Ministerstvo zemědělství
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství
Spisová značka: 2RM36851/2012-16231
Č.j.: 125280/2012-MZE-16231
Vyřizuje: Mgr. Petr Dvořák
Telefon: 221812105
E-mail: [email protected]
Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 117 05 Praha 1
V Praze dne 30. července 2012
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 18 a § 29 zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“),
§ 92a písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), v platném znění a § 179
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“)
rozhodlo
ve věci odvolání Slavoje Kubišty, ze dne 4. 5. 2012 a Honebního společenstva Třebušín
v zastoupení JUDr. Petrem Rambouskem, ze dne 3. 5. 2012 (doručených Krajskému úřadu
Ústeckého kraje dne 16. 5. 2012 a 10. 5. 2012) proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 2626/ZPZ/2011-64 ze dne 24. 4. 2012
podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 18 a § 29 zákona o myslivosti
takto:
Odvolání Slavoje Kubišty ze dne 4. 5. 2012 a odvolání Honebního společenstva Třebušín
ze dne 3. 5. 2012 se podle § 90 odst. 5 správního řádu zamítá a napadené rozhodnutí
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství,
č.j. 2626/ZPZ/2011-64 ze dne 24. 4. 2012, kterým byla zamítnuta žádost o uznání
společenstevní honitby Třebušín, se potvrzuje.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou uvedeni v příloze č. 1 tohoto
rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí.
ODŮVODNĚNÍ
Rozhodnutí ve věci uznání společenstevní honitby Třebušín bylo vydáno po níže popsaném
125280/2012-MZE-16231
1/16
průběhu řízení.
Dne 23. března 1998 podalo Honební společenstvo Třebušín (dále jen „HS Třebušín“)
u tehdejšího Okresního úřadu Litoměřice (dále jen OÚ Litoměřice) žádost o uznání
společenstevní honitby s názvem Třebušín na pozemcích bývalé honitby Kalich, která byla
uznána I. Zemědělské společnosti Ploskovice.
OÚ Litoměřice tuto žádost zamítl svým rozhodnutím ze dne 8. dubna 1998 č.j. 206/180598.
Proti tomuto rozhodnutí podalo dne 24. dubna 1998 HS Třebušín odvolání. Na základě
tohoto odvolání vydalo Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) v odvolacím řízení
rozhodnutí č.j. 1331/98-5010 ze dne 19. listopadu 1998, kterým zrušilo rozhodnutí OÚ
Litoměřice a věc vrátilo k novému projednání. V pokračujícím řízení OÚ Litoměřice zamítl
návrh HS Třebušín na uznání společenstevní honitby rozhodnutím ze dne 29. září 1999 č.j.
206-8461/98/ŽP. Proti uvedenému rozhodnutí podalo dne 4. října 1999 HS Třebušín
v zákonné lhůtě odvolaní. V odvolacím řízení ministerstvo vydalo dne 4. února 2000
rozhodnutí č.j. 2039/99-5110, kterým napadené rozhodnutí OÚ Litoměřice zrušilo a věc
vrátilo k novému projednání.
V dalším řízení vydal OÚ Litoměřice dne 27. září 2000 zamítavé rozhodnutí č.j. 2068461/98/ŽP. Proti tomuto rozhodnutí podalo HS Třebušín v zákonné lhůtě dne 16. října 2000
odvolání u ministerstva, které pak rozhodnutí OÚ Litoměřice po provedeném odvolacím
řízení a zjištění si souvislosti navržených honebních pozemků, k čemuž si ministerstvo
pořídilo katastrální mapy se zákresem navržených pozemků (tyto mapy jsou součástí spisu
OÚ Litoměřice), změnilo svým rozhodnutím č.j. 1681/00-5050 ze dne 17. června 2002, které
nabylo právní moci dne 11. července 2002 tak, že výrokem rozhodnutí OÚ Litoměřice
se uznává společenstevní honitba Třebušín o celkové výměře 2131,21 ha.
Pravomocné rozhodnutí ministerstva č.j. 1681/00-5050 ze dne 17. června 2002, následně
přezkoumal v mimoodvolacím řízení ministr zemědělství na základě žádosti paní JUDr. Jany
Betlamové správkyně konkursní podstaty I. Zemědělské společnosti Ploskovice. Ministr
zemědělství rozhodl pod č.j. 31463/2002-1000, ze dne 2. října 2002, s nabytím právní moci
dne 6. prosince 2002 a změnil rozhodnutí ministerstva tak, že rozhodnutí OÚ Litoměřice č.j.
206-8461/2000/ŽP ze dne 27. září 2000, týkající se zamítnutí uznání honitb „Třebušín“,
se ruší a věc se mu vrací k novému projednání a rozhodnutí.
Mezitím však HS Třebušín učinilo podáním dne 20. listopadu 2002 u OÚ Litoměřicenávrh
na uvedení honitby do souladu se zákonem o myslivosti podle § 69 odst. 1 zákona
o myslivosti a dne 17. března 2003 oznámení týkající se uvedení právní povahy, stanov,
orgánů HS Třebušín do souladu se zákonem o myslivosti podle § 69 odst. 2, zákona
o myslivosti.
OÚ Litoměřice, referát životního prostředí po posouzení citovaného návrhu vydal dne 23.
prosince 2002 rozhodnutí č.j. 206/7959/2002/ŽP, kterým uvedení honitby Třebušín
do souladu se zákonem o myslivosti zamítl. Honební společenstvo Třebušín se proti tomuto
rozhodnutí odvolalo dne 31. prosince 2002 ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Krajský
úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, svým rozhodnutím č.j.
146/03/ŽPZ-OZE, ze dne 20. února 2002 (uveden datum na rozhodnutí je chybné, jelikož
rozhodnutí bylo vypraveno dne 25. února 2003 a odvolací orgán nemohl rozhodovat v únoru
2002 o rozhodnutí OÚ Litoměřice, které ještě v té době nebylo vůbec vydáno ), předmětné
odvolání zamítl a rozhodnutí OÚ Litoměřice, referátu životního prostředí č.j. 206/7959/2002/
ŽP v plném rozsahu potvrdil.
Vůči rozhodnutí ministra zemědělství, č.j. 31463/2002-1000, ze dne 2. října 2002, probíhalo
soudní řízení u Nejvyššího správního soudu v Brně, které bylo pak ukončeno usnesením
pod č.j. 5 A140/2002 – 34, ze dne 22. října 2003 tak, že se žaloba odmítá.
Na základě rozhodnutí ministra zemědělství č.j. 31463/2002-1000, ze dne 2. října 2002,
pokračoval OÚ Litoměřice v probíhajícím správním řízení. OÚ Litoměřice zamítl návrh
na uznání společenstevní honitby Třebušín rozhodnutím č.j. 206/8772/2002/ŽP, ze dne 23.
prosince 2002. Proti tomuto rozhodnutí se HS Třebušín v zákonem stanovené lhůtě dne 7.
ledna 2003 odvolalo ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, svým rozhodnutím č.j. 693/03/ŽPZ ze dne 11.
dubna 2003 zamítl odvolání HS Třebušín, zastoupeného panem Slavojem Kubištou, proti
rozhodnutí OÚ Litoměřice, referátu životního prostředí, č.j. 206/8782/2002/ŽP, ze dne 23.
prosince 2002, týkající se zamítnutí návrhu na uznání společenstevní honitby s názvem
125280/2012-MZE-16231
2/16
„Třebušín“ a zmiňované rozhodnutí v celém jeho rozsahu potvrdil.
Toto rozhodnutí napadlo Honební společenstvo Třebušín správní žalobou u Krajského soudu
Ústí nad Labem. Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 693/03/ŽPZ-OZE ze dne 11. dubna
2003, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí OÚ v Litoměřicích, referátu
životního prostředí ze dne 23. prosince 2002, č.j. 206-8772/2002/ŽP, kterým byl zamítnut
návrh žalobce na uznání společenstevní honitby s názvem „Třebušín“ a toto rozhodnutí
odvolací orgán v celém rozsahu potvrdil.
Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem sp. zn. 15 Ca 162/2003-41 ze dne 19. listopadu
2004, rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje a OÚ v Litoměřicích zrušil a věc vrátil
k dalšímu řízení. Dne 13. ledna 2005 byl spis předán Městskému úřadu Litoměřice, odboru
životního prostředí, k novému řízení, projednání a rozhodnutí.
Mezitím dne 20. listopadu 2002 byl HS Třebušín, podán návrh na určení minimálních
a normovaných stavů zvěře pro honitbu Třebušín. Tento návrh byl rozhodnutím OÚ
Litoměřice č.j. 206-8584/02/Ž ze dne 23. prosince 2002 zamítnut. Proti tomuto rozhodnutí
podalo HS Třebušín odvolání ke krajskému úřadu a Krajský úřad Ústeckého kraje
rozhodnutím č. j. 371/03/ŽPZ-OZE ze dne 9. dubna 2003 odvolání zamítl a rozhodnutí
OÚLitoměřice potvrdil.
OÚ Litoměřice na základě rozhodnutí MZe ze dne 4. února 2000 č.j. 2039/995110 ustanovilo dne 20. srpna 2002 pro honitbu Třebušín mysliveckého hospodáře pana
Václava Berana, a to rozhodnutím č.j. 206-4728/2002/ŽP, proti kterému se odvolala
správkyně konkursní podstaty JUDr. Jana Betlamová. Dne 22. listopadu 2002 vydal Krajský
úřad Ústeckého kraje rozhodnutí č.j. 101554/02/ZPZ/M01, kterým napadené rozhodnutí OÚ
Litoměřice potvrzuje a odvolání zamítá.
