İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı ': 10 . 8 . 1971 - Sayı : 13922)
No.
1458
Kabul tarihi
30 . 7 . 1971
MADDE 1. — istanbul Teknik üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cet­
velin Rektörlük kısmında 14441 nci (Bina ve arazi vergileri) adı ile yeni bir madde açılmış ve
bu maddeye 155 612 liralık olağanüstü ödenek konulmuştur.
MADDE 2. — istanbul Teknik üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve­
lin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.400 neü (Geçmiş yıllardan devreden nakit) madde­
sine 155 612 lira eklenmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim Sayfa
Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim Sayfa
Millet Meclisi
Cilt Birleşim Sayfa
15
66
16
125
202
92
98,114:115,126,
148:149
137
138
139
140
55
129,159,166:167
185,217,251:252
268,317,339:342
I - Gerekçeli 389 S. 'Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 13'8 Birleşimine, 1626 S. Sayılı bas­
mayazı Cumhuriyet Senatosunun 92 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/496
Download

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı