T.C.
MEZiTLi KA YMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 79248296/602/250193 7
ACELE VE G fJ N L fJ
06/03/2015
Konn: Stratejik Plan Semineri.
(TELEFON ZiNCiRi)
.. .. ........
................................................................ MUD URL UGUNE
ilgi : il Milli Egitim MUdUrlilgUnUn 05/03/2015 tarih ve 2467712 say1h yaz1s1.
Stratejik Planlama takvimine gore, okul ve kurumlarm stratejik planlanm
29/05/2015 tarihine kadar tamamlamas1 gerektigi, ilyemiz okul ve kurumlannm stratejik
plamnm degerlendirilmesine yonelik, her okul ve kurumun stratejik planmm
haztrlanmasmdan sorumlu bir yoneticinin katthm1 ile seminer verilecegi ilgi yaz1 ile
bildirilmi~tir.
Bilgilerinizi ve soz konusu seminere katilacak idareci isimlerinin en ge~ 06/03/2015
mesai bitimine kadar MiidUrlUgiimUz Strateji Geli~tirme Hizmet ~ubesinin
[email protected] e-posta adresine bildirilmesini onemle rica ederim.
Cafer KARABULUT
Miidiir a.
~ube Miidiirii
DAGITIM:
TUm Okul/Kurum MUdUrliiklerine
:livenli El~ktronik lmzah
Asll ile Aynad1r.
o.(;..J .0.3. ..120.t.S:
·:'.e/in ONUR
Teknisyer
Mezitli ili;e Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi
Adres: GMK. Bulvar1 Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i <;elik Apt Kat:2 Mezitli/MERSiN
Telefon:357 54 74-358 54 64
e-posta: [email protected]
t/-1
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı