OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Duben 2012
Vydává město Uherský Ostroh
Cena 15 Kč
Ze m
ře
áv
Den Ti
betu
Ve
rn
to
mo
ri
l
Sl
e
isáž Mem
n
e k S m i š o vs k
ý
Vynášení Moreny
z MŠ Sídliště
1
    
 
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 6
ZUŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
DDM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..14
Vzkříšení .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..17
Kultura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..18
Knihovna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..20
Vážení spoluobčané,
letošní svátky Velikonoční přicházejí už začátkem
dubna, proto mně dovolte malé připomenutí tohoto
velmi významného křesťanského svátku.
Svátky Velikonoc jsou plné významů a symbolů
zdůrazňujících zpřítomnění dějinných událostí - utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše z Nazareta.
Velikonoce jsou ale také svátkem jara. Teprve před
dvěma tisíci lety Velikonoce dostaly současný význam
Kristovou smrtí a jeho zmrtvýchvstáním. Ježíšovo
vzkříšení symbolizuje pro lidi novou naději a jeho oběť
nám ukazuje, co všechno je možné z lásky udělat.
Pro mnohého člověka zůstává smysl svátků jara
s velikonočním tajemstvím skrytý anebo stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamenají dominantu roku. Je to snad tím, že se část lidské společnosti odklání od hledání
duchovních hodnot a směřují spíše k hodnotám materiálním. Tato přeměna tedy
samozřejmě zasáhla více Vánoce, které slaví většina lidí.
Křesťané však za nejvýznamnější svátek považují právě Velikonoce, kdy oslavují
Kristovo zmrtvýchvstání tři dny poté, co byl ukřižován. Podle tradic trvají Velikonoce několik dní a jsou završeny tzv. velikonočním triduem, které představuje Zelený
čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Velikonoční triduum představuje období tří dnů,
které předcházejí neděli zmrtvýchvstání a připomíná umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista. Každý z těchto dní má určitý význam a jsou s ním spojeny zlidovělé zvyky a tradice. Ne jinak je tomu i u nás, na Slovácku.
Velikonoční období je čas, v němž je uložený duchovní základ lidové kultury.
Duchovní poslání Velikonoc nás spojuje všechny. I když se nám občas může zdát,
že nezbývá žádná naděje, že vše se obrátilo proti nám a Bůh nás opustil. Právě
tehdy uzrává ta nejsilnější víra, díky níž může nakonec přijít zázrak…
Milí Ostrožané, přeji Vám, ať zázrak vstupuje do vašich srdcí i životů nejen o Velikonocích.
Pro motoristy .. .. .. .. .. .. .. .. ..21
Z naší historie .. .. .. .. .. .. .. .. ..22
Sport .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..25
Něco o zdraví .. .. .. .. .. .. .. .. ..27
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
Ing. Jiřina Galušková
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Zdeňka Pokorná.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 900 ks, cena 15 Kč,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: A. Helmichová,
O. Matějík, I. Veselá.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka květnových
Ostrožských listů je 17. 4. 2012.
Foto: Ing. Pavel Kunovjánek - Odpolední bouře z cyklu Rytmus dne
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 4/2012 konané dne 27. 2. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/4/A/1 – rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor
– Zdravotní středisko, Sídliště 862, Uherský
Ostroh o výměře 36 m2 firmě ALPINE Bau
CZ, s. r. o., od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013,
nájem ve výši 3.420 Kč/ měsíc + zálohy na
služby 8.500 Kč/měsíc.
2012/4/A/2 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní dům
č. p. 46, ul. Svobodova, Uherský Ostroh
současným nájemcům do 31. 3. 2012 za
stávajících podmínek.
2012/4/A/3 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě
č. p. 92, ul. Sv. Čecha, Uherský Ostroh současné nájemkyni do 31. 3. 2012 za stávajících podmínek.
2012/4/A/4 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě
na ul. Sv. Čecha 92, Uherský Ostroh současným nájemcům do 30. 6. 2012 za stávajících podmínek.
2012/4/A/5 – rada města schvaluje zhotovitele zakázky „Protipovodňová hráz k. ú.
Ostrožské Předměstí – navázání na Kvačickou hráz“ – firma Proles, s. r. o.,Vodařská 5,
Brno za cenu 412.648 Kč vč. DPH.
2012/4/A/6 – rada města schvaluje návrh
na rozšíření zón pro zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených prostranstvích.
B. RADA MĚSTA NESCHVALUJE:
2012/4/B/1 – rada města neschvaluje
protinávrh, prodloužit nájemní smlouvu na
obecní dům č. p. 46, ul. Svobodova, Uherský Ostroh stávajícím nájemcům od 30. 4.
2012.
2012/4/B/2 – rada města neakceptuje na-
bídku na odkoupení domu.
2012/4/B/3 – rada města neschvaluje žádost SRPŠ při ZŠ Uh. Ostroh o zproštění
od platby – ve výši 2.974 Kč za převážení
pódia a dopravné na ples SRPŠ.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE:
2012/4/C/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN + pilíř SS na části
pozemku p. č. 3/1 v k. ú. Ostrožské Předměstí.
20124/C/2 – rada města doporučuje zastupitelstvu města odkoupení id. 1/4 pozemků
v k. ú. Uherský Ostroh p. č. 390/10 o vým.
3 382 m2, 478/56 o vým. 4 655 m2, p. č.
620/19 o vým. 2 094 m2 od Mgr. Kominácké, Ph.D., Čejkovice, za cenu 10 Kč/m2.
D. RADA MĚSTA NEDOPORUČUJE:
2012/4/D/1 – rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města vyhlášení záměru na
odprodej části pozemku v k. ú. Kvačice.
p. č. 721/48 o vým. cca 64 m2.
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 5/2012 konané dne 12. 3. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/5/A/1 – rada města schvaluje ukončení pronájmu časti
pozemků p. č. 7 930 - o výměře 1 420 m2 , p. č.7 931 o výměře
30 000 m2, p. č. 7 946 o výměře 7 000 m2, p. č. 7 948 o výměře
8 000 m2, p. č. 7 950 o výměře 2 000 m2 a p. č. 7 963 o výměře
11 875 m2 s panem Pavlem Bubeníkem k 31. 3. 2012 z důvodu realizace protipovodňové hráze.
2012/5/A/2 – rada města schvaluje zpracovatele prováděcí projektové dokumentace Čerpací stanice č. 2 – ul. Sokolovská a projektová dokumentace Čerpací stanice v ČOV Uherský Ostroh firmou Zemský Roharec, s. r. o., za cenu 158,4 tis. Kč s DPH.
2012/5/A/3 – rada města schvaluje přijetí finančního účelového
daru pro MŠ Sídliště od p. Píšťka – ve výši 5.000 Kč a finančního
účelového daru od SDH Uh. Ostroh ve výši 1.000 Kč na koupi sekačky na trávu.
2012/5/A/4 – rada města schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Uh. Ostroh o povolení výjimky k OZV č. 1/2012 – na den 7. 4.
2012 před prostory hlavního vchodu kostela na náměstí Svatého
Ondřeje Uherský Ostroh.
2012/5/A/5 – rada města schvaluje dotaci pro rok 2012 sportovním a zájmovým organizacím a žadatelům:
Galuškovo Slovácko
10.000 Kč
Myslivecké sdružení Ostrožsko
40.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Uh. Ostroh
10.000 Kč
Sportovně střelecký klub
48.000 Kč
Nedoslýchaví Slovácko
2.000 Kč
Ostrožský pulling club
12.000 Kč
Český svaz včelařů
15.000 Kč
Klub českých turistů
18.000 Kč
Svaz postižených civil. chorobami ZO
12.000 Kč
Společenství KMŠ na Pohádkový les
5.000 Kč
Českomor. svaz chovatelů pošt. holubů
2.000 Kč
Haštera
16.000 Kč
4
Český zahrádkářský svaz
15.000 Kč
Svaz neslyšících + nedoslýchavých UH
3.000 Kč
Memento mori
27.000 Kč
Nadace kostní dřeně
3.000 Kč
Centrum služeb postižených Zlín
3.000 Kč
Zdeněk Ilek – MS ve střelbě
10.000 Kč
Mir. Malůš – MS ve střelbě hist. zbraní
10.000 Kč
2012/5/A/6 – rada města schvaluje nevyhlášení konkurzů na ředitele příspěvkových organizací ZŠ, KMŠ, MŠ Sídliště a DDM.
2012/5/A/7 – rada města schvaluje dotaci ZUŠ Uherský Ostroh ve
výši 20.000 Kč na reprezentaci města a dovybavení učeben ZUŠ.
B. RADA MĚSTA NESCHVÁLILA:
2012/5/B/1 – rada města neschvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt v obecním domě na ul. Sv. Čecha č. p. 76, Uherský
Ostroh stávající nájemkyni.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU:
2011/5/C/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení vyhlášení záměru na odprodej částí pozemků v k. ú. Kvačice p. č. 722/2, p. č. 722/3 o celkové výměře cca 80 m2 za cenu
minimálně 50 Kč/m2.
2011/5/C/2 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení nákup nákladního automobilu AVIA A 75-N za cenu 414
tis. Kč, se splatností ve 4 splátkách do 31. 12. 2012.
2011/5/C/3 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení dotaci pro rok 2012 Fotbalovému klubu ve výši 33 tis.
Kč.
E. RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
2012/5/E/1 – rada města bere na vědomí, že novou jednatelkou
firmy PRALEDO, s. r. o., je MUDr. Martina Hýžová.
www.uhostroh.cz
UPOZORNĚNÍ
OPRAVA SILNICE I/55 V ÚSEKU KUNOVICE – HRANICE OKRESU
HODONÍN – AKTUALIZACE K 19. 3. 2012
Informace pro občany Uherského Ostrohu z místního šetření konaného v Kunovicích dne 28. 2. 2012 a z „Rozhodnutí“ o úplné
uzavírce provozu na silnici I/55. Šetření svolal a rozhodnutí vydal silniční správní úřad – odbor dopravy Krajského úřadu Zlínského
kraje.
ÚPLNÁ UZAVÍRKA PROVOZU NA SILNICI I/55 V UVEDENÉM ÚSEKU
BUDE OD 26. 3. 2012 DO 31. 10. 2012
Investor stavby ŘSD ČR v zastoupení firmou PK Ossendorf,
s. r. o., Brno přednesl návrh úplné uzavírky silnice I/55 v daném
úseku, objízdných tras a dopravního značení.
Hlavní objízdná trasa vede z Veselí n/M. přes Moravský Písek,
Polešovice, Nedakonice, před Starým Městem nájezd na obchvat Uherského Hradiště a sjezd z obchvatu v Kunovicích u supermarketu Slovácko. Vedlejší objízdná trasa vede z Veselí do
Blatnice, Blatničky, Slavkova, Dolního Němčí, Hluku, Kunovic.
V Blatnici je pro auta do 3,5 t možnost odbočit přes Sv. Antonínek do Ostrožské Lhoty a dále příjezd do Ostr. Nové Vsi, případně směrem na Hluk.
Uherský Ostroh bude bez omezení přístupný ze směru od Blatnice a ze směru od Moravského Písku. Obousměrný přejezd opravované silnice I/55 z ulice Blatnická na Svobodovu bude rovněž umožněn bez povolení. V době provádění křižovatky bude
nutné dbát zvýšené opatrnosti. Na těchto přístupových cestách
zůstávají v platnosti zákazové značky ohledně povolené tonáže
vozidel, tj. ulice Blatnická do 3,5 t, ulice Svobodova a Rybáře do
5 t, od Moravského Písku ulicí Sokolovskou po DYAS do 26 t.
Výjimky z těchto zákazových značek městu nepřísluší.
Podle předloženého harmonogramu budou práce zahájeny:
- v úseku Kunovice křižovatka – konec obce Ostrožská Nová
Ves (Chylice) od 26. 3. 2012,
- Chylice – Uherský Ostroh křižovatka s ul. Blatnickou od 1. 4.
2012,
- křižovatka s ul. Blatnickou – křižovatka s ul. Sokolovskou
(DYAS) od 2. 7. 2012,
- DYAS – hranice okr. Hodonín od 18. 6. 2012. Tento úsek bude
ještě rozdělen cca na polovinu (asi u Jednoty) a bude řízen semafory.
Podle potřeby budou semaforem řízeny i některé další úseky,
zejména most přes Okluky a trať ČD, které budou rovněž opravovány.
UZAVÍRKA I/55 BUDE ÚPLNÁ PRO VEŠKEROU DOPRAVU MIMO TZV.
POVOLENOU DOPRAVU:
- linkový autobus,
- vozidla integrovaného záchranného systému,
- svoz komunálního odpadu,
- poruchová a havarijní služba,
- dopravní obsluha s povolením stavby (na SPZ).
Po dohodě města s dodavatelem stavby bude pro občany Uh.
Ostrohu vydávat povolenky odbor investic – dveře č. 219 - paní
Krejčíková a ing. Fridrichová (tel. 572 430 533, [email protected], [email protected]). Příjem žádostí od 5.
3. 2012, a to pouze na úsek od hranic okr. Hodonín po čerpací
stanici Shell (odbočka na Hluk). Průjezd Uherským Ostrohem
nebude umožněn. Na další své úseky budou vydávat povolenky
obec Ostrožská Nová Ves a město Kunovice.
Pro zaměstnance firem se sídlem v Uh. Ostrohu zajistí povolenky
zaměstnavatel u MěÚ Uh. Ostroh. Povolení bude vydáno z nejvýhodnějšího směru příjezdu do firmy a zpět. Zaměstnavatelé jsou,
respektive budou informováni o postupu předkládání žádostí.
Povolenka bude obsahovat pořadové číslo, RZ (SPZ), vymezený
úsek silnice I/55, pro který je povolenka platná, datum vydání,
období platnosti a upozornění o pohybu a chování na staveništi. O povolenku bude žádat výhradně vlastník vozidla, příp. při
osobním převzetí bude předložen malý technický průkaz. Převzetí povolenky bude potvrzeno podpisem a budou vydávány až
po vydání rozhodnutí o uzavírce a objízdných trasách. O zahájení vydávání povolenek budeme občany informovat na stránkách
města, případně městským rozhlasem. Při zneužití povolenky
bude odebrána bez náhrady. Průběžné seznamy vydaných povolenek budou předávány Policii ČR a městské policii.
Občanům, kteří mají přístup ke svému bydlišti nebo nemovitosti
pouze po I/55 a navazujících místních komunikacích, bude vydána povolenka na požádání. Občané dojíždějící denně do zaměstnání prokáží sídlo svého zaměstnavatele, příp. sídlo své firmy při převzetí povolenky. Na povolence pak bude uveden úsek
(DYAS – Veselí, respektive křižovatka s ul. Blatnickou – čerpací
stanice Shell).
Ostatní občané dostanou v odůvodněných případech jednorázové povolení pro pohyb po I/55.
Návštěvám občanů Uh. Ostrohu, kteří nemají jiný přístup než po
I/55, bude rovněž v odůvodněných případech (starost o osaměle žijící rodiče v důchodu) vydáno povolení pro pohyb po I/55.
Ostatní návštěvy budou muset zaparkovat na vhodném místě
a trasu po I/55 dojít pěšky.
Povolení s omezenou dobou platnosti budou vydávána také
dodavatelským firmám v případě oprav nemovitostí přístupných
pouze po I/55. Povolení zajistí vlastník opravované nemovitosti
na základě předložení smlouvy, objednávky, dohody s dodavatelem.
Zastávky linkové autobusové dopravy zůstanou zachovány.
V průběhu výstavby může dojít k posunutí místa zastavení o několik metrů v obou směrech. Je proto třeba sledovat aktuální
situaci. Doprava po železnici bude bez omezení. Předpokládáme, že bude akceptován náš požadavek na posílení vlakových
souprav.
V průběhu výstavby může dojít ke krátkodobému znemožnění
vjezdu na sousední nemovitost z důvodu právě prováděných
prací nebo z důvodů technologických (např. tvrdnutí zabetonovaných obrubníků). Je nutné sledovat postup prací, vyvarovat se
kolizním situacím a omezit vznik případných škod na provedených pracích. Dodavatel je ochoten řešit lokální problémy s přístupem k nemovitosti k oboustranné spokojenosti.
Aktuální informace o uzavírce, průběhu výstavby, změnách
apod. budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města.
Žádáme všechny občany v této souvislosti o trpělivost a shovívavost.
odbor investic
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Společenská kronika
Jubilanti duben
75 let
30. 4. Helena Chabičová, Zemědělská 12
80 let
7. 4.
Jarmila Červenková, Sv. Čecha 150
18. 4. Jaroslav Hanák, Hradišťská 181
85 let
11. 4. Svatopluk Vlašic, Šance 26
86 let
12. 4. Marie Grňáková, Svobodova 87
99 let
20. 4. Vojtěch Předínský, Domovinka
Narodili se – únor 2012
8. 2.
Adam Lapčík
17. 2. David Šálek
22. 2. Denis Křivák
Zemřeli:
26. 1. Marie Malušová
31. 1. Jiří Šimčík
6. 2.
Josef Váverka
/1920/
/1943/
/1922/
Krásné jubileum oslavil 12. března pan Vladimír Peprník
z ulice Dlouhá. Jeho devadesátiny mu místostarostka
Ing. Jiřina Galušková nechtěla ani věřit. Pan Peprník ve
svém požehnaném věku jezdí pravidelně na kole, pečlivě
se stará o svůj dům i zahrádku a hlavně si udržuje stále
krásný optimistický pohled na život. Redakce OL mu přeje
do dalších let pevné zdraví, radost ze života a hojnost Božího požehnání.
Město Uherský Ostroh
v souladu s ust. §7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o uměně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce sociálního pracovníka
v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro výkon sociální práce nejen pro osoby v hmotné nouzi, ale i se zaměřením na
pomoc s problémy lidí, kteří se ocitli v dlouhodobé nezaměstnanosti, dluhové pasti, ohroženi ztrátou bydlení apod.Platové zařazení podle nař.
vlády č. 564/2006 Sb., platová třída: 8
Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Základní kvalifikační předpoklady :
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, trvalé bydliště,
- odborná způsobilost podle § 110 zákona 108/2006., o sociálních - státní příslušnost zájemce,
službách,
- datum a podpis,
- způsobilost k právním úkonům,
- kontakt: telefon, mail.
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
- bezúhonnost,
Přílohy, které je nutné doložit k přihlášce:
- znalost jednacího (českého) jazyka,
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzdělání, dosavadním za- státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem
městnání, odborných znalostech a dovednostech,
v ČR.
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Dále požadujeme:
- forma přihlášky: písemná.
- řidičské oprávnění sk.“B“,
- dobrá znalost práce na PC,
Bližší informace o druhu práce podá: Straková Bohumila, vedoucí
- komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost, pečlivost, hospodářsko-správního odboru, tel. 572 430 534.
schopnost práce v týmu, bezúhonnost, samostatnost,
Přihlášku s přílohou musí uchazeč zaslat na adresu:
- praxe ve veřejné správě, případně v sociální oblasti výhodou,
Městský úřad Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ost- orientace v legislativě ČR.
roh nebo osobně předat na Městský úřad Uherský Ostroh, Zámecká 24, I. patro, podatelna dveře č. 209, nejpozději do 28. 4. 2012
Náležitosti přihlášky uchazeče podle ustanovení §7 odst. 4 zák.
312/2002 Sb., v platném znění:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
- jméno a příjmení, titul,
v jeho průběhu.
- datum a místo narození,
Ing. Pavel Fianta, tajemník městského úřadu
6
OSTROŽSKÉ LISTY
www.uhostroh.cz
MIKROREGION OSTROŽSKO
Nové materiály a předprodej vstupenek
na IC Přízámčí
S přicházejícím jarem a krásným počasím je čas opět vytáhnout kolo nebo se jen tak projít na čerstvém vzduchu. Na
informačním centru Přízámčí pro vás máme nové materiály
a tipy, kam vyrazit na výlet. Kromě přehledné mapy cyklotras
podél Baťova kanálu vydalo Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro letošní rok také
nové mapky nazvané Kulturní krajina Baťova kanálu a řeky
Moravy. Pokud vás tedy zajímají především kulturní památky,
můžete se díky této mapce vydat po stopách historie. Pokud
však raději vyrážíte na vodu, určitě oceníte také další nový
materiál, který mapuje přístavy a přístaviště na Baťově kanálu
včetně vybavení, příslušenství apod., což určitě ocení nejen
zkušení námořníci. K dispozici jsou také mapy osobní lodní
dopravy a turistických přívozů po celé ČR.
Na informačním centru si dále můžete v předprodeji zakoupit
vstupenky na vystoupení Majka Spirita, které proběhne 8. 6.
2012 na Komáru ve Veselí nad Moravou. Do 15. 4. 2012 budou tyto vstupenky k dostání za 200 Kč, později se cena zvýší
na 220 Kč.
Dále máme v předprodeji také vstupenky na koncert Hradišťanu v čele s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, který se
uskuteční na Blatnické hoře (kopec sv. Antonína) 9. 6. 2012.
Tyto vstupenky jsou již nyní v prodeji za 170 Kč.
AT
AKCE NEJEN NA OSTROŽSKU – DUBEN 2012
3. 4. 2012
Verlyba Lízinka – divadlo
Veselí nad Moravou (KD)
8. 4. 2012
Košt vína
Ostrožská Lhota (sál OÚ)
14. 4. 2012
Mezinárodní výstava vín „O zlatého Vavřinca“
Ostrožská Nová Ves (vinotéka)
14. 4. 2012
XI. slavnost Oskoruší
Tvarožná Lhota (Společenský dům)
21. 4. 2012
Košt horňácké slivovice
Velká nad Veličkou
21. 4. 2012
Posezení s CM Višňa
Ostrožská Lhota (sál OÚ)
28. 4. 2012
Koncert dechové hudby Blatnička
Blatnička (sál KD)
NOVINKY NA PRODEJNĚ V OSTROHU
Na jarní měsíc duben a nadcházející Velikonoce jsme v naší prodejně připravili několik novinek. K oblíbenému doplňkovému sortimentu čajů nabízíme aktuálně zelený čaj a ovocný
čaj – Jarní probuzení s vaječným likérem. Z naší produkce
jsme k velikonočním svátkům přichystali dětské taštičky s výšivkou a mnoho druhů ubrusů z netradičních materiálů – voálu a režné panamy. Jarní motivy naleznete i na nových druzích
prostírek a podšálků.
V dubnu se již naplno roztáčí kolotoč s různými trhy a jarmarky. První akcí v tomto měsíci, které se účastníme, je
1. dubna již tradiční Velikonoční zajíček konaný v Uherském
Ostrohu. Během celého programu bude samozřejmě naše
prodejna otevřena. Jistě zajímavé budou Velikonoce na hradě Buchlov. Ve dnech – 8. a 9. dubna otevře hrad své brány
a pro všechny návštěvníky připraví zajímavý program nejen
při jednotlivých prohlídkových trasách, ale i na obou nádvořích. Zde nás najdete po celou dobu konání.
O dalších novinkách vás na stránkách OL budeme příště
opět informovat.
7
Aktuálně ze ZUŠ
V návaznosti na informace v předešlých Ostrožských listech
doplňuji výsledky našich žáků v soutěži ZUŠ. Po úspěšném
zvládnutí okresního kola ve hře dechových nástrojů, z něhož
postoupilo 5 hráčů na trubku, 2 žačky s hrou na flétnu, jedna na zobcovou flétnu a jedna na saxofon se mladí muzikanti
utkali v krajském kole, které se konalo v pondělí 19. března ve
Zlíně. A jak naši žáci uspěli?
Ve hře na trubku získal Petr Bachan výborné 1. místo, Robert Vašek, Jan Hendrych a Dalimil Hanáček 3. místo, Samuel
Navrátilík čestné uznání (vyučující Milan Všetula), Karolína Petříková ve hře na flétnu získala 3. místo, hráčka na zobcovou
flétnu Kristýna Korvasová vybojovala také 3. místo (vyučující
Eva Čambalová) a Anna Urbaničová ve hře na saxofon 2. místo
( vyučující František Říha).
Krajské kolo soutěže je již velmi náročné, v silné a početné
konkurenci podat co nejlepší výkon po sedmé hodině ráno je
náročné i pro profesionála. Rozhodně není frází konstatování,
že všichni naši soutěžící podali výborné výkony, mezi 88 soutěžícími se neztratili a úspěšně reprezentovali naši školu. Dík patří
rovněž korepetitorkám Barboře Kasanové a Petře Foltýnové.
Gratulujeme!
Město Uherský Ostroh
a domácí péče Zdislava
pořádají cyklus přednášek zaměřených na témata
BEZPEČÍ SENIORŮ A POMOC RODINÁM
PEČUJÍCÍM O SENIORY
Termín:
Místo konání:
15. května 2012 v 17.00 hod.
Přednáškový sál
v Uh. Ostrohu (na zámku)
Program:
• Úvod - Ivan Klauda, místostarosta
• Signalizační zařízení sledující pohyb, nebezpečí, lokalizaci seniorů – Radek Fiala, manažer asistenčního systému Senior Inspect.
• Co je to denní stacionář, k čemu slouží, pro
koho je vhodný – Lenka Rajsiglová DiS.,
vedoucí denního stacionáře.
• Pomoc rodinám seniorů v náročných životních
situacích – Bc. Eva Bučková, zdravotní sestra.
• Prevence pádů u seniorů - MUDr. Martina
Hýžová – praktický lékař.
• Závěr - Ivan Klauda, místostarosta.
Přibližné trvání přednášek cca 1,5 hod.
Všichni jste srdečně zváni!
8
Úspěšná reprezentace
v okresním kole
Naše škola pořádala 8. března okresní kolo soutěže hry lidových nástrojů žáků ZUŠ. Zámecký koncertní sál hostil 14
soutěžících ve hře na cimbál a 3 cimbálové muziky. Výborného
výsledku dosáhly naše cimbálové muziky – malý Pramének (vyučující Radim Havlíček) soutěžící v kategorii do 10 let i dospělejší Šefranica (pracuje na pobočce v Hluku, vyučující František
Říha) postoupily do krajského kola, které se konalo ve čtvrtek
22. března v Napajedlích, odkud přivezly obě muziky vynikající
1. místa s téměř maximálním možným bodovým ohodnocením!
Mimořádnou cenu za sólový zpěv získala Lucie Rybnikářová
– cimbalistka Šefranice, oceněny byly rovněž hudební úpravy
Františka Říhy.
Těší nás, že mimořádné úsilí v přípravě obou souborů bylo
zúročeno výborným hodnocením odborné poroty a vysoká
úroveň cimbálové muziky naší školy započatá bývalou generací Praménku se dále prohlubuje a získává respekt mezi laickou
i odbornou veřejností.
Všichni úspěšní soutěžící sólisté i soubory se Vám brzy představí na Jarním koncertě, který připravujeme.
František Říha
HVĚZDNÝ MINIPLES - poděkování
Co by to byl za ples, kdybychom zapomněli poděkovat
všem sponzorům: Večerka u Petra, Velkoobchod Yaro, David
Obal - Kovoobrábění, Miroslav Drozd – přírodní kámen, Stanislav Galuška-Malířství - natěračství, J-Storm, s. r. o. Dům nábytku, OSTROH, spol. s r. o., Filip Zdráhal – Regionální vinotéka,
Čerpací stanice SHELL, Antonín Šašinka S.I.R., Antonín Halík
Auto-Moto, Andrea Břečková - BAKI sport, Velkoobchod Fortel, Danuše Kynclová Pivnice Osmek, Potraviny Zdráhalová,
Věra Hendrychová Restaurace U Fryčků, Mudr. Juřenčák,
dětská ordinace, Iveta Jeřábková – Květinka, Pavel Stránský
Cykloservis, Milan Rauš Elektro, Martin Rehberger - Rybářské potřeby, Autobazar M-CAR, Milan Vrtal VR TEAM prodej
jízdních kol, p. Zdráhal - Restaurace Pod Lipami Uh. Ostroh,
Pojišťovnictví Uh. Ostroh, Lenka Florová – Květinářství, Kamila
Arnošová noviny, časopisy, Jaromír Sochorec drogérie a papírnictví, Son Nguyen Van, obchodní činnost, p. Hrubeš – hotel
Morava a Měšťanská hospůdka, pí. Kolářová Vlasta Zlatnictví,
Darina Hendrychová Lékárna Javorník, Milan Čajka Barvy-laky, MEKS – Červenák, s. r. o., ONV, Václav Stužka – Trafika
ONV, Květinářství SEVA – SEED s.r.o. ONV, Venkov, stavební a obchodní činnost ONV, Lékárna SALVIA Věra Vyskočilová ONV, Restaurace u Racka ONV, Čajka – hospodářské
a domácí potřeby ONV, Hanka – prodejna smíšeného zboží
Kunovjánkovi ONV, K SERVICE Dujíček-Kumbár ONV, Čerpací stanice LPG Mičola-Vlk ONV, Jiří Buják – potraviny, smíšené
zboží ONV, Vlaďka Morávková kosmetika Oriflame, Alena Balánová –FLER.CZ – AANDĚLKAA, Nadace Děti-kultura-sport
Uh. Hradiště a Kovosteel recycling, s r. o., Staré Město.
Lucie Morávková
www.uhostroh.cz
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE DUBEN
NEDĚLE 1. 4. VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
akce pro celou rodinu, ve spolupráci s odborem kultury
od 14.00 hod zámek Uh. Ostroh, výtvarné dílničky, pódiová
vystoupení, prodej a ukázky řemeslné výroby, soutěže a atrakce
pro děti (více na plakátech)
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Čtvrtek 5. 4. – HOLČIČÍ MEJDAN s Pastelkou od 16.00 hod na
DDM Pastelka Uh. Ostroh pro všechny správné holky ve věku
8-12 let s nocováním na DDM. Cena: 70 Kč.
PÁTEK 6. 4. – VÝLET DO GALAXIE ZLÍN
odjezd 8.00 hod z DDM Pastelka Uh. Ostroh. Cena 300 Kč,
uzávěrka přihlášek 28. 3. 2012.
SOBOTA 14. 4. – TANEČNÍ SEMINÁŘ FLAMENCO
určený pro dospělé – na DDM 13-17 hod. se zkušenou
lektorkou Kamilou Nekolovou.
Cena za čtyřhodinový blok je 300 Kč.
PONDĚLÍ 16. 4. „JAKÝ BUDE VÁŠ DŮCHOD?“
18.00 hod. přednáška v tanečním sále DDM Pastelka, zdarma,
přijďte se dozvědět více o důchodové reformě, otázky jsou
losovány o ceny.
ÚTERÝ 24. 4. REIKI KLUB
19.00 na DDM Pastelka Uh. Ostroh, 50 Kč. Konzultace, rady
a tipy pro zájemce o práci s Reiki.
SOBOTA 28. 4. UNIVERZITA FENG-SHUI
9.00-18.00 hod na DDM Pastelka Uh. Ostroh. Cena: 1.500 Kč,
čtvrtá část ucelené série Feng-shui v praxi.
SOBOTA 28. 4. OSTROŽSKÁ PASTELKA
Od 10.00 do 15.00 hod. na sportovní hale v Uh. Ostroh, vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč
Třetí základní postupové kolo soutěže Apexeso Aerobic Tour
2012 – přátelský závod v aerobiku skupin.
NEDĚLE 29. 4. OSTROH HLEDÁ TALENT
první vyřazovací kolo
Od 9 hod. na DDM, účastnický poplatek 50 Kč, amatérská talentová soutěž pro širokou veřejnost, jednotlivce, páry i skupiny.
Soutěž není omezena věkem ani odvětvím. Uzávěrka přihlášek
v pátek 20. dubna 2012.
MATEŘSKÉ CENTRUM PASTELKA - DUBEN
2. dubna – jaké zvuky vydávají domácí zvířata, vymodelujeme
si kočičku
12. dubna – seznámení s ubrouskovou technikou - obrázek
16. dubna – jarní květiny, které kvetou, květinový závěs
19. dubna – barevný svět kolem nás, vyrábíme motýlka, dle
vlastní fantazie
23. dubna – práce s keramickou hlínou - šnečci
26. dubna – barevný svět kolem nás – hry s barvou,obtiskování,
dokreslování
30. dubna – poznáváme domácí zvířátka, budeme vyrábět
papírového pejska
Přihlášky a informace 602 732 734, www.ddmpastelka.cz /více
informací na plakátech/.
Dům dětí a mládeže Pastelka Uh. Ostroh, nám. Sv. Ondřeje 47,
687 24 Uherský Ostroh.
HVĚZDNÝ MINIPLES
Dary překypující tombola, program nabitý soutěžemi a vystoupeními, překvapení v podobě „téměř“ identických amerických hvězd a radost dětí hýřící ze všech koutů tanečního
parketu – tak to je jeden z posledních plesů letošní sezony
a tentokrát výhradně pro mladší věkové skupiny zvaný „Miniples“.
Je nutno poznamenat, že název není celý, neboť byl organizátory z domu dětí a mládeže Pastelka ověnčený přívlastkem
„hvězdný“. Vysvětlení je nasnadě. A pokud k významu zhlédneme tematicky, ale ne zcela doslovně, promítnou se před námi ty
nejfamóznější hvězdy amerického pěveckého nebe. V případě
„miniplesu“ šlo především o Marilyn Monroe, Madonnu, Tinu
Turner a Elvise Presleyho. Každý z nich se ujal své role a předstoupil před davy dětí v celé své kráse. Jelikož Marilyn vstoupila na parket jako první návštěva plesu, dostalo se jí priority
zůstat s dětmi po dobu celého podvečera na pozici výřečné
moderátorky. A co se dělo s hlavními účastníky tanečního parketu? Měli o zábavu postaráno. Ze stran se linuly hity, které bez
oddychu pouštěl DJ Siemens. Prostory dance clubu Cézar se
mnohdy nesl dupot a řev místy se podobající zpěvu, jako by se
země otřásala několika stupni Rychterovi škály, ale neděste se…
za to mohla jen bujará atmosféra v opojení energie a entuziasmu samotných dětí a jejich rodičů. V zápolení s časem se do
programu vměstnala i čtyři vystoupení ze zájmových kroužků
aerobiku, mažoretek a hip hopu domu dětí a mládeže Pastelka.
Rozmlsaní a dychtící účastníci plesu se dočkali i několika soutěží, s nimiž zápolili za cenu vítězství i malé satisfakce v podobě
odměny. Tradičně se odehrála židličkovaná, jak se na plesovou
akci patří, ale i např.: hra molekuly, princeznička na bále poztrácela korále a na vrcholný závěr „Hvězdná“. A kdo se ještě necítil za hvězdu, mohl se nechat „hvězdně“namalovat nebo zakoupit obálku štěstí či koupit jinou „hvězdnou“ drobnost. Možná si
říkáte „vrcholný závěr, je čas jít domů“, ale kdepak…
Lucie Morávková
9
OSTROŽSKÉ LISTY
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Den: 6. 3. 2012. Devátá hodina dopolední. Ostrožský zámek.
Možná vás tato strohá informace ničím nepřekvapuje, nevyvádí z míry ani nepřidává na pozdvižení z pracovní či školní židle.
Pro mnohé mladé talenty ovšem právě toto datum bylo světlem
pro vystoupení z vlastního stínu, pro důkaz jejich výjimečnosti či
nadání. Řeč je o recitační soutěži, jež proběhla pod organizací
Domu dětí a mládeže v Uherském Ostrohu za spoluúčasti města, které akci propůjčilo krásné prostory místního zámeckého
sálu.
Se vší elegancí se před sálem shromáždilo 24 dětí ve věkovém
rozmezí základní školy a s napětím očekávalo svůj výstup před
tříčlennou porotou. Sic se vzduchem šířila velká tréma – tak typická pro soutěže všeho druhu, děti si s ní nakonec suverénně
poradily a s bravurou a hlavou vzhůru šly odhodlaně do boje.
Musím podotknout, že laťka byla protentokrát nastavena vysoko
a porota zápasila s vyrovnaností a dilematy. A který pak literát se
objevoval mezi přednesy dětí nejčastěji? Zkuste hádat! Můžete
jen jednou. Už z první třídy základní školy na nás z učebnic dýchal svými básničkami a říkankami populární český spisovatel
Jiří Žáček, a v tento den tomu nebylo jinak. Za zmínku však stojí
i další čeští autoři, a to například Josef Václav Sládek či Daniela
Fisherová.
Z reakcí na akci z pohledu organizátorů, ale i publika (mezi něž
se čítali rodinní příslušníci, doprovodné třídy z místní základní
školy a doprovodní učitelé – strážci, podpora i dohled v jednom)
je zřejmé hodnocení převážně kladné. Všechen potlesk zakryl
mírné nedostatky z rozpačitosti a závěrečný aplaus přispěl k vyvrcholení soutěže. A nyní…ze zájmu i vaší zvědavosti…přejděme
k vyhlášení a očekávaným výsledkům.
Vezmeme to pěkně po pořádku od nejmladší nulté kategorie.
Tu ovládlo sousední osazenstvo – hlavní vítězný diplom a ocenění za druhé místo putovalo do Ostrožské Nové Vsi. Třetí místo
ale již patřilo Lucii Kříbíkové z Uherského Ostrohu. První kate-
OSTROH HLEDÁ TALENT!
Partneři soutěže: Rádio Kiss Publikum, Dance
club CÉZAR a CK TETA Uherské Hradiště
Vynikáš ve zpěvu, oslňuješ tancem nebo
umíš kouzlit? Cítíš se na pódiu jako ryba ve
vodě nebo naopak si chceš vyzkoušet, jaké
to je vystupovat před publikem? Ať je tvým
koníčkem brekdance či folklorní tanec, opera
nebo metal, cvičení psů nebo vyprávění vtipů,
skládání básní či žonglování, přihlásit se může
kdokoliv! Účast v soutěži není omezena věkem ani odvětvím tvého vystoupení. Můžeš
soutěžit jako jednotlivec, nebo utvořit taneční pár či hudební skupinu. Nezahoďte svoji
šanci! Můžete se prosadit ve svém regionu!
Výkony bude samozřejmě hodnotit odborná
porota, která bude spravedlivá, ale zároveň
z ní nikdo nemusí mít strach. Absolutního vítěze čeká rozhovor v rádiu, zájem místního tisku
a hodnotné ceny (viz níže)!
KD
10
gorie a s ní spojené vítězství připadlo opět do Ostrožské Nové
Vsi. Tentokrát ale druhé místo již obsadil zástupce z Uherského
Ostrohu Filip Zdráhal. O třetí místo se podělili Ondřej Polehňa
a Daniela Hromadová. I v kategorii následující – druhé se na
první příčce ocitl zástupce z Ostrožské Nové Vsi. Ale opět se zástupci Uherského Ostrohu nenechali zahanbit a druhé místo obsadila Karolína Hlůšková. Třetí místo patřilo dvěma recitátorkám,
a to Vanese Leopoldové a Kláře Linhartové. Rozhodování v třetí
a taktéž poslední kategorii bylo „velkým“ oříškem pro porotce,
neboť vítězkou se stala jediná a jedinečná soutěžící z Ostrožské
Nové Vsi.
Tak… pro dnešek bylo všechno stěžejní řečeno. Tímto bych
ráda poděkovala všem, kteří přispěli svou „špetkou“ do mlýna.
To znamená především odvážným dětem, co mají kuráž a chuť
soutěžit, porotcům, organizátorům, dobrovolným příchozím
i podporám, a také městu Uherský Ostroh. Budeme se s vámi
i na vás těšit v příštím roce!
Lucie Morávková
INFO PRO ZÁJEMCE O ÚČAST V SOUTĚŽI
Přivítáme jakákoli vystoupení, proveditelná na pódiu 6 x 6m /povrch guma/, která nepřekročí 5 min.,
může se jednat o různá odvětví: hudební, pěvecké, taneční, sportovní, divadelní, artistické, cvičitelské aj.
Účastnický poplatek je 50,- Kč, odevzdává se spolu s přihláškou nejpozději 1 týden před základními koly:
(Základní kola jsou neveřejná)
1/ termín:
neděle 29. dubna 2012
/uzávěrka přihlášek 20. 4. 2012/
2/ termín:
úterý 8. května 2012
/uzávěrka přihlášek 1. 5. 2012/
3/ termín:
sobota 19. května 2012
/uzávěrka přihlášek 11. 5. 2012/
Pokud budete přihlášku posílat e-mailem nebo poštou, přiložte kopii dokladu o zaplacení na účet: 22234721/0100, VS datum narození, SS 200, zpráva pro příjemce
TALENT a jméno účastníka.
Soutěž má pouze dvě kategorie:
a/ místní (obyvatelé Uh. Ostrohu)
b/ přespolní (ostatní obyvatelé ČR)
Postupový klíč je následující: ze tří základních kol, která proběhnou v uvedených termínech vždy od 9 hod. na DDM Uh. Ostroh, postoupí nejlepší účastníci do semifinále,
které proběhne 26. května 2012 na Dance Clubu CÉZAR v Uh. Ostrohu, nejlepší semifinalisté budou prezentováni na velkém sobotním finále, které proběhne na náměstí
Sv. Ondřeje v sobotu 16. června 2012 v Uherském Ostrohu. Finalisté budou odměněni cenami od pořadatele, hlavní cena je zájezd od CK TETA Uherské Hradiště, i další
hodnotné ceny, např: roční kurz DDM Pastelka dle vlastního výběru na rok 2012/2013
(dospělí), pro dětského účastníka pobytový tábor DDM Pastelka dle vlastního výběru.
Více na www.ddmpastelka.cz.
VM
www.uhostroh.cz
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
PLAVECKÉ ZÁVODY DĚTSKÝCH DOMOVŮ
Sobotní ráno bylo jako každé jiné, jen s tím rozdílem, že se nešlo do školy, ale jelo do aquaparku v UH. Plavky nabaleny, ručníky také, hřebínky nepotřebujeme, mýdlo si půjčíme, odjíždíme. Známé prostředí, stejné skříňky
v šatně jako při plavání se školou, převléci do plavek - jéééé, my jsme všichni
modří jako vodička! Takové zjištění bylo u naší skupiny dětí, jejíž věkový průměr nepřesáhl osm let a na vodě se udržela pouze tři děvčata. O plavání
nemohlo být řeči, ale nevadí, my to zkusíme. Raději jsme se již dopředu
vyfotili na bloku číslo jedna, my jsme prostě JEDNIČKY! Plavecká škola nám
zapůjčila plavací pásy a hurá do vody. Slovo „hurá“ zaniklo v křiku dětí, do
vody se nikdo nehrnul, protože oni se všichni určitě utopí. Tato filosofie u dětí přetrvávala do prvního startu, kdy Maruška měla plavat v dráze číslo čtyři.
Hrůza, žádný okraj bazénu v dohledu, já plavat nebudu, pláč mně jde lépe.
Tak, ředitelko, pěkně do vody a dělej mi „vodiče“. Nakonec z těchto slz bylo
druhé místo na bedně.
Stejná situace nastala u plavání s Tomášem - když mohla plavat s Maruškou, může plavat i se mnou. Co by ředitelka pro své děti neudělala... Naštěstí další děti již plavaly samy a plavaly výborně. Z osmi účastníků si Tereza a Natálie vylovila zlato, Dianka a Maruška stříbro, další Maruška bronz, Verča s Tomášem bramborovou medaili a Lucie
obsadila šesté místo. Není nad to, zúčastnit se plaveckých závodů s neplavci. Na závěr měly všechny děti možnost ve vodě se vyřádit,
což naše využily beze zbytku, ani jim nevadilo, že nemají žádné podpůrné pásy a na dno bazénu nedosáhnou.
Jako jediná výprava jsme měli podporu ředitelství školy, kterou děti navštěvují. Mgr. Petr Bělohrad povzbuzoval, co mu síly stačily.
Děkujeme organizátorům za skvělou akci, kterou jsme si opravdu užili :-), plavecké škole UH za zapůjčení plaveckých pomůcek
(proto jsme ve zdraví přežili) :-) a řediteli ZŠ UO za hlasovou podporu :-).
Mgr. Jana Frühaufová
DISCOPLES 2012
V pátek 2. března se uskutečnil na sokolovně v Uherském Ostrohu již druhý discoples, který pořádal Dětský domov ve spolupráci
s městem Uh. Ostroh. Letos z plakátů a pozvánek discoplesu zvali šašci a klauni, kteří se objevili i ve výzdobě sokolovny. Pořadatelé
– nejstarší děti z dětského domova se na discoples připravovaly již od prosince. Domluvit sál, diskotéku, taneční program, namalovat
plakáty a pozvánky, zabalit tombolu, zajistit bufet a nakonec vše převézt a vyzdobit sál, to je hromada práce, ale děti to s vydatnou
pomocí svých vychovatelů zvládly. Objevily se i obavy, zda přijde dost dětí, ale ty se rychle rozplynuly. Kolem čtvrté hodiny se sál zaplnil
dětmi, ale i jejich rodiči a prarodiči. A najednou těm namalovaným šaškům a klaunům už nebylo smutno, protože přišli malí kamarádi,
šašci a klauni jeden krásnější než druhý - děti z MŠ Sídliště. Byli to šikovní a veselí tanečníci a zasloužili si velký potlesk. Aby klaunům nebylo smutno, zatančili
také děti z MŠ křesťanská. Holčičky a kluci to rozjeli ve stylu country a potlesk
zněl už při jejich tanci. A najednou tančí celý sál, hrají DJ bratři Chabičovští, kteří
to s dětmi umí, přidávají hry, soutěže, tanec s krtečkem.
Se svým programem se představily i děti z našeho dětského domova. Taneční vystoupení „Brumík“, „Saxána“ a „Céčka“ se moc líbila. Tancování děti baví
a v této činnosti se jim věnují tety Štěpánka a Pavla.
Velkým lákadlem byla tombola. Tu po celou dobu hlídal veselý klaun. A měl
toho na hlídání opravdu hodně – míče, knížky, hry, kabelky, hračky a krásné velké dřevěné auto jako první cena v tombole. Šťastným výhercem se stal Tomáš,
který sice ještě nemá řidičský průkaz, ale tatínek slíbil, že na něj dohlédne.
Taneční maraton pokračoval až do osmé hodiny večerní. A jestli si myslíte, že
ti malí byli unavení, nevypadali na to! Rozzářená očka, úsměvy od ucha k uchu
a jen neradi odcházeli domů. To, že se bavily děti, nás pořadatele velmi potěšilo,
ale podle ohlasu dospělých se discoples líbil i jim a od mnohých jsme dostali
pochvalu. Zajímali se, zda budeme pořádat tuto akci i příští rok. Zájem všech nás
těší. Jsme rádi, že jsme dokázali tak velkou akci zvládnout. Snahou nás vychovatelů je, aby se děti z dětského domova, zejména ti starší,
naučily pracovat samostatně, získaly organizační schopnosti, uměly dotáhnout věci do konce a aby dokázaly udělat něco pro druhé.
Dobromila Krysová, vychovatelka
11
OSTROŽSKÉ LISTY
Základní škola
HOKEJOVÉ UTKÁNÍ
Jako tradičně každý rok, tak i letos, proti sobě nastoupili v přátelském hokejovém utkání žáci 9. ročníku ZŠ Uherský Ostroh
a zaměstnanci a přátelé školy (ZPŠ).
V bojovném zápase nakonec strhli vedení na svoji stranu ZPŠ,
kteří měli v závěru více fyzických sil než jejich soupeř. Střelecky
se prosadil p. uč. Ludvík Bednařík, autor 7 branek, odchovanec
„novoveského hokeje“. V brance se blýskl jistými a bravurními
zákroky ředitel školy Petr Bělohrad, pocházející z téže líhně talentů.
Deváťáci nastoupili k utkání se všemi hvězdami (Marše, Čury,
Vyska, Paša) i vycházejícími hvězdičkami (Smiša, Peťan), ale ani
to neodvrátilo potupnou prohru jejich týmu v poměru 8:17!!!
Před ještě větší nadílkou deváťáky zachránil vynikajícím výkonem v brance Jan Lekeš, který byl povolán jako posila z farmy
(osmák).
Poděkování zaslouží za férový výkon i dvojice rozhodčích
– Ondřej Hrachovský a Richard Veselý.
Mgr. Marcel Bednařík, učitel ZŠ
Lyžařský výchovně-vzdělávací zájezd
Ve dnech 4.-10. 2. 2012 se uskutečnil
lyžařský kurz sedmých a osmých tříd, kterého se zúčastnilo celkem 42 žáků.
Horský hotel Martiňák, který se nachází v nádherném prostředí Moravskoslezských Beskyd (www.martinak.cz ), nás
přivítal velmi studeným podnebím, výbornými sněhovými podmínkami, příjemným
prostředím a výbornou domácí kuchyní.
Výcvik byl zaměřen na zvládnutí základů
běžeckého a sjezdového lyžování a zdokonalení již dříve získaných dovedností.
Vyvrcholením celého kurzu byly závody ve
slalomu a v běhu na lyžích. Poslední večer
patřil tanci a karnevalu, při kterém mohly
děti využít svou fantazii i předem připravené masky.
S výsledky závodů se můžete seznámit
na webu školy: www.skolstvi.uhostroh.cz.
Mgr. Marcel Bednařík
učitel ZŠ
12
www.uhostroh.cz
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
školní kolo 2011/2012
Ve středu 29. 2. 2012 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, která byla rozdělena do
pěti věkových kategorií.
V letošním roce se zúčastnilo 44 žáků z 1.-5. tříd (0.-2. kategorie).
3. a 4. kategorie, žáci 6.-9. ročníku, své zástupce neměla.
Pro velký počet soutěžících porota vybrala čtyři nejlepší recitátory z každé kategorie,
kteří postoupili do okrskového kola. Ve druhé kategorii porota udělila i 4.-6. místo
za výrazný a osobitý přednes. Každé ze zúčastněných dětí bylo odměněno drobným dárkem.
Děkuji Městskému úřadu v Uh. Ostrohu za drobné ceny pro vítěze, pí Mgr. Marcele Maršálkové za upomínkové medaile pro všechny přítomné recitátory.
Mgr. Ludmila Kašpárková
POSTUPUJÍCÍ ŽÁCI:
O. kategorie (1. třídy)
1. Ondřej Hendrych, 1.A
2. Lucie Křibíková, 1.A
3. Kristýna Turčinová, 1.B
4. Tadeáš Malůš, 1.A
1.kategorie (2. a 3. třídy)
1. Filip Zdráhal, 3.A
2. Ondřej Polehňa, 3.A
3. Daniela Hromadová, 3.A
4. Marek Pospíšil, 2.B
Vitezove 0. kategorie
Vitezove 1.kategorie
Vitezove 2. kategorie
1. kategorie (2. - 3. trida)
2. kategorie (4. a 5. třídy)
1. Vanesa Leopoldová, 4.A
2. Jan Hendrych, 5.A
Klára Linhartová, 4.B
3. Karolína Hlůšková, 4.A
4.-6. Lenka Bolfová 5.B, Anna Pospíšilová 4.A, Simona Strachotová 4.A
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Ha
,
ló, hlásí s
a
h
e
ló,
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Haló, haló, hlásí se Mateřská škola Sídliště
Jak ve školce rozkvetly dveře
Malá jarní pohádka o královně Zimě a dětech za školky na Sídlišti
a jejich kouzelných pastelkách
Blížil se první jarní den a celá krajina ležela pod sněhem. Mráz lezl dětem pod kabáty a štípal je do tváří a nosy jim barvil
načerveno jako klaunům v cirkuse. Skřivan se už vrátil z teplých krajin a byl celý
udivený z těch sněhových peřin, a raději
se letěl znovu podívat do kalendáře, jestli
se náhodou nevrátil dřív. Sýkorky, brhlíci,
šoupálkové, i ti vrabci se k sobě choulili
s načechranými peříčky ve větvoví a v křovinách a nemohli se dočkat konce zimy.
Zahradníci byli už připraveni na jaro, ale
jaro nikde, a tak znovu museli do kůlen poschovávat svoje motyky, hrábě a rýče. Lidé
nad tím vším kroutili hlavou a říkali si, že
se to počasí nadobro zbláznilo a že je ten
svět celý naruby a lamentovali a lamentovali. Děti měly už dost sáňkování, lyžování
i toho bruslení a nemohly se dočkat jara.
Ve školce si vyprávěly, jak se těší, až budou jezdit na koloběžkách, kolech a trojkolkách. Jak se těší na houpačky, průlezky
a skluzavky. Když se podívaly z okna, opět
viděly jen bílý sníh.
Najednou zaslechly divné krákání. Ondra
první uviděl, jak na špičce nejvyššího smrku sedí vrána a Nikolka s Jolankou uviděly,
jak naproti na bílé břízce sedí havran a něco na sebe krákají. Ale nikdo jejich řeči ne-
14
rozuměl. Natálka se domnívala, že
to musí být něco důležitého, když
tak dlouho na sebe krákájí. Najednou paní učitelka zavolala děti,
aby si zkusily namalovat okýnko
s vránou a havranem. Děti si rozbalily úplně nové pastelky a na
veliký výkres namalovaly okno
a do něj smrk a na špičku vránu,
hned vedle namalovaly břízu
a nahoře havrana. Jen obrázek
dokreslily, okno se otevřelo a děti i s paní učitelkou se ocitly na
zahradě, ale nebyla to školková
zahrada, byla to jen velmi podobná zahrada té školkové, jen místo
školky tam stál hrad. Paní učitelka zůstala
celá vyděšená a začala naříkat: „No, co to
znamená, kde to jsme? Já mám za ty děti
odpovědnost, teď se mi všichni nachladí
a onemocní, a co tomu řeknou jejich rodiče!“ Děti okřikly paní učitelku: „Paní učitelko, tiše nekřičte, nebo se nedozvíme, co si
havran s vránou povídají. Paní učitelka se
uklidnila a začala s dětmi poslouchat, jak si
ti dva ptáci povídají lidskou řečí.
Vrána říká: „Havrane, havrane, nevím, kdy to
jaro nastane.“ „Milá vráno, je to zlé, vypadá
to, že jaro letos nebude“, povídá havran. „Vy
snad něco víte“, naléhá vrána na havrana.
„Včera, když jsem tu sháněl něco k snědku, viděl jsem, jak královna Zima omámila
princeznu Jarušku vůní z ledového květu
a zamkla ji do vysoké věže na hradě Rok.
Teď princezna Jaruška sedí zamčená ve
věži a tam moc pláče. Mám strach, že ji
nikdo nezachrání a Jarušce pláčem vyblednou její krásně zelené šatičky a místo
zlatých, třpytivých vlásků zůstanou jen bílé
provázky a jaro už nikdy nebude“, pověděl
havran vráně.
Jak to děti uslyšely, hned se rozhodly: „A to
my tak nenecháme, musíme přece princeznu Jarušku zachránit!“ Moudrý havran
pověděl dětem: „Nevím děti, jestli zvládnete tak těžký úkol“. „My jsme malé děti, ale
šikovné, jen nám, pane havrane, povězte,
jak můžeme princeznu Jarušku zachránit“,
odpověděly děti. „Pane havrane, nenechte
se prosit a pomozte dětem, ať se nám to
jaro konečně vrátí“, přimlouvala se vrána.
„Dobrá, dobrá“, říká havran,“ rád jim poradím, ale nemůžu děti poslat za les jen tak
v bačkůrkách, bez bund a čepic, to by si to
paní učitelka pěkně schytala“. „To je maličkost“, praví vrána. Najednou vrána třikrát
zatočila zobákem, něco zvláštního zakrákorala a všechny děti i s paní učitelkou
byly obuté a teple oblečené.
„Vidím, že jste odvážné děti, tak vám prozradím, jak zachráníte princeznu Jarušku.
Musíte přejít dlouhý černý les, přejít velký kopec a za tím kopcem je hrad Klíč, ve
kterém žije král Petr. Až přijdete na hrad,
rychle utíkejte za panem králem a povězte králi Petrovi, co provedla královna Zima.
Na cestě si dávejte dobrý pozor na královnu Zimu, bude vás chtít zastavit“, pověděl
havran a v tu chvíli se zvedl studený vítr
a vrána s havranem byli pryč.
Děti se vydaly na cestu. Královna Zima
jim připravila nesnadný začátek, poslala
proti nim Studivítr, který jim ošlehával tváře a sundával čepice, ale děti nezastavila,
a tak přivolala Mrazouna. Ten je štípal do
nosu, do brady, lezl jim do rukavic a chtěl
zalézt i pod kabát, ale tam se nedostal, protože děti byly chůzí natolik rozehřáté, že se
Mrazoun lekl a raději utekl. Královna Zima
se velmi rozzlobila, že její pomocníci jsou
na nic a letěla číhat na děti do černého
lesa. Když děti přišly do lesa, začalo hustě
sněžit, že děti neviděly jeden na druhého.
Kubík dostal nápad: „Kamarádi, chytněme
se za ruce a udělejme dlouhého hada
www.uhostroh.cz
a musíme se pevně držet, jinak se poztrácíme“. Děti udělaly velkého hada a vůbec
jim husté, bílé sněžení nevadilo a všechny
přešly dlouhý, tmavý les. Za lesem na ně
čekal obrovský kopec a velmi rozzlobená
Zima: „Jen si mě nepřejte, já vám, ukážu, co
já dovedu. Vy si myslíte, že mě přemůžete,
ale to se mýlíte, holánkové, a začala se zlověstně chechtat a celý zasněžený kopec
začal zamrzat.
Děti začaly lézt na kopec, ale jen se kousek vyškrábaly, hned zase sjely dolů. Děti
z toho začaly být unavené a plakaly: „Teď
nás královna opravdu přemohla, a my budeme muset žít v království paní Zimy“.
A jak tak plakaly a naříkaly, slané slzičky
rozpouštěly zamrzlý sníh. Malý Matyášek
si toho všimnul a říká dětem: „Děti, plačte ještě víc a ten zmrzlý sníh rozpustíme“.
A tak děti plakaly a plakaly, až zamrzlý sníh
docela rozpustily, protože slzy jsou slané
a sůl rozpouští sníh a led. Pak děti s lehkostí přelezly kopec a už uviděly hrad krále Petra a rychle utíkaly do hradu. Paní Zima už
nebyla rozzlobená, ona už byla rozzuřená.
Svolávala na děti sněhové vánice a mrazila
sníh, aby to dětem klouzalo, ale vůbec jí to
nepomohlo, protože děti už doběhly do
království krále Petra. Stráže u brány, když
uviděly utíkající děti a královnu Zimu, jak je
honí, hned jim otevřely bránu a volaly krále Petra, aby se rychle přišel podívat na tu
záhadnou honěnou. Děti přiběhly přímo
před krále a pověděly mu celý příběh, jak
se sem dostaly a proč jsou tady. Král Petr
vyslechl jejich prosbu a hned si dal osedlat
koně a vyrazil na cestu. Když dorazil k hra-
du Rok, vytáhl zlatý klíč a utíkal do vysoké
věže vysvobodit princeznu Jarušku. Jaruška ležela na ledové posteli celá vybledlá
a promrzlá. Král Petr probudil princeznu
láskyplným polibkem. Princezna otevřela
oči a začala se usmívat a pak se štěstím tak
smála a smála, až se tráva zelenala a všude
kvetly zlaté klíče petrklíče.
První jarní den přišel v celé svojí slunečné
parádě a všude v krajině začalo jaro. Princezna Jaruška přišla poděkovat i dětem za
svoji záchranu.
Když děti přišly na druhý den do školky, viděly, jak jim rozkvetly dveře a okna školky.
A co udělaly děti? Pěkně poděkovaly, jak
se na slušné děti sluší a patří, a vyrobily si
Morenu (tu babici Zimu) a odnesly ji do
potoka Okluky, ať si plave daleko, daleko
pryč!!!
Mgr. Světla Mitáčková
Děkujeme sponzorům za sponzorské dary!!!!!!
Panu Vítězslavu Píšťkovi, našim hasičům a společnosti Kovovýroba Hoffmann. Děkujeme, děkujeme.
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
KORÁLKY ZE ŠKOLKY
Navštívili jsme s dětmi výstavu Volání minulosti, kterou nás ochotně provedl p. Pavel Jurčeka. Děti si mohly vyzkoušet, jak je těžká drátěná košile, zbraně a dostaly spoustu odpovědí ze strany našeho průvodce na jejich všetečné otázky. Děkujeme p. Jurčekovi za čas
a ochotu, kterou našim dětem věnoval.
Malí countrysti tancovali na discoplese, který již druhým rokem pořádal dětský domov.
Také jsme s dětmi a jejich rodiči poprvé prožili křížovou cestu v místním kostele (více na
www.ostrožsko.cz). Příště se v tomto krásném prostředí setkáme při hře Ukřižování 1. 4.
(o tom až v příštím čísle OL, jakož i o vítání jara, které nás čeká na první jarní den). Připomínáme zápis dětí na příští šk. rok – 12. 4. 8.00-16.00 hod. (bližší informace v minulém
čísle OL).
Všem čtenářům OL přejeme spoustu jarního sluníčka, pohody a radosti po tak dlouhé
zimě.
Zdeňka Baladová – ředitelka KMŠ
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Jak pejsek hlídal pořádek v kouzelné zahradě
V pondělí 26. března
uspořádal odbor kultury ve spolupráci s Divadlem dětí z Karlových
Varů pro předškoláky
z obou našich školek
divadelní představení.
Pohádka O Balynce,
dobrém štěněti, má
za sebou více jak 400
repríz v divadlech celé
republiky... Právě zatoulané štěně Balynka
potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje.
Ten by chtěl předvést
čarování, ale nemůže
tak učinit v zaneřáděném prostředí. To vám Balynka - malé štěně detektivem
to dá práce, než se dopracujete k čisté čarovné zahradě. Někdo stále škodí, kdo to
je? To Balynka - psí detektiv vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.
Ředitelka MŠ Sídliště nám zaslala postřehy dětí: „Pohádka
hudebního divadla nadchla nejenom děti, ale i nás pedagogy. Poučná pohádka s krásnou scénou a působivými kostýmy
vtáhla děti do děje, který prožívaly s radostí, nadšením a velkým zaujetím. Děti dokázaly rychle reagovat na situace a otázky v pohádce a s nečekanou aktivitou a nebojácností se zapojovaly do hry.
Kryštof: Jak rozhazovali popelnice.
Zuzanka: Líbil se mi pošťák krtek.
A jaké byly reakce dětí z MŠ s křesťanskou výchovou?
Co se ti nejvíc líbilo?
Terezka P.: Nejvíce mně zaujal pejsek, který třídil odpadky.
Taky se mi líbilo, že si pejsek zavolal děti.
Míša: Líbilo se mi, jak měl pejsek hlad. A jak tam byla ta noc.
Líbila se mi kouzelná zahrada.
Barunka D.: Líbilo se mi, že pejsek našel toho, kdo dělá nepořádek - vítr.
Vítr a velemyši
Co sis zapamatoval(a)?
Martínek P.: Pamatuju si trochu tu písničku a že pomalí netřídí.
Honza Z.: Zapamatoval jsem si, že když něco roztáhneme,
tak to musíme uklidit.
Co budu dělat dál já?
Ivuška Č.: Odpadky se nehází na chodník, ale hodí se do
kontejnerů.
Daneček M.: Odpad se má vyhodit.
Barunka D.: Budu třídit.
Zpracovala Andrea Helmichová
Kocour Robert
Odnesly jsme si ekologické poučení, umělecké zážitky
a hodně prožitků, k nimž připojuji dětské reakce.“
Nikolka: Líbil se mi vítr, jak říkal, že když lidé nehází odpadky
do koše, tak já je na sebe nabírám.
Nikolka 2: Nejvíc se mi líbilo, jak to začalo a jak to skončilo,
protože Deniska se Zuzankou sbíraly odpadky a vítr se na ně
díval.
Jolanka: Pejsek sedl na popelnici a podíval se do popelnice
a přiklopil si hlavu. Moc jsem se lekla.
Evička: Mně se líbilo, jak herec byl převlečený za kočku
a pak se proměnil na myš.
Kubík: Jak chtěl říct mléko a místo toho řekl mréko.
16
Děti pomáhaly třídit odpad
www.uhostroh.cz
VZKŘÍŠENÍ
Co se po smrti stalo s životem?
Z knihy P. Piťhy Velikonoce
Mnoho lidí s pochopením a s úctou
sleduje Kristův příběh až k bodu, kdy se
mluví o jeho zmrtvýchvstání. To považují za nemožné a vyloučené. Jistě, je to
něco, co nelze doložit a vykázat v moderním světě uznávanými vědeckými způsoby. Je to něco, v co mnoho lidí věří na
základě svědectví Bible. Není nic zvláštního a tím méně urážlivého, když tomu
svědectví jiní nevěří. Jeden z apoštolů,
Tomáš, rovněž neuvěřil svědectví svých
přátel a trval na tom, že se chce dotknout
ran na těle vzkříšeného Krista.
Nezapomínejme také na to, že
věřit není totéž co vědět. Ať tak,
či onak, máme o Velikonocích
před sebou křesťanské předávání velikého poselství o Kristově zmrtvýchvstání. Pozastavme
se tedy u něho.
ností jsme svědky toho, že jejich odkaz
nese celá hnutí, a mluví se o jejich stále
živém duchu.
Moderní vědec by si na to vše rád sáhl.
Možná, že přijdou dny, kdy se dotknou.
Už dnes víme, že myšlení je nepatrné
silové pole drobných elektrických záchvěvů. Jak je vázáno na jeden určitý
ohraničený mozek v právě jedné určité
lebce, nevíme, a tím méně víme, jak se
myšlenky předávají.
Otázka zmrtvýchvstání bývá
kladena v podstatě tak, že se
ptáme, co se stalo s mrtvým
tělem. Představa návratu umrlého je vskutku neuvěřitelná
a taky děsivá. Člověk ovšem
není jen tělo, organický stroj
z kostry, svalů a šlach, vnitřních
orgánů, žlaz, žil a proudící krve. Michelangelo - Nevěřící Tomáš
Vyjděme od jiné otázky: Co se
stalo s životem?
Pro naši úvahu je důležité, že na čloŽijící člověk vskutku není jen nějaký věku je zvláště významné toto tajemné
předmět. Je to vědomý tvůrce životního chvění. Ono charakterizuje člověka, propříběhu. Chceme-li se o někom poučit, tože stojí za jeho činy a celým životem.
nestačí, abychom znali jeho postavu, Je to také právě toto chvění, které tvoří
výšku, váhu, barvu vlasů a podobu tváře. kontinuitu živého. Lidské tělo se neustáMusíme vědět, co dělá, jak jedná, jaký je le proměňuje a obnovuje. Přísně vzato,
jeho životaběh. Lidé jsou příběhy. Smr- umírá jiné tělo, než bylo tělo našeho natí, zdá se, že příběh končí. Je to zdání. rození. Že to je stále totéž tělo, je dáno
Protože příběhy lidí jsou mnohotvárně jinou tajemnou a zázračnou skutečností.
propojeny, pokračují osobní dějiny zesnulých dál v příbězích lidí, které ovlivnili,
Uvážíme-li tedy, že člověk je nejen tělo,
poučili, zranili. Nejde tu jen o to, že biolo- které se vyvíjí, proměňuje a nakonec rozgická smrt se nekryje se smrtí sociální, padá, ale také životní příběh, který plyne,
že mnoho lidí žije ve vzpomínkách dru- můžeme snad říci, že se hmota naší těhých. Ty jednou vyblednou a pro většinu lesnosti proměňuje v onen příběh. Jakolidí nastane okamžik, kdy už na ně nikdo by naše tělo a životní síla byly jen materií
nevzpomene. Jde spíše o to, že myšlen- a energií vydanou do toho, co nazýváme
ky a ideály zemřelých jsou neseny, užívá- svým žitím.
ny, předávány dál a dál. U silných osob-
Nyní se podívejme na to, co a jak uctívají a oslavují křesťané při slavnosti vzkříšení. Slovo vzkříšení je etymologicky spjato
se slovesem křesat. Latinské resurectio
znamená znovu povstati, znovu vznikati.
Když o své smrti a zmrtvýchvstání mluvil Kristus, přirovnal je k zasetí a zániku
zrna, které vzklíčí a vynese mnohonásobný život klasu. Poukázal k tomu, že v zrnu je ukryt životní příběh klasu, který se
odvine jedině, když se zrno vydá. Mohli
bychom říci, vyjádří. Tím je naznačeno,
kudy hledat dál.
Velké obřady velikonoční noci začínají vykřesáním ohně. Nedejme se zmást
dnešními způsoby zapalování a zamysleme se nad křesáním. Sotva si lze představit něco chladnějšího a mrtvějšího než kámen. A přeci!
Z této dokonale neživé hmoty vylétne jiskra, která zažehne oheň. Od takto získaného
ohně je zapálen paškál, velikonoční svíce, která je vnesena do temného chrámu. Svíce je symbolem vzkříšeného
Krista, který vítězí nad temnotami smrti. Svíce je pozdvižena a postavena a jáhen před
ní zpívá chvalozpěv. Je to
krásný, prastarý text.
Zmrtvýchvstání stojí teď
před naším zrakem jako povstání ve světle, či povstání
do světelné podoby. Tento
zářivý obraz Kristův je založen v jeho naprostém sebevydání pro
bližní. Hořící svíce, symbol vzkříšení, je
obrazem lidského života a pozváním.
Jde o pozvání k určitému životnímu přístupu. Stojíme tu před volbou. Na jedné
straně můžeme pevně držet vše, co nám
patří, pro sebe a nedělat nic pro druhé.
Pak nás nejspíše čeká loupeživá smrt
a po ní chamtivý útok na to, co zde po
nás zůstane. Může nás také čekat, že ve
světlo neproměněný vnitřní žár žárlivé závisti nás spálí na prach nicoty. Toť konec
ryzích sobců. Na druhé straně se nám otvírá cesta k pomoci připraveného štědrého člověka, který rozdává čas, síly, zájem
i majetek druhým a zanechává světlou
životní stopu. I tato cesta končí biologickou smrtí, ale světlo laskavosti přetrvá.
Přiznávám, že takový život vypadá někdy
trochu podivně až bláznivě, ale má svou
logiku a je krásný.
17
OSTROŽSKÉ LISTY
Kultura
v Uherském Ostrohu
KULTURNÍ AKCE V UHERSKÉM OSTROHU V DUBNU
1. 4.
1. 4.
4. 4.
4. 4.
8. 4.
14. 4.
16. 4.
28. 4.
28. 4.
14.00 hod.
14.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
20.00 hod.
Ukřižování
Velikonoční zajíček
Vernisáž obrazů V. Daňkové
KDV
Velikonoční posezení u cimbálu
Taneční seminář - Flamenco
Jaký bude váš důchod
Jarní výstava výšivek a šicích strojů
Ostrožská pastelka
chrám sv. Ondřeje
zámek
zámecká galerie
koncertní sál
koncertní sál
DDM
DDM
koncertní sál
sportovní hala
KMŠ
odbor kultury s DDM
odbor kultury
GS
Ostrožan II + odbor kultury
DDM
DDM
odbor kultury + p. Frolka
DDM
Memento mori vystavovalo na zámku
V neděli 4. března odpoledne se konala vernisáž výstavy Volání minulosti. Jednalo se o výstavu replik historických zbraní,
brnění a kostýmů z majetku šermířské skupiny Memento mori.
Letos v únoru oslavila tato skupina 20 let od svého založení
a kostýmy a rekvizity, které se jim za tu dobu podařilo nashromáždit, by se do třech výstavních místností na zámku zaručeně
nevešly. Na výstavě jste si mohli prohlédnout alespoň základní
průřez historickými obdobími od gladiátorů, přes gotiku, renesanci, k baroku a rokoku. Vystavené fotografie dokumentovaly
dvacetiletou činnost šermířského spolku, a tak se na nich mohlo mnoho Ostrožanů poznat. V zahajovací řeči zdůraznil Pavel
18
Jurčeka vděk, který všichni šermíři cítí vůči svým blízkým, neboť
bez podpory by se taková činnost vyžadující takřka všechny víkendy v roce, nedala vůbec zvládnout. Nutno ještě upozornit
na to, že většina kostýmů je dílem jediné ženy v souboru - Soni
Kölblové, jejíž zručnost na výstavě všichni obdivovali. Starostka
města Ing. Hana Příleská popřála Mementu mori nejen hodně
úspěchů do dalších „dvacítek“,ale také šíření věhlasu Uherského Ostrohu po celém světě. Za krátkou dobu trvání výstavy ji
stihlo zhlédnout více jak 600 návštěvníků, což určitě svědčí
o tom, že o Memento mori i jeho historii je stále velký zájem.
Andrea Helmichová
www.uhostroh.cz
DEN TIBETU
V sobotu 10. března se město Uherský Ostroh přidalo k solidaritě vůči utlačovanému Tibetu. Na zámku zavlála tibetská
vlajka a odbor kultury v tento den připravil akce pro děti i dospělé. Pro děti se v odpoledních hodinách konal na zámku zážitkový program s arteterapií. Programu se zúčastnila i školní
družina pod vedením Ludmily Nožičkové: „Děti měly v životě
první příležitost seznámit se s tradičními hudebními nástroji
Tibetu, Austrálie i Afriky. Jejich nadšení z celkového průběhu
bylo znát i při kreslení mandal pod vedením Evy Karmazínové.
A že je to opravdu baví, jsem si uvědomila podle toho, že během intenzivního dvou a půl hodinového programu nepotřebovaly ani přestávku.“ Na zámek přijela i rodina se čtyřmi dětmi
až z Hodonína, která se nadšeně celého programu zúčastnila a slíbila, že se určitě vrátí i na festival Bylinkové dny, který
podobné zážitky také zprostředkovává. Ludmila Nožičková
s manželem přišla i na večerní koncert skupiny Rytmy země:
„Byl to neuvěřitelně emotivní večer, kdy jsem cítila, že všichni
diváci včetně muzikantů jsou naladěni na stejnou vlnu. Koncert zahájila místostarostka Jiřina Galušková, která se velmi
citlivě vyjádřila k událostem v Tibetu a dodala, že je ráda, že
i město Uherský Ostroh se oficiálně přidalo k symbolickému
protestu proti týrání nevinných lidí.“
Andrea Helmichová
Veronika Daňková vystavuje
v zámecké galerii
Ve středu 4. dubna v 17.00 hodin se v zámecké galerii uskuteční již třetí vernisáž v tomto roce. Máme za sebou koláže M.
Huptycha na téma Milovníci knížek, výstavu replik historických
zbraní a kostýmů ke dvacátému výročí šermířského sdružení
Memento mori a nyní nás čeká výstava olejů a perokreseb
mladé výtvarnice Veroniky Daňkové. S její tvorbou jste se mohli
setkat již v širokém okolí, v současnosti však stačí zavítat do
zámecké galerie. Veroniku Daňkovou jsem požádala o krátký
rozhovor.
Pořádáte výstavy v širokém okolí a živíte se jako výtvarnice. Jaké to je v této době zaměstnání?
V současné době se zaměřuji na výstavy v blízkosti mého
bydliště. Pocházím z Modré u Uh. Hradiště. Vystavovala jsem
na Archeoskanzenu na Modré, multifunkčním domě Cyrila
a Metoděje na Velehradě, v Uh. Hradišti v čajovně Pod Kaštany, v Kunovicích v Galerii u Tvrdoňů. Momentálně jsou mé obrazy k vidění v Caffe Varesina v Uh. Hradišti.
Dále jsem vystavovala např. v Kavárně pod hodinami v Brně
- výstava na téma Motýlí efekt, v Galerijní tramvaji Dopravního
podniku města Brna, v Café 99 v Brně, v SAVOY Coffee v Brně,
v Regionálním muzeu v Kopřivnici a ve Velkém kině ve Zlíně.
Dřív byli dobří umělci sponzorováni tzv. mecenáši. Máte
i vy nějakého mecenáše?
Mecenáše nemám. Hodně mi ale s prodejem a pořádáním
vernisáží pomáhá rodina, přátelé a můj přítel.
Máte široký rozsah tvorby, od malby, přes grafiku až k filmové animaci. Co je vám nejbližší?
Koncert Rytmy země
Děkuji za krásný zážitek z koncertu uspořádaného ke
dni Tibetu, který nemohl začít jinak než mantrou pro Tibet.
Kapela Rytmy země hrála nejen na exotické nástroje jako
didgeridoo, tibetské mísy, šamanský buben, brumle a jiné,
ale také na známou fujaru či flétny. Hudbu doprovázely i alikvotní zpěvy, což je dle odborné literatury zvláštní druh zpěvu založený na vědomém zesílení alikvotních tónů pomocí
jemné práce s rezonančním prostorem v ústech a polohou
jazyka. Jedná se tak vlastně o techniku dvojhlasého zpěvu,
kdy pokaždé zní základní tón a současně s ním o příslušný interval vyšší alikvotní tón. Není snadné se tuto techniku
naučit, ale hudebníci skupiny Rytmy země ji obdivuhodně
zvládli. Ještě jednou děkuji, že jsem měla možnost něco takového si poslechnout. Jen jsem se trochu podivila, že si
takový zážitek přišlo užít jen tak málo lidí.
Eva Koukolská
Vystudovala jsem: UTB FMK, katedra animace, Vyšší odbornou školu filmovou Zlín, obor animovaná filmová tvorba,
Střední uměleckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště, obor
propagační výtvarnictví - propagační grafika.
Věnuji se ale malbě, kresbě a perokresbě. Zaměřuji se na
květiny, architekturu Slovácka, portréty na přání.
Na co se mohou návštěvníci vernisáže v Uherském Ostrohu těšit?
V den vernisáže se návštěvníci mohou těšit na proslov etnografky doktorky Věry Kovářů, malování kraslic malérečkou Petrou, hudební doprovod na akordeon, komorní skladby Jana
Vykopala. V Uh. Ostrohu budu vystavovat olejomalby detailů
květin, perokresby Slovácka.
Děkuji za rozhovor.
Andrea Helmichová
19
OSTROŽSKÉ LISTY
Knihovna
Informace z knihovny
Nové knihy • Nové knihy
Beletrie
Anderson, K. J.
Ebert, S.
Freydont, S.
Gawande, A.
Gould, S.
Hauschild, R.
Herbert, B.
McDewitt, J.
Mrazík, K.
Nowak, K.
Ovidius
See, L.
Šimková, M.
Viewegh, M.
Neznámá země 1.
Osudy porodní báby 2.
Smrtící sudoku
Komplikace
Jumper 2 díly
Záliv v plamenech
Paul z Duny 1.
Ďáblovo oko
Prodavači pravdy
Krvavý Sevastopol
Proměny
Dívky ze Šanghaje
Devátý dotek
Švédské stoly
Nejlepší české básně 2010
Naučná
Brahová, M.
Girgel , M.
Hettinger, G.
Hindley, G.
Jackson, M.
Klös, L.
Křivánková, R.
Med, J.
Průcha, J.
Soriano, F.
Spousta, V.
Wurst, I.
Svícny a svícinky
Rozhledny a výhledová místa
Dekorace svíček
Saladin a počátky džihádu
Tanec jako sen
Třpytivé vánoční ozdoby
Ozdobné balení dárků 4.
Spisovatelé ve stínu
Moderní pedagogika
Góly nepadají náhodou
Hudebně-literární slovník 2 díly
Ze všeho jde něco vyrobit
Česká literatura v perspektivách genderu
Česká literatura rozhraní a okraje
Dětská beletrie
Cabot, M.
Hawking, L.
Kinney, J.
Krolupperová, D.
Krolupperová, D.
Ládek, J.
Peardon, B.
Peradon, B.
Saint-Exupéry,
A. de
Vetešková, M.
Wilson, J.
Navždy princeznou
Jirka a velký třesk
Deník malého poseroutky. Ošklivá pravda
Proč mluvíme česky
Rybí sliby
Encyklopedie komiksu v Československu
Kominíček Charlie a Sazička
Kouzelní údolí strýčka Billyho
Malý princ
Jak maminka vylezla na strom
Sama doma
Dětská naučná
Fučíková, R.
Zimmerman, W.
20
Historie Evropy. Obrazové putování
Tvůj život v komiksu
Březen - měsíc čtenářů je za námi. Knihovnu navštívily děti
z mateřské i základní školy v rámci projektů Pro knížku do
knihovny a Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka. Pro žáky II.
st. byl připraven na webových stránkách knihovny literární kvíz
z knih projektu Čtení pomáhá. Měli příležitost ověřit si své znalosti. Tradiční nabídky registrací zdarma a prominutí upomínkových poplatků využilo také několik čtenářů. Během března
nám byly doručeny první objednané knihy, které jsou připraveny k půjčování.
Na následující měsíce připravujeme další tematické besedy
pro školy, výstavu fotografií, či besedu se spisovatelkou Klárou
Janečkovou. Sledujte aktuální informace.
Za knihovnu: Lenka Hrdinková
www.uhostroh.cz
Pro motoristy
Jak správně pojistit automobil
Proč si sjednat havarijní pojištění a povinné ručení a jaký
je vlastně mezi nimi rozdíl?
Každý majitel či uživatel motorového vozidla musí být ze zákona pojištěn. Existují dva druhy pojištění pro automobil - povinné ručení a havarijní pojištění.
z výše škody hradit, dojde-li k plnění z pojistné smlouvy ze
strany pojišťovny.
K havarijnímu pojištění lze sjednat celou řadu připojištění podle toho, co který motorista potřebuje. Například připojištění
skel, zavazadel, náhradního vozidla apod.
Povinné ručení
Povinné ručení, jak už vyplývá z jeho názvu, je povinné. Jedná
se o zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem motorového vozidla. Vozilo bez uzavřeného povinného ručení by nemělo vůbec vyjet na silnici. Jízda bez povinného ručení se může hrubě nevyplatit. A nemusíte ani zavinit
dopravní nehodu, stačí, že budete přistiženi při běžné silniční
kontrole.
Za každý den bez pojištění zaplatíte do garančního fondu České kanceláře pojistitelů u osobního vozu 50-70 korun a navíc
vás čeká tučná pokuta. Pro vlastníka vozu, který způsobí nehodu s vážnou újmou na majetek či na zdraví, pak může mít
taková jízda finanční dopady i v řádu milionů korun!
Kdy se vyplatí
Havarijní pojištění je výhodné uzavřít především pro nová vozidla, není však od věci ani pro starší vozy, a to zejména tehdy,
kdy by případná oprava byla vysokou finanční zátěží. Pozitivní
je, že zvyšujícím se stářím vozidla klesá nejen jeho cena, ale
také pojistné a pojistná částka. Hlavní výhodou havarijního pojištění je finanční pomoc při pojistné události.
Většina pojišťoven, které mají ve své nabídce povinné ručení,
nabízí zájemcům výhodný balíček povinného ručení a havarijního pojištění za zvýhodněných podmínek. Není proto od
věci pořídit si obě pojištění současně a sjednat si je u jedné
pojišťovny.
Havarijní pojištění
Oproti tomu uzavření havarijního pojištění je dobrovolné a záleží pouze na rozhodnutí majitele vozu, zda se ho rozhodne
pojistit, nebo ne. Z havarijního pojištění jsou totiž kryty škody
na vlastním automobilu. Sem spadá například krádež vozidla,
škody vzniklé v důsledku dopravní nehody nebo v důsledku
neúmyslného poškození vlastního automobilu a také v případě živelného poškození či zničení nebo vandalismu. Naopak
z povinného ručení jsou kryty pouze škody způsobené provozem vozidla někomu jinému.
Další rozdíly
Pokud uzavíráte havarijní pojištění, je nutné vozidlo dostatečně zabezpečit proti krádeži. Jinak hrozí, že v případě krádeže
nebude škoda kryta. Konkrétní podmínky jsou stanoveny ve
smlouvě, proto si ji řádně pročtěte. U povinného ručení zabezpečovací povinnost odpadá.
Dalším rozdílem je cena, která je u havarijního pojištění výrazně vyšší než u povinného. Platí ovšem pravidlo, že k čím vyšší
spoluúčastí se klient zaváže, tím více se pojistné zlevňuje. Spoluúčasti je částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě.
Jde o finanční částku, kterou pojišťovna nebude pojištěnému
Jak postupovat v případě pojistné události (nehoda)
- Nejprve zabezpečte místo nehody, zapněte výstražná světla,
pokud možno, umístěte za vozidlo dostatečně daleko výstražný trojúhelník.
- Je-li někdo zraněn, poskytněte mu první pomoc, přivolejte
lékaře a policii.
- Zjistěte a odhadněte rozsah a výši škod.
- Při poškození věcí třetích osob vždy volejte policii.
- Vše pečlivě vyfotografujte – lze i mobilním telefonem.
- Pokud odhadnete výši škody na vašem vozidle nižší než 100
tisíc Kč a jsou poškozena jenom vozidla, můžete vyplnit s druhým účastníkem nehody Evropský záznam o dopravní nehodě. Ten slouží především k zaznamenání identifikačních údajů
účastníků dopravní nehody a k prvotnímu popisu situace, jak
k nehodě došlo.
- Toto platí za všech situací, když máte sjednáno nejen povinné
ručení, ale i havarijní pojištění svého vozu.
- Oznamte škodu pojišťovně, nejlépe telefonicky na bezplatnou linku, na které získáte potřebné informace k následné likvidaci škody.
Zákonná lhůta pro výplatu pojistného plnění je 15 dnů po
ukončení šetření.
Lunda Jaroslav
POZVÁNKA NA IV. VELIKONOČNÍ BESEDU PŘI CIMBÁLU
Postní doba končí, jak všichni víme, Velikonocemi. Minulé tři roky OSTROŽAN II pro vás pořádal velikonoční besedy u cimbálu. Ani letošní rok nebude výjimkou, ve
spolupráci s městem Uherský Ostroh chystáme již ČTVRTOU velikonoční besedu u cimbálu.
Bude se konat v neděli 8. dubna od 20.00 zámeckém koncertním sále,
hrají Burčáci a vstupné bude 70 Kč.
Po loňském úspěšném projektu TV Šance, který neměl šanci dále pokračovat a krachl hned následující den, jsme si pro vás letos připravili jiné představení. Přijďte tedy posoudit, zdali jeho kvalita dosáhla úrovně nejslavnější ostrožské televize, nebo ji dokonce předčila. Jediná změna od loňských
ročníků bude ta, že jsme byli nuceni zrušit tombolu, jelikož byla zařazena do skupiny hazardu, který my nepodporujeme. Ale bát se nemusíte, určitě
si něco od nás odnesete.
Vít Kašpárek
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Tělocvičná jednota SOKOL v Uherském Ostrohu
pokračování
Paže tuž, vlasti služ!
Několika větami se ještě na chvíli vraťme do doby okupace
našeho národa a připomeňme si, že 11. dubna 1941 byla nacisty činnost Sokola zastavena. Ještě předtím byla zahájena perzekuce vedení Československé obce sokolské, činovníků žup
i jednot. V koncentračních táborech skončilo přes 12 000 členů
Sokola, z nich 1 212 bylo popraveno, 2 178 umučeno. Další část
jich neváhala položit životy na frontách 2. světové války.
Rok 1946 – veřejné cvičení – průvod prochází přes Předměstí Sokolskou ulicí /dnes Sokolovská/ a končí na sokolském hřišti /dnes ZS/
O to rychleji se bezprostředně po osvobození v květnu 1945
sokolská činnost obnovuje. K Československé obci sokolské se
roku 1947 hlásí 1 004 987 členů, kteří jsou sdruženi v 3 367 jednotách. Sokolové vybudovali 1 177 sokoloven, přes 500 jednot
cvičí ve školních tělocvičnách a dalších 1 459 na sokolských cvičištích, v zimě pak v sálech hostinců. Sokol se stává nejmasovější organizací. Ve všech jednotách se uskutečňují veřejná cvičení,
akademie, výlety, tábory a četné kulturní akce.
Vyvrcholením sokolských aktivit se stává XI. všesokolský slet
v Praze v roce 1948, uskutečněný v poválečném nadšení se samostatnými slety žactva, dorostu a členstva, na kterém vystoupilo 585 000 příslušníků Sokola, z toho 80 000 mužů a 98 000
žen. Sletovým průvodem Prahou sokolové demonstrovali svůj
odpor proti poúnorovým pořádkům, proti nastupující nové totalitě. Procházeje pod tribunou, na níž stál nový předseda vlády
Klement Gottwald, muži od ní odvrátili tvář. Prezidentu republiky
Edvardu Benešovi se naopak dostalo velkých ovací. A tímto sletem nejslavnější éra Sokola končí. Ještě ve sletovém průvodu byli
mnozí činovníci Sokola zatčeni, poté byla části členstva zakázána činnost, avšak zrušit Sokol zcela se komunisté báli. Podle
sovětského vzoru byly v první fázi všechny tělovýchovné a sportovní organizace sjednoceny do Československé obce sokolské
/dokonce sám Gottwald si nechával po vzoru demokratických
prezidentů říkat „bratře prezidente“!/, vzápětí však byly přičleněny k závodům a podléhaly Státnímu úřadu pro tělesnou výchovu
a sport. V prosinci 1952 pak zákon o organizaci tělesné výchovy a sportu rozdrobil tělovýchovné jednoty podle odborových organizací do Baníku, Slovanu, Slavoje, Tatranu, Jiskry, Dynama,
Spartaku nebo Lokomotivy, armádní celky pod hlavičku Dukly
a celky bezpečnosti do Rudé hvězdy. V malých městech a na
22
vesnicích jednoty nesly ještě po určitou dobu dál název Sokol,
bylo to však jediné, co je s původní organizací spojovalo.
I když byl Sokol v roce 1953 definitivně zrušen, sokolské aktivity přerušeny nebyly, pokračovaly dále v zahraničních jednotách.
Také ti, kteří odešli po únoru 1948 do zahraničí, vstupovali zde
buď do již existujících jednot, nebo zakládali ihned jednoty nové
v utečeneckých táborech, kde se veřejná cvičení stala jakousi
předzvěstí pozdějších všesokolských sletů. První se uskutečnil
ve Vídni roku 1962, poslední v Paříži v roce 1990.
Obrodný proces v roce 1968 přinesl s sebou naději obnovit
dřívější tělovýchovné spolky a kluby, na obnovení činnosti Sokola byl ustaven také přípravný výbor župy Komenského /do
níž náležela i TJ SOKOL Uh. Ostroh/ pod vedením br. Vojtěcha
Matulíka, ale oživení sokolské činnosti mělo jen krátkou dobu
trvání. Po 21. srpnu dochází k jejímu opětovnému, již čtvrtému,
bohužel nejdelšímu přerušení. Teprve listopad 1989 rozbil monopol ČSTV a umožnil znovu obnovit tělovýchovné hnutí na demokratických principech.
Podívejme se ještě, jak ony poválečné roky prožívala naše ostrožská jednota. Informace budou nepřesné a neúplné.
1945
Stejně jako v jiných jednotách i v naší se ihned po skončení
2. světové války rychle obnovuje činnost. Od samého začátku si
sokolové dobře uvědomují, pokud chtějí provádět nutné opravy
a dál budovat, jak je důležité zbavit se nejdříve dluhů, které je
dosud tíží. Především zábavní odbor pod vedením sestry Klicperové vědom si toho, že je momentálně jediným zdrojem příjmů
jednoty, pořádá během roku několik finančně úspěšných kulturních akcí – v srpnu je to „květinový večer“ a divadelní hra „Červený mlýn“, v září „členský večírek“ a „vinobraní“, v říjnu snad
Rok 1946 – veřejné cvičení – na sokolském hřišti, muži
zamýšlená divadelní hra „Lucerna“. Pod vedením bratra Františka Hudce se ustavuje nový „loutkový odbor“, který si okamžitě
získává nadšené dětské diváky.
1946
Dejme slovo neznámému pisateli, který podal celoroční čin-
www.uhostroh.cz
nost jednoty spíše vyšperkovanou vtipnými glosami než seriozními informacemi. Čerpáno opět z dochovaných starých „lejster“.
Valná hromada „musela být hlavně přičiněním bojovných sester konána na dvakrát. Konečně však zvítězil rozum nad bojovností a při druhém zasedání přichází k naší bratrské sokolské
jednolitosti a výbor navržený volební komisí jednomyslně se
potvrzuje“. Do čela je opětovně postaven jako starosta starý zasloužilý pracovník Bedřich Hajda, místostarosta Oldřich Sudek,
náčelník Miroslav Hoffmann, náčelnice Jindřiška Kechnerová,
vzdělavatel Josef Dušek. Výbor – jednatel Fr. Študent, pokladník Jos. Klimeš, „kinař“ Kolář, zdravotník MUDr. Jos. Šmeral,
hospodář Jar. Strakáč, Fr. Matějíček, M. Rokyta, A. Frydrýšek,
Fr. Lapčík, A. Plaček, K. Kamarád, J. Kozlík, Kříž, J. Kyselý, M.
Kamarádová, R. Znorovská.
Rok 1948 – veřejné cvičení – náčelník Miroslav Hoffmann, náčelnice
Milada Navarová
“A jsme u sestry Klicperové, opravdové vedoucí zábavního odboru. Vždyť 186.000 Kč, kterýžto obnos proběhl tímto odborem
jest vskutku nemalý… Jen jedno se mně nelíbí. Máme 3 režisery
a jedno divadlo. Chtěl bych 1 režisera a 3 divadla. Bratři, vemte
si to k srdci! A co loutkové hrané bratrem Tomáškem? Ano už
začne. Mnoho je s tím starostí, avšak je hotovo a po valné hromadě se pojede naplno… Podívejme se do řad členstva. Řeknu
vám, že byste až zaplakali, když uvidíte plnou tělocvičnu cvičících sokolíků a jejich sester sokolic od těch nejmenších bratříčků až po ty liknavé bratry… Víte, kolik je cvičících sester – až k 70
z počtu 136, tedy víc jak 50 % a co bratři – 8 ze 155, není to stav
žalostný? Zastyďme se a překvapme bratra náčelníka zvláště
před sletem ne 8 – alespoň 30-50.“
Nahlédněme letmo do letošní bilance hospodáře Jar. Strakáče
– opravena a upravena sborovna, znovu natřena celá sokolovna
/vnějšek 5.000 Kč, vnitřek 3.000 Kč/, oprava hřiště 10.000 Kč
a mnoho jiných menších oprav do výše 25.000 Kč. Na přetřes
přišla i zamýšlená přístavba přísálí a úprava záchodů, pro nepochopení určité části členů z řad výboru však záměr pro letošní
rok padá. „… ne však myslím na dlouho. Neb naše místnosti
nám již nestačí.“
Ze sokolovny se stěhuje dlouholetý sokolník br. Kozumplík.
„Bratře Franto, jak jsme Tě všichni volali, udělals na započatém
díle mnoho práce. Zdar Tobě a Tvému dalšímu počínání.“ Jednota přijímá nového sokolníka – p. Františka Chmelaře z Kvačic.
Úspěšný rok otevřely zdařilé Šibřinky mající ráz „Na vlnách
spojených národů“/čistý výnos 40.497,50 Kč/ a Pochovávání
basy /čistý výnos 13.069,50 Kč/.
TJ SOKOL Uh. Ostroh odbor házená, o němž někteří bratři tvrdí, že je pasivní, vítězí na přeboru sokolských jednot v Praze.“I.
místo – to není pasivní, to je podíl velmi aktivní. Jen se bratře
Tomášku a vy sestry držte a dál a výš za svým cílem! Nepřátel se
nelekejte! Na množství nehleďte!“
Za vedení br. Duška, Hajdy, Navary, Sudka a Frydrýška je absolvována v počtu asi 100 bratří ideová škola. Dorostenci si vyšlápli do přírody, tyto výlety se těšily velké oblibě. Tentokrát byl
cílem Cimburk a Javořina.
A jsme u nejúspěšnější akce roku – v létě uspořádala jednota 1. veřejné cvičení po osvobození. „Ta dřina z tělocvičny nese
ovoce. Nejde vám mráz po zádech, nepadnou vám slzy radosti, když vidíte nekonečné a nepřehledné řady několika tisíc od
nejmenších počínaje a stařešinou jednoty 90letým br. Karasem
konče. I to je pěkné, jak v pětistupu statně vykračuje. Jsem
tu, jsem s Vámi, jakoby jeho radostné nadšení volalo! A co na
cvičišti! /pozn.: sokolské hřiště u školy, dnes ZS/ Nevíte, máte-li chválit tu drobotinu či ty staré borce či neskrblit pochvalou
náčelníka a náčelnice či vedoucího odboru… podívejme se na
zábavní park. Poslyšme bratry Chabiču, Lapčíka, Tůmu, Křížka
a všechny ostatní, jak se činí. A než se nadáš, je tu večer a ty tak
neskonale nerad odcházíš, ale neloučíš se a říkáš na rok nashledanou. Jak radostně a vesele náš průvod pozdravovala uzdravující se sestra Vlastička Navarová. Se slzami v očích v okně své
světničky jakoby volala: Budu brzy mezi vámi. Neúprosná ruka
osudu chtěla jinak. Nemoc se zhoršuje a nám všem nezapomenutelná Vlasta odchází za Mařenkou Hudečkovou, dorostenkou,
která nám odešla sotva ve věku 17 let. Odešel i ten všem drahý
a první cvičící bratr jednoty – br. Kilhof /pozn.: Josef, majitel hostince na Předměstí/. Neúprosný osud volá i mladičkého Milana
? a br. Tichavského. Budiž Vám země lehkou, sestro Mařenko,
Vlastičko, Milane, bratře Kilhofe a br. Tichavský, nikdy, nikdy na
Vás nezapomeneme, budeme vzpomínat!“
Po zdařilém veřejném cvičení s čistým výnosem 24.160,30 Kč
přichází dětské divadlo „Krakonoš“ /čistý výnos 2.234,30 Kč/
a „letní karneval“ /čistý výnos 15.110,20 Kč/.
Podzim přinesl „vinobraní“, novou ideovou školu a 28. říjen.
„Viděli jste, jak zazářil sokolskými barvami. Viděli jste ty skupinky
vedené br. náčelníkem. Na to se nezapomíná… S jakými pocity
nadšení a hrdosti odhalujeme desku našim nezapomenutelným
bratřím – bratru Václavu Klečkovi a Antonínu Strakovi.“
Závěr roku končí divadelním představením s neznámým názvem a nevydařeným „Mikulášským večírkem“, jehož reputaci
Rok 1948 – veřejné cvičení – na sokolském hřišti, dorostenky
napravuje veleúspěšný „Silvestr“. „…neříkej, žes dělal víc, neříkej,
že ten či onen nic nedělá, že musí ven – podíval ses na sebe?“
23
OSTROŽSKÉ LISTY
1947
Do nového roku vstupují sokolové na valné hromadě 12. února se 159 muži /39 čekatelů/, 142 ženami /16 čekatelek/, 20
dorostenci, 35 dorostenkami, 60 žáky, 93 žákyněmi.
Jednotu nadále vede dlouholetý starosta Bedřich Hajda,
místostarostové Oldřich Sudek a Josef Vitek, náčelník Miroslav
Hoffmann, náčelnice Milada Navarová, pokladník Josef Klimeš,
jednatel František Študent, vzdělavatel Josef Dušek. Výbor – A.
Frydrýšek, Fr. Lapčík, MUDr. Jos. Šmeral, Al. Navara, C. Kolář,
T. Černý, J. Kozlík, K. Kamarád, Vl. Tomášek, R. Znorovská, M.
Kamarádová, F. Klicperová, náhradníci – J. Kechnerová, P. Braunová, J. Přikryl, Fr. Matějíček, K. Pávek. Revizoři – J. Kyselý, F.
Šudřich, J. Sátora.
Ženy v roce 1948 – horní řada zleva: Hrubanová Květa, Langrová
Žofie, Kechnerová Jindra, Vymětalová Helena, Kozlíková Františka,
Ryšavá Milada, Koukalová Vlasta, Hrabalová Hedvika
střední řada zleva: Braunová Pavla, Lapčíková Růžena, Králová
Marta, Straková Ludmila, Navarová Milada, Krbečková Marie, Křižková Milada, Stolařová Ludmila, Pavlíková Marie
klečící řada zleva: Sátorová Drahomíra, Tomášková Eliška, Křižková Anna, Stará Marie, Turčínková Marie, Turečková Anna
Výbor se sešel během roku na 12 schůzích . „Nebylo různic,
svornost v právech i povinnostech. Ujednání platí, vše jen k prospěchu jednoty.“
Během roku se osamostatnila pobočka naší jednoty v Ostrožské Nové Vsi a koncem listopadu byla založena nová pobočka
v Ostrožské Lhotě, která čítá 63 členů, „…má se čile k světu…
a pilně cvičí.“
Nezapomenutelný zůstal jistě pro všechny členy jednoty večírek pořádaný 7. září k 90. narozeninám dlouholetého starosty
jednoty Adolfa Karase. Neméně hluboké dojmy zanechávala
v dětských duších představení loutkového odboru, který měl
v repertoáru šest her a hrálo se každou neděli. „To byste měli
vidět, kolik očí přímo lpí na těch bezduchých loutkách.“
A nyní jen výčtem z celoroční práce. Zahajuje se již tradičně
Šibřinkami, úspěch nemá Josefská zábava, zato je důstojná
březnová besídka spojená se vzpomínkou na 2. výročí úmrtí
br. Antonína Straky. V dubnu se hraje divadlo „Stín“, hodnotný
program předvedly dorostenky na svém „večeru dorostenek“,
proběhlo pochodové cvičení ke sv. Antonínku a na lehkoatletické župní závody bylo do Otrokovic vysláno 8členné družstvo,
které se umístilo na velmi pěkném 2. místě, na srpnové župní
akademii v Uh. Hradišti obsadilo dokonce místo první. „A víte,
že toto družstvo nemělo být vůbec připuštěno?“ Květen probíhá
ve znamení srazu II. okrsku na sv. Antonínku a oslavy narozenin
24
prezidenta Edvarda Beneše. „Plný sál dokazuje lásku k tomuto
velkému muži nás všech.“ V červnu si sokolové zajedou zacvičit
na veřejné cvičení do Moravského Písku, na červencový župní
slet je vysláno 32 dorostenek a 34 sester, srpnového veřejného
cvičení v Ostrožské Nové Vsi se zúčastní 18 dorostenek, 20 žen,
7 dorostenců a 5 mužů. A jsme u 15. září, kdy je započato s nácvikem sletových prostných, bratři i sestry se rychle ve výkonu
zlepšují. Na říjnové „vinobraní“ navazuje za dva týdny “hodová
zábava“ a ještě se tam vejde i „štafetový běh“. Listopad patří divadelnímu představení, hraje se „Mistr ostrého meče“. Tentokrát
se vydařila i „Mikulášská zábava“ s dobrým programem a pod
vedením br. Fr. Matějíčka a Slavíka uzavírá další úspěšný rok veselý „Silvestr“. Jednota má k 31. 12. 355 členů.
1948
„Letos vstupujeme do roku sletového s takovým nadšením,
že toho není v dějinách ostrožského sokola příkladu. Vždyť přes
60 členů zakoupilo si v těchto těžkých dobách slavnostní kroj
a ženy se předstihují ve cvičení, neboť žádná nechce být tou
poslední. Vždyť jen asi 1/2 může cvičit na sletě. V každé je malá
dušička – budu to také já.“
„Slavnostní“ rok 1948 – rok XI. všesokolského sletu v Praze
a také rok 50. výročí trvání uherskoostrožské jednoty. /Připomeňme si, že 6. 3. 1898 skončila činnost uherskoostrožského
Sokola jako „odboru bzeneckého“ a 29. června téhož roku se
konala ustavující valná hromada Tělocvičné jednoty SOKOL
v Uh. Ostrohu/.
„Poohlédněme se, bratři, 50 roků zpět – vzpomeňme, kolik to bylo sebeodříkání, kolik to bylo práce a nadšení, aby
byla jednota přivedena tam, kde je dnes. A věřím pevně, že
rok 1948 bude také nadšeně oslaven a jsem jen v přání jednotě do další padesátky a jejímu počínání „stokrát zdar!“
O dalším dění v tomto roce se nedochovala jediná písemná zmínka. Všesokolskému sletu předcházela veřejná cvičení
Rok 1948 – ženy na XI. všesokolském sletu v Praze – průvod
v okolních sokolských jednotách a župní slet v Otrokovicích.
Kolik členů bylo z naší jednoty vysláno do Prahy na slet žactva,
dorostu a členstva, není známo. Nevíme ani, jak naši sokolové
oslavili své významné výročí. Známo je jen jedno – tímto rokem
skončila nejslavnější éra Sokola i v našem městě.
Dokončení příště
Připravila Věra Hendrychová
www.uhostroh.cz
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
MARTINA BAHULOVÁ na MČR
ve střelbě ze vzduchových zbraní
na třetím místě
Ve dnech 17.-18. 3. 2012 proběhla v Plzni na střelnici v Lobzích vrcholná střelecká soutěž - Mistrovství ČR ve střelbě ze
vzduchových zbraní. Konkurence na palebné čáře byla opravdu vysoká. Svoje
zástupce vyslalo do Plzně 37 klubů z celé
republiky. Za SSK Uh. Ostroh si nominaci na republikový šampionát vybojovaly
dvě střelkyně - Sabina Vaculíková a Martina Bahulová. Vynikající výkon předvedla
v kategorii mladších dorostenek Martina,
která si ze svého prvního „mistrovství“
v disciplíně VzPu40 v konkurenci 27 střelkyň z celé ČR odvezla BRONZOVOU MEDAILI za 384 nastřílené body a zároveň
i svůj osobní rekord. Velmi dobře si vedla
i Sabina. Ta se umístila s nástřelem 278
bodů na 8. místě.
Tímto našim favoritkám přeji za náš
klub hodně úspěchů i v nadcházející malorážkové sezoně.
Jitka Zajíčková
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
A s ním velikonoční svátky, které ukončí čtyřicetidenní půst, a my si můžeme zase dát
Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? pořádně do nosu. Ti, kdo jarní „dietu“ alespoň trochu dodržují, by neměli do nezřízeného
Byla zima mezi náma, a teď už je za přejídání se skočit rovnýma nohama, a proto opatrně, opatrně, abychom si nezpůsobily
horama.
zdravotní potíže! Taková velikonoční nádivka našemu zažívání neuškodí a navíc je i zdravá
Hú, hú, hú, jaro už je tu.
a hlavně chutná. Ve smetaně nebo mléce rozšlehejte žloutky s trochou soli, muškátovým
oříškem, špetkou pepře a zázvoru a tuto směs nalijte na nakrájené žemle. Po vsáknutí přimíchejte nadrobno nakrájené vařené maso /výběr může být různý – uzené, vepřové, drůbeží, vnitřnosti/ a přidejte jarní bylinky a především mladé kopřivy, oprané nejprve ve studené vodě, poté spařené vřelou slanou vodou a jemně nasekané. Vše dobře promíchejte
a nakonec přidejte tuhý sníh z bílků. Pak jen do červena upečte ve vymaštěném a strouhankou vysypaném pekáči. Dobrou chuť, je
dobrá teplá i za studena.
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Sejdeme se ještě před Velikonocemi ve středu 4. dubna 2012 v zámeckém koncertním sále v 17.00 hodin. V zámecké galerii
se můžeme zúčastnit zrovna probíhající vernisáže a pak si budeme povídat se Soňkou Kölblovou o jejím velkém koníčku – zhotovování
historických kostýmů, do kterých obléká nejen sebe, ale i členy šermířské a divadelní společnosti Memento mori. Většinu jsme jich měli
možnost zhlédnout minulý měsíc na výstavě, kterou si skupina připomněla 20. výročí svého trvání. A že se bylo na co dívat!
Ještě pozvání na květnovou schůzku. Tentokrát o týden později – středa 9. května 2012, zámecký sál v 17.00 hodin. Oslavíme
spolu Den matek.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
25
Mistrovská utkání v kopané - jaro 2012
OSTROŽSKÉ LISTY
26
Něco o zdraví
LYMFATICKÉ CÉVY A JEJICH NEMOCI
Lymfatický systém je tvořen lymfatickými cévami
a uzlinami. V lymfatickém systému koluje lymfa, která
vzniká z mezibuněčné tekutiny. Lymfatické cévy začínají jako vlásečnice v mezibuněčných štěrbinách
a postupně mohutní až do vlastních lymfatických cév.
Ty vstupují do lymfatických uzlin a vystupují z nich
jako lymfatické kmeny, které ústí do žilního systému.
Funkcí lymfatického systému je vstřebávání a odstraňování zplodin metabolismu a tvorba protilátek, má
nezastupitelnou roli v udržování optimálních podmínek
v mezibuněčném prostoru. V těle dospělého člověka
se denně tvoří cca 5-6 litrů lymfy. Každá naše buňka
je obklopena mezibuněčnou tekutinou, ze které během výměny látkové přijímá kyslík a živiny a naopak
do ní odvádí oxid uhlíku a produkty látkové výměny.
Ty mohou mít charakter vysloveného „odpadu“ nebo
sehrávají důležitou roli v ovlivnění okolních i velmi vzdálených buněk, tkání i celých orgánů (např. hormony).
Několik litrů mezibuněčné tekutiny musí být odvedeno
lymfatickým řečištěm spolu s obsaženými bílkovinami
a některými buňkami. Bílkoviny proniklé do mezibuněčného prostoru mohou totiž být odváděny z tohoto
prostoru prakticky pouze lymfatickým systémem, stejně jako částice, které jsou pro žilní vlásečnice veliké
- viry, bakterie, nádorové buňky, tuky a cholesterol, vitamíny rozpustné v tucích, některé minerály navázané
na bílkoviny, steroidní hormony a další látky.
Lymfedém je lymfatický otok kterékoliv části měkkých tkání těla a je projevem snížené funkce lymfatického systému, nebo vlivem například zánětlivého
procesu dochází ke zvýšené tvorbě lymfy. Určit diagnózu, neboli důvod vzniku lymfedému může pouze
kvalifikovaný zdravotník, nejlépe lymfolog. Lymfedém
je primární neboli vrozený a sekundární neboli získaný.
Primární lymfedém (vrozený) bývá způsobený nedostatečným vývojem lymfatického systému, který se
však nemusí projevit vždy hned po narození či v nejútlejším věku. K pozdějšímu propuknutí primárního
lymfedému v pubertě nebo i v dospělosti může přispět
sebemenší podnět, který odkryje zmenšenou funkční
rezervu lymfatického systému. Projevy primárního lymfedému mohou být někdy velice nenápadné, jindy mohou vést k výraznému zvětšení objemu např. celé končetiny. Mohou být lokalizované i ve vnitřních orgánech.
Sekundární (získaný) lymfedém vzniká obvykle druhotným poškozením lymfatického systému, např. po
operacích, ozařování, nebo je přímo projevem nádorového onemocnění. Další příčinou poškození lymfatických cest mohou být úrazy, ale i záněty, zejména
opakované a chronické. K takovým patří například opakovaný erysipel (růže). Ale i naopak - při opakovaném
erysipelu je vždy třeba pátrat po skrytém lymfedému,
který může vést k výskytu této streptokokové infekce. Lymfedém se pojí i s neurologickými poruchami (paraplegie),
pravidelně doprovází chronické, obtížně se hojící rány.
V naší oblasti jsou vzácné lymfedémy při parazitárních
chorobách. Paradoxně může někdy lymfedém vzniknout
po zákrocích plastické chirurgie s cílem zkrášlení - např.
po plastikách prsu nebo po liposukcích.
Základním vyšetřením je vyšetření klinické. To znamená
pohovor s lékařem a vyšetření pohledem a pohmatem.
Lékař zhodnotí stav kůže a pod ní uložených měkkých
tkání, posoudí otok měkkých tkání, zánět apod. Pohmatem vyšetří dostupné lokalizace lymfatických uzlin (krk,
nadklíčky, obě podpaždí a třísla). Při podezření na zvětšené či jinak změněné lymfatické uzliny obvykle doporučí ultrazvukové vyšetření podezřelé oblasti. Při patologickém
nálezu je pak na řadě krevní vyšetření na specializovaném pracovišti (k vyloučením nádorového onemocnění
krve), onkologické vyšetření (k vyloučení nádorového
onemocnění tkání, ze kterých do podezřelé uzliny přitéká
lymfa) a v krajním případě chirurgické vynětí a histologické vyšetření podezřelé lymfatické uzliny. Pokud je přítomen otok (například končetiny), měl by být vyšetřen cévní
systém, především žilní. Pokud je nález při trvajícím otoku
měkkých tkání negativní, na řadu přichází lymfoscintigrafické vyšetření. K dalšímu podrobnějšímu vyšetření tkání
podezřelých z přítomnosti zánětu nebo nádoru přichází
v úvahu již rentgenologické vyšetření včetně computerové tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI) nebo
pozitronová emisní tomografie (PET).
Principem léčby lymfedému je tlak na lymfedém pomocí přístroje, manuální tlak a tlak bandážováním. Cílem
léčby je podpořit a posílit původní dosud zachovalou
vstřebávací a přenosovou funkci lymfatického systému.
Kontraindikace lymfodrenáží jsou záněty kůže a měkkých tkání včetně zánětu žil, a to zejména v oblasti, která
má být podrobena léčbě (např. růže), hnisavé kožní rány
a vředy, nedoléčené nebo opakované nádorové onemocnění, zvýšená funkce štítné žlázy, ledvinné a srdeční
selhávání, nestabilizované bronchiální astma, nestabilizovaná ischemická choroba srdeční, nestabilizovaný
vysoký krevní tlak. Léčebný režim je doplněn vhodným
cvičebním programem a systémem dechových cvičení.
Základním léčebným postupem jsou však každodenní
bandáže končetiny s lymfedémem nebo nošení kompresivních pomůcek jako punčoch, návleků. Byly činěny
studie léčby lymfedému pomocí léků a např. wobenzym
bývá využíván v lékařské praxi léčby lymfedému. Chirurgická léčba připadá v úvahu ve zcela ojedinělých případech nejtěžšího stupně.
Pro čtenáře Ostrožských listů sepsala
MUDr. Martina Hýžová,
zdroj: www.lymfedem.cz, http://www.unify-cr.cz/, BULLETIN UNIFY ČR č.77
27
OSTROŽSKÉ LISTY
STÁNEK NA PRODEJ
Stánek se nachází v Uherském Ostrohu
u zdravotního střediska.
Pěkný,zateplený 5 x 3 m,
vhodný na cokoliv.
Cena po slevě 80.000 Kč.
Dohoda možná.
Tel. večer: 518 624 191
Mob: 731 682 405
Vám nabízí získání øidièského prùkazu
na osobní automobil
Dále nabízí:
Kondièní jízdy
Školení øidièù
Informace+žádosti: Jaroslav Lunda, Hliníky 95,
Uh.Ostroh, tel.: 604 898 065; 572 151 411
www.autoskolalunda.cz
Zahájení nového kursu dne 14. dubna 2012
CENÍK INZERCE V OSTROŽSKÝCH LISTECH
A 4 ........................... 1.950 Kč A 7 .............................. 240 Kč
A 5 .............................. 975 Kč A 8 .............................. 120 Kč
A 6 .............................. 480 Kč A 9 ................................ 60 Kč
ŘÁDKOVÁ INZERCE JE ZDARMA!!!
28
www.uhostroh.cz
Střechy
Pokrývačské práce
střechy na klíč
hydroizolace
zateplení rovných střech
opravy
Šulák Jan,
Uherský Ostroh
Tel.: 603 812 965
Řádková inzerce
Prodám levně pěkný byt 3+1
po celkové rekonstrukci v domě
s výtahem a garáží. Na Sídlišti
v Uherském Ostrohu.
Tel.: 724 029 770
Koupím garáž u DYAS.
Tel.: 775 742 781
Prodám dámské kolo.
Cena 1.000 Kč.
Tel.: 605 275 610
FOTOGRAF
11. DUBNA
od 14.00 do 16.00 hodin
ve společenském sále
ve II. poschodí ostr. zámku.
Fotograf Miroslav Míšek vám zhotoví i fotografie
z přinesených CD nebo filmů, objednat si ho
můžete i na různé slavnostní příležitosti, jako
jsou svatby, setkání spolužáků apod.
Pan fotograf přijde i za vámi domů, pokud
nemůžete vy na zámek. Objednat se můžete na
tel. č.: 776 683 306. Více na
www.photomisek.wz.cz.
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.“ Naší výherkyni – Jakšíkové Daně, Uh. Ostroh I
– blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do 20. 4. 2012 v městské knihovně na zámku.
Pokud chcete být zařazeni do dubnového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 17. dubna 2012 na adresu Městský
úřad Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru
200,- Kč.
Citát na měsíc duben nám sdělí myšlenku moudrého Konfucia.
Nápověda:�
AN; AAKY;� Zavařovací�
BRENO;
víčka
TOUR
�
1. část�
TAJENKY
Potom
Kolem
�
Otvor�
ve zdi
Ukonejšené�
ke spánku
Tmavý�
oblak
Nízký�
průchod�
Druh spojení
trámů�
Anglicky�
„nahoru“�
Porost�
chlupů�
u zvířat
Polovzdělanec
Zolovy�
iniciály
Anglicky�
„suchý“�
Předložka�
Izolační�
materiál�
(-s-)
Jednotka�
tlaku
Prací�
prostředek�
Sportovní�
zápasy
Autorský�
arch�
(zkr.)
�
2. část�
TAJENKY
Pořadí�
Bývalý�
francouzský
tenista
Místo�
přítoku
�
Polovina
Inic. lék. a
političky
Moserové�
Zuřit
Seriál�
závodů�
Český�
veletok
Loučky�
Chůva
Pohoří�
ve středním
Německu�
Kilogram
Jméno�
herce�
Conneryho
Španělský�
tenista�
(Rafael)
Jasně�
patrné�
Jméno�
dvou�
manželek�
Karla IV.
Režisér�
(Igor)
Prodejny�
koberců�
Středomořský jehličnan
Bača
Na co�
Obilnina
Intelekt
Avšak�
Iniciály�
fr. módního
návrháře
Tady
Zbavovat�
zvyku�
Býčí zápasy
(mn. č.)
Polovina�
měsíce�
v římském�
kalendáři
Vyrostlé�
Stesk�
(zast.)
Vyschlé�
koryto řeky
�
�
Zkratka�
úřadu�
práce
Načervenalé�
kovy�
Důležitá�
tekutina
Poškození�
Hon�
Podle�
Řezací�
nástroj
Balony
Rachotivý�
zvuk�
Českom.Kolben Daněk
Vtělení�
boha Višnua�
Tlumok
Asijská�
země�
Název chem.
zn. dusíku
3. část�
TAJENKY
Jinoch
Rýnské�
čluny
30
Nuže
Anglicky�
„konec“�
Nejvyšší�
sumerský�
bůh
www.uhostroh.cz
 
Všechny účastníky miniplesu přivítala Marilyn Monroe
Malé tanečnice
A tady zve všechny k tanci slavný Elvis Presley
Poslední příprava před vystoupením, ještě doladit nástroje…
Jedna z oblíbených soutěží, a to nejen pro děti
31
Vernisáž Memento mori
Vernisáž zahájil Pavel Jurčeka se starostkou Hanou Příleskou
Výstava byla lákadlem pro malé i velké
Šermíři roznášeli občerstvení
Na fotografiích se mohlo najít mnoho Ostrožanů
O hudební doprovod se postarali otec a syn Petržalovi
Místostarostka Jiřina Galušková obdivovala zručnost Soni Kölblové
Ani místostarosta Ivan Klauda si nenechal vernisáž ujít
Download

Ostrozske listy - duben 2012.pdf