İıİ
: IZMIR
MAHALLESİ
ADA NO
PARSEI,NO
: REİSDERE
: 1169 - : 1
-2557
:
İr,çusİ
ÇEŞI,!E
Tahsis
İmar Ada Alanı
Ortak Katılım Alanı
Düzenleneye Giren (Dopal)
DüzenJ-emeye Giren (Dopal-na)
Kamulaştırrlan Alan
Yoldan Karşılanan Alan
Toplan Bağışlanan Alan
Toplan Kadastro Parsel Alanı
90609.29
90609.29
10593. 93
151015. 49
0.00
ortak katılım oranı
0
Toplam
Toplam
Toplam
Toplam
Toplam
Toplam
Toplam
TopJ-am
Pay
Düzenleme Ortaklık Payr Oranı (DoPo)
DOPO (OKO
ile birlikte)
0. 00
17]-.47
]-5362 .65
166615.36
166615.36
0
0
0701513
4000000
47o1513
Düzenleme OrtakJ-ık Payı Hesabı
Alan
Düzenleme Ortaklık Payı
Kamuya Ayrılan
NOT:
1O3 ada 1:
1O8 ada 1:
151015,49
60405.20
60406.20
90609.29 :
151015.49 = 0.4000000
33L2,09 n2 1ik parsel Dini tesis alanı iJ-e
2'730ı24 m2 1ik parse1- Pazar Alanı DOP tan karşılannıştır.
t/ı
iıi
:
İıçssİ
tzııin
SAYFA NO:
1
:ÇEŞME
Köy/MAIı. : nsisosRE
T. c.
BELEDtYEsi
NOLU UYGULA}ıIA SAI1ASI
ozEE
cETvELI
KADAsTRo
Ada/Par
olL
/2557
LL69/L
0
Alan
L1L .41
154036.
L24o7.o
EskiDop
Kamu.
L71.4
Bağış.
15362. 65
D.
Girmeyen Dopa1
65.75
138608.
L2407.a
Dopalına
Dop
i. rahsis
0.00
55443.3
4962 .82
0.00
83165.0
7 444.24
SAYİT IRAL-KARYAT HKMB NI For T{indows 3.2.2.85
ılz
iıi
İıçnst
rövü/ııarrALlEst
T. c.
: izı.ıin
: ÇEŞME
: REİsDERE
SAYFA NO:
ssısoiysst
NOLU UYGULAİİIA SAHASI
ozET
cETvELI
IMAR
KADAsTRo
Ada/Par
o/L
o
Alan
L1L .47
154036.83
I24o7 .06
/ 2557
tL69/L
Kamu.
L1L .47
KADAsTRo
Toplam
Pay
156615.36
Toplam
Alan
166615.36
1
Y.
Terk
D.
15362.6
Girmeyen Dopa1
65.75
0.00
138608.43
L24o7.06
Dopalma
Dop
0.00
55443.38
4962.82
i . ıahsis
0.00
83165.05
,7
444 .24
Top
L1L .47
Toplaın
Toplam
D. Girmeyen Dopa1
Toplam
Y. Terk
15362.65
I
65.75
101
l
Lo2\
103
1o3
1O4
1o5
105
1O7
108
1o9
11o
28,143
.67
20808.51-
0.00
İ
o. oo
l 2t5I7 .59
l 5615. 02
] 4110.73
]
868.18
0.00
|
l 1039.81
] 79o5.78r]
l
L
IMAR
TOPLAMLARI
Kamu
AdaNo Alan
151015.49
Düz. Giren
Dopalma lr",
-Top.
