Ako Vaša plata ili uslovi rada
• ne ispunjavaju zakonom propisane minimalne standarde
• ne dosežu do minimuma koji važe kao opšte obavezujući
(pogledajte tabelu)
• nisu u skladu sa tarifnim sporazumima
na raspolaganju Vam stoje sledeće dve mogućnosti: Možete
se sami žaliti kod Vašeg poslodavca i tražiti ostvarivanje
uskraćenih prava - možda uz angažovanje advokata. Ili se
možete obratiti savetovalištu (brojeve telefona i adrese možete
naći na sledećoj stranici). Ako se ne postigne dogovor sa
poslodavcem, slučaj se predaje sudu. Bez Vaše sopstvene
inicijative, možete izgubiti ono što za šta imate pravo.
Šta možete sami učiniti kako biste ostvarili
svoja prava?
• Beležite radne sate, mesto na kome ste radili, ime i adresu
•
•
•
•
•
poslodavca.
Pribeležite sve ono što ste se usmeno dogovorili sa
poslodavcem.
Sačuvajte sve podatke koji dokazuju da ste radili (evidenciju
radnih sati, instrukcije za obavljanje poslova, telefonske ili
elektronske poruke koje ste dobili od poslodavca).
Zapamtite imena kolega sa kojima ste radili, kako biste u
slučaju potrebe mogli da im se obratite.
Protiv otpuštanja s radnog mesta može se podneti žalba u
roku od tri nedelje po prijemu otkaza.
Ako Vam se ne isplati dogovoren lični dohodak ili plaćeni
iznos bude manji od dogovorenog, morate se što hitnije
žaliti poslodavcu.
Da li Vas...
Ovde možete dobiti savet i podršku
Savetovalište za doseljenike pod pokroviteljstvom
registrovanog udruženja Arbeit und Leben e.V.
(Rad i život)
Savetovalište za radnike na privremenom radu u Berlinu
Keithstr. 1-3
10787 Berlin
Tel.: 030 - 21 240 - 325 odnosno -145
http://www.berlin-brandenburg.dgb.de/migrantInnen
www.postedwork.dgb.de
Stecište evropskih radnika bez stalnog prebivališta i
Roma
c/o südost Europa Kultur e.V.
Großbeerenstr.88
10963 Berlin
Tel.: 030 / 253 77 99 – 21 i 0176 / 70447036
[email protected], www.suedost-ev.de
Savetovalište kod berlinskog ombudsmana za integracije
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin (Mitte, opština Tiergarten)
Tel.: 030 / 9017 23 78
(samo savetovanja u vezi boravišnog statusa i socijalnih
pitanja)
www.integrationsbeauftragter-berlin.de
Pojedinosti u vezi sa opšte obavezujućim minimalnim
iznosima ličnih dohodaka možete naći na internetskoj
stranici Uprave senata za integracije, rad i socijalna pitanja
Zajednički registar tarifa Saveznih pokrajina Berlin i
Brandenburg
http://www.berlin.de/sen/arbeit/tarifregister/index.html
design: www.didomeso.de
Koje mogućnosti imate da ostvarite svoja
prava?
Informacije
o pravima
zaposlenih
… bez obzira na status zaposlenja
i boravka
Za dobar posao
… protiv izrabljivanja radnika
… protiv dampingovanja plata i
socijalnih usluga
nja
oda zapošljava
Potpuna slob
2011.
a
aj
m
1.
od
EU
svih radnika iz
nuara
radnike od 1. ja
(za sezonske
iju
rsku i Rumun
2011., za Buga
14.)
20
a
ar
od 1. janu
• poslodavac obmanjuje po pitanju Vašeg posla i uslova za
rad?
obavljati opasne poslove protiv Vaše volje?
Izdavač
Odeljenje za odnose sa javnošću Uprave senata za integracije, rad i socijalna
pitanja (V.i.S.d.P.), septembar 2011., 6. obnovljeno izdanje
slobodno kretati? Jeste li morali da mu predate Vaš pasoš?
Da li se nalazite pod pretnjom?
Iako su iz razloga bolje čitljivosti određeni navodi izneti samo u muškom rodu,
svi podaci koji se tiču fizičkih osoba u istoj meri se odnose kako na žene tako i
na muškarce.
Takvo ophođenje predstavlja tešku povredu Vaših prava.
Izrabljivanje u vidu prevare, neprimerenog plaćanja za
odrađene poslove, prisilnog rada i trgovine ljudima je kažnjivo.
U takvim slučajevima imate pravo na posebnu zaštitu i
podršku. Informacije o daljim savetovalištima možete naći pod:
Ovaj letak je deo rada sa javnošću nemačke Savezne Pokrajine Berlin i nije
namenjen za prodaju, a takođe se ne sme koristiti u reklamne svrhe od strane
političkih partija.
• izlaže pritisku i prisiljava da radite prekovremeno? Morate li
• sprečava da stupite u kontakt s drugim ljudima? Možete li se
www.gegen-menschenhandel.de
Savez BBGM radi pod pokroviteljstvom sledećih institucija:
Savez obaveštava ...
Da li su Vam poznata prava koja imate kao
zaposleni?
Minimalni standardi propisani zakonom u
Nemačkoj
• Dobijate li platu u visini koja Vam je obećana?
Plata | Plata ne sme biti niža od one koja je u pojedinim privrednim
granama sporazumima ili tarifama propisana kao minimalna.
• Znate li da li Vam je zakonskom tarifom zagarantovan
minimalni dohodak (pogledajte tabelu)?
• Radite li prekovremeno bez naknade?
• Dobijate li plaćen godišnji odmor?
• Znate li koliko dana godišnjeg odmora godišnje možete uzeti?
• Dobijate li platu i u slučaju bolesti?
• Ugrožavate li svoje zdravlje obavljajući poslove za koje ste
zaduženi?
• Jeste li pretrpeli nesreću na radu?
Radno vreme i prekovremeni rad
Svci zaposleni imaju pravo na pauze i vremena mirovanja. Niko
Vas ne sme terati da radite više od 48 sati nedeljno (od ponedeljka
do subote). Odstupanja su moguća u izuzetnim slučajevima.
Prekovremeni rad se mora nagraditi ili novčano ili odobravanjem
dodatnog slobodnog vremena.
Godišnji odmor | Zaposleni koji rade 5 dana u nedelji imaju
pravo na 20 dana godišnjeg odmora u godini, za 6-dnevnu radnu
nedelju ima se pravo na 24 dana, a kod 4-dnevne radne nedelje
zaposlenima godišnje na raspolaganju stoji 16 dana odmora.
Te dane mora da plati preduzeće. Novčana naknada koja će se
dobiti za svaki dan godišnjeg odmora zavisi od prosečne plate
zaposlenog.
Jeste li nakon toga dobili adekvatan medicinski tretman?
• Znate li da mladi i trudnice uživaju posebnu zaštitu?
• Da li se Vaši zahtevi u preduzeću uzimaju na razmatranje?
Da li Vas preduzeće u kome radite odnosno Vaš poslodavac
obaveštavaju o Vašim pravima i obavezama kao zaposlenog?
• Znate li da se možete žaliti ako protivpravno dobijete otkaz?
• Jeste li znali da i bez papira imate određena prava?
U slučaju zapošljavanja koje traje duže od mesec dana, svaki
poslodavac je dužan da popiše sve sastavne komponente ugovora za rad, da ih potpiše i uruči zaposlenom. Tu se ubrajaju: imena, početak i trajanje zaposlenja, opis delatnosti, radno vreme,
novčana naknada za obavljene delatnosti, godišnji odmor, rokovi
za otkazivanje radnog ugovora, napomene o tarifnim sporazumima
i dogovorima unutar preduzeća. Isto važi i za bitne izmene ugovora
o radu (čl. 2 nemačkog Zakona o dokazivanju uslova koji važe za
radne odnose [Nachweisgesetz]).
U Nemačkoj su svi zaposleni zaštićeni
zakonom.
Vaš ugovor o radu mora zadovoljavati u
najmanju ruku minimalne zakonske standarde
navedene u nastavku.
Nastavak isplaćivanja plate u slučaju bolesti | U slučaju
bolesti zaposlenima je zagarantovano isplaćivanje plate u trajanju
od (najviše) šest nedelja, nakon čega osiguravajuće društvo
kod kojeg je zaposlen zdravstveno osiguran preuzima isplatu
novčanih naknada za zaposlene na bolovanju. Taj iznos je nešto
niži od plate.
Zdravstvena zaštita, zaštita na radu i povrede na radnom
mestu | Posao ne sme ugrožavati zdravlje i bezbednost radnika.
Ukoliko mere zaštite na radu i zdravstvene zaštite nisu dovoljne,
zaposleni ima pravo da zahteva poboljšanje radnih uslova. Iz toga
mu ne smeju proizići nikakve neprilike. Povrede na radnom mestu
treba prijaviti zakonskom osiguranju od nesrećnih slučajeva. U
slučaju povreda na radu imate pravo na medicinski tretman i - u
slučaju potrebe - na invalidsku penziju.
Zaštita mladih | Zapošljavanje dece je zabranjeno. Deca su
osobe mlađe od 15 godina. Mladi, dakle maloletnici, koji još nisu
napunili 18 godina, ne smeju raditi duže od 40 sati sedmično.
Porodiljski dopust | Od trudnica se u pravilu ne sme zahtevati
da rade u poslednjih šest nedelja pred porođaj kao i osam nedelja
nakon porođaja. Tokom čitave trudnoće kao i tokom četiri nedelje
nakon porođaja trudnice odnosno mlade majke ne smeju se
otpustiti s radnog mesta. Sve trudnice, dakle isto tako i one koje
ilegalno borave u Nemačkoj, imaju pravo na medicinske usluge.
Zaštita od otpuštanja s radnog mesta
Nije svaki dobijen otkaz pravno dozvoljen. Kod otkazivanja radnog
odnosa moraju biti uvaženi određeni rokovi. Otkazi moraju biti
osnovani. Razlozi za opuštanje sa radnog mesta mogu biti lične ili
poslovne prirode (npr. u slučaju tehnoloških višaka).
Pregled minimalnih plata
Privredna grana
Stanje u septembar 2011.
Opšte obavezujuće
minimalne plate za
zaposlene u zavisnosti
od kvalifikacije, funkcije i
regije (bruto satnice)
Građevina
stručni građevinski radnici,
vozači itd.
pomoćnici, priučeni radnici etc.
Berlin
12,85 €
Komunalne usluge
Uključujući čišćenje ulica i zimsku
službu
Nemačka
8,24 €
trenutno su u toku
pregovori
Električari
Berlin i Brandenburg
8,40 €
Krovopokrivači
Nemačka
10,80 €
Moleri i metalofarbari - lakireri
Kvalifikovani
Nekvalifikovani
Berlin
11,75 €
9,75 €
Brandenburg
9,75 €
Čišćenje zgrada
Čišćenje unutrašnjosti zgrada
Čišćenje prozora i fasada itd.
Berlin
8,55 €
11,33 €
Brandenburg
7,00 €
8,88 €
Uslužne perionice
za profesionalnu klijentelu
Berlin i Brandenburg
6,75 €
Negovateljske usluge
Berlin
8,50 €
Privremeno zaposlenje i
nadničenje
Očekuje se da će biti
određena donja granica
za plate, ali ta odredba još
nije na snazi.
Čuvari i obezbeđenje
npr. zaposleni u obezbeđenju
objekata
Berlin und Brandenburg
6,53 €*
Brandenburg
9,75 €
11,00 €
Brandenburg
7,50 €
* Opšteprihvaćeni ugovor o isplati ličnih dohodaka zaposlenima
u službama obezbeđenja u Berlinu i Brandenburgu predviđa
delimično veće satnice.
Aktuelne minimalne plate možete naći u pregledu Saveznog
ministarstva za rad i socijalna pitanja (BMAS): www.bmas.de/
portal/37846/
Pogledajte i link ka Zajedničkom registru tarifa na poleđini.
Download

Informacije o pravima zaposlenih