Dne 10. července 2003 vydal Městský úřad Litoměřice (dále jen MÚ Litoměřice) rozhodnutí
č.j. ŽP/137/03, kterým odmítl registraci Honebního společenstva Třebušín. Proti tomuto
rozhodnutí podalo dne 29. července 2003 HS Třebušín odvolání prostřednictvím svého
právního zástupce. Krajský úřad Ústeckého kraje vydal dne 20. dubna 2005 rozhodnutí
č.j. 5662/90444/2003/ZPZ/Hu, kterým zrušil rozhodnutí MÚ Litoměřice.
Dne 24. března 2005 podalo HS Třebušín prostřednictvím svého právního zástupce návrh
na pokračování řízení ve věci uznání společenstevní honitby Třebušín.
MÚ Litoměřice vydal dne 12. září 2005 rozhodnutí č.j. ŽP/3869/05, ve kterém zamítl návrh
na uznání společenstevní honitby Třebušín s opětovným odůvodněním, že HS Třebušín nemá
500 ha souvislých honebních pozemků. Proti tomuto rozhodnutí se dne 23. září 2005 HS
Třebušín odvolalo a Krajský úřad Ústeckého kraje dne 20. února 2006 následně vydal
rozhodnutí č.j. 1438/17540/05/ZPZ/Hů, kterým přerušil řízení z důvodu předběžné otázky,
kterou bylo probíhající řízení na MZe o obnově řízení o uznání společenstevní honitby
Kalich Ploskovice. Dne 26. září 2006 vydal Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodnutí
pod č.j. 1438/17540/05/ZPZ/Hů ve věci rozhodnutí MÚ Litoměřice ze dne 12. září 2005
rozhodnutí č.j. ŽP/3869/05, kterým bylo zamítnuto uznání společenstevní honitby Třebušín,
a věc vrací prvoinstančnímu orgánu. Dne 14. srpna 2006 Krajský úřad Ústeckého kraje
oznamil opětovné zahájení řízení ve věci odvolání HS Třebušín proti rozhodnutí MÚ
Litoměřice č.j. ŽP/3869/05, ve kterém byl zamítnut návrh na uznání společenstevní honitby
Třebušín ze dne 12. září 2005.
Mezitím vším však byla dne 20. listopadu 2002 podána žádost o uznání společenstevní
honitby Kalich Ploskovice a žádost o registraci Honebního společenstva Kalich Ploskovice.
Dne 29. listopadu 2002 byla provedena registrace HS Kalich Ploskovice do rejstříku
honebních společenstev ( IČO 71011013 ).
Dne 20. února 2003 MÚ Litoměřice oznamil zahájení o řízení ve věci uznání společenstevní
honitby Kalich Ploskovice a téhož dne vydává veřejnou vyhláškou č.j. 8176/02/ŽP oznámení
o přičlenění pozemků do honitby Kalich Ploskovice.
Dne 14. května 2003 vydává MÚ Litoměřice rozhodnutí č.j. 8176/02/ŽP-23, kterým uznává
společenstevní honitbu Kalich Ploskovice jejímž držitelem je Honební společenstvo Kalich
Ploskovice. Proti tomuto rozhodnutí byla podána odvolání nejen HS Třebušín (dne
27. května 2003), ale následně i ČD a.s. (dne 29. května 2003), jakož idalšími účastníky
řízení.
125280/2012-MZE-16231
3/16
Na základě žádosti vlastníka pozemku prohlásil dne 29. září 2003 Krajský úřad Ústeckého
kraje rozhodnutím č.j. 4967/81208/ZPZ/03/H honební pozemky parcelní číslo 605/2 a 659
v katastru Řepčice za pozemky nehonební.
Krajský úřad Ústeckého kraje jako odvolací orgán vydává dne 2. února 2004 rozhodnutí č.j.
5164/03/ŽPZ-OZE, kde odvolání proti rozhodnutí OkÚ Litoměřiceč.j. 8176/02/ŽP-23,
kterým se uznává společenstevní honitba Kalich Ploskovice, zamítá a rozhodnutí OÚ
Litoměřice doplňuje v části odůvodnění.
HS Třebušín podalo dne 28. prosince 2004 návrh na obnovu řízení ve věci uznání
společenstevní honitby Kalich Ploskovice. Vzhledem k tomu, že návrh na obnovu řízení
neobsahoval konkrétní údaje potřebné pro obnovu řízení, požádal Krajský úřad Ústeckého
kraje o odstranění vad podání. Honební společenstvo Třebušín v dopise ze dne 20. června
2005 uvedlo seznam členů HS Ploskovice, kteří jsou vedeni i na seznamu členů HS Třebušín.
Z tohoto seznamu není patrno, s jakými pozemky do těchto honebních společenstev vstoupili.
Proto dne 3. listopadu 2005 Krajský úřad Ústeckého kraje vydává rozhodnutí č.j.
17540/05/ZPZ/Hů, ve kterém nepovoluje obnovu řízení ve věci uznání společenstevní
honitby Kalich Ploskovice. HS Třebušín proti tomuto rozhodnutí podává dne 16.
listopadu 2005 odvolání. V odvolacím řízení vydává ministerstvo rozhodnutí č.j.
10465/2006-16230 ze dne 19. června 2006, ve kterém mění rozhodnutí Krajského úřadu
Ústeckého kraje č.j. 17540/05/ZPZ/Hů tak, že povoluje obnovu řízení ve věci uznání
společenstevní honitby Kalich Ploskovice.
Dne 6. září 2006 vydal MÚ Litoměřice usnesení č.j. 3285/06-ŽP-Voj, kterým přerušuje
řízení ve věci obnovy řízení o uznání společenstevní honitby Kalich Ploskovice z důvodu
předběžné otázky, kterou bylo podání žaloby u Městského soudu v Praze proti rozhodnutí
ministerstva č.j. 10465/2006-16230 ze dne 19. června 2006. Proti tomuto usnesení podalo
dne 19. září 2006 HS Třebušín odvolání.
Městský soud v Praze dne 21. října 2007 vydal usnesení, kterým odmítl žalobu do rozhodnutí
ministerstva č.j. 10465/2006-16230 ze dne 19. června 2006. MZe vrátilo příslušný správní
spis krajskému úřadu dne 18. února 2008. Spis byl dne 4. dubna 2008 vrácen MÚ Litoměřice
a v obnově řízení mělo být pokračováno. Dne 2. května 2008 vydal Krajský soud v Ústí
nad Labem usnesení, kterým se přerušuje řízení o žalobě podané proti rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje ze dne 2. února 2004, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí,
které bude vydáno v novém řízení po obnově povolené rozhodnutím ministerstva ze dne 19.
června 2008. Podaná žaloba tedy není další předběžnou otázkou a v obnoveném řízení může
být rozhodnuto.
Dne 30. září 2008 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje pod číslem evidenčním
159658/2008 doručena stížnost, ve které požádalo HS Třebušín o opatření proti nečinnosti
odboru životního prostředí MÚ Litoměřiceve věci správních řízení týkajících se uznání
společenstevní honitby Třebušín. HS Třebušín kritizovalo nedodržování lhůt stanovené
správním řádem i ve věci obnovy řízení o uznání společenstevní honitby Kalich Ploskovice.
Krajský úřad Ústeckého kraje, ze spisového materiálu k řízení o uznání společenstevní
honitby Třebušín a spisového materiálu k obnově řízení o uznání společenstevní honitby
Kalich Ploskovice zjistil, že skutečně dochází k bezdůvodným průtahů v řízení a dne 19.
prosince 2008 vydal rozhodnutí č.j. 3310/201477/2008/ZPZ/JŠ s nabytím právní moci dne
29. ledna 2009, kterým vyslovil nečinnost MÚ Litoměřice a zároveň odnítl řízení ve věci
uznání společenstevní honitby Třebušín MÚ Litoměřice s tím, že další řízení ve věci povede
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Ke stejnému názoru
došel Krajský úřad Ústeckého kraje v případě obnovy řízení o uznání společenstevní honitby
Kalich Ploskovice a dne 19. prosince 2008 vydává usnesení č.j. 3311/201842/2008/ZPZ/JŠ
s nabytím právní moci dne 29. ledna 2009, kde vyslovuje nečinnost MÚ Litoměřice a odnímá
řízení ve věci obnovy řízení o uznání společenstevní honitby Kalich Ploskovice, které dál
povede Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství požádal ministerstvo
o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí jak ve věci řízení o uznání společenstevní
honitby Třebušín, tak ve věci obnovy řízení o uznání společenstevní honitby Kalich
Ploskovice z důvodu složitosti obou řízení a z důvodu, že oprávněnou úřední osobou byl
pověřen zaměstnanec, který v dané věci nikdy nerozhodoval a pro prostudování spisového
materiálu a vydání rozhodnutí byla potřeba delší doba, než stanoví správní řád. Ministerstvo
125280/2012-MZE-16231
4/16
vyhovělo žádostem Krajského úřadu Ústeckého kraje a lhůty pro vydání rozhodnutí
prodlužilo do 5. června 2009 usnesením č.j. 8748/2009-16230 ve věci řízení o uznání
společenstevní honitby Třebušín a usnesením č.j. 8749/2009-16230 ve věci obnovy řízení
o uznání společenstevní honitby Kalich Ploskovice ze dne 12. března 2009.
Krajský úřad Ústeckého kraje dospěl k závěru, že žádost o uznání společenstevní honitby
Třebušín musí být řešena přednostně před žádostí o uznání společenstevní honitby Kalich
Ploskovice, jelikož tato žádost byla podána dříve, a to již 23. března 1998. Z tohoto důvodu
vydal dne 6. dubna 2009 Krajský úřad Ústeckého kraje usnesení č.j. 3311/55486/2009/ZPZ
s nabytím právní moci dne 28. dubna 2009, kterým přerušil řízení ve věci obnovy řízení
o uznání společenstevní honitby Kalich Ploskovice do doby pravomocného skončení řízení
o předběžné otázce, kterou je řízení ve věci uznání společenstevní honitby Třebušín, a to
z důvodu, že HS Kalich Ploskovice navrhlo do honitby stejné pozemky jako HS Třebušín,
které podalo svoji žádost o několik roků dříve.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydává dne 4.6.2009
rozhodnutí č.j. 3310/ZPZ/2008, č. ev. 100680/2009, kterým zamítl žádost honebního
společenstva Třebušín s odůvodněním, že Honební společenstvo Třebušín zaniklo ze zákona
o myslivosti číslo 449/2001 Sb. ke dni 31. března 2003, jelikož k tomuto datu nemělo
pravomocně uznanou společenstevní honitbu. Proti tomuto rozhodnutí podalo HS Třebušín
včasné odvolání k Ministerstvu zemědělství. Ministerstvo zemědělství v odvolacím řízení
vydalo dne 25.8.2010 rozhodnutí č.j. 29550/2009-16230, kterým mění rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje tak, že I. uznává společenstevní honitbu Třebušín, II. uvádí tuto
honitbu do souladu se zákonem číslo 449/2001 Sb. a III. stanovuje pro tuto honitbu
minimální a normované stavy zvěře. Na základě podnětu Honebního společenstva Kalich
Ploskovice vydává v přezkumném řízení dne 9.2.2011 ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa
rozhodnutí č.j. 33715/2010-10000, kterým ruší rozhodnutí Ministerstva zemědělství č.j.
29550/2009-16230 ze dne 25.8.2010 a rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j.
3310/ZPZ/2008, č.ev. 100680/2009, ze dne 4. 6. 2009, a to z důvodu opomenutí účastníků
řízení. Proti tomuto rozhodnutí ministra zemědělství podalo rozklad Honební společenstvo
Třebušín. Ministr zemědělství vydal dne 31. srpna 2011, na základě tohoto pondětu,
rozhodnutí č.j. 42198/2011-MZE-10000, kterým zamítá rozklad a rozhodnutí č.j.
33715/2010-10000 potvrzuje. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 9. 2011.
Ministerstvo zemědělství i ministr zemědělství ve svých rozhodnutích jsou k právní
subjektivitě Honebního společenstva Třebušín toho právního názoru, že případnou kolizi
přechodných ustanovení zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. nelze vykládat k tíži žadatele
o uznání společenstevní honitby.
Po uvedeném průběhu řízení ve věci uznání společenstevní honitby Třebušín bylo na základě
níže uvedeného postupu vydáno krajským úřadem poslední rozhodnutí ve věci:
Na základě shora uvedeného po obdržení kompletního spisového materiálu oznámil Krajský
úřad Ústeckého kraje dne 3. 10. 2011 pokračování v řízení všem známým účastníkům řízení,
přičemž vycházel ze seznamu účastníků řízení uvedených v seznamu účastníků na rozhodnutí
ministra zemědělství č.j. 33715/2010-10000 ze dne 9. 2. 2011, s tím, že následně krajský
úřad zjistil okruh účastníků řízení.
Krajský úřad dále zadal společnosti MK Consult v.o.s. vypracovat materiály, konkrétně
mapové a tabelární přehledy ohledně honebních pozemků a jejich vlastníků.
Na základě doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí a zjištění okruhu účastníků řízení vydal
krajský úřad rozhodnutí č.j. 2626/ZPZ/2011-64 ze dne 24. 4. 2012, kterým zamítl návrh HS
Třebušín na uznání společenstevní honitby Třebušín.
Krajský úřad následně obdržel odvolání od několika účastníků řízení. Většina účastníků
řízení však svá odvolání vzala zpět.
Proti rozhodnutí krajského úřadu tak směřují dvě odvolání, která nebyla vzata zpět. Jde
o odvolání Slavoje Kubišty, ze dne 4. 5. 2012 a odvolání Honebního společenstva Třebušín
v zastoupení JUDr. Petrem Rambouskem, ze dne 3. 5. 2012, doručená krajskému úřadu dne
125280/2012-MZE-16231
5/16
16. 5. 2012 a 10. 5. 2012.
Obě dvě uvedená odvolání jsou totožná, co se týče důvodů odvolání. V odvolání Honebního
společenstva Třebušín je dále rozvedena další argumentace. S ohledem na uvedené jsou
v odůvodnění tohoto rozhodnutí vypořádány námitky uvedené v odvoláních společně. Jedná
se o následující námitky odvolatelů:
1)
Napadají rozhodnutí v celém rozsahu. Důvody odvolání jsou následující:
a)
Rozpor s hmotným právem (zákon č. 23/1962 Sb. i zákonem č. 449/2001 Sb.).
b)
Nesprávně, nezákonně a nedůvodně zjištěný skutečný stav věci rozhodný pro potřeby
rozhodnutí.
c)
Nesprávná skutková zjištění.
d)
Rozpor se správním řádem (zejména zákonem č. 500/2004 Sb.), zejména při provádění
dokazování – v opatřování důkazů.
2)
Na str. 10 ve druhém odstavci shora v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvádí
správní orgán, že krajský úřad „nechal na základě smlouvy o dílo … § 536 a násl.
obchodního zákoníku, od nezávislé …“, tedy opatřil mimo instituty správního řízení, které
jsou podle správního řádu jednoznačně určeny, a to ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod, kde je stanoveno, že: „Státní moc lze uplatňovat jen v případech
a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ Správní řád nic
takového, jako je užívání soukromoprávních institutů obchodního práva nezná.
Dále na str. 10 – od slov: „… V průběhu …“ do strany 12 do slov: „... pozemků členů
honebního společenstva.“ Krajský úřad staví ve svůj prospěch vlastní obhajobu „dokazování“
dílem podle obchodního zákoníku, místo toho, aby dokazoval znaleckými posudky,
odbornými posudky etc. To platí i o posledním odstavci na straně 13.
3)
O tom, že technická zpráva soukromé firmy MK Consult v.o.s. byla opatřena v rozporu
se zákonem, svědčí i to, že správní orgán kopii smlouvy nevydal HS Třebušín jako účastníku
řízení podle správního řádu, ale podle zákona č. 106/1999 Sb. Nejedná se tedy o procesní
instrument, ale o informaci k právu na svobodný přístup k informacím. Uvedené prokazuje,
že jde o důkaz mimo správní řízení.
4)
Napadené rozhodnutí nesplňuje zákonné požadavky na jeho formu a rozsah (výrok –
odůvodnění) etc. Odvolatel HS Třebušín uvedl, že tato námitka bude rozvedena dále,
nicméně ji v odvolání nerozvedl, ani do dne vydání tohoto rozhodnutí své odvolání nedoplnil.
Závěrem je uvedeno, že je zřejmé, že je napadené rozhodnutí v rozporu s Ústavním
pořádkem ČR, se správním řádem i v rozporu s hmotným právem – zákony o myslivosti
č. 23/1962 Sb. a zákonem č. 449/2001 Sb., zejména s ustanovením § 68 odst. 3 správního
řádu.
Ministerstvo v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumalo soulad
napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy.
Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumalo v celém rozsahu námitek uvedených
v odvolání, a dospělo k následujícím závěrům:
1)
Ministerstvo neshledalo rozpor odvoláním napadeného rozhodnutí s hmotným právem
(zákon č. 23/1962 Sb. i zákonem č. 449/2001 Sb.). Na základě přezkoumání odvoláním
napadeného rozhodnutí a ze spisových podkladů rovněž nebylo ministerstvem zjištěno, že by
byl nesprávně, nezákonně nebo nedůvodně zjištěn stav věci rozhodný pro potřeby
rozhodnutí. Rozpor se správním řádem (zejména zákonem č. 500/2004 Sb.), zejména
při provádění dokazování – v opatřování důkazů. Rovněž z napadeného rozhodnutí
ani spisové dokumentace není patrné, že by došlo k nesprávným skutkovým zjištěním.
2)
Námitka ohledně dokazování „dílem“ podle obchodního zákoníku není námitkou
relevantní, a to z následujících důvodů:
a)
Ustanovení § 50 odst. 1 správního řádu stanoví, že podklady pro vydání rozhodnutí
mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední
činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti
obecně známé. Jde tedy o výčet demonstrativní, nikoliv o výčet taxativní, který by omezoval
125280/2012-MZE-16231
6/16
správní orgány toliko na návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu
z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož
i skutečnosti obecně známé.
Dále je třeba uvést i odkaz na ustanovení § 51 odst. 1 správního řádu, který stanoví, že k
provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění
stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde
zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.
Stejně jako v případě ustanovení § 50 správního řádu je i zde uveden výčet demonstrativní,
nikoliv o výčet taxativní, který by omezoval správní orgány v možnosti užití důkazních
prostředků toliko na listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.
Lze mít tedy za to, že Technická zpráva zpracovaná fy. MK Consult v.o.s., jako podklad pro
vydání rozhodnutí, není pořízena v rozporu se správním řádem, a nejsou nám známy právní
předpisy, které by možnost pořízení podkladu prostřednictvím soukromého subjektu
vylučovaly.
Zde je třeba výslovně uvést, že krajský úřad využil možnosti dle ustanovení § 50 odst. 1
správního řádu a zajistil podklad pro vydání rozhodnutí v souladu se svou povinností podle
ustanovení § 3 správního řádu, tedy zjistit stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti …
b)
Závěrem je nutno poznamenat, že se s Technickou zprávou zpracovanou fy. MK
Consult v.o.s. seznámilo HS Třebušín, jakožto subjekt, který vznesl v odvolání námitku proti
tomuto podkladu pro vydání rozhodnutí, dne 4. 4. 2012 na krajském úřadě a v rámci
seznámení se s podklady rozhodnutí namítl toliko, že technická zpráva není na str. 12
podepsána Mgr. Danielem Dvořákem, jako zpracovatelem Technické zprávy. Kopii uvedené
Technické zprávy převzalo HS Třebušín na tomto jednání a vyžádalo si kopii smlouvy o dílo
uzavřené mezi krajským úřadem a fy. MK Consult v.o.s., na základě které byla Technická
dokumentace vyhotovena. Nesprávnost Technické zprávy ani její rozpor s právními předpisy
však HS Třebušín v rámci správního řízení před vydáním rozhodnutí ve věci krajským
úřadem nenamítl.
HS Třebušín tedy bylo jako účastník řízení řádně seznámeno s podklady pro vydání
rozhodnutí ve věci a byla mu dána možnost se k nim před vydáním rozhodnutí ve věci
vyjádřit. HS Třebušín však uvedené možnosti v rámci probíhajícího správního řízení
nevyužilo a lze mít tedy za to, že námitku ohledně rozporu Technické zprávy, resp. jejího
pořízení v rozporu s právními předpisy, nelze mít za relevantní z toho důvodu, že podle § 82
odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů,
uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li
o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. HS Třebušín tedy
neuplatnil námitky proti Technické zprávě ani z hlediska správnosti, ani z hlediska rozporu
s právními předpisy, proto nelze s odkazem na ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu k této
námitce přihlédnout.
Ministerstvo nicméně posoudilo okolnosti pořízení Technické zprávy a neshledalo žádný
rozpor se zákonem, nebo její nesprávnost.
3)
Skutečnost, že smlouva o dílo, na základě které byla Technická zpráva fy. MK Consult
v.o.s. vyhototvena, byla HS Třebušín poskytnuta na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, není skutečností, která by jakýmkoliv způsobem mohla
ovlivnit průběh správního řízení. HS Třebušín zde směšuje smlouvu o dílo, která nebyla
podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci s Technickou zprávou, která jako podklad ve věci
byla použita a jako taková byla v kopii vydána dne 4. 4. 2012 HS Třebušín jako účastníku
správního řízení jakožto součást správního spisu, na základě kterého bylo následně
rozhodnuto. Uvedené dokládá úřední záznam č.j. 2626/ZPZ/2011-55 ze dne 4. 4. 2012, který
je součástí správního spisu.
4)
Ministerstvo na základě námitky HS Třebušín přezkoumalo soulad odvoláním
napadeného rozhodnutí s ustanovením § 68 správního řádu, které zakotvuje náležitosti
správního rozhodnutí. Na základě zjištění ministerstva obsahuje odvoláním napadené
rozhodnutí krajského úřadu v souladu s ustanovením § 68 správního řádu jak výrokovou část,
odůvodnění, tak i poučení účastníků. Uvedené části rozhodnutí pak splňují požadavky
stanovené uvedeným ustanovením správního řádu.
Námitce ohledně toho, že rozhodnutí nesplňuje požadavky stanovené správním řádem nelze
přisvědčit. Rozhodnutí splňuje zákonné náležitosti, je z něj zejména patrné, který orgán je
vydal, v jaké věci bylo vydáno, jakož i úvahy a podklady na základě kterých bylo vydáno.
125280/2012-MZE-16231
7/16
Pro úplnost je nutné dodat, že HS Třebušín v rozporu s ustanovením § 52 správního
řádu neoznačil důkazy na podporu svých tvrzení, ačkoliv mu k tomu dal krajský úřad
možnost a mezi seznámením se s podklady pro vydání rozhodnutí (tedy od 4. 4. 2012)
a vydáním rozhodnutí (24. 4. 2012) uplynula doba dvaceti dnů.
Závěrem je nutno uvést, že ministerstvo neshledalo rozpor odvoláním napadeného rozhodnutí
s Ústavním pořádkem ČR, se správním řádem ani rozpor s hmotným právem – zákony
o myslivosti č. 23/1962 Sb. a zákonem č. 449/2001 Sb. Rozpor rozhodnutí s ustanovením
§ 68 odst. 3 správního řádu taktéž nebyl ministerstvem shledán.
S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
POUČENÍ
ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat, resp. podat rozklad (§ 91 odst. 1
a § 152 odst. 4 správního řádu).
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D.
ředitel odboru
Otisk úředního razítka
Rozdělovník
Obdrží účastníci řízení uvedení v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
na dodejku do vlastních rukou.
Dále níže uvedené obce v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 správního řádu v souvislosti
s podpůrně uvedeným ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu aby v zájmu dobré správy
vyvěsily rozhodnutí bezodkladně na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů a poté
s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí z úřední desky zaslaly stejnopis rozhodnutí
Ministerstvu zemědělství:
Obec Býčkovice, IČ: 00832316, Býčkovice 57, IČ: 832316 Litoměřice, 412 01
Obec Homole u Panny, IČ: 00555495, Homole u Panny 1, Ústí nad Labem, 400 02
Obec Chudoslavice, IČ: 00832235, Chudoslavice 13, Litoměřice 412 01
Obec Lovečkovice, IČ: 00263982, Lovečkovice 40, Úštěk, 411 45
Obec Ploskovice, IČ: 00264164, Ploskovice 2, Ploskovice 441 42
Obec Staňkovice,IČ: 44224869, Postoloprdská 8, Staňkovice, 412 01 Litoměřice
Obec Třebušín, IČ: 00264555, Třebušín 33, 412 01 Litoměřice
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
125280/2012-MZE-16231
8/16
Příloha č. 1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 62933591, Nuselská 236/39, Praha,
Nusle, 140 00
Agro České středohoří a.s., IČ: 25478702, Revoluční 1421/4, Ústí nad Labem, Ústí
nad Labem-centrum, 400 01
Ajskner Josef, nar. 5.6.1952, Chudoslavice 15, Chudoslavice, 412 01
Anderlová Ladislava, nar. 11.2.1947, Habartická 500/48, Praha, Střížkov, 190 00
Andráš Karel,nar. 27.6.1934, U Stadionu 272/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Andrášová Hana, nar. 24.11.1937,U Stadionu 272/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Andrle Jaroslav, nar. 20.5.1976, Chudoslavice 10, Chudoslavice, 412 01
Andrle Václav, nar. 27.11.1950, Vinné 29, Ploskovice, Vinné, 412 01
Andrlová Ilona, nar. 22.12.1979, Chudoslavice 10, Chudoslavice, 412 01
Andrlová Marie,nar. 6.9.1947, Jiráskova 568, Štětí, 411 08
Arrostav společný podnik Litoměřice, IČ: 121126, Mlékojedská 954/15, IČ121126,
Litoměřice, Předměstí, 412 01
Barbořík Jiří, nar. 6.7.1949, Lhota pod Pannou 39, Homole u Panny, Lhota pod Pannou, 400
02
Bartošová Jiřina, nar. 23.11.1952, Albrechtická 591/17, Most, 434 01
Bastyán Pavel, nar. 19.10.1960, Podkrušnohorská 1660, Litvínov, Horní Litvínov, 436 01
Bastyánová Soňa,nar. 15.12.1963, Podkrušnohorská 1660, Litvínov, Horní Litvínov, 436 01
Bayerová Veronika, nar. 11.1.1978, Třebušín 138, Třebušín, 412 01
Bc. Kartáková Alena, nar. 24.2.1976, Velká Dominikánská 111/40, Litoměřice, LitoměřiceMěsto, 412 01
Bc. Matějovská Milena, nar. 10.8.1971, Na Fialce II 1620/86, Praha, Řepy, 163 00
Bc. Pelikus Petr, nar. 17.3.1978, Třebušín 137, Třebušín, 412 01
Benáková Jana, nar. 18.7.1969, Nezvalova 1821/21, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Benda Milan,nar. 11.11.1961, Řepčice 25, Třebušín, Řepčice, 412 01
Bendová Hana, nar. 8.5.1969, Řepčice 25, Třebušín, Řepčice, 412 01
Blažek Jiří, nar. 3.10.1946, Haslice 10, Homole u Panny, Haslice, 400 02
Blažková Jitka,nar.15.3.1929, Palackého 1559/6, Teplice, Trnovany, 415 01
Botoš Zdeněk,nar. 2.7.1977, Třebušín 70, Třebušín, 412 01
Botošová Jaroslava, nar. 13.10.1955, Třebušín 70, Třebušín, 412 01
Brabec Tomáš, nar. 13.9.1976, Horní Týnec 23, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Břendová Jana, nar. 23.3.1923, Řepčice 98, Třebušín, Řepčice, 412 01
Buchar Josef, nar. nezjištěno, Dolní Týnec 27, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Bucharová Marie,nar. nezištěno, Dolní Týnec 27, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Bukovská Marie, nar. 2.4.1944, Řepčice 10, Třebušín, Řepčice, 412 01
Bulín Jaroslav, nar. 6.2.1928, Horní Týnec 21, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Bulínová Jaroslava, nar. 12.1.1932, Horní Týnec 21, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Buriánek Vladimír, nar.18.12.1951, Haslice 4, Homole u Panny, Haslice, 400 02
Buriánková Libuše, nar. 23.5.1953, Haslice 4, Homole u Panny, Haslice, 400 02
Bušek Bohumil, nar. 25.3.1953, Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice, Litoměřice-Město,
412 01
Bušek Jaroslav, nar. 30.4.1958Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Bušek Jiří, nar. 14.2.1968, Dukelská 1857/2, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Bušek Milan, nar. 19.8.1959, Terezínská 205/6, Lovosice, 410 02
Bušek Petr, nar. 14.2.1966, Smetanova 1812/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Bušková Eva, nar. 26.10.1950, Třebušín 130, Třebušín, 412 01
Cyteráková Jolanka, nar. 7.3.1956, Liškova 1769/62, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Čáp Jiří, nar. 22.12.1949, Dlouhá 1057/17, Lovosice, 410 02
Čáp Miloš,nar. 31.8.1953, Chudoslavice 5, Chudoslavice, 412 01
Čápová Hana,nar. 17.6.1956, Chudoslavice 5, Chudoslavice, 412 01
Čápová Vlasta, nar. 26.2.1948, Dělnická 508/54, Proboštov, 417 12
Čech Antomín, nar. 14.11.1937, Smetanova 1787/10, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Černá Eva, nar. 27.11.1945, Českolipská 1691/16, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Černá Jiřina, nar. 24.9.1968, Třebušín 146, Třebušín, 412 01
Černý Liboslav, nar. 22.1.1968, U Stadionu 271/3, Litoměřice, Předměstí, 412 01
125280/2012-MZE-16231
9/16
Červená Jarmila, nar. 24.9.1969, Stránského 1754/29, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Červín Václav, nar. 31.10.1943, Nezvalova 1822/27, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Čuda Miroslav,nar. 20.9.1940, Ploskovice 13, 411 42 Ploskovice
Daneš Jaroslav, nar. 16.9.1961, Na Výsluní 436/18, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Dolejšová Jitka, nar. 14.3.1950, Liškova 632/6, Kamýk 411, Praha 12, 142 00
Doležal Jaroslav, nar. 2.2.1957, Hřbitovní 207, Úštěk, Úštěk-Českolipské Předměstí, 411 45
Drábek Karel, nar. 15.1.1963, Třebušín 123, Třebušín, 412 01
Drábková Kateřina, nar. 28.7.1973, Třebušín 39, Třebušín, 412 01
Drábková Mgda, nar. 12.1.1951, Třebušín 39, Třebušín, 412 01
Dragoun Petr, nar. 16.5.1926, Třebušín 10, Třebušín, 412 01
Drbohlav Ladislav, nar. 1.12.1961, Horní Týnec 24, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Drbohlavová Miluše, nar. 26.3.1960, Horní Týnec 24, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Drobná Jindřiška, nar. 4.3.1934, Kotelice 17, Třebušín, Kotelice, 412 01
Drvoštěpová Hana, nar. 21.7.1947, Lovečkovice 4, Úštěk 411 45
Dunčko Radek, nar. 2.3.1973, Kotelice, 39, 412 01 Třebušín
Durák Jiří, nar. 31.1.1978, Anenská 113/6, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
Dvořák Jaromír, nar. 26.4.1980, Liškova 1772/59, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Dvořák Josef, nar. 17.11.1943, Řepčice 99, Třebušín, Řepčice, 412 01
Dvořák Petr, nar. 29.3.1970, Pod Saharou 695, Libčice nad Vltavou, 252 66
Dvořáková Blanka, nar. 18.4.1949, Řepčice 99, Třebušín, Řepčice, 412 01
Dvořáková Věra, nar. 15.4.1953, Starý Mlýnec 13, Ploskovice, Starý Mlýnec, 412 01
Effenbergerová Jaroslava, 29.3.1969, Staňkovice 10, Staňkovice, 412 01
Eiselt Jaroslav, nar. 14.1.1964, K Radobýlu 130/12, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Eiseltová Vlasta,nar. 5.11.1934, Družstevní 1759/31, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Fajman Petr, nar. 17.7.1969, Mrázova 1332/36, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Fajmanová Gabriela, nar. 23.12.1968, Mrázova 1332/36, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Fišer Bedřich, nar. 4.2.1959, U Radnice 206, Hrob, 417 04
Fišerová Vlasta, nar. 21.6.1957, Podzimní 275, Chlumec, 403 39
Fousek Milan, nar. 8.9.1947, Otradovická 727/3, Praha, Kamýk, 142 00
Frk Jiří, 8, nar. 24.7.1942, Homole u Panny, 403 23
Frk Josef,nar. 24.4.1941, Třebušín 96, Třebušín, 412 01
Gabštúrová Růžena, nar. 2.3.1930, Kotelice 29, Třebušín, Kotelice, 412 01
Gerlická Hana, nar. 5.9.1948, Ploskovice 64, Ploskovice, 411 42
Gerlický Zdeněk, nar. 19.5.1945, Ploskovice 64, Ploskovice, 411 42
Gramskopf Jiří, nar. 7.12.1957, Na Výsluní 434/8, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Grosz Jindřich, nar. 4.3.1974, Nemocniční 781/14, Praha, Vysočany (Praha 9), 190 00
Groszová Libuše, nar. 27.2.1951, Nemocniční 582/8, Praha, Vysočany, 190 00
Grunt Ivo, nar. 3.11.1953, Nezvalova 1823/31, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Gruntová Ivana, nar. 19.1.1954, Nezvalova 1823/31, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Hadaš Jiří, nar. 19.8.1981, Oblá 2885/1, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Hauptmann Antonín, nar.13.10.1948, Řepčice 21, Třebušín, Řepčice, 412 01
Havelka Bohuslav ml., nar. 12.8.1978, Vítězná 135, Ústí nad Labem, Svádov, 403 22
Havelka Bohuslav, nar. 29.3.1952, Vítězná 135, Ústí nad Labem, Svádov, 403 22
Havelka Libor, nar. 16.7.1966, Chelčického 1121/8, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Hejduková Helena, nar. 4.9.1947, Revoluční 693, Libochovice, 411 17
Hergesell Čestmír, nar. 8.1.1958, Rýdeč 29, Malečov, Rýdeč, 400 02
Hladíková Jiřina, nar. 31.12.1957, Zahradní 1308, Nový Bor, 473 01
Hlaváč Jiří, nar. 20.3.1947, Palachova 659/22, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Hlaváčová Dagmar, nar. 21.10.1974, Palachova 659/22, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Höferová Eva, nar. 6.10.1945, Verneřice 79, Verneřice, 417 04
Holubová Marcela,nar. 28.12.1960, Litoměřická 277, Velké Březno, 403 23
Horak Ruzena, nar. 14.11.1962, Dornwald 27 , 73230 Kirchneim / Teck, Německo
Horčík Petr, nar. 26.12.1956, Lhota pod Pannou 17, Homole u Panny, Lhota pod Pannou, 400
02
Horčíková Marie, nar. 25.8.1957, Lhota pod Pannou 17, Homole u Panny, Lhota pod Pannou,
400 02
Hradecká Kateřina, nar. 10.7.1965, Třebušín 75, Třebušín, 412 01
Hruška Pavel, nar. 28.3.1952, Slovenská 2279, Teplice, 415 01
125280/2012-MZE-16231
10/16
Hrušková Irena, nar. 5.12.1951, Slovenská 2279, Teplice, 415 01
HS Březí, IČ: 70973725, honební starosta Pavel Hůlka, Truhlářská 4, 400 03 Ústí nad Labem
- Střekov
HS Kalich Ploskovice, IČ: 71011013, honební starosta Ing. Zdeněk Černý, Sokolská 236, 412
01 Litoměřice
HS Lovečkovice, IČ: 71009990, honební starosta Ing. Antonín Kučera CSc., Březinova cesta
211/23, 412 01 Litoměřice
HS Sedlo Liběšice, IČ: 75003139, honební starosta Jiří Opočenský, Horní Řepčice 7, 411 45
Úštěk
HS Třebušín, IČ, 69291870, Řepčice 24, 412 01Litoměřice, zastoupené JUDr. Petrem
Rambouskem, Mostecká 226/7, 412 01 Litoměřice
Humajová Jana, nar. 18.11.1952, Závodní 2430/47, Karviná, Nové Město, 735 06
Hůrka Stanislav, nar. 13.3.1954, náměstí Svatopluka Čecha 1346/1, Praha, Vršovice, 101 00
Husáková Drahuše, nar. 14.6.1963, Třebušín 9, Třebušín, 412 01
Charousová Dagmar, nar. 7.3.1955, U Stadionu 890, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 293
01
Chmelík Ludvík, nar. 22.1.1946, Chudoslavice 25, Chudoslavice, 412 01
Chmelíková Dagmar, Chudoslavice 33, Chudoslavice, 412 01
Chmelíková Hana, nar. 1.4.1948, Chudoslavice 25, Chudoslavice, 412 01
Chmelíková Jaroslava, nar. 14.8.1949, Pohořany 55, Žitenice, Pohořany, 411 41
Ing. Drašner Stanislav, nar. 12.1.1959, Šumavská 3102/23, Ústí nad Labem, Severní Terasa,
400 11
Ing. Drašnerová Naděžda, nar. 15.1.1959Šumavská 3102/23, Ústí nad Labem, Severní
Terasa, 400 11
Ing. Holub Martin, nar. 24.10.1970, Bublíkova 2187/1, Praha, Libeň (Praha 8), 182 00
Ing. Jaroš Pavel, nar. 8.10.1966, Rabyňská 750/9, Praha, Kamýk, 140 00
Ing. Jelínek Miroslav, nar. 2.11.1969, Těchobuzice 8, Ploskovice, Těchobuzice, 412 01
Ing. Justa Marek, nar. 9.12.1974, Staňkovice 5, Staňkovice, 412 01
Ing. Klučina Luděk, nar. 06.02.1962, Pražská 279, Nehvizdy, 250 81
Ing. Kožmín Štěpán, 23.12.1929, Novákova 1573/12, Teplice, 415 01
Ing. Král Vratislav,nar. 28.6.1959, Doksany 144, Doksany, 411 82
Ing. Krejčí Andrea, nar. 27.3.1975, Tymiánová 624/15, Praha, Kolovraty, 103 00
Ing. Legner Jaroslav, nar. 27.9.1963, Třebušín 84, Třebušín, 412 01
Ing. Mrkos David, nar. 17.7.1965, Pod Tratí 333, Úvaly, 250 82
Ing. Mrkos Jan, CSc., nar. 6.7.1937, Platónova 3285/22, Praha, Modřany, 143 00
Ing. Najmr Stanislav, nar. 1.5.1938, Dlouhá 23, Bohušovice nad Ohří, 411 56
Ing. Podolák František,nar. 23.7.1960, Plešivecká 1866/29, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Pospíšilík Jiří, nar. 10.4.1962, Vinné 16, Ploskovice, Vinné, 412 01
Ing. Potůček Radoslav, nar. 14.9.1963, Českolipská 917/6, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Rothbauer Ivan, nar. 21.8.1942, Vinařská 742/20, Ústí nad Labem, Bukov, 400 01
Ing. Rúžová Soňa, nar. 24.3.1977, Českolipská 385/24, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Rybáček Karel, nar. 10.4.1956, Cukrovarnická 469/17, Praha, Střešovice, 162 00
Ing. Sendlai Rudolf,nar. 1.1.1947, Mládežnická 1753/8, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Šumera Pavel,nar. 23.6.1961, Turgeněvova 632/19, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Trulíková Vlasta, nar. 7.11.1945, Heydukova 1871/24, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Uher Libor,nar. 5.7.1928, Jizerská 2944/59, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Ing. Voctářová Helena, nar. 8.5.1947, V Závětří 1668/5, Teplice, Trnovany, 415 01
Ing. Zafouk Pavel, nar. 23.7.1972, Václavice 38, Václavice, 256 01
Ing. Žáček Miroslav, nar. 13.9.1936, K. Maličkého 980/5, Lovosice, 410 02
Janáč Petr, nar. 30.1.1975, Křičkova 2074/2a, Teplice, 415 01
Jandová Eva, nar. 4.1.1947, Těchobuzice 23, Ploskovice, Těchobuzice, 412 01
Jarošová Renata, nar. 16.7.1975, Högerova 1098/15, Praha, Hlubočepy, 152 00
Javůrek Bedřich, nar. 10.4.1947, Kostelní 899/8, Lovosice, 410 02
Jelínek Miroslav,nar. 2.11.1969, Chudoslavice 28, Chudoslavice, 412 01
Jelínková Jana, nar. 15.3.1947, Chudoslavice 28, Chudoslavice, 412 01
Jerych Bořivoj, nar. 18.11.1978, Píšťany 13, Píšťany, 411 01
Jerychová Jaroslava, nar. 2.7.1972, Dalimilova 1725/17, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Josefíková Olga, nar. 11.12.1959, Želkovice 51, Želkovice, 440 01
125280/2012-MZE-16231
11/16
JUDr. Kohoutová Růžena, nar. 11.1.1940, J. A. Komenského 912, Milevsko, 399 01
JUDr. Najmrová Ivana, nar. 24.11.1946, Stříbrná Lhota 731, Mníšek pod Brdy, 252 10
JUDr. Šumerová Radka, nar. 25.6.1961, Turgeněvova 632/19, Litoměřice, Předměstí, 412 01
JUDr. Vrkoč Jiří, nar. 11.5.1944, Rýdeč 58, Malečov, Rýdeč, 400 02
Jukl Martin, nar. 11.6.1964, Na Staré cestě 3234, Mělník, 276 01
Juklová Věra, nar. 3.5.1969, Na Staré cestě 3234, Mělník, 276 01
Kaiser František, nar. 22.10.1937, U Kovárny 23, Veleň, 250 63
Kaiser Josef, nar. 25.11.1927, K Cihelně 40, Veleň, 250 63
Kaiser Karel, nar. 20.4.1961, Plynárenská 294/12, Ústí nad Labem, Všebořice, 400 10
Kaiser Ladislav, nar. 16.6.1952, Ploskovice 31, Ploskovice, 411 42
Kaiser Luděk, Těchobuzice 10,nar. 9.2.1975, Ploskovice, Těchobuzice, 412 01
Karnová Danuše, nar. 28.6.1947, Zahrádky 384, Dolní Bousov, 294 04
Klíma Vladimír,nar. 26.9.1953, Rybniční 338, Hrob, 417 04
Kloza Dušan, nar. 9.10.1973, Loučky 17, Verneřice, Loučky, 407 25
Kmoch Jan, nar. 3.7.1944, Staňkovice 42, Staňkovice, 412 01
Kmochová Věra,nar. 21.9.1946, Staňkovice 42, Staňkovice, 412 01
Kocourek Jiří, nar. 9.1.1977, Višňová 2839/11, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Kodad Miroslav,nar. 27.8.1957, Přítkov 4, Proboštov, Přítkov, 417 12
Kodl Jan, Dolní Nezly 7, nar. 10.7.1965, Liběšice, Dolní Nezly, 412 01
Konvalinková Lenka,nar. 10.7.1961, Maškovice 13, Ploskovice, Maškovice, 412 01
Korbel Jiří,nar. 6.7.1958, Plickova 551/25, Praha, Háje, 149 00
Kožnímová Jana, nar. 20.11.1941, Novákova 1573/12, Teplice, 415 01
Král Josef, nar. 1.4.1932, Spořická 3808/8, Chomutov, 430 01
Krásná Dagmar, nar. 24.12.1945, Nad Lesním divadlem 1353/8, Praha, Braník, 142 00
Krásný Jindřich, nar. 11.7.1944, Nad Lesním divadlem 1353/8, Praha, Braník, 142 00
Kraus Petr, nar. 13.5.1985, Brandtova 3275/30, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Krotký Ivan, nar. 15.9.1947, Kpt. Jaroše 2172/11, Karviná, Mizerov, 734 01
Krotký Václav, nar. 1.8.1946, Babylon 9, Babylon, 344 01
Kroupa František, nar. 29.3.1960, Rýdeč 70, Malečov, Rýdeč, 400 02
Kroupová Zuzana, nar. 2.6.1962, Rýdeč 70, Malečov, Rýdeč, 400 02
Kroužková Stanislava, nar. 19.2.1948, Osvobození 311/9, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Krulišová Miloslava,nar. 14.7.1943, Močovice 127, Močovice, 286 01
Křivan Josef, nar. 5.8.1923, Dolanská 327/10, Praha, Liboc, 161 00
Kubeš Michal, nar. 28.8.1978, Mnetěš 212, Mnetěš, 413 01
Kubišta Slavoj, nar.4.6.1929, Třebušín 364, Třebušín, 412 01
Kubová Pavlína, nar. 16.8.1978, Janáčkova 134/5, Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice, 466 06
Kučera Josef, nar. 2.11.1922. Milešov 1, Velemín, Milešov, 411 32
Kučera Josef,nar. 9.11.1947, Habří 9, Řehlovice, Habří, 400 02
Kučera Zdeněk, nar. 9.11.1947, Touchořiny 69, Lovečkovice, Touchořiny, 411 45
Kudláčková Milada, nar. 28.3.1948, Dukelská 1856/8, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Kuhnelová Božena, nar. 13.1.1946, Plzeňská 394/70, Praha, Smíchov, 150 00
Kulhánková Lenka, nar. 20.2.1959, U Střelnice 1033, Nové Město pod Smrkem, 463 65
Kulík Jan,nar. 10.4.1954, sídl. U Cukrovaru 1069, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Kuprová Hana, nar. 18.1.1952, 1. máje 97, Úštěk, Úštěk-České Předměstí, 411 45
Kůsová Květoslava, nar. 7.3.1947, Na Leškově 254, Neveklov, 257 56
Lanková Monika,nar. 10.10.1943, Bratří Čapků 639/59, Ústí nad Labem, Bukov, 400 01
Lašek František, nar. 13.2.1926, Lesní 185, Vědomice, 413 01
Legner Jiří, nar. 18.4.1931, Lesní 199, Vědomice, 413 01
Legner Karel,nar. 4.11.1944, Třebušín 117, Třebušín, 412 01
Legner Pavel, nar. 19.11.1964, Třebušín 89, Třebušín, 412 01
Legnerová Dana, nar. 24.5.1967, Třebušín 84, Třebušín, 412 01
Legnerová Judita, 22.12.1942, Třebušín 89, Třebušín, 412 01
Lender Ivo, nar. 10.10.1945, Nová 1406/36, Ústí nad Labem, Střekov, 400 03
Lenderová Hana,nar. 13.5.1952, Nová 1406/36, Ústí nad Labem, Střekov, 400 03
Lesy ČR s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové,
501 68
Lesy ČR s.p., Krajské ředitelství, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Lesy ČR s.p., Lesní správa Litoměřice, Bílý Újezd 20, 411 31 Velemín
125280/2012-MZE-16231
12/16
Levý Stanislav, nar. 25.10.1952, Myštice 27, Chudoslavice, Myštice, 412 01
Lienert Jaroslav,nar. 21.5.1934, Rybniční 343, Hrob, 417 04
Lienertová Krista, nar. 14.10.1939, Rybniční 343, Hrob, 417 04
Lichtensteinová Věra, nar. 30.9.1958, Trnovanská 1334/39, Teplice, Trnovany, 415 01
Litoš Radek, nar. 16.6.1968, Skalická 144, Žitenice, 411 41
Litošová Alena,nar. 16.3.1960, Řepčice 7, Třebušín, Řepčice, 412 01
Macel Miloslav, nar. 22.8.1973, Pokratická 155/43, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Macelová Ivana, nar. 22.5.1974, Pokratická 155/43, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Majerová Ludmila, nar. 17.7.1949, Třebušín 125, Třebušín, 412 01
Malenínská Marta, nar. 5.5.1947, Podjavorinské 1601/8, Praha, Chodov, 149 00
Manda Luboš,nar. 1.2.1964, Na Látkách 216, Brozany nad Ohří, 411 81
Margetín Vladislav, nar. 17.8.1971, Staňkovice 23, Staňkovice, 412 01
Margetínová Drahomíra, nar. 23.11.1976, Staňkovice 23, Staňkovice, 412 01
Marková Marie, nar. 8.4.1914, Zahradní 371, Mšené-lázně, 411 19
Matoušek Josef, nar. 24.03.1948, Řepčice 6, Třebušín, Řepčice, 412 01
Matoušek Miroslav, nar. 20.4.1945, Řepčice 5, Třebušín, Řepčice, 412 01
Matuláková Marie, nar. 19.1.1929, Nezvalova 1819/13, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Matura Josef, nar. 26.10.1951, Třebušín 124, Třebušín, 412 01
Matys Petr, nar. 14.11.1948, Okružní 138/14, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
Matysová Božena, nar. 11.2.1962, Novobranská 136/8, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412
01
McAuley Tanya Helen, nar. 18.12.1948,P.O.Box 585, Spencer MA 01562, Spojené státy
Mgr. Helešicová Jarmila, nar. 28.9.1961, Skotská 797/5, Praha, Vokovice, 160 00
Mgr. Miláčková Iva, nar. 10.10.1966, Staňkovice 5, Staňkovice, 412 01
Mgr. Mrkosová Petra,nar. 31.5.1966, Pod Tratí 333, Úvaly, 250 82
Mgr. Skořepová Bohumila, nar. 30.12.1969, Dolní Maršov 6, Krupka, Maršov, 417 42
Míčková Jaroslava, nar. 30.12.1969, Dolní Týnec 41, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Michut Tomáš, 21.9.1977, Chudoslavice 29, Chudoslavice, 412 01
Michutová Jitka, nar. 24.1.1979, Chudoslavice 29, Chudoslavice, 412 01
Mikolášik František, nar. 25.3.1932, Vojnovičova 501/28, Ústí nad Labem, Bukov, 400 01
Mikolášková Petra, nar. 27.8.1988, Třebušín 113, Třebušín, 412 01
Moncseková Blanka, nar. 2.12.1931, Puklicova 2099/23, České Budějovice, České
Budějovice 3, 370 04
Motyčka Jiří, nar. 11.4.1952, Rýdeč 27, Malečov, Rýdeč, 400 02
Motyčka Petr, nar. 8.11.1963, Rýdeč 9, Malečov, Rýdeč, 400 02
Motyčková Miluška, nar. 24.4.1934, Rýdeč 9, Malečov, Rýdeč, 400 02
Mrázek Jiří, nar. 5.2.1950, Doubravická 1664/14, Teplice, Trnovany, 415 01
Mrázek Milan, nar. 27.3.1973, Chudoslavice 11, Chudoslavice, 412 01
Mrázková Hana, nar. 9.5.1954, Doubravická 1664/14, Teplice, Trnovany, 415 01
Mrázková Pavlína, nar. 4.5.1976, Chudoslavice 11, Chudoslavice, 412 01
MS Labské stráně, IČ: 44553544, předseda sdružení Petr Kůstka, Malečov 37, 403 27
Malečov
MS Sedlo Liběšice, IČ: 46773134, předseda sdružení RSDr. Bohumil Vakrčka, Družstevní
25, 412 01 Litoměřice
MUDr. Doval Michal, nar. 9.6.1977, Tematínská 1990/8, Nové Mesto nad Váhom,
Slovensko
MUDr. Habelová Ivana, nar. 1.11.1965, Třebušín 144, Třebušín, 412 01
MUDr. Hula Petr, nar. 26.1.1973, Vinné 13, Ploskovice, Vinné, 412 01
MUDr. Kotyza Radovan, nar. 25.11.1971, Na Fialce II 1620/86, Praha, Řepy, 163 00
MUDr. Mifková Dagmar, nar. 14.8.1961, Školní 4/4, Litoměřice, Pokratice, 412 01
MUDr. Sokol Lubomír, nar.28.3.1956 Havlíčkova 936, Vlašim, 258 01
Mužík Jindřich,nar. 27.5.1926, Lhota pod Pannou 37, Homole u Panny, Lhota pod Pannou,
400 02
MVDr. Docinková Hana, nar. 1.3.1968, Karvinská 575/5, Český Těšín, 737 01
MVDr. Zikmund Zbyněk, nar. 19.5.1957, Kotelice 23, Třebušín, Kotelice, 412 01
Nečilová Jaroslava, nar. 14.3.1952, Revoluční 1831/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Němec Karel, nar. 20.5.1944, Třebušín 72, Třebušín, 412 01
Netopilík Jan, nar. 19.11.1967, Miřejovice 22, Miřejovice, 412 01
125280/2012-MZE-16231
13/16
Neuman Luboš, nar. 25.7.1963, Prokopova 1641, Vlašim, 258 01
Nosek Zdeněk, nar. 18.6.1944, Plešivecká 1864/21, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Nouzáková Eva, nar. 20.12.1928, Věšťany 36, Modlany, Věšťany, 415 01
Novák Karel,nar. 25.1.1950, Mlékojedy 43, Mlékojedy, 412 01
Nováková Jana, nar. 27.8.1963, Pražská 88/4, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Novotný Miroslav, nar. 25.10.1969, Lovečkovice 1, Lovečkovice, 411 45
Obec Býčkovice, IČ: 00832316, Býčkovice 57, IČ: 832316 Litoměřice, 412 01
Obec Homole u Panny, IČ: 00555495, Homole u Panny 1, Ústí nad Labem, 400 02
Obec Chudoslavice, IČ: 00832235, Chudoslavice 13, Litoměřice 412 01
Obec Lovečkovice, IČ: 00263982, Lovečkovice 40, Úštěk, 411 45
Obec Ploskovice, IČ: 00264164, Ploskovice 2, Ploskovice 441 42
Obec Staňkovice,IČ: 44224869, Postoloprdská 8, Staňkovice, 412 01 Litoměřice
Obec Třebušín, IČ: 00264555, Třebušín 33, 412 01 Litoměřice
Obereiter Luboš, nar. 26.7.1959, Třebušín 125, Třebušín, 412 01
Obereiter Lukáš, nar. 12.7.1980, Býčkovice 43, Býčkovice, 412 01
Obereiter Michal, nar. 18.5.1982, Třebušín 101, Třebušín, 412 01
Pašek Luboš, nar. 19.11.1966, Křenovice 107, Dubné, Křenovice, 373 84
Patolán Milan, nar. 1.3.1949, Třebušín 131, Třebušín, 412 01
Patolánová Jiřina, nar. 28.3.1952, Třebušín 131, Třebušín, 412 01
Paulová Jiřina, nar. 2.6.1952, Krátká 355, Bohušovice nad Ohří, 411 56
Pavláková Ludmila, nar. 1.4.1953, Švermova 1002/42, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Pavlíčková Jaroslava, nar. 23.9.1943, 1. máje 1525, Kadaň, 432 01
Pavlík Leoš, nar. 25.7.1972, Voděrady 49, Voděrady, 517 34
Pelikus Petr, nar. , Býčkovice 26, nar. 7.3.1955, Býčkovice, 412 01
Pelikusová Dagmar,nar. 3.12.1955, Terezínská 215/14, Lovosice, 410 02
PF - TAXES, s.r.o., IČ: 25481347, Mostecká 227/9, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
PhDr. Kodl Martin, nar. 2.8.1961, Patočkova 711/5, Praha, Střešovice, 169 00
PhDr. Mrkosová Eva, CSc., nar. 8.8.1941, Koláčkova 1845/9, Praha, Libeň (Praha 8), 182 00
Pleskotová Božena,nar. 3.10.1938, Zelenečská 354/20, Praha, Hloubětín, 198 00
Plíhal Josef, nar. 27.4.1956, Býčkovice 38, Býčkovice, 412 01
Počíková Lenka, nar. 27.9.1954, Starý Mlýnec 22, Ploskovice, Starý Mlýnec, 412 01
Počta Václav, 24.11.1952, Švermova 761/23, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Počtová Magda, nar. 12.1.1952, Švermova 761/23, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Podobský Jiří, nar. 24.7.1952, Plickova 551/25, Praha, Háje, 149 00
Pokorná Jaroslava, 6.5.1959, Dlážděná 427, Stochov, 273 03
Pokorná Marcela,nar. 6.5.1959, Masarykova 2310/61, Ústí nad Labem, Ústí nad Labemcentrum, 400 01
Pokorná Marie, nar. 26. 4. 1931, Havlíčkova 1711/17, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Pokorný Jan, ar.1.2.1954, Seletice 15, Seletice, 289 34
Poláček Miroslav, 29.6.1999, Soběnice 50, Liběšice, Soběnice, 411 45, zastoupený zákonným
zástupcem. Honichová Marie, Soběnice 50
Polák Zdeněk, nar. 29.7.1939, Řepčice 34, Třebušín, Řepčice, 412 01
Polakovičová Romana, nar. 26.6.1960, Livornská 432, Praha, Horní Měcholupy, 109 00
Polívka Jiří, nar. 21.2.1954, Ebersteinstrasse 27, 75177 Pforzheim, Německo
Pospíšil Jaroslav, nar. 14.10.1974, Zahradnická 392/21, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Pospíšilíková Jitka, nar. 2.4.1965, Vinné 16, Ploskovice, Vinné, 412 01
Pospíšilová Markéta, nar. 2.9.1977, Zahradnická 392/21, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Potůčková Olga,nar. 29.8.1950, V Uličkách 2580, Roudnice nad Labem, 413 01
Poustecký Milan, nar. 24.1.1948, K Lukám 643/22, Praha, Libuš, 142 00
Pozemkový fond ČR, IČ: 45797072, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Litoměřice, Velká Dominikánská 11, 412 01
Litoměřice
Prokopec Jan, nar. 8.6.1946, Řezáčovo náměstí 1261/2, Praha, Holešovice, 170 00
Ptáková Olga, nar. 31.1.1957, 10120 Schneiter Cirle , Anchorage Alaska, Spojené státy
Ranč 3V, a.s., IČ: 27274772, Vinohradská 1246/55, Praha, Vinohrady, 120 00
RNDr. Hrnčíř Štěpán, nar. 13.3.1951, Na Rovnosti 2689/15, Praha, Žižkov, 130 00
RNDr. Hrnčířová Daniela, nar. 25.6.1953, Chalúpeckého 1825, Roztoky, 252 63
RNDr. Mikulová Vlastimila, nar. 8.10.1945, Vejvanovského 1614/4, Praha, Chodov, 149 00
125280/2012-MZE-16231
14/16
Rohlíček Kamil, nar. 6.9.1927, Slatina 39, Slatina, 410 02
Rothbauerová Yvonna, nar. 5.9.1949, Vinařská 742/20, Ústí nad Labem, Bukov, 400 01
RSDr. Kučera Karel, nar. 1.4.1950, Picassova 544, Ústí nad Labem, Mojžíř, 403 31
Rubák Petr, nar. 7.5.1955, Pod Dálnicí 471/8, Praha, Michle, 140 00
Rulfová Květuše, nar.10.5.1964, Alfonse Muchy 420/12, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Růžička František, nar. 17.12.1944, Třebušín 2, Třebušín, 412 01
Růžička Petr, nar. 30.9.1954, Třebušín 124, Třebušín, 412 01
Růžičková Ludmila, nar. 27.4.1904, Dolní Týnec 17, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Rykrová Božena, nar. 13.4.1949, Vinné 2, Ploskovice, Vinné, 412 01
Ryšlavá Alžběta, nar. 9.8.194017. listopadu 610/14, Ústí nad Labem, Bukov, 400 10
Sadil Richard, nar. 19.3.1953, Ládevská 418/17, Praha, Dolní Chabry, 184 00
Sahula Miroslav, nar. 16.4.1949, Jabloňová 216, Krupka, Maršov, 417 42
Sahula Petr, nar. 23.7.1957, 46 Mitton Place , Kitchener, Ontario, N2R 1B4, Kanada
Sailer Jan, nar. 11.2.1949, Ploskovice 52, Ploskovice, 411 42
Sečanská Jaroslav, nar. 17.3.1948, Donínská 220, nar. Hrádek nad Nisou, Donín, 463 34
Sečanský Jan, nar. 14.2.1969, Ryneček 131, Příbram, Příbram III, 261 01
Sečanský Pavel, nar. 21.2.1955, Ploskovice 16, Ploskovice, 411 42
Sedliská Jana, nar, 30.7.1947, Tererova 1355/4, Praha, Chodov, 149 00
Sedliská Michaela, nar. 19.3.1984, Tererova 1355/4, Praha, Chodov, 149 00
SEMPRA PRAHA VHJ VŠUO HOLOVOUSY STAN. TĚCHOBUZICE, Těchobuzice ,
Ploskovice, Těchobuzice, 412 01, IČ: 45797439
Sendlaiová Věra, nar. 3.7.1951, Mládežnická 1753/8, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Severočeská vodárenská společnost,IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, Teplice, Trnovany,
415 50
Schubert Milos, nar. 3.3.1968, Steinkaute 1 , 61169 Friedberg, Německo
Schubertová Leona, nar. 2.10.1967, Haslice 12, Homole u Panny, Haslice, 400 02
Služby pro zemědělství Střížovice, IČ: 14868334, státní podnik v likvidaci, Kaplířova 233,
pošta Sulejovice , Sulejovice, 411 11
Smetana Josef, nar. 20.10.1933, Krátká 282/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Smetanová Milada, nar. 1.7.1934, Krátká 282/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stará Jindra, nar. 21.4.1948, Horní Týnec 22, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Starý Václav, nar. 10.12.1947, Horní Týnec 22, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Stejskal Jan,nar. 23.12.1951, Marie Majerové 1843/27, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stejskal Karel, nar. 25.9.1954, Švermova 544/5, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stejskal Miroslav, nar. 11.10.1951, Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stejskalová Hana, nar. 7.6.1953, Marie Majerové 1843/27, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stejskalová Pavla, nar. 4.6.1951, Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stocková Antonie, nar. 28.10.1956, Žižkova 87, Kladno, Švermov, 273 09
Svoboda Jiří, nar. 17.4.1939, Jezuitská 3/16, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
Svoboda Kamil, nar. 8.3.1969, Dolní Týnec 30, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Šedová Božena, nar. 29.6.1927, Myštice 4, Chudoslavice, Myštice, 412 01
Šenkýř Antonín, nar. 7.5.1962, Alšova 1638/24, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Šimon Miroslav, nar. 9.4.1941, Vinné 21, Ploskovice, Vinné, 412 01
Šmídová Pavlína, nar. 1.8.1974, Prackovice nad Labem 64, Prackovice nad Labem, 411 33
Šmidt Eduard, nar. 28.5.1954, Chotiněves 47, Chotiněves, 411 45
Šmidtová Zdeňka, nar. 7.1.1954, Chotiněves 47, Chotiněves, 411 45
Štěpán Pavel, nar. 18.8.1945, Kotelice 36, Třebušín, Kotelice, 412 01
Štěpánek Michal, nar. 8.7.1970, Jungmannova 438/1, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Štěpánek Petr, nar. 17.12.1979, Třebušín 82, Třebušín, 412 01
Štěpánek Rostislav, nar. 26.7.1968, Dolní Týnec 17, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Štrobl Ladislav,nar. 22.1.1966, Dolní Týnec 40, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Tatarkovičová Antonie, nar. 7.4.1934, Třebušín 41, Třebušín, 412 01
Tichá Ludmila, nar. 26.12.1937, Kollárova 1605/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Tintěra Jaroslav, nar. 17.11.1957, Třebušín 145, Třebušín, 412 01
Tintěrová Libuše, nar. 30.6.1960, Třebušín 145, Třebušín, 412 01
Titěra Otta, nar. 18.2.1954, Sokolská 220/6, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Tomaškovič Miroslav, nar. 5.9.1948, Ladova 2532/2, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400
11
125280/2012-MZE-16231
15/16
Topš Petr, nar. 26.8.1962, Švermova 1597/56, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Trapani Stanislav, nar. 3.12.1961, Pražská 548/5, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Trapaniová Alena, nar. 29.10.1960, Třebušín 380, Třebušín, 412 01
TRIANGL s.r.o., IČ: 44564678, Mlýny 7, Hrob, Mlýny, 417 04
Trnková Jaroslava, nar. 11.2.1943, Kubínova 440/1, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Uhrová Hana, nar. 22.2.1942, Jizerská 2944/59, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Unčovský Petr, nar. 26.7.1962, Kotelice 35, Třebušín, Kotelice, 412 01
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha, Nové Město, 128 00
Uživatel honitby Dlouhý Vrch, Ladislav Opat, Malšovice 74, 405 02 Děčín, IČ: 11445211
Uživatel honitby Jeleč, MS Sedlovína - Horoměřice o.s., Výstupní 545, 256 26 Horoměřice,
IČ:164 08 811
Vacek Miroslav, nar. 5.6.1979, Horní Nezly 8, Liběšice, Horní Nezly, 412 01
Václavíčková Jindřiška, nar. 23.6.1948, 28. října 1006/16, Nymburk, 288 02
Vaníček Vladislav,nar. 23.9.1934, Lonkova 464, Pardubice, Polabiny, 530 09
Vávrová Jaroslava, nar. 20.4.1948, Májová 364, Děčín, Děčín XXXII-Boletice nad Labem,
407 11
Vincíbr Václav, nar. 4.11.1956, Těchobuzice 24, Ploskovice, Těchobuzice, 412 01
Vlachová Alena, nar. 15.9.1960, Vilsnická 66/24, Děčín, Děčín VII-Chrochvice, 405 02
Vlčková Amália, nar. 6.2.1934, Řepčice 37, Třebušín, Řepčice, 412 01
Vodičková Emílie, nar. 5.4.1949, Údolní 52, Úštěk, Úštěk-Českolipské Předměstí, 411 45
Vodňaruk Pavel, nar. 15.9.1969, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha, Žižkov, 130 00
Vodňaruková Marie, nar. 11.9.1971, Boleslavská 2009/18, Praha, Vinohrady, 130 00
Vrkoč Jaroslav, nar. 18.7.1956, Milady Horákové 547/57, Praha, Holešovice, 170 00
Vrkočová Alena, nar. 12.10.1946, Rýdeč 58, Malečov, Rýdeč, 400 02
Výborná Martina, nar. 1.9.1971, Werichova 2009/3, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Výborný Petr,nar. 14.5.1970, Werichova 2009/3, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Zafouk Filip, nar. 27.5.1975, V Průčelí 1653/8, Praha, Chodov, 149 00
Zahálková Liuše, nar. 5.2.1941, Maková 2804/6, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Zahálková Vlasta, nar. 26.5.1941, V Kutišti 2479/10, Ústí nad Labem, Ústí nad Labemcentrum, 400 11
Zeman Jaroslav, nar. 20.2.1946, Bratří Nejedlých 1290/1, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Zemědělské družstvo Liběšice, IČ: 120723, Liběšice 199, Liběšice, 411 46
Zikmundová Zdeňka, nar. 16.11.1990, Kotelice 23, Třebušín, Kotelice, 412 01
Zikmundová Zuzana, nar. 7.1.1960, Kotelice 23, Třebušín, Kotelice, 412 01
Zíková Pavla, nar. 24.12.1971, Hlavatce 3, Hlavatce, 373 48
Zinek Jiří, nar. 7.2.1961, Chrášťany 6, Podsedice, Chrášťany, 411 15
Zinek Milan, nar. 4.10.1963, Hutnická 2826/10, Most, 434 01
Zoch Jiří, nar. 25.10.1981, Starý Mlýnec 17, Ploskovice, Starý Mlýnec, 412 01
Zoch Milan, nar. 17.6.1979, Starý Mlýnec 17, Ploskovice, Starý Mlýnec, 412 01
Zochová Eva, nar. 12.8.1953, Starý Mlýnec 17, Ploskovice, Starý Mlýnec, 412 01
Žáčková Ivana, nar. 25.5.1937, K. Maličkého 980/5, Lovosice, 410 02
Železná Drahuše, nar. 11.1.1943, Třebušín 135, Třebušín, 412 01
Železný Antonín, nar. 8.9.1939, Třebušín 135, Třebušín, 412 01
125280/2012-MZE-16231
16/16
Download

rozhodnutí MZ ČR