Toplaın
Tahsis
60406.20 90609.29
Toplam
Alan
90609.29
Ortaklık Payı Hesabı
Ayrılan Alan= 151015.49 - 90609.2 = 60406.2O
Düzenleme ortaklık Payı = 60406.20 / L5LOLS.49 = 0.4000000
SAYİT uRAL-KjARYAT HKMB NI For Windows 3.2.2.85
Düzenleme
Kamuya
gls
İmar Adaları Listesi
Sıra
AdaNo
A]-an
Kalan
Hisse
SAYFA NO:
Pafta
Açrklama
Cinsi
1
Okof
i
L7 101
2 LoL/L
18 L02
3 Lo2/t
19 103
L4 to3/t
2o 104
5
LoA/L
13 105
15 tos/L
16 Los/2
2L 106
7
Lo6/L
22 to7
8 Lo1 /L
23 108
9
24
10
25
11
Log/L
109
Log/L
110
LLo /L
0.00
287 43 .6
0.00
20808.5
0.00
33t2.09
0.00
2t5L7 .5
0.00
2869.g2
2745.20
0.00
ALLo.73
0.00
868.18
0
.00
2730.24
0.00
1039.81
0.00
7905.78
0
.00
0
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
.00
.00
ARsA
ARsA
DrNI TEsIs
ARsA
sosYA], TEs
oKA
oİ(A
SPOR TESIS oKA
REsMi KuRu
oKjA
TAv
oI(A
PAZAR YERI
ARsA
ARsA
SAYIT URAL-KARYAT HKMB NI For iiindoıas 3.2.2.85
Io
lı
T.
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c. BELEDİYESi NoLu DüZENLEI,{E sAIıAsI
yENi iuan ADAT,ARI ALAN HEsAp curveıi
Ada No
Ada A].anı
101
Lo2
103
281 43 .67
Lo4
105
106
Lo7
108
109
110
20808 .51
0.00
2L5L7 .59
5615.02
ALLo.73
868.18
0.00
1039.81
7905.78
90609.29
Ka:rıuya
Tahsis
ımara Tahsis
0 00
281 43 61
0 00
0 00
0 00
5615 o2
4LLo 73
20808 51
0 00
2L5L7 59
0 00
0 00
0 00
0 00
868 18
0 00
0 00
0 00
1039 81
7905 18
10593.93
80015.36
4of
z
AT,AN
PAY
: 156615.36
: 156615.36
ToPLAıl KAMuLAŞTIRMA |
17t.47
ToP. DÜZENLE. GtRı"GYEN: 65.75
ToP. DÜZENLEMEYE efnsl.l : 151015.49
TOPLAM
TOPLAM
A
K
Pafta
sNö
Ada/Par
t
0/1
2
o/2557
D
A
A].anlPay
I1L.47
I7t .47
MAL
SAHİPİERİ
vE
ARAŞTTRMA
SAYFA NO:
ÖZE T FORMU
(
s
T
R
Hisse
TAM
154036.
154035.
KADASTRO PARSELİNE
SIRALI
ALANT :
ORANI :
D.O.PAYI ORANI
:
o
I
Malik/Baba Adı
YoLDAN
iıroes
T.c.BAşBAKANLIK ToPL
Kamu
Oop,/İttı Ada/Par
I7L.4
55443.3 LOL/t
83165.0 L02/1
LoA/1
]-05/t
L05/2
L24o7.o
t24o7 .0
TAM
T.C.BAşBAKANLIK ToPL
Alan
]-05/2
Lo6/L
7o7 /1
Log/L
Pay
287 43 .6
]-938/24oo
2]-5t1 .5
TAM
TAM
23209 .6
20808 .5
20808.5
2869.82
2,7
45 .20
287 43 .6
l05/t
R
*******
4962.82 LoL/t
444 .24
0.400O0O0
GIRMED1
DAG.
4IL0,73
858.18
7905.78
7
0.07015]-3
Hisse
/I
lto/t
]-o7
LL69/t
A
M
**********
to6/t
3
90609.29
TOPLAM ADA
O.KATILIM
)
1
2869.82
27 45
.20
4L1o.73
858.18
].039.81
215].7 . 5
22o3/240o
2203/24o0
2634.o4
2519.66
3773.oo
796.85
7905.78
2203/24oo
22o3/24oo
TAM
462/240o
/2400
t97 /2400
I97 /24oo
L9,7
]-97 /
240o
TAM
]
5534.05
I zas.
l
za
zzs.sa
.,ü3
] 337
7r-.33
l 1039. 81
I
SAYİT uRjAL-KjA,RYAT HKMB NI For Windows 3,2.2,85
fı
fl
TOPLAM
TOPLAM
ALAN
PAY
:
:
ToPLAM K.i\I{UrL,ı\ŞTIRMA
:
DAĞITIM
55. 75
ToP. DüZENLE. eİnvrynN:
TOP. DÜZENLEMEYE GİREN: 151015 . 4 9
SAYFA NO:
ESAS
TESCILE
166615.36
1666]-5.36
I,71.47
CETVELİ
( iuan pARsELiNE slRALI
İMAR
Ada/Par
Pafta
SNo
Hisse
Alan
2
o
/255,7
154036.
3
LL69/L
L24o7 .o
2
2
/255,7
o
o/2557
/255,7
2
o
3
LL69/\
154036.
154036.
154036.
L24o,7
.o
2
o
/ 255,7
154036.
3
LL69/L
1240,7.o
2
0
/ 255,7
154036.
3
LL69/L
L24o,1 .o
2
o/2557
154036.
3
LL69/L
|240,7 .0
3
2
LL69/I
o
/2557
3.240,7.0
154036.
Malik/Baba Adı
Kamu
TAM
T.C.BAşBAKANLIK TOPL
TAM
T.c.BAşBAKANLIK TOPL
154036.83
l24o7 .06
TAi,,l
154036. 83
TAM
154036.83
T.c.BAŞBAKANLIK ToPL
T.c.BAşBAKANLIK ToPL
TAM
T
C.BAŞBAKANLIK TOPL
TAM
T
C.BAŞBAKANLIK TOPL
154036.83
1240,7.o6
TA}.1
T
C.BAŞBAKANLIK TOPL
rAIv1
T
C.BAŞBAKANLIK TOPL
TAM
T.C.BAŞBAKANLIK ToPL
TAM
T.c.BAŞBAKANLIK ToPL
154036.83
l24o,7 .06
154035. 83
L24o7.0
TAM
T.c.BAşBAKANLTK
TAM
T.c.BAşBAKANLIK ToPı
154036.83
L24o7 .06
TAM
72407.06
TA}4
154036.83
sayİt URAL-KARYAT HKMB NI Eor Windows 3.2.2.85
ToPT,
T.C.BAşBAKANLTK ToPL
nop/İrh
oo,E,=
55443.3 toL/
83165.0
4962.82
7 444 .24
55443. 3
83165.0
55443. 3
83165.0
55443.3
83165.0
4962.82
,7
444 .24
7
Lo2/I
43 . 6
' Pay
1938/24oo
23209.6
462/24oo
5534.05
l
2o8o8.5
TAM
L
zoeoa. s
]
Lo4/L
jzrsrz.sl l
I
rrur. ,, 1
l
l
Io,7
l_
1
i
55443.3
83165.0
4962.82
,7
444 .24
12t5L7 .51
TAM
l-
tos/L
106/1
55443.3
83155.0
28,7
||
55443. 3
83165.0
4962.82
,7
444 .24
4962.82
444.24
rTL]
l j*"=.
I
55443. 3 I05/2
83165.0
4962 .82
7 444 .24
7
T.c.BAşBAKANLIK ToPL
: 9O609.29
: 0.0701513
: 0.4000O00
ALANT
TOPLAM ADA ALA
RANI
O.KATILIM ORAN
D.o.PAYI oRANI
)
1
_|
I
l"""l
rrrn .
ıgı /zaoo
oni,
235.,78
l
zzos/zaoo
25L9 .66,,
/ 24oo
225.54
2203/240o
3773.00
,:g,7
4110.73
l
|,
2203/2aOO
L97
337 .,13
/2400
i
/I
868.18
68.18
l
----- -:]_o39.81'
7og/I
-,81
LL}/L
-]-l
zsos. ze
il
i
ı
796.85
2203/24OO
t9,7
71.33
/24oo
l
i
1o39.81
TA}4
l
i
]
]
TAM
]
_l
7905.78
li
l'lı
T.
l
ror
NuMARALT
:aay'
DUZENLEME SAHASI
BELEDIYESI
c
apa »aĞıtrv cprvsıi
281 43 .6,7
cetveli
cetve1i
Tanzim Eden
iınar tatbıkat
Tasdiki
P1an1
Kontrol
Parselasyon
Tasdiki
Haritasanln
sayİr unaı-KARYAT HKMB NI For windows 3,2,2,85
CetvĞ]-i Tasdik Eden
Eden
İlanın
Neşri
İlanrn
Tahtaya
l314
;
BELEDIYESI
DÜZENLEME SAHASI
-]
20808 .51
[_
-]
ALAN
]
zoaos.
cetveli
sı
Cetve1i
Tanzim Eden
İmar TatJıikat
Tasdiki
Plana
Kontİol
Parselasyon
Haritasan:Ln Tasdiki
Belediye Encirmeni
SAYİT uRAL-3512 Noru risANsLI Hİo,G NI E'or wj-ndows 3,2,2,85
cetve]-i
Eden
İlanan NeŞri
Tasdik Eden
İlanın
Tahtaya
1
,.
"
SAYFA No: 1
oüzsNLs},E sAHAsI
BELEDIYESI
2\517 .59
Aı,AN
|zısı,ı .ss
Cetveli
Cetveli
Tanzim Eden
İınar Tatbj-kat Plan1
Tasdiki
Paİselasyon
HaritaslnJ-n Tasdiki
Betediye
sayit uaan-3512 Noru r,iserşsr,ı rııoo Nt Eor
cetveli
Kontro1 Eden
Encijmeni
windows 3,2,2,a5
İlanrn
Neşri
Tasdik Eden
İfanrn
Tahtaya
NuMARALI aoe
KADS. PAR
+
2557
No:
1
oaĞrtrv cntvpıi
;. ;"- ;T;.;L- a-ros
SAYFA
DUZENLEME SAHASI
BELEDTYESI
1
L
l
__-^^1
l
+
l
2869.82
27 45
5615,02
5153.70
I. TAHsIs
83165.0
.20
a4994.2
,7
444 .24
55443.3 4962.82
151015.
12407.o
L66443.
L24o7 .o
Cetveli
Tanzim Eden
Cetve1i
Kontrol
cetveli
Eden
Tarih
Tarih
İnar Tat]cikat Plana
Tasdiki
ParseJ-asyon
Haritasanan Tasdiki
Belediye
Tarih
SAYİT URAL-KARYAT
NT For windows 3.2.2.a5
Enciimeni
Tasdik Eden
İlanın Neşri
İJ-anrn Tahtaya
Asılınası
ındirilmesi
SAYEA No:
KADS. PAR] 2557
-L.
ParseJa
3773.00
cetve]-i
cetveli
Tanzim Eden
İmar Tatbikat
Tasdiki
Planl
Kontİol
Parselasyon
Tasdiki
Haritaslnan
Belediye
SAYİT uRAL-KARYAT HKMB NI For windows 3,2,2,a5
Encijmeni
cetveli
Eden
İlanın
Neşri
Tasdik Eden
İlanın
Tahtaya
1
-
l
oÜz"*ı"oın sAHAsI
srıeotyusİ
; T. c
İ' ];
N,MARALI a»a oaĞrtıv cptvpıi
[ ,
f-u.r,
cetveli
cetveli
Tanzim Eden
imar ratbikat plana
Tasdiki
Parselasyon
Haritas]-n]-n Tasdiki
Be]-ediye Encimeni
sayit rıneı-3512
No],u
ıisaxsır ıııo'a NI r'or
Cetveli
Kontro]- Eden
windows 3,2,2,a5
İlanın
Neşri
Tasdik Eden
İlanın
Tahtaya
DÜZENIEME SAHASI
BELEDfYEsI
T
1O9 NUMARALI ADA DAĞITIM CETVELİ
lKADS. ADAr 1169
;.;l
!.
,
-]
a,;;;I
1039.81
Cetveli
Tanzim Eden
İmar Tatbikat P].anı
Tasdiki
Cetve]-i Kontrol
Parse.]-asyon
Haritasan]_n Tasdiki
Belediye
SAYİT uRAL-KARYAT IIKMB NI For windows 3,2,2,85
Encijmenj-
cetve].i Tasdik Eden
Eden
İlanın Neşri
İJ-anın Tahtaya
KADS.ADA
O
l
KADS. PAR 2551
SAYFA No:
DÜZENLEME SAHASI
BELEDIYES1
1
l
]
,
İ . parse]-i
7905.78
Cetveli
Tanzim Eden
iınar ratbikat planJTasdiki
cetveli
Paİselasyon
Tasdiki
Haritasanln
Belediye
SAYİT I,RAL-KARYAT HKMB NI For windows 3,2,2,85
Cetveli
Kontlo]- Eden
Encijmeni
İ].anrn Neşri
Tasd.ik Eden
İlan.rn Tahtaya
SAYFA NO:
UYGULA}4A SAHASI TAHSIS CETVELI
_-]
I
Par
Ada
-l
K-Par Ti
T
IMAR ADA NO
İCADASTRO
1
Lo2
101
103
104
105
106
107
108
109
110
l
l
]
0
0
11 69
Toplam
1
2557 23209 .6 20808.5
1
5534.05
287 43
.6 20808.5
2!5t7 .5 5153.70 3773.00
796.85
337 .73
71,.33
2L5L7.5 5615.02 4110. 73
868.18
461.32
7905.78
83165.0
.24
1039.81
7 444
1039.81 7905.78
90609 .2
--]
J
SAYİT uRjAL-KARYAT HKMB NI Eor Vlindows 3.2.2.85
ıı+
iıi
İıçnsİ
:
xöt/ııaıı.
gsınoiyEsi
PAFTANo
clt syf
f
TEscIL
zııin
:çEşME
:REİSDERE
SAYFA NO:
sAYFAsI
ADA}IO
:
:
1
101
,:,
Ha.
1
Cinsi
Alan
ParNo
2
M2
8743
KPar
KAda
Dm2
67 ARsA
KADAsTRo
Hisse
L938/24oo
462/24oo
0
1169
2557
1
cilt
Syf.
0
0
Maliki
Babası
Beyanlar
T.c.BAşBAKANLIK ToPL
r. c. BAşBAIGNLIK ToPL
SAYIT IrRAL-KjARYAT HKMB NI For Yiindoıııs 3.2.2.85
,ıS
l1
iıi
İİÇSSİ
xöy/ııaıı.
spısoiyEsi
PAFTAIiIO
clt
:
TEscIL
izıain
:ÇEŞME
:
sAYFAsI
REİsDERE
SAYFA
No:
:
LOZ
ADA}IO
:
:
Syf ParNo
He.l M2 I
1l
Cinsi
Alan
KADAsTRo
Hisse
2| 8o8l
51 ARsA
KPar
KiAda
om2
TAi,{
0
2557
cilt
Syf.
0
Ma]-iki
Babası
Beyanlar
T.c.BAşBAKANLIK ToPL
SAYİT IrRAı-KARYAT HRMB NI For Windorıvs 3.2.2.85
l' lz
2
tıi
:ÇEŞME
snısoiynsi
PAFTANO
clt syf
TEsctı
izııtn
:
İİÇSSİ
xöy/ııaıı.
:
SAYFA NO:
sAYFAsI
REİSDERE
ADANO :
:
105
:
ParNo
He.
1
Cinsi
A].an
0
M2
2a69
KPar
KAda
Dın2
82 SOSYAL TES
KADAsTRo
HiEse
2203/240o
I97 /2400
0 255,1
1
1169
cilt
syf.
0
0
Maliki
Babası
Beyanlar
T. c. BAşBAK]A}TLIK ToPL
T. c. BAşBAK]AıİLIK ToPL
SAYİT URAL-KARYAT HKMB NI For Windoıgs 3,2.2,85
$l*
1
iıi
:tzııin
xöy/ııaıı.
:
İİÇSSİ
snısoiyEsi
PAFTANo
TEscTL
:ÇEŞME
Noı
:
107
ADAIIO
:
:
clt syf ParNo
Alan
lle.
1
sAYir
sAYFAs1
REtsDERE
SAYFA
0
UR.AL*KARYAT
M2
868
Cinsi
KPar
KjAda
Dm2
18 EAv
KADAsTRo
Hisse
2203/24oo
L97 /2Aoo
cilt
Syf.
0 2557
0
1
0
1169
Maliki
Babası
Beyanlar
T. c. BAşBAIGNLIK ToPL
T. c.BAşBAKAı.ıLIK ToPL
HKMB NI For windolrs 3.2.2.85
4S
/6
3
TEsciı
:fzıtin
iıi
:ÇEŞME
İıçsst
xöy/ııeıı. :REisDERE
ssınoiyssi
PAFTAIIO
clt syf
SAYFA NO: 2
sAYFAsI
ADANO
:
:
:
ParNo
He.
1
Cinsi
A]-an
0
M2
4110
KPar
KAda
D'fn2
73 RESMI KtRu
KADAsTRo
Hisse
2203/24oo
t97 /24oo
0
1159
2557
1
cilt
syf.
0
0
Maliki
Babası
Beyanlar
T. c. BAşBAK]A}ıLIK ToPL
T. c. BAşBAİaNLIK ToPL
SAYİT IrRAı-KARYAT IiKMB NI For Vİindorııs 3,2.2,85
15
lg
106
Download

İr,çusİ