T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İHALE İLAN!
(22 d Yapım İşleri)
MERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇESİ MAHMUT NEDİM ARUNDAR LİSESİ PANSİYON
ONARIM İNŞAATI
4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre yaptırılacaktır.
1 -)İdarenin
a) Adresi
:Dumlupınar Mah.
GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat: 2 A/Blok No:215 İhale Bürosu
33130
Yenişehir/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası
: 0 324 329 14 81 - 0 324 327 35 18
c) Elektronik posta adresi
d) İlgili Personel
2-)lşin
a) Niteliği ve türü
b)Yapılacağı Yer
d) İşin Süresi
3-)Tekliflerin
a) Temin Edileceği Yer
: [email protected]
: Ahmet ÜREDİ (VHKİ.)
: Betonarme İnşaat işi
: Mersin /Çamlıyayla
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
Dumlupınar Mah.
GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat:
2 A/Blok No: 215 İhale Bürosu
33130
Yenişehir/MERSİN
b) Başlangıç Tarihi ve saati
: 15/08/2014 Tarihinde Saat: 11:15
1c) Teslim Edileceği Yer
Dumlupınar Mah.
GMK Bulvarı Suphi Öner Öğretmenevi
Yanı Kat: 2 A/Blok No: 215 İhale Bürosu
33130
Yenişehir/MERSİN
d) Bitiş Tarihi ve saati
: 20/08/2014 Tarihinde Saat: 11:15
4. Teklif ekinde istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat İçin telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta
adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odası Belgesi /veya.Esnaf ve Sanatkarlar odası
Belgesi, (2014 Yılı içinde alınmış).
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
d) Yukarıdaki adresten imza karşılığında temin edilecek teklif mektubu,
5. Sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. Teklif verecek olanların, yukarıdaki adresten imza karşılığında doküman almaları zorunludur.
7. Teklifler ekleri ile birlikte, son teklif verme saatine kadar, Mersin il Milli Eğitim Müdürlüğü Kat:2 A/Blok
No:215 İhale Bürosu adresine teslim edilecektir,
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, işin tamamı için verecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, temin tarihinden itibaren en az 30 gün takvim günü olmalıdır,
10. İstenilen Tüm Belgelerin Güncel ve Doğru olması, Hata tespit edilmesi durumunda Teklif geçersiz
sayılacaktır.
11. İş uhdesinde kalan istekliye ait yukarıda istenen belgelerin aslı veya idare tarafından aslı görülmüştür
kaşeli olarak verilmesi.
12. En avantajlı teklifi veren istekli sözleşme imzalarken teklif ettiği bedelin % 6 'sı oranında Nakit olarak
Bankaya yatırdığı dekontu verecektir, Banka Teminat Mektubu ile işlem yapılmayacaktır.
rnsuf DUMAN
İl Milli Eğitim Md.Yrc.
TC.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU:
..7 0 8 /2 0 1 4
Teklif Sahibinin
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu
Açık Tebligat Adres
Bag|ı Olduğu VergiDairesi veVerç£ Numarası
Telefon ve Faks Numarası
E-Mail Adresi (Varsa)
İdarenizce yapılacak olan MERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇESİ MAHMUT NEDİM
ARUNDAR LİSESİ PANSİYON ONARIM İNŞAATI işine ait İhale dokümanını oluşturan bütün
belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün
koşullarıyla kabul edilmiştir, yapılacak MERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇESİ MAHMUT NEDİM
ARUNDAR LİSESİ PANSİYON ONARIM İNŞAATI işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren
teklifimizin kabulünü arz ederiz.
1- Teklifimize KDV hariç, tüm vergi, h arç, nakliye, yüklem e-boşaltm a ve tü m im alatlar dahildir.
2- İmalatlarda(Onanm ve Hizmet alımlarında) kullanılacak Malzemelerin TSE’li, iyi cins, kaliteli,
standartlara uygun olduğunu ve ilgililer tarafından beğenileceğini kabul ediyoruz.
3- T eklifim iz......../....72014 tarihine kadar geçerlidir.
4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu T icaret Sanayi O dası Belgesi /veya.E snaf ve S a n a tk a rla r odası
Belgesi, (2014 Yılı içinde alınmış).
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren îm za Beyannam esi veya İm za Sirküleri.
6-Aldığımz herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
7-İhaIe konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce malzeme alımı yapılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
8-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli
durumundayız.
9-Teklifimizde yer alan imalatlarda kullanılan malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü
maddesi gereğince Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olduğunu beyan
ediyoruz.
10- Onarım/Hizmet alımı işi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d doğrudan temin maddesine
göre yapılacaktır.
11-Teklif Mektubu üzerinde silinti kazıntı ve düzeltme yapılmayacak, aksi takdirde teklif mektubu
geçersiz sayılacaktır.
12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, teklif veriliş tarihinden itibaren en az 3 0 takvim günü
13-İmalatların tamamına verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.
14-İdare herhangi bir aşamada bütün teklifleri redderek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
15İş uhdesinde kalan firma veya şahıs teklif bedelinin % 6 ’sı oranında kesin teminat mektubunu bankaya
nakit olarak yatıracaktır, Banka teminat mektubu ile işlem yapılmayacaktır.
16-Söz konusu onarım işinin tamamı için teklifimiz; KDV Hariç Rakamla ( ..................................TL)
Yazıyla(.............................................................................................................................. )dır. Saygılarımızla
...7 0 8 /2 0 1 4
Ad SOY AD/ Firma Kaşesi
İmza
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
M ER SİN ÇAM LİVAYLA M AH M UT NEDİM ARUNDAR LİSESİ PANSİYON ONARIM İNŞAATI
M ahal Adı
PANSİYON 1.2.3.KAT
BANYOLARI
Poz No
İm alatın Cinsi
16.002/1
18.189
Y. 19.085/002
19.101/MK
Y.23.241
Y.26.006/405
Y.26.008/305B
MSB.608/A
200 DZ.Curuf Betonu
BETON PLAK KALDIRIM VE FAYANS SÖKÜLMESİ
Elasfomenk reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde roplaııı 1 mııı kaimlik!,) su \ ;ı
Harç içine karışan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtım şapı yapılması {fazla su basıncı olmayan mahallerde) |
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Seri PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama '
{25 x 33 cm) veya (25 x 40 cni) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karol
40 x 40 cm anma ebatlarında, her tûrlti renk, desen ve yüzey Özelliğinde, 1.kalite, mat, sırsız porselen kaı o ile 3 mm clı-ıv. ar;
Kaba Sıva Yapılması
•Ekli projede belirtilen 1.2.3.Kat banyoların zemin ve duvar seramikleri sökülecek zemine tecrit,curuf beıonu ve sikalı şap yapılıp üstiiııe
seramik, duvarlara tavana kadar kaba sıva ve seramik döşenecek 16.002/1,18.189Y. 19.085/002,19.101/MKY.26.006/405, Y. 26.008/305, M.S!
*lç kapılan yeni yapılacak
1
* Tüm İmalatlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerindeki şartlarla yapılacak
|
L
HAZIRLAYANLAR
1
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hazırlanma T arihi:
İşin Adı
S .ISO
14.08.2014
MERSİN ÇAMLIYAYLA MAHMUT NEDİM ARUNDAR LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU BANYO ONARIMI SIHHİ VE MÜŞTEREK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
POZ, NO
İMALATIN CİNSİ
ü
071-103-D
DEMONT. LAVABO FAYANS 40X50 CM EKSTRA
2
072-301-D
072-301
DEMONT.LAVABO TESİSATI GÖMME TİP BATARYALI l.SINIF
LAVABO TEStSATI GÖMME TİP BATARYALI l .SINIF
073-101
AYNA 40X50 CM (ADİ CAM)
Z
8
*
<
§<
BiRİM
A Ç IK LA M A LA R
AD
TK
YURT BİNASI İÇERİSİNDE BULUNAN LAVABOLAR KIRILMADAN SÖKÜLÜP DIŞARI ÇIKARILACAKTIR
TK
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN LAVABO TESİSATLAR] ANKASTRE OLARAK YENİLENECEKTİR
AD
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1.2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN LAVABO TESİSATLARI SÖKÜLECEK
087-501-D
DEMONT.DUŞ TESİSATI (duş borusupsüzgeciyle,bataıya.)l,KAL
TK
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO TESİSATLARI KOMPLE SÖKÜLECEKTİR
087-501
DUŞ TESİSATI (duş borusu,süzgeciyle .batarya.)!. KAL
TK
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO TESİSATLARI STANDARTLARA UYGUN OLARAK MONTAJI YAPILACAKTIR
091-600
SIVI SABUN MAKÎNASI
AD
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
097-203
YER SÜZGECİ SERT PLASTİK 10* 10 cm
AD
ÖÖRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN UANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
mJ
204-402
HAVALANDIRMA BORU VE ŞAPKASI 0 100 mm.(PVC)
PVC PLASTİK PİS SU BORUSU 0 50-40 mm.
PVC PLASTİK PİS SU BORUSU 0 75-70 mm.
AD
MT
MT
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
z.
113-202
204-401
CO
LU
204-501
GEÇME MUFLU PİS SU PLASTİK BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDE
204-3102
204-3103
204-3104
204-3300
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU 1/2" (Bina İçinde)
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU3/4" (Bina İçinde)
-1
t-
r->
z
o
.5
s
LU
o-
B
>•
2
Ou
210-623
210-624
210-625
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU 1" (Bina içinde)
BİNA İÇİNDE FİZYOTERM KAYNAK VE VİDALI OLARAK DÖŞENMİİ
KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Conlai]) 15 a mm.
KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 20 a mm.
KÜRESEL VANA (Pirinç,Teflon Contalı) 25 a mm.
%
MT
MT
MT
%
AD
AD
AD
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1.2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
ÖĞRJENCI YURT BİNASI 1.2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
PİS SU BORULAR] MONTAJI YAPILP, DENENDİKDEN SONRA KAPATILACAKTIR
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
TEMlZ SU BORULARI MONTAJI YAPILP, DENENDİKDEN SONRA KAPATILACAKTIR
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
ÖĞRENCİ YURT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
ÖĞRENCİ YÜRT BİNASI 1,2,3 KATLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BANYO MAHALİNDE KULLANILACAKTIR
McvL Tekn.
Download

4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d Maddesine göre