— 244 —
3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir G-eçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 25.6.1987 Sayı : 19498)
Kanun No.
3382
Kabul Tarihi :
12 . 6 . 1987
MADDE 1. — 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin III numaralı bendıi aşağıdalki şekilde değiş­
tirilmiştir.
III — Sanayi Madenleri :
Birleşiminde en az % 30 AI2 03 ihtiva eden killer, kaolen, şiforton, Bentonît (Mit, loglinit, Montmorillonit, Notronit, Saponit, Hektorit, Baydilit), Atapuljit, (Poligorskit), Alünit (şap), Sodyum, Potasyum, Lityum,
Kalsiyum, Magnezyum, (Anio'n ve katyjon olarak) tuzları (Tuz Kanunu hükümleri mahfuzdur), Vollastonit,
Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Dunlt, Zeolit, Silh'manit, Aridaluzit, Dumortiorit, Dişten (Kyanit), Fosfat,
Apatît, Amyant, Manyezit, Trona (Tabiî Soda), Perlit, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara taşı (Diy"aspor), Barit Stronsiyum tuzu (Selestin), Kuvars, Kuvarsit ve birleşiminde en üz % 90 Si02 ihtiva eden ku­
vars kumu, Bor tuzları (Kolemanit, Ulesit, Borasit, TisKsl, Pandermit) veya bünyesinde ejn az % 10 B2 03 bu­
lunan diğer bor mineralleri, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit,
Serisit, Lepidolit, Flogopit Vermikülit), kesilip parlatılarak kullanılacak olan Mermer, onîks mermeri ve di­
ğer taşlar, Dolomit, Nefelinli Siyenit, Pomza, Kalsedon.
Kesilip parlaülabilme özelliğini taşımayan kaba inşaat veya yol yapımı gibi vs. işlerde kullanılan taşlar
bu Kanunun kapsanşi dışındadır.
Ancak yürürlükte olan taşocağı ruhsatı sahasında işletmeye elverişli olan maddenin rezerv durumu da dik­
kate alınarak sanayiin hammaddesi veya ihraç konusu olduğunun, ruhsat sahibince belgelenmesi halinde bu
madde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Maden Kanunu kapsa­
mına alınabilir.
MADDE 2. — 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3. — 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki geçidi 8 inci madde eklenmiştir.
GEÇtCt MADDE 8. — 3213 sayılı Maden Kanunumun yayıma tarihinden bu Kanunun yürürlük tarihine
kadar Taşocakları Nizamnamesine göre aldıkları ruhsatları Maden Kanunu kapsamına intibak ettirenler,
müktesep hak olarak Maden Kanunu kapsamında kalabilir. 3213 sayılı Kanun kapsamından çıkmak iste­
yenlerin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca Maden Sicilinden silinmek üzere müracaat etmeleri gerek­
lidir. Sicilden silinen haklar Taşocakları Nizamnamesi hükümlerine göre işleme tabi tutularak yürütülür.
3213 sayılı Maden Kanununun kapsamına alınması için intibak yaptırmamış olan ve Taşocakları Nizamnimeaine göre verilen ruhsatların 15.6.1985'den itibaren her türlü temdit ve ruhsat verme işlemlerinin ise Taşo­
cakları Nizamnamesine göre yürütülmesine il özel idareleri yetkilidir.
245
12 . 6 . 1987
3382
Yürürlük
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Baklanlar K su ulu yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Cilt
40
41
42
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşim
Sayfa
102
107
110
114
1;15
273
4
251
40
153d64
I - Gerekçeli 572 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 115 inci Birleşim tutanağına bağhdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu görüşmüş­
tür.
ÎII - Esas No. : '2/446.
Download

3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesinin