rychle pro všechny, bez ručitelů,
diskrétně.
SMS: 734 156 513
O zpestření letošních hodů se postaral reportér Jan Tuna, který
se s vtipem ujal rozlosování tomboly na hodové zábavě
25
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Tajemství úspěchů v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“ Našemu
výherci Stanislavu Stáncovi, Uh. Ostroh III blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do konce listopadu 2012 v městské knihovně
na zámku.
Pokud chcete být zařazeni do listopadového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 17. listopadu 2012 na adresu
Městský úřad Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru 200,- Kč.
Život je cesta, ... (dokončení v tajence)
Nápověda:�
ECAFE;� Televizní�
ELAIN; LY;
zkratka
ÓM; YMCA
�
Solmizační�
slabika
Ode dne�
vydání�
Pružina
Slovensky�
„jako“�
Zvratné�
zájmeno
�
Jarní�
houby
Vlastní�
orlům
Opuchlé�
Označení�
jedné goniometrické�
funkce
Rezervace u
Františkových Lázní�
Stupně�
Trapná�
situace
1. část�
TAJENKY
�
�
Odpor
Oddělení�
v nemocnici�
2. část�
TAJENKY
Soptěn�
Přenášet
Malý nůž�
Potom
Teprve�
když�
Podání�
psí tlapky
Zpěvná�
slabika�
Bavlněná�
látka
Opak�
„nade“�
Jméno�
herce�
Romančíka
Klovat
Ať�
Pokladny�
Předložka
Vrásnitá�
tkanina
Jihoevropan
Inic. herce
Rodena�
Název�
souhlásky
Pijani
Hospodářská�
komise OSN
pro Asii a
Dál. východ
�
Kov�
Předložka
Pravoslavní�
duchovní�
Zhotovitel�
pomníků�
Glycerid�
Lov
Nápor�
Horská�
služba�
(zkratka)
Křesťanské�
sdružení�
mladých�
žen
Forma
Šifrovací�
pomůcka
Plynné�
uhlovodíky�
Anglicky�
„eso“�
Dějství�
Umělecká�
škola
Okraj�
Angl. zkratka světelného roku
Obytný�
přívěs
26
Mistrovství�
Evropy�
Lékopisné�
ozn. soli
Vydání�
�
Německé�
zájmeno�
„ty“�
Vlákno
Domácky�
Eduard�
Rostlina�
paznehtník
Řeka�
protékající�
Petrohradem
Posvátné�
slůvko�
v hinduismu
Opak�
dne�
Vymřelý�
nájezdník
Mužské�
jméno�
(26. 4.)
�
Jméno�
režisérky�
Nellis
Jm. herečky
Brodské�
Německy�
„spěch“�
Stolní�
společenská�
hra
�
3. část�
TAJENKY
4. část�
TAJENKY
Římských�
1100
Horské�
túry
Iniciály�
astronauta�
Aldrina
www.uhostroh.cz
 
  
27
Ostrožské hody s právem
Download

Ostrozske listy - listopad 2012.pdf