Sayı : 29272
Resmî Gazete
19 Şubat 2015 PERŞEMBE
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7248
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların
tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli
Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 14/1/2015 tarihli ve 886 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun
1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep
Tayyip
ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Y. AKDOĞAN
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
Adalet Bakanı
F. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Gençlik ve Spor Bakanı
E. ALA
Ö. ÇELİK
Millî Savunma Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. ŞİMŞEK
Kültür ve Turizm Bakanı
İ. YILMAZ
N. AVCI
N. CANİKLİ
M. M. EKER
Kalkınma Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ekonomi Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
C. YILMAZ
İçişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Dışişleri Bakanı
A. Ç. KILIÇ
T. YILDIZ
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Başbakan Yardımcısı
V. BOZKIR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Maliye Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
26/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7248 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenmiştir.
“MADDE 60- Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin vatandaşı olup Türkiye
Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan fakir ve garip hastalara Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve
kuruluşları ile üniversitelere bağlı tıp fakültesi hastanelerinde sağlanacak muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri, Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerine göre fiyatlandırılarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne fatura
edilmek üzere, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Download

Document