Датум
13.11.2013.
КОНКУРСНА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Јавна набавка књига
(Облик: партије)
ЈН бр. 2/2013
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:
22.11.2013. до 10:00h
Јавно отварање понуда:
22.11.2013. у 10:30h
Новембар , 2013. године
Набавка књига , ЈН 2/13
1/36
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
I
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ........................................................................3
1. Наручилац..........................................................................................................................................3
2. Предмет јавне набавке......................................................................................................................3
3. Подаци о наручиоцу и врста поступка јавне набавке...................................................................3
4. Рок и начин подношења понуде......................................................................................................3
5. Време и место отварања понуда......................................................................................................3
6. Критеријум за оцењивање понуда...................................................................................................3
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде...................................4
II
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.................................................4
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена.........................................................4
2. Обавезна садржина понуде..............................................................................................................4
3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена...............................4
4. Понуда са варијантама......................................................................................................................4
5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач..................................................................................................................4
6. Подизвођач........................................................................................................................................4
7. Заједничка понуда.............................................................................................................................5
8. Додатни захтеви................................................................................................................................5
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди.................................5
10. Начин означавања поверљивих података у понуди.....................................................................5
11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде....................................5
12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и
вршити контрола код понуђача...........................................................................................................5
13. Критеријум за избор најповољније понуде..................................................................................5
14. Рок за закључење уговора..............................................................................................................5
15. Закључење уговора.........................................................................................................................6
16. Захтев за заштиту права.................................................................................................................6
ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА....................................................................7
ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА....................................................................8
ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА....................................................................9
Образац 2.
ОПШТИ ПОДАЦИ...........................................................................10
Образац 3.
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗЈН .................................................11
И ДОКАЗИ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА..................................................11
Упутсво о начину доказивања испуњености услова..................................................................12
Образац 4.
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА.........................................13
Образац 5.
МОДЕЛ УГОВОРА..........................................................................14
Прилог Спецификације набавке............................................................................................................19
Набавка књига , ЈН 2/13
2/36
I
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Наручилац
Градска библиотека Суботица позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка књига на српском, мађарском односно на хрватском језику
3. Подаци о наручиоцу и врста поступка јавне набавке
Градкса библиотека Суботица Szabadkai Városi Könyvtár Gradska knjižnica Subotica, Цара Душана
2, Суботица (у даљем тексту Наручилац), спроводи јавну набавку на основу члана 29. Закона о
јавним набавкама,
Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл гласник РС“ број 116/2008) и Правилником о поступку јавне набавке мале
вредности („Службени гласник РС” бр. 50/2009).
Набавка ће се обавити путем партија тако да се свака целина уговара засебно, односно
закључује се више уговора после једног спроведеног поступка јавне набавке.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Попуњена поља за поједине
партије у обрасцу понуде и структури цене ће се подразумевати као понуда за поједине партије
посебно.
4. Рок и начин подношења понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.11.2013. до
10:00 часова на адресу: Градкса библиотека Суботица Subotica, Цара Душана 2, 24000
Суботица
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу
ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није примио у року
одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим
да ће понуђач на коверти назначити следеће:
„Понуда за јавну набавку књига – ЈН бр. 2/13 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи
свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. Било би пожељно да понудa будe повезана траком у целину и запечаћена, тако да се
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуђач може да поднесе само једну понуду за сваку партију.
5. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 22.11.2013. у 10:30 часова, на адреси наручиоца у
канцелариоји директора. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници
понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
6. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. У случају да у набавци учествују
паушални обвезници критеријум ће бити крајња најнижа понуђана цена, односно цена са ПДВом.
Набавка књига , ЈН 2/13
3/36
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде
Одлуку о избору најповољније понуде, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року
од 4 дана од дана јавног отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року од 2
дана од дана њеног доношења.
II
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику. Језик спецификације књиге на мађарском и
хрватском језику је изворни језик.
2. Обавезна садржина понуде
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
Образац
бр.
1
2
Обавезни
документи
Попуњен образац понуде са техничким спецификацијама и изјавом о
прихватању услова из конкурсне документације
Попуњени, потписани и оверени општи подаци (за понуђача,
подизвођача и/или члана групе)
3
Потписан и оверен Образац за оцену испуњености услова из чл. 44.
Закона о јавним набавкама и докази испуњености тих услова*-
4
Потписана и оверена Изјава о испуњености законских услова
5
Потписан и оверен Модел уговора
3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни
део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији.
4. Понуда са варијантама
Забрањено је подношење понуде са варијантама.
5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. Подизвођач
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у
конкурсној документацији) означи да наступа са подизвођачем.
Подизвођач је дужан да испуњава услове из члана 44. став 2. тач. 1-4 на начин одређен чланом
45. (Образац бр.3. од тачке 1-4) сходно члану 49.став 5. Закона о јавним набавкама. Подизвођач
попуњава, печатом оверава и потписује Образац 3.(штиклиране тачке од 1-4).
Подизвођач попуњава, печатом оверава и потписује и Образац 2."Општи подаци" и Образац
4."Изјаву о испуњености услова из члана 44. Закона".
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач
у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
Набавка књига , ЈН 2/13
4/36
7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац 1. у конкурсној
документацији) представник понуђача ће означити да се ради о заједничкој понуди.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44, став 2, тачка 1-4, на начин
одређен чланом 45. Закона о јавним набавкама (Образац бр.3. од тачке 1-4), а остале услове
из члана 44. испуњавају заједно, сходно члану 50.став 7. Закона о јавним набавкама, зашта
попуњава, печатом оверава и потписује Образац 3. (поред тачки од 1-4 штиклира и остале
тачке зашта испуњава услове).
Учесници у заједничкој понуди попуњавају и потписује Образац 2."Општи подаци" (сваки члан
посебно), док Образац 4."Изјаву о испуњености услова из члана 44. Закона" може потписати и
представник у име целе групе. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Уколико заједничка понуда буде оцењена као најповољнија група понуђача ће (пре закључења
уговора) поднети правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке и којим ће
бити прецизирана одоговорност сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
8. Додатни захтеви
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди, укупна и јединична, морају бити исказане у динарим. Јединична цена наведена у
понуди је коначна и не може се мењати, осим из разлога и на начин предвиђен моделом
уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
57. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним.
10. Начин означавања поверљивих података у понуди
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде. Наручилац ће чувати као
пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање
понуда.
11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено
ће ту информацију доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН број 2/2013“.
12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и
контролу (увид) код понуђача.
13. Критеријум за избор најповољније понуде
У предметном поступку јавне набавке радова критеријум за оцењивање понуде је критеријум
најниже понуђене цене у складу са чл.52 Закона.
14. Рок за закључење уговора
По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани понуђач ће бити позван да приступи
закључењу уговора, у року од највише 3 дана од тренутка када се стекну законски услови.
Набавка књига , ЈН 2/13
5/36
Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 3 дана
од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави
уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
15. Закључење уговора
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама и чл.13. Правилника.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту
права на предлог наручиоца не одлучи другачије.
16. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о
конкретној јавној набавци. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или
поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у
року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава садржина јавног позива или конкурсне
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о избору најповољније понуде из члана 12. Правилника или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из члана 79. Закона о јавним набавкама, рок за подношење
захтева за заштиту права је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
републичка административна такса, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у
износу од 40.000,00 динара са назнаком броја јавне набавке.
Набавка књига , ЈН 2/13
6/36
Образац 1.
ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЊИГА
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
ЈНМВ бр. 2/2013
ПАРТИЈА
БР.1.
Понуда бр. _________од _________
Назив понуђача:
_________________________________________________________
Седиште и адреса: _________________________________________________________
Понуду дајем (означити):
самостално
Р.бр.
1.
ОПИС
са подизвођачем
као заједничку понуду
ПОСЛА
Износ без ПДВ-а
Књиге из спецификације бр 1.
Укупно без ПДВ-а
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом
Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.
Рок за испоруку књига је 14 дана од потписивања уговора
Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара
Инвеститор задржава право измене спецификације у случају појаве нових наслова с тим што се
уговорена вредност не може мењати
ИЗЈАВА:
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације.
Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити
контрадикторан овим условима.
Датум и место:
Набавка књига , ЈН 2/13
МП
Потпис овлашћеног лица:
7/36
Образац 1. a
ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЊИГА
ПАРТИЈА
НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
БР.2.
ЈНМВ бр. 2/2013
Понуда бр. _________од _________
Назив понуђача:
_________________________________________________________
Седиште и адреса: _________________________________________________________
Понуду дајем (означити):
самостално
Р.бр.
1.
ОПИС
са подизвођачем
као заједничку понуду
ПОСЛА
Износ без ПДВ-а
Књиге из спецификације бр. 2.
Укупно без ПДВ-а
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом
Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.
Рок за испоруку књига је 14 дана од потписивања уговора
Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара
Инвеститор задржава право измене спецификације у случају појаве нових наслова с тим што се
уговорена вредност не може мењати
ИЗЈАВА:
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације.
Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити
контрадикторан овим условима.
Датум и место:
Набавка књига , ЈН 2/13
МП
Потпис овлашћеног лица:
8/36
ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЊИГА
НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ
ЈН бр. 2/2013
Понуда бр. _________од _________
образац 1в
ПАРТИЈА
БР.3.
Назив понуђача:
_________________________________________________________
Седиште и адреса: _________________________________________________________
Понуду дајем (означити):
самостално
Р.бр.
1.
ОПИС
са подизвођачем
као заједничку понуду
ПОСЛА
Износ без ПДВ-а
Књиге из спецификације бр. 3.
Укупно без ПДВ-а
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом
Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.
Рок за испоруку књига је 14 дана од потписивања уговора
Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара
Инвеститор задржава право измене спецификације у случају појаве нових наслова с тим што се
уговорена вредност не може мењати
ИЗЈАВА:
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације.
Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити
контрадикторан овим условима.
Датум и место:
Набавка књига , ЈН 2/13
МП
Потпис овлашћеног лица:
9/36
Образац 2.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Понуђача
Подизвођача
Члана групе понуђача
(означити)
Назив
Седиште и адреса
Матични број понуђача
ПИБ
ПДВ број
Текући рачун и назив банке
Е-mail
Телефон
Телефакс
Одоговорно лице
Особа за контакт
Датум:
Место:
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________
Напомена: Образац копирати у потребном броју копија
Набавка књига , ЈН 2/13
10/36
Образац 3.
Понуђача
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗЈН
И ДОКАЗИ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА
Подизвођача
Члана групе понуђача
Име/назив :
___________________________________________________________________
Р.
Бр
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ДОКАЗИ
Регистрован код надлежног органа,
односно
уписан
у
одговарајући
регистар.
Основан за обављање делатности
која је предмет јавне набавке.
Извод из Агенције за привредне
регистре , односно извод из регистра
надлежног органа
Оснивачки акт понуђача који има форму
одлуке о оснивању или уговора о
оснивању
У
року
од
две
године
пре
објављивања јавног позива није
изречена правноснажна судска или
управна мера забране обављања
делатности која је предмет јавне
набавке.
Потврда Агенције за привредне
регистре или потврде привредног суда и
прекршајног суда
Потврда (уверење) Пореске управе за
измирене
доспеле
обавезе
које
Да је измирио доспеле порезе и друге администрира ова управа и потврда
јавне дажбине у складу са прописима (уверење) надлежне управе локалне
Републике Србије или стране државе самоуправе
за
измирене
доспеле
када
има
седиште
на
њеној обавезе по основу изворних локалних
територији.
јавних прихода
Или потврда Агенције за приватизацију
да се налази у поступку приватизације
Важећа дозвола за обављање
Наручилац је пре почетка утврдио да за
делатности која представља предмет
ову јавну набавку не постоји дозвола
конкретне јавне набавке
предвиђена посебним прописом .
Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
Извештај о бонитету за јавне набавке Образац БОН-ЈН а за привредне
субјекте који воде пословне књиге по
систему простог књиговодства биланс
успеха, порески биланс и пореска
Неопходан финансијски капацитет –
пријава, потврда пословне банке о
претходне године остварио укупне
оствареном укупном промету на
пословне приходе у вредности
пословном – текућем рачуну. Привредни
минимум 1.500.000,00 дин.
субјект који није у обавези да утврђује
финансијски резултат пословања
(паушалац) доставља потврду пословне
банке о стварном укупном промету на
пословном – текућем рачуну.
Неопходан пословни капацитет –да је Минимум 1 уговор у вредности од
у претходних 5 година обављао исте 1.500.000,00дин.
и
фактуре са
или сличне радове
пратећом документацијом
Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:
Довољан технички капацитет :да
Фотокопија пописне листе/уговор о
поседује/користи опрему и алат
куповини/
уговор
о
закупу
или
неопходну за извршење набавке
лизингу/рачун/отпремица
Довољан кадровски капацитет – да
Радна књижица/уговор о раду/уговор о
има најмање једно запослено лице на
ангажовању
предметним пословима .
Датум и место:
Набавка књига , ЈН 2/13
МП
Испуњенос
т услова
✘ Да
Не
✘ Да
Не
✘ Да
Не
✘ Да
Не
/
Да
✘ Не
Да
✘ Не
Да
✘ Не
Да
✘ Не
Потпис овлашћеног лица:
11/36
Упутсво о начину доказивања испуњености услова
У Обрасцу 3. „Испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама и упутству
како се доказује испуњеност тих услова“ у другој колони су наведени услови прописани законом
којим се уређују јавне набавке и које мора да испуни понуђач односно представник понуђача, у
трећој колони је наведен начин како се доказује испуњеност услова и у четвртој колони да ли
понуђач/ подизвођач/ члан групе поседује доказ за испуњеност услова. Образац у последњем
реду потписује овлашћено лице понуђача/ подизвођача/ члана групе којим потврђује да је
упознат са условима и начину доказивања истих.
•
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чл. 49. ЗЈН
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, подизвођач је дужан да поседује доказе о
испуњености услова од тачке 1-4 који су наведени у Обрасцу бр.3 „Испуњеност услова из члана
44. Закона о јавним набавкама и докази испуњености тих услова“ .
•
Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чл. 50. ЗЈН
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени од 1-4, док услове под
тачком 6.,7. , 8 и 9. испуњавају кумулативно.
Из наведеног се може закључити да сви учесници у понуди морају испунити услове који су
наведени од 1-4.
Докази о испуњености услова могу бити старији од 6 (шест) месеци од дана објављивања
јавног позива, осим :
- потврде издате од стране надлежног органа да Понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности која мора бити издата после дана објављивања позива односно
дана када је послат позив за подношење понуде и
- потврде надлежног пореског органа која може бити издата и пре објављивања позива,
ако од дана издавања потврде до дана објављивања јавног позива , односно до слања
позива за достављање понуда није портекло више од шест месеци.
*Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 3 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавции
да је документује на прописани начин.
На основу чл.7. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (”Службени гласник
РС” бр. 50/2009), Понуђач као доказ о испуњавању услова прописаних чл.44. ЗЈН може уместо
доказа наведених у обрасцу бр.3 доставити „ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ
УСЛОВА“ , дату под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве
чини саставни део конкурсне документације.
• Уколико понуду подноси понуђач
који наступа самостално образац изјаве оверава
овлашћено лице понуђача .
Набавка књига , ЈН 2/13
12/36
•
•
Уколико понуду подноси група понуђача образац изјаве оверава овлашћени преставник
понуђача.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве дат у прилогу ископирати
и потписују се изјаве од стране и понуђача и подизвођача.
Образац 4.
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА
1
ПОНУЂАЧА
2
ПОДИЗВОЂАЧА
3
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(означити)
4
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
да испуњавамо све потребне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама („Сл
гласник РС“ број 116/2008) за учешће у јавној набавци књига ЈН 12/2013.
Место и датум:
М.П.
Потпис овлашћеног лица:
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.
Набавка књига , ЈН 2/13
13/36
Образац 5.
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора. Уговор се склапа за сваку партију посебно.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КЊИГА
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
ЈН 2/2013
Закључен између:
Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska knjižnica
Subotica ( у даљем тексту: Купац) које заступа Директор Драган Роквић
МБР: 08065543, ПИБ: 100849546, текући рачун: 840-120664-43 Управа за трезор, филијала
Суботица
2.
_____________________________________________________,
ПИБ
______________,
матични
број
__________________,
текући
рачун
_____________________, које заступа _____________________________, у даљем тексту
Понуђач,
који
наступа
са
______________________________________________________________________________
___ као чланом групе/ подизвођачем.
1.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка књига, партија бр ********, у свему према понуди бр.*****
од*******.г. која је саставни део уговора. Предрачунска вредност уговореног посла из чл.1.
овог уговора износи ****** динара без ПДВ-а, односно ****** динара са ПДВ-ом.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора Наручилац
спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2013, те да је на основу Одлуке о
избору Понуђача (број и датум ће бити накнадно унети) изабран овде Понуђач за једнократну
испоруку добара
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да је уговорена количина и врсте набавке оквирна, односно
планирана и да Наручилац има право на одступања од уговорених количина и врста у
зависности од стварне потребе и појаве нових наслова.
Уговорена вредност из члана 1. овог Уговора се не може мењати, односно остаје фиксна.
Члан 4.
Понуђач је у обавези да испоруку добара изврши наручиоца у року од 14 дана од склапања
уговора.
Понуђач се обавезује да добра испоручује на адресу Наручиоца, а без даљих и додатних
трошкова
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара по испостављеним
фактурама.
Набавка књига , ЈН 2/13
14/36
Члан 6.
Уколико Понуђач не испоручује добра на начин и у роковима одређеним у члану 3. овог
Уговора, Наручилац може раскинути уговор, писменим путем са отказним роком од 30 (тридесет)
дана.
Члан 7.
Уколико испоручена добра имају недостатака, оштећена су, Понуђач је дужан да по позиву
овлашћених лица Инвеститора, недостатке отклони у року од 10 ( десет ) дана од дана позива
Наручиоца за отклањање и да таква добра односно услуге не фактурише.
Члан 8.
Спорове из овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно, а спорове које не буду
могли да реше споразумно решаваће Привредни суд у Суботици.
Члан 9.
Овај уговор се може мењати или раскинути само уз обострану писану сагласност уговорних
страна.
Члан 10.
Уговор је закључен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава
по три примерка.
ПОНУЂАЧ
____________________
Набавка књига , ЈН 2/13
Купац Градска библиотека Суботица
___________________
15/36
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КЊИГА
НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
ЈН 2/2013
Закључен између:
1. Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska knjižnica Subotica
( у даљем тексту: Купац) које заступа Директор Драган Роквић
МБР: 08065543, ПИБ: 100849546, текући рачун: 840-120664-43 Управа за трезор, филијала
Суботица
2.
_____________________________________________________,
ПИБ
______________, матични број __________________, текући рачун _____________________,
које заступа _____________________________, у даљем тексту Понуђач, који наступа са
_________________________________________________________________________________
као чланом групе/ подизвођачем.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка књига, партија бр 2,
у свему према понуди бр.*****
од*******.г. која је саставни део уговора. Предрачунска вредност уговореног посла из чл.1.
овог уговора износи ****** динара без ПДВ-а, односно ****** динара са ПДВ-ом.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора Наручилац
спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2013, те да је на основу Одлуке о
избору Понуђача (број и датум ће бити накнадно унети) изабран овде Понуђач за једнократну
испоруку добара
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да је уговорена количина и врсте набавке оквирна, односно
планирана и да Инвеститор има право на одступања од уговорених количина и врста у
зависности од стварне потребе и појаве нових наслова.
Уговорена вредност из члана 1. овог Уговора се не може мењати, односно остаје фиксна.
Члан 4.
Понуђач је у обавези да испоруку добара изврши наручиоца у року од 14 дана од склапања
уговора.
Понуђач се обавезује да добра испоручује на адресу Наручиоца, а без даљих и додатних
трошкова
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара по испостављеним
фактурама.
Члан 6.
Уколико Понуђач не испоручује добра на начин и у роковима одређеним у члану 3. овог
Уговора, Наручилац може раскинути уговор, писменим путем са отказним роком од 30 (тридесет)
дана.
Набавка књига , ЈН 2/13
16/36
Члан 7.
Уколико испоручена добра имају недостатака, оштећена су, Понуђач је дужан да по позиву
овлашћених лица Инвеститора, недостатке отклони у року од 10 ( десет ) дана од дана позива
Наручиоца за отклањање и да таква добра односно услуге не фактурише.
Члан 8.
Спорове из овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно, а спорове које не буду
могли да реше споразумно решаваће Привредни суд у Суботици.
Члан 9.
Овај уговор се може мењати или раскинути само уз обострану писану сагласност уговорних
страна.
Члан 10.
Уговор је закључен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава
по три примерка.
ПОНУЂАЧ
____________________
Купац Градска библиотека Суботица
___________________
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КЊИГА
НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ
ЈН 2/2013
Закључен између:
1. Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska knjižnica
Subotica ( у даљем тексту: Купац) које заступа Директор Драган Роквић
МБР: 08065543, ПИБ: 100849546, текући рачун: 840-120664-43 Управа за трезор, филијала
Суботица
2.
_____________________________________________________,
ПИБ
______________, матични број __________________, текући рачун _____________________,
које заступа _____________________________, у даљем тексту Понуђач, који наступа са
_________________________________________________________________________________
као чланом групе/ подизвођачем.
Набавка књига , ЈН 2/13
17/36
Члан 1.
Предмет уговора је набавка књига, партија бр 3,
у свему према понуди бр.*****
од*******.г. која је саставни део уговора. Предрачунска вредност уговореног посла из чл.1.
овог уговора износи ****** динара без ПДВ-а, односно ****** динара са ПДВ-ом.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора Наручилац
спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2013, те да је на основу Одлуке о
избору Понуђача (број и датум ће бити накнадно унети) изабран овде Понуђач за једнократну
испоруку добара
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да је уговорена количина и врсте набавке оквирна, односно
планирана и да Инвеститор има право на одступања од уговорених количина и врста у
зависности од стварне потребе и појаве нових наслова.
Уговорена вредност из члана 1. овог Уговора се не може мењати, односно остаје фиксна.
Члан 4.
Понуђач је у обавези да испоруку добара изврши наручиоца у року од 14 дана од склапања
уговора.
Понуђач се обавезује да добра испоручује на адресу Наручиоца, а без даљих и додатних
трошкова
Члан 5.
Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара по испостављеним
фактурама.
Члан 6.
Уколико Понуђач не испоручује добра на начин и у роковима одређеним у члану 3. овог
Уговора, Наручилац може раскинути уговор, писменим путем са отказним роком од 30 (тридесет)
дана.
Члан 7.
Уколико испоручена добра имају недостатака, оштећена су, Понуђач је дужан да по позиву
овлашћених лица Наручиоца, недостатке отклони у року од 10 ( десет ) дана од дана позива
Наручиоца за отклањање и да таква добра односно услуге не фактурише.
Члан 8.
Спорове из овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно, а спорове које не буду
могли да реше споразумно решаваће Привредни суд у Суботици.
Члан 9.
Овај уговор се може мењати или раскинути само уз обострану писану сагласност уговорних
страна.
Члан 10.
Уговор је закључен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава
по три примерка.
ПОНУЂАЧ
____________________
Набавка књига , ЈН 2/13
наручилац Градска библиотека Суботица
___________________
18/36
ПРИЛОГ
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ НАБАВКЕ
Напомена: - у складу са чланом 72. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац је навео
издавача односно „или одговарајуће“ да спецификација буде довољно разумљива
понуђачима.
Уколико понуђач нуди „или одговарајуће“ добро Наручилац захтева додатне услове у погледу
квалитета понуђеног добра.
Уколико понуђач у Техничкој спецификацији, Образац 10.9 уместо захтеваног типа нуди „или
одговарајуће“ дужан је да достави уз понуду одговарајући доказ да добро које нуди на
суштински једнак начин испуњава услов из техничке спецификације. Одговарајући доказ може
бити каталошки опис књиге.
Градска библиотека Суботица
Спецификација
бр. 1
НАБАВКА КЊИГА
ЈН 2/2013
ПАРТИЈА БР 1. КЊИГЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
ДО 288.871,00 ДИНАРА
КО
М
АД
А
Р. БР.
АУТОР
НАСЛОВ
ИЗДАВАЧ или
одговарајуће*
1
Haled Hoseini
A planine odjeknuše
Laguna
3
2
Paulo Koeljo
Rukopis otkriven u Akri
Laguna
3
3
Vanja Bulić
Jovanovo zaveštanje
Laguna
3
4
Vuk Drašković
Tamo daleko
Laguna
3
5
Nikolas Sparks
Utočište
Laguna
2
6
Vladimir Arsenijević
Let
Laguna
3
7
Toni Morison
Solomonova pesma
Laguna
2
8
Borislav Pekić
Godine koje su pojeli sklakavci 2
Laguna
2
9
Rišel Mid
Obećanje krvi-Vampirska akademija
Laguna
2
10
Rišel Mid
Neraskidiva veza-Vampirska akademija
Laguna
2
11
Rišel Mid
Poslednja žrtva-Vampirska akademija
Laguna
2
12
David Albahari
Male priče
Čarobna knjiga
2
13
Emir Kusturica
Sto jada
Novosti
2
14
Irvin Jalom
Lečenje Šopenhauerom
Plato
2
Набавка књига , ЈН 2/13
19/36
15
Ju Nesbe
Spasitelj
2
Zvuci iz podmornice
Laguna
Marija
Jovanović
16
Marija Jovanović
17
Den Braun
Inferno
Solaris
2
18
Marko Šelić
Zajedno sami
VEGA MEDIA
2
19
Vedrana Rudan
U zemlji krvi I idiota
VBZ
2
20
Žarko Laušević
Druga knjiga-dnevnik jedne robije
Hipatia
2
21
Suzan Kolins
Sjaj slobode
Alnari
2
22
Suzan Kolins
Lov na vatru
Alnari
2
23
Robert Ladlam
Huverova slagalica
Vulkan
2
24
Silvija Dej
Obnažena pred tobom
Čarobna knjiga
2
25
Silvija Dej
Prepletena s tobom
Čarobna knjiga
2
26
Alis Manro
Previše sreće
Agora
2
27
Žarko Jokanović
Moj život moja istina -Jovanka Broz
Blic
2
28
Harold Robins
Veo tajni
Vulkan
2
29
Harold Robins
Sva lica izdaje
Vulkan
2
30
Biljana Srbljanović
Mali mi je ovaj grob
Samizdat B92
2
31
Brankica Stanković
Insajder, moja priča
Samizdat B92
2
32
Dejan Stojiljković
Znamenje anđela
Laguna
2
33
Mo Jen
Žabe
Laguna
2
34
Gijon Muso
Kako bih bez tebe
Vulkan
2
35
Sidni Šeldon
Anđeo tame
Vulkan
2
36
Sidni Šeldon
Gospodarica igre
Vulkan
2
37
Nora Roberts
Istinite laži
Vulkan
2
38
Nora Roberts
Brda Dakote
Vulkan
2
39
Sandra Braun
Vikend za ljubav
Vulkan
2
40
Sergej Lukjanjenko
Poslednja straža
Alnari
2
41
Sergej Lukjanjenko
Nova straža
Alnari
2
42
Brendon Sanderson
Red magle-heroj doba
Laguna
2
43
Brendon Sanderson
Red magle-poslednje carstvo
Laguna
2
44
Filipa Gregori
Ledi Rivers
Laguna
2
45
Tana Frenč
Kobno mesto
Laguna
2
46
Isidora Bjelica
Spas
Laguna
2
47
Sara Desen
Istina o večnosti
Laguna
2
48
Ken Folet
Zima sveta
Euro Giunti
2
49
Danijel Stil
Do poslednjeg daha
Euro Giunti
2
50
Santa Montefjore
Francuski baštovan
Euro Giunti
2
51
Pitakus Lor
Moć šeste
Euro Giunti
2
52
Danijel Stil
Poštuj sebe
Euro Giunti
2
53
Robert Galbrajt
Zov kukavice
Euro Giunti
2
54
Donato Karizi
Vladar iz senke
Vulkan
2
Набавка књига , ЈН 2/13
2
20/36
55
Gijon Muso
Možda nebo zna
Vulkan
2
56
Nik Vujačić
Nezaustavljiv
Vulkan
2
57
Robin Šarma
Spoznajte svoju sudbinu
Vulkan
2
58
Turistički vodič-Budimpešta
Intersistem
2
59
Turistički vodič-Prag
Intersistem
2
60
Alis Manro
Previše sreće
Agora
2
61
Ljilja Marjanović
Vodič za rođendane
2
62
Aleksandar Gatalica
Nevidljivi
Kreativni centar
Zavod za
udžbenike
63
Džulijen Flin
Iščezla
Laguna
2
64
Džejm Paterson
Londonski mostovi
Laguna
2
65
Porša da Kosta
Preduboko
Laguna
2
66
Dejan Stojiljković
Znamenje anđela
Laguna
2
67
Trejsi Ševalije
Poslednji begunac
Laguna
2
68
Megi O Farel
Talas vreline
Laguna
2
69
Kejt Morton
Davni san
Laguna
2
70
Den Simons
Crna brada
Laguna
2
71
Patrik Rotfus
Ime vetra
Laguna
2
72
Džon Grišam
Ulični advokat
Euro Giunti
2
73
Džejms Paterson
U najgorem slučaju
Euro Giunti
2
74
Džejm Paterson
Stani na crtu
Euro Giunti
2
75
Viktorija Hislop
Nit
Čarobna knjiga
2
76
Donato Karizi
Lovac na duše
Alnari
2
77
Salman Ruždi
Klovn Šalimar
Alnari
2
78
Lenard Koen
Omiljena igra
Geopoetika
2
79
Frederik Begdebe
Romantični egoista
Booka
2
80
Aleksandar Poter
Luda ljubav
Vulkan
2
81
Aleksandra Poter
U potrazi za Romeom
Vulkan
2
82
Stiv Beri
Afera Kolumbo
Vulkan
2
83
Stiv Beri
Venecijanska izdaja
Vulkan
2
84
Džodi Piko
Pripovedač
Dereta
2
85
Mirjana Bobić Mojsilović
Recepti za srećan život
Ganeša klub
2
86
Hening Mankel
Korak ispred
Čarobna knjiga
2
87
Amanda Kvik
Plavo je za sreću
Alnari
2
88
Stiven Šboski
Prednosti jednog marginalca
Dereta
2
89
Dr Kevin Lemar
Vaspitano dete za 5 dana
Vulkan
3
90
Edit Hed
Stajling za uspeh
Vulkan
2
91
Bruno Šimleša
Ljubavologija
Mono&Manjana
2
92
Dr Stiven Krejg
Šest muževa koje svaka žena treba...
Mono&Manjana
2
93
Stiven R. Kavi
Treća alternativa
94
Neca Jović
Kako stvarati prijatnu atmosferu...
Набавка књига , ЈН 2/13
2
2
Kreativni centar
21/36
2
95
Devid But
Uspešno čitanje I pisanje
Kreativni centar
2
96
Dragan Kuveljić
101 odgovor na 101 pitanje o tome...
Kreativni centar
2
97
Majkl Kols
Naučite da učite
Kreativni centar
2
98
Orhan Pamuk
Tiha kuća
Geopoetika
2
99
Nivoi života
Geopoetika
2
100
Džulijan Barns
Todorović,
Segedi,Milinković
Standardni rečnik latinsko-srpskog j.
Stylos Art
2
101
Svetislav Basara
Gnusoba
Laguna
2
102
Uglješa Šajtinac
Sasvim skromni darovi
Arhipelag
2
103
Džon Štajnbek
Istočno od raja
Mono&Manjana
2
104
Vampirski dnevnici-Lovci me... 9. deo
Čarobna knjiga
2
105
Vampirski dnevnici-Rađanje... 10. deo
Čarobna knjiga
2
106
Stiven Erikson
Sećanje na led 1. deo
Laguna
2
107
Stiven Erikson
Sećanje na led 2. deo
Laguna
2
108
Harlan Koben
Šest godina
Laguna
2
109
Dobrica Ćosić
Vreme smrti
Leo commerce
3
110
Turistički vodič-Beč
Intersistem
2
111
Turistički vodič-Barselona
2
112
Rosana Brakus
Razvoj disleksije i disgrafije
113
Den Stoval, Igor Savić
Porodična surdopedagogija: učenje...
Intersistem
Zadužbina
Andrević
Savez gluvih i
nagluvih Srbije
114
Gabrijel Garsija Markes
Sećanja na moje tužne kurve
Sezam book
2
115
Džin M. Auel
Kamena skloništa deca zemlje k. br. 5.
Leo commerce
2
116
Džin M. Auel
Zemlja oslikanih pećina deca... k. br. 6.
Leo commerce
2
117
Staniša Veličković
Interpretacije iz književnosti 1
FILD
3
118
Staniša Veličković
Interpretacije iz književnosti 2
FILD
3
119
Staniša Veličković
Interpretacije iz književnosti 3
FILD
3
120
Staniša Veličković
Interpretacije iz književnosti 4
FILD
3
121
Vukašin Stanisavljević
Prilozi nastavi književnosti 1
Nauka
3
122
Vukašin Stanisavljević
Prilozi nastavi književnosti 2
Dečje novine
3
123
Vukašin Stanisavljević
Prilozi nastavi književnosti 3
Nauka
3
124
Vukašin Stanisavljević
Prilozi nastavi književnosti 4
Nauka
3
125
Vesna Dedić Milojević
Pola duše
Dedić
2
126
Vesna Radusinović
Belo je crno
Laguna
2
127
Ubiti pticu rugalicu
Plato
2
128
Harper Li
Vidoje D. Golubović, Z. Lj.
N.
Beograd ispod Beograda
Službeni glasnik
1
129
Bajram Haliti
Srpsko romski rečnik
Prometej
1
130
kralj Petar II
Moj život: Memoari kralja Petra II…
1
131
Martin Aehling
Investicioni fondovi
Evro Guinti
Akademska
knjiga
132
Jelena Đorđević Boljanović
Menadžment znanja
Data status
1
Набавка књига , ЈН 2/13
22/36
2
2
1
133
Stenli Fišer
Ekonomija
Data status
1
134
grupa autora
Osnovi investicija
Data status
1
135
Majkl Levin
Gerila PR 2.0
Laguna
1
136
Robert Heler
Priručnik za menadžere
Profil knjiga
1
137
D.R. Gilbert
Kako unaprediti svoje pregovaračke…
Čarobna knjiga
1
138
Deana Sklar
Održavanje i popravka automobila za…
Mikro knjiga
1
139
Svetomir Arsenijević
Organska hemija
Partenon
1
140
Svetomir Arsenijević
Neorganska hemija
1
141
Živorad Čeković
Organske sinteze reakcije i metode
Partenon
Zavod za
udžebenike
142
Dragoslav Slović
Genetika i evolucija
1
143
Ivanka Holclajtner
Opšti kurs fizičke hemije
Pesic i sinovi
Zavod za
udžbenike
144
Momčilo Mihailović
Biohemija
1
145
Davor Uskoković
Vodič kroz lektiru za srednju školu
Naučna kmd
Mladinska
knjiga
146
Mari-Žanin Čalić
Istorija Jugoslavije u 20. veku
Clio
1
147
Maja Vukadinović
Zvezde supermarket kulture
Clio
1
148
Radovan Popović
Srpsko pisci i slikari
Službeni glasnik
1
149
Ljubica Sikimić
Dečje igre nekad I sad
Kreativni centar
1
150
Adolf Hitler
Mein Kampf
1
151
Panić Dragoljub
Farmaceutska hemija
Ekopres
Zavod za
udžbenike
Enciklopedija dinosaurusa sa znač...
Leo commerce
1
Enciklopedija dinosaurusa sa znač...
1
10
152
153
Majkl Benton
1
1
1
1
155
Desanka Maksimović
Detinjstvo
Vesela knjiga
Mladinska
knjiga
Riznica lepih
reči
156
Anđela Naneti
Moj deka je bio trešnja
Kreativni centar
10
157
Kosta Trifković
Izbiračica
Zavod
10
158
Džek London
Zov divljine
Delfi
3
159
Džek London
Beli očnjak
Vulkančić
3
160
Espeland Verdik
Od sutra ne odugovlačim
Kreativni centar
3
161
Rejčel Linet
Razmišljam I rešavam
Kreativni centar
3
Dinusaurologija
Vulkančić
1
154
Šta nije u redu s mojim biljkama
162
1
163
Eva Ibotson
Pas I njegov dečak
Odiseja
3
164
Roberto Markezini
Tvoj prijatelj kućni ljubimac
Odiseja
3
Andersenove bajke
JRJ
3
165
166
Megan Mekdonald
Caca faca ide na koledž
MonoM
3
167
Megan Mekdonald
Caca faca na putu oko sveta
MonoM
3
168
Simeon Marinković
Plavi zec, čudni zec, jedini na svetu
Kreativni centar
2
169
Ljubivoje Ršumović
Vidovite priče
Laguna
3
Набавка књига , ЈН 2/13
23/36
170
Vampirologija
Vulkančić
1
171
Garet Hanrahan
Tolkinov svet
Vulkančić
2
172
Filip Pulman
Aladin i čarobna lampa
Vulkančić
2
173
Disney prinzece: proširena stvarnost
Vulkančić
1
174
Priče sa sela
Vulkančić
2
175
Priče za decu od 1
Vulkančić
3
176
Priče za decu od 2
Vulkančić
3
177
Priče za decu od 3
Vulkančić
3
178
Priče za decu od 4
Vulkančić
3
179
Priče za decu od 5
Vulkančić
3
180
Dinosaurusi knjiga iskakalica
Vulkančić
1
Opasna knjiga za dečake
Vulkančić
3
182
Mali priručnik za radoznale i snalaž...
Vulkančić
3
183
Za male avanturiste
Vulkančić
3
181
Kon Igulden, Hal Igulden
184
Prunela Bat
Zvezda na jedan dan
Laguna
3
185
Prunela Bat
Princeza na terenu
Laguna
3
186
Slavica Musić, Lj. Marjanoić
303 Igre i aktivnosti za edukatore
Propolis Plus
1
187
Džon Malam
Atlas dinosaurusa
Pofil
3
188
Milenko Bodirogić
Iščezli
Orfelin
1
189
3D Bube
Vulkančić
1
190
Vulkančić
1
191
3D Dinosaurusi
Olovčice sveznalice: Zagonetke o
životinjama
Vulkančić
1
192
Olovčice sveznalice: Zabavne zagonetke
Vulkančić
1
193
knjižice sa lutkicom za prst
Mala žirafa
Vulkančić
1
194
knjižice sa lutkicom za prst
Polarni meda
Vulkančić
1
195
knjižice sa lutkicom za prst
Mali patak
Vulkančić
1
196
knjižice sa lutkicom za prst
Mišica Mica
Vulkančić
1
197
knjižice sa lutkicom za prst
Cica maca
Vulkančić
1
198
knjižice sa lutkicom za prst
Riba klovn
Vulkančić
1
199
knjižice sa lutkicom za prst
Kuca
Vulkančić
1
200
knjižice sa lutkicom za prst
Prasence Bolence
Vulkančić
1
201
tvrde slikovnice
Kuca
Vulkančić
1
202
tvrde slikovnice
Maca
Vulkančić
1
203
tvrde slikovnice
Pače
Vulkančić
1
204
tvrde slikovnice
Zeka
Vulkančić
1
205
tvrde slikovnice
Dođi vozi se sa nama
Vulkančić
1
206
tvrde slikovnice
Superfantastični traktor
Vulkančić
1
207
tvrde slikovnice
Tinu-ninuu stižu vatrogasci
Vulkančić
1
208
knjige iskakalice
Snežana I sedam patuljaka
Vulkančić
1
209
knjige iskakalice
Pinokio
Vulkančić
1
Набавка књига , ЈН 2/13
24/36
210
Piksi I društvance
Imam drugaricu koja je policajka
Vulkančić
1
211
Piksi I društvance
Imam drugara koji je vatrogasac
Vulkančić
1
212
Piksi I društvance
Imam drugaricu koja je veterinarka
Vulkančić
1
213
Piksi I društvance
Imam drugaricu koja je knjižarka
Vulkančić
1
214
Piksi I društvance
Imam drugara koji je vozač autobusa
Vulkančić
1
215
Piksi I društvance
Imam drugara koji je kuvar
Vulkančić
1
216
Piksi I društvance
Imam drugara koji je pilot
Vulkančić
1
217
Piksi I društvance
Imam drugaricu koja je medicinska...
Vulkančić
1
218
Piksi I društvance
Piksijeva snešna avantura
Vulkančić
1
219
Piksi I društvance
Piksijev cirkus
Vulkančić
1
220
Piksi I društvance
Zimske vragolije sa Piksijem
Vulkančić
1
221
Piksi I društvance
Indijanski vikend
Vulkančić
1
222
Piksi I društvance
Raspust na farmi ponija
Vulkančić
1
223
Piksi I društvance
Izlet sa ponijima
Vulkančić
1
224
Piksi I društvance
Prvi izlet na poniju
Vulkančić
1
225
Piksi I društvance
Mali debeli poni
Vulkančić
1
226
Piksi I društvance
Moj veliki prijatelj Vasilije
Vulkančić
1
227
Piksi I društvance
Dobrivoje I seoska olimpijada
Vulkančić
1
228
Piksi I društvance
Jeca nikud ne ide sa nepoznatima
Vulkančić
1
229
Piksi I društvance
Jeca se ne plaši mraka
Vulkančić
1
230
Piksi I društvance
I Jeca nekad ume da bude tužna
Vulkančić
1
231
Piksi I društvance
Aca noći kod Lane
Vulkančić
1
232
Piksi I društvance
Aca uči da vozi bicikl
Vulkančić
1
233
Piksi I društvance
Mali mađioničar
Vulkančić
1
234
Piksi I društvance
Kaća i nova beba
Vulkančić
1
235
Piksi I društvance
Kaća kod zubara
Vulkančić
1
236
Piksi I društvance
Kaća kod frizera
Vulkančić
1
237
Piksi I društvance
Kaća noći kod Julije
Vulkančić
1
238
Piksi I društvance
Kaća ide na izlet
Vulkančić
1
239
Piksi I društvance
Kaća se izgubila
Vulkančić
1
240
Piksi I društvance
Lana i zubić vila
Vulkančić
1
241
Piksi I društvance
Seoska domaćinstvo u dvorcu Pinkila
Vulkančić
1
242
Jasmina Petrović
Da li ste vi žaba?
Odiseja
3
243
Nenad I Slađana Perišić
Životinje na obalama
Leo commerc
1
244
Nenad I Slađana Perišić
Životinje na selu
Leo commerc
1
245
Nenad I Slađana Perišić
Životinje u šumama
Leo commerc
1
246
Simeon Marinković
Ana i Filip na reci
Kreativni centar
1
247
Simeon Marinković
Ana i Filip istražuju u šumi
Kreativni centar
1
248
Simeon Marinković
Ko se to čuje?
Kreativni centar
1
249
Dejan Aleksić
Koga se tiče kako žive priče
Kreativni centar
3
250
Nedeljko Todorović
Meteorologija
Kreativni centar
1
Набавка књига , ЈН 2/13
25/36
251
Zoran Penevski
Da pukneš od monstruma
Kreativni centar
3
252
S. Marinković, S. Marković
Veseli vrtić
Kreativni centar
1
253
Stefani Stenzbi
Veoma bučna farma
Pčelica
1
254
Katrin Vajt
Veoma bučna džungla
Pčelica
1
255
Džek Tikl
Neustrašivi dinosaurusi
Pčelica
1
256
Džek Tikl
Vesela džungla
Pčelica
1
257
Erika Džejn Voters
Zbrka u zemlji vila
Pčelica
1
258
Stiven Galbis
Zbrka mežu gusarima
Pčelica
1
259
Aksel Šefler
Zbrka na farmi
Pčelica
1
260
Ben Kort
Zbrka u džungli
Pčelica
1
261
Ent Parker
Zbrka u svemiru
Pčelica
1
262
Dženi Po
Zbrka u princezinom dvorcu
Pčelica
1
263
Robert Takarič
Školica za vitezove
Pčelica
1
264
Robert Takarič
Školica za pirate
Pčelica
1
265
Robert Takarič
Školica za zmajeve
Pčelica
1
266
Robert Takarič
Školica za princeze
Pčelica
1
267
Robert Takarič
Školica za vile
Pčelica
1
268
Robert Takarič
Školica za sirene
Pčelica
1
269
Robert Takarič
Školica za superheroje
Pčelica
1
270
Robert Takarič
Školica za sdinosauruse
Pčelica
1
271
Tanja Aleksić
Kefalica
Pčelica
1
272
Aleksandar Čotrić
Ozbiljno smešna knjiga
Pčelica
1
273
Ljubivoje Ršumović
Provale i cake
Pčelica
1
274
Goran Marković
Biseri iz školskih klupa
Pčelica
1
275
Darja Denisova
Ko šta radi?
