20 Şubat 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29273
KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDA
SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6593
Kabul Tarihi: 4/2/2015
MADDE 1 – (1) 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya
Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Söz konusu Anlaşma’nın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
19/2/2015
Download

Türkiye ile Malezya arasında Serbest Ticaret anlaşması uygun