19.12.2014
iLGiLi
bdemi~ Belediyesi
Merkezi'nin
katkllarlyla
Ekim 2015 tarihleri
MAKAMA
ile Ege Oniyersitesi
'BiRGi
izmir Ara~tlrma
ARA~TIRMALARI
ye Uygulama
SEMPOZYUMU',
23-24
arasmda Birgi'de yapllacaktlr.
Yemek ve konaklama bdemi~ Belediyesi tarafindan kar~llanacaktIr.
Sempozyum, Birgi ile yakln <;evresiyle ilgili olmak ~artIyla, Sosyal Bilimlerin
tiim anabilim dallarma a<;lktIr. Bildiriler, Tiirk<;e ve yabancl dillerde de
sunulabilir. Se<;ilen bildiriler, ,kitap halinde yaymlanacaktIr. Bildiri ile
katIlacak olanlarm a~agldaki takvime uymala:rl rica olunur:
Bildiri
ba~l1g1 ye ozet gonderme
Kabul edilen bildirilerin
.
son tarih: 23 Eyltil 2015
ilam: 20 Eyltil2015
Sempozyum tarihi: 23-24 Ekim 2015
Tarn rnetin gonderrne son tarihi: 20 Kaslrn 2015
SaygllarlmlZla
...
/2~
Merkez Muduru
EK1: Kurullar
iLETi-5iM:
Dr. Omer Blylk, E.O. Edebiyat
izmir, [email protected];
Fakiiltesi
[email protected]
Tarih Boliimii,
Bornova~
Fax: 0232.388110
Download

Bilgi Araştırmaları Sempozyumu