Pčelica
1
276
Darja Denisova
Kako zvuči?
Pčelica
1
277
Darja Denisova
Moje omiljene igračke
Pčelica
1
278
Darja Denisova
Oblik i boja
Pčelica
1
279
Darja Denisova
Veseo i tužan
Pčelica
1
280
Darja Denisova
Veliki i mali
Pčelica
1
281
Darja Denisova
Jedan i mnogo
Pčelica
1
282
Darja Denisova
Ko gde živi?
Pčelica
1
283
Darja Denisova
Kućni ljubimci
Pčelica
1
284
Darja Denisova
Podeliću sa drugarima
Pčelica
1
285
Darja Denisova
Učimo o prirodi
Pčelica
1
286
Darja Denisova
Vreme i prostor
Pčelica
1
287
Darja Denisova
Brže, više, jače
Pčelica
1
288
Darja Denisova
Gde su nestali dinosaurusi?
Pčelica
1
289
Darja Denisova
Od čega se pravi?
Pčelica
1
290
Darja Denisova
Kako preći ulicu
Pčelica
1
291
Darja Denisova
Računanje, oblik, veličina
Pčelica
1
Набавка књига , ЈН 2/13
26/36
292
Darja Denisova
Rastem zdravo
Pčelica
1
293
Darja Denisova
Gde se nalazi?
Pčelica
1
294
Darja Denisova
Narodi sveta
Pčelica
1
295
Darja Denisova
Ekologija za najmlađe
Pčelica
1
296
Majkl Lorens
Povampirena guska
Odiseja
1
297
Robert Kuren
Biblio vampirio
Laguna
2
298
Robert Kuren
Priručnik o vukodlacima
Laguna
2
Набавка књига , ЈН 2/13
27/36
Градска библиотека Суботица
Спецификација
бр. 2
НАБАВКА КЊИГА
ЈН 2/2013
ПАРТИЈА БР 2. КЊИГЕ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
ДО 297.258,00 ДИНАРА
Р. БР.
АУТОР
НАСЛОВ
ИЗДАВАЧ или
одговарајуће*
КОМАД
А
1
Khaled Hosseini
És a hegyek visszhangozzák
Libri Könyvkadó
1
2
Khaled Hosseini
Ezeregy tündöklő nap
Terricum Kiadó
1
3
Umberto Eco
Jegyesek
Kolibri Kiadó
1
4
Maria Angels Anglada
Auschwitzi hegedű
Libri Kiadó
1
5
Gregory Philippa
A folyók asszonya
Libri Kiadó
1
6
Gregory Philippa
A másik Boleyn lány
Palatinus Kiadó
1
7
Sophie Kinsella
Mézeshetek
Libri Kiadó
1
8
Dynamo
Semmi sem lehetetlen
Jaffa kiadó
1
9
10
Jennifer Probst
Máté Gábor
Érdekházasság
Szétszórt elmék (Hiperaktív
gyerek)
Libri Kiadó
1
Libri Kiadó
1
11
L.J.Cohen- ATDeBenedet
Hancúrozni jó
Libri Kiadó
1
12
John Updike
Az eastwicki boszorkányok
Európa Kiadó
1
13
Frei Tamás
2015
Ulpis Ház
2
14
Diane Haeger
A rubingyűrű
PC Könyvek
1
15
F.L.James
A szürke ötven árnyalata
Ulpius Ház
2
16
F.L.James
A sötét ötven árnyalata
Ulpius Ház
2
17
Cassandra Clare
Hamuváros 2. kötet
Könyvmolyképző
1
18
Stephen King
Búra alatt 1 rész
Európa Kiadó
1
19
Stephen King
Búra alatt 2. rész
Európa Kiadó
1
20
Csernus Imre
A kiút
Jaffa kiadó
2
21
Sylvia Day
Hozzád kötve
Ulpius Ház
1
22
Sylvia Day
Melléd láncolva
Ulpius Ház
1
23
Sylvia Day
Amit csak ő akar
Ulpius Ház
1
24
Németh László
Irgalom
Kráter Műhely
8
25
Fábián Janka
A francia nő
Ulpius Ház
1
26
Fábián Janka
A német lány
Ulpius Ház
1
27
Fábián Janka
Emma lánya
Ulpius Ház
1
Набавка књига , ЈН 2/13
28/36
28
Fábián Janka
Emma fiai
Ulpius Ház
1
29
Frei Tamás
A Bankár -Milliárdos lesz
Ulpius Ház
1
30
Szilágyi Zsófia
Móricz Zsigmond
Kalligram
1
31
Gerold László
Gion Nándor
Kalligram
1
32
Klaus Mann
Mefisztó
Európa Kiadó
1
33
Margócsy István
""...a férfikor nyarában""
Kalligram
1
34
Kőrösi Zoltán
Magyarka
Kalligram
1
35
Dr. Máté Gábor
A család ereje
Libri Kiadó
1
36
Vekerdy Tamás
Jól szeretni - Tudod-e
Kulcslyuk Kiadó
2
37
Vekerdy Tamás
Érzelmi biztonság
Kulcslyuk Kiadó
1
38
Buda László
Mit üzen a tested
Kulcslyuk Kiadó
1
39
Kati Marton
Párizs-Szerelmeim története
Corvina Kiadó
1
40
Végel László
Noran Libro
1
41
Baranyai B. István
Neoplanta-avagy az Ígéret Földje
Ember a forradalomban, ember a
soron kívűl
Dotnet Kiadó
1
42
Bagdy Emőke
Pszichofitnessz
L'Harmattan
2
43
Gróh Ilona
Ringató-Hatvan magyar népdal
Kolibri Kiadó
1
44
József Attila
Csoszogi, az öreg suszter
Scolar Kiadó
1
45
Kiss Ottó
Móra Kiadó
1
46
Nyáry Krisztián
Szusi apó erdőt jár
Így szerettek ők 2 - újabb irodalmi
szerelmeskönyv
Corvina Kiadó
1
47
Jonathan Tropper
Mielőtt végleg elmegyek
Geopen Kiadó
1
48
Julie Klassen
Álruhás szerelem
General press
1
49
Egeressy Zoltán
Majd kiszellőztetsz
Kalligram Kiadó
1
50
Müller Péter
Férfiélet női sors
Kossuth Kiadó
3
51
Jimlyngvild, Karen Seneca
Európa koronahercegnéi
Akadémia Kiadó
1
52
Parti-Nagy Lajos
Rókatárgy alkonyatkor
Magvető
1
53
Kosztolányi Dezső
Kalligram Kiadó
1
54
Kristine Barnett
Pacsirta
A szikra - Egy anya története a
zseninevelésről
Európa Kiadó
1
55
Jean Chozen Bays
Tudatos étkezés
Ursus Libris
1
56
Fabian Lenk
A szamuráj esküje-Időtévhitek
Scolar Kiadó
1
Szent István intelmei...
EPL
1
57
58
Jorge Bucay
A találkozás útja
Európa Kiadó
1
59
David Servan-Schreiber
A rák ellen-Egy új életmód
Park Kiadó
1
60
Braskó Csaba
Múzsa
XXI. Század Kiadó
1
61
Agota Kristof
Trilógia
Cartaphilus Kiadó
1
62
Jan Fennell
Hallgassunk a kölyökre
Gold Book
3
63
Delphine De Vigan
Semmi nem áll az éjszaka útjába
Könyvmolyképző
1
64
S. Nagy Katalin
Képzőművészet és kommunikáció
Typotex
1
65
Bodó Mihály
A festészet, mint nyelvjáték
Typotex
1
66
Lackfi János-J.Kovács Judit
Százérintő
Móra Kiadó
1
Набавка књига , ЈН 2/13
29/36
67
Müller Péter Sziámi
Kicsi, nagy, középső
Ciceró Kiadó
1
68
Tasnádi Emese
Városi legendák
Messloff-Babilon
1
69
Pikler Éva
Balatoni böngésző
Kolibri Kiadó
1
70
Sarkady Mária
A cica, aki szerette a holdat
Széphalom
1
71
Böszörményi Gyula
A kutyakütyü hadművelet
Könymolyképző
3
72
Fráter Zoltán
Holnap Kiadó
1
73
Bozók Ferenc
Hét krajcár Kiadó
1
74
Rados Virág
Karinthy, a városi gerilla
Kortársalgó - Beszélgetések 21.
századi magyar költőkkel
Inflagranti - Forrófürdő-hideg
zuhany
Jaffa Kiadó
3
75
Süveges Gergő
Apaszem
Helikon Kiadó
1
76
Dr. Czeizel Endre
A magyar költőgéniuszok sorsa
Galenus
1
77
Gabi Gleichmann
A halhatatlanság elixirje
Athenaeum
1
78
Gabnai Katalin
Színházas könyv
Helikon Kiadó
1
79
Márton László
M.L., a gyilkos
Kalligram Kiadó
1
80
Paula Mclain
A párizsi feleség
Alexandra Kiadó
1
81
Jókai Anna
Éhes élet
Írók Alapítványa
1
82
Forgács József
A párkapcsolatok pszichológiája
Kairos Kiadó
1
83
Jókai Anna
Együttlét
Széphalom
1
84
Tarics Péter
(I)gazság és lehetőség között
1
85
Németi Anett
Varázskréta
Hungarovox
Underground
Kiadó
86
Pöltl Jánosné
Gyógynövények gyűjteménye
Kiskapu Kiadó
1
87
Alekszandr Szolzsenyicin
A Gulag szigetvilág
Európa Kiadó
1
88
Tony Parsons
Fiúkból lesznek a férfiak
Európa Kiadó
1
89
Liptai Klaudia
Az álomnő
Libri Kiadó
1
90
Schaffer Erzsébet
Káprázat az élet
Sanoma Kiadó
1
91
Szendi Gábor
A nő élete - Mit hoz a jövő
Jaffa Kiadó
1
92
Nógrádi Gábor,C.Ferenc
Kengu elrablása
Presskontakt
1
93
Andrea Erne
Repülővel utazunk-Mit? Miért?
Scolar Kiadó
1
94
T. Brezina
Boszi webnapló. Fiúk kizárva
Egmont-Hungary
4
95
Eperjes Imre
Házi borászkodás
1
96
Anne-Marie Frisque
Négy évszak az öreg tölgyön
Mezőgazda Kiadó
Manó
Könyvkiadó
97
Aknay Tibor
Tündéranna
Kráter Műhely
1
98
Tea Stilton
Az erdők hercegnője
4
99
Leiner Laura
A Szent Johanna gimi 1-8
Alexandra Kiadó
Cicero
Könyvstúdió
100
Az öreg halász és a tenger
Könyvmolyképző
10
101
Ernest Hemingway
Bagdy Emőke,Szendi
Gábor
Veszteségből nyereség, vereség...
Kulcslyuk Kiadó
4
102
Agatha Christie
Európa Kiadó
4
103
Buji Ferenc
A kutya se látta
Harmonia universalis-az
asztrológia
Kairosz
1
Набавка књига , ЈН 2/13
1
1
1
30/36
104
Hilary Mantel
Holtaknak menete
Cartaphilus Kiadó
1
105
Margaret Arnold
A vak bérgyilkos
Jelenkor
1
106
Kerkégyártó István
Rükverc
Kalligram Kiadó
1
107
Nádasdy Borbála
Ízes élet
Méry Ratio
1
108
ljudmila Ulickaja
Daniel Stein, a tolmács
Magvető Kiadó
1
109
Peter Hessler
Kína országútjain
Park Kiadó
1
110
Alan Bennett
A királynő olvas
Magvető Kiadó
1
111
Konrád György
Tűnődések a szabadságról
Európa Kiadó
1
112
John Gribbin
Schödinger macskája
Akkord Kiadó
1
113
Hal Vanghan
Egy ágyban az ellenséggel
Európa Kiadó
1
114
Sophie Hannah
Holtpont
Kossuth Kiadó
1
115
Pierre Delye
Az éhes kismanó
Genera Press
4
116
Mark Twain
Tom Sawyer
Holnap Kiadó
10
117
Fekete István
Tüskevár
Móra Kiadó
10
118
Molnár Ferenc
Pál utcai fiúk
Móra Kiadó
10
119
Móra Ferenc
Kincskereső kisködmön
Európa Kiadó
10
120
Fekete István
Vuk
Móra Kiadó
10
121
Füzesi Zsuzsa
Mondókáskönyv
Urbis Könyvkiadó
3
122
Sven Nordquist
Findusz elköltözik
General Press
3
123
Gárdonyi Géza
Egri csillagok
Európa Kiadó
5
124
Arany János
Toldi
Európa Kiadó
10
125
Fábián Janka
Emma fiai 1.rész, kisgyermekkor
Ulpius Ház
1
126
Iny Lorenz
A szajha lánya
General Press
1
127
Iny Lorenz
A hagyaték
General Press
1
128
Iny Lorenz
A várúrnő
General Press
1
129
Kimura Rei
Pillangó a szélben
Trivium Kiadó
1
130
Alice Munro
Egy jóravaló nő szerelme
Park Kiadó
1
131
Alice Munro
Mennyei boldogság
Park Kiadó
1
132
Alice Munro
Csendek, vétkek, szenvedély
Park Kiadó
1
133
Jodi Picoult
Vezeklés
Athenaeum
1
134
J.Kenner
Forró rabság
Stark
1
135
J.Kenner
Édes rabság
Stark
1
136
J.Kenner
Örök rabság
Stark
1
137
Rosamunde Pilcher
Elmúlt a nyár
Ulpius Ház
1
138
Rosamunde Pilcher
Rózsatövisek
Ulpius Ház
1
139
Rosamunde Pilcher
Viharos találkozás
Ulpius Ház
1
140
Stieg Larsson
A tetovált lány
Animus Kiadó
1
141
Stieg Larsson
A lány aki a tűzzel játszik
Animus Kiadó
1
142
Stieg Larsson
A kártyavár összedől
Animus Kiadó
1
143
Jo Nesbo
Fejvadászok
Animus Kiadó
1
144
Jo Nesbo
Csótányok
Animus Kiadó
1
Набавка књига , ЈН 2/13
31/36
145
Szalai Vivien
Drága kéj
Art Nouvean
1
146
Jean M. Auel
Átkelés a rónaságon 1-2 rész
Ulpius Ház
1
147
Jean M. Auel
A lovak völgye 2. kötet
Ulpius Ház
1
148
Jean M. Auel
A mamutvadászok I-II
1
149
Henning Mankell
Az ötödik asszony
159
Henning Mankell
A gyilkosnak nincs arca
150
Henning Mankell
A fehér nőstény oroszlán
Ulpius Ház
M-érték Kiadó
kft.
M-érték Kiadó
kft.
M-érték Kiadó
kft.
151
Cassandra Clare
Az angyal
Könyvmolyképző
1
152
Cassandra Clare
A herceg
Könyvmolyképző
1
153
Cassandra Clare
A pokoli szerkezetek
Könyvmolyképző
1
154
Cassandra Clare
A hercegnő
Könyvmolyképző
1
155
Karen Essex
A fáraó
General Press
1
156
Karen Essex
Kleopátra
General Press
1
157
Karen Essex
A szerelmes Drakula
General Press
1
158
Da Silva
A Moszad ügynöke és Cavaraggio
Ulpius Ház
1
159
Da Silva
A Moszad ügynöke és az európ...
Ulpius Ház
1
160
Patterson, James
Alex Cross
Alexandra Kiadó
1
161
Patterson, James
Véres olimpia
Alexandra Kiadó
1
162
Sparks, Nicholas
Vissza hozzád
General Press
1
163
Sparks, Nicholas
Menedék
General Press
1
164
Sparks, Nicholas
Az utolsó dal
General Press
1
165
Musso, Guillaume
Szerelem életre-halálra
Ulpius Ház
1
166
Sheldon, Sidney
Reggel, délben, este
IPC Könyvek kft.
1
167
Sheldon, Sidney
Istenek malmai
IPC Könyvek kft.
1
168
Phillips, Susan Elizabeth
Csillagvirág
Victona Kiadó
1
169
Phillips, Susan Elizabeth
Játék az élet
Victona Kiadó
1
170
Phillips, Susan Elizabeth
Mindent a szerelemért
Victona Kiadó
1
171
Gerritsen, Tess
A bűnös
Ulpius Ház
1
172
Gerritsen, Tess
A tanítvány
Ulpius Ház
1
173
Gerritsen, Tess
A sebész
Ulpius Ház
1
174
Gerritsen, Tess
Eltűntek
Palatinus Kiadó
1
175
King, Stephen
Minden sötét, csillag sehol
Európa Kiadó
1
176
Vass Virág
Sohaférfi
Ulpius Ház
1
177
Friederike Wilhelmi
Miért jön vissza a bumeráng?
Móra Kiadó
1
178
Rázós kalandok
Móra Kiadó
1
179
David Stewart
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő naplója 1.
Ciceró Kiadó
1
180
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő naplója 2.
Ciceró Kiadó
1
181
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő naplója 3.
Ciceró Kiadó
1
182
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő n. 4 és 1/2
Ciceró Kiadó
1
Набавка књига , ЈН 2/13
1
1
1
32/36
183
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő n. 5.
Ciceró Kiadó
1
184
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő n. 6.
Ciceró Kiadó
1
185
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő n. 7
Ciceró Kiadó
1
186
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő n. 7 és 1/2
Ciceró Kiadó
1
187
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő n. 7 és 3/4
Ciceró Kiadó
1
188
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő n. 8.
Ciceró Kiadó
1
189
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő n. 9.
Ciceró Kiadó
1
190
Meg Cabot
A neveletlen hercegnő n. 10
Ciceró Kiadó
1
191
Meg Cabot
Ciceró Kiadó
1
192
David Stewart
Egy igazi amerikai lány
Rázós kalandok aTitanic
fedélzetén
Móra Kiadó
1
193
Petőfi Sándor
János vitéz
Akkord Kiadó
10
194
Lopes Szabó Zsuzsa
A bükki füvesember nyomában
Magánkiadás
1
195
Elsebeth Egholm
Rejtett hibák
Század Kiadó
1
196
Chris Prentiss
Út a szerelemhez
Édesvíz Kiadó
1
197
Fazekas Mihály
Ludas Matyi
Osiris
198
Lopes Szabó Zsuzsa
A bükki füvesember gyógynöv...
Magánkiadás
1
199
Paulo Coelho
Az accrai kézirat
Athenaeum
4
200
F. Scott Fitzgerald
A nagy Gatsby
Európa Kiadó
3
201
Lackfi János
Milyenek a magyarok?
Helikon Kiadó
1
202
Háy János
A mélygarázs
Európa Kiadó
1
203
Erika Robuch
Hemingway lánya
Pioneer Books
1
204
Igor Janke
Hajrá, magyarok!
Rézbong
1
205
Pál Ferenc
A szorongástól az önbecsülésig...
Kulcslyuk Kiadó
1
206
Gary Chapman
Egymásra hangolva
Harmat Kiadó
1
207
Vladimir Nabokov
Baljós kanyar
Európa Kiadó
1
208
Vámos Miklós
Majdnem összes
Európa Kiadó
1
209
Meg Rosoff
Majd újra lesz nyár
Európa Kiadó
1
210
Szécsi Noémi
Gondolatolvasó
Európa Kiadó
1
211
Kate Morton
Távoli órák
Cartaphilus Kiadó
1
212
Jorge Bucay
A találkozás útja
Európa Kiadó
1
213
Geronimo Stilton
Nulla Nulla káügynök
Alexandra Kiadó
5
Набавка књига , ЈН 2/13
10
33/36
Градска библиотека Суботица
Спецификација бр. 3
НАБАВКА КЊИГА
ЈН 2/2013
ПАРТИЈА БР 3. КЊИГЕ НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ
ДО 288.871,00 ДИНАРА
Р.
БР. АУТОР
НАСЛОВ
ИЗДАВАЧ ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋЕ*
1
Samantha Young
Dublin street- opasna žudnja
Profil Knjiga D.O.O.
3
2
Nele Neuhaus
Duboke rane
Mozaik knjiga
3
3
Patricia Cornwell
Scarpettin faktor
Algoritam
3
4
Marry Higgins- Clark
Sjenka tvog osmijeha
Profil
3
5
Marry Higgins- Clark
Srest ćemo se opet
Profil
3
6
Jo Nesbo
Snjegović
Profil knjiga D.O.O.
3
7
Jo Nesbo
Žohari
Profil Knjiga D.O.O.
3
8
Tess Geritsen
Harem mrtvih duša
Mozaik knjiga
3
9
Lars Kepler
Hipnotizer
Fraktura
3
10
Lars Kepler
Paganinijev ugovor
Fraktura
3
11
Lars Kepler
Svjedok vatre
Fraktura
3
12
Tamara Cohen
Ljubavničina osvjeta
Mozaik knjiga
3
13
Nora Roberts
Pronađen san
Profil Knjiga D.O.O.
3
14
Susan Elizabeth Phillips
Odbjegla nevjesta
Mozaik knjiga
3
15
Susan Elizabeth Phillips
Prva dama
Mozaik knjiga
3
16
Cecelia Ahern
Kao nikad u životu
Profil knjiga D.O.O.
3
17
Veronica Henry
Produženi vikend
Mozaik knjiga
3
18
Tatiana de Rosnay
Sarin ključ
Mozaik knjiga
3
19
Kerry Wilkinson
Slučaj Houdini
Mozaik knjiga
3
20
Sue Townsend
Žena koja je legla u krevet na god...
Mozaik knjiga
3
21
Dmitry Glukhovsky
Metro 2033.
Fraktura
3
22
Will Hill
Odjel 19
Znanje
3
23
Mani Gotovac
Fališ mi - prva knjiga: zima/proljeće
Profil Multimedija
3
24
Ante Tomić
Ljubav, struja, voda & telefon
Naklada Ljevak
3
25
Ante Tomić
Nisam pametan
Naklada Ljevak
3
26
Miljenko Jergović
Psi na jezeru
Naklada Ljevak
3
27
Miljenko Jergović
Transatlantic mail
(ne piše izdava?)
3
28
Miljenko Jergović
Freelander
(ne piše izdava?)
3
29
Boris Dežulović
Crveno i crno
V.B.Z.
3
30
Boris Dežulović
Zločin i kazna
V.B.Z.
3
31
Vedrana Rudan
Strah od pletenja
(ne piše izdava?)
3
Набавка књига , ЈН 2/13
КОМА
ДА
34/36
32
Robert Perišić
Uvod u smiješni ples
Profil multimedija
3
33
Merita Arslani
Probudi me kada prođe
Naklada Ljevak
3
34
Mani Gotovac
Fališ mi u proljeću, u jeseni, u ljetu..
Profil Knjiga D.O.O.
3
35
Torsten Peterson
Alfabetist
Školska knjiga
3
36
Adam Johnson
Sin gospodara siročadi
Školska knjiga
3
37
Margot Berwin
Devet cvjetova žudnje
Školska knjiga
3
38
Michael Connelly
Preokret
Školska knjiga
3
39
Emma Donoghue
Soba
Školska knjiga
3
40
Franz Kafka
Proces, preobrazba i druge priče
Školska knjiga
10
41
Vjekoslava Huljić
Moja baka ima dečka
Mozaik knjiga
3
42
Vjekoslava Huljić
Moj tata je lud za mnom
Mozaik knjiga
3
43
Mirjana Mrkela
Dragi Olivere
Naklada Nika
3
44
Kestutis Kasparavičius
William Joyce
Ibis grafika
Meandarmedia
Zagreb
3
45
Nestala slika
Fantastične leteće knjige g.
Morrisa...
46
Sanja Pilić
Vidimo se na fejsu!
Mozaik knjiga
3
47
Sanja Pilić
Ideš mi na živce!
Mozaik knjiga
3
48
Sanja Pilić
Što cure govore? Što dečki govore?
Mozaik knjiga
3
49
Jean Kwok
Izgubljena u prijevodu
Profil
3
50
R. L. Stine
Klub jeze
Algoritam
3
51
Anne Plichota, C. Wolf
Oksa Pollock: ŠUMA IZGUBLJENIH
Školska knjiga
3
52
Anne Plichota, C. Wolf
Oksa Pollock: SRCE DVAJU SVJET…
Školska knjiga
3
53
Amos Oz
Iznenada u dubini šume
Fraktura
3
54
Marijana Jaić
Iza oblaka
Alfa
3
55
Sanja Pilić
Hoću biti posebnaaaaa!
Mozaik knjiga
3
56
Mirta Stantić
Kako smo odrastali
Algoritam
3
57
BIRDSALL, Jeanne
Obitelj Penderwick: ljetna priča o...
Algoritam
3
58
Tove Jansson
Knjiga o ljetu
Pelago
3
59
Miro Gavran
Pokušaj zaboraviti
Mozaik knjiga
3
60
Miro Gavran
Profesorica iz snova
Mozaik knjiga
3
61
Jürg Schubiger
Kada je svijet još bio mlad
SysPrint
3
62
Emma Thompson
Dadilja McPhee i veliki prasak
Algoritam
3
63
Joel i Clement Lebeaume
Dokeo-kako rade stvari
Školska knjiga
3
3
Напомена: - у складу са чланом 72. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац је навео
издавача односно „или одговарајуће“ да спецификација буде довољно разумљива
понуђачима.
Набавка књига , ЈН 2/13
35/36
Уколико понуђач нуди „или одговарајуће“ добро Наручилац захтева додатне услове у погледу
квалитета понуђеног добра.
Уколико понуђач у Техничкој спецификацији, Образац 10.9 уместо захтеваног типа нуди „или
одговарајуће“ дужан је да достави уз понуду одговарајући доказ да добро које нуди на
суштински једнак начин испуњава услов из техничке спецификације. Одговарајући доказ може
бити каталошки опис књиге.
Набавка књига , ЈН 2/13
36/36
Download

Јавна набавка књига - Gradska biblioteka Subotica