Kód kurzu
Název kurzu
Anotace kurzu
Obsah kurzu
Studijní literatura
Časová dotace
Charakter kurzu
Cílová skupina
Ukončení kurzu
Lektor
Kapacita kurzu
STO
Starosta obce – osobnost a úloha v regionálním rozvoji
Kurz se zaměřuje na osobnostní a manažerské charakteristiky starosty
obce a jeho úlohu v řízení rozvoje obce. Orientuje se na rozvoj vztahů
starosty vůči voleným představitelům obce, pracovníkům obecního
úřadu, představitelům partnerských obcí a krajských samospráv. Cílem
je připravit starosty na možné manažerské situace a jejich zvládnutí
zejména ve vazbě na rozvoj obce.
Pozice starosty je z pohledu municipálního rozvoje klíčová, a to
zejména v malých a menších obcích, kde není zřízena rada obce. Ve
velké části těchto obcí leží většina činností právě na starostovi, který
tvoří hnací motor celého chodu obce, a to nejen rozvojových aktivit.
V dnešní době narůstajících povinností nejrůznějšího charakteru je
nutné, aby se starosta obce naučil přerozdělovat úkoly mezi členy
zastupitelstva případně jiných orgánů obce (finanční komise, kontrolní
komise, pracovníci obecního úřadu, apod.). Spolu s předáním
kompetencí je nutné předat i zodpovědnost za zadané úkoly a stanovit
způsob předávání informací a také kontroly realizovaných úkolů.
 osobnost manažera
 starosta jako manažer
 způsoby řízení obce
 legislativní nástroje
 osobnostní nástroje
 manažerské funkce a role starosty v nich
 KOUDELKA, Z. Právní předpisy samosprávy - 2. aktualizované
a přepracované vydání. LINDE , 2008. ISBN 80-7201-690-7
 KOUDELKA, Z. Samospráva. Linde Praha, a.s., 2007. ISBN
978-80-7201-665-5
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 PONIKELSKÝ, P. a kol., Lze řídit obec jako firmu? e-Rozvoj.cz,
s.r.o., Jablonec nad Nisou, 2012, 105 s., ISBN 978-810904758-0-9
 4 hodiny – výuková část
 2 hodina – ověřovací část
 přímá výuka
 konzultační a diskusní část
 starostové a místostarostové
 případová studie (konkrétní příklad a role starosty v tomto
případu)
PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Ing. Petr Ponikelský
max. 10 účastníků
Download

Starosta obce – osobnost a úloha v regionálním rozvoji