oNtvrnsirnr,r**,ftf
Sayr
Konu
:
:
i-**
BA$KANLrdr
22798904trr0t3
2014 Dogentlik Srnav fiiri Uyelifi Ucret 0demesi hk.
09
EKiM 2014
DA6ITIM
DEVLET VE VAKIF UMVERSITELERI REKTORLUKLERi].IE
01.06.2012 tarihli ve 283 10 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak ytiriirliile giren
29.05.2012 tanh ve 20l2ll numarah 'Kamu Gdrevlileri Hakem Kurulu Karan" run 23 iinci.i
maddesi uy^nnca "Dogentlik Smav Jiiri Uyeleri ile Yardrmcr Dogent, Dogent ve Profesdr
Atama Jiirilerinde Gdrev Alan Olretim Uyelerine Odenecek Usul ve Esaslar" gerelince
01.01.2012 tarihinden itibaren Dogentlik Srnavlannda Jiiri Uyesi olarak g6rev yapan dgetim
iiyelerine jiiri iicreti ddemesi Universitelerarasr Kurul Bagkanhprnca gergeklegtirilmektedir.
Bilgilerin toplanmasr iglemleri siirecinde, jiiri i.iyesi olarak giirev alan Osretim iiyeleri
gerekli bilgi giri$ini YOKSIS'de (https://voksis.vok.eov.tr) "Genel iglemler" mentisii altrnda
bulunan "Jiiri Oye[li G6rev Bilgisi' modi.i,lii iizerinden 6Dogentlik Smavr Jtri Oyefli
Giirev Bilgi Formu" diizenleyerek 31.12.2014 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili formu
yazdrarak imzalayacak ve gahgrlr iiniversitenin yetkilisine teslim edeceklerdir.
Bilgilerinizi ve dogentlik srnavlannda jiiri iiyesi olarak gdrev alan tiim ilniversiteniz
iilretim iiyelerinin bilgilenderilnesini ve gerekli duyurulann yaprlmasrnt
rica ederim.
Baqkan a.
Genel Sekreter Vekili
Adres :
9.Codde 065J9 Bilkent/ANKARA
T€f .03122987631
Frr | 0312 2{6 47 4245
.-post! : [email protected],tr
AynDt r bilgi icin irtibr& Fstma YILMAZ
Download

Sayr :