Özet Bülten
Tarih : 15.12.2014
Sayı : 2014/16
Değerli MüĢterimiz,
Mali mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri ve bazı hatırlatmaları
bilgilerinize sunuyoruz.
I-
2015 YILI DEFTER TASDĠKLERĠ
1- Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu defterler
Tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile birinci sınıf tüccarlar tarafından
tutulması zorunlu defterler yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteridir.
Vergi Usul kanununda bilanço esasında defter tutanlar dışındaki
mükellefler ve özelliği olan bazı mükellefler için de defter tutma zorunluluğu
getirilmiştir. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, serbest meslek kazanç
defteri, çiftçi işletme defteri, işletme hesabı defteri gibi.
Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından vergi usul kanununun mükerrer 257 nci
maddesine dayanılarak 20 seri nolu damga vergisi tebliği ile damga vergisi
defteri ihdas edilmiştir. Bu defter makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti suretiyle
damga vergisi ödeyen anonim şirketler için zorunlu, anonim şirketler dışındaki
diğer şirketler, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan gelir vergisi
mükellefleri ve serbest meslek erbabı için ihtiyaridir.
2- Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu defterler
Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesine göre tacirler için tutulması
zorunlu defterler şunlardır.
-Yevmiye defteri
-Defter-i Kebir
-Envanter Defteri
-Pay Defteri (Limited Şirketler dahil)
-Yönetim Kurulu Karar Defteri (Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Karar
Defteri)
-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Limited Şirketler Dahil)
1
3- Tasdiki Zorunlu Defterler
Türk Ticaret Kanununa göre yukarıda belirtilen defterlerin tamamı, vergi
usul kanununa göre ise tutulması zorunlu defterlerin, defter-i kebir hariç tamamı
tasdike tabidir.
4- Tasdikin Zamanı
a) AçılıĢ Tasdiki
Vergi usul kanununa göre açılış tasdikinin;
-Yeni işe başlayan ve mükellefiyete girenlerde işe başlamadan ve
mükellefiyete girme tarihinden önce,
-Öteden beri işe devam edenlerde, yeni defterlerin kullanılacağı faaliyet
döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar,
-Defterlerin veya müteharrik yaprakların dolması sebebiyle yenilerini
kullanmak gerektiğinde işlemlerin kayda geçirilmesinin zorunlu olduğu (10), (45)
ve (1)günlük süreler içinde (VUK md. 219).
yaptırılması gerekmektedir.
Türk Ticaret Kanununda da buna paralel düzenlemeler bulunmaktadır.
Buna göre tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye, defter-i kebir,
envanter, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve
müzakere defterinin açılış tasdikleri kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan
önce, izleyen açılış tasdikleri ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk
ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır.
b) Ara Tasdiki
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler tasdik işlemini ilgili hesap
döneminin ilk ayı içerisinde yaptırmak zorundadırlar. Ancak pay defteri ile genel
kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen
faaliyet dönemlerinde de açılış tasdiki yaptırılmadan kullanılmaya devam
edilebilir.
c) KapanıĢ Tasdiki
Kapanış tasdiki yevmiye defteri ve yönetim kurulu (limited şirketlerde
müdürler kurulu) karar defterlerine münhasırdır. Diğer defterler kapanış tasdikine
tabi değildir.
Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin izleyen hesap döneminin altıncı
ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin ise izleyen
hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar yaptırılması zorunludur.
2
5- Serbest bölgelerde faaliyet gösteren Ģirket ve Ģubelerin defterleri
Serbest bölgede şirket olarak faaliyet gösterenlerin aynen Türkiyede
faaliyet gösteren diğer mükellefler gibi defter tasdik ettirmeleri zorunludur.
Keza serbest bölgelerde şube olarak faaliyet gösterenlerin de şube
hesaplarının izleneceği yasal defterlerini vergi usul kanunu hükümlerine göre
tasdik ettirmesi gerekmektedir.
6- Elektronik Defter
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin
açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında
noter tasdiki aranmaz (TTK md. 64/3).
II-
2015 TEN ĠTĠBAREN TĠCARĠ BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BĠLGĠLER
Türk Ticaret Kanununun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü
ve dördüncü cümleleri 1.1.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Anılan cümlelerdeki hükümlere göre, tacirin işletmesiyle ilgili olarak
düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı
belgelerde (faturalar, perakende satış fişleri, makinalı kasaların kayıt ruloları, giriş
ve yolcu taşıma biletleri, gider pusulaları, müstahsil makbuzları, ücret bordroları,
tahsilat ve ödeme makbuzları) aşağıdaki bilgiler gösterilir.
-Tacirin sicil numarası (varsa MERSİS numarası yoksa ticaret sicil numarası)
-Ticaret unvanı
-işletmenin merkezi
Tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet
sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.
Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin adları ve
soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde
müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerinin adları ve
soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.
Bu hükme uyulmaması halinde Türk Ticaret Kanununun 51 nci maddesine
göre idari para cezası uygulanacaktır. Söz konusu ceza 2015 yılı için 2.466,-TL dir.
3
III-
ĠNDĠRĠMLĠ ORANDA KATMA DEĞER VERGĠSĠNE TABĠ MAL TESLĠMĠ VE
HĠZMET ĠFALARINDA 2013 YILINA ĠLĠġKĠN KDV ĠADE HAKLARININ EN
GEÇ KASIM 2014 AYI KDV BEYANNAMESĠNDE KULLANILMASI
GEREKMEKTEDĠR.
KDV kanununun 29 uncu maddesine göre %1 veya %8 orana tabi mal
teslimi ve hizmet ifalarında bulunanların bu teslim ve hizmetlerle ilgili KDV
yüklenimleri %1 veya %8 teslime ve hizmete ilişkin hesaplanan KDV tutarını
aşıyorsa ve indirilemeyen KDV durumu varsa, söz konusu aşım KDV iadesine konu
edilebilmektedir.
2013 yılı için bu iadelerde geçerli had 17.000,-TL dir. Dolayısiyle 2013 yılına
ait bu anlamdaki KDV iade hakkının 17.000,-liralık kısmı kullanılamamakta, 17.000,TL yi aşan tutarın iadesi istenebilmektedir.
Belli bir yıla ait indirimli oran konulu KDV iade hakkının kullanılabileceği son
ay izleyen yılın Kasım ayıdır. Buna göre 2013 yılı itibariyle böyle bir KDV iade hakkı
olup da henüz kullanmamış mükellefler bu iade taleplerini en son Kasım 2014 KDV
beyannamelerinde beyan edebilirler.
IV-
6552 SAYILI TORBA KANUNUN BAZI KAMU ALACAKLARININ YENĠDEN
YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN BAġVURU VE ĠLK TAKSĠT SÜRELERĠ BĠR AY
UZATILMIġ,
AYRICA
SÜRESĠNDE
YAPTIRILMAYAN
ARAÇ
MUAYENELERĠNĠN YAPTIRILMASINA ĠLĠġKĠN VERĠLEN SON SÜRE DE
UZATILMIġTIR.
2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca son başvuru ve ilk taksit
ödeme süreleri aşağıdaki gibidir.
Önceki ilk taksit
Yeni ilk
Alacağın türü Önceki son
Yeni son
son ödeme tarihi taksit son
başvuru tarihi
başvuru tarihi
ödeme tarihi
Vergi ve diğer
Kamu alacakları
30.11.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
6552/md.73
SGK Alacakları
31.12.2014
6552/md.81
31.01.2015
31.01.2015
28.02.2015
Gümrük idaresi
Alacakları
30.11.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
6552/md.80
Tedaş elektrik
Alacakları 6552/
30.11.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
Geç. Md. 2/2
Kalkınma ajanslarının
Alacakları 6552/
30.11.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
Geç.md.2/3
Araç muayeneleri
31.12.2014
30.06.2015
4
Yeni ilk taksit ödeme süreleri içinde yapılan ödemeler faize konu
edilmeyecektir. Taksitle ödeme yapmak isteyenlere bu yeni taksit sürelerine göre
takvim belirlenecektir.
Yeni ilk taksit ödeme süreleri, uzatma öncesinde başvurusunu yapmış
olanlar için de geçerlidir.
V-
KASA VE ORTAKLAR CARĠ HESABI AFFINDA SON BAġVURU TARĠHĠ
31.12.2014 TÜR.
6552 sayılı kanunun 74 üncü maddesiyle getirilen düzenleme
çerçevesinde, bilanço usulünde defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,
31.12.2013 tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan
kasa mevcutlarını ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısiyle
(ödünç verme ve benzeri şekillerde ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı
bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak
tutarlarını 31.12.2014 akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine özel bir
beyanname ile beyan ederek kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Bu beyan elektronik
ortamda yapılacaktır.
Beyana konu edilen kasa mevcudu ve ortaklardan net alacak tutarı
üzerinden %3 oranında vergi ödenecektir. Ödenecek bu vergi kurumlar vergisi
matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
VI-
DAHĠLDE ĠġLEME ĠZĠN BELGESĠ KAPSAMINDA KDV SĠZ ALIMLAR
NEDENĠYLE KISITLANAN KDV ĠADE HAKLARININ BEYANNAMEDE
GÖSTERĠLME ġEKLĠ
(1)sayılı Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde, KDV
kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında mal tesliminde bulunan DİİB sahibi
mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarının, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle
hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından bu malların üretimi için yurt içi ve yurt
dışından KDV ödenmeksizin temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı
düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacağı belirtilmiştir.
Bu şekilde iade edilmeyen KDV nin, devrolan KDV rakamı içinde yer alması
gerekmekte olup bunun beyanname üzerinde nasıl sağlanacağı konusunda
belirsizlik bulunmaktaydı.
Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın verdiği 27.11.2014 tarih 41931384130[11-2014-53]-342 sayılı özelgede bu konudaki idari görüş açıklanmıştır. Bu
özelgeye göre;
-İhraç kayıtlı teslim KDV sinin tamamı tecil edilecek ise, ihracat
gerçekleştiğinde tecil edilen verginin tamamı terkin edilecektir.
5
-İhraç kayıtlı teslim KDV sinden, DİİB sayesinde ödenmeyen KDV nin
indirilmesi suretiyle bulunan fark, beyannamedeki iade edilecek KDV den
büyükse, beyan edilen iade talebinin tamamı yerine getirilecektir.
-İhraç kayıtlı teslim KDV sinden, DİİB sayesinde ödenmeyen KDV nin
indirilmesi suretiyle bulunan fark, beyannamedeki iade edilecek KDV den küçük
ise, iade tutarı bu farkla sınırlı olacaktır.
-DİİB sayesinde ödenmeyen KDV nedeniyle, beyannamedeki iade
tutarından daha az iade alınabilen hallerde, iade alınamayan tutar, ihracatın
gerçekleştiği dönemde, KDV beyannamesinin indirimler tablosundaki 107 no.lu
satıra yazılmak suretiyle, devrolan KDV ye eklenecektir.
VII-
2015 YILINDA TÜRK TĠCARET KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ
PARA CEZALARI
Türk Ticaret Kanunundaki idari para cezaları 2015 yılında yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Buna göre 2015 yılında
uygulanacak para cezaları ekteki gibidir.
OCAK 2015 AYI HĠZMET FATURALARIMIZ
Bilindiği üzere 2015 yılına ilişkin denetim ve hizmet sözleşmeleri Ocak ayı
içinde yapılmak durumundadır. Öteden beri olduğu gibi Ocak ayına ilişkin
faturalarımızı nakit akışımıza yardımcı olması için düzenleyeceğiz. Şimdiden
anlayışınız için teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla
Hasan Zeki Süzen (YMM) – Ekrem Kayı (YMM)
D/A
6
Download

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız