FM Institute, s.r.o., U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8
Vzdělávací program akreditován MŠMT dne 17. 10. 2014 pod č.j.: MSMT-29771/2014-1/769
OSVĚDČENÍ
O REKVALIFIKACI
Číslo osvědčení: R999/2015/FMI
po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu,
podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího
programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.
Mgr. Jana NOVÁKOVÁ
Datum a místo narození: 1. 1. 1900, Praha
absolvovala rekvalifikační program:
Facility management
pro pracovní činnost:
Manažer
Kurz proběhl v období od 5. 2. 2015 do 21. 5. 2015
v rozsahu 120 výukových hodin na teorii.
Jmenovaná vykonala úspěšně závěrečné zkoušky dne: 30. 5. 2015
V Praze dne 30. 5. 2015
…………………………..
Ing. Ondřej Štrup
Statutární zástupce
vzdělávacího zařízení
garant kurzu
FM Institute, s.r.o., U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8
Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tematické celky):
Předmět
Teoretická část
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práce
Definice a terminologie FM (facility managementu)
Smluvní zajištění FM (facility managementu)
Implementace FM (facility managementu) do společnosti - workshop
Prostor a FM (facility management)– strategické aspekty
Prostor a FM (facility management)– finanční aspekty
Standardy pracoviště
Základní pravidla stěhování
Návrh dislokace pracoviště – workshop
Úklid a čištění
Odpadové hospodářství
Základy technické správy majetku, údržba technologií budov
Stavební údržba
FM (facility management) z pohledu udržitelnosti
Systémy certifikace udržitelnosti budov
Správa energií a médií
Bezpečnostní management
Problematika BOZP, PO, OŽP
Služby pro uživatele objektu
Tiskové, kopírovací, poštovní a archivační služby
Dopravní služby
Plánování, projekt a implementace FM (facility managementu)
Sledování nákladů a controlling
Účetnictví související s FM (facility managementem)
Rozpočtování pro FM (facility management), tvorba plánu investic
Pojišťovnictví pro FM (facility management)
Řízení FM (facility managementu)
Metodologie Lean Six Sigma pro FM (facility management)
ICT podpora FM (facility management)
Lidský faktor v FM (facility managementu)
1 výuková hodina
7 výukových hodin
8 výukových hodin
8 výukových hodin
4 výukové hodiny
4 výukové hodiny
4 výukové hodiny
1 výuková hodina
3 výukové hodiny
4 výukové hodiny
4 výukové hodiny
6 výukových hodin
2 výukové hodiny
4 výukové hodiny
2 výukové hodiny
2 výukové hodiny
4 výukové hodiny
4 výukové hodiny
4 výukové hodiny
2 výukové hodiny
2 výukové hodiny
4 výukové hodiny
4 výukové hodiny
4 výukové hodiny
2 výukové hodiny
2 výukové hodiny
4 výukové hodiny
4 výukových hodin
8 výukových hodin
8 výukových hodin
Celkem
120 výukových hodin
…………………………..
Ing. Ondřej Štrup
statutární zástupce vzdělávacího zařízení
Download

Vzor certifikace