_l
f
.*:T,ü.
.iL:"
i.\.Y."J ToBB
l _ o!!--'
l,tRsl§ Dğ!lJ: TIÇARET oDA§ı
TüRKiYE
oDA LAR VE BORSALAR
BiRLiĞi
ğ$lüEr 5L-(RETğR],İ Ğl iü)
rİnİ}ğ15 ınğ, İ sü.aT İüıöxü BüI,VıİI ılo!13
]31ı0
lgİ,İsl
]
Tarih
Sayı
Konu
N
L
|
.
:
9.ijg,2ü]l4 j.?,,,.:-,
......
()9/2()]4
04|1/
Özbekistan sanayi |uarı
__,]
ilgi: Özbekistan'ın Aİkara Büyükolçiliği'nin ]5.09.2014 tarih ve l71-1338-x sayılı yazlsı.
ilgidc kayıtlı yaztda, lJluslararası SanaliYc işbirligi l-uarü'nün,28 Ekim-l Kaslm 20l4 tarihIeri
arasında, ÖZbekistan'tn başkenti 'faŞkent'te gerçckleştirileceği bildir.jlmekledir.
Söz konusu Tarım !-uarı'na katllolak istcyenierin Özbekistan Cuııhuriyeti.nin
ı\nkara Büyükclçiliği ile irtibata geçmesi gerckmekte olup, katılüm forınu Birliğimiz ana web
sayf)sında (g rr.ıl.kıblı.olgİ ) yer alan "Hizmetler/Uluslararası iş inıkaı.ıları Ülke Duyuıularlozbckistan" bölüınündc yel altnakladır.
13ilgilerinizi ve konuırıün üye}erinizc duyulıılmasını ıica edcıiıı.
Saygılırıny'ıır
l
l!
(ıll
(.,
\.'/.V.
Ali ıllırc,, URDAKUL
CeneMkreter Yrd.
irtibat,
Azizbek
SALAHiDDiNoV
Ekonomi ve Ticaret Müsteşarl
Özbekistan Cumhuriyeti Ankala Büyükeİçiliği
Tel: 0312 ,14l 57 26 14138'71
Faks: 0 312 ,142 70 58
Eınail : uzcnrLısaz|ıı]!4hoo.coın
»
oa.2o||ü l .rj{!3
D0nnupinar Brlvaı No:2r2 (I]slisehir Y.lu
Tel: +9l)(]12) 2L8 20 00 (Pax). ıık§: -90
9
Km )065]o/ANK,\RA
(]l2)219]o 90-91_92 9]
§ı\lı]Mü,N!!
+90]]l22l82]20| ı-"g.n"i"!1,,,ıo1,1,,uıı
Eıod{;inloaıobb.İsıİ.I.ıernet.ldresi
Alllnılü B]lgilçin l(aan (ial]iroğlu]
1Te|
lso 0001:2008
KalıeYöıetnns{lcn1l
tr\guJnm!ktıü]tr
Download

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)