AC ProFOND
Profesionální pomoc
AC PROFOND
JE VHODNÝ PRO
VAŠI ORGANIZACI,
KDYŽ:
AC ProFOND je unikátní řešení informačního systému pro neziskové
organizace.
• Potřebujete evidovat mnoho
projektů najednou včetně čerpání
jejich finančních zdrojů
• Vícejazyčné prostředí a práce s více měnami
• Metodika vašeho rozpočtování
nebo měna jsou jiné, než jaké
používá dárce
Výhody
• Jedinečné řešení prověřené každodenním provozem
• Robustní informační systém s rychlou a nízkonákladovou implementací
• Pohodlné přiřazování každého nákladu i výnosu na konkrétní projekt
• Volitelné účetní zablokování uzavřených projektů
• Souběžné sledování a vyhodnocení údajů z více pohledů
• Flexibilní přizpůsobení se individuálním potřebám
• Své projekty realizujete i v zemích
se špatnou komunikační
infrastrukturou
• Možnost samostatné databáze pro konkrétní misi
• Chcete mít přehled nad čerpáním
finančních zdrojů včetně jeho
vykazování
• Nezbytný základ pro další růst a rozvoj organizace
• Známé uživatelské prostředí ve stylu Microsoft Office
• Spolupráce s aplikacemi Microsoft Office
• Zajímavá možnost pronájmu informačního systému
Rozsáhlá evidence
Vedení každé neziskové organizace potřebuje strukturovaně evidovat
průběh jednotlivých projektů včetně čerpání poskytnutých finančních
zdrojů. AC ProFOND je navržen tak, aby umožňoval sledování projektů
i kofinancovaných projektů optikou realizace i optikou samotných dárců.
To vše s ohledem na specifické podmínky dané země, kde pobočka
či mise působí. Pomocí AC ProFOND je možné snáze přiřadit maximum
nárokovatelných nákladů či kurzových rozdílů na konkrétní projekt. Tvorba
a evidence rozpočtů v AC ProFOND je podpořena nástroji pro schvalování
a verzování. V systému AC ProFOND je snadné delegovat odpovědnost,
vytvářet smlouvy i sdílet dokumenty.
Bezproblémová komunikace
PŘÍNOSY
• Citelné snížení nákladů
na administrativu vlastních
projektů
• Snadné sledování projektu
jak optikou realizace,
tak i optikou dárce
• Spolehlivá podpora mnoha
projektů běžících souběžně
• Jednoduchá kontrola plnění
podmínek dárce
• Podrobný přehled
o finanční stránce projektu
• Jednoznačná průkaznost
čerpání finančních zdrojů
• Rychlá návratnost investice
do tohoto řešení
• Bezproblémová
komunikace mise a centrály
i z míst se špatnou
infrastrukturou
Při vývoji AC ProFOND jsme
využili naše praktické zkušenosti
s řešeními pro neziskové
a projektově řízené organizace.
Zajištění aktuálních a přesných údajů vyžaduje pravidelnou a spolehlivou
komunikaci z místa projektu či mise, což bývá v oblastech s nespolehlivým
a nestabilním počítačovým připojením velký problém.
AC ProFOND tento problém řeší pomocí jedinečné kombinace
komunikačního modulu a lokální databáze. Data lze v lokální databázi v místě
projektu plnohodnotně spravovat a pořizovat i bez připojení do centrály.
Lokální databáze vždy obsahuje pouze data relevantní pro dané teritorium
a jeho projekty. V okamžiku obnovení spojení dochází k automatické
bezpečné výměně dat mezi centrálou a lokální databází.
Více jazyků a měn
Pokud působíte v různých zemích, jistě uvítáte možnost volby jazyka
uživatelského rozhraní a sledování projektů ve více měnách současně.
AC ProFOND umožňuje evidovat projekty zároveň v primární měně, v měně
dárce a v případě potřeby i ve srovnávací měně projektu. Primární měna
je pak ta, ve které vznikají náklady a výnosy. V měně dárce jsou přijímány
finanční zdroje nebo se v ní dárci reportuje. Ve srovnávací měně projektu
funguje mise. Součástí systému AC ProFOND je i rozúčtování kurzových
rozdílů na projekty, ve kterých vznikly.
Zjednodušená administrativa
Dříve nebo později je vedení každé neziskové organizace zavaleno
administrativou. AC ProFOND výrazně pomáhá administrativu ulehčit.
Každý náklad i výnos lze snadno přiřadit na projekt a přeúčtovat mezi
projekty, stejně tak i opravovat čerpání rozpočtů. Pro zjednodušené
pořizování dat a eliminaci chyb lze využít nastavitelných projektových
a účetních dimenzí, které systém automaticky doplní při vytváření nových
projektových transakcí.
Bezpečnost a transparentnost
V AC ProFOND je automaticky zaznamenána historie účetních změn,
které projekt provázely. Již uzavřené projekty lze v AC ProMIS zablokovat
a tím zamezit nechtěným přesunům nákladů a výdajů. Díky řešení
AC ProFOND jsou neziskové organizace schopny snadno vyhovět neustále
se zvyšujícím požadavkům dárců na vykazování a dokladování.
Nízkonákladová implementace
AC ProFOND patří mezi hotové produkty ověřené každodenním
provozem u zákazníků AutoCont. Díky tomu lze dosáhnout zkrácení
doby implementace a tím snížení nákladů. Pro další snížení pořizovacích
a provozních nákladů lze využít cenově výhodnou možnost pronájmu celého
řešení jako služby (SaaS – Software as a Service).
www.autocont.cz
www.autocont.sk
Download

Leták ke stažení