Sayı : 29147
Resmî Gazete
16 Ekim 2014 PERŞEMBE
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6836
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların
tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli
Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 5351496 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun
1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B.
ARINÇ
A.
BABACAN
AKDOĞAN
Y.
N.
KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
A. İSLAM
Başbakan Yardımcısı
V. BOZKIR
F.
IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı
F.
ÇELİK
İ.
GÜLLÜCE
E.
ALA
M.
ŞİMŞEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
A. Ç. KILIÇ
T. YILDIZ
Ekonomi Bakanı V.
M. M. EKER
N.
CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E.
Gençlik ve Spor Bakanı
ALA
C.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Ö.
YILMAZ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
ÇELİK
M.
ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
Maliye Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
30/9/2014 TARİHLİ VE 2014/6836 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 49 – Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar; sayıları 300.000’i geçmemek şartıyla
herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve
üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak olan Nikotin Replasman preparatları
ile BupropionHCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla
yararlanmada, 8/1/2002tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Download