T.C
YILDIRIM BEYAZIT UNiYERSITESI
Genel Sekreterlik
Sayt
:'tr5'255783
/
49{f
L9 t09t2014
Konu :PEARSON TEST MERKEZL
ANKARA tTNiVERSiTESI REKTONLUGTWT
cinnah ve,r$ke-sr1ag yg{ atan ve 07 Acrypl
.ba$lavan
. unrlersrtemiz,
?014 taithlitibariyle hizmer vermeye
PTE Academic Resmi rest Merkezi 'nin resmi agrhgi 0l
Eylul 2ola tarihira"
y"prr*s*.
YDS eqdeferlili$ olan PIE ile yadancr dl srnav sonucuna tam 5 i$ gtinu igerisinde ulagmak
milmkiin
olup bu srnav sonucu ile lisansiistii programlara ba9vuru, akademik kadroilda yiikselne, t rgilizce
l{azrrLk
-
programlanndan muafiyet, yurtdrgrndaki tiniversitelerde lisansiistii programlaxa bagvitru ve
kamu
kurumlannda ve ozel sektdrde Ingitizce bilgi diizeyini ispatlanra imkamna-sahip olunaiileceg gibi
test
sonucu snffsrz sayda paylaSilabilir dzellikte oldugundan bunun igin ekha iicret talep edilmeyecektir.
Yrldrnm Beyaat Universitesi Titrkiye'deki ilniversiteler arasrnda .PEARSON VUE Authorised
SELECT Test Centre" olan ILK Universite olarak, Pearson Test of English Academic (pTE Academic)
smavmr yapmak igin en son teknolojik donamma sahip bulrrnmaktadtr.
Smav bagvurusu yapmak ve sonuq belgenizi almak,
normal gartlarda 5 giin stirmektedir.
ilgili
merkezlerde bog koltuk olmasr durumuuda
Smav bagwrusu yapmak ve detayh bilgi almak igin,
htto://pearson.com.tr/higher-education/enelishlanguage/enslishlaneuage-tests/pte-academic/
veya
http://www.pearsonvue,com/ote/ adreslerine ulagabilirsiniz.
Bilgilerinizi ve Univeisitemiz PEARSON TEST MERKMI hpttondati bilgilendimre yazrnrlan
kurumunuzun web sayfasmda duyurulmau hususunda gere$ni arz ededn.
NAGITIM:
Kamu Kurumlan
Yiiksekolretim Kurulu BagkanlS
Universiteler
Rektorlulc EsenboEa Merkez Mah. Cubuk/ANKARA
Fak:0 312 32415 05
0 312 32415
let
55
Ofisr Cankrn Cad. 9i9ek Sk. NO: 3 Kat: 2 UIUVANKARA
E.Mail : w\rw.g€os€k@ ybu.gov,t!
Download

Y.Beyazıt Üniv. pearson test merkezi