Градска библиотека Суботица- Szabadkai Városi Könyvtár Gradska knjižnica Subotica
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: књига
а) Набавка књига на српском језику
б) Набавка књига на мађарском језику
в) Набавка књига на хрватском језику
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ
ЈН 1/2014
Новембар, 2014. године
1. На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник Републике Србије“ бр.29/23) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке
добара број 1145 од 28.07.2014. године, наручилац Градска библиотека Суботица- Szabadkai
Városi Könyvtár - Gradska knjižnica Subotica је припремио
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку добара број ЈН 1/2014 Набавка књига и то:
а) Набавка књига на српском језику
б) Набавка књига на мађарском језику
в) Набавка књига на хрватском језику
у поступку јавне набавке мале вредности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Писмени позив за подношење понуде
Општи подаци о набавци
Подаци о предмету набавке
Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења,
место испоруке добара
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 76. Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује испуњеност наведених услова
Изјава о испуњености обавезних услова
Изјава о независној понуди
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Обрасци и модел уговора
*Напомена: конкурсна документација има стране
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. одлуке
1145/1/2014 од 28.07.2014.године Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár Gradska knjižnica Subotica Цара Душана 2, Суботица упућује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska knjižnica Subotica, Цара
Душана 2 Суботица, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду
за јавну набавку добара – књиге, и то:
а) књиге на српском језику
б) књиге на мађарском језику
в) књиге на хрватском језику
Набавка ће бити спроведена у поступку јавне набавке мале вредности.
Право учешћа имају правна лица која испуњавају услове из члана 75.и 76. Закона о
јавним набавкама (ЗЈН) који су предвиђени овом конкурсном документацијом. Испуњеност
наведених услова Понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. ЗЈН и Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл.гласник бр.29/13). Услови које сваки понуђач треба да
испуни, као и начин на који се доказује испуњеност тих услова су ближе одређени конкурсном
документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Предмет уговора су добра – књиге на српском, мађарском, односно хрватском, у свему
према спецификацији, која је саставни део конкурсне документације.
Критеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена под једнаким
условима за све понуђаче.
Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у преузете
оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације, који морају бити
потписани и оверени печатом овлашћеног лица.
Измена било ког обрасца није дозвољена и понуде са измењеним обрасцима ће бити
одбијене као неисправне.
Заинтересовани понуђачи могу без накнаде електронским путем преузети Конкурсну
документацију на интернет страници наручиоца http://subiblioteka.rs Порталу јавних набавки или
у штампаном облику уз претходну најаву, на адреси Наручиоца – Суботица, Цара Душана 2, 1.
спрат, канцеларија Секретаријата, закључно са истеком рока за подношење понуда.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета 21.11.2014. године, најкасније
до 10,00 часова.
Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично на
адресу Наручиоца:
Градска библиотека Суботица, Цара Душана 2, Суботица
са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. ЈН 1/2014 – Набавка књига - НЕ
ОТВАРАТИ!“. На полеђини коверте обавезно назначити назив и седиште Понуђача, као и
име и презиме и телефон особе за контакт.
Неблаговременом ће се сматрати понуда Понуђача која није приспела Наручиоцу до
21.11.2014..године у 10,00 часова. Све неблаговремено поднете понуде, по окончању поступка
отварања понуда, Комисија за јавне набавке Наручиоца ће вратити неотворене Понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду по партији.
Благовремене понуде Комисија за спровођење јавне набавке ће отворити јавно дана
21.11.2014. године у 10,30 часова, у канцеларији директора Градске библиотеке Суботица, Цара
Душана 2, Суботица
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који својство
представника доказују предајом овлашћења за учешће у поступку отварања понуда, које мора
бити издато у писменој форми, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача.
Овлашћење се предаје комисији за јавну набавку непосредно пред почетак поступка
јавног отварања понуда.
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.
Наведену одлуку Наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 2 дана од дана
њеног доношења.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре
закључења уговора.
Контакт особа је: Богнар Ирен, тел. 024 553 115, мејл адреса: [email protected]
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska knjižnica Subotica Цара
Душана 2, 24000 Суботица
http://subiblioteka.rs
2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Поступак јавне набавке добара књиге ЈН 1/2014 –а) Набавка књига на српском
језику б) Набавка књига на мађарском језику в) Набавка књига на
хрватском језику се сроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара.
4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 809.967,00 динара
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
5. КОНТАКТ
Богнар Ирен, тел. 024 553 115
мејл адреса: [email protected]
6. ПОДАЦИ О МЕСТУ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Начин и место подношења понуда:
Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично, на адресу
Наручиоца:
Градска библиотека Суботица Цара Душана 2, 24000 Суботица са назнаком „Понуда за
јавну набавку ЈН 1/2014 – Набавка књига - НЕ ОТВАРАТИ!“. На полеђини коверте
обавезно назначити назив и седиште Понуђача, као и име и презиме и телефон особе
за контакт.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда 21.11.2014..године до 10,00 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Неблаговременом ће се сматрати понуда Понуђача која није приспела Наручиоцу до
21.11.2014.године у 10,00 часова. Све неблаговремено поднете понуде, по окончању поступка
отварања понуда, Комисија за јавне набавке Наручиоца ће вратити неотворене Понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КАО И ВРЕМЕНУ И
НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПУНОМОЋЈА
Место, дан и сат отварања понуда:
Благовремене понуде Комисија за спровођење јавне набавке ће отворити јавно дана 21.11.2014.
године у 10,30 часова, у канцеларији директора Градске библиотеке Суботица, Цара Душана 2,
Суботица, 1. спрат.
Време и начин подношења пуномоћја:
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који својство
представника доказују предајом пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити
издато у писменој форми, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Овлашћење се предаје комисији за јавну набавку непосредно пред почетак поступка јавног
отварања понуда.
8. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ У КОМЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 5 (пет) дана од дана јавног
отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 2 (три) дана од дана њеног
доношења.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Опис предмета набавке: добра- књиге
Назив и ознака из општег речника набавки: 2213000 Књиге за библиотеке
ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ,
РОК ИЗВРШЕЊА И ПЛАЋАЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Врста, спецификација, количина и опис предмета јавне набавке, детаљно су приказани у
обрасцу бр.10 – Техничка спецификација бр 1, бр 2 и бр 3.
Добра морају бити стандардног квалитета.
Место испоруке: на адресу Наручилаца
Рок испоруке: у року до 30 дана по потписивању уговора
Начин плаћања: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре
Гаранција: 12 месеци
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или
написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица
понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно
подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити
да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца –Градска библиотека Суботица Цара Душана 2, 24000
Суботица са назнаком „Понуда за јавну набавку ЈН 1/2014 – Набавка књига - НЕ
ОТВАРАТИ!“. , поштом или лично на адресу наручиоца. На полеђини коверте обавезно
навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и емаил.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде
да је неблаговремена.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека
рока одређеног у позиву и конкурсној документацији.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Наручилац ће понуду одбити ако:
Биће одбијене све неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде.
Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и
упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне
набавке обликован по партијама
Ова набавка је обликована у партијама. Понуђач понуду може поднети за једну или више
партија.
Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама
Понуда са варијантама није допуштена.
Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека
рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин
линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено,
означено и достављено са ознаком на коверти:
„Измена понуде за јавну набавку - Понуда за јавну набавку ЈН 1/2014 – Набавка
књига - НЕ ОТВАРАТИ!“ или
„Допуна понуде за јавну набавку- Понуда за јавну набавку ЈН 1/2014 – Набавка
књига - НЕ ОТВАРАТИ!“ или
„Опозив понуде за јавну набавку- Понуда за јавну набавку ЈН 1/2014 – Набавка
књига - НЕ ОТВАРАТИ!“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку- ЈН 1/2014 – Набавка књига - НЕ
ОТВАРАТИ!“
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Понуда са подизвођачем
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама.
Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1. до 5. Закона о јавним набавкама.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
ц) понуђачу који ће издати рачун;
д) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
е) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Захтеви у погледу начина и услова плаћања, гарантног рока, као и других околности од
којих зависи прихватљивост понуде
Место испоруке: на адресу Наручиоца
Рок испоруке: у року до 30 дана по потписивању уговора
Начин плаћања: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре
Гаранција: 12 месеци
Рок важења понуде
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет)
дана од дана отварања понуде.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
сеза оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука итд.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни
подаци о пореским обавезама, заштитни животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
Заштита података
Наручилац је дужан да:
− чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;
− одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
− чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Додатне информације и појашњења код наручиоца
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Градска библиотека
Суботица Цара Душана 2, 24000 Суботица, са напоменом : „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку набавку ЈН
1/2014 – Набавка књига , или путем електронске поште на емаил:
[email protected] или [email protected]
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
а) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
б) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
ц) исправа о наплаћеној уговорној казни;
д) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
е) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
ф) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
г) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Средство обезбеђења
За ову јавну набавку није потребно доставити средства обезбеђења.
Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена под једнаким условима за све
понуђаче.
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац изршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Наручилац ће, у случају да пристигну две или више понуда са истом понуђеном ценом,
доделити уговор оном понуђачу који нуди дужи рок важења понуда (важност понуде не
може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда).
Обавештење да је понуђач дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине
Понуђач је дужан да попуни изјаву која је саставни део конкурсне документације наведен
као образац бр.8.
Обавештење о накнади за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружењеу њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на емаил: [email protected] факсом на број 024/521-383 или препорученом пошиљком
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153 позив на
број 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се
односи и назив наручиоца, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.
Обавештење о року за закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 3 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 3
дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач
не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА
Обавезни услови за учешће одређени су у складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012). Испуњеност услова из члана 75 став 1. Закона
подносилац понуде доказује достављањем доказа из члана 77 Закона, односно доказа из чланова
21, 22 и 23 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/2013), а у свему у
складу са конкурсном документацијом.
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ- Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар
Доказ за правна лица: Копија извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извода из регистра надлежног Привредног суда (без обзира на датум издавања извода). Овај
доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра (без обзира на датум издавања извода) Овај доказ подносилац понуде
доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
Напомена: Сходно члану 8. и 12. Закона о регистрацији привредних субјеката, Агенција за
привредне регистре је надлежна да води регистрацију привредних субјеката и издаје извод о
регистрованом податку.
2) Право на учешће у поступку има понуђач уколико он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
Доказ за правна лица:
1) Копију извода из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица;
2) Копију извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду;
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
3) Копију уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о
казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове
општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника - за сваког се доставља уверење из казнене
евиденције.
( докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда).
Доказ за предузетнике: - Копија уверења из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој
евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на
чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
(не старија од два месеца пре дана отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и
за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
Доказ за физичка лица: - Копија уверења из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој
евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на
чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
(не старија од два месеца пре дана отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и
за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење
понуда
Доказ за правна лица: Копија Потврде Агенције за привредне регистре или потврда привредног
и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности (не старије од два
месеца пре дана отварања понуда издате након објављивања позива за подношење понуда). Овај
доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача
Доказ за предузетнике: Копија потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности (не
старије од два месеца пре дана отварања понуда издате након објављивања позива за подношење
понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају сви
чланови групе понуђача
Доказ за физичка лица: Копија потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова (не старија од два месеца пре отварања понуда издате након
објављивања позива за подношење понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за
подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача
Напомена: Чланом 46. Закона о регистрацији привредних субјеката прописано је да Агенцији за
привредне регистре уз регистрациону пријаву забране обављања делатности привредног
субјекта, надлежни орган који је донео одлуку о забрани као и заинтересовано лице прилаже
оверени препис извршне одлуке. У складу са чл. 12. Закона Агенција издаје потврду.
4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији.
Доказ за правна лица: Копија уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца пре дана
отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају
сви чланови групе понуђача
Доказ за предузетнике: Копија уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца пре дана
отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају
сви чланови групе понуђача
Доказ за физичка лица: копија уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од два месеца пре дана
отварања понуда). Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођаче, односно достављају
сви чланови групе понуђача
Напомена: Сходно члану 161. Закона о општем управном поступку органи издају уверења,
односно друге исправе о чињеницама о којима воде службену евиденцију.Законом о финансирању
локалне самоуправе прописано је да јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи
остварени на њеној територији и да јединица локалне самоуправе у целости утврђује,
наплаћује и контролише изворне приходе остварене на њеној територији.
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се
налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију.
5.Услов:Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке.
Овај услов се односи на дозволе надлежног органа које подносилац понуде мора да има пре
регистрације и почетка обављања одређене делатности, а у складу са чланом 4. став 2. Закона о
привредним друштвима.
Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за ову јавну набавку не постоји дозвола
предвиђена посебним прописом те исту понуђач није дужан доставити.
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ – Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76.
ЗЈН
Уколико понуђач нуди „или одговарајуће“ добро Наручилац захтева додатне услове у погледу
квалитета понуђеног добра.
Уколико понуђач у Техничкој спецификацији, Образац 10. уместо захтеваног типа нуди „или
одговарајуће“ дужан је да достави уз понуду одговарајући доказ да добро које нуди на
суштински једнак начин испуњава услов из техничке спецификације. Одговарајући доказ може
бити технички досије произвођача.
Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавции да је документује на
прописани начин.
У складу са чланом 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гласник РС»
29/2013) испуњеност услова утврђених Конкурсном документацијом понуђач може да доказује
писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је
саставни део ове Конкурсне документације.
Изјава се односи на обавезне услове.
Додатни услови се доказују достављањем тражених доказа уз понуду.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно
је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача),потписану од стране овлашћеног лица.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
А ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача]у
поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2014, Набавка књига и то: а) Набавка
књига на српском језику, или б) Набавка књига на мађарском језику, или в) Набавка
књига на хрватском језику испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Понуђачје измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________
Датум:_____________
М.П.
Понуђач:
_____________________
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача,дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у
поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2014, Набавка књига и то: а) Набавка
књига на српском језику, или б) Набавка књига на мађарском језику, или в) Набавка
књига на хрватском језику испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу нијеизречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________
М.П.
Подизвођач:
_____________________
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјавамора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверенапечатом.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) и члан 20.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013) дајем
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда поднета
независно, без договора са другим понуђачем или заинтересовним лицима.
Изјава је дата за потребе поступка јавне набавке мале вредности – набавка добара – број ЈН
1/2014, Набавка књига и то: а) Набавка књига на српском језику, б) Набавка књига на
мађарском језику, в) Набавка књига на хрватском језику
Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка2)Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
_________________
Место
_________________
Датум
М.П.
___________________
Потпис овлашћеног лица
ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 1
Подаци о понуђачу
1. Који наступа самостално
2. Који наступа са подизвођачем
3. Овлашћеног члана групе понуђача
(заокружити)
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)
_____________
Место и датум
ПОНУЂАЧ
____________
Име и презиме овлашћеног лица
____________
Поптис овлашћеног лица
М.П.
Образац 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ
ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду
за јавну набавку добара број ЈН 1/2014, Набавка књига и то: а) Набавка књига на
српском језику, б) Набавка књига на мађарском језику, или в) Набавка књига на
хрватском језику (подвући одговарајуће) у поступку јавне набавке мале вредности, саставио
и потписао
____________________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
у име и за рачун понуђача.
_________________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
Датум: ___________
Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)
_____________________________
М.П.
Потпис одговорног лица - директора
_____________________________
НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача,
односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.
Образац 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
ВРСТА ДОБАРА
КОЈУ НУДИ
% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА
1
2
3
Датум: ___________
Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________
Потпис овлашћеног лица
______________________________
М.П.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
Образац 4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА.
___________________
Место и датум
_____________________
Име и презиме овлашћеног лица
__________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
Образац 5
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. ЈН 1/2014,
Набавка књига и то: а) Набавка књига на српском језику, б) Набавка књига на мађарском
језику, или в) Набавка књига на хрватском језику (подвући одговарајуће)у поступку јавне
набавке мале вредности.
Овлашћујемо члана Групе _________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.
Пун назив и
седиште члана
групе
Врста добара
коју нуди
Учешће члана
групе у понуди
(%)
Потпис одговорног
лица и печат члана
групе
Овлашћени члан
________________
м.п.
Члан групе
______________
м.п.
Члан групе
______________
м.п.
____________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
__________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
Образац 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.
___________________
Место и датум
_______________________
Име и презиме овлашћеног лица
_______________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
Образац 7
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
Ред.
бр.
Врста трошка
Износ без ПДВ-а
Износ са ПДВ-ом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:
НАПОМЕНА:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Образац 8
Изјава да је понуђач испунио обавезе које произилазе из прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговоршношћу да у потпуности
поштујем своје обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права
интелектуалне својине, ако је иста предмет понуде.
М.П.
Потпис одговорног лица - директора
______________________________
Образац 9
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1. Општи подаци о Понуђачу:
Назив понуђача : _____________________________________________________________
Адреса и седиште понуђача : ____________________________________________________
Матични број понуђача : ________________________________________________________
Шифра делатности : ____________________________________________________________
Особа за контакт : ____________________________________________________________
Телефон – телефакс : ___________________________________________________________
Електронска пошта : ___________________________________________________________
Порески број понуђача : ________________________________________________________
Број текућег рачуна : __________________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора : __________________________________________
2. Важење понуде: ______________ дана од дана отварања Понуде (не може бити краће од 30
дана)
3. Подаци који су релевантни за закључење уговора:
Понуду подносим (заокружити):
а) САМОСТАЛНО
б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ________________________________
ц) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ __________________________________
- Понуђена цена: __________________________ динара без ПДВ-а
Место испоруке: адреса Наручилаца
Рок испоруке: у року до 30 дана по потписивању уговора
Начин плаћања: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре
Гаранција: 12 месеци
Напомена: Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у овом обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписију и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Понуђач:__________________________________
Потпис/ Печат:__________________________________
Место и датум:__________________________________
Образац 10
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА / бр 1- књиге на српском језику
Спецификација бр.1.
Наслов
Процењена вредност: 239.687,00
дин
Писац
Издавач или
одговарајуће
Ком
1
Последње пролеће у Паризу Јелена Бачић
Алимпић
Лагуна, 2014
3
2
Мери, Мери
Џејмс Патерсон
Лагуна, 2014
2
3
Досије богородица
Вања Булић
Лагуна, 2014
2
4
Три лица једне љубави
Шандор Мараи
Лагуна, 2014
2
5
Прељуба
Паоло Коељо
Лагуна, 2014
2
6
Сунчани рат
Питер В. Брет
Лагуна, 2014
2
7
Бриџет Џоунс – Луда за њим Хелен Филдинг
Лагуна, 2014
2
8
Прва брачна ноћ
Софи Кинсела
Лагуна, 2013
2
9
Љубав у доба кокаина
Симонида
Милојковић
Лагуна, 2014
2
10
Топ је био врео
Владимир
Кецмановић
Лагуна, 2014
2
11
Поноћна ружа
Лусинда Рајли
Лагуна, 2014
2
12
Београђанке
Игор Маројевић
Лагуна, 2014
2
13
Исламска република
Немачка 1 -Страхови
моћника
Дејан Лучић
Лагуна, 2012
2
14
Исламска република
Дејан Лучић
Немачка 2 - Британски печат
Лагуна, 2012
2
15
Исламска република
Немачка 3 -Мосадова мета
Дејан Лучић
Лагуна, 2012
2
16
Срећник
Николас Спаркс
Лагуна, 2014
2
17
Најбоље од мене
Николас Спаркс
Лагуна, 2014
2
18
Последња песма
Николас Спаркс
Лагуна, 2011
2
19
Уредник
Марко
Видојковић
Лагуна, 2014
2
20
Јамајка лејн
Саманта Јанг
Лагуна, 2014
2
21
Лондон роуд
Саманта Јанг
Лагуна, 2014
2
22
Двострука превара
Џејмс Патерсон
Лагуна, 2014
2
23
Црна кутија
Амос Оз
Лагуна, 2014
2
24
Деца комунизма 1- Магле са Миломир Марић
истока
Лагуна, 2014
2
25
Деца комунизма 2 – Људи
новог доба
Миломир Марић
Лагуна, 2014
2
26
Теорија завере И –
Приручник за освајање
власти
Дејан Лучић
Лагуна, 2014
2
27
Теорија завере ИИ – Титова Дејан Лучић
клетва
Лагуна, 2014
2
28
Страх мудрога – И том
Патрик Ротфус
Лагуна, 2012
2
29
Талулин чопор
Глен Данкан
Лагуна, 2012
2
30
Крв наша насушна
Глен Данкан
Лагуна, 2014
2
31
Страх мудрога - ИИ том
Патрик Ротфус
Лагуна, 2012
2
32
Један по један
Тони Парсонс
Лагуна, 2014
2
33
Држи се
Харлан Кобен
Лагуна, 2014
2
34
Плажа ружиних латица
Дороти Кумсон
Лагуна, 2014
2
35
Планина светлости
Инду Сундаресан Лагуна, 2014
2
36
Спас 2
Исидора Бјелица
Лагуна, 2104
2
37
Време смрти - књига И:
Прерово иде у рат
Добрица Ћосић
Лагуна, 2104
3
38
Време смрти - књига ИИ:
Сувоборска битка
Добрица Ћосић
Лагуна, 2104
3
39
Време смрти - књига ИИИ:
Ваљевска болница
Добрица Ћосић
Лагуна, 2104
3
40
Време смрти - књига ИВ:
Излазак
Добрица Ћосић
Лагуна, 2104
3
41
Тушта и тма
Светислав Басара, Лагуна, 2014
Миљенко
Јерговић
2
42
Фројдова љубавница
Карен Мак
Лагуна, 2014
2
43
Кућа ланаца - део први
Стивен Ериксон
Лагуна, 2014
2
44
Кућа ланаца - део други
Стивен Ериксон
Лагуна, 2014
2
45
Вешала
Џо Аберкромби
Лагуна, 2012
2
46
Последњи аргумент краљева Џо Аберкромби
Лагуна, 2014
2
47
Маскарада
Чаробна књига,
2014
2
Биљана Лукић
48
Укус греха
Зорана Сцхултз
Вулкан, 2013
2
49
Стани срце
Зорана Сцхултз
Вулкан, 2014
2
50
Пали анђео
Нора Робертс
Вулкан, 2014
3
51
Плави дим
Нора Робертс
Вулкан, 2013
3
52
Плес по ватри
Нора Робертс
Вулкан, 2013
3
53
Драгуљ моје круне
Нора Робертс
Вулкан, 2014
2
54
Деца Хуринова
Џ.Р.Р.Толкин
Вулкан, 2010
2
55
Огледало душе
Аманда Квик
Вулкан, 2014
2
56
Зачарани круг
Аманда Квик
Вулкан, 2014
2
57
Књига мртвих душа
Глен Купер
Вулкан, 2010
2
58
Чувари библиотеке
Глен Купер
Вулкан, 2013
2
59
Принц на белом коњу
Џуд Деверо
Вулкан, 2012
2
60
Друга обала Босфора
Тереза Ревај
Вулкан, 2014
2
61
Ако сутра не постоји
Гијом Мусо
Вулкан, 2014
3
62
Девојка од папира
Гијом Мусо
Вулкан, 2013
2
63
Дванаести увид час одлуке
Џејмс Редфилд
Вулкан, 2012
2
64
Безгрешна
Сара Шепард
Вулкан, 2010
2
65
Ђаво носи Праду
Лорин Вајсбергер Вулкан, 2013
2
66
Криве су звезде
Џон Грин
Вулкан, 2013
2
67
Невеста мора
Елизабет Гилберт Вулкан, 2013
2
68
Централ парк
Гијом Мусо
Вулкан, 2014
2
69
Пустаре-Мрачна кула ИИИ
Стивен Кинг
Вулкан, 2009
2
70
Чаробњак И стакло ИИМрачна кула ИВ
Стивен Кинг
Вулкан, 2005
2
71
Вукови Кале-Мрачна кула В Стивен Кинг
Вулкан, 2010
2
72
Вукови Кале ИИ-Мрачна
кула В
Стивен Кинг
Вулкан, 2005
2
73
Сузанина песма-Вукови
Кале-Мрачна кула ВИ
Стивен Кинг
Вулкан, 2009
2
74
Излечите своје тело
Лујза Хеј
Лео Цоммерце,
2014
2
75
Упориште ИИИ
Стивен Кинг
Вулкан, 2010
2
76
Песак времена
Сидни Шелдон
Вулкан, 2014
2
77
Плима сећања
Сидни Шелдон
Вулкан, 2014
2
78
Велика очекивања
Чарлс Дикенс
Вулкан, 2014
2
79
Поштуј себе
Данијела Стил
Евро Гиунти,
2
2013
80
Жена из Париза
Санта
Монтефјоре
Евро Гиунти,
2014
2
81
Заувек пријатељи
Данијела Стил
Евро Гиунти,
2014
2
82
Мрачна академија 4:
ИЗГУБЉЕНИ ДУХОВИ
Габријела Пул
Евро Гиунти,
2013
2
83
Лечење Шопенхауером
Ирвин Јалом
Плато, 2011
2
84
Кад је Ниче плакао
Ирвин Јалом
Плато, 2011
2
85
Волите своје тело
Лујза Л. Хеј
Лео Цоммерце,
2014
2
86
Моја баба зен будиста
Синиша Убовић
Лео Цоммерце,
2013
2
87
Афирмација за пут промене Синиша Убовић
Лео Цоммерце,
2013
2
88
Пола душе
Весна Дедић
Милојевић
Дедић, 2013
3
89
Загрли ме
Весна Дедић
Милојевић
Дедић, 2014
2
90
Вилијам Шекспир
Хамлет
Пчелица
10
91
Евгеније Оњегин
Александар
Сергејевич
Пушкин
Пчелица
10
92
Луда жена
Хуан Хозе Миљас Самиздат, 2014
2
93
Баладе о белом луку
Мо Јен
Порталибрис
2014
2
94
Дрво И четири годишња
доба
Мариз Гите
Креативни центар 3
95
Где је Жућа?
Ерик Хил
Креативни центар 3
96
Шта је унутра?
Еманулеа
Бусолати
Креативни центар 3
97
Лего идеје
98
Аутомобил-изум који је
убрзао свет
99
Пистааа! Ко ће први стићи? К.А. Микелини
Креативни центар 1
100
Паче путује
К.А. Микелини
Креативни центар 1
101
Стави на своје место
Еманулеа
Бусолати
Креативни центар 3
102
Породица
Јасминка
Креативни центар 3
Креативни центар 2
Марко Миљковић Креативни центар 3
Петровић
103
Телефон
Јасминка
Петровић
Креативни центар 1
104
Дани у недељи
Јасминка
Петровић
Креативни центар 1
105
Моја родбина
Јасминка
Петровић
Креативни центар 1
106
Едиција: Откријмо свет
107
Рођени у недељу
108
Вулканчић
10
Гео поетика 2011
2
Едиција: Мини искаклице
Вулканчић
6
109
На сеоском имању
Вулканчић
3
110
Пронађи зачарани свет
Вулканчић
3
111
Едиција: Математичка
потрага
Вулканчић
4
112
Милион зашто – људско
тело
Вулканчић
3
113
Људско тело
Група аутора
Вулканчић
1
114
Звучне-становници шуме
Група аутора
Вулканчић
3
115
Едиција:Приче за сва
времена (3x2)
Вулканчић
6
116
Илузиологија
Група аутора
Вулканчић
1
117
Чудовиштологија
Група аутора
Вулканчић
1
118
Свемирологија
Група аутора
Вулканчић
1
119
Сва чуда Египта
Група аутора
Вулканчић
3
120
Изгубљни светови
Џон Хау
Вулканчић
2
121
Ипак, вреди због љубави
патити
Хортензија Улрих Вулканчић
2
122
Љубав преко мобилног
Бјанка Мите
Кониг
Вулканчић
2
123
Мој Лароуссе илустровани
речник – животиње
Силви Безијел
Лео комерц
2
125
Велика трка диноауруса
Група аутора
Лагуна
3
126
Чувај се, жапче Жиле!
Група аутора
Лагуна
3
127
Лароуссе – Младунци
Ерик Мативе
Лагуна
3
128
Моја кућица за лутке
Група аутора
Лагуна
1
129
Лароуссе- Посластичарство Група аутора
Лагуна
2
Ингмар Бергман
124
за клинце
130
Лароуссе – Невероватна
створења из океана
Група аутора
Лагуна
3
131
Лароуссе – Диносауруси
Група аутора
Лагуна
3
132
Лароуссе- Гусари
Група аутора
Лагуна
2
133
Лароуссе- Животиње из
саване
Група аутора
Лагуна
2
134
Лароуссе – Земља
Група аутора
Лагуна
2
135
Лароуссе- Животиње
рекордери
Група аутора
Лагуна
2
136
Како да стекнеш
самопоуздањ
е | Емануел Ригон,
Силви Босије
137
да пукнеш од смеха 8
138
Како да преживиш у школи
2
Креативни центар 3
| Ролан Беле,
Бернадет КостаПрад
креативни центар 2
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА / бр 2 књиге на мађарском језику
СПЕЦИФИКАЦИЈА бр. 2
Књиге на мађарском језику
(процењена вредност 330.595,00)
Наслов
1
Térhatárok – Határon túli
magyar írók antológiája
2
Priapos
3
Аутор
Издавач или
одговарајуће
Kortárs
1
Weöres Sándor
Helikon
1
Az erdélyi dáma
Ballai László
Hungarovox
1
4
Majorana a tér tengerén
Böszörményi
Zoltán
Kalligram
1
5
és kifordítom a világot
Coctoo, Jerane
Duna Könyvklub
1
6
A Merza-napló
Doboss Gyula
Magyar Napló
1
7
Százezer eperfa
Egressy Zoltán
Európa
1
8
Száz év feledés
Flautner Lajos
IAT
1
9
Utazás a semmifelé
Grendel Lajos
Kalligram
1
10
Emléked leszek
Kelecsényi László Noran
1
11
Úton-útfélen
Nádasdy Borbála
Méry Rato
12
A fiúk országa
Krusovszky Dénes Magvető
1
13
Tündérváros
P. Horváth Tamás
Prae HU
1
14
Szilánkok
Rakovszky Zsuzsa Magvető
1
15
Globális bordély
Salamon Pál
Kalligram
1
16
A tizenegyedik parancsolat
Isa Schuneider
K.V.K
1
17
Apám utolsó fényképe
Osváth Péter
Aposztróf
1
18
Angyalok regénye
Kontra Ferenc
Magyar Napló
3
19
Folyamisten
Lanckor Gábor
Libri
1
20
A torinói lepel
Ungvári Tamás
Ungvári Tamás
2
21
Krisztina báróné
Varga-Körtvélyes
Zsuzsanna
K.V.K
1
22
Boldogabb élet – jó halál
Bitó László
Noran Libro
1
23
Noktürn
Zirkuli Péter
Helikon
1
24
Kafka macskái
Szántó T. Gábor
Noran Libro
1
25
Ironikus etológia
Csányi Vilmos
Kossuth
2
26
Szeretetvár
V. Kulcsár Ildikó
Central Médiacsoport
1
27
Bridget Jones naplója 3
Helen Fielding
Európa
2
28
Keddi nők
Monika Peetz
Park
1
29
T. S. SpiVet különös utazása
Reif Larsen
Central Médiacsopor
1
30
Csókolom a kezét
Szegedi-Maszák
Marianne
Libri
1
31
Nem mindennapi élet
Kornfeld Tamás
Corvina
1
32
Homokhegy
Joanna Bator
Magvető
1
33
Homokfelhő
Joanna Bator
Magvető
1
34
Rebellisek enciklopédiája
Blanchard-MizioBloch
Central Médiacsoport
1
35
Szívügyünk a kert
Dr. Bálint György
Central Médiacsoport
1
36
A belső harcos útja
Sárvári György
Sanoma
1
37
A rákmegelőzés 8 szabálya
Dr. J.F.CoyBaumann, Dr.
J.Spitz.A.Cavalis
Sanoma Media
1
38
Az új rákellenes táplálkozás
Dr.J.G.Coy-Maren Sanoma Media
Franz
1
39
Játsszunk beszédet
Fehérné K.
Zuzsa,Sósné P.
Mária
1
Central Médiacsoport
1
40
Nagy családkönyv
Vekerdy Tamás
Sanoma Budapest
2
41
Agyunk csodálatos titkai
John Medina
Alexandra
1
42
88 magyar találmány
Köteles Viktória
Central Médiacsoport
2
43
Megújulás szülés után
W. Ungváry
Renáta
Central Médiacsoport
1
44
Trükkláda szülőknek
Ute Glaser
Central Médiacsopor
1
45
Gyurmatitkok 1
Rony Oren
Pozsonyi Pagony
4
46
Egy kupac kifli
Dániel András
Pozsonyi Pagony
4
47
Az 573-as járat
Kristina Ohlsson
Animus
1
48
Feketén-fehér
Gaál Viktor, Kiss
Angéla
Geopen
1
49
Szociálpszichológia
mindenkiben
Csepeli György
Kossuth
1
50
Makrobiotika
Sebestyén Szilvia
Kossuth
1
51
Hazatérés
Lacey Baker
General press
1
52
Mennyi az elég?
Robert, Edvard
Skidelsky
Corvina
2
53
Nevelni egyszerűen is lehet
Ute Glaser
Central Médiacsoport
1
54
Paulo Coelho élete
Fernando Morais
Athenaeum
1
55
Az elnök, a képviselő és a
diplomata
Szlankó Bálint
Athenaeum
1
56
A turista
Olen Steinhauer
Athenaeum
1
57
Depresszió, bipoláris
betegség
Dr. Virginia
Eduard
Dr. Virginia Eduard
1
58
A végső kocsma
Kertész Imre
Magvető
2
59
Macskamesék
Borsos J. Gyöngyi General Press
3
60
Trutymók a pácban
Philip Argagh
Pozsonyi Pagony
2
61
Mi az élet étterme?
Popper Péter
Jonathan Miller Kiadó)
1
62
Tudományos csillagszóró
Greguss Ferenc
Kairosz
1
63
Cenzúrázva
Paul B. Coleman
Kairosz
1
64
Nemek intelligenciája
Barbara Annis,
John Gray
Trivium
1
65
Mágia és mesterség, Ingmar
Bergman művészete
Győrffy Miklós
Európa
1
66
Afrikai akác
Jennifer Mcveigh
Alexandra
1
67
A könnyek útja
Jorge Bucay
Európa
68
Mesepatika
Stephanie zu
Officina 96
1
Guttenberg
69
Wagner
Michael Tanner
Európa
1
70
Ki érti a csajokat?
Boris Vian
Cartap..
1
71
Egy szívsebész naplója
Dr. Tarr Ferenc
Tarandus
1
72
Csúf versek
Király Gábor
Király Gábor
1
73
A New York – Budapest
metró
Vámos Milós
Ab ovo
2
74
Napra jutni
Háy János
75
Magyar Camino
Sándor Anikó
Jaffa
1
76
A kék madár legendája
Carlos Busyuets,
Daniel Bean
Alexandra
2
77
Babák völgye
Jacqueline Susann Partvonal
1
78
A látvány-civilizáció
Maria Vargas Llosa Európa
1
79
5 lépés a gyógyulásig
Jacques Martel
Partvonal
1
80
A múlt sebei
Bruce Machart
Alexandra
1
81
Titkok örvénye
Diane Chamberlain Alexandra
1
82
A férj, aki elfelejtette a
feleségét
John O'Farrell
Cartaphilus
1
83
A kamerás gyilkos
Thomas Glavinic
Európa
1
84
Amy, a lányom
Mitch Winehouse Rózsavölgyi és társa
1
85
Szégyen
Karin Alvtegen
Animus
1
86
A tanítvány
Hjortherosenfeldt
Animus
1
87
Hajtóvadászat
Jussi Adler-Olsen
Animus
1
88
A hárem bábája
Roberta Rich
Tericum
1
89
Menjetek békével!
II. János Pál
Trivium
1
90
Zene
Nicholas Cook
Rózsavölgyi és társa
1
91
Az idősödő agy
André Aleman
Corvina
1
92
Filmzene
Kathryin Kalinak
Rózsavölgyi és társa
1
93
Életunalom, élettér, életkedv
Feldmár András
HUG Kiadó
1
94
Szél, szoknya, tenger
Szunyog Zsuzsa
Kalligram
1
95
Hurok
Kerékgyártó István Kalligram
1
96
A Vanderbilt – jacht
hajóorvosa
Sándor Iván
Kalligram
1
97
Globális bordély
Salamon Pál
Kalligram
1
98
Kitömött barbár
Péterfy Gergely
Kalligram
1
99
Egy erdélyi gróf emlékiratai
Bánffy Miklós
Helikon
1
2
100
A tehetség kibontakozása
Bagdy Emőke,
Helikon
Kövi
Zsuzsanna,Mirnics
Zsuzsa
1
101
A filozófia, mint praxis
Sárkány Péter
L'Harmattan
1
102
Elsárgult kéziratok
Örkény István
Új Palatinus
1
103
Bogyó és Babóca rokonai
Baros Erika
104
Negyven év a Metropolitan
Operában
Krénusz József,
Csermák Zoltán
Holnap
1
105
A Scarpetta-faktor
Patricia Cornwell
Alexandria
1
106
A hallgatás szabálya
Neil Gordon
Cartaphilus
1
107
Közöd
Elvis Peeters
Európa
1
108
Madison megyehídja
Robert James
Walter –
Alexandra
1
109
Zsubatta
Nyulász Péter
Móra
1
110
Tengerimalacom története
Menyhért Anna
Móra
1
111
Centi és a Csicseri bolt
Marék VeronikaMóra
Tarbay Ede, Urbán
Gy. -
1
112
Lila királylány
Dóka Péter
Móra
1
113
Belle és Sébastien
Nicolas Vanier
Móra
1
114
Szívzűrterápia strébereknek
Kelly Oram
115
Bízz magadban
Bagdy Emőke,
Kádár Annamária
Kulcslyuk
1
116
Sors és önismeret
Csernus Imre,
Kádár Annamária
Jaffa
1
117
A szorongástól az
önbecsülésig
Pál Ferenc
Kulcslyuk
1
118
Mesepszichológia?
Kádár Annamária Kulcslyuk
1
119
Az összpontosítás hatalma
J.Canfield, Mark
V.Hansen, L.
Hewih
Édesvíz
1
120
A benned élő gazdagság
Dr.John F.
Demartini
Édesvíz
1
121
Történhetnek csodák
Történhetnek
csodák
Édesvíz
1
122
A nő mosolya
Nicolas Barreau
Park
1
123
Minden nappal közelebb
Irvin D. Yalom
Park
1
124
A féltékenység
Paul Hauck
Park
1
2
1
125
Az első 12 hónap
Heidi Murkoff,
Arlene Eisenberg
Park
1
126
Ki a fontos: Én vagy Én?
Tari Annamária
Tercium
1
127
A tao virágai - Hangoskönyv
Hamvas B., Rátóti Mojzer
Z
1
128
Szemhunyásnyi mesék
-Hangoskönyv
Lackfi János
Kossuth
1
129
Esőmese – Hangoskönyv
Fésüs Éva
Kossuth
1
130
Mesél az erdő –
Hangoskönyv
Fésüs Éva
Kossuth
1
131
Mi jár a fejedben?
Robert Winston
HVG
1
132
Guszti nyuszi és a pillangó
Heribert
Schulmeyer
Nicam
1
133
Szörnyek Cin Cityben
Geronimo Stilton
Alexandra
1
134
Ezer mozzarella, nyertem a
Pocoklottén!
Geronimo Stilton
Alexandra
1
135
Egy habos kávé és nagy
Geronimo Stilton
Alexandra
1
136
Csonkamancsú Miau kastélya Geronimo Stilton
Alexandra
1
137
A szerelem, akár a sajt
Geronimo Stilton
Alexandra
1
138
Isten hozott a Fukar erődben
Geronimo Stilton
Alexandra
1
139
Bibi Blocksberg – Mégis
vannak boszorkányok
Theo Schwartz
Cicero
1
140
Bibi Blocksberg – Boszorka
szülinap
Theo Schwartz
Cicero
1
141
Bibi Bolcksberg – Az időjós
béka
Theo Schwartz
Cicero
1
142
Bárányfelhők
Bartos Erika
Alexandra
1
143
A lovagvár
Kyrima Trapp
Scolar
1
144
Szivárványgömb
Kelecsényi László Kortárs
1
145
Elment a tyúk a vásárba
Gróh Ilona
Kolibri
5
146
Kacagtató
Gróh Ilona
Kolibri
1
147
Altatók
Palya Bea
Kolibri
1
148
Késtél
Leiner Laura
Gabó
1
149
Hihetetlen történet az óriás
körtéről
Jakob Martin Strid Kolibri
1
150
Átjáró Máasvárosba
Magyari Andrea
Kolibri
1
151
Büdöss úr
David Walliams
Kolibri
1
152
Szeleburdi világvége
Jo Nesbo
Kolibri
1
153
Gengszter nagyi
David Walliams
Kolibri
1
154
Milliárdos fiú
David Walliams
Kolibri
1
155
Puszedli és Habcsók
Bosnyák Viktória
Kolibri
1
156
A szomorú kacagány
Bosnyák Viktória
Csimota
1
157
Sárkányapó
Gryllus Dániel
Helikon
1
158
A beszélő fák
Ana Galán
Nagyító kiadó
1
159
A Nazca vonalak
Ana Galán
Kossuth
1
160
Elherdált ország
Csernok Attila
Pro Livro
1
161
Bermuda háromszög
Csernok Attila
Kossuth
1
162
A dzsungel könyve
Rudyard Kipling
Cicero
1
163
Rázós kalandok az Apollo-13 Graham, Ian
Móra
1
164
Rázós kalandok a gladiátorok Graham, Ian
között
Móra
1
165
A komolyzene
anekdotakincse
Lebrecht, Norman Alexandra
1
166
Puccini
Budden, Julian
Alexandra
1
167
Divatkirályok küzdenek
Csontos Tibor
Alexandra
1
168
A nagy felmelegedés
Fagon, Brian
Európa
1
169
Nagy kérdések: Fizika
Books, Michael
Geographia
1
170
Nagy kérdések: Matematika
Crilly Tony
Geographia
1
171
Nagy kérdések:
Világegyetem
Clark Stuart
Geographia
1
172
A kutya lelki élete
Thomas, Elizabeth Európa
Marshall
1
173
Budapest, 1900
Lukacs, John
Európa
1
174
A civilizációk összecsapása
Hutington, Samuel Európa
P
1
175
Változás és megújulás
Kast, Verena
Európa
1
176
Az autodependencia útja
Bucay, Jorge
Európa
1
177
Balsors ül e tájon
Judt, Tony
Európa
1
178
A gyermek felfedezése
Montessori, Maria Cartophilus
1
179
Borges Az életút
Williamson, Edwin Európa
1
180
A regény művészete
Kundera, Milan
Európa
1
181
A zabolátlan értelem
Lilla, Mark
Európa
1
182
Az életed, Bíró Berta
Polcz Alaine
Jelenkor
1
183
Te egy állat vagy
Márton László
Jelenkor
1
184
Párhuzamos olvasókönyv
Nádas Péter
Jelenkor
1
185
Két utazás Erdélyben
Polcz Alaine
Jelenkor
1
186
Nem trappolok tovább
Polcz Alaine
Jelenkor
1
187
Isztambul tündérmese volt
Mario, Levi
L'Harmattan
1
188
Belgium bánata
Hugo, Claus
L'Harmattan
1
189
Kert Velencében
Mileta Prodanovic L'Harmattan
1
190
Anyapszichológia
Vida Ágnes
Kismama Könyvek
1
191
Csak vállfákat hozzatok!
Fazekas Orsolya
Alinea
1
192
A homokóra szemcséi
Christian Pahlavi
Tarandus 2012
1
193
mióta meghaltál
Sophie McKenzie
Európa
1
194
Szerencsére a tej
Neil Gaiman
Agave
1
195
Goldspirit
Illés Sarolta
21-Század
1
196
Igaz vagy hamis
Jan Payne
HUGJunior
1
197
Miden jó, ha a vége rossz
Walter Ghidibacat
Geopen
1
198
Születési sor(s)rend
Kevin Leman
Kevin Leman
1
199
Hipotermia
Arnaldur
Indridason
Animus
1
200
Mikor eltüntek a galambok
Sofi Oksanen
Scolar
1
201
A baj nem jár egyedül
Thomas Brezina
Egmont Kiadó
1
202
Micsoda família!
Thomas Brezina
Egmont Kiadó
1
203
Nyár, tesók, zűrzavar..
Thomas Brezina
Egmont Kiadó
1
204
Hannah Montana könyvekA
nagy titok
B.Blechword
Libri
1
205
A Szent Johanna gimi 1. –
Kezdet.
Leiner Laura
Ciceró Könyvstúdió
1
206
A Szent Johanna gimi 2. –
Együtt
Leiner Laura
Ciceró Könyvstúdió
1
207
A Szent Johanna gimi 3. –
Egyedül.
Leiner Laura
Ciceró Könyvstúdió
1
208
A Szent Johanna gimi 4. –
Barátok.
Leiner Laura
Ciceró Könyvstúdió
1
209
A Szent Johanna gimi 5. –
Remény.
Leiner Laura
Ciceró Könyvstúdió
1
210
A Szent Johanna gimi 6. –
Ketten.
Leiner Laura
Ciceró Könyvstúdió
1
211
A Szent Johanna gimi 7. –
Leiner Laura
Ciceró Könyvstúdió
1
Útvesztő.
212
A Szent Johanna gimi 8/1. –
Örökké
Leiner Laura
Ciceró Könyvstúdió
1
213
A Szent Johanna gimi 8/1. –
Örökké
Leiner Laura
Ciceró Könyvstúdió
1
214
A Szent Johanna gimi –
Kalauz.
Leiner Laura
Ciceró Könyvstúdió
1
215
Kedvencünk, Szigge, Kelly
M.Nordqvest
L.Hallberg
Könymolyképző
1
216
Lódobogás Katie és a
musztáng 1.
Kathlen Dney
Könymolyképző
1
217
Lódobogás Katie és a
musztáng 2.
Kathlen Dney
Könymolyképző
1
218
Lódobogás Katie és a
musztáng 3.
Kathlen Dney
Könymolyképző
1
219
Lódobogás Katie és a
musztáng 4.
Kathlen Dney
Könymolyképző
1
220
Lara és a szürke kanca
Kathlen Dney
Maecenas
1
221
Családi kötelékek
Danielle Steel
Maecenas
1
222
Baleset
Danielle Steel
Maecenas
1
223
Örökség
Danielle Steel
Maecenas
1
224
Boldog születésnapot
Danielle Steel
Maecenas
1
225
A cár balerinája
Danielle Steel
Maecenas
1
226
Az idők végezetéig
Danielle Steel
Maecenas
1
227
Hatalmi játszma
Danielle Steel
Maecenas
1
228
Árulás
Danielle Steel
Maecenas
1
229
Nővérek
Danielle Steel
Maecenas
1
230
A szellem
Danielle Steel
Maecenas
1
231
Hotel Vendome
Danielle Steel
Maecenas
1
232
A sors kereke
Danielle Steel
Maecenas
1
233
A fátyol mögött
Jean Sasson
Gabo
1
234
Királyi sivatag
Jean Sasson
Gabo
1
235
Trükkös házasság
Jennifer Probst
Libri
1
236
Eltervezett házasság
Jennifer Probst
Libri
1
237
Levél egy idegentől
Barbara Taylor B
Europa
1
238
Anna választása
Pusztai Anna
Alexandra
1
239
Az incourt – A lovagkor
Bernard Cornwell
Alexandra
1
alkonya
240
A császár új ruhája
241
Andersen
Tankönyvkiadó BG
2
A kék fényű lámpás
Tankönyvkiadó BG
2
242
Velem mindig történik valami Janikovszky Éva
Móra
3
243
Bertalan és Barnabás
Janikovszky Éva
Móra
3
244
Szélördög és más mesék
Csorba Béla
Tankönyvkiadó BG
2
245
Fehér sörény
René Guillot
Tankönyvkiadó BG
2
246
Zsong az erdő
Fekete István
Tankönyvkiadó BG
2
247
A két bors ökröcske
Benedek Elek
Tankönyvkiadó BG
2
248
A bogyósgyümölocskertész
fia
Háy János
Új Palatinus
1
249
A gyerek
Háy János
Új Palatinus
3
250
Szívdesszert
Varró Dániel
Magvető
3
251
Házasságtörés
Paulo Coelho
Agave
1
252
Behálózva
Emma Chase
Athenaeum
1
253
Szelid vadak , e- könyv
Jodi Pickoult
Athenaeum
1
254
Hosszú élet titka
David B. Agus
Athenaeum
1
255
Ez egy ilyen csúcs
Darvasi László
Magvető
1
256
Ideje a táncnak
Karen Kingsbury
Athenaeum
1
257
Koszorúfonat
Fábián Janka
Libri- Ulpius
1
258
A nádor asszonyai
Ugron Zsolna
Libri
1
259
Az örökkévalóság küszöbén
Ken Follett
Libri
1
260
A bolhapalota
Elif Shafak
Európa
1
261
A monogrammos
gyilkosságok
Sophie Hannak
Európa
1
262
Az ólmok háza
Agatha Christie
Európa
1
263
Vakság
José Saramagó
Európa
1
264
Utolsó nyár Primerolban
Robert Merle
Európa
1
265
Háborgó tenger II.
Nora Roberts
Libri
1
266
Biztos rév
Nora Robers
Gabo
1
267
A mama albérlője
Nora Roberts
HARLEQUIN
1
268
A kétféle törvény
Nora Roberts
HARLEQUIN
1
269
Szeret nem szeret
Alice Munro
Libri
1
270
A Moszad ügynöke, a
gyilkolóművész
Daniel Silva
Libri
1
271
Amit csak akarsz
Mike Greenberg
Erawan
1
272
Most kezdődik
Fejős Éva
Erawan
1
273
Nápolyi vakáció
Fejős Éva
Erawan
1
274
Házas-társas
Mattew Norman
Erawan
1
275
Kozmetikumok készítése
otthon
Jinaika Jakuszei
Cser
1
276
Jó szokások kialakítása, rossz Joyce Meyer
szokások kitakarítása
Immanuel
1
277
21 nagyszerű módszer, hogy Brian Tracy
a szerelem örökké tartson
Libri HANGOSKÖNYV
1
278
A levendula titka
Rachel Frély
Sziget
1
279
Aloe vera –a XX. Század
legismertebb gyógynövénye
Dr. Miles Sándor
Crossroad
1
280
Az erő
Rhonda Byrne
Édesvíz
1
281
A Hős
Rhonda Byrne
Édesvíz
1
282
Inferno
Dan Brown
Gabo
1
283
Együttérzés- DVD
melléklettel- A legmagasabb
rendű szeretet
Osho
Édesvíz
1
284
Hatalom, politika és változás Osho
Édesvíz
1
285
Hírnév, vagyon és becsvágy
Osho
Édesvíz
1
286
Recept a szerelemhez
Katie Ffjorde
Ulpius
1
287
Szerelmes levelek
Katie Ffjorde:
Ulpius
1
288
Majdnem tökéletes
Katie Ffjorde
Ulpius
1
289
Csillagainkban a hiba
Green John
Gabo
1
290
Még egy esély
Tony Parsons
Európa
1
291
A gyiloktáska
Tony Parsons:
Európa
1
292
A Paganini-szerződés
Kepler Lars
Cartaphilus
1
293
Az üldözött
John Le Carr
Agave
1
294
Altatódal
Sarah Dessen
Könyvmolyk
1
295
A titokzatos látogató
Lee Child
General Press
1
296
Összeesküvés
Lee Child
General Press
1
297
Csak egy lövés
Lee Child
General Press
1
298
Kriplikommandó
Vavyan Fable
Fabyen
1
299
Édes, mint a bűn
Vavyan Fable
Fabyen
1
300
A Halkirálynő és a
kommandó
Vavyan Fable
Fabyen
1
301
Manituk I-II
Lőrincz L. László
Gesta
1
302
A piramis gyermekei
Lőrincz L. László
Studium Plusz
1
303
Kafka a tengerparton
Murakami Haruki
Helikon
1
304
A felhők fölött 3 méterrel
Federico Moccia
ciceró
1
305
Önteltség és önámítás
Julia Barett:
Lazi
1
306
A suttogó
Nicholas Evans
Európa
1
307
Felhőatlasz
David Mitchell
Carthaphilus
1
308
Marion és Charles kalandjai
1.
Cartel, Fanny, J
Könyvmolyképző
1
309
Marion és Charles kalandjai
2.
Cartel, Fanny, J.
Könyvmolyképző
1
310
Totál titkos naplóm 1. Sehogy Desplechin, M
se jó
Könyvmolyképyő
1
311
Totál titkos naplóm 2.
Minden az agyamra megy
Desplechin, M.
Könyvmolyképző
1
312
Oksa Pollock 1. Az utolsó
remény
Plichota, A.
Könyvmolyképző
1
313
Oksa Pollock 2. Az
eltévedtek erdelje
Plitocha, A.
Könyvmolyképző
1
314
Hupszli
Treszkony Katalin Könyvmolyképző
1
315
Szállodarejtély
Widmark, Martin
Könyvmolyképző
1
316
Vörösharisnyás mentőakció
Saunders, Kate
Könyvmolyképző
1
317
Ágacska
Csukás István
Könyvmolyképző
1
318
Aszpirin és Lucifer
Csukás István
Könyvmolyképző
1
319
Egy ropi naplója 3. - Az
utolsó szalmaszál
Kinney, J.
Könyvmolyképző
1
320
Lola a szinpadon
Abedi Isabel
Könymolyképző
1
321
Utánam srácok
Berkes, Péter
Könyvmolyképző
1
322
A fiúk olyanok mint a
rágógumi
Gier, Kerstin
Könyvmolyképző
1
323
Kuckó a fán
Pitzorno, Bianca
Könyvmolyképző
1
324
Harc a hasonmások ellen
Stilton, Geronimo
Alexandra
1
325
Csillagrét tündérei 1.
Borostyán és ...
Bloom, K. Pack E
Könyvmolyképző
1
326
Csillagrét tündérei 2.
Harangvirág és a mágikus...
Bloom, K. Pack
Könyvmolyképző
1
327
Csillagrét tündérei 3.
Százszorszép és a...
Bloom, K. Pack E.: Könyvmolyképző
1
328
Csillagrét tündérei 3.
Százszorszép és a...
Bloom, K. Pack E. Könyvmolyképző
1
329
Csillámszárny akadémiaKarácsonyi tündér
Woods Titania
Könyvmolyképző
1
330
Vidám nyüzsgés az
ovódában
Wandrey, Guido
Könyvmolyképző
1
331
Bogyó és Babóca süteményei Bartos Erika
Pozsonyi Pagony Kft.
2
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА / бр 3 Књиге на хрватском језику
Процењена вредност: 239.687,00 дин
Спецификација бр.3.
Наслов
Аутор
Издавач или
одговарајуће
ком
1
Bacit ću ti kompjutor kroz
prozor
Jasminka TihiStepanić
Alfa, 2013
3
2
Deklaracija
Malley Gemma
Algoritam, 2013
3
3
Propuh, papuče i punica
Cody McClain
Brown
Algoritam, 2014
3
4
Alikvot
Jasna Horvat
Algoritam, 2014
3
8
Fantom
Jo Nesbo
Fokus
Komunikacije
D.O.O.
3
9
Leopard
Jo Nesbo
Fokus
Komunikacije
D.O.O.
3
10
Potraži me ispod duge
Bernard Jan
Katarina Zrinski,
2008
10
11
Leptirova koža
Sergej Kuznjecov
Lumen, 2011
3
12
Bjeli tartufi zimi
N.M.Kelby
Lumen, 2012
3
13
Vrtlarica
Prue Leith
Lumen, 2012
3
14
Zapisi jednog svodnika
Giorgio Faletti
Lumen, 2013
3
15
Život je kratak, a želja
beskrajna
Patrick Lapeyre
Lumen, 2013
3
16
Tajnovita knjižara gospodina
Penumbre
Robin Sloan
Lumen, 2013
3
17
Unakrsna paljba
James Patterson
Lumen, 2014
3
19
Plivač
Joakim Zander
Mladinska knjiga,
2014
3
20
Posljednja prva supruga
Dorotea Benton
Mladinska knjiga,
2014
3
21
Od ponedjeljka do petka
Alice Peterson
Mozaik knjiga,
2014
3
22
Ljubav na prvi pozdrav
Mhairi McFarlane
Mozaik knjiga,
2014
3
23
Baš sam hepi
Sanja Pilić
Mozaik, 2013
3
24
Nulti sat
Siniša Cmrk
Mozaik, 2013
3
18
Bilješke jedne gimnazijalke
Nada Mihelčić
Naklada Ljevak,
2010
5
25
Damen Кapric
Ankica Tomić
Naklada Ljevak,
2014
3
26
Ponavljanje
Ivica Đikić
Naklada Ljevak,
2014
3
27
Nahrani me
Roman Simić
Bodrožić
Profil, 2012
3
29
Djevojke koje sjaje
Lauren Beukes
Profil, 2013
3
30
Kuća svile
Anthony Horowitz Profil, 2013
3
31
Odvaži se sanjati
Nora Roberts
Profil, 2013
3
32
Slijedi svoj san
Nora Roberts
Profil, 2013
3
33
Prdoprah dokrota Proktora
Jo Nesbo
Profil, 2013
3
34
Novo digitalno doba
Eric Schmidt,
Jared Cohen
Profil, 2014
2
35
Sada i zauvijek
Nora Roberts
Profil, 2014
3
36
Posljednji dečko
Nora Roberts
Profil, 2014
3
37
Jedinstvena i savršena
Nora Roberts
Profil, 2014
3
38
Anoreksija : Težina ljepote
Neda Dropulić,
Darko Marčinko
Profil, 2014
3
39
Šok od pada
Nathan Filer
Profil, 2014
3
40
Čudesna kupka doktora
Proktora
Jo Nesbo
Profil, 2014
3
41
Ubojica s Facebooka i druge
priče
Mate Milas
Respons digitus,
2013
3
43
Pustolov pred vratima
Milan Begović
SYSPRINT, 2000
8
44
Ćelava pjevačica, Stolice
Eugene Ionesco
SYSPRINT, 2000
10
45
Smrt dolazi sa suncem
Irena Vrkljan
SYSPRINT, 2002
3
46
Diplomac
Charles Webb
Šareni dućan, 2013 3
5
Djevojčica i ptica
Dubravka Pađen
Farkaš
Školska knjiga
3
6
Tajna ljetnog kampa i druge
priče
Hrvoje Kovačević
Školska knjiga
3
7
Povijest usmene hrvatske
književnosti
Stipe Botica
Školska knjiga
2
28
Zaljubljeni medo i kaputić za
zagrljaje
A. Torć
Školska knjiga
3
42
Odabrane priče
Edgar Allan Poe
Školska knjiga
3
51
Tajna šaptača lubenicama
Hrvoje Kovačević
Školska knjiga
3
58
Pripovijest o oktoru Dolittleu
Hugh Lofting
Školska knjiga
3
59
Anatomija - Crvenšlapica
Zvonimir Balog
Školska knjiga
3
60
Ljubav, padobranci i
izvanzemaljci
Mladen Kopjar
Školska knjiga
3
47
Kafka na žalu
Haruki Murakami
Vuković&Runjić
3
48
Tvrdo kuhana zemlja čudesa i
Kraj svijeta
Haruki Murakami
Vuković&Runjić
3
49
Odjel 19 – Uskrsnuće tame
Will Hill
Znanje
3
50
Odjel 19 – Borbene linije
Will Hill
Znanje
3
52
Žena koju je volio prije mene
Dorothy Koomson Znanje, 2011
3
53
Bogate nasljednice
Tara Hyland
Znanje, 2011
3
54
Triptih
Karin Slaughter
Znanje, 2012
3
55
Arnovo naslijeđe
Jan Guillou
Znanje, 2012
1
56
Krhotine
Karin Slaughter
Znanje, 2013
3
57
Postanak
Karin Slaughter
Znanje, 2014
3
Напомена: - у складу са чланом 72. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац је навео
тип добра и израз „или одговарајуће“ јер не може да опише предмет уговора на други начин
да спецификација буде довољно разумљива понуђачима.
Понуђач:__________________________________
Потпис/ Печат:__________________________________
Место и датум:__________________________________
Образац 11
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђач : ________________________
Купац : Градска библиотека Суботица
Цара Душана 2 24000 Суботица
Рбр.
1.
Назив добра
Књиге према спецификацији бр. 1.
књиге на српском језику
2
Књиге према спецификацији бр. 2.
књиге на мађарском језику
3
Књиге према спецификацији бр. 3.
књиге на храватском језику
Јединична цена
Укупно
3. УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
4. СТОПА ПДВ-а
5. УКУПНО ДИНАРА (УКУПНА ЦЕНА + ИЗНОС
ПДВ-а)
6. ПОСЕБНО СВАКИ ОД ТРОШКОВА ШТО ЧИНИ ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ
(трошкови испоруке И др.)
Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре цене потписију и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац структуре цене.
Упутство како да се попуни образац структуре цене:
- у колони 3. понуђачи уписују јединичну цену без ПДВ-а;
- у колони 4. понуђачи уписују укупну цену без ПДВ-а;
- под тачком 2. понуђачи уписују укупну цену без ПДВ-а;
- под тачком 3. уписује се стопа ПДВ-а;
- под тачком 4. уписује се укупна цена са урачунатим ПДВ-ом;
- под тачком 5. уписује се износ посебно за сваки од трошкова који чине јединичну цену
(трошкови испоруке, и др.).
Понуђач:__________________________________
Потпис/ Печат:__________________________________
Понуђач:__________________________________
Место и датум:__________________________________
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
Градска библиотека СуботицаSzabadkai Városi Könyvtár Gradska knjižnica Subotica
Цара Душана 2, Суботица
Број: Уг/
Дана:
УГОВОР
О КУПОВИНИ ДОБАРА
Закључен дана ________________ 2014. године, између :
. УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. -Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska knjižnica Subotica ( у
даљем тексту: Купац) које заступа Директор Драган Роквић дипломирани библиотекар.
МБР: 08065543, ПИБ: 100843546, текући рачун: 840-120664-43 Управа за трезор, филијала
Суботица
2. – _______________________________________________________________ (у даљем тексту :
Продавац), које заступа директор __________________________
МБР : ______________ПИБ : ______________текући рачун : ______________
3. _______________________________________________________________ (у даљем тексту :
Продавац), које заступа директор __________________________
МБР : ______________ПИБ : ______________текући рачун : ______________
Заједнички назив за учеснике у овом послу је УГОВОРНЕ СТРАНЕ.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је куповина добара – Књига, а у складу са спроведеним поступком
јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2014
Члан 2.
Цена добра дата је понудом која је саставни део овог уговора у укупном износу од
______________ динара без ПДВ-а, односно ________________динара са ПДВ-ом.
Цену утврђену понудом Продавац нема права да повећава за време извршења овог
Уговора.
Члан 3.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи добра из члана 1. овог уговора, у року до
30 дана по потписивању уговора.
Члан 4.
Место испоруке: адреса Купца.
Члан 5.
Купац се обавезује да Продавцу изврши исплату у року од 30 дана од дана
испостављања фактуре
Плаћање се врши на текући рачун продавца број _____________________
Члан 7.
Продавац гарантује да добра која су предмет купопродаје немају никакве недостатке,
односно да имају одређене техничке карактеристике у складу са конкурсном документацијом.
Гаранција: 12 месеци.
Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара уговореном
квалитету или има скривене мане или је пак оштећена у транспорту продавац је у обавези да
замени исту у року од 3 дана од момента пријаве купца.
У случају поновљене рекламације, Купац задржава право раскида овог Уговора и право
на накнаду настале штете.
Члан 8.
За сваки дан неоправданог кашњења преузетих обавеза Продавцу ће се обрачунавати
законска затезна камата.
Члан 9.
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза
из овог уговора.
Члан 10.
У случају спора уговорне стране уговарају месну надлежност стварно надлежног Суда у
Суботици.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиват ће се одредбе закона о
облигационим односима.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два (два) задржава свака
уговорна страна.
ПРОДАВАЦ:
______________________________
КУПАЦ:
__________________
Драган Роквић, директор Установе
Download

konkursna dokumentacija knjige