I...~OBEC
ŽERMA
JC
ŽERMA
ICE
Č.
48, 739 37 Horní Bludovice
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Obec Žermanice zastoupená starostkou obce Mgr. Světlanou Šipulovou
vyhlašuje 20. 10. 2014 výběrové řízení na obsazení místa - účetní obce s nástupem dne 3. 11. 2014
(dle dohody). Pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2015 s tříměsíční zkušební lhůtou. Po
ukončení této lhůty možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou.
Pracovní úvazek - 40 hodin týdně
Místo výkonu práce obce Žermanice - obec Žermanice
Vymezení
pracovní náplně:
zajišťování organizačních a administrativních činností souvisejících s běžným chodem úřadu
zpracování podkladů pro jednání samosprávy ze všech oblastí správy obce
vedení elektronické spisové agendy - archivace dokladů
obsluha Czech-pointu
evidence obyvatel
komplexní zajišťování personální a mzdové agendy
poskytování poradenství z okruhu mezd
vedení podvojného účetnictví
zpracování rozpočtu, změn rozpočtu, rozpočtování a sledování příjmů a výdajů podle
položek dle rozpočtové skladby v členění prostředků z rozpočtu ČR a EU
evidence a výběr poplatků, nájemného
příprava faktur k proplacení
předkládání podkladů pro zařazení majetku do evidence, vyřazení majetku, inventarizace
daňová přiznání
administrativa dotací z pohledu účetnictví
zpracování závěrečného účtu obce
statistické výkazy
úzká spolupráce se starostou obce a zastupitelstvem obce, účast na zasedáních za
Další požadované
dovednosti
dobrá uživatelská znalost práce s PC: operační program Windows, Office, internet, znalost
účetního programu Gordic
organizační schopnosti, komunikativnost, schopnost jednání s lidmi, flexibilita, spolehlivost,
vstřícnost
řidičský průkaz skupiny B
Kvalifikační
předpoklady
středoškolské vzdělání z oblasti ekonomiky s maturitní zkouškou
Kvalifikační
požadavky
znalost zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví
znalost zákona číslo 128/2000 S., o obcích
IČO: 00494259
tel.:lfax: -96421 O 17
Bankovní spojení: Če ká spořitelna a.s.
č.účtu: 16820 3349/0800
e-mail: ouzermanicešňvolny.cz
Praxe v oblasti účetnictví výhodou
Platové podmínky
řídí se Nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách
Přihláška obsahuje
žádost v listinné podobě o místo s uvedením adresy, telefonu, e-mailové adresy, dále
jméno a příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, podpis
K přihlášce uchazeč/uchazečka připojí
strukturovaný profesní životopis
originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku v zapečetěné obálce s označením VŘ účetní obce" doručte do 29. 10. 2014 do
16.00 hodin se všemi náležitostmi a přílohami, bez nich není přihláška úplná a nemůže být
zahrnuta mezi přihlášky k hodnocení o nabízené místo na dresu:
Obecní úřad Žermanice, Žermanice 48, Horní Bludovice 739 37.
II
V Žermanicích 20. 10. 2014
(~'i~
Mgr. SVě~na Šipulová
starostka obce
IČO: 00494259
tel.:/fax:596 421 O 17
Bankovní spojení: Česká pořitelna a.s.
č.účtu: 1682053349/0800
e-mail: [email protected]
Download

Výběrové řízení na obsazení místa účetní obce