T.C.
''l
TARSUS KAYMAKAMLICI
ilge Milli E[itim Miidiirliilii
I
I
I
'i
I
Sayr : 6398826516041943324
Konu: 2014-2015 Olretim Yrh
27t0v20r5
Qahgma
Takviminde De$iqiklik
TARSUS
vrUutinr,UciiNn
.....HizMEr $UBESiNE
I
I
;
ilgi
: Mersin
it vtitti E$itimMi.idiirltigii'nin26/01/2015 tarih ve867770
sayrh yazrsr
Mersin il ir4iUi Epitim Miidiirliigii'niin ilgi tarih ve .ay,h ]-rsr ile eki Mersin
Valilipi'nin 2310112015 tarih ve 819201 sayrh onayr ile Agrk O[retim Lisesine kayrt yapan
<ifrencilerin Mesleki E[itim Merkezlerine de kayrtlanrun yaprlabilmesi igin ,,Aday Qrak
SdzleSmelerinin Yapilman't taihlerinin05 Ocak 2015 - 13 gubat 2015 olarak degigtirildigi
bildirilmigtir.
Bilgilerinizi ve ekte g<inderilen gahgma takvimine titizlikle uyulmasr
hususunda
gerelini rica ederim.
Mustafa KABUL
Miidiir a.
$ube Miidiirii
Ekler:
Yazrve ekleri (5 sayfa)
DaErtrm:
Her derece ve ttirdeki okul miidiirltikleri
Hizmet $ubelerine
Gtivrruti
Ff
rsrqno,,* fruzEu
,.1
0l
Krzrlmurat Mah.Hiik0met Konagr Zemin Kat TARSUS
Elektronik A!: www.tarsus.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntrh bilgi igin: Ia.CUtSn-VHft
Tel: (0 324) 61352 53
Faks: (0 324) 61394 96
Bu ewak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr http://evraksorgu.meb gov tr adresindena392-bzl7-3350-afc4-c783
kodu ile teyit edilebilir
I
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı